Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci

NN 135/2006 (13.12.2006.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci

HRVATSKI SABOR

3046

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJNARODNOJ BANCI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 1. prosinca 2006. godine.

Klasa: 011-01/06-01/77
Urbroj: 71-05-03/1-06-2
Zagreb, 7. prosinca 2006.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ NARODNOJ BANCI

Članak 1.

U Zakonu o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 36/01.) u članku 2. stavku 6. umjesto zareza stavlja se točka, a riječi: »koji potvrđuje Hrvatski sabor« brišu se.
Stavak 10. mijenja se i glasi:
»(10) Hrvatska narodna banka je neovisna pri donošenju i provođenju svojih odluka koje se temelje na ovom Zakonu ne traži niti je vezana na upute tijela Republike Hrvatske, tijela Europske unije ili drugih osoba, a tijela Republike Hrvatske, tijela Europske unije i druge osobe ne smiju utjecati na neovisnost Hrvatske narodne banke, odluke članova Savjeta Hrvatske narodne banke, niti mogu odobravati, poništavati, odgađati ili ukidati bilo koju odluku članova Savjeta Hrvatske narodne banke u područjima iz njezine nadležnosti.«

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. iza riječi: »jest« zarez i riječi: »u okviru njezinih ovlasti,« brišu se.

Članak 3.

U članku 5. stavku 1. iza riječi: »može« stavlja se zarez i dodaju riječi: »ne dovodeći u pitanje ostvarivanje svoga osnovnog cilja,«.

Članak 4.

Naslov iznad članka15. mijenja se i glasi: »Trgovanje devizama i efektivnim novcem«.

Članak 5.

U članku 15. stavku 1. riječi: »stranom valutom« zamjenjuju se riječima: »devizama i efektivnim novcem«, a riječ: »gotovinski,« briše se.
U stavku 2. iza riječi: »banka« dodaju se riječi: »ugovara ili«, a riječi: »stranu valutu« zamjenjuju se riječima: »devize i efektivni novac«.

Članak 6.

Naslov iznad članka 31. mijenja se i glasi: »Sustavi za obračun platnih transakcija«.
Članak 31. mijenja se i glasi:
»(1) Hrvatska narodna banka izdaje i oduzima odobrenje za rad sustavima za obračun platnih transakcija u skladu s propisima kojima se uređuje obavljanje platnog prometa.
(2) Hrvatska narodna banka nadzire rad sustava kojima je izdala odobrenje za rad u skladu s odredbama stavka 1. ovoga članka.
(3) Hrvatska narodna banka može biti vlasnik sustava za obračun platnih transakcija.«

Članak 7.

Naslov iznad članka 36. mijenja se i glasi: »Zabrana kreditiranja javnog sektora«.
Članak 36. mijenja se i glasi:
»(1) Hrvatska narodna banka ne može odobravati kredite Republici Hrvatskoj, izvanproračunskim fondovima Republike Hrvatske, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim javnim tijelima u Republici Hrvatskoj, niti smije izravno od njih kupovati njihove dužničke instrumente.
(2) Pravni posao koji Hrvatska narodna banka sklopi sa Republikom Hrvatskom, izvanproračunskim fondovima Republike Hrvatske, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim javnim tijelima u Republici Hrvatskoj ne može imati obilježja kredita niti se može upotrijebiti za odobravanje kredita Republici Hrvatskoj, izvanproračunskim fondovima Republike Hrvatske, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim javnim tijelima u Republici Hrvatskoj ili trećim osobama, posredstvom kojih bi Republika Hrvatska bila krajnji korisnik kredita.
(3) Kreditom iz stavka 1. ovoga članka neće se smatrati kupnja od strane Hrvatske narodne banke zadužnica koje je izdala Republika Hrvatska, izvanproračunski fondovi Republike Hrvatske, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i druga javna tijela u Republici Hrvatskoj, ako je ta kupnja izvršena na sekundarnom tržištu, u skladu s ciljevima monetarne politike Hrvatske narodne banke.
(4) Iznimno, zabrane iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ne primjenjuju se na unutardnevne kredite odobrene Republici Hrvatskoj, uz uvjet da nije moguće produženje kredita na sljedeći dan.«

Članak 8.

