Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima

NN 133/2006 (11.12.2006.), Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

3027

Na temelju članka 104. stavka 1. točke 3. alineje 4., Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04 i 111/06), ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

O GOSPODARENJU OTPADNIM BATERIJAMA I AKUMULATORIMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se način obilježavanja baterija i akumulatora, način skupljanja otpadnih baterija i akumulatora, obveze i odgovornost proizvođača baterija i akumulatora, proizvođača uređaja čiji su sastavni dio baterije i akumulatori, vrste i iznosi naknada koje plaćaju obveznici plaćanja naknada, način i rokove obračunavanja i plaćanja naknada, iznos naknada koje se plaćaju ovlaštenim osobama za skupljanje, obradu i reckliranje otpadnih baterija i akumulatora, te druga pitanja u svezi gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima u svrhu postizanja ciljeva propisanih ovim Pravilnikom.
(2) Odredbe ovoga Pravilnika ne odnose se na baterije i akumulatore koje se koriste u:
– opremi povezanoj za zaštitu bitnih sigurnosnih interesa Republike Hrvatske, oružjem, municijom i ratnim materijalom, uz isključenje proizvoda koji nisu namijenjeni specifično za vojne svrhe;
– opremi namijenjenoj za upućivanje u svemir.

Članak 2.

(1) Cilj je ovog Pravilnika uspostavljanje sustava skupljanja, obrade i visoke razine recikliranja te kontrolirane oporabe i/ili zbrinjavanja ostataka nakon obrade i recikliranja otpadnih baterija i akumulatora bez obzira na njihov oblik, volumen, masu i materijale od kojih su izrađeni.
(2) Rokovi za postizanje ciljeva iz stavka 1. ovoga članka su:
(a) najmanje 25 % stope skupljanja do 26. rujna 2012. godine i
(b) najmanje 45 % stope skupljanja do 26. rujna 2016. godine.

Članak 3.

Pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:
1. Baterija ili akumulator označava svaki izvor električne energije proizvedene izravnim pretvaranjem kemijske energije koji se sastoji od jedne ili više primarnih baterijskih ćelija/članaka (koje se ne mogu puniti) ili jedne ili više sekundarnih baterijskih ćelija/članaka (koje se mogu puniti) a razlikujemo sljedeće vrste:
A. starter – baterija ili akumulator za pokretanje motora s unutrašnjim izgaranjem, osvjetljavanje ili paljenje;
B. gumbasta baterija (ćelija) označava malu okruglu prijenosnu bateriju i akumulator čiji je promjer veći od visine i koja je namijenjena za specijalne svrhe kao što su slušna pomagala, satovi, mala prijenosna oprema, sigurnosno napajanje i slično;
C. baterijski sklop označava svaki niz baterija ili akumulatora koji su međusobno povezani i/ili zapečaćeni u vanjski omot na način da čine cjelovitu jedinicu koju krajnji korisnik ne treba razdvajati ili otvarati;
D. prijenosna baterija ili akumulator označava svaku bateriju, gumbastu ćeliju, baterijski sklop ili akumulator koji:
• je zatvoren/zapečaćen/zabrtvljen,
• koji se može prenositi u ruci i
• koji nije industrijska baterija ili akumulator ni starter;
E. industrijska baterija ili akumulator označava svaku bateriju ili akumulator koji je namijenjen isključivo industrijskom ili profesionalnom korištenju ili se koristi u bilo kojoj vrsti električnog vozila;
F. otpadna baterija ili akumulator je baterija ili akumulator koji se ne može ponovno koristiti te je namijenjena za obradu i/ili recikliranje;
2. uređaj podrazumijeva svaku električnu ili elektroničku napravu (aparat) koja se potpuno ili djelomično napaja energijom dobivenom iz baterije ili akumulatora ili ima sposobnost takvog napajanja.
3. proizvođač i uvoznik (u daljnjem tekstu: Proizvođač) je pravna ili fizička osoba koja proizvodi ili uvozi pojedinačne baterije i akumulatore i stavlja ih na tržište u Republici Hrvatskoj neovisno od primijenjene tehnike prodaje.
4. posjednik otpadnih baterija i akumulatora (u daljnjem tekstu posjednik) je pravna ili fizička osoba čijom registriranom djelatnošću stalno ili povremeno nastaju otpadne baterije ili akumulatori (npr. prodavatelji, servisi, obrađivači otpadnih vozila, obrađivači električnog i elektroničkog otpada i tome slično). Posjednikom se ne smatraju građani i kućanstva.
5. prodavatelj je pravna ili fizička osoba koja na profesionalnoj osnovi prodaje ili daje krajnjem korisniku baterije i akumulatore te uređaje čiji su sastavni dio baterije i akumulatori.
6. stavljanje na tržište je snabdijevanje ili stavljanje na raspolaganje, u zamjenu za plaćanje ili besplatno, bilo kojoj pravnoj ili fizičkoj osobi na području Republike Hrvatske, uključujući uvoz u njezin carinsko područje.
7. gospodarski subjekt je svaki proizvođač i prodavatelj baterija i akumulatora te ovlašteni skupljač i oporabitelj otpadnih baterija i akumulatora,
8. bežični električni alat je svaki ručni uređaj koji se napaja iz baterije ili akumulatora i koji je namijenjen za aktivnosti održavanja, gradnje, vrtlarstva i tome slično.
9. stopa skupljanja je postotak dobiven dijeljenjem mase otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora sakupljenih u jednoj kalendarskoj godini s prosječnom masom prijenosnih baterija i akumulatora koje proizvođači prodaju izravno krajnjim korisnicima ili isporučuju trećim stranama radi prodaje krajnjim korisnicima tijekom te kalendarske godine i prethodne dvije kalendarske godine.
10. proizvođač i uvoznik uređaja (u daljnjem tekstu proizvođač uređaja) je pravna ili fizička osoba koja proizvodi ili uvozi uređaje čiji su sastavni dio baterije i akumulatori.
11. naknada gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima je naknada koju plaćaju uvoznici pojedinačnih baterija i akumulatora u Republiku Hrvatsku i/ili proizvođači baterija i akumulatora proizvedenih u Republici Hrvatskoj prilikom stavljanja na tržište baterija i akumulatora kao posebnog proizvoda, za pokrivanje troškova skupljanja, obrade i recikliranja otpadnih baterija i akumulatora te troškove informiranja javnosti o skupljanju, obradi i recikliranju svih otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora.
12. naknada ovlaštenom skupljaču i oporabitelju je novčani iznos koji Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) plaća za skupljanje, obradu i recikliranje otpadnih baterija i akumulatora ovlaštenom skupljaču i oporabitelju.
13. obveznik plaćanja naknade za gospodarenje otpadnim baterijama i akumulatorima je proizvođač i/ili uvoznik baterija i akumulatora.
14. skupljanje otpadnih baterija i akumulatora je skupljanje, privremeno skladištenje, razvrstavanje i prijevoz do mjesta obrade i recikliranja.
15. ovlašteni skupljač otpadnih baterija i akumulatora (u daljnjem tekstu skupljač) je pravna ili fizička osoba koja ima dozvolu za obavljanje djelatnosti skupljanja, prijevoza i privremenog skladištenja otpadnih baterija i akumulatora, ovlaštenik je koncesije i ima ugovor s Fondom.
16. ovlašteni oporabitelj otpadnih baterija i akumulatora (u daljnjem tekstu oporabitelj) je pravna ili fizička osoba koja ima dozvolu za obavljanje djelatnosti obrade i recikliranja otpadnih baterija i akumulatora, ovlaštenik je koncesije i ima ugovor s Fondom.
17. prateći list je obrazac propisan posebnim provedbenim propisom koji mora pratiti svaku pošiljku otpada koju skupljač preuzima od proizvođača ili posjednika otpada.

Članak 4.

