Pravilnik o stavljanju na tržištu materijala za vegetativno umnažanje loze

NN 133/2006 (11.12.2006.), Pravilnik o stavljanju na tržištu materijala za vegetativno umnažanje loze

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

3024

Na temelju članka 2. stavka 3., članka 4. stavka 4., članka 32. stavka 2. i 3., članka 33. stavka 6. i 7., članka 34. stavka 7., članka 35. stavka 4., članka 36. stavka 2., članka 37. stavka 2., članka 38. stavka 5., članka 39. stavka 2. i 4., članka 40. stavka 4., članka 41. stavka 6., članka 42. stavka 6., članka 43. stavka 2. i 5., članka 46. stavka 3., članka 47. stavka 8., članka 49. stavka 3. i članka 50. stavka 3. i 4. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, broj 140/05) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE MATERIJALA ZA VEGETATIVNO UMNAŽANJE LOZE

OPĆE ODREDBE

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti certifikacije poljoprivred­nog sadnog materijala loza (u daljnjem tekstu: sadni materijal); kategorije i uvjeti za pojedinu kategoriju u smislu podrijetla, autentičnosti sorte i podloge te vegetativne razvijenosti i zdravstvenog stanja; uvjeti proizvodnje sadnog materijala; uvjeti i postupak struč­nog nadzora i nadzora pod stručnom kontrolom za pojedinu kategoriju sadnog materijala; uvjeti za ovlašćivanje osoba za obavljanje nadzora; uvjeti koje moraju ispunjavati dobavljači sadnog materijala; način i vrijeme prijave za nadzor; nadzor rada laboratorija; obrasci i dokumentacija; sadržaj, oblik i način vođenja evidencije o izdanim certifikatima o sadnom materijalu; način i uvjeti provođenja naknadne kontrole; način i uvjeti pakiranja, plombiranja i označavanja sadnog materijala za pojedinu kategoriju; uvjeti trgovine sadnog materijala na veliko i malo; dokumenti koji prilikom uvoza obavezno prate sadni materijal i/ili se nalaze na pakiranju; uvjeti za uvoz i stavljanje na tržište sadnog materijala u pogledu pakiranja, plombiranja i označavanja te način vođenja evidencije.

Članak 2.

1) Odredbe ovog Pravilnika odnose se na sadni materijal loze koji se stavlja na tržište.
2) Odredbe ovoga Pravilnika ne odnose se na sadni materijal namijenjen izvozu.

POSEBNE ODREDBE

Značenje izraza

Članak 3.

U smislu ovog Pravilnika pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:
1. Loze su biljke roda Vitis (L.) namijenjene za proizvodnju grož­đa ili se upotrebljavaju kao sadni materijal tih biljaka.
A. Sorta je skupina biljaka unutar najniže botaničke taksonomske jedinice, koja se može:
a) odrediti prema ekspresiji svojstava koja su rezultat danog genotipa ili kombinacije genotipova;
b) razlikovati od bilo koje druge skupine biljaka prema barem jednom izraženom svojstvu; i
c) smatrati jedinkom u pogledu njene sposobnosti da umnažanjem ostaje nepromijenjena.
B. Klon je vegetativno potomstvo sorte koji je istovjetan odabranom matičnom trsu u pogledu sortne autentičnosti, njegovih fenotipskih svojstava i njegovog zdravstvenog stanja.
2. Sadni materijal čine:
I. sadnice loze:
a) lozni korjenjaci kao dijelovi necijepljene ukorijenjene rozgve ili zeljaste mladice namijenjeni za sadnju kao necijepljene ili kao podloge; i
b) lozni cijepovi su dijelovi rozgve ili zeljaste mladice spojeni cijepljenjem na podlogu čiji je podzemni dio ukorijenjen.
II. reprodukcijski sadni materijal:
a) rozgve su jednogodišnje odrvenjene mladice;
b) zeljaste mladice su neodrvenjene mladice;
c) reznice podloga su rozgve ili zeljaste mladice loza namijenjene proizvodnji loznih cijepova
d) reznice plemki-dijelovi rozgve ili zeljaste mladice namijenjene tvorbi nadzemnih dijelova kod proizvodnje loznih cijepova ili kod in situ cijepljenja biljaka;
e) reznice za korjenjake-dijelovi rozgve ili zeljaste mladice namijenjene za proizvodnju loznih korjenjaka.
3. Matičnjaci su matični nasadi za proizvodnju reznica podloga ili reznica plemki za cijepljenje.
4. Prporišta su rasadnici za uzgoj loznih korijenjaka i/ili loznih cijepova.

Kategorije sadnog materijala

Članak 4.

Na tržište se može staviti sadni materijal kojemu je u postupku certifikacije potvrđena kategorija:
1. Inicijalni ili predosnovni sadni materija (u daljnjem tekstu: predosnovni) je materijal:
a) koji je proizveden pod odgovornošću dobavljača u skladu s prihvaćenim postupcima za održavanje autentičnosti sorte, a gdje je to primjenjivo klona i postupcima za sprečavanje biljnih bolesti;
b) koji je namijenjen za proizvodnju osnovnog ili certificiranog sadnog materijala;
c) koji zadovoljava uvjete propisane za osnovni sadni materijal u Dodatku 1. i 2. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio; i
d) za koji je stručnim nadzorom utvrđeno da ispunjava zahtjeve iz ove točke.
2. Osnovni sadni materijal je materijal:
a) koji je proizveden pod odgovornošću dobavljača u skladu s prihvaćenim postupcima za održavanje autentičnosti sorte, a gdje je to primjenjivo klona i postupcima za sprječavanje biljnih bolesti te koji je dobiven vegetativnim umnažanjem direktno od predosnov­nog sadnog materijala;
b) koji je namijenjen za proizvodnju certificiranog sadnog materijala;
c) koji zadovoljava uvjete propisane za osnovni sadni materijal u Dodatku 1. i 2. ovoga Pravilnika; i
d) za koji je stručnim nadzorom utvrđeno da ispunjava zahtjeve iz ove točke.
3. Certificirani sadni materijal je materijal:
a) koji je dobiven direktno od predosnovnog ili osnovnog sadnog materijala;
b) koji je namijenjen za proizvodnju sadnica loze koje se koriste neposredno za proizvodnju grožđa ili proizvodnju reprodukcijskog sadnog materijala namijenjenog za proizvodnju sadnica loze kategorije standard;
c) koji zadovoljava uvjete propisane za certificirani materijal u Dodatku 1. i 2. ovoga Pravilnika; i
d) za koji je stručnim nadzorom utvrđeno da ispunjava zahtjeve iz ove točke.
4. Standardni sadni materijal je materijal:
a) koji je sortno autentičan i ima sortnu čistoću;
b) koji je namijenjen za proizvodnju sadnica loze koje se koriste neposredno za proizvodnju grožđa ili proizvodnju reprodukcijskog sadnog materijala namijenjenog za proizvodnju sadnica loze kategorije standard;
c) koji zadovoljava uvjete propisane za standardni materijal u Dodatku 1. i 2. ovoga Pravilnika;
d) za koji je stručnim nadzorom ili nadzorom pod stručnom kontrolom utvrđeno da ispunjava zahtjeve iz ove točke.

Proizvodnja sadnog materijala

Članak 5.

1. Sadni materijal može proizvoditi pravna ili fizička osoba (u daljnjem tekstu: dobavljač) koja je upisana i registrirana u Upisniku dobavljača sadnog materijala (u daljnjem tekstu: Upisnik).
2. Dobavljač registriran za djelatnost proizvodnje sadnog materijala mora voditi pisanu evidenciju na Obrascu broj 1. koji se nalazi u Dodatku 8. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.
3. Dobavljač registriran za djelatnost distribucije i prodaje sadnog materijala mora voditi pisanu evidenciju na Obrascu broj 2. koji se nalazi u Dodatku 8. ovoga Pravilnika.
4. Dobavljač registriran za djelatnost proizvodnje sadnog materijala mora voditi pisanu evidenciju o zasnovanoj proizvodnji za sadni materijal koji se proizvodi za izvoz na Obrascu broj 3. koji se nalazi u Dodatku 8. ovoga Pravilnika.
5. Sadni materijal iz stavka 4. ovoga članka mora biti označen i odvojen od ostale proizvodnje sadnog materijala, koja je namijenjena stavljanju na tržište, zaštitnim pojasom bez biljnog pokrova od najmanje 3 m. U slučaju da je zaštitni pojas zatravljen mora biti redovito košen.
6. O podacima iz stavka 4. ovoga članka dobavljač mora izvijestiti nadležnu fitosanitarnu inspekciju i Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo (u daljnjem tekstu: Zavod).

Kvaliteta reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica loze

Članak 6.

1. Sadni materijal kategorija predosnovni, osnovni, certificirani i standardni na tržištu mora ispunjavati zahtjeve kvalitete koji su propisani u Dodatku 2. ovoga Pravilnika.
2. Provjera kvalitete sadnog materijala na tržištu izvršit će se uzimanjem uzoraka i njihovom dostavom na laboratorijsku analizu.

Članak 7.

1. Laboratorijskom analizom na prisutnost štetnih organizama provodi se kontrola kvalitete sadnog materijala u skladu sa člankom 38. stavkom 1. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (u daljnjem tekstu: Zakon).
2. Zavod provodi nadzor nad radom ovlaštenih laboratorija kontrolom ispunjavanja uvjeta za upis u Upisnik laboratorija za kontrolu kvalitete poljoprivrednog reprodukcijskog sadnog materijal (u daljnjem tekstu: Upisnik laboratorija) i kontrolom postupka laboratorijske analize.
3. Kontrolu postupka laboratorijske analize iz stavka 2. ovoga članka Zavod provodi usporednom analizom istog uzorka biljnog materijala u nekoliko ovlaštenih laboratorija u zemlji ili u laboratoriju u inozemstvu ili u laboratoriju znanstvene ustanove ukoliko taj laboratorij ispunjava uvjete za upis u Upisnik laboratorija.
4. Ako Zavod u kontroli iz stavka 2. ovoga članka utvrdi da laboratorij ne ispunjava uvjete za upis u Upisnik laboratorija i/ili su u postupku laboratorijske analize učinjeni veći propusti predložit će Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) trajno ili privremeno brisanje laboratorija iz Upisnika laboratorija.

Članak 8.

1. Uzimanje uzoraka sadnog materijal za laboratorijsku analizu provode nadležni fitosanitarni inspektori, osposobljeni djelatnici Zavoda ili dobavljača.
2. Za uzimanje uzoraka sadnog materijala Ministarstvo će ovlastiti osposobljenog djelatnika Zavoda ili dobavljača na prijedlog Zavoda za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu Republike Hrvatske, a ukoliko je isti prošao stručno osposobljavanje pri tom zavodu.

Nadzor

Članak 9.

1. Zavod provodi stručni nadzor nad proizvodnjom reprodukcijskog sadnog materijala svih kategorija i sadnica loze kategorije predosnovni, osnovni i certificirani materijal.
2. Sadni materijal mora biti stručno nadziran u svim fazama, od trenutka vađenja ili odvajanja od matičnog trsa do njegove dostave krajnjem potrošaču kako bi se očuvala autentičnost tog materijala.
3. Zavod će ovlastiti dobavljača za provođenje nadzora pod stručnom kontrolom nad sadnicama loze kategorije standardni prema članku 39. stavku 2. Zakona ako ima nadzornika za obavljanje poslova nadzora pod stručnom kontrolom, a koji:
a) je osoba u radnom odnosu kod dobavljača;
b) je inženjer ili diplomirani inženjer agronomije/poljoprivrede odnosno prvostupnik agronomije/poljoprivrede ili magistar agronomske/poljoprivredne struke;
c) nema privatni interes u vezi provođenja nadzora;
d) ima dvogodišnje radno iskustvo u rasadničarskoj proizvod­nji;
e) je prošao provjeru znanja u Zavodu i stekao uvjerenje za obavljanje nadzora pod stručnom kontrolom;
f) je dao pismenu izjavu da će provoditi nadzor pod stručnom kontrolom po istim pravilima kao što se provodi stručni nadzor.
4) U slučaju da dobavljač nema nadzornika za obavljanje poslova nadzora pod stručnom kontrolom, Zavod će obaviti nadzor sadnica loze kategorije standardni.
5. Po obavljenom nadzoru pod stručnom kontrolom dobavljač dostavlja Zavodu Uvjerenje o priznavanju sadnog materijala (u daljnjem tekstu: Uvjerenje o sadnom materijalu) najkasnije do 15. prosinca tekuće godine.
6. Nasumičnom kontrolom Zavod provodi nadzor dobavljača u skladu sa člankom 41. stavak 1. podstavak 2. Zakona kako bi se provjerilo udovoljava li sadni materijal kategorije standardni materijal uvjetima kvalitete propisanim ovim Pravilnikom.
7. U slučaju povrede pravila o stručnom nadzoru prilikom provođenja nadzora pod stručnom kontrolom, nadzorniku za kojeg se utvrdi da je kriv bilo namjerno ili nenamjerno Zavod će oduzeti ovlaštenje.
8. U slučaju povrede pravila o stručnom nadzoru iz stavka 7. ovoga članka svako certificiranje ispitivanog sadnog materijala bit će poništeno uz zabranu stavljanja na tržište i povlačenja prodanog sadnog materijala, osim u slučaju da se dokaže da takav sadni materijal ispunjava sve propisane zahtjeve.

