Uredba o uvjetima i postupku davanja koncesije za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu

NN 132/2006 (6.12.2006.), Uredba o uvjetima i postupku davanja koncesije za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2958

Na temelju članka 66. stavka 1., a u vezi s člankom 29. stavkom 2. člankom 39. i člankom 50. stavkom 2. Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (»Narodne novine«, broj 33/2006), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. studenoga 2006. godine donijela

UREDBU

O UVJETIMA I POSTUPKU DAVANJA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE JAVNOG PRIJEVOZA U LINIJSKOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuju se podrobniji uvjeti i postupak davanja koncesije za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu (u daljnjem tekstu: javni prijevoz), kriteriji za određivanje cijene usluge, visina naknade za koncesiju, način plaćanja i instrumenti osiguranja plaćanja naknade za koncesiju, te kriteriji za davanje potpore.
Ova Uredba odnosi se na davanje koncesija za državne, županijske i međužupanijske linije, te lokalne linije.

Članak 2.

Koncesija za obavljanje javnog prijevoza daje se na temelju provedenoga javnog natječaja, kojeg raspisuje nadležno tijelo iz članka 26. Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (u daljnjem tekstu: Zakon), ovlašteno za davanje koncesije.
Natječaj iz stavka 1. ovoga članka obavezno se objavljuje u »Narodnim novinama«, a može se objaviti i u dnevnim ili tjednim novinama.
Rok za podnošenje ponuda za koncesije teče od dana objave natječaja u »Narodnim novinama«.

II. UVJETI I POSTUPAK DAVANJA KONCESIJE

1. Uvjeti za davanje koncesije

Članak 3.

Koncesija za obavljanje javnog prijevoza može se dati pravnoj ili fizičkoj osobi (u daljnjem tekstu: brodar) koja ispunjava propisane uvjete i to:
1. uvjete iz članka 28. Zakona;
2. uvjete iz članka 3. Pravilnika o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu (u daljnjem tekstu: Pravilnik).
Pored uvjeta iz stavka 1. ovoga članka brodar mora pružiti sljedeće podatke o financijskom poslovanju:
1. BON 1 i BON 2 te Bilancu i Račun dobiti i gubitka (osim za novoosnovana društva i obrte);
2. potvrdu Porezne uprave i nadležne ustanove mirovinskog i zdravstvenog osiguranja o plaćenim porezima i doprinosima;
3. potvrdu o redovitom plaćanju naknada nadležnim lučkim upravama, Hrvatskom registru brodova (priznatoj organizaciji), te trgovačkom društvu »Plovput« d.o.o.

2. Raspisivanje javnog natječaja

Članak 4.

Odluku o raspisivanju javnog natječaja donosi tijelo ovlašteno za davanje koncesije (u daljnjem tekstu: davatelj koncesije), a odluka sadrži:
1. vrstu linije po značaju pravca;
2. vrstu prijevoza i razdoblje obavljanja prijevoza;
3. relaciju na kojoj se obavlja prijevoz;
4. minimalnu učestalost prijevoza;
5. vrstu i kapacitet broda;
6. uvjete koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje jav­nog prijevoza;
7. očekivani broj putnika godišnje;
8. maksimalno vrijeme trajanja putovanja;
9. maksimalna starost broda, prema čl. 8. i 16. Pravilnika;
10. minimalni iznos potpore;
11. početni (minimalni) iznos promjenljivog dijela naknade za koncesiju;
12. najvišu cijenu usluge;
13. rok na koji se daje koncesija;
14. rok trajanja natječaja;
15. instrument osiguranja plaćanja (zadužnicu, mjenicu ili pismo namjere izdavatelja jamstva /banke/ o davanju jamstva) u visini kojom se osigurava kvalitetno izvršavanje koncesije;
16. dan i mjesto otvaranja ponuda;
17. podatke o osobama davatelja koncesije ovlaštenim za davanje informacija vezanim za natječaj;
18. napomenu da se neće prihvatiti ponuda koja ne ispunjava uvjete utvrđene odlukom o raspisivanju javnog natječaja.

Članak 5.

Javni natječaj mora sadržavati sve elemente propisane odlukom o raspisivanju javnog natječaja.

3. Sadržaj ponude

Članak 6.

