Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektiv­nog ugovora za graditeljstvo

NN 133/2006 (11.12.2006.), Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektiv­nog ugovora za graditeljstvo

KOLEKTIVNI UGOVORI

3033

SINDIKAT GRADITELJSTVA HRVATSKE, Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV. broj 2

NEZAVISNI SINDIKAT GRAĐEVINARA HRVATSKE, Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV. broj 2 i

UDRUGA POSLODAVACA GRADITELJSTVA HRVATSKE, Zagreb, Rendićeva 27

sklopili su u Zagrebu, 20. listopada 2006. godine ovaj

KOLEKTIVNI UGOVOR

O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA GRADITELJSTVO OD 7. PROSINCA 2001. (EVID. BROJ 23101) ČETVRTE IZMJENE I DOPUNE ZA 2006. GODINU

Članak 1.

Utvrđuje se da je između ugovornih strana sklopljen dana 7. prosinca 2001. godine Kolektivni ugovor za graditeljstvo na neodređeno vrijeme te Dodatak (Evid. broj 23/01) (»Narodne novine« broj 04/02) (u daljnjem tekstu: Ugovor), dana 21. svibnja 2003. godine Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora za graditeljstvo – prve izmjene i dopune za 2003. godinu (Evid.broj 23/01) (»Narodne novine« broj 91/03), dana 2. lipnja 2004. godine Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo – druge izmjene i dopune za 2004. godinu (Evid.broj 23/01) (»Narodne novine« broj 93/04) te dana 7. srpnja 2005. godine Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo – treće izmjene i dopune za 2005. godinu (Evid. broj 23/01) (»Narodne novine«broj 97/05), a ovim se izmjenama i dopunama pojedine odredbe Ugovora usklađuju s uvjetima gospodarenja u tekućoj poslovnoj godini 2006. sukladno članku 95. navedenog Ugovora (Evid. broj 23/01)

Članak 2.

U Ugovoru u III. poglavlju »ZAŠTITA ŽIVOTA I ZDRAVLJA« dosadašnji članci 8. do 18. se zamjenjuju novim člancima koji glase:

»Članak 8.

Poslodavac je dužan pribaviti i održavati postrojenja, uređaje, opremu, alate, mjesto rada i pristup mjestu rada te organizirati rad na način koji osigurava zaštitu života i zdravlja radnika u skladu s važećom propisima koji se odnose na zaštitu na radu.

Članak 9.

0 donošenju akata o zaštiti na radu poslodavac se mora savjetovati sa Sindikatom na način propisan Zakonom o radu.
Odredba iz stavka 1. ovog članka ne odnosi se na upute koje se donose kao pravila zaštite na radu, a utvrđuju organizaciju i detaljan način provedbe pojedinih obveza utvrđenih propisima koji reguliraju zaštitu na radu i Pravilnikom o zaštiti na radu poslodavca.
Poslodavac se obvezuje o uputama iz stavka 2. ovog članka izvijestiti povjerenika zaštite na radu.

Članak 10.

Poslodavac će sukladno važećim propisima koji se odnose na područje zaštite na radu, procijeniti rizike za sigumost i zdravlje radnika na radu, uključujući i one kojima su izvrgnute skupine radnika te odlučiti o zaštitnim mjerama koje će se primjenjivati i ukoliko je potrebno, o zaštitnoj opremi koja će se upotrijebiti.
Poslodavac će radnike i njihove predstavnike (radničko vijeće i povjerenika za zaštitu na radu) u skladu s važećim propisima koji se odnose na zaštitu na radu i Zakon o radu obavještavati o opasnostima za sigurnost zdravlja, o zaštitnim mjerama općenito i na radnom mjestu i o mjerama koje poslodavac poduzima da bi radnici bili pravodobno obaviješteni o ozbiljnim i neizbježnim opasnostima i potrebi hitnog napuštanja radnog mjesta u takvim slučajevima.
Poslodavac je dužan osigurati sudjelovanje povjerenika za zaštitu na radu u izradi procjene opasnosti i revizije procjene opasnosti.

Članak 11.

Poslodavac se obvezuje da će putem službi koje obavljaju poslove zaštite na radu u smislu obveze savjetovanja s radnicima i njihovim predstavnicima kod uvođenja novih tehnologija / proizvoda dostavljati povjereniku zaštite na radu procjenu rizika u vezi zaštite zdravlja radnika.

Članak 12.

