Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu provođenja dodatnoga zdravstvenog osiguranja

NN 131/2006 (4.12.2006.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu provođenja dodatnoga zdravstvenog osiguranja

ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

2934

Na temelju članka 25. Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 85/06) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU PROVOĐENJA DODATNOGA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu provođenja dodatnoga zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, br. 112/06) članak 12. mijenja se i glasi:
»Članak 12.
Iskaznica iz članka 11. ovoga Pravilnika izrađena je od tvrde plastike dimenzija 85,6x53,98 mm s otisnutim podacima, magnetskom trakom i trakom za potpis.
Iskaznica sadrži najmanje sljedeća obilježja, odnosno podatke:
1. NA PREDNJOJ STRANI:
a) otisnuti logotip osiguravatelja, odnosno Zavoda,
b) otisnute podatke:
– vrsta dobrovoljnoga zdravstvenog osiguranja,
– broj iskaznice,
– ime i prezime osiguranika,
– matični broj osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju,
– rok valjanosti iskaznice (početak i završetak važenja police).
2. NA POLEĐINI ISKAZNICE:
a) magnetska traka s upisanim sljedećim podacima:
– broj iskaznice,
– ime i prezime osiguranika,
– matični broj osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju,
– rok valjanosti iskaznice (početak i završetak važenja police),
b) traka za potpis osiguranika,
c) kratka uputa o korištenju i odgovornosti u vezi s uporabom iskaznice.
Pored obilježja i podataka iz stavka 2. ovoga članka osiguravatelj, odnosno Zavod može na iskaznicu dodati i podatke, odnosno obilježja utvrđena svojim općim aktom.«

Članak 2.

Iza članka 13. dodaje se članak 13.a koji glasi:

»Članak 13.a

Do dana izdavanja iskaznice dodatnoga zdravstvenog osiguranja sukladno ovome Pravilniku osiguranik dodatnoga zdravstvenog osiguranja svoj status dokazuje policom.«

Članak 3.

Način dostave matičnog broja osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju ugovaratelju dodatnoga zdravstvenog osiguranja od strane Zavoda utvrdit će se općim aktom Zavoda.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/06-04/29
Urbroj: 534-07-06-1
Zagreb, 20. studenoga 2006.

Ministar
doc. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.