Ponuda za koncesiju treba sadržavati:
1. puni naziv i sjedište podnositelja ponude;
2. izvod iz sudskog ili obrtnog registra s upisom djelatnosti pomorskoga obalnog prijevoza putnika i robe;
3. poslovni plan za liniju za koju se traži koncesija;
4. dokaz da se u vlasništvu ima brod za obavljanje javnog prijevoza za koji se traži koncesija;
5. dokaz da je u upisnom listu broda kojim će se obavljati javni prijevoz brodar upisan kao kompanija, sukladno članku 5. stavku 1. točki 34. Pomorskog zakonika, te da je brod upisan u upisnik trgovačkih brodova Republike Hrvatske i da je proveden postupak carinjenja;
6. dokaz da brod ispunjava tehničke uvjete propisane u članku 13. stavcima 1. do 5. Zakona;
7. dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 28. stavak 1. točke 5. Zakona;
8. dokaz o upisu brodice namijenjene za gospodarske svrhe u evidenciju brodica (očevidnik) za obavljanje javnog prijevoza na lokalnim linijama kraćim od 3 NM;
9. dokaze iz članka 4. Pravilnika;
10. dokaze o ispunjavanju financijskih uvjeta iz članka 3. stavka 2. ove Uredbe;
11. cjenik usluga za sve vrste prijevoza na liniji s naznačenim povlasticama i popustima te redovitim promjenama cjenika (sezonski/izvansezonski cjenik);
12. ponudu visine promjenljivog dijela koncesijske naknade kao postotak ukupnog prihoda ostvarenog na liniji;
13. ponudu iznosa tražene potpore (za linije na kojima se ostvaruju prihodi manji od troškova, pri čemu se u troškove ne uračunava promjenljivi dio koncesijske naknade);
14. dokaz da je ponuda ovjerena od ovlaštene osobe.
Ako ponuditelj u vrijeme podnošenja ponude ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 4. i 5. ovoga članka može priložiti rješenje nadležne lučke kapetanije o predbilježbi upisa broda i potvrdu o usklađenosti za kompaniju izdanu od strane Hrvatskog registra brodova (priznate organizacije), s tim da te uvjete mora ispuniti do sklapanja ugovora o koncesiji.

Članak 7.

Poslovni plan linije izrađuje se za razdoblje na koje se daje koncesija i sadrži minimalno sljedeće:
1. osnovni opći podaci o podnositelju ponude (naziv, sjedište, pravni oblik i sl.);
2. osnovne karakteristike linije:
– opis linije, broj linije, relacija,
– duljina linije u NM,
– planirani broj putnika i vozila po strukturi sukladno strukturi cjenika usluga na liniji,
– propisana učestalost prijevoza,
– planirana učestalost prijevoza iznad propisane,
– očekivana razina obavljenog rada (u NM i satima plovidbe) na održavanju linije uz propisanu učestalost,
– planirana razina obavljenog rada (u NM i satima plovidbe) za prijevoz na liniji iznad propisane učestalosti,
– tražena minimalna brzina broda, odnosno maksimalno vrijeme prijevoza.
3. osnovne tehničke karakteristike broda s kojim će se obavljati usluge prijevoza:
– vrsta, veličina i kapacitet broda,
– pogonska snaga motora i očekivana potrošnja goriva (ukupno i po NM ili satu plovidbe),
– tehnička brzina broda i planirana brzina u održavanju linije (stvarno korištena snaga),
– ostale karakteristike broda koje mogu utjecati na gospodarstveno-financijske parametre linije.
4. projekciju očekivanog broja putnika i vozila (po mjesecima i godišnje);
5. projekciju očekivanih mjesečnih i godišnjih prihoda razrađenu po svim kategorijama i skupinama (otočani, neotočani, putnici, automobili i sl.);
6. detaljan opis i prikaz ukupnih prihoda i rashoda po sljedećoj strukturi:
Ukupni prihodi:
– prihodi od prodaje usluga:
a) prihodi od prodaje usluga;
b) subvencije, potpore, dotacije;
c) ostali prihodi;
– izvanredni prihodi;
– financijski prihodi;
Ukupni rashodi:
– rashodi poslovanja:
a) troškovi sirovina i materijala, rezervnih dijelova i otpis sitnog inventara;
b) troškovi energije;
c) troškovi za usluge prijevoza;
d) troškovi za usluge investicijskog održavanja;
e) naknade za bankarske usluge i usluge platnog prometa;
f) premije osiguranja;
g) troškovi za ostale usluge;
h) naknade troškova radnika;
i) amortizacija;
j) nadnice i plaće (neto);
k) porez, prirez i doprinosi iz plaće;
l) doprinosi na plaće;
m) porezi i doprinosi na druga javna davanja koji ne ovise o rezultatu;
n) ostali troškovi poslovanja.
– izvanredni rashodi i vrijednosno usklađivanje,
– financijski rashodi,
Dobit prije oporezivanja,
Gubitak prije oporezivanja,
Porez na dobit,
Dobit nakon oporezivanja,
Gubitak nakon oporezivanja.
7. Plan investicija i ulaganja u razvoj kvalitete i kvantitete pružanja usluga na liniji;
8. Ostali elementi.

Članak 8.

Ponuda se sastoji od tehničkog i ekonomsko-financijskog dijela ponude.
Tehnički dio ponude čine podaci koji se odnose na tehničke uvjete koje mora ispunjavati brod, a ekonomsko-financijski dio ponude su ostali uvjeti iz članka 6. stavka 1. točke 1. do 5., točke 10. do 13. ove Uredbe.

