Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu

NN 130/2006 (29.11.2006.), Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

2879

Na temelju članka 13. stavka 6. Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (»Narodne novine«, broj 33/2006), ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI BROD I BRODAR ZA OBAVLJANJE JAVNOG PRIJEVOZA U LINIJSKOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se dodatni tehnički uvjeti koje mora ispunjavati brod kojim se obavlja javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu (u daljnjem tekstu: javni prijevoz), a odnosi se na brzinu, starost broda, broj putnika, broj vozila koji se mogu prevoziti, te druge uvjete koje mora osigurati brodar za pojedinu liniju.
Uvjeti propisani ovim Pravilnikom odnose se na brodove kojima se obavlja javni prijevoz na državnim, županijskim i međužupanijskim, te lokalnim linijama.

Članak 2.

Pojedini izrazi za potrebe ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:
1. Putnički brod – je brod ovlašten prevoziti više od 12 putnika, posebno izgrađen i opremljen za tu svrhu, s jednom ili više paluba u trupu i nadgrađu, te sa ili bez kabinskog smještaja za putnike;
2. Ro – ro putnički brod (trajekt) jest putnički brod opremljen tako da omogućava cestovnim i željezničkim vozilima da se ukrcaju (»roll on«) na brod ili iskrcaju (»roll off«) s njega, koji prevozi više od 12 putnika;
3. Brzi putnički brod je brod kako je definiran u članku 5. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/04) i koji udovoljava međunarodnim pravilnicima o brzim plovilima (DSC ili HSC Pravilnik);
4. Klasični putnički brod je brod kojim se obavlja prijevoz na klasičnim brodskim linijama, čija brzina nije manja od 12 čvorova, osim ako ne plove na relacijama kraćim od 5 milja;
5. Putnik je svaka osoba osim:
a. zapovjednika i članova posade ili drugih osoba zaposlenih na brodu ili uključenih u bilo koju djelatnost na brodu za njegove potrebe i
b. djeteta mlađeg od jedne godine;
6. Brodar je fizička ili pravna osoba koja je kao posjednik broda nositelj plovidbenog pothvata, s tim što se pretpostavlja, dok se ne dokaže protivno da je brodar osoba koja je u upisnik brodova upisana kao vlasnik broda;
7. Kompanija – je fizička ili pravna osoba koja je preuzela odgovornost za upravljanje brodom od vlasnika broda i koja je preuzimanjem takve odgovornosti preuzela ovlasti i odgovornosti sukladno Međunarodnom pravilniku o upravljanju sigurnošću (ISM Pravilnik);
8. Minimalna brzina broda u liniji je brzina koju brod mora na određenoj liniji postići u plovidbi od izlaska iz jedne luke do ulaska u drugu luku u normalnim vremenskim uvjetima, uz najviše 85% snage porivnog/ih stroja/strojeva što se dokazuje potvrdom izdanom od nadležne institucije;
9. Starost broda računa se od datuma isporuke broda do datuma raspisivanja natječaja;
10. Agencija za obalni linijski pomorski promet (u daljnjem tekstu: Agencija) je Agencija koja obavlja poslove u vezi s davanjem koncesija za državne linije osnovana Zakonom o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (u daljnjem tekstu Zakon);
11. Davatelj koncesije je tijelo ovlašteno u članku 26. Zakona, za davanje koncesije na određenoj liniji;
12. DSC Pravilnik (Dynamically Supported Craft Code) – Međunarodni pravilnik o sigurnosti dinamički podržavanih plovila u skladu s IMO rezolucijom A.373(X) s dopunama;
13. HSC Pravilnik (High – speed Craft Code) – Međunarodni pravilnik o sigurnosti brzih brodova u skladu s Međunarodnom konvencijom o sigurnosti na moru, 1974. (SOLAS 74) s dopunama, Glava X;
14. Priznata organizacija je organizacija koja ispunjava uvjete propisane posebnim propisom i koja je ovlaštena od Ministarstva za obavljanje statutarne certifikacije pomorskih objekata, a koja obuhvaća obavljanje pregleda i izdavanje propisanih isprava;
15. Tehnička pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih objekata (u daljnjem tekstu: Tehnička pravila) su propisi doneseni na temelju Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/04), kojima se utvrđuju zahtjevi kojima moraju udovoljavati pomorski objekti i kompanije, kao i način obavljanja tehničkog nadzora i izdavanja isprava, zapisa i knjiga pomorskog objekta i kompanije.