(1) Agencija za zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu Agencija) izrađuje godišnje Izvješće o provedbi odredbi ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu Izvješće).
(2) Izvješće sadrži osobito:
– količine svih vrsta baterija i akumulatora stavljenih na tržište u prethodnoj godini izražene u tonama;
– količine svih vrsta baterija i akumulatora prodanih u prethodnoj godini izražene u tonama;
– količine svih vrsta otpadnih baterija i akumulatora skupljenih u prethodnoj godini izražene u tonama;
– količine svih vrsta otpadnih baterija i akumulatora obrađenih i/ili recikliranih u prethodnoj godini na teritoriju Republike Hrvatske izražene u tonama;
– količine svih vrsta otpadnih baterija i akumulatora izvezenih u prethodnoj godini iz Republike Hrvatske izražene u tonama;
– popis svih pravnih osoba koje su u prethodnoj godini obavljale djelatnost sakupljanja te obrade i/ili recikliranja otpadnih baterija i akumulatora; i
– popis svih pravnih osoba koje su u prethodnoj godini izvozile otpadne baterije i akumulatore.
(3) Osim podataka iz prethodnog stavka Izvješće sadrži i sljedeće:
– razvoj/razvojna dostignuća, uključujući dobrovoljne korake koje poduzimaju proizvođači, kojima se smanjuju količine teških metala i drugih opasnih tvari sadržanih u baterijama i akumulatorima;
– nove tehnike recikliranja i obrade;
– sudjelovanje gospodarskih subjekata u programima upravljanja okolišem;
– istraživanje na ovim područjima; i
– mjere koje se poduzimaju u cilju promicanja sprečavanja nastanka otpada.
(4) Izvješće Agencija podnosi Ministarstvu najkasnije do 31. ožujka tekuće kalendarske godine za prethodnu kalendarsku godinu u elektronskom i pisanom obliku.

II. OBVEZE PROIZVOĐAČA BATERIJA I AKUMULATORA

Članak 5.

(1) Proizvođač dužan je prije stavljanja na tržište baterije i akumulatore označiti sukladno članku 19. ovoga Pravilnika.
(2) Proizvođač baterija i akumulatora dužan je samostalno ili pomoću ovlaštenog skupljača ili oporabitelja osigurati preuzimanje otpadnih baterija i akumulatora od krajnjih korisnika i posjednika, neovisno o kemijskom sastavu i podrijetlu.

Članak 6.

(1) Proizvođač ili osoba koja djeluje u njegovo ime dužan je informirati javnost i financirati sve nastale troškove informiranja.
(2) Pod informiranjem podrazumijeva se upoznavanje krajnjeg korisnika:
• s mogućim učincima koje tvari korištene u baterijama i akumulatorima imaju na okoliš i ljudsko zdravlje;
• o obvezi odvojenog sakupljanja otpadnih baterija i akumulatora u cilju olakšavanja obrade i recikliranja;
• o programima sakupljanja i recikliranja;
• o njihovom doprinosu recikliranju otpadnih baterija i akumulatora;
• sa značenjem simbola prekrižene kante za otpad na kotačima prikazanim u Dodatku II te kemijskih simbola Hg, Cd i Pb.

III. OBVEZE PROIZVOĐAČA UREĐAJA

Članak 7.

(1) Proizvođač uređaja dužan je osigurati lako i sigurno vađenje i zamjenu istrošene baterije i akumulatora iz uređaja.
(2) Proizvođač uređaja dužan je dati uputu krajnjem korisniku o načinu lakog i sigurnog vađenja i zamjene baterije i akumulatora iz uređaja.
(3) Proizvođač uređaja dužan je informirati krajnjeg korisnika o vrsti ugrađenih baterija i akumulatora sukladno članku 19. ovoga Pravilnika.
(4) Odredbe iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka ne primjenjuju se na uređaje iz Dodatka I. ovoga Pravilnika.

IV. OBVEZE PRODAVATELJA I POSJEDNIKA

Članak 8.

(1) Prodavatelj i posjednik dužan je postaviti spremnike za odvojeno skupljanje otpadnih baterija i akumulatora u svom poslovnom prostoru ili neposrednoj blizini.
(2) Prodavatelj i posjednik dužan je preuzimati otpadne baterije i akumulatore kakve ima u svom prodajnom programu, bez naknade i obveze kupnje za krajnjeg korisnika i bez obzira na proizvođača, uključujući otpadne baterije i akumulatore koje mogu biti sastavni dijelovi uređaja koje prodaje ili servisira.
(3) Prodavatelj i posjednik mora na vidnom mjestu dati obavijest i pružiti informaciju krajnjem korisniku o mjestu i načinu skupljanja otpadnih baterija i akumulatora u svom poslovnom prostoru.
(4) Prodavatelj i posjednik iz ovog članka ne podliježe obvezi pribavljanja dozvole za gospodarenje otpadom temeljem Zakona o otpadu.
Članak 9.
Prodavatelj, posjednik te proizvođač otpadnih baterija i akumulatora, dužan je otpadne baterije i akumulatore predati skupljaču ili osobi ovlaštenoj za obradu i/ili recikliranje otpadnih baterija i akumulatora.

