Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

NN 132/2006 (6.12.2006.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

HRVATSKI SABOR

2955

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviz­nom poslovanju, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 24. studenoga 2006. godine.

Klasa: 011-01/06-01/70
Urbroj: 71-05-03/1-06-2
Zagreb, 30. studenoga 2006.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU

Članak 1.

U Zakonu o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, br. 96/03. i 140/05.) u članku 2. stavku 1. točki 5. iza zareza dodaju se riječi: »osim diplomatskih i konzularnih predstavnika stranih zemalja te članova njihovih obitelji,«.

Članak 2.

U članku 5. stavak 2. i 3. brišu se.
Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 2.

Članak 3.

U članku 7. stavku 2. točka 3. mijenja se i glasi:
»3. poslovi s vrijednosnim papirima,«.
Točka 4. briše se.
Dosadašnje točke 5. do 9. postaju točke 4. do 8.

Članak 4.

U članku 11. stavku 3. iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi: »Financijskim kreditima smatraju se i svi oblici financiranja koji u podlozi imaju komercijalne poslove (trgovina robom ili pružanje usluga) u kojima rezident nije ugovorna strana u poslu.«

Članak 5.

Naslov Odjeljka II.3. mijenja se i glasi: »II.3. POSLOVI S VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA«.
Naslov iznad članka 22. briše se.
Članak 22. mijenja se i glasi:
»Poslovi s vrijednosnim papirima obavljaju se u skladu s propisima koji uređuju tržište vrijednosnih papira.«

Članak 6.

Naslov iznad članka 23. i članak 23. brišu se.

Članak 7.

Naslov iznad članka 24. i članak 24. brišu se.

Članak 8.

Naslov Odjeljka iznad članka 25. i članak 25. brišu se.

Članak 9.

Naslov iznad članka 26. i članak 26. brišu se.

Članak 10.

Naslov Odjeljka iznad članka 27. mijenja se i glasi: »II.4. POSLOVI S UDJELIMA U INVESTICIJSKIM FONDOVIMA«.

Članak 27. mijenja se i glasi:

»Poslovi s udjelima u investicijskim fondovima obavljaju se u skladu s propisima koji uređuju poslovanje investicijskih fondova.«

Članak 11.

Naslov Odjeljka iznad članka 28. mijenja se i glasi: »II.5. KREDITNI POSLOVI«.

Članak 12.

Naslov Odjeljka iznad članka 29. mijenja se i glasi: »II.6. DEPOZITNI POSLOVI«.

Članak 13.

U članku 30. stavak 5. briše se.

Članak14.

Naslov Odjeljka iznad članka 31. mijenja se i glasi: »II.7. PLAĆANJA NA OSNOVI UGOVORA O OSIGURANJU«.

Članak 15.

U članku 34. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Hrvatska narodna banka propisuje rok u kojem su rezidenti dužni stranu gotovinu i čekove naplaćene u poslovima s nerezidentima položiti na račun otvoren u banci.«

Članak 16.

Članak 35. mijenja se i glasi:
»(1) Plaćanja i prijenosi na osnovi kapitalnih poslova slobodni su ako je posao sklopljen u skladu s ovim Zakonom te ako su podmirene sve porezne obveze iz toga posla u Republici Hrvatskoj.
(2) Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka, na prijenos dobiti u inozemstvo, koju nerezident ostvari izravnim ulaganjem u Republici Hrvatskoj primjenjuje se članak 20. stavak 1. ovoga Zakona.
(3) Plaćanja i prijenosi iz stavka 1. ovoga članka slobodni su ako je posao prijavljen u skladu s ovim Zakonom.«

Članak 17.

U članku 36. stavku 2. iza riječi: »Hrvatska narodna banka« dodaju se riječi: »za rezidente«.

Članak 18.

U članku 37. stavku 2. riječ: »zakonu« briše se.

Članak 19.

Članak 39. mijenja se i glasi:
»Na rezidente koji u inozemstvu borave na temelju važeće radne dozvole u trajanju od najmanje 183 dana ili dozvole trajnog boravka te na rezidente iz članka 2. stavka 1. točke 5. ne primjenjuje se članak 14. stavak 3., članak 28. stavci 4. i 6., članak 29., članak 36. stavak 2., članak 38. i članak 42. stavak 6. ovoga Zakona.«

Članak 20.

Naslov iznad članka 40. mijenja se i glasi: »Sprječavanje pranja novca i krivotvorenja strane gotovine«.
U članku 40. dodaje se stavak 3. koji glasi:
»(3) Hrvatska narodna banka propisuje način i mjere postupanja sa stranom gotovinom za koju postoji sumnja da je krivotvorena.«

Članak 21.