4. Predaja i otvaranje ponuda

Članak 9.

Ponuda s potrebnom dokumentacijom podnosi se nadležnom stručnom povjerenstvu u zapečaćenoj omotnici s naznakom »Ponuda za koncesiju za obavljanje javnog prijevoza na liniji ____________________«.
O primitku ponude izdaje se potvrda s naznakom vremena predaje omotnice s ponudom.
Ako je ponuda upućena poštom preporučeno, dan predaje na pošti smatra se dan predaje stručnom povjerenstvu, kojem je upućena.

Članak 10.

Naziv, sjedište i drugi podaci o podnositeljima ponude tajni su do trenutka javnog otvaranja ponuda.

Članak 11.

Ponuda podnesena nakon isteka roka određenog u javnom natječaju neće se razmatrati i bit će vraćena podnositelju ponude neotvorena.

Članak 12.

Postupak otvaranja ponuda provodi se ako je zaprimljena jedna pravodobna ponuda.
Ponuda je pravodobna ako je predana na način propisan u članku 9. stavku 2. i 3. ove Uredbe.
Ako nije pravodobno dostavljena niti jedna ponuda, nadležno stručno povjerenstvo donijet će zaključak s prijedlogom o poništavanju natječaja sukladno članku 33. stavku 1. Zakona.
Stručno povjerenstvo može predložiti da se natječaj poništi i u slučaju iz članka 33. stavka 2. Zakona.
Odluku o poništavanju natječaja donosi davatelj koncesije.

Članak 13.

Postupak otvaranja ponuda provodi stručno povjerenstvo u mjestu, prostorijama i vremenu određenom u javnom natječaju.
Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ovlašteni predstavnici ponuditelja.

Članak 14.

Na početku sjednice za otvaranje ponuda predsjednik stručnog povjerenstva utvrđuje broj pravodobno primljenih ponuda, naziv ponuditelja, podatke o nepravodobno primljenim ponudama, imena nazočnih ovlaštenih predstavnika ponuditelja, te da li su ispunjeni svi propisani uvjeti za provođenje postupka.
Postupak otvaranja ponuda započinje pregledom ispravnosti omotnice, odnosno da li je omotnica ispravno i originalno zapečaćena.
Nakon što je utvrđeno da su ispunjeni propisani uvjeti za provođenje postupka, pristupa se otvaranju ponuda, redoslijedom njihova primitka i upoznaje prisutne o njihovom sadržaju.
Ako nisu ispunjeni uvjeti za provođenje postupka, sjednica se prekida i određuje se novi datum za otvaranje ponuda.

Članak 15.

O postupku otvaranja ponuda vodi se zapisnik u koji se unose osobito:
1. mjesto, dan i sat održavanja sjednice;
2. imena nazočnih članova stručnog povjerenstva;
3. broj primljenih pravodobnih ponuda s nazivima ponuditelja, te broj ponuda koje su nepravodobno primljene;
4. imena nazočnih ovlaštenih predstavnika ponuditelja;
5. rezultati pregleda dokumentacije;
6. naznaku da su ponude zaprimljene u omotnicama;
7. konstataciju da je postupak proveden sukladno propisima.
Ovlašteni predstavnici ponuditelja imaju pravo zatražiti ovjerenu presliku zapisnika.
Zapisnik potpisuju nazočni članovi stručnog povjerenstva.
Potpisivanjem zapisnika završava postupak otvaranja ponuda.

Članak 16.

Ako davatelj koncesije ocijeni da je u postupku davanja određene koncesije potrebno obaviti poslove koji zahtijevaju posebno stručno znanje, može takve poslove povjeriti stručno osposobljenim fizičkim ili pravnim osobama.
Stručno osposobljene osobe iz stavka 1. ovoga članka, dostavljaju davatelju koncesije mišljenje o koncesiji.
Mišljenje iz stavka 2. ovoga članka nije obvezujuće.

Članak 17.

Nadležno stručno povjerenstvo provodi postupak ocjenjivanja ponuda na način da prvo utvrdi da li je ponuda u skladu s uvjetima javnog natječaja, te sadrži li svu potrebnu dokumentaciju propisanu u člancima 6. i 7. ove Uredbe.
Ako pojedina ponuda zahtijeva određena pojašnjenja, stručno povjerenstvo može uputiti pisani zahtjev ponuditelju da se očituje u roku dva dana. Tim zahtjevom ne može se tražiti ispravak, odnosno promjena sadržaja u ponudi.
Ponuda koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka neće se prihvatiti.
U slučaju da niti jedna ponuda ne ispuni uvjete iz stavka 1. ovoga članka javni natječaj se poništava.

5. Ocjenjivanje ponuda

Članak 18.

Nakon ocjenjivanja ponuda prema članku 17. ove Uredbe, stručno povjerenstvo ocjenjuje tehnički i ekonomsko-financijski dio ponude.