V. GOSPODARENJE OTPADNIM BATERIJAMA I AKUMULATORIMA

Članak 10.

(1) Skupljač otpadnih baterija i akumulatora dužan je od posjednika preuzeti otpadne baterije i akumulatore bez naknade te ih predati na obradu i/ili recikliranje.
(2) Skupljač, dužan je radi pražnjenja punog spremnika, preuzeti od prodavatelja i posjednika otpadne baterije i akumulatore skupljene u njegovu poslovnom prostoru u roku od 24 sata po pozivu.
(3) Skupljač otpadnih baterija i akumulatora dužan je otpadne baterije i akumulatore predati osobi ovlaštenoj za obradu i/ili recikliranje ili iste izvesti iz Republike Hrvatske o vlastitom trošku.

Članak 11.

(1) Građani i posjednici otpadnih baterija i akumulatora, moraju otpadne baterije i akumulatore skupljati odvojeno od komunalnog i ostalih vrsta otpada.
(2) Otpadne baterije i akumulatori moraju se odvojeno skupljati prema vrstama u posebno označene spremnike,
– otpadni starteri
– otpadne prijenosne baterije i akumulatori
(3) Posjednik otpadnih baterija i akumulatora mora voditi očevidnik o nastajanju i tijeku otpadnih baterija i akumulatora (ONTOBA) iz Dodatka III. ovoga pravilnika.
(4) Posjednik otpadnih baterija i akumulatora dužan je predati otpadne baterije i akumulatore te popunjeni prateći list skupljaču i osigurati mu uvjete za nesmetano preuzimanje otpadnih baterija i akumulatora.
(5) Osobe ovlaštene za gospodarenje otpadnim vozilima, otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom te drugom opremom i uređajima čiji su sastavni dio baterije i akumulatori, dužne su baterije i akumulatore odvojiti na vlastiti trošak te kao posjednici osigurati njihovu predaju ovlaštenim osobama za skupljanje, obradu i/ili recikliranje.

Članak 12.

(1) Oporabitelj dužan je preuzeti skupljene otpadne baterije i akumulatore od skupljača bez naknade.
(2) Prilikom preuzimanja otpadnih baterija i akumulatora od skupljača oporabitelj dužan je ovjeriti prateći list.
(3) Oporabitelj mora imati skladište za prihvat skupljenih otpadnih baterija i akumulatora u skladu s posebnim propisom te ispuniti minimum zahtjeva za obradu iz Dodatka V.a ovoga Pravilnika.

Članak 13.

(1) Skupljač dužan je dostavljati Fondu podatke iz Pratećeg lista na propisanom obrascu ISOBA iz Dodatka III. ovoga pravilnika.
(2) U slučaju izvoza otpadnih baterija i akumulatora na obradu i/ili recikliranje, uz podatke iz prethodnog stavka ovog članka i obrazac Pratećeg lista skupljač mora Fondu dostaviti dokaz da je otpad obrađen i/ili recikliran, što predstavlja ovjereni obrazac dokumenta o prekograničnom prometu otpadom, sukladno posebnom propisu.
(3) Oporabitelj dužan je dostaviti Fondu podatke o preuzetim i obrađenim i recikliranim otpadnim baterijama i akumulatorima iz Pratećeg lista na propisanom obrasacu IOOBA iz Dodatka III. ovog Pravilnika
(4) Rok za dostavu podataka iz stavka 1. i 3. ovoga članka sastavni je dio ugovora o obavljanju poslova sakupljanja, obrade i recikliranja otpadnih baterija i akumulatora koje skupljač i/ili oporabitelj sklapa s Fondom.

VI. VRSTE I IZNOSI NAKNADA ZA GOSPODARENJE OTPADNIM BATERIJAMA I AKUMULATORIMA

Članak 14.