Članak 3.

Za obavljanje javnog prijevoza, pored uvjeta propisanih u članku 13. stavcima 1. do 5. Zakona, brod mora ispunjavati dodatne tehničke uvjete:
1. da putnički brod ima uspostavljen integrirani sustav za intervenciju u izvanrednim situacijama;
2. da brzi putnički brod ispunjava uvjete za rad brzog plovila;
3. sposobnost za prijevoz opasnih tereta, ako je primjenjivo;
4. da ima minimalni broj članova posade;
5. da ima odobrenje za plovidbu na redovnoj liniji od strane lučke kapetanije sukladno Pravilniku o inspekcijskom nadzoru sigurnosti plovidbe (»Narodne novine« br. 127/95).
Umjesto uspostavljenog integriranog sustava za intervenciju u izvanrednim situacijama iz stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika putnički brod mora ispunjavati sustav potpore kako je utvrđeno u poglavlju 8. Poslovnika sustava upravljanja sigurnošću i zaštite okoliša (ISM koda), odnosno kako je predviđeno Pravilima za tehnički nadzor pomorskih brodova.

Članak 4.

Ispunjavanje uvjeta iz članka 3. ovoga Pravilnika brodar dokazuje:
1. za putnički brod ispravom o uspostavljenom integriranom sustavu za intervencije u izvanrednim situacijama sukladno Rezoluciji međunarodne pomorske organizacije A.852.(20) o smjernicama za strukturom integriranog sustava planiranja;
2. dozvolom za rad brzog plovila sukladno točki 1.9.3. HSC Pravilnik;
3. svjedodžbom o sposobnosti prijevoza opasnih tereta, izdanu od priznate organizacije, ako je primjenjivo;
4. rješenjem o minimalnom broju članova posade izdanom od nadležne lučke kapetanije sukladno Pravilniku o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu, koji moraju imati pomorski brodovi trgovačke mornarice;
5. kopijom Općeg plana broda;
6. tlocrtom garažnog prostora s ucrtanim trakama vozila, te označenim visinama u garaži za Ro-Ro putnički brod.
Brodar iz stavka 1. ovoga članka mora imati potvrdu o usklađenosti izdanu od priznate organizacije, kojom dokazuje da preuzima odgovornost kompanije.
Dokaz o uspostavljanju sustava potpore iz stavka 1. točke 1. ovoga članka dokazuje se Potvrdom upravljanja sigurnošću »izdane od strane priznate organizacije«.

Članak 5.

Minimalna brzina Ro-Ro putničkog broda i klasičnog putničkog broda ovisno o najvećoj udaljenosti između polazne i odredišne luke na liniji, navodi se u Tablici broj 1.

Tablica broj 1. MINIMALNA BRZINA BRODA U LINIJI ZA RO-RO PUTNIČKE (TRAJEKTNE) I KLASIČNE BRODOVE

DUŽINA RELACIJE (najveća udaljenost između polazne i odredišne luke na liniji) (NM)

MINIMALNA BRZINA BRODA U LINIJI (čv)

Ro-Ro
putnički brod

Klasični
putnički brod

0 – 2,49

7

8

2,5 – 4,9

8

10

5,0 – 9,9

9

12

10,0 – 19,9

12

14

20,0 – 29,9

14

16

30,0 i više

18

16

Članak 6.

Minimalna brzina brzog putničkog broda ovisno o najvećoj udaljenosti između polazne i odredišne luke na liniji, navodi se u Tablici broj 2.

Tablica broj 2. MINIMALNA BRZINA BRODA U LINIJI ZA BRZE BRODOVE

DUŽINA RELACIJE
(najveća udaljenost između polazne i odredišne luke na liniji) (NM)

MINIMALNA BRZINA BRODA U LINIJI (čv)

do 11,9

20

12,0-17,9

22

18,0-23,9

24

preko 23,9

26

Članak 7.