Članak 19.

Tehnički dio ponude ocjenjuje se prema kriterijima propisanim u članku 20. ove Uredbe, tako da ukupni broj bodova može maksimalno iznositi 100.
Ekonomsko-financijski dio ponude (ponuđena visina promjenljivog dijela koncesijske naknade, tražena potpora) ocjenjuje se na način da maksimalan broj bodova može iznositi 100.
Za određivanje ukupno najpovoljnije ponude, dobiveni broj bo­dova iz stavka 1. i 2. ovoga članka, ponderirat će se na sljedeći način:
a) tehnički kriteriji                             45 %
b) ekonomsko-financijski kriteriji      55 %.
Smatrat će se da je najpovoljnija ponuda koja prema navedenim kriterijima ostvari najveći broj bodova.

Članak 20.

Tehnički dio ponude ocjenjuje se prema sljedećim kriterijima:

1.

Brzi brodovi i klasični brodovi

 

1.1.

Kvaliteta broda s obzirom na brzinu sukladno Pravilniku

 

brzina veća 15% od propisane Pravilnikom

4

brzina veća 30% od propisane Pravilnikom

9

mogućnost ukrcaja tereta preko 1,5 tona

2

1.2.

Ocjenjivanje udobnosti

 

broj putnika u zatvorenom salonu veći 10% od kapaciteta utvrđenog u Odluci o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu

3

broj putnika u zatvorenom salonu veći 30% od kapaciteta utvrđenog u Odluci o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu

 7

broj putnika u zatvorenom salonu veći 50% od kapaciteta utvrđenog u Odluci o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu

10

klimatizirani putnički prostor

 4

broj putnika na jedan WC veći za 20% od minimuma

3

pružanje ugostiteljskih usluga

 

 

a) piće

3

 

b) hrana

3

 

c) ostale usluge (trgovina i sl.)

3

pristup za osobe s ograničenjem u kretanju

8

mogućnost prijevoza kućnih ljubimaca

2

1.3.

Ocjenjivanje novijeg broda

 

starost broda 0–1 godina

35

starost broda 2–5 godina

25

starost broda 5–10 godina

15

starost broda 10–15 godina

10

Maksimalno mogući bodovi broda

83

1.4.

Godina iskustva u obavljanju javnog prijevoza u teritorijalnom moru Republike Hrvatske:

 

2–5 godina

5

6–10 godina

8

preko 11 godina

10

1.5.

Održavanje broda

 

u posljednjih 12 mjeseci brodaru nije bio zaustavljen niti jedan brod

3

brodar u posljednjih 12 mjeseci primio priznanja za sigurnost plovidbe i zaštitu ljudskih života na moru

3

brodar primio u posljednjih 12 mjeseci službena priznanja za obavljanje djelatnosti iz javnog prijevoza

1

Maksimalno mogući bodovi brodara

17

SVEUKUPNO

100

2.

Ro–Ro putničke linije do 4,9 NM

 

2.1.

Kvaliteta broda s obzirom na brzinu sukladno Pravilniku

 

brod plovi ravnopravno u oba smjera (double–ended)

5

brod je protočan (krmena i pramčana rampa)

5

brzina veća 30% od propisane Pravilnikom

5

širina rampe preko 6 m (ukrcaj tri vozila paralelno)

4

ukrcaj putnika nije kroz garažu (bočna vrata)

3

ukrcaj putnika pomagalima (eskalatori, liftovi i sl.)

2

2.2.

Ocjenjivanje udobnosti

 

klimatizirani putnički prostor

2

pružanje ugostiteljskih usluga

 

 

a) piće

1

 

b) hrana

1

 

c) ostale usluge (trgovina i sl.)

1

pristup za osobe s ograničenjem u kretanju

3

2.3.

Ocjenjivanje novijeg broda

 

starost broda 0–1 godina

35

starost broda 2–5 godina

25

starost broda 6–10 godina

15

starost broda 11–15 godina

10

starost broda 16–20 godina

 5

starost broda 21–25 godina

 2

starost broda 26–30 godina

 0

2.4.

Ocjenjivanje s obzirom na kapacitet putnika i vozila (opcija ako se traži)

 

kapacitet putnika veći od minimalnog u liniji

 

 

> od 10%

2

 

> od 30%

4

 

> od 50%

8

kapacitet vozila veći od minimalnog u liniji

 

 

> od 10%

2

 

> od 30%

4

 

> od 50%

8

Maksimalno mogući bodovi broda

83

2.5.

Godine iskustva u obavljanju javnog prijevoza u teritorijalnom moru Republike Hrvatske:

 

2–5 godina

5

6–10 godina

8

preko 11 godina

10

2.6.