Obveznici plaćanja naknade za gospodarenje otpadnim baterijama i akumulatorima plaćaju naknadu na uvezene baterije i akumulatore u Republiku Hrvatsku ili na baterije i akumulatore proizvedene u Republici Hrvatskoj prilikom stavljanja na tržište baterija i akumulatora kao posebnog proizvoda.

Članak 15.

(1) Naknada za gospodarenje otpadnim baterijama i akumulatorima uplaćuje se Fondu za uvezene i/ili proizvedene baterije i akumulatore u iznosu od:
a) STARTERI                                                   0,65kn/kg
b) PRIJENOSNE baterije i akumulatori           12,00kn/kg
c) INDUSTRIJSKE baterije i akumulatori         1,00 kn/kg.
(2) Naknadu iz stavka 1. ovoga članka kod uvoza pojedinačnih baterija i akumulatora obračunava Fond na temelju jedinstvene carinske deklaracije (JCD), a naknadu na proizvedene nove baterije i akumulatore obračunava Fond prilikom stavljanja na tržište u Republici Hrvatskoj na temelju podataka koje su proizvođači dužni dostavljati Fondu prema članku 16. ovoga Pravilnika.
(3) Jedinstvene carinske deklaracije (JCD) Ministarstva financija-Carinska uprava dostavlja Fondu na način i u rokovima koji će se posebnim ugovorom utvrditi s Fondom.
(4) Na temelju podataka iz stavka 2. ovoga članka Fond donosi rješenje obvezniku plaćanja naknade o visini naknade za gospodarenje otpadnim baterijama i akumulatorima.
(5) Protiv rješenja Fonda može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva u roku od 8 dana od dana dostave rješenja.

Članak 16.

(1) Obveznik plaćanja naknade o uvozu ili stavljanju na tržište baterija i akumulatora za svaku poslovnu godinu vodi vlastitu poslovnu evidenciju.
(2) Podaci iz evidencije iz stavka 1 ovog članka dostavljaju se Fondu na propisanom obrascu Izvješće uvoznika i/ili proizvođača baterija i akumulatora (u daljnjem tekstu: IU/PBA) iz Dodatka III. ovog Pravilnika protekom kalendarske godine, najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.
(3) Na zahtjev Fonda podaci iz evidencije mogu se dostavljati Fondu i u kraćim vremenskim razdobljima.
(4) Temeljem dostavljenih podataka iz obrazaca IU/PBA i ISOBA Fond izračunava stopu skupljanja prema tablici iz Dodatka IV. ovog Pravilnika.
(5) Fond dostavlja izračunatu stopu skupljanja Agenciji najkasnije dva mjeseca od kraja kalendarske godine na koju se izračun odnosi.

Članak 17.

(1) Skupljači i oporabitelji imaju pravo na naknadu troškova gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima.
(2) Pod troškovima gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima razumijevaju se:
– naknada skupljanja otpadnih baterija i akumulatora koja obuhvaća troškove skupljanja, privremenog skladištenja i prijevoza.
– naknada oprabitelju za obradu i recikliranje.

Članak 18.

(1) Naknada skupljanja za sakupljene količine otpadnih baterija i akumulatora, uključivo PDV, iznosi:
– 12 kn/kg za preuzete količine otpadnih prijenosnih baterija od posjednika,
– 0,50 kn/kg za preuzete količine otpadnih startera od posjednika.
– 0,50 kn/kg za preuzete količine otpadnih industrijskih baterija i akumulatora.
(2) Naknada oporabitelju za obradu i/ili recikliranje otpadnih baterija i akumulatora iznosi 100,00 kn/t,

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

(1) Baterije i akumulatori koji se stavljaju na tržište Republike Hrvatske do 26. rujna 2008. godine, a sadrže određene opasne tvari:
– živu
– više od 0,025% kadmija po masi,
– više od 0,4 % olova po masi
moraju se označiti prema Dodatku II. i II.a ovoga Pravilnika.
(2) Sve baterije i akumulatori koji se stavljaju na tržište Republike Hrvatske nakon 26. rujna 2008. godine moraju biti označeni simbolom iz Dodatka II ovog Pravilnika, a ako sadrže:
– više od 0,0005% žive po masi
– više od 0,002% kadmija po masi,
– više od 0,004 % olova po masi
moraju se označiti prema Dodatku II. i II.a ovoga pravilnika.
(3) Uz oznake iz stavka 2. ovog članka nakon 26. rujna 2009. godine mora se na svim prijenosnim baterijama, akumulatorima i starterima označiti i njihov kapacitet u vidljivom, čitljivom i neizbrisivom obliku.