Članak 10.

1. Naknadnu kontrolu sadnog materijala provodi Zavod.
2. Za naknadnu kontrolu iz stavka 1. ovoga članka uzima se uzorak od određenog broja partija sadnog materijala. Uzorak uzima stručno osposobljena osoba Zavoda ili nadležni fitosanitani inspektor. Uzeti uzorci provjeravaju se u poljskim pokusima i/ili u laboratorijskim analizama. Poljski pokusi i/ili laboratorijske analize autentičnosti sorte (analize sorte i klona ili molekularna analiza na razini gen markera) provodit će se pri Zavodu, a analize zdravstvenog sta.) Sorte i opseg uzimanja uzoraka za naknadnu kontrolu iz stavka 1. ovoga članka utvrdit će se godišnjim planom kontrole koji će donijeti Zavod uz suglasnost Ministarstva.

Članak 11.

1. Dobavljač podnosi Zavodu prijavu za nadzor svih kategorija najkasnije do 30. travnja tekuće godine.
2. Prijava se podnosi na Obrascu broj 4. koji se nalazi u Dodat­ku 8. ovoga Pravilnika.
3. Uz prijavu se prilažu:
– Uvjerenje o sadnom materijalu ili Certifikat o sadnom materijalu uz otpremnicu iz domaće proizvodnje;
– Certifikat o sadnom materijalu nadležnog tijela zemlje izvoznice;
– kopija katastarskog plana s ucrtanim rasadnikom ili prporištem te plan sadnje u prporištu (s označenim sortama i kombinacijama cijepljenja);
– rješenje Ministarstva o odobravanju proizvodnje sadnog materijala za naručitelja iz trećih zemalja ukoliko se sadni materijal proizvodi u skladu s člankom 34. Zakona.
4. Zavod će provesti stručni nadzor temeljem prijave dobavljača ukoliko je dobavljač upisan u Upisnik i ispunjava uvjete iz članka 33. stavka 2. Zakona.

Članak 12.

1. Stručnim nadzorom i nadzorom pod stručnom kontrolom utvrđuje se da li sadni materijal udovoljava uvjetima kvalitete propisanim u Dodatku 2. ovoga Pravilnika.
2. Način provođenja stručnog nadzora i nadzora pod stručnom kontrolom propisan je u Dodatku 4. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.
3. Nakon obavljenog stručnog nadzora i nadzora pod stručnom kontrolom sastavlja se Zapisnik. Obrazac Zapisnika nalazi se u Dodatku 8. ovoga Pravilnika.
4. Zapisnik se sastavlja posebno za svaku lokaciju na kojoj se proizvodi sadni materijal.
5. Stručni nadzor se obavlja u prisutnosti odgovorne osobe dobavljača koji je prijavio sadni materijal za stručni nadzor.
6. Nakon obavljenog stručnog nadzora i nadzora pod stručnom kontrolom Zavod podnosi Ministarstvu Izvješće o obavljenom nadzoru nad sadnim materijalom (u daljnjem tekstu: Izvješće).

Članak 13.

1. Nakon obavljenih obaveznih pregleda iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika i na temelju nalaza stručnog nadzora Zavod izdaje Uvjerenje o sadnom materijalu za sadni materijal kategorije predosnovni, osnovni, certificirani i standardni materijal, a dobavljač izdaje Uvjerenje o sadnom materijalu za sadnice loze kategorije standardni materijal kada provodi nadzor pod stručnom kontrolom.
2. Obrazac Uvjerenja propisan je u Dodatku 8. ovoga Pravilnika.
3. Zavod odnosno dobavljač vode evidenciju o izdanim Uvjerenjima o sadnom materijalu na Obrascu broj 8. koji se nalazi u Dodatku 8. ovoga Pravilnika.

Članak 14.

1. Dobavljač podnosi Zavodu Zahtjev za izdavanje Certifikata o sadnom materijalu na pakiranju i obrasca Certifikata o sadnom materijalu uz otpremnicu (u daljnjem tekstu: Zahtjev) koji je propisan na Obrascu broj 9. u Dodatku 8. ovoga Pravilnika.
2. Uz Zahtjev se dostavlja Uvjerenje o sadnom materijalu.
3. Za sadni materijal iz domaće proizvodnje Zavod izdaje Certifikat o sadnom materijalu iz stavka 1. ovoga članka.
4. Zavod i dobavljač vode evidenciju o izdanim Certifikatima o sadnom materijalu odnosno o količini sadnog materijala za koje dobavljač podnosi Zahtjev za izdavanje certifikata. Evidencija se vodi na Obrascu broj 10. koji se nalazi u Dodatku 8. ovoga Pravilnika.

Pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala

Članak 15.

1. Sadni materijal svih kategorija koji se stavlja na tržište mora biti plombiran i označen pod stručnim nadzorom ili u okviru nadzora pod stručnom kontrolom na način da se pakiranje ili snop ne može otvoriti bez oštećenja plombe ili ostavljanja traga oštećenja na pakiranju ili Certifikatu o sadnom materijalu na pakiranju.
2. Pakiranje sadnog materijala iz stavka 1. ovoga članka smatra se originalnim pakiranjem.
3. Sadni materijal iz stavka 1. ovoga članka može se pakirati pojedinačno ili u snopove.
4. U jedan snop smije se pakirati samo sadni materijal iste partije.
5. Zavod obavlja provjeru ispravnosti plombiranja i označavanja pakiranja sadnog materijala kod dobavljača.
6. Na tržište Republike Hrvatske dobavljač može staviti više pakiranja ili snopova sadnica loze iste partije ili snopa koje imaju jednaka svojstva, koristeći jedan Certifikat o sadnom materijalu na pakiranju u skladu s Dodatkom 5., koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio. U takvim slučajevima, paketi i snopovi vežu se vezicom na koju se pričvrsti Certifikat o sadnom materijalu na pakiranju na takav način da se pri razdvajanju pakiranja ili snopova vezica ošteti i više ju nije moguće ponovno namjestiti na način da nije vidljivo. Ponovno plombiranje nije dozvoljeno.
7. Certifikat o sadnom materijalu na pakiranju može uključiti biljnu putovnicu, ako su za to ispunjeni uvjeti kojima se regulira biljno zdravstvo i izdavanje biljne putovnice.
8. Kupac sadnog materijala najmanje godinu dana mora čuvati Certifikate o sadnom materijalu na pakiranju i oni moraju biti na raspolaganju tijelu koje obavlja nadzor.

Članak 16.

1. Sadni materijal sorata koje su genetski modificirane mora biti označen u skladu sa Zakonom i posebnim propisima kojima su uređeni genetski modificirani organizmi.
2. Dobavljač koji stavlja na tržište sadni materijal genetski modificirane sorte, u svomu katalogu prodaje loze, mora jasno naznačiti da je sorta genetski modificirana te navesti namjenu genetske modifikacije.

Članak 17.

1. Prilikom stavljanja na tržište pakiranja svih kategorija sadnog materijala moraju:
– imati plombom pričvršćen Certifikat o sadnom materijalu na pakiranju od odgovarajućeg materijala koji prethodno nije korišten;
– imati Certifikat o sadnom materijalu na pakiranju koji sadrži podatke propisane u Dodatku 5. ovoga Pravilnika, na hrvatskom jeziku i/ili jednom od službenih jezika Zajednice, plombom pričvrš­ćen s vanjske strane pakiranja ili snopa u boji certifikata propisanoj za pojedinu kategoriju sadnog materijala;
– pratiti Certifikat o sadnom materijalu uz otpremnicu koji sadrži podatke propisane u Dodatku 5. ovoga Pravilnika na hrvatskom jeziku.
2. Prilikom stavljanja na tržište sadni materijal mora biti označen Certifikatom o sadnom materijalu na pakiranju:
– bijele boje s ljubičastom dijagonalnom linijom za kategoriju predosnovni;
– bijele boje za kategoriju osnovni;
– plave boje za kategoriju certificirani; i
– tamnožute boje za kategoriju standardni materijal.
3. Sadni materijal koji se stavlja na tržište u skladu sa člankom 37. stavkom 2. Zakona mora na Certifikatu o sadnom materijalu na pakiranju sadržavati naznaku: »Sadni materijal ne ispunjava zahtjeve propisane za kategoriju«, a boja certifikata o sadnom materijalu bit će:
– u boji propisanoj za kategoriju kojoj taj sadni materijal odgovara, ako se radi o sorti koja se nalazi na Sortnoj listi Republike Hrvatske;
– smeđe boje u svim ostalim slučajevima.
4. Za pakiranje sadnog materijala upotrebljava se ambalaža od materijala koji su najprikladniji da zaštite sadni materijal od oštećenja pri prijevozu, rukovanju i skladištenju.

Stavljanje na tržište sadnog materijala

Članak 18.

Sadni materijal može se staviti na tržište ako udovoljava uvjetima propisanim člankom 45. Zakona, odnosno ako u vezi sa podstavcima 1., 2. i 3. istoga članka ispunjava uvjete da:
a) je službeno certificiran kao predosnovni sadni materijal, osnovni sadni materijal, certificirani sadni materijal ili standardni sadni materijal, osim u slučaju podloga gdje reprodukcijski sadni materijal mora biti u kategoriji certificirani sadni materijal ili višoj;
b) ispunjava uvjete propisane u Dodatku 2. ovoga Pravilnika;
c) pripada sorti, koja je upisana u Sortnu listu Republike Hrvatske u skladu s propisima koji uređuju postupak upisa sorte u sortnu listu i vođenje sortne liste, odnosno u slučaju klona, ako je taj klon upisan u popis klonova, koji su službeno prijavljeni u postupak priznavanja sorti.

Članak 19.

Tijekom uzgoja, vađenja ili odvajanja od roditeljskog stabla te pakiranja, plombiranja, skladištenja i prijevoza sadni materijal mora se držati u odvojenim partijama, razvrstan po sortama, a gdje je primjenjivo, predosnovni, osnovni i certificirani sadni materijal mora biti razvrstan po klonovima.

Članak 20.

1. Sadni materijal može se staviti na tržište u ujednačenim partijama, originalno pakiran, plombiran i označen kao predosnovni, osnovni, certificirani i standardni i ako je označen Certifikatom o sadnom materijalu na pakiranju i Certifikatom o sadnom materijalu uz otpremnicu.
2. Sadni materijal iz domaće proizvodnje može se staviti na tržište u ujednačenim partijama, originalno pakiran, plombiran i označen kao predosnovni, osnovni, certificirani i standardni i ako je označen Certifikatom o sadnom materijalu na pakiranju i Certifikatom o sadnom materijalu uz otpremnicu koje je u skladu s ovim Pravilnikom izdao Zavod.

Članak 21.

1. Trgovinom sadnog materijala mogu se baviti pravne ili fizič­ke osobe koje su registrirane za tu djelatnost.
2. Trgovinom sadnog materijala na veliko može se baviti prav­na ili fizička osoba koja ima zaposlenog diplomiranog inženjera agronomije/poljoprivrede ili magistra agronomske/poljoprivredne struke.
3. Trgovina sadnog materijala na veliko obavlja se u posebnim prostorijama ili u skladištima za prodaju robe na veliko.
4. Trgovinom sadnog materijala na malo može se baviti pravna ili fizička osoba koja u svakoj prodavaonici ima zaposlenog djelatnika sa završenim IV stupnjem obrazovanja poljoprivredne struke.
5. Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka ne mogu prodavati sadni materijal izvan prodavaonice.
6. Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su sadni materijal držati u uvjetima koji osiguravaju održavanje njegove kakvoće.

Članak 22.

1. Sadni materijal tijekom prijevoza te u trgovini na veliko i malo mora se držati u uvjetima (trap, hladnjača, skladište i sl.) koji osiguravaju održavanje njegove kvalitete, zaštićuju ga od oštećenja i izdvajaju od drugih roba koje na bilo koji način mogu umanjiti njegovu kvalitetu.
2) Pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti trgovine moraju imati odvojeni prostor u skladištu i/ili trapu i/ili hladnjači u kojemu će sadni materijal biti vidno odvojen po vrstama, sortama i hibridima na način da je omogućen lagan pristup i kontrola sadnog materijala.
3) Sadni materijal koji se u trgovini pojavljuje s golim korijenom mora biti utrapljen u odgovarajući supstrat na način kojim se osigurava održavanje njegove kvalitete.

Uvoz

Članak 23.

