Metodologija za pružanje usluga uravnoteženja električne energije u elektroenergetskom sustavu

NN 133/2006 (11.12.2006.), Metodologija za pružanje usluga uravnoteženja električne energije u elektroenergetskom sustavu

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

3029

Na temelju članka 11. stavka 1. podstavka 3. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine« broj 177/04) Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije, na svojoj sjednici održanoj 30. studenoga 2006. godine donijelo je

METODOLOGIJU

ZA PRUŽANJE USLUGA URAVNOTEŽENJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U ELEKTROENEREGETSKOM SUSTAVU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Svrha ove Metodologije za pružanje usluga uravnoteženja električne energije u elektroenergetskom sustavu (u daljnjem tekstu: Metodologija) je:
– omogućavanje ugovaranja usluge uravnoteženja elektroenergetskog sustava (u daljnjem tekstu: usluge uravnoteženja) između operatora prijenosnog sustava i pružatelja usluge uravnoteženja,
– utvrđivanje okvira za određivanje referentne cijene električne energije uravnoteženja i
– utvrđivanje cijene električne energije uravnoteženja subjektima odgovornim za odstupanje.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovoj Metodologiji imaju značenja utvrđena Zakonom o energiji (»Narodne novine« broj 68/01 i 177/04), Zakonom o tržištu električne energije (»Narodne novine« broj 177/04) i Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«broj 177/04) (u daljnjem tekstu: Energetski zakoni) te Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom (»Narodne novine« broj 14/06), Mrežnim pravilima elektroenergetskog sustava (»Narodne novine« broj 36/06), Pravilima djelovanja tržišta električne energije i Pravilima o uravnoteženju elektroenergetskog sustava.

I. PRUŽATELJ USLUGE ELEKTRIČNE ENERGIJE URAVNOTEŽENJA

Članak 3.

HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o. (u daljnjem tekstu: Operator prijenosnog sustava) ugovara s pružateljima usluge uravnoteženja da, isključivo po nalogu Operatora prijenosnog sustava, povećanjem ili smanjenjem proizvodnje električne energije doprinesu uravnoteženju elektroenergetskog sustava.

Članak 4.

Pružatelj usluge uravnoteženja dužan je postupiti po nalogu Operatora prijenosnog sustava iz članka 3. ove Metodologije, a u skladu s Mrežnim pravilima elektroenergetskog sustava.

II. RAZDOBLJA PRIMJENE FAKTORA KOREKCIJE CIJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE URAVNOTEŽENJA

Članak 5.

Za obračun električne energije uravnoteženja primjenjuje se faktor korekcije cijene električne energije uravnoteženja »k«.

Članak 6.

Faktor korekcije cijene električne energije uravnoteženja »k« iz članka 5. ove Metodologije jednak je:
– 0,5 tijekom svakog dana od 00:00 do 06:00 sati,
– 1,0 tijekom svakog dana od 06:00 do 17:00 sati te od 23:00 do 24:00 sata i
– 1,2 tijekom svakog dana od 17:00 do 23:00 sata.

III. CIJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE URAVNOTEŽENJA

Članak 7.

(1) Referentna cijena električne energije uravnoteženja za obračunsko razdoblje određuje se kao srednja vrijednost cijene bazne energije (eng. base load) na Europskoj burzi električne energije u Leipzigu (eng. European Energy Exchange, skr.: EEX) za obračunsko razdoblje, a iskazuje se u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke koji vrijedi u zadnjem danu obračunskog razdoblja.
(2) Cijena električne energije uravnoteženja iz stavka 1. ovoga članka smatra se jediničnom referentnom cijenom električne energije uravnoteženja i označava se sa »Cr«, a iskazuje se u kn/MWh.
(3) Jedinična cijena električne energije uravnoteženja »Cp« za pokrivanje odstupanja s pozitivnim predznakom jednaka je:

Cp = 1,5 • k • Cr (kn/MWh)

(4) Jedinična cijena električne energije uravnoteženja »Cn« za pokrivanje odstupanja s negativnim predznakom jednaka je:

Cn = 0 (kn/MWh)

Članak 8.

(1) Jedinična cijena električne energije uravnoteženja za pokrivanje troškova uravnoteženja povlaštenih proizvođača električne energije koji su u sustavu poticaja označava se sa »Cpov«, a iskazuje se u kn/kWh.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

(1) U prijelaznom razdoblju do 31. prosinca 2008. godine uslugu energije uravnoteženja pruža nositelj obveze javne usluge proizvodnje električne energije.
(2) U prijelaznom razdoblju do 31. prosinca 2008. nositelj obveze javne usluge proizvodnje električne energije ne smatra se subjektom odgovornim za odstupanje.
(3) U prijelaznom razdoblju do 31. prosinca 2008. godine opskrbljivač tarifnih kupaca ne plaća energiju uravnoteženja.
(4) U prijelaznom razdoblju do 31. prosinca. 2008. godine, jedinična cijena električne energije uravnoteženja »Cpov« utvrđuje se tarifnim sustavom za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije.
(5) U prijelaznom razdoblju do 31. prosinca 2008. godine Operator distribucijskog sustava će odrediti nadomjesne dijagrame opterećenja za pojedine kategorije kupaca kod kojih su ugrađena mjerila električne energije, bez mogućnosti pohranjivanja podataka o energiji u vremenskom intervalu, koje će uz pravila za njihovo korištenje Operator prijenosnog sustava objaviti na svojim internetskim stranicama nakon prethodno pribavljenog mišljenja Hrvatske energetske regulatorne agencije.
(6) Do početka primjene nadomjesnih dijagrama opterećenja iz stavka 5. ovoga članka primjenjuje se jedinstveni nadomjesni dijagram opterećenja, kojega će, uz pravila za njegovo korištenje, Operator prijenosnog sustava objaviti na svojim internetskim stranicama nakon prethodno pribavljenog mišljenja Hrvatske energetske regulatorne agencije.

Članak 10.

Internetska adresa Europske burze električne energije (EEX) iz članka 7. ove Metodologije je http://www.eex.de.

Članak 11.

Ova Metodologija stupa na snagu 1. siječnja 2007. godine, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/06-01/05
Urbroj: 371-01/06-01

Predsjednik
Upravnog vijeća
Tomo Galić, dipl. ing., v. r.