Članak 20.

(1) Zabranjuje se od 1. lipnja 2007. godine, stavljanje na tržište Republike Hrvatske baterija i akumulatora koje sadrže više od 0,0005% (mase) žive uključivo takve baterije i akumulatore ugrađene u uređaje.
(2) Zabranjuje se nakon 26. rujna 2008. godine, stavljanje na tržište Republike Hrvatske prijenosnih baterija ili akumulatora koji sadrže više od 0,002% kadmija po masi uključivo istih koje su ugrađene u uređaje.
(3) Zabranjuje se odlaganje na odlagališta i spaljivanje otpadnih baterija, akumulatora i startera.
(4) Zabrana iz stavka 1. ovoga članka, ne odnosi se na gumbaste ćelije s masenim sadržajem žive manjim od 2%.
(5) Zabrana iz stavka 2 ovog članka, ne odnosi se na prijenosne baterije i akumulatore koji su namijenjeni za korištenje u:
(a) sigurnosnim i alarmnim sustavima, uključujući sigurnosnu rasvjetu,
(b) medicinskoj opremi, ili
(c) bežičnim električnim alatima.
(6) Odredba stavka 3. ovog članka ne odnosi se na ostatke baterija i akumulatora nakon postupaka obrade i recikliranja.

Članak 21.

(1) Proizvođač je dužan do 15. veljače 2007. godine dostaviti Fondu popunjeni obrazac prema članku 16. ovog pravilnika s podacima o proizvedenim i uvezenim količinama baterija i akumulatora stavljenih na tržište Republike Hrvatske za razdoblje od 1. siječnja 2006. do 31. prosinca 2006. godine.
(2) Fond će temeljem podataka iz stavka 1. ovog članka obračunati obveze proizvođača.
(3) Obveza plaćanja naknade za gospodarenje otpadnim baterijama i akumulatorima iz članka 14. i 15. ovoga pravilnika započinje 1. siječnja 2007. godine.
(4) Obveze i prava skupljanja i oporabe otpadnih baterija i akumulatora započinju danom sklapanja ugovora ovlaštenika koncesije s Fondom, ali ne prije 1. siječnja 2007. godine.

Članak 22.

Oporabitelj je dužan nakon 26. rujna 2010. godine ispuniti minimalne zahtjeve za recikliranje iz Dodatka V. dio B ovoga Pravilnika.

Članak 23.

Dodaci I., II., II.a, III., IV. i V. tiskani su uz ovaj pravilnik i čine sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 24.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/06-04/30
Urbroj: 531-08-1-06-1
Zagreb, 5. prosinca 2006.

Ministrica
Marina Matulović-Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.
 

DODATAK I

1. Uređaji u kojima su baterije zalemljene, zavarene ili na drugi način trajno pričvršćene za terminale kako bi se osigurao kontinuitet opskrbe strujom u zahtjevnoj industrijskoj uporabi, te kako bi se očuvali memorija i funkcije podataka informatičke tehnologije i poslovne opreme, gdje je uporaba baterija i akumulatora navedenih u Dodatku I. tehnički neophodna.
2. Referentne ćelije u znanstvenoj i profesionalnoj opremi, baterije i akumulatori ugrađeni u medicinske uređaje namijenjene održavanju životnih funkcija i u elektroničke stimulatore srca, za koje je neprekidan rad vrlo bitan i iz kojih baterije i akumulatore može ukloniti jedino kvalificirano osoblje.
3. Prenosivi uređaji kod kojih bi uklanjanje baterija od strane nekvalificiranih osoba moglo predstavljati opasnost za sigurnost korisnika ili bi moglo štetno utjecati na rad uređaja, te profesionalna oprema namijenjena radu u visoko osjetljivom okružju, primjerice u blizini hlapivih tvari.
Uz uređaje iz kojih korisnik ne može sam izvaditi baterije i akumulatore te ih zamijeniti, sukladno ovom Dodatku, moraju biti priložene upute koje korisnika upoznaju sa sadržajem baterija i akumulatora opasnim po okoliš i s načinom njihovoga sigurnog uklanjanja.