1. Sadni materijal koji se uvozi mora biti originalno pakiran, plombiran i označen Certifikatom o sadnom materijalu na pakiranju i Certifikatom o sadnom materijalu uz otpremnicu izdanim od nadležnog tijela zemlje izvoznice.
2. Za pošiljku sadnog materijala iz uvoza smatra se da je istovjetna sadnom materijalu proizvedenom prema Zakonu i ovome Pravilniku ukoliko su Certifikati o sadnom materijalu iz stavka 1. ovoga članka izdani od nadležnog tijela zemlje izvoznice i ako u pogledu sorte, kategorije i kvalitete sadnog materijala pošiljka udovoljava zahtjevima propisanim Zakonom i ovim Pravilnikom.
3. Nadležni fitosanitarni inspektor u okviru inspekcijskog pregleda pošiljke kontrolira da li je dobavljač propisno upisan i registriran u Upisniku, da li je pakiranje sadnog materijala originalno pakirano, plombirano i označeno i da li udovoljava uvjetima iz stavka 2. ovoga članka.
4. Uvoznik vodi evidenciju o uvezenim količinama sadnog materijala s podacima o:
– botaničkoj vrsti,
– sorti odnosno klonu, a slučaju loznih cijepova i podatke za podlogu i plemku,
– kategoriji,
– vrsti sadnog materijala,
– zemlji proizvodnje sadnog materijala i nadležnom tijelu zemlje izvoznice koje je izdalo Certifikat o sadnom materijalu,
– zemlji izvoznici, ako je različita od zemlje proizvodnje,
– uvozniku,
– količini sadnog materijala.
5. Evidencija iz stavka 4. ovoga članka vodi se na Obrascu broj 11. koji se nalazi u Dodatku 8. ovoga Pravilnika.
6. Izvješće o uvezenim količinama sadnog materijala uvoznik dostavlja Zavodu najkasnije u roku 30 dana od dana uvoza.
7. Po pojedinom uzorku sadnog materijala koji se uvozi temeljem rješenja iz članka 49. stavka 2. Zakona bilo da se radi o vrsti, sorti ili klonu može se uvesti do 100 biljaka pojedine sorte ili hibrida.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o stručnom nadzoru nad proizvodnjom poljoprivrednog sadnog materijala (»Narodne novine« broj 51/99, 128/00, 60/01 i 53/04) i Pravilnika o temeljnim zahtjevima o kakvoći poljoprivrednog sadnog materijala, načinu pakiranja, plombiranja, deklariranja i uvjetima držanja sadnog materijala (»Narodne novine« broj 56/99, 140/99, 128/00, 2/05) u dijelu koji se odnosi na sadni materijal loze.

Članak 25.

1. Sadni materijal koji je do stupanja na snagu ovoga Pravilnika bio proizveden, pakiran i označen prema propisima iz članka 24. ovoga Pravilnika smije se staviti na tržište do 30. lipnja 2008. godine.
2. U vezi s odredbom članka 18. stavka 1. podstavka a) ovoga Pravilnika do stupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju podloge kao reprodukcijski sadni materijal mogu se stavljati na tržište i kao kategorija standardni.
3. Zatečeni matični nasadi loze mogu se koristiti za proizvodnju reznica podloga i plemki, uz obvezu da se do 1. siječnja 2010. godine provede masovna pozitivna selekcija matičnog nasada sukladno Poglavlju 12. Dodatka 4. koji se nalazi u prilogu i sastavni je dio ovoga Pravilnika.
4. Matične nasade za koje dobavljač ne ispuni utvrđenu obvezu do roka iz stavka 3. ovoga članka Zavod će brisati iz evidencije matičnih nasada.

Članak 26.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2008.

Klasa: 011-01/06-01/4
Urbroj: 525-1-06-1
Zagreb, 21. studenoga 2006.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.


DODATAK 1.

UVJETI I ZAHTJEVI KOJI SE ODNOSE NA BILJKE U MATIČNIM NASADIMA I PRPORIŠTIMA TIJEKOM RASTA

1. Biljke u matičnim nasadima i prporištima moraju biti sortno autentične i sortno čiste te ako je to potrebno imati značajke klona.
2. Opće stanje i razvojni stadiji matičnih biljaka ili biljaka u prporištima moraju biti prilikom provjere takvi da omogućavaju provjeravanje sortne autentičnosti i čistoće te zdravstvenog stanja biljaka.
3. Zemlja ili supstrat za sadnju matičnih nasada i prporišta ne smiju biti zaraženi štetnim organizmima ili njihovim vektorima posebno nematodama, koje prenose uzročnike virusnih bolesti loze. Zbog toga se matični nasadi i prporišta sade na razmak koji smanjuje zarazu štetnim organizmima na najnižu moguću mjeru.
4. Prisutnost štetnih organizama koji smanjuju upotrebljivost reprodukcijskog sadnog materijala mora biti na najnižoj mogućoj razini.
5. Odredbe točke 5.1 do 5.5 primjenjuju se na štetne organizme:
a) koji uzrokuju Grapevine fanleaf virus (GFLV), Arabis mosaic virus (ArMV), Grapevine leafroll associated virus 1 (GLRaV-1),
b) Grapevine leafroll associated virus 3 (GLRaV-3) i
c) Grapevine fleck disease (GFkV) (samo na podlagama).
5.1 Stručnim nadzorom matičnih nasada, namijenjenih za proizvodnju predosnovnog reprodukcijskog sadnog materijala mora biti utvrđeno da su bez štetnih organizama navedenih u točki 5. podtoč­ki a), b) i c) ovoga Dodatka. Nadzor se temelji na rezultatima analiza zdravstvenog stanja svih biljaka u matičnom nasadu metodom indeksiranja ili drugom međunarodno priznatom ekvivalentnom metodom. Zdravstveno stanje biljaka u matičnom nasadu potvrđuje se ponovnom analizom svih predosnovnih matičnih biljaka na štetne organizme iz točke 5. podtočke a) i b) ovoga Dodatka, koja se izvode svakih 5 godina. Zaražene matične biljke se uklone iz matičnog nasada. Razlozi za uklanjanje biljaka radi štetnih organizama iz točke 5. ovoga Dodatka ili drugih razloga upisuju se u matičnu knjigu u kojoj se vode podaci o matičnom nasadu.
5.2 Stručnim nadzorom matičnih nasada, namijenjenih za proizvodnju osnovnog reprodukcijskog sadnog materijala mora biti utvrđeno da su bez štetnih organizama navedenih u točki 5. podtoč­ki a) i b) ovoga Dodatka. Nadzor se temelji na rezultatima analiza zdravstvenog stanja svih osnovnih matičnih biljaka u matičnom nasadu koji se obavljaju najmanje svakih 6 godina nakon 3. godine starosti matičnih biljaka.
Ako se izvode godišnji službeni vizualni pregledi svih biljaka u matičnom nasadu, analiza zdravstvenog stanja matičnih biljaka obavljaju se najmanje svakih 6 godina nakon 6. godine starosti matičnih biljaka.
Zaražene osnovne matične biljke se uklone iz matičnog nasada. Razlozi za uklanjanje biljaka radi štetnih organizama ili drugih razloga upisuju se u matičnu knjigu u kojoj se vode podaci o matičnom nasadu.
5.3 Stručnim nadzorom matičnih nasada, namijenjenih za proizvodnju certificiranog reprodukcijskog materijala mora biti utvrđeno da su bez štetnih organizama koji su navedeni u točki 5. podtoč­ki a) i b) ovoga Dodatka. Nadzor se temelji na rezultatima analiza zdravstvenog stanja biljaka u matičnom nasadu koja se obavljaju u skladu s međunarodno prihvaćenim standardiziranim normama za izvođenje postupaka nadzora najmanje na svakih 10 godina nakon 5. godine starosti matičnih biljaka.
Ako se izvode godišnji stručni vizualni pregledi svih biljaka u matičnom nasadu, analiza zdravstvenog stanja matičnih biljaka obavlja se najmanje svakih 10 godina nakon 10. godine starosti matičnih biljaka.
Zaražene matične biljke se uklone iz matičnog nasada. Udio matičnih biljaka, koje se uklone iz matičnog nasada radi prisutnosti štetnih organizama iz točke 5. podtočke a) i b) ovoga Dodatka ne smije prelaziti 5 %. Razlozi za uklanjanje biljaka radi štetnih organizama ili drugih razloga upisuju se u matičnu knjigu u kojoj se vode podaci o matičnom nasadu.
5.4 U matičnim nasadima namijenjenim za proizvodnju standardnog reprodukcijskog sadnog materijala udio matičnih biljaka koje se uklone iz matičnog nasada radi prisutnosti štetnih organizama iz točke 5. podtočke a) i b) ovoga Dodatka ne smije prelaziti 10 %. Zaražene biljke uklone se iz reprodukcije. Razlozi za uklanjanje biljaka radi štetnih organizama ili drugih razloga se upisuju u matičnu knjigu, u kojoj se vode podaci o matičnom nasadu.
5.5 U prporištima se redovitim, godišnjim stručnim nadzorom, temeljenim na vizualnom pregledu, a ako je potrebno i/ili dodatnim pregledima odnosno testiranjima, mora utvrditi da su bez štetnih organizama iz točke 5. podtočke a) i b) ovoga Dodatka.
6. Prporišta nije dozvoljeno saditi unutar vinograda ili matičnih nasada. Najmanja udaljenost od vinograda ili matičnog nasada mora biti najmanje 3 m.
7. Reprodukcijski sadni materijal koji se upotrebljava za proiz­vodnju reznica podloga, plemki, korenjaka podloga i ukorijenjenih loznih cijepova, mora potjecati isključivo od matičnih trsova koji su službeno pregledani i potvrđeni (certificirani).
8. Pored stručnog nadzora iz točke 5. ovoga Dodatka u matičnim nasadima i prporištima izvodi se najmanje jedan službeni poljski pregled. Dodatni poljski pregledi izvode se u slučaju nepravilnosti ili sporova koji mogu utjecati na konačnu kvalitetu reprodukcijskog materijala.

DODATAK 2.

UVJETI VEZANI UZ SADNI MATERIJAL

Poglavlje 1.

OPĆI UVJETI

1. Sadni materijal mora imati sortnu autentičnost i čistoću, a ako je neophodno i klonsku čistoću; pri stavljanju na tržište sadnog materijala kategorije standardni dozvoljeno je 1 % odstupanja.
2. Sadni materijal mora imati minimalnu tehničku čistoću od 96 %.
Tehnički nečistim smatrat će se:
a) potpuno ili djelomično isušen sadni materijal čak i kada je nakon isušivanja namočen u vodu;
b) oštećen, savijen ili ranjen sadni materijal, naročito kada ga je oštetila tuča ili mraz ili kada je zdrobljen ili slomljen;
c) materijal koji ne zadovoljava zahtjeve propisane u Poglavlju 3.
3. Rozgve moraju doseći zadovoljavajuće stanje zrelosti drveta.
4. Štetni organizmi koji smanjuju upotrebljivost sadnog materijala moraju biti na najnižoj mogućoj razini.
Sadni materijal koji pokazuje jasne znakove ili simptome zaraze štetnim organizmima za koje ne postoji učinkovito tretiranje, uklonit će se.

Poglavlje 2.
POSEBNI UVJETI

1. Lozni cijepovi

Lozni cijepovi sastavljeni kombinacijom plemke i podloge iste kategorije razvrstat će se u tu kategoriju.
Lozni cijepovi sastavljeni kombinacijom plemke i podloge različitih kategorija razvrstat će se u nižu kategoriju od onih kategorija od kojih su sastavljeni.

Poglavlje 3.
OCJENJIVANJE

1. Reznice podloga, korjenjaci i plemke

Promjer
Mjerenje će se vršiti na najširoj točki vršnog poprečnog presjeka. Ovaj standard ne primjenjuje se na zelene korjenjake.
I. Reznice podloga i reznice plemki
a) vršni promjer – 6,5 do 12 mm;
b) maksimalni promjer donjeg dijela-15 mm osim u slučaju precijepljenih sadnica za cijepljenje biljaka in situ.
II. Reznice za korjenjake
a) minimalni vršni promjer-3,5 mm.

2. Lozni korjenjaci

A. Promjer
Promjer mjeren na sredini gornjeg internodija ispod vršnog pupa i uzduž najduže osi bit će najmanje 5 mm. Ovaj standard ne primjenjuje se na lozne korjenjake iz zeljastih mladica.
B. Dužina
Udaljenost od pete reznice (baze korjena) i baze vršnog pupa neće biti manja od:
a) 30 cm za lozne korjenjake namijenjene za cijepljenje, međutim za lozne korjenjake namijenjene za Siciliju ta udaljenost bit će 20 cm;
b) 20 cm za ostale lozne korjenjake.
C. Korijenje
Svaka biljka mora imati najmanje tri dobro razvijena i dobro smještena korijena. Međutim sorta 420 A može imati samo dva dobro razvijena korijena, pod uvjetom da se oni nalaze na suprotnim stranama.
D. Peta
Rez mora biti napravljen na dovoljnoj udaljenosti od dijafrag­me nodija, tako da nema oštećenja, ali ne više od 1 cm ispod nje.

