Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stočarstvu

NN 132/2006 (6.12.2006.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stočarstvu

HRVATSKI SABOR

2956

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STOČARSTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stočar­stvu, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 24. studenoga 2006. godine.

Klasa: 011-01/06-01/71
Urbroj: 71-05-03/1-06-2
Zagreb, 30. studenoga 2006.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STOČARSTVU

Članak 1.

U Zakonu o stočarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97., 36/98. i 151/03.) u članku 2. točki 2. podstavku drugom iza riječi: »roditelja« dodaju se riječi: »odnosno kod izvornih i zaštićenih pasmina životinje koje zadovoljavaju kriterije za tu pasminu«.
Točka 17. mijenja se i glasi:
»17. Putovnica jest identifikacijski dokument koji se izdaje za kopitare.«

Članak 2.

U članku 4. stavku 3. iza riječi: »životinja« dodaju se riječi: »te oblik i sadržaj putovnice za kopitare«.

Članak 3.

Iza članka 9. dodaje se članak 9.a koji glasi:

»Članak 9.a

(1) Zbog postizanja više genetske vrijednosti kopitara koriste se i podaci dobiveni na natjecanjima koja se organiziraju prema propisanim pravilima.
(2) Pravila natjecanja koja se odnose na uvjete, suđenje i visinu osvojene nagrade na natjecanju donosi ovlaštena organizacija. Pravila ne smiju diskriminirati kopitare prijavljene za natjecanje po osnovi zemlje podrijetla ili uzgoja, osim u slučajevima kad se natjecanje organizira kao:
– natjecanje kopitara registriranih u posebnim matičnim knjigama kojima se pridonosi unapređivanju pasmine,
– regionalno natjecanje odabranih kopitara,
– način obilježavanja povijesnih i tradicionalnih događaja.
(3) Zbog doprinosa razvoju i unapređivanju uzgoja kopitara organizatori natjecanja su dužni za ove namjene izdvajati novčana sredstva iz ukupnog iznosa nagrada.
(4) Ovlaštena organizacija prati rezultate natjecanja te podatke dostavlja ovlaštenoj ustanovi.
(5) Udio izdvajanja sredstava iz stavka 3. ovoga članka i kriterije za njihovu raspodjelu te uvjete koje mora ispuniti ovlaštena organizacija propisuje ministar.«

Članak 4.

Članak 11. mijenja se i glasi:
»(1) Zbog očuvanja izgrađenih genetskih i zdravstvenih osobina sive pčele, u Republici Hrvatskoj ne smiju se uzgajati i stavljati u prodaju druge pasmine pčela.
(2) Matice pčela koje se stavljaju u prodaju moraju biti proizvedene na oplodnim stanicama registriranih uzgajivača.«

Članak 5.

U članku 15. stavci 4., 5., 6. i 7. brišu se.

Članak 6.

U članku 19. stavci 5., 6., 7. i 8. mijenjaju se i glase:
»(5) Praćenje uzgojne i uporabne vrijednosti rasplodnjaka namijenjenih prirodnom pripustu obavlja ovlaštena ustanova.
(6) Kada rasplodnjak ne ispunjava postavljene uzgojne i reprodukcijske uvjete ovlaštena ustanova predlaže izlučenje iz daljnjeg uzgojnog korištenja te o tome obavještava držatelja rasplodnjaka, uzgojnu organizaciju te stočarsku inspekciju.
(7) Postupak izlučenja provodi stočarska inspekcija.
(8) Izlučeni rasplodnjaci ne smiju se koristiti u uzgoju, a vlasnik izlučenog rasplodnjaka nema pravo na naknadu štete.«

Članak 7.

U članku 21. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Pravne i fizičke osobe koje obavljaju umjetno osjemenjivanje dužne su voditi evidenciju o izvršenim osjemenjivanjima koju dostavljaju ovlaštenoj ustanovi, a pravnim osobama od kojih su preuzele sjeme dostavljaju izvješća o osjemenjenim životinjama.«
Stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Način vođenja evidencije te oblik i sadržaj izvješća iz stavka 1. i 2. ovoga članka propisuje ministar.«

Članak 8.