DODATAK II.


OZNAČAVANJE ZA ODVOJENO SKUPLJANJE
Simbol mora obuhvatiti najmanje 3% površine najveće plohe baterije ili akumulatora, a njegove dimenzije ne mogu prelaziti veličinu 5 cm × 5 cm. Za cilindrične ćelije oznaka mora obuhvatiti 1,5% površine i ne može biti veća od 5cm × 5cm. Ukoliko dimenzije baterija, akumulatora i baterijskog sklopa onemogućuju da veličina oznake bude najmanje 0,5 cm × 0,5 cm oznaka veličine 1 cm × 1 cm se mora otisnuti na ambalaži.
 

DODATAK II.a

Simboli koji navode sadržaj teških metala navode kemijski simbol elementa (Cd za kadmij, Hg za živu i Pb za olovo), trebaju biti veličine ¼ oznake za odvojeno skupljanje i otisnuti ispod njega.
Simbol mora biti vidljiv, čitljiv i neizbrisiv.

DODATAK III

OČEVIDNICI I IZVJEŠĆA
 

IZVJEŠĆE UVOZNIKA i/ili PROIZVOĐAČA BATERIJA I AKUMULATORA

PODATKE POPUNJAVA:

PROIZVOĐAČ

 

UVOZNIK

 

PODACI O PROIZVOĐAČU/UVOZNIKU

Ime proizvođača (tvrtka):

Adresa:

Osoba za kontakt:

Telefon:

Faks:

 

e-mail adresa:

 

 

Matični broj:

 

 

IZVJEŠĆE O PROIZVEDENIM/UVEZENIM KOLIČINAMA BATERIJA I AKUMULATORA

 

tona

datum

STARTERI

 

 

Prijenosne baterije i akumulatori

 

 

Industrijske baterije i akumulatori

 

 

 

 

 

Mjesto:

Potpis:

Datum:

 

 

 

 

 

 

Dostaviti:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

 

10 000 Zagreb

Nazorova 50.

M.P.

 

 

IZVJEŠĆE SKUPLJAČA OTPADNIH BATERIJA I AKUMULATORA

PODACI O SKUPLJAČU

Ime proizvođača (tvrtka):

Adresa:

Osoba za kontakt:

Telefon:

Faks:

E-mail adresa:

Matični broj:

 

 

 

IZVJEŠĆE O SKUPLJENIM KOLIČINAMA OTPADNIH BATERIJA I AKUMULATORA

Skupljeno:

tona

datum

Starteri

 

 

Prijenosne baterije i akumulatori

 

 

Industrijske baterije i akumulatori

 

 

 

 

 

Predano oporabitelju na području Republike Hrvatske:

tona

datum

Starteri

 

 

Prijenosne baterije i akumulatori

 

 

Industrijske baterije i akumulatori

 

 

 

 

 

Izvezeno na obradu i reckliranje:

tona

 

Starteri

 

 

Prijenosne baterije i akumulatori

 

 

Industrijske baterije i akumulatori

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjesto:

Potpis:

Datum:

 

 

 

Dostaviti:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

10 000 Zagreb

Nazorova 50.

M.P.

         

 IOOBA

 

IZVJEŠĆE OPORABITELJA OTPADNIH BATERIJA I AKUMULATORA

PODACI O OPORABITELJU

Ime proizvođača (tvrtka):

Adresa:

Osoba za kontakt:

Telefon:

Faks:

E-mail adresa:

Matični broj:

 

 

 

IZVJEŠĆE O PREUZETIM I OPORABLJENIM KOLIČINAMA OTPADNIH BATERIJA I AKUMULATORA

Preuzeto od skupljača:

tona

datum

Starteri

 

 

Prijenosne baterije i akumulatori

 

 

Industrijske baterije i akumulatori

 

 

Oporabljeno:

 

 

tona

datum

Starteri

 

 

Prijenosne baterije i akumulatori

 

 

Industrijske baterije i akumulatori

 

 

 

 

 

Mjesto:

Potpis:

Datum:

 

 

 

 

Dostaviti:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

10 000 Zagreb

Nazorova 50.