3. Lozni cijepovi

A. Dužina
Dužina debla loznih cijepova mora biti najmanje 20 cm. Ovaj standard ne primjenjuje se na lozne cijepove dobivene iz zeljastih mladica.
B. Korijenje
Svaka biljka mora imati najmanje tri dobro razvijena i dobro smještena korijena. Međutim, sorta 420 A može imati samo dva dobro razvijena korijena pod uvjetom da se oni nalaze na suprotnim stranama.
C. Spojno mjesto
Svaka biljka mora imati odgovarajuće i u potpunosti sraslo spojno mjesto.
D. Peta
Rez mora biti napravljen na dovoljnoj udaljenosti od dijafragme nodija, tako da nema oštećenja, ali ne više od 1 cm ispod nje.
 

DODATAK 3.

ŠTETNI ORGANIZMI KOJI UZROKUJU VIRUSNE I VIROZAMA SLIČNE BOLESTI LOZE TE METODE ANALIZE ZA UTVRĐIVANJE

Štetni organizmi koji uzrokuju virusne i virozama slične bolesti loze na koje se testiraju biljke kandidati za predosnovne matične trsove, predosnovni matični trsovi, osnovni matični trsovi te matični trsovi iz kojih se reže certificirani sadni materijal i metode analize:

Virusi ili virusu slični organizmi

Ponavljana analiza

Ime

Oznaka

Predosnovni matični
trsovi

Osnovni
matični
trsovi

Matični trsovi certificiranih matičnih nasada

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Grapevine fanleaf nepovirus

GFLV

2/a

2/b

2/c

Arabis mosaic
nepovirus

ArMV

2/a

2/b

2/c

Grapevine leafroll associated
closterovirus -1

GLRaV-1

1,2/a

1,2/b

1,2/c

Grapevine leafroll associated closteroviruses -3

GLRaV-3

1,2/a

1,2/b

1,2/c

Grapevine fleck virus

GFkV

2, 3 / d*

2/a*

/


 

Napomena:

Metode analiza:

1. analiza na vitis
indikatore - ili
2. serološki testovi
(ELISA) - ili
3. molekularni
testovi (RT-PCR)

Učestalost analiza:

a) sve biljke svakih 5 godina
b) sve biljke svakih 6 godina, nakon 3. godine starosti biljaka, ili ako se izvode godišnji službeni vizualni pregledi svih biljaka u matičnom nasadu, analiza zdravstvenog stanja matičnih biljaka obavljaju se najmanje svakih 6 godina nakon 6. godine starosti matičnih biljaka
c) uzorkovanje svakih 10 godina, počevši od 5 godine starosti biljaka ili ako se izvode godišnji stručni vizualni pregledi svih biljaka u matičnom nasadu, analiza zdravstvenog stanja matičnih biljaka obavljaju se najmanje svakih 10 godina nakon 10. godine starosti matičnih biljaka.
d) obavezno početno analiziranje biljaka kandidata

* - vrijedi samo za podloge
Svi matični nasadi se svake godine vizualno stručno nadziru na sve viruse i virusu slične organizme, koji uzrokuju bolesti navedene u točki 5. Dodatka 1. ovoga Pravilnika. U slučaju sumnje na prisutnost navedenih virusa i virusu sličnih organizama izvodi se uzorkovanje i analiza.
Analize se izvode u skladu s EPPO standardima (EPPO standards – Schemes for the production of healthy plants for planting; Certification scheme for grapevine)
EPPO certifikacijske sheme su dostupne na web stranici Zavoda (http://www.zsr.hr), Zavoda za zaštitu bilja (http://www.zzb.hr) i organizacije EPPO (Neznam s čim da zamijenim).

DODATAK 4.

METODE I POSTUPCI ZA DOBIVANJE PREDOSNOVNIH, OSNOVNIH I CERTIFICIRANIH MATIČNIH NASADA

Poglavlje 1.
OPĆE ODREDBE

Sadni materijal koji se nadzire mora:
– biti proizveden od predosnovnog, osnovnog, certificiranog ili standardnog sadnog materijala u skladu s postupcima i metodama za proizvodnju kvalitetnog sadnog materijala propisanih ovim Pravilnikom odnosno u slučaju predosnovnih matičnih trsova ako su proizvedeni u skladu s postupcima i metodama propisanim u Poglavlju 2. ovoga Dodatka,
– pripadati sorti koja je upisana u Sortnu listu Republike Hrvatske ili Nacionalnu sortnu listu u skladu s propisima kojima se uređuje postupak upisa sorte u sortnu listu i vođenje sortne liste odnosno u slučaju klona ako pripada klonu koji je prošao postupak stručnog nadzora u skladu s Poglavljem 7. ovoga Dodatka.

Poglavlje 2.
METODE I POSTUPCI ZA DOBIVANJE PREDOSNOVNIH MATIČNIH TRSOVA

1) Trsovi iz kojih se dobivaju predosnovni matični trsovi se izabiru u postupku pozitivne masovne selekcije ili postupku individualne klonske selekcije ili introdukcije, u skladu s Dodatkom 7. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika. Predosnovni trsovi moraju potjecati od najmanje 20 trsova izabranih u pozitivnoj masovnoj selekciji od kojih je svaki u trogodišnjem ocjenjivanju ocijenjen zbirnom ocjenom minimalno 13. Izabrani trsovi moraju biti zdravi, bez znakova prisutnosti karantenski štetnih organizama te štetnih organizama koji se šire sadnim materijalom i utječu na njegovu kvalitetu, a posebno:
– štetnih organizama iz točke 5. Dodatka 1. ovoga Pravilnika,
– raka korijena (Agrobacterium tumefaciens) i štetni organizmi koji uzrokuju raku slične bolesti (Phomopsis viticola, Eutypa spp., Stereum spp.),
– grinja (Calepitrimerus vitis, Eotetranychus carpini in Panonychus ulmi).
2) Od svih izabranih trsova klasičnim vegetativnim umnažanjem (kloniranjem) proizvedu se klonska potomstva za predosnovne matične nasade. Sve biljke svih klonskih potomstava moraju biti:
1. vizualno pregledane na štetne organizme iz točke 1. ovoga Poglavlja;
2. ispitane na štetne organizme iz točke 5. Dodatka 1. ovoga Pravilnika. Ispitivanje izvodi ovlašteni laboratorij u skladu s metodama iz Dodatka 3. ovoga Pravilnika.
3) Pojedine biljke kod kojih su svi rezultati pregleda i analiza iz točke 2. ovog Poglavlja bili negativni predstavljaju predosnovne matične trsove određene sorte ili sorte podloge.
4) Za predosnovni nasad jedne sorte potrebno je osigurati najmanje 5 klonskih potomstava podjednake veličine (dobivenih vegetativnim umnažanjem od najmanje 5 elitnih trsova) koji udovoljavaju uvjetima iz točke 2. ovoga Poglavlja.
5) Za predosnovni nasad klona potrebno je osigurati najmanje 10 trsova iz prvog umnoženog potomstva (klonske linije) matičnog trsa.
6) Detaljni postupak dobivanja predosnovnih matičnih trsova utvrđen je u Metodama klonske selekcije vinove loze iz Dodatka 7. ovoga Pravilnika.

Poglavlje 3.
ZAHTJEVI ZA NASADE OD PREDOSNOVNIH MATIČNIH TRSOVA

1) Predosnovni matični trsovi iz Poglavlja 2. ovoga Dodatka, namijenjeni za dobivanje predosnovnog sadnog materijala moraju pored zahtjeva iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika ispunjavati i sljedeće zahtjeve:
1. moraju biti odvojeno posađeni u zemlju ili supstrat. U zem­lji ili u supstratu ne smije biti prisutna filoksera ili trsov ušenac (Daktulospharia vitifoliae Fitch.). Podrazumijeva se da je ta zemlja ili supstrat bez štetnih organizama ako je raskužena ili ako je to utvrđeno analiziranjem uzoraka zemlje ili supstrata;
2. moraju se održavati u uvjetima, koji osiguravaju zaštitu predosnovnih matičnih trsova od štitastih uši i cikada, zračnih vektora virusnih bolesti. Rasadnik ili mrežanik u kojem se održavaju predosnovni matični trsovi moraju biti najmanje 50 m udaljeni od drugih nasada loze;
3. svaki predosnovni matični trs mora biti označen tako da je osigurana njegova prepoznatljivost i sljedivost do izvora;
4. prije prve proizvodnje predosnovnog reprodukcijskog materijala od predosnovnih matičnih trsova pojedinog izvora mora se provjeriti autentičnost sa sortom od koje potječe. Provjera autentič­nosti sa sortom nije potrebna, ako je napravljena provjera klona u skladu s Dodatkom 7. ovoga Pravilnika;
5. predosnovne matične trsove potrebno je redovito vizualno pregledavati na prisutnost karantenskih i drugih štetnih organizama iz točke 1. Poglavlja 2. ovoga Dodatka;
6. uzorkovanje i ponovna analiza matičnih trsova na propisane štetne organizme se izvodi u skladu s Dodatkom 3. ovoga Pravilnika. Uzorkovanje i analiziranje je obavezno i u slučaju pojave ili sumnje na pojavu karantenski štetnih organizama ili drugih štetnih organizama iz točke 5. Dodatka 1. ovoga Pravilnika;
7. predosnovne matične trsove, koji su zaraženi ili pokazuju znakove ili simptome prisutnosti karantenski štetnih organizama ili štetnih organizama iz točke 5. Dodatka 1. ovoga Pravilnika potrebno je odstraniti iz rasadnika ili mrežanika.
2) Uzorci za analiziranje koji se uzimaju u skladu s točkom 1. podtočkom 6. ovoga Poglavlja, moraju biti uzeti u postupku stručnog nadzora. Ispitivanje uzetih uzoraka obavlja ovlašteni laboratorij u skladu s metodama propisanim u Dodatku 3. ovoga Pravilnika
3) Za porijeklo pojedine sorte ili klona iz točke 3., 4. i 5. Poglav­lja 2. vode se matične knjige, koje sadrže zapise i evidencije o:
– metodi i postupku proizvodnje trsova predosnovnog matičnog nasada i o broju predosnovnih matičnih trsova, koji su razmnoženi iz pojedinih izvora,
– postupku provjere autentičnosti sa sortom od koje potječu inicijalni ili predosnovni matični trsovi,
– metodi i postupku održavanja sorte ili klona,
– metodama i datumu praćenja i nadzora štetnih organizama, o uzorkovanju i analizi te o rezultatima obavljenih analiza,
– mogućem uklanjanju predosnovnih matičnih trsova iz rasadnika ili mrežanika te o razlozima za njihovo uklanjanje.
4) Matične knjige sadrže i zapise i evidencije o godišnjoj proizvodnji reprodukcijskog sadnog materijala od predosnovnih matič­nih trsova te sve dokaze o obavljenim pregledima, uzorkovanjima i testiranjima, koja su obavljena:
– izvješće o provjeri sorte ili klona,
– uvjerenja o sadnom materijalu za predosnovne matične trsove,
– zapisnik o obavljenim godišnjim stručnim nadzorima predosnovnih matičnih trsova,
– rezultate ponovljenih analiza predosnovnih matičnih trsova.

