Pravilnik o izmjenama Pravilnika o Obrascu R-Sm

NN 135/2006 (13.12.2006.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o Obrascu R-Sm

SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA

3066

Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o prikupljanju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (»Narodne novine« broj 177/04), Upravno vijeće Središnjeg registra osiguranika, na sjednici održanoj 1. prosinca 2006., donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBRASCU R-Sm

Članak 1.

U Pravilniku o Obrascu R-Sm (»Narodne novine«, broj 38/05, 42/05 – ispravak, 64/05 – ispravak, 73/05 – ispravak i 116/06), u cijelom tekstu pravilnika riječi »na magnetnom nositelju ili elektronskim putem« zamjenjuju se riječima »u elektronskom zapisu« u odgovarajućim padežima.

Članak 2.

U Priloga 4., naziv priloga »Šifarnik za općinu/grad rada na Obrascu R-Sm*)« mijenja se i glasi:

»ŠIFRARNIK ZA OPĆINU/GRAD RADA NA OBRASCU R-Sm«

U Prilogu 4., naziv općine/grada pod rednim brojem 157. mijenja se i glasi:

157.

IVANIĆ-GRAD

1589

Šifra općine/grada pod rednim brojem 411. i 448. mijenja se i glasi:

411.

SVETA NEDELJA

4367

448.

SVETA NEDELJA (sjedište Nedešćina)

4324

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 353-06-30445/002
Zagreb, 1. prosinca 2006.

Predsjednica Upravnog vijeća
Vera Babić, v. r.