Poslodavac će se savjetovati s predstavnicima radnika (radnička vijeća i povjerenik za zaštitu na radu) o mjerama koje negativno utječu na sigumost i zdravlje radnika, o zaduženju odgovomih radnika za poslove zaštite i prevencije, o pitanjima u svezi s obvezom obavješćivanja predstavnika radnika, o radu odgovomih radnika za zaštitu i prevenciju i o planiranju i organiziranju izobrazbe iz područja zaštite.
Predstavnici radnika imaju pravo tražiti od poslodavca primjenu odgovarajućih mjera kao i predlagati mu takve mjere koje će ublažiti opasnosti za radnike i ukloniti izvor opasnosti.

Članak 13.

Kod poslodavca koji zapošljava 20 ili više radnika, radnici biraju onoliko povjerenika za zaštitu na radu koliko prema kriterijima zastupljenosti imaju pravo izabrani članova radničkog vijeća.
Ako radnici iz prethodnog stavka ne izaberu povjerenike radnika za zaštitu na radu, te će zadatke obavljati sindikalni povjerenici za zaštitu na radu imenovani od sindikata.
Bez obzira na broj radnika sindikat može imenovati povjerenika za zaštitu na radu u svim organizacionim dijelovima u kojima to zahtijevaju uvjeti rada (povećana opasnost za sigurnost i zdravlje radnika i rad na izdvojenim mjestima, gradilištima i sL)
Imenovani sindikalni povjerenik zaštite na radu u pravima i obvezama u potpunosti se izjednačava sa izabranim povjerenikom zaštite na radu sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu.
O povjerenicima zaštite na radu imenovanim od strane sindikata, sindikat je dužan obavijestiti poslodavca.

Članak 14.

Povjerenik za zaštitu na radu djeluje u interesu radnika na području zaštite na radu te prati primjenu propisa i naređenih mjera zaštite na radu u radnoj sredini u kojoj je izabran sukladno propisima zaštite na radu, ovim kolektivnim ugovorom, a naročito u području;
– ispravnosti sredstava rada, odnosno primjena pravila zaštite na radu na sredstvima rada
– ispravnost radnog okoliša
– način rada radnika
– korištenje osobnih zaštitnih sredstava i opasnih tvari
O uočenim nedostacima povjerenik za zaštitu na radu dužan je izvijestiti rukovoditelja i službu koja obavlja poslove zaštite na radu u svrhu otklanjanja utvrđenih nedostataka.
Povjerenik za zaštitu na radu svojim djelovanjem treba poticati radnike da rade na siguran način u skladu sa pravilima, da koristi propisana i osigurana mu osobna zaštitna sredstva.
O svom radu povjerenik je dužan najmanje svaka tri mjeseca izvijestiti radničko vijeće.

Članak 15.

Povjerenik ima pravo na četiri sata tjedno za obnašanje dužnosti iz zaštite na radu uz naknadu plaće kao da je radio.
Ako povjerenik na zahtjev poslodavca (sudjelovanje u planiranju unapređenja uvjeta rada i sl.), inspektora rada (prisustvovanje inspekcijskim nadzorima) radi obnašanja svojih dužnosti izostane s rada više od vremena utvrđenog stavkom 1. ovog članka ima i za to vrijeme pravo na naknadu plaće kao da je radio.
Povjerenik ima pravo na odsustvovanje s rada radi osposobljavanja za zaštitu na radu (tečajevi, seminari, sastanci i sl.) sedam dana tijekom kalendarske godine.
Poslodavac je dužan omogućiti povjereniku pristup svim radnim mjestima i podacima koji su od značaja za ostvarivanje zaštite na radu.

Članak 16.

Poslodavac je dužan osigurati povjereniku radnika za zaštitu na radu uvjete za nesmetano obnašanje dužnosti, davati mu sve potrebne obavijesti i omogućiti uvid u sve propise i isprave. Povjerenik koji postupa sukladno svojim ovlastima zaštićen je od postupka poslodavca utvrđenih Zakonom o zaštiti na radu.

Članak 17.