U članku 38. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Savjet Hrvatske narodne banke sastoji se od devet članova a čini ga guverner Hrvatske narodne banke i viceguverneri.«
U stavku 3. točki c) riječi: »i 59.« brišu se.
Točka o) mijenja se i glasi:
»o) određuje strategiju i politiku upravljanja međunarodnim pričuvama.«

Članak 9.

U članku 39. stavku 5. riječi: »zamjenika guvernera i« brišu se.

Članak 10.

U članku 40. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:
»(2) Hrvatska narodna banka ima osam viceguvernera.
(3) Viceguvernere imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove uz mišljenje Odbora za financije i državni proračun.«
Stavak 4. briše se.
Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 4. i 5.

Članak 11.

Naslov iznad članka 41. mijenja se i glasi: »Uvjeti za obnašanje dužnosti članova Savjeta«.

Članak 12.

U članku 41. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:
»(1) Članovi Savjeta Hrvatske narodne banke moraju biti zaposleni u Hrvatskoj narodnoj banci s punim radnim vremenom.«
Dosadašnji stavci 1. i 2. postaju stavci 2. i 3.
U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 4., iza riječi: »tijela« zarez i riječ: »zaposlenik« brišu se.
Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:
»(5) Stupanjem na dužnost član Savjeta Hrvatske narodne banke bez odgađanja, a najkasnije u roku mjesec dana, usklađuje svoj status zaposlenika i druga pitanja s odredbama ovoga članka.«

Članak 13.

U članku 42. stavku 1. uvodna rečenica mijenja se i glasi:
»(1) Hrvatski Sabor će razriješiti dužnosti guvernera Hrvatske narodne banke i viceguvernere i prije isteka razdoblja iz članka 40. stavka 6. ovoga Zakona u sljedećim slučajevima:«.
Točka g) briše se.

Članak 14.

U članku 43. stavku 3. riječi: »zamjenik guvernera« zamjenjuju se riječima: »viceguverner kojeg odredi guverner Hrvatske narodne banke«.

Članak 15.

Članak 45. i naslov iznad njega brišu se.

Članak 16.

U članku 46. stavku 1. riječi: »guverner Hrvatske narodne banke, zamjenik guvernera i viceguverneri« zamjenjuju se riječima: »članovi Savjeta Hrvatske narodne banke«.
Stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Po prestanku obnašanja dužnosti, članovi Savjeta Hrvatske narodne banke mogu nastaviti s radom u Hrvatskoj narodnoj banci, u skladu sa Statutom Hrvatske narodne banke. Ako član Savjeta Hrvatske narodne banke ne nastavi s radom u Hrvatskoj narodnoj banci ima pravo na naknadu u visini posljednje plaće isplaćene u mjesecu prije razrješenja, do novog zaposlenja, a najdulje godinu dana od dana prestanka obnašanja dužnosti.«

Članak 17.

U članku 48. dodaje se stavak 4. koji glasi:
»(4) Prava i obveze iz radnog odnosa članova Savjeta Hrvatske narodne banke uređuju se ugovorom o radu, ovim Zakonom i Statutom Hrvatske narodne banke.«

Članak 18.

U članku 53. stavci 5. i 6. brišu se.

Članak 19.

U članku 58. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1)Hrvatska narodna banka dva puta godišnje informira Hrvat­ski sabor o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike. Ne dovodeći u pitanje neovisnost Hrvat­ske narodne banke, Hrvatski sabor može, na temelju podnesene informacije, obaviti raspravu i donijeti posebne zaključke.«

Članak 20.

Naslov iznad članka 59. mijenja se i glasi: »Transparentnost rada i izvješćivanje javnosti«.
Članak 59. mijenja se i glasi:
»Hrvatska narodna banka redovito i pravodobno obavještava javnost o analizama makroekonomskog stanja, stanju financijskog i monetarnog sustava, novčanim i kreditnim kretanjima, bilanci plaćanja, tečaju i stabilnosti cijena te objavljuje statističke informacije iz svoga djelokruga.«

Članak 21.

