Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje međunarodnog linijskog pomorskog prometa

NN 130/2006 (29.11.2006.), Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje međunarodnog linijskog pomorskog prometa

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

2878

Na temelju članka 2. stavka 3. Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (»Narodne novine« broj 33/2006) ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI BROD I BRODAR ZA OBAVLJANJE MEĐUNARODNOG LINIJSKOG POMORSKOG PROMETA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti koje mora ispunjavati brod i brodar, bez obzira na zastavu broda, koji obavlja međunarodni linijski pomorski promet iz luka Republike Hrvatske prema lukama u inozemstvu i obrnuto, te postupak ishođenja suglasnosti na redove plovidbe u međunarodnom linijskom pomorskom prometu.
Ispunjavanje uvjeta propisanih ovim Pravilnikom za obavljanje međunarodnog linijskog prometa utvrđuje se davanjem suglasnosti Agencije za obalni linijski pomorski promet, na redove plovidbe.

Članak 2.

Pojedini izrazi za potrebe ovoga Pravilnika imaju sljedeći značaj:
1. Putnički brod je brod ovlašten prevoziti više od 12 putnika, posebno izgrađen i opremljen za tu svrhu, s jednom ili više paluba u trupu i nadgrađu, te sa ili bez kabinskog smještaja za putnike;
2. Ro-Ro putnički brod (trajekt) jest putnički brod opremljen tako da omogućava cestovnim i željezničkim vozilima da se ukrcaju (»roll on«) na brod ili iskrcaju (»roll off«) s njega, koji prevozi više od 12 putnika;
3. Brzi putnički brod je brzo putničko plovilo kako je definirano Pravilom 1. Poglavlja X. Konvencije o zaštiti ljudskih života na moru (1974. SOLAS) (»Narodne novine« broj 1/92) s izmjenama i dopunama, koji prevozi više od 12 putnika;
4. Putnik je svaka osoba osim:
a) zapovjednika i članova posade ili drugih osoba zaposlenih na brodu ili uključenih u bilo koju djelatnost na brodu za njegove potrebe i
b) djeteta mlađeg od jedne godine;
5. Redovan linijski prijevoz je niz putovanja putničkim, Ro-Ro putničkim brodovima ili brzim putničkim brodovima koji obavljaju linijski prijevoz između dvije ili više istih luka, ili niz putovanja iz ili prema istoj luci bez međupristajanja i to:
a) prema objavljenom redu plovidbe ili
b) putovanja koja su tako redovita i učestala da čine prepoznatljiv sustavan red;
6. Međunarodno putovanje je putovanje morem iz luke Republike Hrvatske prema luci izvan Republike Hrvatske ili obrnuto;
7. Kompanija jest fizička ili pravna osoba koja je preuzela odgovornost za upravljanje brodom od vlasnika broda i koja je preuzimanjem takve odgovornosti preuzela ovlasti i odgovornosti sukladno Međunarodnom pravilniku i upravljanju sigurnošću (ISM Pravilnik);
8. Brodar jest fizička ili pravna osoba koja je kao posjednik broda nositelj plovidbenog pothvata s tim što se pretpostavlja, dok se ne dokaže protivno, da je brodar osoba koja je u upisnik brodova upisana kao vlasnik broda;
9. Agencija za obalni linijski pomorski promet (u daljnjem tekstu: Agencija) je Agencija koja obavlja poslove u vezi s davanjem koncesija za državne linije osnovana Zakonom o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 3.

Za obavljanje međunarodnog linijskog pomorskog prometa Ro-Ro putnički brod mora ispunjavati sljedeće uvjete:
1. da brod ima zadovoljavajuće rezultate početne provjere i početnog posebnog pregleda, odnosno redovnog pregleda;
2. da brod ima uspostavljen integrirani sustav za intervenciju u izvanrednim situacijama;
3. da brod udovoljava posebnim zahtjevima o stabilitetu.

Članak 4.

Za obavljanje međunarodnog linijskog putničkog prometa brzi putnički brod mora ispunjavati sljedeće uvjete:
1. da brod ima zadovoljavajuće rezultate početne provjere i početnog posebnog pregleda, odnosno redovnog pregleda;
2. da brod ima uspostavljen integrirani sustav za intervenciju u izvanrednim situacijama;
3. da brod ispunjava uvjete za rad brzog plovila.

Članak 5.

Ispunjavanje uvjeta za Ro-Ro putnički brod i brzi putnički brod iz članka 3. i 4. ovoga Pravilnika, brodar dokazuje:
1. odobrenjem nadležne lučke kapetanije za plovidbu na redovnoj liniji sukladno članku 86. Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe odnosno zapisnikom o obavljenom redovnom pregledu;
2. dokazom o uspostavljenom integriranom sustavu za intervenciju u izvanrednim situacijama sukladno Rezoluciji Međunarodne pomorske organizacije A. 852 (20) o smjernicama za strukturu integriranog sustava planiranja;
3. potvrdom da brod udovoljava uvjetima tehničkih pravila koja popisuju posebne zahtjeve za stabilitet u odnosu na značajnu visinu vala.