Održavanje broda

 

u posljednjih 12 mjeseci brodaru nije bio zaustavljen niti jedan brod

3

brodar u posljednjih 12 mjeseci primio priznanja za sigurnost plovidbe i zaštitu ljudskih života na moru

3

brodar primio u posljednjih 12 mjeseci službena priznanja za obavljanje djelatnosti iz javnog prijevoza

1

Maksimalno mogući bodovi brodara

17

SVEUKUPNO

100

3.

Ro–Ro putničke linije od 5 do 10 NM

 

brod plovi ravnopravno u oba smjera (double–ended)

5

brod je protočan (krmena i pramčana rampa)

4

širina rampe preko 6 m (ukrcaj tri vozila paralelno)

4

ukrcaj putnika nije kroz garažu (bočna vrata)

3

ukrcaj putnika pomagalima (eskalatori, liftovi i sl.)

3

maksimalna brzina veća od brzine u liniji više od 15%

4

maksimalna brzina veća od brzine u liniji više od 30%

7

3.1.

Ocjenjivanje udobnosti

 

broj putnika u zatvorenom salonu veći od 60% putničkog kapaciteta

 2

broj putnika na jedan WC veći za 20% od minimuma

2

pružanje ugostiteljskih usluga

 

 

a) piće

2

 

b) hrana

2

 

c) ostale usluge (trgovina i sl.)

2

pristup za osobe s ograničenjem u kretanju

4

3.2.

Ocjenjivanje novijeg broda

 

starost broda 0–1 godina

35

starost broda 2–5 godina

25

starost broda 6–10 godina

18

starost broda 11–15 godina

12

starost broda 16–20 godina

7

starost broda 21–25 godina

4

starost broda 26–30 godina

1

starost broda preko 30 godina

0

3.3.

Ocjenjivanje s obzirom na kapacitet putnika i vozila

 

kapacitet putnika veći od minimalnog u liniji

 

 

> od 10%

1

 

> od 30%

2

 

> od 50%

4

kapacitet vozila veći od minimalnog u liniji

 

 

> od 10%

1

 

> od 30%

2

 

> od 50%

4

Maksimalno mogući bodovi broda

83

3.4.

Godina iskustva u obavljanju javnog prijevoza u teritorijalnom moru Republike Hrvatske:

 

2–5 godina

5

6–10 godina

8

preko 11 godina

10

3.5.

Održavanje broda

 

u posljednjih 12 mjeseci brodaru nije bio zaustavljen niti jedan brod

3

brodar u posljednjih 12 mjeseci primio priznanja za sigurnost plovidbe i zaštitu ljudskih života na moru

3

brodar primio u posljednjih 12 mjeseci službena priznanja za obavljanje djelatnosti iz javnog prijevoza

1

Maksimalno mogući bodovi brodara

17

SVEUKUPNO

100

4.

Ro–Ro putničke linije preko 10 NM

 

4.1.

Kvaliteta broda s obzirom na brzinu u liniji, ukrcaju i manovrabilnosti

 

brod je protočan (krmena i pramčana rampa)

4

ukrcaj putnika nije kroz garažu (bočna vrata)

 5

ukrcaj putnika pomagalima (eskalatori, liftovi i sl.)

2

maksimalna brzina veća od brzine u liniji više od 15%

3

maksimalna brzina veća od brzine u liniji više od 30%

7

zaštićeni RO–RO teretni prostor

3

4.2.

Ocjenjivanje udobnosti

 

broj putnika u zatvorenom salonu veći od 60% putničkog kapaciteta

 2

broj putnika na jedan WC veći za 20% od minimuma

2

pružanje ugostiteljskih usluga

 

 

a) piće

2

 

b) hrana

2

 

c) ostale usluge (trgovina i sl.)

2

pristup za osobe s ograničenjem u kretanju

4

4.3.

Ocjenjivanje novijeg broda

 

starost broda 0–1 godina

35

starost broda 2–5 godina

25

starost broda 6–10 godina

18

starost broda 11–15 godina

12

starost broda 16–20 godina

7

starost broda 21–25 godina

4

starost broda 26–30 godina

1

starost broda preko 30 godina

0

4.4.

Ocjenjivanje s obzirom na kapacitet putnika i vozila

 

kapacitet putnika veći od minimalnog u liniji

 

 

> od 10%

 

 

> od 30%

 

 

> od 50%

 

kapacitet vozila veći od minimalnog u liniji

 

 

> od 10%

 

 

> od 30%

 

 

> od 50%

 

Maksimalno mogući bodovi broda

83

4.5.

Godina iskustva u obavljanju javnog prijevoza u teritorijalnom moru Republike Hrvatske:

 

2–5 godina

5

6–10 godina

8

preko 11 godina

10

4.6.

Održavanje broda

 

u posljednjih 12 mjeseci brodaru nije bio zaustavljen niti jedan brod

 3

brodar u posljednjih 12 mjeseci primio priznanja za sigurnost plovidbe i zaštitu ljudskih života na moru

3

brodar primio u posljednjih 12 mjeseci službena priznanja za obavljanje djelatnosti iz javnog prijevoza

1

Maksimalni mogući bodovi brodara

17

SVEUKUPNO

100

Članak 21.