Poglavlje 4.
ZAHTJEVI ZA NASADE OSNOVNIH I CERTIFICIRANIH MATIČNIH TRSOVA

1) Za podizanje matičnih nasada osnovnih matičnih trsova upotrebljava se u stručnom nadzoru potvrđen predosnovni sadni materijal, koji je proizveden od stručno nadziranih predosnovnih matičnih trsova.
2) Za podizanje nasada certificiranih matičnih trsova upotrebljava se u stručnom nadzoru potvrđen predosnovni ili osnovni sadni materijal, koji je proizveden od stručno nadziranih preosnovnih ili osnovnih matičnih trsova.
3) Nasadi osnovnih i certificiranih matičnih trsova, koji su namijenjeni za proizvodnju osnovnog ili certificiranog sadnog materijala, moraju pored zahtjeva iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika ispunjavati i sljedeće zahtjeve:
1. na zemljištu na kojem se podiže osnovni matični nasad ili certificirani matični nasad prije sadnje moraju biti službeno uzeti uzorci tla i analizom mora biti utvrđeno da je tlo bez nematoda, vektora virusa;
2. osnovni matični nasad mora biti najmanje 20 m, a certificirani matični nasad najmanje 5 m udaljen od drugog nasada loze posađenoga s materijalom niže kategorije;
3. matični trsovi u osnovnom i certificiranom matičnom nasadu moraju biti posađeni tako da su biljke iste sorte ili podloge odvojene po redovima i blokovima, koji moraju biti označeni da se jasno odvoje među sobom. Ako su različiti blokovi u osnovnom matičnom nasadu posađeni u isti red, razmak među blokovima u redu mora biti najmanje 3 m;
4. matične trsove u osnovnom i certificiranom matičnom nasadu potrebno je redovito vizualno pregledavati na prisutnost karantenskih i drugih štetnih organizama iz točke 1. Poglavlja 2. ovoga Pravilnika;
5. u osnovnom i certificiranom matičnom nasadu izvede se uzorkovanje i ponovno analiziranje matičnih trsova na propisane štetne organizme u skladu s Dodatkom 3. ovoga Pravilnika. Uzorkovanje i analiziranje je obavezno i u slučaju pojave ili sumnje na pojavu karantenski štetnih organizama ili drugih štetnih organizama iz točke 5. Dodatka 1. ovoga Pravilnika;
6. matične trsove, koji su zaraženi ili pokazuju znakove ili simptome prisutnosti karantenski štetnih organizama ili štetnih organizama iz točke 5. Dodatka 1. ovoga Pravilnika, potrebno je ukloniti iz osnovnog i certificiranog matičnog nasada;
7. u osnovnom i u certificiranom matičnom nasadu se prije prvog rezanja reznica plemki ili podloga za cijepljenje napravi godišnja negativna selekcija na sortnu autentičnost i čistoću. Matične trsove, za koje se u godišnjoj negativnoj selekciji pokaže da nisu identični u pogledu sorte, ukloni se iz osnovnog i certificiranog matičnog nasada.
4) Uzorci za kontrolu kvalitete, koji se izvode u skladu s ovim Poglavljem, moraju biti uzeti u postupku stručnog nadzora. Analizu kvalitete uzetih uzoraka obavlja ovlašteni laboratorij u skladu s metodama propisanim u Dodatku 3. ovoga Pravilnika.
5) Za svaki nasad osnovnih matičnih i certificiranih matičnih trsova se vode matične knjige, u kojima se vode evidencije i zapisi o:
– reprodukcijskom sadnom materijalu, upotrijebljenom za uzgoj osnovnih ili certificiranih matičnih trsova,
– izvedenoj godišnjoj negativnoj selekciji na sortnu autentičnost i čistoću,
– tehnološkim postupcima, izvedenim u nasadu,
– metodama i vremenu praćenja i nadzora štetnih organizama, o uzorkovanju i kontroli kvalitete te o rezultatima napravljenih analiza,
– mogućem uklanjanju matičnih trsova iz nasada te o razlozima za njihovo uklanjanje,
– godišnjoj proizvodnji reprodukcijskog sadnog materijala u nasadu.
6) Matična knjiga sadrži i sve dokaze o matičnom nasadu (kopiju katastarskog plana sa skicom nasada, dokumente o porijeklu reprodukcijskog sadnog materijala upotrijebljenog za podizanje nasada, dokaze o pogodnosti tla za sadnju u skladu s podtočkom 1. točke 3. ovoga Poglavlja, Uvjerenje o sadnom materijalu za reprodukcijski sadni materijal te zapisnike o obavljenim godišnjim stručnim nadzorima matičnog nasada).

Poglavlje 5.
ZAHTJEVI ZA PRPORIŠTA

1) Za proizvodnju sadnica loze kategorije certificirani (ukorijenjenih loznih cijepova ili korjenjaka) upotrebljavaju se certificirane ili potvrđene reznice plemki ili podloga za cijepljenje, proizvedene u stručno nadziranim certificiranim matičnim nasadima.
2) Prporišta u kojima se proizvode sadnice loze kategorije certificirani, moraju pored zahtjeva iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika ispunjavati i sljedeće zahtjeve:
– na zemljištu na kojem će biti prporište moraju se prije prvog sađenja službeno uzeti uzorci tla i analizom mora biti utvrđeno, da je tlo bez nematoda, vektora virusa;
– pojedine sorte ili klonovi u prporištu moraju biti posađeni odvojeno po partijama. Partije moraju biti posađene svaka u svom redu, a ako to nije moguće, među pojedinim partijama u redu mora biti najmanje 3 metra razmaka. Svaka partija mora biti jasno označena imenom ili šifrom sorte ili klona;
– prporište je potrebno redovito vizualno pregledavati na prisutnost karantenskih i drugih štetnih organizama iz točke 1. Poglavlja 2. ovoga Pravilnika;
– uzorkovanje i analiziranje za prporišta je obavezno u slučaju pojave ili sumnje na pojavu karantenski štetnih organizama ili drugih štetnih organizama iz točke 5. Dodatka 1. ovoga Pravilnika;
– iz prporišta se uklone sadnice loze koje pokazuju znakove zaraze štetnim organizmima iz točke 5. Dodatka 1. ovoga Pravilnika ili s Agrobacterium tumefaciens te sadnice koje nisu sortno čiste.
3) Iznimno od odredbe točke 6. Dodatka 1. ovoga Pravilnika, prporište mora biti udaljeno od drugog vinograda ili matičnog nasada najmanje 5 m.

STRUČNI NADZOR ILI NADZOR POD STRUČNOM KONTROLOM (CERTIFIKACIJA ILI POTVRĐIVANJE) SADNOG MATERIJALA

Poglavlje 6.
STRUČNI NADZOR PREDOSNOVNIH MATIČNIH TRSOVA (NASADA)

1) Dobavljač koji namjerava proizvoditi reprodukcijski sadni materijal od predosnovnih matičnih trsova mora najkasnije do 30. travnja u godini prve rezidbe reznica plemki ili podloga za cijepljenje podnijeti Zavodu prijavu za stručni nadzor predosnovnih matič­nih trsova. U prijavi dobavljač navodi sljedeće podatke:
– ime i prezime dobavljača ili naziv i sjedište tvrtke,
– jedinstveni registracijski broj dobavljača,
-katastarska općina i broj katastarske čestice te površina objekta u kojem se održavaju matični trsovi kategorije predosnovni,
– ime sorte te broj matičnih trsova i podatke o podlozi upotrijebljenoj za cijepljenje matičnih trsova (izvor, sorta odnosno klon podloge te kategorija).
2) Uz prijavu dobavljač mora priložiti kopiju katastarskog plana s ucrtanim objektima ili zemljištem, gdje održava matične trsove kategorije predosnovni uključujući i zaštitni pojas.
3) Temeljem prijave Zavod:
1. provjerava zapise i evidencije iz matične knjige te dokaze koje sadrži matična knjiga, a posebno pregledava:
– zapise o izvedenim postupcima i metodama klonske selekcije iz kojih mora biti razvidno da su predosnovni matični trsovi proiz­vedeni u skladu sa postupcima i metodama iz Poglavlja 2. ovoga Pravilnika i da su izvedena sva analiza na viruse i virusu slične organizme iz točke 5. Dodatka 1. ovoga Pravilnika.,
– zapise o provjeravanju autentičnosti predosnovnih matičnih trsova sa sortom od koje potječu,
– zapise o izvedenim postupcima za sprečavanje pojave i širenja štetnih organizama i mogućih drugih postupaka u objektima, u kojima se održavaju predosnovni matični trsovi,
– rezultate uzorkovanja i analiza, iz kojih mora biti razvidno da predosnovni matični trsovi nisu zaraženi virusima i virusu sličnim organizmima iz točke 5. Dodatka 1. ovoga Pravilnika,
– zapise o mogućem uklanjanju predosnovnih matičnih trsova iz rasadnika ili mrežanika te o razlozima za njihovo uklanjanje;
2. pregleda da li se predosnovni matični trsovi održavaju u skladu sa zahtjevima iz točke 1. Poglavlja 3. ovoga Dodatka;
3. napravi vizualni pregled zdravstvenoga stanja predosnovnih matičnih trsova i objekata u kojima se ti trsovi održavaju na prisutnost karantenskih i drugih štetnih organizama iz točke 1. Poglavlja 2. ovoga Dodatka;
4. u slučaju sumnje na prisutnost karantenski štetnih organizama ili štetnih organizama iz točke 5. Dodatka 1. ovoga Pravilnika uzmu se uzorci sadnog materijala te pošalju na analizu ovlaštenom laboratoriju. O pronalasku ili sumnji na karantenski štetne organizme dobavljač bez odgode mora obavijestiti nadležnog fitosanitarnog inspektora.
4) Ako se na temelju pregleda i analiza iz točke 3. ovoga Poglav­lja utvrdi, da su predosnovni matični trsovi proizvedeni u skladu s postupcima i metodama iz Poglavlja 2. ovoga Dodatka i da su ispunjeni zahtjevi za predosnovne matične trsove iz Poglavlja 3. ovoga Dodatka, Zavod će službeno potvrditi te predosnovne matične trsove i uvesti ih u evidenciju matičnih stabala.
5) Certifikacija ili potvrđivanje iz točke 4. ovoga Poglavlja traje dok su ispunjeni zahtjevi za predosnovne matične trsove iz Poglavlja 4. ovoga Dodatka, odnosno najviše 25 godina od godine službenog potvrđivanja.

Poglavlje 7.
UKLJUČIVANJE KLONA U POSTUPAK STRUČNOG NADZORA

1) Sadni materijal vinove loze može se staviti na tržište s oznakom klona, ako je klon bio u postupku certifikacije ili potvrđivanja u skladu s ovim Pravilnikom.
2) Da bi bio certificiran ili potvrđen klon mora ispunjavati slijedeće uvjete:
– inicijalni ili predosnovni matični trsovi moraju biti proizvedeni u skladu s Poglavljem 2. ovoga Dodatka i moraju ispunjavati zahtjeve iz Poglavlja 3. ovoga Dodatka,
– prije certifikacije ili potvrđivanja mora biti dodatno provjeren glede morfoloških, fizioloških i ampelografskih svojstava u skladu sa Dodatkom 7. ovoga Pravilnika,
– mora imati podobno ime, gdje svaka oznaka može biti sastavljena od tri znaka koji mogu biti brojke, slova ili kombinacija brojki i slova, pod uvjetom, da ta oznaka nije registrirana robna marka ili geografska oznaka i da ju nije moguće zamijeniti s imenom bilo koje opće poznate sorte vinove loze.
3) Na temelju prijave dobavljača (održivača) klona Zavod će provesti stručni nadzor u skladu s uvjetima stručnog nadzora za predosnovni matični nasad. U prijavi iz točke 1. Poglavlja 6. ovoga Dodatka dobavljač (održivač) mora posebno navesti da predlaže i klon u postupak stručnog nadzora te uz podatke o imenu sorte predosnovnih matičnih trsova navesti i predloženu oznaku klona.

Poglavlje 8.
PREGLED TLA ZA OSNOVNE I CERTIFICIRANE MATIČNE NASADE TE PRPORIŠTA

1) Dobavljač (održivač) koji namjerava održavati matične trsove u osnovnom matičnom nasadu ili u certificiranom matičnom nasadu ili koji namjerava u prporištu proizvoditi sadnice loze mora Zavodu najkasnije do 15. rujna u godini prije planirane sadnje prijaviti zemljište na kojemu će biti matični nasad ili prporište za pregled. Prijava sadrži podatke o dobavljaču i mjestu proizvodnje iz prve i druge podtočke točke 1. Poglavlja 6. ovoga Dodatka, podatke o zemljištu, na kojem će biti matični nasad ili prporište (katastarska općina, broj katastarske čestice i površina) te podatke o vrsti i kategoriji reprodukcijskog materijala koji će se upotrijebiti pri podizanju matičnog nasada ili prporišta. Uz prijavu potrebno je priložiti i kopiju katastarskog plana, s precizno označenim katastarskim česticama namijenjenim podizanju matičnog nasada ili prporišta i označenim zaštitnim pojasom.
2) Zavod će obaviti pregled zemljišta i zaštitnog pojasa i uzeti uzorke tla za analiziranje na prisutnost nematoda, prenosioca virusnih bolesti.
3) Na temelju pregleda i rezultata analiza uzoraka tla, a nakon što utvrdi da li prijavljeno zemljište ispunjava uvjete iz Poglavlja 4. i 5. ovoga Dodatka Zavod sastavlja zapisnik.