Radnikje obvezan:
– raditi s nužnom pozomošću i na način kojim ne ugrožava život ili zdravlje svoje i drugih radnika, te sigurnost opreme i uređaja,
– na radnom mjestu poznavati uvjete i opasnosti rada, pridržavati se propisanih i priznatih mjera zaštite na radu i uputa proizvođača sredstava rada,
– održavati i upotrebljavati u ispravnom stanju sigumosne uredaje i osobna zaštitna sredstva koja su mu povjerena na uporabu i rukovanje,
– upozoriti neposrednog rukovoditelja na sve kvarove i nedostatke na uređajima, opremi, sigumosnim uređajima, osobnim i zaštitnim sredstvima kao i neredovite pojave pri radu i postupke drugih osoba koje mogu oštetiti, uništiti određenu opremu ugroziti život i zdravlje radnika,
– upoznati poslodavca nadležnog liječnika kod zasnivanja radnog odnosa i u tijeku rada, na tjelesne nedostatke ili bolesti koje mogu kod obavljanja određenih poslova uzrokovati posljedice po život ili zdravlje radnika ili njegov okoliš,
– ovladati znanjima iz zaštite na radu u mjeri potrebno za rad na siguran način,
– podvrći se provjeri da li je pod utjecajem alkohola, drugih sredstava ovisnosti bolestan,
– pristupiti zdravstvenim, psihofizičkim i drugim pregledima na koje je uključen.

Članak 18.

Radnik ima pravo odbiti raditi ako procijeni da mu prijeti neposredna opasnost za život i zdravlje zbog toga što nisu poduzete propisane mjere zaštite na radu.
Radnik koji odbije raditi u skladu s odredbom iz stavka 1. ovog članka ne smije biti u nepovoljniji položaj od drugih radnika.
Radnik koji odbije raditi u skladu s odredbom iz stavka 1. ovog članka, dužan je o tome obavijestiti neposrednog rukovoditelja te svojeg povjerenika zaštite na radu.«

Članak 3.

U članku 34. stavak 1. Ugovora alineje 5 i 6 se zamjenjuju novom alinejom koja glasi:
»– selidba u isto drugo mjesto 1 radni dan«
U članku 34. stavak 1. Ugovora alineje 9 i 10 se brišu.

Članak 4.

U članku 40. stavak 1. Ugovora mijenja se i glasi:
»Najniža osnovna plaća za najjednostavnije poslove utvrđuje se u mjesečnom iznosu od 2.250,00 kuna«.

Članak 5.

U članku 44. stavak 2. podstavak II — FIZIČKA I PSIHIČKA OPTEREĆENJA iza riječi: »dodatak na osnovnu plaću najmanje«, te u alineji 1 i 2 istog podstavka. brojka »10%« zamjenjuje se brojkom »5%«.

Članak 6.

U članku 47. stavak 3. Ugovora mijenja se i glasi:
»Za rad na dane blagdana i neradne dane utvrđene Zakonom radnik ima pravo na plaću uvećanu 50% i naknadu plaće u visini utvrđenoj u članku 51. stavak 2. ovog Ugovora«.

Članak 7.

U članku 49. stavak 1. Ugovora mijenja se i glasi:
»Radnik ima pravo na jednokratni dodatak na plaću u iznosu od 1.500,00 kuna godišnje«.

Članak 8.

U članku 54. stavak 1. Ugovora mijenja se i glasi:
»U slučaju odsutnosti s posla zbog bolovanja radniku pripada naknada plaće, uvisini utvrđenoj propisima o zdravstvenom osiguranju«.

Članak 9.

U članku 58. Ugovora dodaje se stavak 3. koji glasi:
»Poslodavac ne odgovara radnicima za naknadu eventualne štete (materijalne, nematerijalne) koja može nastati uslijed nezgode pri dolasku ili odlasku s posla, osim u slučajevima kada je zakonom propisana odgovomost Poslodavca«.

Članak 10.

Mijenja se članak 59. Ugovora i glasi:
»Ukoliko radnik ima pravo na korištenje privatnog automobila u službene svrhe nadoknadit će mu se troškovi u visini 2,00 kn po prijeđenom kilometru odnosno u visini neoporezivog iznosa sukladno važećim poreznim propisima«.

Članak 11.

U članku 62. dodaje se stavak 3. koji glasi:
»Užom obitelji u smislu stavka 1. ovog članka smatra se bračni drug, roditelji, djeca, i osobe s njima izjednačene po zakonu (osoba koja živi s radnikom u izvanbračnoj zajednici, usvojena djeca i djeca na skrbi kao i punoljetna osoba kojoj je imenovan skrbnik)«.

Članak 12.

U poglavlju X. Ugovora mijenja se podnaslov »10. Poklon djeci« i dopunjuje članak 64. te glase:

»10. Darovi

Članak 64.