Prilikom ocjenjivanja ekonomsko-financijskih kriterija iz članka 19. stavka 2. ove Uredbe, koristit će se sljedeće formule:
                                             ponuđeni iznos promjenljivog
                                              dijela naknade za koncesiju
1) Koncesijski koeficijent = -------------------------------- * 100
                                            najviši ponuđeni iznos promjen-
                                          ljivog dijela naknade za koncesiju

                                        iznos najmanje zatražene potpore
2) Koeficijent potpora =  ---------------------------------- * 100
                                                zatražena potpora


6. Izbor najpovoljnije ponude

Članak 22.

Stručno povjerenstvo sastavlja izvješće u kojem se navode sve pristigle ponude i mišljenje o povoljnosti ponuda kao i prijedlog najpovoljnije ponude s obrazloženjem.
Izvješće iz stavka 1. ovoga članka sadrži osobito:
1. ukupan broj primljenih ponuda;
2. broj pravodobno i nepravodobno primljenih ponuda;
3. ponude koje ne ispunjavaju uvjete iz članaka 6. i 7. ove Ured­be;
4. ponude koje ispunjavaju sve uvjete i koja je ponuda najpovoljnija.

Članak 23.

Ako ponuditelj najpovoljnije ponude odustane, izbor se može izvršiti između drugih ponuda koje ispunjavaju uvjete ili poništiti javni natječaj.
Odluka o poništenju javnog natječaja donijet će se i u slučaju ako na javni natječaj ne bude podnesena niti jedna ponuda.

Članak 24.

Stručno povjerenstvo je dužno u roku 30 dana od završetka jav­nog natječaja dostaviti zapisnik o otvaranju ponuda s obrazloženim izvješćem i prijedlogom najpovoljnije ponude davatelju koncesije.

III. NAKNADA ZA KONCESIJU

1. Kriteriji za određivanje naknade za koncesiju

Članak 25.

Stalni dio naknade za koncesiju određuje se za sve linije iz članka 5. Zakona u iznosu od 10.000,00 kuna godišnje.
U slučaju da se godišnji indeks potrošačkih cijena promijeni za više od +/– 3%, koji objavljuje Državni zavod za statistiku, davatelj koncesije izvršit će promjenu iznosa stalnog dijela naknade za koncesiju.
Za linije za koje se ne traži potpora, promjenjivi dio naknade za koncesiju određuje se u minimalnom iznosu od 2 % očekivanog, odnosno ostvarenoga ukupnog prihoda na određenoj liniji.

2. Način plaćanja naknade za koncesiju

Članak 26.

Stalni dio naknade za koncesiju plaća se u jednom iznosu svake godine.
Za prvu godinu koncesijska naknada se plaća u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora o davanju koncesije, a za nared­ne godine, do istog datuma naredne godine sve do isteka roka na koji je koncesija dana.

Članak 27.

Promjenljivi dio naknade za koncesiju plaća se mjesečno, prema ostvarenju ukupnog prihoda na liniji.

Članak 28.

Konačan obračun promjenljivog dijela naknade za koncesiju obavlja se nakon dostave financijskog izvješća za liniju, izrađenog na temelju obveze vođenja posebnog knjigovodstva po principu profitnog centra i nakon obavljene računovodstvene kontrole i revizije po zahtjevu davatelja koncesije.
Konačan obračun obuhvaća samo propisanu učestalost javnog prijevoza na liniji.
Financijsko izvješće o prihodima i rashodima na liniji ovlaštenik koncesije je dužan dostaviti davatelju koncesije svake godine, najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za proteklu godinu prema propisanom obrascu za godišnji financijski izvještaj ili po strukturi prihoda i rashoda koji su obuhvaćeni u članku 7. točki 6. ove Uredbe.
Na temelju uvida u financijsko izvješće za liniju, te na temelju obavljene računovodstvene kontrole i revizije iz stavka 1. ovoga članka, davatelj koncesije donosi konačnu odluku o iznosu promjenljivog dijela naknade za koncesiju za proteklu godinu.

Članak 29.

Ovlaštenik koncesije je dužan izvršiti plaćanje promjenljivog dijela naknade za koncesiju, na temelju konačnog obračuna, u roku od 60 dana od dana donošenja odluke iz članka 28. stavka 4. ove Uredbe.
Ako po konačnom obračunu ovlaštenik koncesije ima više plaćen iznos po osnovi ukupnih plaćanja iz članka 27. ove Uredbe, u roku od 60 dana od dana donošenja odluke o konačnom obračunu, davatelj koncesije će izvršiti povrat sredstava.

3. Instrumenti osiguranja plaćanja naknade za koncesiju

Članak 30.