Poglavlje 9.
CERTIFIKACIJA ILI POTVRĐIVANJE OSNOVNOG I CERTIFICIRANOG MATIČNOG NASADA

1) Dobavljač prijavljuje Zavodu nasad osnovnih matičnih trsova i nasad certificiranih matičnih trsova za stručni nadzor najmanje dvije vegetacijske sezone prije prve upotrebe matičnih trsova za proizvodnju reprodukcijskog sadnog materijala vinove loze, a najkasnije do 30. travnja u godini prvog pregleda. U prijavi, navodi podatke iz prve i druge podtočke točke 1. Poglavlja 6. ovoga Dodatka, podatke o reprodukcijskom materijalu, koji je upotrijebljen pri sadnji osnovnog ili certificiranog matičnog nasada (porijeklo, sorta odnosno tip podloge, kategorija, količina materijala) te broj i datum zapisnika o pregledu tla u skladu s Poglavljem 8. ovoga Dodatka.
2) U postupku do certifikacije ili potvrđivanja u svakoj fazi rasta, u trenutku koji je najprimjereniji za utvrđivanje prisutnosti štetnih organizama i za provjeru sortne identičnosti, Zavod će uzeti uzorke te obaviti dva vizualna pregleda nasada i zaštitnog pojasa glede prisutnosti karantenskih i drugih štetnih organizama iz točke 1. Poglavlja 2. ovoga Dodatka.
3) Ako Zavod pri pregledu iz točke 2. ovoga Poglavlja utvrdi zarazu ili ako posumnja na zarazu s karantenski štetnim organizmima ili štetnim organizmima iz točke 5. Dodatka 1. ovoga Pravilnika uzima uzorke i šalje ih ovlaštenom laboratoriju na analizu. O pronalasku ili sumnji na karantenski štetne organizme Zavod će bez odgode obavijestiti nadležnog fitosanitarnog inspektora.
4) Prije certifikacije ili potvrđivanja matičnog nasada Zavod provjerava:
– da li su matični nasadi doista na katastarskim česticama, koje su bile pregledane u skladu s Poglavljem 8. ovoga Dodatka i da li su u pogledu podizanja i održavanja nasada ispunjeni uvjeti iz Poglavlja 4. ovoga Dodatka,
– da li je za podizanje matičnog nasada upotrijebljen certificirani reprodukcijski materijal u skladu s zahtjevima iz točke 1. ili 2. Poglavlja 4. ovoga Dodatka,
– da li su trsovi, koji pokazuju moguće znakove zaraze štetnim organizmima iz točke 5. Dodatka 1. ovoga Pravilnika i trsovi, koji su bili izuzeti pri negativnoj selekciji, doista uklonjeni iz nasada,
– da li dobavljač vodi matičnu knjigu u skladu s točkom 5. i 6. Poglavlja 4. ovoga Dodatka, a posebno da li matična knjiga sadrži zapise o izvedenim tehnološkim postupcima i postupcima za sprečavanje pojave i širenja štetnih organizama u matičnom nasadu, o izvođenju godišnje negativne selekcije na sortnu identičnost i čistoću te zapise o mogućem odstranjenju matičnih trsova iz nasada i o razlozima za njihovo odstranjenje.
5) Zavod će certificirati ili potvrditi matični nasad kao osnovni matični nasad ili kao certificirani matični nasad, ako na temelju pregleda te uzorkovanja i analiza propisanih u ovom Poglavlju utvrdi da su ispunjeni zahtjevi za nasade osnovnih matičnih trsova ili nasada certificiranih matičnih trsova iz Poglavlja 4. ovoga Dodatka.
6) Certificiranje ili potvrđivanje iz točke 5. ovoga Poglavlja traje dok su ispunjeni zahtjevi za nasade osnovnih matičnih trsova ili nasade certificiranih matičnih trsova iz Poglavlja 4. ovoga Dodatka, a najviše:
– 25 godina od godine službenog odabira za nasade osnovnih matičnih trsova i
– 20 godina od godine službenog odabira za nasade certificiranih matičnih trsova.

Poglavlje 10.
CERTIFIKACIJA ILI POTVRĐIVANJE REZNICE PLEMKI ILI PODLOGA ZA CIJEPLJENJE

1) Reznice plemki ili podloga za cijepljenje mogu se proizvoditi od stručno nadziranih predosnovnih matičnih trsova i od trsova iz stručno nadziranih osnovnih odnosno certificiranih matičnih nasada.
2) Dobavljač (održivač) koji namjerava od stručno nadziranih predosnovnih matičnih trsova ili iz stručno nadziranih osnovnih ili certificiranih matičnih nasada proizvoditi reznice plemki ili podloga za cijepljenje i staviti ih na tržište kao certificiran ili potvrđen reprodukcijski sadni materijal mora svake godine, najkasnije do 30. travnja tekuće godine, Zavodu prijaviti godišnju proizvodnju reprodukcijskog sadnog materijala. U prijavi pored podataka iz podtočke 1. i 2. točke 1. Poglavlja 6. ovoga Dodatka navodi i broj i datum izdavanja Uvjerenja o sadnom materijalu za predosnovne matične trsove, osnovnog matičnog nasada ili certificiranog matičnog nasada u kojem namjerava proizvoditi reznice plemki ili podloga za cijepljenje.
3) Dobavljač (održivač) u prijavi mora navesti predviđenu količinu reprodukcijskog sadnog materijala koji namjerava proizvesti. U prijavi zahtjeva i određen broj certifikata o sadnom materijalu na pakiranju za označavanje reprodukcijskog sadnog materijala te navodi predviđeni datum pakiranja, način pakiranja te vrstu i količinu reprodukcijskog materijala u jedinici pakiranja. Ti podaci mogu se naknadno dostaviti Zavodu, ali najkasnije 10 dana prije planiranog rezanja reznica plemki ili podloga.
4) Na temelju prijave iz točke 2. ovoga Poglavlja Zavod obavlja najmanje dva vizualna pregleda u objektu, u kojem su predosnovni matični trsovi, u osnovnom matičnom nasadu i u matičnom nasadu namijenjenom rezanju certificiranih plemki vinove loze. U matič­nom nasadu koji je namijenjen rezidbi certificiranih podloga za cijepljenje tijekom faze rasta obavi se jedan vizualni pregled, dodatni pregledi se obavljaju u slučaju utvrđenih nepravilnosti ili sporova, koji bi mogli utjecati na krajnju kvalitetu reprodukcijskog sadnog materijala loze. Pregledi se posebno obavljaju u pogledu prisutnosti karantenskih i drugih štetnih organizama iz točke 1. Poglavlja 2. ovoga Dodatka. U skladu s Dodatkom 3. ovoga Pravilnika uzmu se uzorci za ponovnu analizu predosnovnih matičnih trsova, osnovnih matičnih trsova i certificiranih matičnih trsova na prisutnost propisanih virusa i virusu sličnih štetnih organizama. Pregledi se obavljaju u trenutku, koji je najprimjereniji za utvrđivanje prisutnosti štetnih organizama odnosno za uzimanje uzoraka.
5) Pri pregledima iz točke 4. ovoga Poglavlja provjere se i matične knjige, koje o predosnovnim matičnim trsovima odnosno o osnovnim i certificiranim matičnim nasadima vodi dobavljač, posebno zapise o izvedenim tehnološkim postupcima te postupcima za sprečavanje pojave i širenja štetnih organizama i o mogućim drugim postupcima u objektu, nasadu i zaštitnom pojasu te o mogućem uklanjanju biljaka ili reprodukcijskog materijala te o razlozima za njihovo uklanjanje. Zavod obavlja i druge preglede, potrebne za to, da provjeri, da li matični trsovi odnosno osnovni i certificirani matični nasadi ispunjavaju zahtjeve iz Poglavlja 3. ili 4. ovoga Dodatka.
6) Ako Zavod pri pregledu iz točke 4. i 5. ovoga Poglavlja utvrdi zarazu ili ako postoji sumnja na zarazu s karantenski štetnim organizmima, bez odgode će obavijestiti nadležnog fitosanitarnog inspektora.
7) Zavod će potvrditi reznice plemki ili podloga za cijepljenje i izdati Uvjerenje o sadnom materijalu te zahtijevani broj certifikata o sadnom materijalu na pakiranju u skladu s Dodatkom 5. ovoga Pravilnika, ako se pregledima odnosno na temelju uzoraka i analiza iz ovoga Poglavlja utvrdi, da:
– je matični trs od kojeg su proizvedene reznice plemki ili pod­loga za cijepljenje potvrđen u stručnom nadzoru,
– je količina proizvedenih reznica plemki ili podloga za cijepljenje odgovarajuća stanju matičnih trsova odnosno njegovim proizvodnim mogućnostima, od kojih su proizvedeni,
– reznice plemki ili podloga za cijepljenje ispunjavaju zahtjeve iz Dodatka 2., ovoga Pravilnika i pakirani su u skladu s Dodatkom 6. ovoga Pravilnika.
8) Ako se pregledima odnosno na temelju uzoraka i analiza utvrdi, da predosnovni matični trsovi, osnovni matični nasad ili certificirani matični nasad ne ispunjavaju više uvjete za izdavanje Uvjerenja o sadnom materijalu iz Poglavlja 6. ili 10. ovoga Dodatka, Zavod će ukinuti službenu potvrdu tih matičnih trsova i zabraniti proizvodnju reznica plemki ili podloga za cijepljenje, proizvedenih u tom nasadu u toj godini.
9) Certificiran ili potvrđen reprodukcijski sadni materijal iz točke 7. ovoga Poglavlja Zavod će označiti certifikatima na pakiranju.

Poglavlje 11.
CERTIFIKACIJA ILI POTVRĐIVANJE OSNOVNIH I CERTIFICIRANIH SADNICA VINOVE LOZE

1) Dobavljač, koji proizvodi osnovne ili certificirane sadnice vinove loze, odnosno ukorijenjene lozne cijepove ili korjenjake dostavit će Zavodu prijavu za stručni nadzor najkasnije do 30. travnja u godini sadnje. U prijavi će navesti podatke iz podstavka 1. i 2. točke 1. Poglavlja 6. ovoga Dodatka, podatke o reprodukcijskom sadnom materijalu upotrijebljenom pri proizvodnji (porijeklo, vrsta reprodukcijskog sadnog materijala, sorta odnosno podloga, kategorija, količina) te broj i datum zapisnika o pregledu tla u skladu s Poglavljem 8. ovoga Dodatka.
2) U postupku stručnog nadzora korenjaka i ukorijenjenih loznih cijepova Zavod će obaviti:
– pregled evidencije i dokaza o reprodukcijskom sadnom materijalu, upotrijebljenom pri proizvodnji sadnica loze,
– pregled, da li je prporište doista na zemljištu, koje je pregledano u skladu s Poglavljem 8. ovoga Dodatka i da li su u pogledu podizanja i održavanja prporišta ispunjeni zahtjevi iz Poglavlja 5. ovoga Dodatka,
– pregled zapisa o izvedenim tehnološkim postupcima te postup­cima za sprečavanje pojave i širenja štetnih organizama i mogućim drugim postupcima u prporištu, posebno o mogućem uklanjanju biljaka ili reprodukcijskog sadnog materijala odnosno o njihovom uništenju,
– vizualni pregled biljaka u tijeku rasta u pogledu prisutnosti karantenskih i drugih štetnih organizama iz točke 1. Poglavlja 2. ovoga Dodatka,
– vizualni kontrolni pregled biljaka tijekom rasta u pogledu sortne čistoće odnosno identičnosti sa sortom,
– uzimanje uzoraka reprodukcijskog sadnog materijala za analizu u slučaju pojave ili sumnje na pojavu karantenski štetnih organizama ili štetnih organizama iz točke 5. Dodatka 1. ovoga Pravilnika. O pronalasku ili sumnji na karantenski štetne organizme potrebno je bez odgode obavijestiti nadležnog fitosanitarnog inspektora.
3) Zavod će obaviti preglede iz točke 2. ovoga Poglavlja najmanje dvaput u fazi rasta, osim u slučaju proizvodnje certificiranih loznih cijepova, gdje se u fazi rasta obavlja jedan vizualni pregled, dodatni pregledi se obavljaju u slučaju utvrđenih nepravilnosti ili sporova, koji bi mogli utjecati na konačnu kvalitetu reprodukcijskog materijala vinove loze. Pri pregledu Zavod će posebno provjeriti dokaze, da li je reprodukcijski sadni materijal, koji je upotrijebljen pri proizvodnji sadnica vinove loze, stručno nadziran u skladu s Poglavljem 10. ovoga Dodatka, uspoređuje evidencije iz podtočke 1. točke 2. ovoga Poglavlja s sadašnjim stanjem u prporištu, provjeri moguća prazna mjesta u prporištu te utvrdi razloge za njih na temelju evidencija, koje vodi dobavljač. Pri pregledu ocijeni i opće stanje i opći izgled razvoja biljaka.
4) Dobavljač mora najkasnije 10 dana prije planiranog vađenja u prporištu javiti Zavodu predviđeni datum vađenja i lokaciju skladišta, gdje će se korjenjaci i ukorijenjeni lozni cijepovi pripremiti za stavljanje na tržište. Ujedno će od Zavoda zatražiti da mu izda određeni broj Certifikata na pakiranju za označavanje osnovnih korenjaka ili osnovnih odnosno certificiranih ukorijenjenih loznih cijepova. U tom slučaju obavezno će navesti i predviđeni datum pakiranja, način pakiranja te količinu korenjaka ili ukorijenjenih loznih cijepova u pakiranju.
5) Zavod će stručno nadzirati korjenjake i ukorijenjene lozne cijepove iz Poglavlja 10. te izdati Uvjerenje o sadnom materijalu i traženi broj propisanih certifikata o sadnom materijalu na pakiranju u skladu s Dodatkom 5. ovoga Pravilnika, ako utvrdi:
– na temelju pregleda iz točke 2. ovoga Poglavlja, da su tijekom rasta ispunjeni zahtjevi iz Poglavlja 5. ovoga Dodatka,
– da je količina proizvedenih korenjaka i ukorijenjenih loznih cijepova odgovarajuća u pogledu pregledane količine u prporištu,
– da korjenjaci i ukorijenjeni lozni cijepovi ispunjavaju zahtjeve iz Dodatka 2. ovoga Pravilnika i pakirani su u skladu Dodatkom 6. ovoga Pravilnika,
– da su ispunjeni uvjeti za izdavanje biljne putovnice u skladu s propisima, koji uređuju izdavanje biljnih putovnica.
6) Stručno nadzirane osnovne korjenjake i ukorijenjene lozne cijepove kategorije osnovni odnosno certificirani iz točke 5. ovoga Poglavlja označiti će se certifikatom o sadnom materijalu na pakiranju.