»Poslodavac može jednom godišnje, radnikovom djetetu do 15 godina starosti, osigurati, poklon orijentaciono do visine 400.00 kuna.
Radnik ima pravo na dar u naravi u iznosu od 400,00 kuna godišnje«.

Članak 13.

U članku 73. Ugovora dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:
»Radnik se obvezuje u slučaju promjene adrese stanovanja odmah o tome obavijestiti poslodavca.
Ukoliko se pismeno poslodavca upućeno radniku na adresu prijavljenu poslodavcu od strane radnika vrati nedostavljeno zbog odbitka primitka ili nepoznate odnosno netočno prijavljene adrese, pismeno će se objaviti na oglasnoj ploči u prostorijama Poslodavca, a ugovorne stranke su suglasne da se time smatra da je dostava radniku uredno obavljena«.

Članak 14.

Tabela »Tarifni stavovi« koja čini sastavni dio Ugovora u cijelosti se zamjenjuje s novom tabelom istog naziva (Prilog 1).

Članak 15.

Ovaj Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo stupa na snagu s danom potpisivanja po ovlaštenim predstavnicima ugovornih strana, a primjenjivat će se od 1. listopada 2006. godine.
Ugovorne strane će utvrditi pročišćeni tekst Kolektivnog ugovora za graditeljstvo u roku od 15 dana od dana potpisivanja ovog Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo.
Rok za usklađenje s odredbama ovog Ugovora je 30 dana od dana početka p rimjene ovog Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo.

Zagrebu, 20. listopada 2006.
 

UDRUGA POSLODAVCA
GRADITELJSTVA HRVATSKE

1. SINDIKAT GRADITELJSTVA HRVATSKE

Predsjednik

Predsjednik

Boris Čupić, dipl. ing. građ., v. r.

Mirko Štorga, v. r.

 

2. NEZAVISNI SINDIKAT GRAĐEVINARA HRVATSKE

 

Predsjednica
Ružica Frček, v. r.PRILOG 1

TARIFNI STAVOVI
 

Grupa složenosti

Poslovi - radna mjesta

Koeficijent

Osnovna plaća u kunama

Po satu

Mjesečno

I. grupa poslova podrazu mijeva jednostavan rutinski rad koji ne zahtjeva posebno obrazovanje

Transportni radnik, čistačice sl.

1,00

12,93

2.250,00

II. grupa poslova podrazumijeva manje složene poslove i zadatke, odnosno rad za koji su dovoljna pismena uputstva

Priučeni PKV građevinski radnici, pomoćni priučeni radnici svih struka, radnik na pripremi namirnica, sobarica, pomoćnik strojarskog montera, autoperač i podmazivač, poslužitelj strojeva i uređaja na proizvodnji građevinskih elemenata, pomoćnik geobušača, figurant, kurir i dostavljač

1,15

14,87

2.587,50

III. grupa podrazumijeva srednje složene poslove i zadatke na kojima se rad ponavlja uz povremenu pojavu novih poslova

KV gradevinski radnik početnik (zidar, tesar, armirač, betonirac, asfalter), KV radnik svih struka početnik, geobušač, strojar jednostavnog građevinskog stroja, vozač traktora, monter metalnih konstrukcija, rukovalac strojeva za obradu drva, unosilac podataka u računalo, tehnički crtač laborant, daktilograf, telefonist na telefonskoj centrali, skladištar priručnog skladišta.

1,30

16,81

2.925,00

IV. a - grupa poslova podrazumijeva složenije i raznovrsnije poslove i zadatke za čije su obavljanje potrebne konzultacije u njihovu izvršavanju

KV građevinski radnici svih struka (V. grupa tesar, armirač, zidar i dr.), građevinski laborant, vozač teretnog motornog vozila, servisni mehaničar, univerzalni strojarski monter, strojar građevinskih strojeva, skladišta, kuhar, blagajnik, vatrogasac

1,45

18,75

3.262,50

IV. b - grupa poslova podrazumijeva složenije i raznovrsnije poslove i zadatke za čije su obavljanje potrebne konzultacije u njihovu izvršavanju

KV građevinski radnik svih struka (VI. grupa tesar, armirač, zidar, izolater, asfalter), tehničar gradilišta, tehničar geobušenja, laborant, tehničar prerade drva, knjigovođa, operater ERC-a, geometar

1,52

19,66

3.420,00

V. a - grupa poslova podrazumijeva složenije poslove i zadatke koji zahtjevaju veći stupanj samostalnosti u izvršava nju poslova i zadataka