Prilikom raspisivanja natječaja za davanje koncesije, davatelj koncesije će odrediti maksimalno vrijeme trajanja putovanja na određenoj liniji.

Članak 8.

Maksimalna starost broda kojim se obavlja javni prijevoz je za:
1. Putnički brod – 35 godina
2. Ro- Ro putnički brod – 35 godina
3. Brzi putnički brod – 20 godina.

Članak 9.

Brod može prevoziti broj putnika koji je određen Tehničkim pravilima za određenu vrstu i kapacitet broda.
Kapacitet vozila izražen je u broju putničkih vozila na način da se ukupni garažni prostor u dužnim metrima trake vozila širine 2,2 m podijeli s dužinom 4,65 m (prostor koji zauzima jedno vozilo iznosi 4,65 m × 2,2 m).

Članak 10.

Davatelj koncesije mora prilikom razmatranja ponuda za sudjelovanje u natječaju za davanje koncesije provjeriti putem nadležne lučke kapetanije da li brod ima manevarska svojstva i minimalnu brzinu određenu za pojedinu liniju.

Članak 11.

Davatelj koncesije može od nadležne lučke kapetanije tijekom trajanja koncesije zatražiti provjeru ispunjavanja uvjeta iz odluke i ugovora o koncesiji.

Članak 12.

Brodar koji obavlja javni prijevoz dužan je uz zahtjev na suglasnost za red plovidbe, Agenciji dostaviti i odobrenje za plovidbu na redovnoj liniji izdanu od lučke kapetanije, na osnovi zadovoljavajućih rezultata početne provjere i početnog posebnog pregleda, sukladno postupku definiranom u Pravilniku o inspekcijskom nadzoru sigurnosti plovidbe (»Narodne novine«, broj 127/05) odnosno zapisnik o obavljenom redovnom posebnom pregledu od strane nadležnog inspektora lučke kapetanije, za brod koji je već bio u liniji.

Članak 13.

Prilikom raspisivanja natječaja za svaku pojedinu liniju davatelj koncesije je dužan utvrditi obvezu osiguranja zamjenskog broda.
Zamjenski brod mora ispuniti sve uvjete utvrđene Zakonom i ovim Pravilnikom.
Odlukom odnosno ugovorom o koncesiji pobliže će se urediti uvjeti i način korištenja zamjenskog broda u slučaju havarije ili više sile.

Članak 14.

Brodar može kao zamjenski brod koristiti i brod drugog brodara uz uvjet da davatelju koncesije dostavi pisani ugovor s vlasnikom broda o načinu i uvjetima korištenja drugog broda i da je u potvrdi o upravljanju sigurnošću broda (ISM Pravilnik) ovlaštenik koncesije naveden kao kompanija.

Članak 15.

Davatelj koncesije može dopustiti, u odluci o davanju koncesije, da se jedan brod imenuje kao zamjenski brod za više linija, vodeći računa da se ne dovede u pitanje redovito održavanje javnog prijevoza.
U slučaju iz stavka 1. ovoga članka ukoliko brodar nije upisan kao vlasnik broda, dužan je dostaviti ugovor s vlasnikom broda čiji brod namjerava koristiti kao zamjenski brod uz ispunjavanje uvjeta iz članka 13. ovoga Pravilnika.

Članak 16.

Brodarima koji su obavljali javni obalni linijski pomorski promet temeljem Zakona o javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu (»Narodne novine«, br. 131/97), na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika, može se utvrditi i manja brzina od utvrđene u članku 5. tablici broj 1. i članku 6. tablici broj 2. kao i veća starost broda od utvrđene u članku 8. ovoga Pravilnika, uz uvjet da se koncesija ne može dati za državne linije na rok duži od 5 godina, za županijske i međužupanijske linije na rok duži od 3 godine i za lokalne linije na rok duži od 2 godine.
Nakon isteka koncesije dobivene na temelju odredbi iz stavka 1. ovoga članka brodar se ne može s istim brodom javiti na natječaj za obavljanje javnog prijevoza.

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 130-01/06-01/50
Urbroj: 530-04-06-14
Zagreb, 6. studenoga 2006.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.