Članak 6.

Pored dokaza iz članka 5. ovoga Pravilnika za brzi putnički brod brodar mora imati i dozvolu za rad brzog plovila suglasno točki 1.9.3. međunarodnog Pravilnika o sigurnosti brzih plovila (HSC Pravilnik).
U postupku izdavanja dozvole iz stavka 1. ovoga članka država zastave broda mora uključiti ministarstvo nadležno za pomorstvo u cilju uspostavljanja ili održavanja ograničenja rada sukladno lokalnim prilikama, a radi zaštite ljudskih života, prirodnih resursa i obalnih aktivnosti te poduzimanje mjera za stupanje na snagu ovih ograničenja sukladno odredbama točke 1.9.3. međunarodnog Pravilnika o sigurnosti brzih plovila (HSC Pravilnik).

Članak 7.

Nakon utvrđivanja sezonskog i izvansezonskog razdoblja plovidbe sukladno članku 17. i 52. stavak 3. i 4. Zakona, ravnatelj Agencije objavit će na oglasnoj ploči i internetskim stranicama do kojega su roka brodari dužni dostaviti nadležnim županijskim gospodarskim komorama zahtjev za ishođenje suglasnosti na predložene redove plovidbe.

Članak 8.

Uz zahtjev iz članka 7. ovoga Pravilnika brodari su dužni nadležnim županijskim komorama dostaviti:
1. dokaze propisane u članku 5. i 6. ovoga Pravilnika;
2. podatke o brodu: ime broda, luka upisa, IMO broj, godina gradnje, bruto tonaža (GT), duljina preko svega, širina, gaz, snaga pogona, brzina u liniji, broj i smještaj rampi, kapacitet vozila i kapacitet putnika;
3. kopiju Općeg plana broda, kopiju Plana o suradnji sa službom traganja i spašavanja u slučaju opasnosti (SAR plan) sukladno Poglavlju IV. Pravilo 15/c, ime agenta ili predstavnika u Republici Hrvatskoj.
Brodar iz stavka 1. ovoga članka mora dostaviti potvrdu o usklađenosti kojom dokazuje da preuzima odgovornost kompanije.
Brodar iz stavka 2. ovoga članka koji obavlja međunarodni linijski pomorski promet između hrvatskih luka i luka Europske unije mora biti registriran u Republici Hrvatskoj ili u nekoj od država članica Europske unije.

Članak 9.

Prije usuglašavanja predloženih redova plovidbe prema članku 53. stavak 3. Zakona, lučka kapetanija će obaviti pregled za sigurnu plovidbu Ro-Ro putničkih brodova i brzih putničkih brodova na međunarodnim redovnim linijama sukladno Glavi VIII člancima 82. do 92. Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe.
U slučaju više sile brodar mora zamijeniti brod u liniji drugim adekvatnim brodom, a isti mora ispunjavati uvjete propisane Pravilnikom iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 10.

Nadležna lučka kapetanija u postupku usuglašavanja predloženih redova plovidbe dužna je utvrditi da li brod odnosno brodar ispunjava propisane uvjete iz članka 3. i 4. ovoga Pravilnika.
Nadležna lučka uprava dužna je provjeriti da li predloženi red plovidbe omogućava normalno odvijanje prometa u luci odnosno da javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu ima prednost u odnosu na druge vidove prometa.
O utvrđenim činjenicama iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka lučka kapetanija, odnosno lučka uprava pisanim će putem obavijestiti Agenciju.

Članak 11.

Brodar koji je odustao neopravdano od plovidbe na međunarodnoj liniji za koju je ranije dobio suglasnost ili se nije pridržavao utvrđenog reda plovidbe, ne može sljedeće godine dobiti suglasnost Agencije na predložene redove plovidbe.
Iznimno, u slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Agencija može brodaru dati suglasnost na red plovidbe ako ne postoji interes drugih brodara.

Članak 12.

Agencija može dati suglasnost na redove plovidbe u međunarodnom linijskom pomorskom prometu ukoliko je brodar ispunio uvjete iz članka 3. do 6. i članka 11. ovoga Pravilnika.

Članak 13.

Brodari koji su dobili suglasnost za redove plovidbe za određenu liniju i vremensko razdoblje, ne mogu prenijeti suglasnost na drugoga brodara.

Članak 14.

Brodari koji su dobili suglasnost za održavanje redova plovidbe, temeljem Zakona o javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu (»Narodne novine« broj 131/97) mogu nastavi plovidbu na međunarodnoj liniji za koju su dobili suglasnost do isteka roka iz suglasnosti.

Članak 15.

Ministarstvo nadležno za pomorstvo izvijestit će nadležno tijelo države zastave brodova koji obavljaju međunarodni linijski pomorski promet o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar sukladno ovom Pravilniku.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 130-01/06-01/50
Urbroj: 530-04-06-11
Zagreb, 6. studenoga 2006.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.