Iza članka 40. dodaje se članak 40.a i naslov iznad njega, koji glase:

»Medalje i žetoni koji nalikuju stranom kovanom novcu

Članak 40.a

(1) Zabranjena je izrada, prodaja, uvoz i distribucija, u svrhu prodaje ili u ostale komercijalne svrhe, medalja i žetona koji nalikuju stranom kovanom novcu.
(2) Hrvatska narodna banka propisuje obilježja na temelju kojih se utvrđuje nalikuje li medalja ili žeton stranom kovanom novcu.«

Članak 22.

U članku 42. stavku 3. prva rečenica mijenja se i glasi: »U Republici Hrvatskoj kupoprodaju stranih sredstava plaćanja rezidenti i nerezidenti obavljaju u bankama.«.
Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:
»(6) Rezidentima, osim bankama, zabranjeno je obavljati kupoprodaje deviza u inozemstvu.«

Članak 23.

U članku 46. stavku 1. iza riječi: »valutu« riječi: »i u njima su unovčivi« brišu se.
Stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Ovlašteni mjenjači su rezidenti obrtnici, trgovci pojedinci i pravne osobe koje imaju odobrenje Hrvatske narodne banke za obavljanje mjenjačkih poslova.«
Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:
»(3) Ovlašteni mjenjač iz stavka 2. ovoga članka smije obavljati mjenjačke poslove ako ispunjava sljedeće uvjete:
1. koristi zaštićeni računalni program koji je certificirala Hrvatska narodna banka,
2. ima s bankom sklopljeni ugovor o obavljanju mjenjačkih poslova,
3. ima upisanu djelatnost obavljanja mjenjačkih poslova u sudskom, odnosno obrtnom registru, i
4. ovlašteni mjenjač obrtnik, odnosno trgovac pojedinac, član uprave ovlaštenog mjenjača pravne osobe i kvalificirani vlasnici iz članka 46.a stavka 1. točke 2. i stavka 2. točke 2. ovoga Zakona su osobe koje nisu kažnjene za kazneno djelo protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, sigurnosti platnog prometa i poslovanja, vjerodostojnosti isprava, ili za kazneno djelo propisano ovim Zakonom, i to za vrijeme od pet godina po pravomoćnosti presude kojom je osuđen, s tim da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne.
(4) Kvalificirani vlasnik, u smislu ovoga Zakona, fizička je ili pravna osoba koja je neposredni imatelj 25% i više poslovnog udjela, dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju pravnom osobom.«
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 5.

Članak 24.

U članku 46.a stavku 1. točki 1. iza riječi: »presliku,« dodaju se riječi: »ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva,«.
Točka 2. mijenja se i glasi:
»2. popis kvalificiranih vlasnika za podnositelja zahtjeva - pravnu osobu, s imenom, prezimenom, adresom prebivališta te brojem i mjestom izdavanja osobne iskaznice odnosno tvrtkom i adresom sjedišta, kao i pojedinačnim, postotnim udjelom u temeljnom kapitalu podnositelja zahtjeva,«.
U točki 3. iza zareza dodaje se slovo: »i«.
U točki 4. na kraju teksta umjesto zareza stavlja se točka i briše se slovo: »i«.
Točka 5. briše se.
Stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Ako je kvalificirani vlasnik podnositelja zahtjeva pravna osoba, osim dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka, podnositelj zahtjeva dužan je za svakog tog kvalificiranog vlasnika priložiti sljedeću dokumentaciju:
1. izvod iz sudskog registra, u izvorniku ili ovjerenom presliku, ne starijem od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva,
2. popis njegovih kvalificiranih vlasnika fizičkih osoba, s imenom, prezimenom, adresom prebivališta te brojem i mjestom izdavanja osobne iskaznice, kao i pojedinačnim, postotnim udjelom u temeljnom kapitalu.«
Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
»(3) Podatke o nekažnjavanju iz članka 46. stavka 3. točke 4. ovoga Zakona Hrvatska narodna banka na temelju obrazloženog zahtjeva dobiva iz kaznene evidencije.«

Članak 25.