Kao instrument osiguranja plaćanja naknade za koncesiju ponuditelj koji je dobio koncesiju dužan je dostaviti davatelju koncesije zadužnicu, mjenicu ili bankovnu garanciju, do dana sklapanja ugovora o davanju koncesije.
Ako ponuditelj dobije koncesiju uz uvjet da je dužan pribaviti neopozivu garanciju banke u korist davatelja koncesije, mora garanciju pribaviti do sklapanja ugovora o koncesiji. Garancija mora sadržavati klauzulu »na prvi poziv i bez prigovora«.
Obveza iz stavka 1. ovoga članka mora biti navedena u odluci o davanju koncesije.
U slučaju neispunjavanja obveze iz stavaka 1. i 2. ovoga članka postupit će se na način propisan u članku 36. stavku 6. Zakona.

IV. ODREĐIVANJE CIJENA USLUGA

Članak 31.

Najviša cijena usluge utvrđuje se u odluci o raspisivanju javnog natječaja.
Kod utvrđivanja najviših cijena usluge polazi se od zatečenih cijena usluga na liniji na dan donošenja odluke o raspisivanju javnog natječaja.

Članak 32.

Prilikom utvrđivanja najviših cijena davatelj koncesije može do­nijeti odluku da se zatečene cijene na pojedinoj liniji povećaju maksimalno za vrijednost indeksa potrošačkih cijena u posljednjih dvanaest mjeseci koji objavljuje Državni zavod za statistiku, uz uvjet da u proteklih dvanaest mjeseci nije bilo korekcija zatečenih cijena.
Davatelj koncesije može utvrđivanju najviših cijena pristupiti diferencirano, radi postupnog uklanjanja zatečenih distorzija u distribuciji cijena s obzirom na različitu duljinu linija.
U slučaju iz stavka 2. ovoga članka davatelj koncesije će takve korekcije cijena usporediti sa zatečenom regresijskom krivuljom svih linija u skupini (brzobrodske, brodske, trajektne), te odlučiti o opravdanom stupnju ispravljanja zatečenih distorzija.

Članak 33.

Brodar uz ponudu za koncesiju dostavlja svoju ponudu cjenika za sve vrste usluga prijevoza koje se obavljaju na liniji. Brodar mora ponuditi jednake ili manje cijene od onih navedenih u javnom natječaju.
Donošenjem odluke o prihvaćanju najpovoljnije ponude na natječaju za koncesiju smatra se da je davatelj koncesije dao suglasnost na cjenik usluga brodara koji se može primijeniti od dana početka korištenja koncesije.

Članak 34.

Brodar može, za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji, predlagati redovite promjene cijena u razdobljima ne kraćim od godine dana, s tim da prijedlog i učinke mora detaljno obrazložiti.
Davatelj koncesije će odobriti samo ona povećanja koja neće biti veća od rasta indeksa potrošačkih cijena u proteklih dvanaest mjeseci.
Ako je tijekom godine donesena odluka o izvanrednim korekcijama cijena prema članku 35. ove Uredbe, moraju se uzeti u obzir njeni učinci prilikom razmatranja redovitih promjena cijena.

Članak 35.

Brodar može, za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji, predlagati i izvanredne promjene cijena u kraćim razdobljima od jedne godine zbog iznenadnih i velikih promjena troškova na koje ne može utjecati.
Uz prijedlog za izvanredno povećanje cijena, ovlaštenik koncesije dostavlja i detaljno obrazloženje učinka predložene promjene.
Davatelj koncesije dužan je razmotriti prijedlog o izvanrednom povećanju cijena, te u roku 60 dana od podnošenja prijedloga donijeti odgovarajuću odluku.

Članak 36.

U slučaju potrebe davatelj koncesije u postupku ocjenjivanja opravdanosti prijedloga promjene cijena može zatražiti stručno mišljenje od odgovarajućih nezavisnih stručnih i znanstvenih institucija.
Ovlaštenik koncesije dužan je odobreni cjenik usluga javno objaviti.
Poslove kontrole i nadzora primjene cjenika davatelj koncesije može povjeriti neovisnoj stručno osposobljenoj pravnoj ili fizičkoj osobi.
U slučaju da se ovlaštenik koncesije ne pridržava cjenika, davatelj koncesije može koncesiju oduzeti temeljem članka 41. stavka 1. točke 2. Zakona.

V. KRITERIJI ZA DAVANJE POTPORE

Članak 37.

Potpora se daje u slučajevima iz članka 49. Zakona.
Minimalni iznos potpore određuje se tako da se utvrde očekivani prihodi i očekivani troškovi prijevoza na liniji tijekom godine. Ukoliko su prihodi na liniji manji od troškova, u skladu s očekivanim poslovnim rezultatom linije definira se minimalni iznos potpore.
Minimalni iznos potpore navodi se u odluci o raspisivanju jav­nog natječaja, odnosno u javnom natječaju.

Članak 38.