M.P.

ONTOBA

OČEVIDNIK O NASTANKU I TIJEKU OTPADNIH BATERIJA I AKUMULATORA

DJELATNOST

 

TVRTKA

ADRESA

PROIZVOĐAČ-POSJEDNIK

 

 

 

SKUPLJAČ

 

 

 

OBRADA

 

 

 

RECIKLIRANJE

 

 

 

IZVOZNIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLJUČNI BROJ OTPADA

NAZIV VRSTE OTPADA:

 

DATUM

KOLIČINA U TONAMA

KOLIČINA PREDANOG OTPADA U TONAMA

ULAZ

IZLAZ

STANJE

SKUPLJANJE

PRIJEVOZ

OBRADA

RECIKLIRANJE

IZVOZ

 

R

 

R

EU

OSTALO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

DODATAK IV.

PRAĆENJE PRIDRŽAVANJA CILJEVA SAKUPLJANJA IZ ČLANKA 2.
 

Godina

Sakupljanje

Izračun

Zahtjev izvještavanja

 

X+1

Prodaja u godini 1 (P1)

 

 

 

X+2

Prodaja u godini 2 (P2)

 

 

X+3

Prodaja u godini 3 (P3)

Sakupljanje u god. 3 (S3)

Stopa sakupljanja (SS3) = 3*S3/(P1+P2+P3)

 

X+4

Prodaja u godini 4 (P4)

Sakupljanje u god. 4 (S4)

Stopa sakupljanja (SS4) = 3*S4/(P2+P3+P4)

 

X+5

Prodaja u godini 5 (P5)

Sakupljanje u god. 5 (S5)

Stopa sakupljanja (SS5) = 3*S5/(P3+P4+P5)

SS4

X+6

Prodaja u godini 6 (P6)

Sakupljanje u god. 6 (S6)

Stopa sakupljanja (SS6) = 3*S6/(P4+P5+P6)

SS5

X+7

Prodaja u godini 7 (P7)

Sakupljanje u god. 7 (S7)

Stopa sakupljanja (SS7) = 3*S7/(P5+P6+P7)

SS6

X+8

Prodaja u godini 8 (P8)

Sakupljanje u god. 8 (S8)

Stopa sakupljanja (SS8) = 3*S8/(P6+P7+P8)

SS7

X+9

Prodaja u godini 9 (P9)

Sakupljanje u god. 9 (S9)

Stopa sakupljanja (SS9) = 3*S9/(P7+P8+P9)

SS8

X+10

Prodaja u god. 10 (P10)

Sakupljanje u god. 10 (S10)

Stopa sakupljanja (SS10) = 3*S10/(P8+P9+P10)

SS9

X+11

itd.

itd.

 

 

itd.

 

 

 

 


LEGENDA:
P = prodaja (stavljeno na tržište Republike Hrvatske)
S = skupljeno
SS = stopa skupljanja (prema članku 5. točka 8. ovoga pravilnika)
X = 2006. godina
 

DODATAK V.

DETALJNI ZAHTJEVI U VEZI OBRADE I RECIKLIRANJA

DIO A: OBRADA
1. Obrada minimalno treba uključivati uklanjanje svih tekućina i kiselina.
2. Obrada i svako skladištenje, uključujući privremeno skladištenje, u objektima za obradu treba se odvijati na lokacijama s nepropusnim površinama i prikladnim vodonepropusnim pokrovom ili u prikladnim spremnicima.
DIO B: RECIKLIRANJE
3. Procesi recikliranja trebaju postići sljedeću minimalnu učinkovitost recikliranja:
(a) recikliranje 65% prosječne mase olovno-kiselih baterija i akumulatora, uključujući recikliranje sadržaja olova u najvećoj tehnički izvedivoj mjeri uz izbjegavanje prekomjernih troškova;
(b) recikliranje 75% prosječne mase nikal-kadmijskih baterija i akumulatora, uključujući recikliranje sadržaja kadmija u najvećoj tehnički izvedivoj mjeri uz izbjegavanje prekomjernih troškova; i
(c) recikliranje 50% prosječne mase ostalih otpadnih baterija i akumulatora.