VKV gradevinski radnik svih struka (VII. grupa tesar, armirač, betornirac, utezač, skelar), strojar teških građevinskih strojeva, monter plinoenergetskih postrojenja, vozač teških teretnih vozila, pećar – specijalist, tehničar – kalkulant, poslovođa jednostavnih objekata i postrojenja, knjigovođa

1,64

21,21

3.690,00

V. b - grupa poslova podrazumijeva složenije poslove i zadatke koji zahtjevaju veći stupanj samostalnosti u izvršavanju poslova i zadataka

VKV građevinski radnik svih struka (VIII. grupa tesar, zidar, armirač, utezač), miner specijalist, vodeći monter, vozač autobusa, strojar građevinskog stroja specijalist, vozač teškog teretnog vozila – specijalist, rukovalac strojeva za obradu drva – specijalist, poslovođa gradevinskih objekata, poslovođa montaže, kuhar – specijalist, knjigovođa – kontista

1,71

22,11

3.847,50

VI. grupa poslova podrazumijeva poslove koji zahtjevaju samostalnost i veći stupanj kreativnosti u njihovu izvršavanju

VKV građevinski radnik – majstor svih zanimanja, majstor u održavanju strojeva, zavarivač za specijalne postupke, poslovođa gradilišta, poslovođa završnih radova, poslovođa montaže, samostalni referent pratećih službi, kalkulant, geometar – specijalista, rukovoditelj manjeg građevinskog objekta

1,82

23,53

4.095,00

VII. grupa poslova podrazumijeva poslove koji zahtjevaju dodatno poznavanje užeg područja djelovanja uz samostalnost i kreativnost u izvršavanju poslova tih područja

Rukovoditelj gradevinskog objekta, rukovoditelj objekta montaže, rukovoditelj pogona, poslovođa složenog objekta, voditelj odsjeka u pratećim službama, komercijalist, domaćin hotela, projektant metalnih konstrukcija, geodeta, knjigovođa – bilancist, samostalni kalkulant, rukovoditelj mehanizacije i transporta i rukovoditelj održavanja na gradilištu

1,90

24,57

4.275,00

VIII. grupa poslova prodrazumijeva vrlo složene poslove koji zahtjevaju inicijativu i kreativnost radnika, projektiranje poslova i zadataka

Rukovoditelj gradilišta, rukovoditelj građevinskih instalacija, rukovoditelj složenog pogona, geodet – specijalist, samostalni kalkulant, programer, strojarski konstruktor, operativni konstruktor metalnih konstrukcija, voditelj odjela službi knjigovodstva, komercijale, financija, pripremi rada, dipl. inženjeri i drugi stručnjaci i sl.

2,20

28,45

4.950,00

 

IX. grupa poslova podrazumijeva vrlo složene poslove koji zahtjevaju inicijativu i kreativnost radnika te dodatna specijalistička znanja potrebna za obavljanje tih poslova

Rukovoditelj vrlo složenog gradilišta, dipl.inženjeri i drugi stručnjaci u službama - specijalisti, samostalni projektant, organizator ERC-a, geodetski projektant, arhitektonski projektant metalnih konstrukcija, tehnolog specijalist i drugi

2,35

30,39

5.287,50

X. grupa poslova podrazumijeva najsloženije poslove i zadatke s najvećim značajem za vođenje procesa proizvodnje i poslovanja, kreativne poslove i zadatke, istraživački rad, itd.

Odgovorni rukovoditelj poslovanja završnih radova, organizator industrijske proizvodnje građevinskog materijala za ugrađivanje i projektne opreme u građevinarstvu, organizator biroa, organizator geodetske službe, rukovoditelj radnih jedinica, rukovoditelj velikih samostalnih pogona, rukovoditelj sektora komercijale, financija, knjigovodstva, kadrova i sl., savjetnik direktora, rukovoditelj sektora razvoja članovi i rukovoditelji istraživačkih timova.

2,65

34,27

5.962,50


Zagreb, 20. listopada 2006.

UDRUGA POSLODAVCA GRADITELJSTVA HRVATSKE

1. SINDIKAT GRADITELJSTVA HRVATSKE

Predsjednik

Predsjednik

Boris Čupić, dipl. ing. građ., v. r.

Mirko Štorga, v. r.

 

2. NEZAVISNI SINDIKAT GRAĐEVINARA HRVATSKE

 

Predsjednica
Ružica Frček, v. r.