U članku 22. stavku 1. riječ: »(konji)« zamjenjuje se riječju: »(kopitari)«.
Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:
»(2) Ovlaštena ustanova ili središnji savez uzgajivača izdaje rodovnik i potvrdu o podrijetlu. Potvrdu o podrijetlu izdaje i uzgojno društvo.
(3) Oblik i sadržaj rodovnika i potvrde o podrijetlu propisuje ministar.«

Članak 9.

U članku 24. stavku 4. iza riječi: »potvrdu« dodaju se riječi: »a uvjete glede uzgojne vrijednosti potvrđuje ovlaštena ustanova ili središnji savez uzgajivača«.

Članak 10.

U članku 26. stavku 4. iza riječi: »Zakona« briše se točka i dodaju se riječi: »te ako je uvoznik koji uvozi uzgojno valjana grla za tržište registriran za uvoz sukladno posebnim propisima.«

Članak 11.

Članak 30. mijenja se i glasi:
»(1) Kod donošenja prostornih planova moraju se osigurati odgovarajući prostorni uvjeti za stočarsku proizvodnju, uvažavajući specifičnosti područja na kojem će se odvijati ta proizvodnja.
(2) U postupku donošenja prostornih planova iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo daje mišljenje u roku od 30 dana. U slučaju da se ne dostavi mišljenje u propisanom roku smatrat će se da je mišljenje dano.
(3) Uvjete koje treba ispuniti pri donošenju prostornih planova iz stavka 1. ovoga članka glede stočarske proizvodnje propisuje ministar uz suglasnost ministra nadležnog za zaštitu okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.«

Članak 12.

Članak 30.a mijenja se i glasi:
»(1) Sa stajskim gnojem treba postupati tako da se ne ugrožava zdravlje ljudi i domaćih životinja, okoliš, te kakvoća hrane za životinje i životinjskih proizvoda.
(2) Objekti za sakupljanje stajskog gnoja (gnojišta, gnojne jame, jame za gnojovku, lagune) i uređaji za preradu i obradu stajskog gnoja moraju ispunjavati propisane tehničko-tehnološke uvjete.
(3) Tehničko-tehnološke uvjete iz stavka 2. ovoga članka propisuje ministar uz suglasnost ministra nadležnog za zaštitu okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.«

Članak 13.

Članak 32. mijenja se i glasi:
»(1) Radi podizanja više razine znanja uzgajivača domaćih životinja provode se programi izobrazbe.
(2) Programi iz stavka 1. ovoga članka izvode se u obrazovnim ustanovama u kojima se provode programi stočarskog usmjerenja.
(3) Stupanj i vrsta programa ovise o zahtjevnosti poslova u uzgoju, odnosno iskorištavanju domaćih životinja.
(4) Izbor obrazovnih ustanova iz stavka 2. ovoga članka obavlja se na temelju javnog poziva Ministarstva. Suglasnost na izbor obrazovnih ustanova daje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.
(5) Izobrazba uzgajivača financira se iz državnog proračuna Republike Hrvatske i vlastitih prihoda uzgajivača.
(6) Način osposobljavanja, stupanj i vrstu programa iz stavka 3. ovoga članka te uvjete i način izbora obrazovnih ustanova iz stavka 4. ovoga članka propisuje ministar.«

Članak 14.

Iza članka 34. dodaje se članak 34.a koji glasi:

»Članak 34.a

(1) Gospodarenje pčelinjim pašama te način iskorištavanja pčelinjih paša provodi se sukladno katastru pčelinjih paša.
(2) Katastar pčelinjih paša jest baza podataka o prostornom rasporedu i načinu gospodarenja pčelinjim pašama na području Republike Hrvatske.
(3) Način određivanja i vođenja katastra te njegov sadržaj propisuje ministar.«

Članak 15.