Poglavlje 12.
ZAHTJEVI ZA MATIČNE NASADE KATEGORIJE STANDARDNI

1) Matični nasadi kategorije standardni, koji su namijenjeni za proizvodnju plemki kategorije standardni, moraju pored zahtjeva iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika ispunjavati i sljedeće zahtjeve:
1. u matičnom nasadu za proizvodnju plemki kategorije standardni prije stručnog nadzora mora biti izvedena pozitivna masovna selekcija u skladu s Dodatkom 7. ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: pozitivna masovna selekcija);
2. matični nasad se svake godine vizualno pregleda u pogledu prisutnosti karantenskih i drugih štetnih organizama iz točke 1. Poglavlja 2. ovoga Dodatka;
3. u slučaju pojave ili sumnje na pojavu karantenski štetnih organizama uzmu se uzorci biljaka i zemlje za analiziranje u ovlaštenom laboratoriju,
4. iz reprodukcije se pored biljaka koje pokazuju znakove prisutnosti štetnih organizama iz točke 5. Dodatka 1. ovoga Pravilnika, uklone i biljke koje pokazuju znakove zaraze s Agrobacterium tumefaciens.
2) Za zemljište, na kojem je standardni matični nasad smatra se da ispunjava zahtjeve iz točke 3. Dodatka 1. ovoga Pravilnika, ako je vinograd posađen na zemljištu, na kojem najmanje 4 godine nije rasla loza ili ako se analizom uzetih uzoraka utvrdi, da u zemlji nisu prisutne nematode vektori virusa.
3) Uzorke biljnog materijala za analize koja se izvode u skladu s ovim Poglavljem, uzima fitosanitarni inspektor i osposobljeni djelatnici Zavoda ili dobavljača.
4) Iznimno od odredbe točke 5.4 Dodatka 1. ovoga Pravilnika udio biljaka koje se uklanjaju iz reprodukcije radi štetnih organizama iz podtočke 4. točke 1. ovoga Poglavlja, smije biti najviše 10%.
5) Za matični nasad kategorije standardni vodi se matična knjiga, koja sadrži:
– selekcijsku terensku knjigu s podacima i dokazima navedenim u točki 5. i 6. Dodatka 7. ovoga Pravilnika,
– Uvjerenje o sadnom materijalu za matični nasad kategorije standardni,
– kopije zapisnika o obavljenim godišnjim pregledima matičnog nasada kategorije standardni,
– zapise o sveukupnoj proizvodnji plemki koja potiče iz matičnog nasada kategorije standardni i o izdanim certifikatima o sadnom materijalu na pakiranju za taj materijal.
6) Za matični nasad kategorije standardni, namijenjen za dobivanje plemki stolnih sorata loze ne primjenjuje se odredba podtočke 1. točke 1. ovoga Poglavlja.
7) Za standardne matične nasade iz točke 6. ovoga Dodatka vodi se matična knjiga, koja umjesto dokaza iz podtočke 1. točke 5. ovoga Poglavlja sadrži:
– kopiju katastarskog plana s ucrtanim matičnim nasadom,
– dokaze o nabavci i porijeklu sadnog materijala, upotrijebljenog za sadnju matičnog nasada,
– zapisnike o obavljenim pregledima i izvedenim postupcima u matičnom nasadu, posebno u pogledu nadzora i suzbijanja štetnih organizama,
– zapise o sveukupnoj proizvodnji plemki koja potiče iz matičnog nasada kategorije standardni i o izdanim certifikatima o sadnom materijalu na pakiranju za taj materijal.

Poglavlje 13.
ZAHTJEVI ZA PRPORIŠTA KATEGORIJE STANDARDNI

1) Za proizvodnju ukorijenjenih loznih cijepova kategorije standardni, upotrebljavaju se stručno nadzirane plemke kategorije standardni u skladu s Poglavljem 15. ovoga Dodatka i stručno nadzirane podloge za cijepljenje iz Poglavlja 10. ovoga Dodatka.
2) Prporišta u kojima se proizvode ukorijenjeni lozni cijepovi kategorije standard moraju pored zahtjeva iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika ispunjavati i sljedeće zahtjeve:
– lozni cijepovi u prporištu moraju biti odvojeno posađeni, a osobito svaka kombinacija sorte i podloge mora biti u svom redu, ako to nije moguće između pojedine kombinacije sorte i podloge u redu mora biti najmanje razmak od jednog metra. Svaka kombinacija mora biti jasno označena,
– prporišta treba redovito vizualno pregledavati na prisutnost karantenskih i drugih štetnih organizama iz točke 1. Poglavlja 2. ovoga Dodatka i vizualno pregledavati biljke tijekom rasta u pogledu sortne čistoće odnosno identičnosti sa sortom,
– u slučaju pojave ili sumnje na pojavu karantenski štetnih organizama uzimaju se uzorci biljaka i zemlje za analizu u ovlaštenom laboratoriju,
– lozne cijepove, koji pokazuju znakove zaraze štetnim organizmima iz točke 5. Dodatka 1. ovoga Pravilnika ili s Agrobacterium tumefaciens i lozne cijepove koji nisu sortno čisti se uklanja.

Poglavlje 14.
CERTIFIKACIJA ILI POTVRĐIVANJE MATIČNOG NASADA ZA PROIZVODNJU PLEMKI KATEGORIJE STANDARDNI

1) Dobavljač prijavljuje matični nasad kategorije standardni Zavodu do 30. travnja u godini u kojoj se počne u matičnom nasadu izvoditi pozitivna masovna selekcija u skladu s Dodatkom 7. ovoga Pravilnika.
2) U prijavi iz točke 1. ovoga Poglavlja dobavljač mora navesti podatke iz podtočke 1. i 2. točke 1. Poglavlja 6. ovoga Dodatka, dokaz o vlasništvu ili zakupu nasada, odnosno podatke o zemljištu na kojemu je matični nasad (katastarska općina, broj katastarske čestice i površina) te podatke o reprodukcijskom sadnom materijalu upotrijebljenom pri sadnji matičnog nasada (sorta, kategorija, količina).
3) Do dobivanja izvješća o rezultatima pozitivne masovne selek­cije, Zavod obavlja vizualne preglede zdravstvenog stanja trsova u prijavljenom matičnom nasadu na prisutnost karantenskih i drugih štetnih organizama iz točke 1. Poglavlja 2. ovoga Dodatka, a posebno u trenutku koji je najprimjereniji za utvrđivanje prisutnosti štetnih organizama. Ako postoji sumnja na prisutnost karantenski štetnih organizama, uzimaju se uzorci i šalju na analizu ovlaštenom laboratoriju.
4) Pri pregledu iz točke 3. ovoga Poglavlja može se provjeriti i da li dobavljač ispunjava obaveze dobavljača u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom, da li izvodi pozitivnu masovnu selekciju u skladu sa selekcijskim zadatkom iz točke 4. Dodatka 7. i da li posjeduje i vodi selekcijsku terensku knjigu u skladu s točkom 5. i 6. Dodatka 7. ovoga Pravilnika.
5) Zavod će izdati Uvjerenje o sadnom materijalu i potvrditi nasad kao stručno nadziran matični nasad kategorije standardni, nakon što mu dobavljač predoči dokaz o obavljenoj pozitivnoj masovnoj selekciji iz podtočke 3. točke 7. Dodatka 7. ovoga Pravilnika, ako pregledima te na temelju dokaza utvrdi, da:
– je matični nasad sortno autentičan i čist, da odabrani matič­ni trsovi ispunjavaju dodatne zahtjeve za matične trsove kategorije standardni u skladu s kriterijima, propisanim u podtočki 1. točke 7. Dodatka 7. ovoga Pravilnika i da su označeni u skladu s podtočkom 7. točke 6. Dodatka 7. ovoga Pravilnika,
– je pregledima, prijavljenog matičnog nasada tijekom rasta najmanje dvije godine za redom prije potvrđivanja, utvrđeno da je bez karantenski štetnih organizama,
– dobavljač vodi matičnu knjigu za matični nasad u skladu sa zahtjevima iz Dodatka 7. ovoga Pravilnika,
– matični nasad ispunjava zahtjeve iz Poglavlja 12. ovoga Dodatka za matične nasade kategorije standardni.
6) Iznimno od odredbi ovoga Poglavlja matični nasadi stolnih sorata kategorije standardni certificiranju se, odnosno potvrđuju, na temelju godišnje prijave proizvodnje koju dobavljač podnosi do 30. travnja u godini prije prve proizvodnje plemki, ako Zavod na temelju pregleda u dvije vegetacijske sezone utvrdi da su ispunjeni zahtjevi koji su u Poglavlju 12. ovoga Dodatka propisani za takve matične nasade.
7) Certifikacija ili potvrđivanje matičnog nasada kategorije standardni traje dok su ispunjeni uvjeti i zahtjevi propisani za matični nasad kategorije standardni u Poglavlju 12. ovoga Dodatka.

Poglavlje 15.
PREGLEDI MATIČNOG NASADA KATEGORIJE STANDARDNI I IZDAVANJE UVJERENJA O SADNOM MATERIJALU ZA PLEMKE KATEGORIJE STANDARDNI

1) Plemke, namijenjene za proizvodnju ukorijenjenih loznih cijepova kategorije standardni, mogu se rezati u matičnom nasadu nakon izdavanja Uvjerenja o sadnom materijalu.
2) Za dobivanje Uvjerenja iz točke 1. ovoga Poglavlja svake godine, dobavljač mora podnijeti godišnju prijavu najkasnije do 30. travnja, u skladu s ovim Pravilnikom Zavodu, ali najkasnije do zadnjeg pregleda što ga na temelju godišnje prijave proizvodnje, a prije rezidbe u toj godini obavi Zavod.
3) Na temelju prijave iz točke 2. ovoga Poglavlja Zavod će obaviti i preglede, kojima će utvrditi:
– da li dobavljač ispunjava obaveze dobavljača u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom,
– da li dobavljač vodi matičnu knjigu u skladu s ovim Pravilnikom. U matičnoj knjizi pregledat će posebno zapise o izvedenim postupcima za sprečavanje pojave i širenja štetnih organizama i o mogućem uklanjanju biljaka ili reprodukcijskog sadnog materijala odnosno o njihovom uništenju.
4) Zavod će izdati Uvjerenje o sadnom materijalu za reproduk­cijski sadni materijal, ako na temelju pregleda, koji se izvode u skladu s ovim Poglavljem utvrdi da:
– dobavljač ispunjava obaveze dobavljača i da nisu utvrđene nepravilnosti,
– matični nasad kategorije standardni još ispunjava zahtjeve iz Poglavlja 12. ovoga Dodatka.
5) Ako Zavod na temelju pregleda, koji se izvode u skladu s ovim poglavljem, utvrdi da matični nasad više ne ispunjava zahtjeve iz Poglavlja 12. ovoga Dodatka isto će zapisnički evidentirati i neće izdati Uvjerenje o sadnom materijalu iz točke 5. Poglavlja 14. ovoga Dodatka čime se zabranjuje rezidba reznica podloga i plemki ili će se matični nasad trajno brisati iz evidencije matičnih nasada u slučaju zahtjeva koje se ne mogu ispraviti.
6) Na zahtjev dobavljača, a na temelju Uvjerenja o sadnom materijal u Zavod će izdati certifikate o sadnom materijalu na pakiranju i obrazac certifikata uz otpremnicu.
7) Zavod provjerava da li plemke ispunjavaju zahtjeve iz Dodat­ka 2. ovoga Pravilnika, da li su pakirane u skladu s Dodatkom 6. ovoga Pravilnika i da li su označene na način koji je propisan ovim Pravilnikom.