U članku 60. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Hrvatska narodna banka može u skladu s potrebama vezanim za obavljanje svojih zadataka otvarati račune i drugim sudionicima na tržištu.«

Članak 22.

U članku 62. stavku 1. iza riječi: »pravnih« dodaju se riječi: »i fizičkih«.

Članak 23.

Članak 63. mijenja se i glasi:
»Na prava i obveze članova Savjeta Hrvatske narodne banke koje nisu utvrđene ovim Zakonom ili Statutom Hrvatske narodne banke primjenjuje se Zakon o sprečavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti.«

Članak 24.

U članku 64. stavak 2. briše se.
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 25.

Iza članka 64. dodaje se članak 64.a i naslov iznad njega koji glase:

»Rješenje Hrvatske narodne banke

Članak 64.a

(1) Rješenja koja u pitanjima iz djelokruga svoje nadležnosti donosi Hrvatska narodna banka konačna su u upravnom postupku i protiv njih se može pokrenuti upravni spor.
(2) Na rješenja iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se odred­be Zakona o općem upravnom postupku u dijelu koji se odnosi na poništavanje, ukidanje, izvanredno ukidanje i proglašavanje rješenja ništavim, po pravu nadzora.«
Članak 26.
Iza članka 64.a dodaju se nove Glave VIII. i IX., članci 64.b, 64.c, 64.d, 64.e, 64.f, 64.g, 64.h, 64.i, 64.j, 64.k, 64.l, 64.m, 64.n, 64.o i naslovi iznad njih koji glase:

»VIII. ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKOJ UNIJI

Opće odredbe

Članak 64.b

Hrvatska narodna banka je sastavni dio Europskog sustava središnjih banaka (u daljnjem tekstu: ESSB) te obavlja svoje zadatke sukladno članku 43. Statuta ESSB-a i Europske središnje banke (u daljnjem tekstu: ESB) koji se primjenjuje na zemlje članice s privremenim izuzećem (derogacijom).

Upis kapitala ESB-a i prijenos međunarodnih pričuva ESB-u

Članak 64.c

Upis kapitala ESB-a, prijenos dijela međunarodnih pričuva kao i druga pitanja vezana uz integraciju Hrvatske narodne banke u ESSB i ESB, bit će riješena u skladu sa Statutom ESSB-a i ESB-a i odlukama upravnih tijela donesenim prema Statutu.

Nadležnosti i ovlasti za provođenje devizne (tečajne) politike

Članak 64.d

Hrvatska narodna banka će pri donošenju mjera u vezi s tečajem domaće valute iz članka 8. stavka 2. ovoga Zakona uvažavati zajednički interes zemalja članica Europske unije.

Članstvo u tijelima ESB-a

Članak 64.e

Guverner Hrvatske narodne banke je član Općeg vijeća ESB-a.

Sudska zaštita guvernera u slučaju prijevremenog razrješenja

Članak 64.f

Guverner Hrvatske narodne banke, u svezi s odlukom o razrješenju iz članka 42. ovoga Zakona, ima pravo na zaštitu pred Europskim sudom pravde.

Zabrana kreditiranja tijela Europske unije i država članica

Članak 64.g

Zabrana kreditiranja iz članka 36. ovoga Zakona odnosi se i na Europsku uniju, te države članice Europske unije, kao i njihova regionalna i lokalna tijela i druga javna tijela.

IX. UVOĐENJE EURA KAO NOVČANE JEDINICE REPUBLIKE HRVATSKE

Ciljevi Hrvatske narodne banke nakon uvođenja eura kao novčane jedinice Republike Hrvatske

Članak 64.h

Hrvatska narodna banka, ne dovodeći u pitanje ostvarivanje svoga osnovnog cilja, podupire opću gospodarstvenu politiku Europske unije u skladu s načelom otvorenog tržišnog gospodarstva, slobodne konkurencije, dajući prednost učinkovitoj raspodjeli sredstava, u skladu s načelima iz članka 2. Ugovora o Europskoj uniji.