Članak 35. mijenja se i glasi:
»(1) Domaće životinje smiju se hraniti samo hranom za životinje čija kakvoća odgovara propisima o kakvoći hrane za životinje.
(2) Pod kakvoćom hrane za životinje podrazumijevaju se njezina fizikalno-kemijska i hranidbena svojstva.
(3) U prodaju se može staviti hrana za životinje i pojedini sastojci hrane za životinje ako njezina kakvoća odgovara propisu o kakvoći hrane za životinje.
(4) Propis iz stavka 1. ovoga članka koji se odnosi na fizikalno – kemijska i hranidbena svojstva hrane za životinje donosi ministar.
(5) Domaćim životinjama koje se koriste u gospodarske svrhe nije dopušteno davanje hormonalnih preparata da bi se poticao rast, proizvodnja mlijeka, mesa, jaja ili zbog drugih proizvodnih razloga.«

Članak 16.

U članku 38. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:
»(5) Visinu troškova za utvrđivanje kakvoće pojedinih proizvoda životinjskog podrijetla propisuje ministar.«

Članak 17.

U članku 40. stavku 1. iza riječi: »uzgojne organizacije« dodaju se riječi: »uzgojna društva«.
U stavku 3. iza riječi: »udrugama« stavlja se točka, a riječi: »i uvjetima koje propisuje ministar« se brišu.

Članak 18.

U članku 41. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Zadovoljavanje uvjeta iz stavka 1. točaka 3. i 4. ovoga članka, koji se odnose na provođenje stručnih poslova, uzgojna organizacija dokazuje ugovorom s ovlaštenom ustanovom.«
Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
»(3) Uvjete koje moraju ispunjavati uzgojne organizacije za osnivanje i bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja propisuje ministar.«

Članak 19.

U članku 41.a stavku 1. točki 4. riječ: »predviđenom« briše se.
Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
»(3) Podatke iz stavka 1. točke 4. ovoga članka ovjerava ovlaštena ustanova.«
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 20.

U članku 46. stavku 3. točki 5. riječi: »isprave o podrijetlu i proizvodnim svojstvima« zamjenjuju se riječima: »rodovnik i potvrde o podrijetlu«.
Iza točke 5. dodaje se nova točka 6. koja glasi:
»6. dostavlja ovlaštenoj ustanovi podatke o uzgojno valjanim grlima,«
Dosadašnja točka 6. postaje točka 7.

Članak 21.

U članku 47. točki 8. riječi: »isprave o podrijetlu i proizvodnim svojstvima« zamjenjuju se riječima: »rodovnik i potvrde o podrijetlu«.
Točka 9. mijenja se i glasi:
»9. izrađuje i provodi uzgojne programe za pojedine vrste i pasmine uzgojno valjanih životinja.«
Iza točke 9. dodaju se nove točke 10. i 11. koje glase:
»10. vodi središnji popis svih uzgojno valjanih grla u Republici Hrvatskoj.
11. obavlja za uzgojne organizacije putem svojih djelatnika stručne poslove iz njihove djelatnosti.«
Dosadašnja točka 10. postaje točka 12.

Članak 22.

U članku 48. stavak 2. se briše.

Članak 23.

U članku 61. stavku 1. točka 9. mijenja se i glasi:
»9. organizira natjecanja suprotno članku 9.a ovoga Zakona.«

Članak 24.

U članku 62. stavku 1. točka 11. mijenja se i glasi:
»11. postupa suprotno odredbama članka 30.a ovoga Zakona.«
Iza točke 11. dodaje se nova točka 12. koja glasi:
»12. postupa suprotno odredbama članka 34.a ovoga Zakona.«
Dosadašnje točke 12., 13. i 14. postaju točke 13., 14. i 15.

Članak 25.

U cijelom tekstu Zakona o stočarstvu riječi: »stočna hrana« zamjenjuju se riječima: »hrana za životinje« u odgovarajućem padežu.

Članak 26.

Propise za donošenje kojih je ovlašten po ovome Zakonu, ministar će donijeti u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 27.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o stočarstvu.

Članak 28.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-08/06-01/01
Zagreb, 24. studenoga 2006.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.