U članku 46.b stavak 1. briše se.
U dosadašnjem stavku 2., koji postaje stavak 1., točke 1., 2., 3. i 4. mijenjaju se i glase:
»1. ako utvrdi da podnositelj zahtjeva nema sklopljen ugovor ili predugovor o kupnji zaštićenog računalnog programa za obavljanje mjenjačkih poslova, za koji je Hrvatska narodna banka izdala certifikat te potvrdu o autentičnosti zaštićenog računalnog programa koji je predmet ugovora ili predugovora,
2. ako utvrdi da podnositelj zahtjeva nema sklopljen ugovor ili predugovor s ugovornom bankom,
3. ako utvrdi da je podnositelj zahtjeva obrtnik, odnosno trgovac pojedinac ili član uprave pravne osobe koja je podnositelj zahtjeva ili bilo koji kvalificirani vlasnik iz članka 46.a stavka 1. točke 2. i stavka 2. točke 2. ovoga Zakona, osoba kažnjena za kazneno djelo protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, sigurnosti platnog prometa i poslovanja, vjerodostojnosti isprava, ili za kazneno djelo propisano ovim Zakonom, i to za vrijeme od pet godina po pravomoćnosti presude kojom je osuđen, s tim da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne, ili
4. ako na temelju drugih podataka kojima raspolaže utvrdi da bi zbog djelatnosti odnosno poslova koje obavlja ili zbog postupka koje je počinila osoba iz točke 3. ovoga stavka moglo biti ugroženo zakonito poslovanje ovlaštenog mjenjača.«
Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 2. i 3.

Članak 26.

U članku 46.c stavku 1. točka 2. briše se.
Dosadašnja točka 3. postaje točka 2.
Dosadašnja točka 4., koja postaje točka 3., mijenja se i glasi:
»3. ako nakon dobivenog odobrenja ovlašteni mjenjač obavlja mjenjačke poslove a da pritom ne ispunjava uvjete iz članka 46. stavka 3. točke 1., 2. i 4.,»
Iza dosadašnje točke 4., koja postaje točka 3., dodaje se nova točka 4. koja glasi:
»4. ako je ovlašteni mjenjač pravomoćno kažnjen radi teškog djela prekršaja iz članka 63. stavka 1. točke 16. ovoga Zakona, ako se radi o prekršaju učinjenom u povratu ili ako vrijednost strane gotovine ili gotovine u kunama koja je bila predmet prekršaja prelazi 200.000,00 kuna.«
Iza stavka 1. dodaju se stavci 2., 3. i 4. koji glase:
»(2) Protiv rješenja kojim se oduzima odobrenje za obavljanje mjenjačkih poslova nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.
(3) Ovlaštenom mjenjaču kojemu je Hrvatska narodna banka oduzela odobrenje za obavljanje mjenjačkih poslova djelatnost mjenjačkih poslova brisat će se iz sudskog, odnosno obrtnog registra na temelju rješenja Hrvatske narodne banke.
(4) Ovlašteni mjenjač kojemu je oduzeto odobrenje za obavljanje mjenjačkih poslova ne može podnijeti novi zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje tih poslova prije isteka roka od godine dana od dana dostave rješenja o oduzimanju odobrenja.«

Članak 27.

Iza članka 46.c dodaju se članci 46.d i 46.e i naslovi iznad njih koji glase:

»Prestanak važenja odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova

Članak 46.d

Odobrenje za obavljanje mjenjačkih poslova prestaje važiti:
1. danom dostave rješenja o oduzimanju odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova,
2. danom otvaranja stečajnog postupka nad ovlaštenim mjenjačem, ili
3. brisanjem ovlaštenog mjenjača iz sudskog, odnosno obrtnog registra.

Obavještavanje o promjenama

Članak 46.e

(1) Ovlašteni mjenjač dužan je obavještavati Hrvatsku narodnu banku o svim promjenama u sudskom, odnosno obrtnom registru u roku od 8 dana od dana upisa promjene, kao i o promjenama kvalificiranih vlasnika navedenih u članku 46.a stavku 1. točki 2. i stavku 2. točki 2. ovoga Zakona u roku od 8 dana od dana nastanka promjene.
(2) Uz obavijest iz stavka 1. ovoga članka ovlašteni mjenjač dužan je dostaviti izvod iz sudskog ili obrtnog registra za podnositelja zahtjeva te popis i ostalu dokumentaciju o novim kvalificiranim vlasnicima sukladno članku 46.a stavku 1. točki 2. i stavku 2. ovoga Zakona.«

Članak 28.

U članku 49. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Rezidenti su dužni, u skladu s odredbama ovoga Zakona i podzakonskih propisa, izvješćivati Hrvatsku narodnu banku o poslovima koje su sklopili s inozemstvom. Banke, ovlaštena društva, središnja depozitama agencija, javni bilježnici i carinska tijela dužni su izvješćivati Hrvatsku narodnu banku i o poslovima trećih osoba sklopljenim s inozemstvom za koje saznaju obavljanjem svoje djelatnosti, u skladu s odredbama ovoga Zakona i podzakonskih propisa.«

Članak 29.