Poglavlje 16.
STRUČNI NADZOR PRPORIŠTA I UKORIJENJENIH LOZNIH CIJEPOVA KATEGORIJE STANDARD

1) Dobavljač može staviti na tržište ukorijenjene lozne cijepove kategorije standardni ako su tijekom rasta u skladu s ovim Poglav­ljem stručno nadzirani u okviru nadzora pod stručnom kontrolom ili stručnog nadzora od strane Zavoda.
2) Dobavljač mora prijaviti Zavodu za nadzor proizvodnju ukorijenjenih loznih cijepova kategorije standardni najkasnije do 30 travnja tekuće godine, uz potrebnu dokumentaciju o porijeklu upotrijebljenog reprodukcijskog sadnog materijala.
3) U okviru nadzora Zavod/nadzornik dobavljača obavlja preglede kojima provjerava da li su ispunjeni zahtjevi za prporišta kategorije standardni iz točke 2. Poglavlja 13. ovoga Dodatka.
4) Zavod provjerava i da li dobavljač ispunjava obaveze dobav­ljača u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom, a pri tome posebno pregledava evidencije i dokaze o reprodukcijskom materijalu upotrijebljenom pri cijepljenju.
5) Zavod/nadzornik dobavljača kontrolira zapisnike o izvedenim postupcima za sprečavanje pojave i širenja štetnih organizama i mogućim drugim postupcima u prporištu, posebno o mogućem uklanjanju biljaka ili reprodukcijskog sadnog materijala odnosno o njihovom uništenju te o izdavanju Uvjerenja o sadnom materijalu dobavljača. Na temelju evidencije i dokaza provjerava da li je reprodukcijski sadni materijal, koji je upotrijebljen za proizvodnju ukorijenjenih loznih cijepova ispunjavao zahtjeve iz točke 1. Poglavlja 13. ovoga Dodatka.
6) Ako je iz zapisnika, koji Zavod vodi o pregledima obavljenim u skladu s ovim Poglavljem, razvidno da su tijekom rasta bili ispunjeni zahtjevi iz Poglavlja 13. ovoga Dodatka, Zavod će za njih izdati Uvjerenje o sadnom materijalu.
7) Dobavljač koji je ovlašten za provođenje nadzora pod stručnom kontrolom provoditi će nadzor sukladno točkama 3. i 5. ovoga Poglavlja, te će izdat Uvjerenje o sadnom materijalu za nadziranu proizvodnju sadnica loze kategorije standardni.
8) Dobavljač može na temelju izdanog Uvjerenje o sadnom materijalu od Zavoda zatražiti izdavanje Certifikata o sadnom materijalu na pakiranju i uz otpremnicu.
9) Zavod/dobavljač će u trenutku pakiranja i označavanja sad­nica loze kod dobavljača obaviti pregled, kojim će provjeriti da li ukorijenjeni lozni cijepovi ispunjavaju zahtjeve iz Dodatka 2. ovoga Pravilnika, da li su pakirani u skladu s Dodatkom 6. ovoga Pravilnika i da li su označeni na način propisan ovim Pravilnikom.

DODATAK 5.

ZAHTJEVI ZA CERTIFIKAT O SADNOM MATERIJALU NA PAKIRANJU I CERTIFIKAT O SADNOM MATERIJALU UZ OTPREMNICU

A. Certifikat o sadnom materijalu na pakiranju

I. POTREBNI PODACI

1. »EEC standard«;
2. zemlja proizvodnje;
3. tijelo odgovorno za certificiranje ili njegov logotip;
4. ime i adresa osobe odgovorne za plombiranje ili njezin identifikacijski broj;
5. botaničko ime vrste;
6. vrsta sadnog materijala;
7. kategorija;
8. sorta odnosno klon (u slučaju loznih cijepova zahtjev se primjenjuje za reznice plemki i podloga);
9. broj partije;
10. količina;
11. dužina (samo za reznice loznih podloga) navodi se najmanja dužina reznice u pakiranju ili snopu;
12. godina proizvodnje.

II. MINIMALNI PODACI

Certifikat o sadnom materijalu na pakiranju mora ispunjavati sljedeće zahtjeve:
1. biti mora neizbrisivo otisnut i jasno čitljiv;
2. mora biti pričvršćena na istaknutom mjestu na način da je dobro vidljiva;
3. podaci koji su propisani u točki A. I. ovoga Dodatka, ne smiju biti sakriveni, prikriveni ili dijelom pokriveni drugim napisom ili grafičkim znakom;
4. podaci koji su propisani u točki A. I. ovoga Dodatka, moraju biti otisnuti u istom vidnom polju.

III. ODSTUPANJA U POGLEDU MALIH KOLIČINA NAMIJENJENIH KRAJNJEM KORISNIKU

1. Više od jedne sadnice
Ukoliko je u pakiranju ili snopu više od jedne sadnice Certifikat o sadnom materijalu na pakiranju mora sadržavati podatke propisane točkom A. I. ovoga Dodatka, uz uvjet da se kod podatka uz točku 10. naznači točan broj sadnica u pakiranju ili snopu.
2. Samo jedna sadnica
Ukoliko je u pakiranju ili snopu više od jedne sadnice Certifikat o sadnom materijalu na pakiranju mora sadržavati sve podatke propisane točkom A. I. ovoga Dodatka, osim:
– vrsta sadnog materijala
– kategorija
– broj partije
– količina
– dužina reznica loznih podloga
– godina proizvodnje.

IV. ODSTUPANJA U POGLEDU SADNICA LOZE U TEGLAMA, SANDUCIMA I KUTIJAMA (KONTEJNERIMA)

U slučaju sadnica loze ukorijenjenih u bilo kojem supstratu u teglama, sanducima i kutijama kada pakiranja takvog materijala zbog svog sastava ne mogu u potpunosti ispuniti zahtjeve za plombiranje (uključujući označavanje):
a) reprodukcijski materijal će se držati u odvojenim pakiranjima prikladno označen po sorti, i ako je potrebno klonu, te broju biljaka u pakiranju;
b) certifikat o sadnom materijalu na pakiranju nije obavezan;
c) sadni materijal pratit će certifikat o sadnom materijalu uz otpremnicu propisan u točki B.

B. Certifikat o sadnom materijalu uz otpremnicu

I. ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI

Certifikat o sadnom materijalu uz otpremnicu mora:
– biti izdan u najmanje dva primjerka (jedan za pošiljatelja i jedan za primatelja);
– primjerak primatelja mora pratiti pošiljku od pošiljatelja do primatelja;
– sadržavati sve podatke u vezi s pojedinom pošiljkom sadnog materijala, kao što je to propisano u točki B. II. ovoga Dodatka;
– biti pohranjen i raspoloživ nadležnoj inspekciji najmanje jednu godinu od izdavanja.

II. SADRŽAJ CERTIFIKATA O SADNOM MATERIJALU UZ OTPREMNICU

1. EEC standard;
2. zemlja proizvodnje;
3. tijelo odgovorno za certificiranje ili njegov logotip i oznaka zemlje;
4. serijski broj dokumenta;
5. naziv i jedinstveni registracijski broj pošiljatelja-dobavljača;
6. naziv primatelja;
7. botaničko ime vrste;
8. vrsta(e) sadnog materijala;
9. kategorija(e);
10. sorta(e) i ako je potrebno oznaka(e) klona(ova) (kod loznih cijepova to vrijedi i za upotrijebljenu plemku i podlogu za cijepljenje);
11. broj jedinki u pakiranju ili snopu;
12. ukupan broj pakiranja ili snopova u pošiljci;
13. datum slanja pošiljke.

DODATAK 6.

PAKIRANJE

Sastav paketa ili snopa

Vrsta

Broj jedinki

Maksimalan broj

 

1

2

1. lozni cijepovi

25, 50, 100 ili višekratnik broja 100

500

2. lozni korjenjaci

50, 100 ili višekratnik broja 100

500

3. reznice plemki

 

 

– s pet iskoristivih pupova

100 ili 200

200

– s jednim iskoristivim pupom

500 ili višekratnik broja

5000

4. reznice loznih podloga

100 ili višekratnik broja 100

1000

5. reznice za korjenjake

100 ili višekratnik broja 100

500


POSEBNI UVJETI

I. Male količine
Kada je nužno, broj jedinki u pojedinom pakiranju ili snopu, svih vrsta i kategorija sadnog materijala navedenih u stupcu 1, može biti manji od najmanje količine prikazane u stupcu 2.
II. Ukorijenjene sadnice loze u bilo kakvom supstratu u loncima ili kontejnerima
Broj jedinki i maksimalan broj ne primjenjuju se za ukorijenjene sadnice loze u loncima ili kontejnerima.
 

DODATAK 7.

METODE KLONSKE SELEKCIJE VINOVE LOZE

1. Opće odredbe

1) Metoda klonske selekcije vinove loze služi za održavanje i pročišćavanje sorte u smislu očuvanja svih važnih sortnih karakteristika i zdravstvenog stanja. Unutar klonske selekcije razlikujemo dvije podmetode:
– pozitivna masovna selekcija upotrebljava se za odabir matičnih trsova kategorije standard i za odabir biljaka kandidata za matične trsove kategorije predosnovni. Odabrani matični trsovi kategorije standard služe kao izvor za proizvodnju komercijalnog reprodukcijskog sadnog materijala. Odabrane biljke kandidati slobodni od štetnih organizama iz točke 5. Dodatka 1. ovoga Pravilnika služe za zasnivanje predosnovnih matičnih nasada sorte. Predosnovni matični nasad jedne sorte mora biti zasnovan sa najmanje 5 elitnih biljaka.
– individualna klonska selekcija upotrebljava se za odabir klonova. Klonovi prije uvođenja u postupak stručnog nadzora moraju proći postupak službenog priznavanja i upisa na sortnu listu u skladu s Poglavljem 1. Dodatka 4. ovoga Pravilnika.
2) Pozitivna masovna selekcija izvodi se u posebnim matičnim nasadima ili rodnim vinogradima, posađenim sa loznim cijepovima kategorije certificirani ili standardni.
3) Pozitivnu masovnu selekciju s ciljem odabira biljaka kandidata za matične trsove kategorije predosnovni izvodi održivač sorte, koji je ugovorom o znanstveno stručnoj suradnji povezan sa znanstveno-stručnom ustanovom kao izvođačem stručnog dijela selekcije. Pozitivnu masovnu selekciju i osnovni odabir biljaka kandidata za predosnovne matične trsove klonova provodi se u skladu s metodom klonske selekcije, a izvoditi je može održivač uz iste uvjete vezane uz suradnji s znanstveno stručnom ustanovom.
4) Pozitivnu masovnu selekciju s ciljem odabira matičnih trsova kategorije standardni izvodi održivač, koji je stručno osposobljen ili ima stručno osposobljenu osobu (u daljnjem tekstu: selekcioner), koja ima najmanje VII/I stupanj obrazovanja poljoprivredne struke, i najmanje 2 godina radnog iskustva u vinogradarstvu.
5) Održivač koji izvodi pozitivnu selekciju u vinogradarstvu mora biti upisan u Upisnik dobavljača.

2. Odabir vinograda

1) Za izvođenje pozitivne masovne selekcije za odabir matičnih trsova kategorije standardni izaberu se vinogradi koji leže na položajima primjerenim za sortu s kojom su posađeni. Odabrani vinogradi moraju udovoljavati općim uvjetima za proizvodnju loznog sadnog materijala kategorije standardni, propisanim u Dodatku 1. ovoga Pravilnika. Odabrani vinograd mora biti sortno čist, pri čemu se tolerira 1%-tno odstupanje. Viši postotak drugih sorata je dozvoljen, ako je u pitanju vinograd posađen starom sortom u izumiranju.
Za izvođenje pozitivne masovne selekcije mogu se odabrati vinogradi s najmanje 600 mjesta za sadnju po pojedinoj vinskoj sorti, osim ako je u pitanju vinograd posađen sa starom sortom koji se uzgaja u manjem opsegu ili ako za selekciju primjereni veći nasadi nisu na raspolaganju.
2) Odabir vinograda za odabir biljaka kandidata za matične trsove kategorije predosnovni izvodi održivač sorte u suradnji sa znanstveno stručnom ustanovom.

3. Introdukcija i individualna klonska selekcija vinove loze

Introdukciju priznatih klonova od sorata koje su upisane na sortnu listu, kao i razvoj domaćih klonova metodom individualne klonske selekcije izvodi održivač sorte u suradnji sa znastveno stručnom ustanovom u skladu sa međunarodno priznatim standardima i postupcima. Provjeru introduciranog ili novoselekcioniranog klona obavlja Zavod.

4. Provjera (priznavanje) klona

1) Na temelju prijave dobavljača (održivača) provjeru klona iz podtočke 2. točke 2. Poglavlja 7. ovoga Dodatka izvodi Zavod, ovlašten u skladu sa Zakonom. Pod uvjetom da Zavod obavi stručni nadzor nad provjerom klona, Zavod može dozvoliti dobavljaču (održivaču) da provjeru klona obavi sam u cijelosti ili dijelom.
2) Provjera klona je sastavljena iz sortnih pokusa i laboratorijskih analiza i traje najmanje 3 godine na biljkama starijim od 3 godine. U tu svrhu posadi se najmanje 30 trsova svakog novog klona, koji se uspoređuje sa standardnom sortom. Ako je potrebno provjeriti svojstva cijepljenja klona, reprodukcijski sadni materijal klona cijepi se najmanje na dvije različite podloge istog selekcijskog ranga. Za izvedbu sortnih pokusa i laboratorijskih analiza u postupku provjere novog klona bitne su i odredbe propisa, koji uređuju ispitivanje sorti vinove loze u postupku upisa sorti vinove loze u sortnu listu.
3) Pored utvrđivanja morfoloških i fizioloških svojstava sorte radi provjere autentičnosti klona sa sortom od koje potječe u postupku provjere klona provjerava se i njegova upotrebna vrijednost te se provedu dvije mikrovinifikacije grožđa, a rezultat se prilaže uz standardni opis klona.
4) Na temelju rezultata provjere iz točke 1. i 2. ovoga Poglavlja Zavod će napraviti ampelografski opis klona i izdati konačnu potvrdu o provjeri klona.