Prilikom utvrđivanja očekivanih troškova održavanja linije naročito se polazi od sljedećih elemenata:
– duljini linije i vremenu trajanja plovidbe (varijabilni troškovi);
– vrsti i kapacitetu broda (osiguranje, lučke naknade i drugi troškovi ovisni o ovom parametru);
– starosti broda (troškovi amortizacije, troškovi održavanja i sl.);
– definiranoj minimalnoj brzini plovidbe (potrošnja goriva);
– definiranoj učestalosti prijevoza na liniji (iskorištenost broda);
– i drugih relevantnih elemenata.
Prilikom utvrđivanja očekivanih prihoda polazi se od:
– očekivanog broja prevezenih putnika;
– očekivanog broja prevezenih automobila;
– očekivane količine drugih usluga na liniji;
– očekivanog cjenika usluga.
Na temelju izračuna očekivanih troškova prijevoza na liniji i očekivanih prihoda utvrđuje se očekivani poslovni rezultat linije te iznos minimalne potpore.

Članak 39.

Na kraju poslovne godine za svaku liniju se na temelju dostav­ljenih financijskih izvješća koje brodar izrađuje za svaku liniju i nakon obavljene računovodstvene kontrole i revizije zatražene od davatelja koncesije, utvrđuju konačni stvarni troškovi i prihodi linije.
Brodar dostavlja financijsko izvješće linije (Račun dobiti i gubit­ka linije) davatelju koncesije najkasnije do 15. travnja tekuće godine za proteklu godinu.
U slučaju da konačni stvarni troškovi i prihodi, utvrđeni na način predviđen u stavku 1. i 2. ovoga članka, rezultiraju potrebnom većom potporom u odnosu na potporu izračunatu prema članku 37. i 38. ove Uredbe davatelj koncesije će izvršiti korekciju.
Korekcija potpore prema stavku 3. ovoga članka može iznositi najviše do 10% potpore iz članka 38. ove Uredbe, bez obzira na utvrđeni rezultat razlike.

Članak 40.

Isplata ugovorene potpore obavljat će se mjesečno, a na temelju ovjerenih podataka o isplovljavanju brodova od strane lučke kapetanije.
Isplata razlike potpore utvrđene prema članku 39. ove Uredbe, obavit će se najkasnije do 31. srpnja tekuće godine za proteklu godinu, u okviru raspoloživih proračunskih sredstava za te namjene.

Članak 41.

U slučaju da kvantiteta ili kvaliteta pružanja ugovorenih usluga značajnije odstupa od ugovorene razine davatelj koncesije, na temelju kontrole obavljanja usluga i utvrđivanja manjkavosti i nedostataka, može donijeti odluku o smanjenju potpore.
Odluku iz stavka 1. ovoga članka davatelj koncesije može donijeti u slučaju nepoštivanja ugovora, a naročito zbog neredovitog isplovljavanja, neovlaštene zamjene broda, nepridržavanja cjenika i sl.

Članak 42.

U slučaju iznenadnoga visokog porasta neke od stavke troškova koja se ne može pokriti korekcijom cijena u skladu s člankom 34. i 35. ove Uredbe, te zbog koje brodar ne bi bio u stanju održavati liniju, brodar može podnijeti i izvanredni zahtjev za korekciju iznosa potpore.
Takav zahtjev mora biti detaljno obrazložen, te se mora nedvojbeno utvrditi da se radi o okolnostima koje dovode brodara u nemogućnost izvršavanja obveza po ugovoru o koncesiji.
Davatelj koncesije će donijeti odluku o izvanrednoj korekciji potpore uvažavajući utvrđene razloge i posljedice na održavanje linije u skladu s proračunskim mogućnostima.

VI. KONCESIJE ZA POVREMENI PRIJEVOZ I PRIJEVOZ NA DODATNIM LINIJAMA

Članak 43.

Brodar može obavljati i povremeni prijevoz uz suglasnost davatelja koncesije, ukoliko takav prijevoz ne ometa redovito obavljanje linije za koju je dobio koncesiju.
Srazmjerno vremenu obavljanja povremenog prijevoza umanjit će se iznos sredstava potpore u dijelu koji se odnosi na fiksne troškove.
Uvjeti iz stavaka 1. i 2. ovoga članka uredit će se odlukom i ugovorom o koncesiji.

Članak 44.

Ovlaštenik koncesije može iznimno, obavljati javni prijevoz i na dodatnim linijama uz suglasnost davatelja koncesije.
Davatelj koncesije dopustit će obavljanje javnog prijevoza na linijama iz stavka 1. ovoga članka, uz uvjet da brodar dobije koncesiju i za linije na koje se odnosi dodatni prijevoz.
Brodar će dati suglasnost da javni prijevoz na dodatnim linijama neće ometati pridržavanje reda plovidbe.

VII. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 45.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342–01/06–01/06
Urbroj: 5030116–06–1
Zagreb, 30. studenoga 2006.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.