Pravila djelovanja tržišta električne energije

NN 135/2006 (13.12.2006.), Pravila djelovanja tržišta električne energije

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o.

3070

Temeljem članka 30. stavka 2. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine« br. 177/04) i Odluke Hrvatske energetske regulatorne agencije o davanju suglasnosti na Pravila djelovanja tržišta električne energije klasa: 310-02/06-01/71, urbroj: 371-01/06-96 od 8. prosinca 2006. godine, Hrvatski operator tržišta energije d.o.o., 9. prosinca 2006. godine, donio je

PRAVILA

DJELOVANJA TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravila djelovanja tržišta električne energije (u daljnjem tekstu: Tržišna pravila) izrađena su na temelju Zakona o energiji (»Narodne novine« br. 68/01, 177/04), Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine« br. 177/04) i Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine« br. 177/04) (u daljnjem tekstu: Energetski zakoni).

Članak 2.

Ovim Tržišnim pravilima uređuju se:
– postupci u kojima Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. (u daljnjem tekstu: Operator tržišta) organizira tržište električne energije,
– međusobni odnosi između Operatora tržišta i sudionika na tržištu električne energije,
– međusobni odnosi između Operatora tržišta i HEP – Operatora prijenosnog sustava d.o.o. (u daljnjem tekstu: Operator prijenosnog sustava),
– međusobni odnosi između Operatora tržišta i HEP – Operatora distribucijskog sustava d.o.o. (u daljnjem tekstu: Operator distribucijskog sustava).

Članak 3.

Tržišna pravila su obvezujuća za sve sudionike na tržištu električne energije te za sve subjekte koji sudjeluju u postupcima i aktivnostima reguliranim ovim Tržišnim pravilima.

Članak 4.

U Republici Hrvatskoj postoji jedno tržište električne energije.

Članak 5.

Izrazi koji se koriste u ovim Tržišnim pravilima imaju značenja utvrđena Energetskim zakonima, Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom (»Narodne novine« br. 14/06) i Mrežnim pravilima elektroenergetskog sustava (»Narodne novine« br. 36/06).
Pojedini izrazi u smislu ovih Tržišnih pravila imaju sljedeće značenje:
bilateralni raspored je satni plan isporuke ili preuzimanja električne energije za dan isporuke temeljem sklopljenih ugovora između dva tržišna sudionika,
dan isporuke je svaki dan od 00:00 sati do 24:00 sata u kojem se odvija stvarna isporuka električne energije,
dan trgovanja je svaki radni dan od 00:00 sati do 24:00 sata koji neposredno prethodi danu isporuke,
EIC oznaka (engl. Energy Identification Coding scheme) je jedinstvena oznaka sudionika na europskom tržištu električne energije koju izdaje ured za izdavanje EIC oznaka ovlašten od strane ETSO-a,
energija uravnoteženja je električna energija potrebna za pokrivanje razlike između stvarno isporučene ili preuzete električne energije i električne energije iz ugovornog rasporeda,
ETSO (engl. European Transmission System Operators) je organizacija europskih operatora prijenosnih sustava,
plan rada sustava za dan isporuke (u daljnjem tekstu: plan rada sustava) je satni plan ukupne proizvodnje, ukupne potrošnje i ukupne prekogranične razmjene hrvatskog elektroenergetskog sustava,
sudionik na tržištu električne energije (u daljnjem tekstu: tržišni sudionik) je proizvođač, opskrbljivač, trgovac i povlašteni kupac,
tržišni plan je zbirni plan kupoprodaje električne energije utvrđen temeljem ugovornih rasporeda proizvođača, opskrbljivača i trgovaca,
ugovorni raspored je raspored za dan isporuke koji sadrži jedan ili više bilateralnih rasporeda.

II. TRŽIŠNI SUDIONICI

PROIZVOĐAČ

Članak 6.

Proizvođač može prodati električnu energiju proizvedenu u vlastitim proizvodnim objektima trgovcu i opskrbljivaču.

Članak 7.

Proizvođač električnu energiju proizvedenu u vlastitim proizvodnim objektima može prodati Operatoru prijenosnog sustava za usluge sustava, za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži i za uravnoteženje sustava.
Proizvođač električnu energiju proizvedenu u vlastitim proizvodnim objektima može prodati Operatoru distribucijskog sustava za usluge u distribucijskoj mreži i za pokriće gubitaka u distribucijskoj mreži.

Članak 8.

Povlašteni proizvođač koji ima pravo na poticajnu cijenu, prodaje električnu energiju sukladno podzakonskim aktima koji reguliraju područje obnovljivih izvora energije i kogeneracije i temeljem ugovora o otkupu električne energije sklopljenog s Operatorom tržišta.

OPSKRBLJIVAČ

Članak 9.

Opskrbljivač može kupiti električnu energiju od proizvođača, trgovca ili drugog opskrbljivača.

Članak 10.

Opskrbljivač može prodati električnu energiju povlaštenim kup­cima prema ugovorenim odnosima ili tarifnim kupcima na regulirani način, trgovcu ili drugom opskrbljivaču.

Članak 11.