Opće odredbe

Članak 64.i

(1) Hrvatska narodna banka, u obavljanju svojih zadataka, u potpunosti poštuje odredbe Statuta ESSB-a i ESB-a, posebice glede:
– vođenja i primjene monetarne politike,
– vođenja deviznih operacija,
– držanja i upravljanja međunarodnim pričuvama,
– nesmetanog odvijanja platnog sustava.
(2) U slučaju neusklađenosti pojedinih odredbi ovoga Zakona sa Statutom ESSB-a i ESB-a, važeće su odredbe Statuta ESSB-a i ESB-a.
(3) Ne dovodeći u pitanje odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka, Hrvatska narodna banka zadržava samostalnost i neovisnost pri odlučivanju i provedbi preostalih zadataka iz članka 4. ovoga Za­kona.

Zadaci Hrvatske narodne banke u provođenju monetarne i devizne politike

Članak 64.j

(1) Upravno vijeće ESB-a utvrđuje monetarnu i deviznu politiku i odlučuje o mjerama monetarne kontrole.
(2) Hrvatska narodna banka kao sastavni dio ESSB-a sudjeluje u utvrđivanju i vođenju monetarne i devizne politike te provođenju monetarne kontrole.

Zadaci Hrvatske narodne banke u upravljanju neprenesenim međunarodnim pričuvama i operativnim deviznim pričuvama

Članak 64.k

Hrvatska narodna banka upravlja neprenesenim dijelom među­narodnih pričuva i operativnim pričuvama sukladno odredbama Statuta ESSB-a i ESB-a, te odlukama i smjernicama ESB-a.

Izdavanje novčanica i kovanog novca

Članak 64.l

Izdavanje novčanica i kovanog novca provodi se sukladno odred­bama i odlukama ESB-a.

Financijska izvješća Hrvatske narodne banke

Članak 64.m

(1) Hrvatska narodna banka sastavlja financijska izvješća sukladno računovodstvenim pravilima i uputama ESB-a.
(2) U godišnje financijsko izvješće Hrvatske narodne banke uključuje se i dio monetarnih prihoda ESSB-a i ESB-a koji je odredila ESB prema Statutu ESSB-a i ESB-a, a nastaje provedbom zajed­ničke monetarne politike.

Izbor revizora

Članak 64.n

Odluka o izboru revizora financijskih izvješća Hrvatske narod­ne banke donosi se prema Statutu ESSB-a i ESB-a.

Članstvo u tijelima ESB-a

Članak 64.o

Guverner Hrvatske narodne banke član je Upravnog vijeća ESB-a.«
Dosadašnja Glava VIII. postaje Glava X.

Članak 27.

U članku 65. stavku 4. riječi: »izriče se« zamjenjuju se riječima: »može se izreći«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Status članova Savjeta Hrvatske narodne banke danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji

Članak 28.

(1) Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, prestaje mandat vanjskim članovima Savjeta Hrvatske narodne banke izabranim na temelju odredaba Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 36/01.).
(2) Hrvatski sabor dužan je najkasnije u roku 30 dana od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji imenovati 3 preostala viceguvernera.
(3) Guverner, zamjenik guvernera i viceguverneri Hrvatske narodne banke izabrani na temelju odredaba Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 36/01.) nastavljaju obnašati svoje dužnosti do isteka mandata na koji su imenovani.
(4) Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji zamjenik guvernera nastavlja obnašati dužnost kao viceguverner do isteka razdoblja na koje je imenovan zamjenikom guvernera.

Stupanje na snagu

Članak 29.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama« osim članka 8. stavka 1., članka 9. do 12., članka 13. stavka 1., članka 14. do 17. i članka 23. te Glave VIII. koji će stupiti na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji i Glave IX. koja će stupiti na snagu danom uvođenja eura kao novčane jedinice Republike Hrvatske.

Klasa: 450-02/06-01/01
Zagreb, 1. prosinca 2006.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.