U članku 62. stavku 1. točki 1. riječ: »zaštićeni« zamjenjuje se riječju: »certificirani«.

Članak 30.

U članku 63. stavku 1. točke 4., 5., 6. i 7. brišu se.
Točka 8. mijenja se i glasi:
»8. ako u ime ili za račun druge osobe sklopi ugovor o kreditnom poslu s nerezidentom suprotno odredbama ovoga Zakona,«.
Iza točke 8. dodaje se točka 8.a koja glasi:
»8.a ako sredstva financijskog kredita iz inozemstva ne prenese na račun otvoren kod banke sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili na račun otvoren u inozemstvu sukladno članku 29. ovoga Zakona, ako ne koristi financijski kredit iz inozemstva sukladno ugovoru o kreditu, kada je ugovoreno plaćanje roba i usluga izravno dobavljaču ili izvršitelju usluga, odnosno ukoliko financijskim kreditom ne otplaćuje prije zaključeni kredit u inozemstvu,«.
Iza točke 19. briše se točka i stavlja se zarez, te se dodaju točke 20., 21. i 22. koje glase:
»20. ako u propisanom roku Hrvatskoj narodnoj banci ne dostavi obavijest i dokumentaciju iz članka 46.e ovoga Zakona,
21. ako izradi, proda, uveze ili distribuira, u svrhu prodaje ili u ostale komercijalne svrhe, medalju ili žeton koji nalikuje stranom kovanom novcu,
22. ako u postupanju sa stranom gotovinom za koju se sumnja da je krivotvorena ne postupi na način i sukladno mjerama koje propisuje Hrvatska narodna banka.«

Članak 31.

U članku 64. stavku 1. točke 1. i 5. brišu se.

Članak 32.

Članak 65. briše se.

Članak 33.

Članak 66. briše se.

Članak 34.

Članak 67. briše se.

Članak 35.

U članku 78. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Dana 1. siječnja 2008. prestaje važiti članak 35. stavak 3. ovoga Zakona, a 1. siječnja 2009. prestaju važiti članak 14. stavak 3., članak 18. stavci 2. i 3., članak 28. stavci 4. i 6., članak 29., članak 34. stavak 1., članak 36., članak 37., članak 38., članak 42. stavak 6., članak 63. stavak 1. točke 8.a, 9.,10., 11. i 15. i članak 68. ovoga Zakona.«

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Rokovi za usklađivanje ovlaštenih mjenjača

Članak 36.

(1) Ovlašteni mjenjači kojima je izdano odobrenje za obavljanje mjenjačkih poslova prije stupanja na snagu ovoga Zakona, dužni su Hrvatskoj narodnoj banci dostaviti dokumentaciju sukladno članku 24. ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(2) Hrvatska narodna banka oduzet će odobrenje za obavljanje mjenjačkih poslova ovlaštenom mjenjaču koji ne postupi u roku i na način utvrđen stavkom 1. ovoga članka.
(3) Hrvatska narodna banka oduzet će odobrenje za obavljanje mjenjačkih poslova ovlaštenom mjenjaču iz stavka 1. ovoga članka ako na temelju podataka koje pribavi iz kaznene evidencije i drugih izvora utvrdi da je udovoljeno uvjetima iz članka 25. ovoga Zakona.
(4) Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama ovoga Zakona.
(5) U postupcima iz stavka 4. ovoga članka Hrvatska narodna banka obvezna je odlučiti o zahtjevu u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(6) Ovlašteni mjenjači iz članka 46. stavka 2. Zakona o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, br. 96/03.) koji su na dan stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, br. 140/05.) registrirani za obavljanje mjenjačkih poslova i obavljaju mjenjačke poslove na temelju ugovora s bankom, a nisu podnijeli zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dužni su podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova sukladno odredbama članka 46.a Zakona o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, br. 140/05.) i dopunama iz članka 24. ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(7) Ako ovlašteni mjenjač iz stavka 6. ovoga članka ne podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova u roku i na način propisan stavkom 6. ovoga članka djelatnost obav­ljanja mjenjačkih poslova brisat će se iz sudskog, odnosno obrtnog registra na temelju rješenja Hrvatske narodne banke.

Stupanje Zakona na snagu

Članak 37.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 440-01/06-01/01
Zagreb, 24. studenoga 2006.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.