Opskrbljivač može prodati električnu energiju Operatoru prijenosnog sustava za usluge sustava, za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži i za uravnoteženje sustava.
Opskrbljivač može prodati električnu energiju Operatoru distribucijskog sustava za usluge u distribucijskoj mreži i za pokriće gubitaka u distribucijskoj mreži.

Članak 12.

Opskrbljivač je dužan preuzeti električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije u skladu s uredbom Vlade Republike Hrvatske kojom se propisuje minimalni udjel električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije, koji je obvezan preuzeti svaki energetski subjekt za opskrbu električnom energijom.

TRGOVAC

Članak 13.

Trgovac može kupiti električnu energiju od proizvođača, opskrbljivača ili drugog trgovca.

Članak 14.

Trgovac može prodati električnu energiju opskrbljivaču drugom trgovcu.

Članak 15.

Trgovac može prodati električnu energiju Operatoru prijenos­nog sustava za usluge sustava, za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži i za uravnoteženje sustava.
Trgovac može prodati električnu energiju Operatoru distribucijskog sustava za usluge u distribucijskoj mreži i za pokriće gubitaka u distribucijskoj mreži.

POVLAŠTENI KUPAC

Članak 16.

Povlašteni kupac može slobodno izabrati svog opskrbljivača s kojim sklapa ugovor o opskrbi povlaštenog kupca u skladu s Energetskim zakonima i Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom.

III. REGULIRANJE ODNOSA IZMEĐU TRŽIŠNOG SUDIONIKA I OPERATORA TRŽIŠTA

Članak 17.

Proizvođač, opskrbljivač i trgovac koji želi sudjelovati u postup­cima i aktivnostima na tržištu električne energije obvezan je s Operatorom tržišta sklopiti sporazum kojim se reguliraju prava i obveze između tržišnog sudionika i Operatora tržišta.
Postupak sklapanja sporazuma iz prethodnog stavka ovog članka pokreće tržišni sudionik zahtjevom za sklapanje sporazuma.

Članak 18.

Prije podnošenja zahtjeva iz članka 17. ovih Tržišnih pravila tržišni sudionik je obvezan ishoditi EIC oznaku te sklopiti ugovor o energiji uravnoteženja s Operatorom prijenosnog sustava.

Članak 19.

Sporazum iz članka 17. ovih Tržišnih pravila sadrži:
– način dostave podataka radi vođenja zakonom utvrđenih evidencija,
– način dostave ugovornog rasporeda ili plana proizvodnje povlaštenog proizvođača koji ima pravo na poticajnu cijenu,
– način dostave i razmjene ostalih podataka,
– način međusobne razmjene informacija i međusobnog izvještavanja,
– podatke o trajanju i raskidu sporazuma,
– ostale međusobne odnose.

Članak 20.

Dostava podataka iz ugovora, ugovornog rasporeda ili plana proizvodnje povlaštenog proizvođača koji ima pravo na poticajnu cijenu te razmjena relevantnih podataka i informacija može započeti tek nakon potpisivanja sporazuma iz članka 17. ovih Tržišnih pravila, na način koji je sporazumom utvrđen.

Članak 21.

Obrasci zahtjeva i sporazuma iz članka 17. ovih Tržišnih pravila dostupni su na internetskim stranicama Operatora tržišta.

IV. REGULIRANJE ODNOSA IZMEĐU OPERATORA SUSTAVA I OPERATORA TRŽIŠTA

Članak 22.

Operator prijenosnog sustava i Operator distribucijskog sustava obvezni su sklopiti s Operatorom tržišta sporazum kojim se reguliraju međusobni odnosi, koji su u neposrednoj vezi s odvijanjem aktivnosti na tržištu električne energije i zakonskim obvezama Operatora tržišta, Operatora prijenosnog sustava i Operatora distribucijskog sustava.

Članak 23.

Sporazum iz članka 22. ovih Tržišnih pravila sadrži:
– način dostave podataka radi vođenja zakonom utvrđenih evidencija,
– način dostave potvrde o usklađenosti ugovora o opskrbi povlaštenog kupca s ugovorom o korištenju mreže povlaštenog kupca,
– način dostave obračunskih podataka za pojedine tržišne sudionike,
– način dostave mjernih i obračunskih podataka o preuzetoj električnoj energiji od povlaštenih proizvođača radi obračuna i jamstva podrijetla električne energije,
– način dostave podataka o dodijeljenim prekograničnim prijenosnim moćima po granicama Republike Hrvatske (za Operatora prijenosnog sustava),
– način dostave podataka radi obračuna energije uravnoteženja,
– način međusobne razmjene informacija i međusobnog izvještavanja,
– podatke o trajanju i raskidu sporazuma,
– ostale međusobne odnose.

Članak 24.

Dostava podataka iz članka 23. ovih Tržišnih pravila te razmjena ostalih relevantnih informacija može započeti tek nakon potpisivanja sporazuma iz članka 22. ovih Tržišnih pravila, na način koji je sporazumom utvrđen.

V. EVIDENCIJA UGOVORNIH OBVEZA

Članak 25.

Operator tržišta, sukladno Zakonu o tržištu električne energije, evidentira ugovorne obveze koje proizlaze iz sljedećih ugovora sklop­ljenih na tržištu električne energije:
(1) ugovora o korištenju mreže povlaštenog kupca,
(2) ugovora o opskrbi povlaštenog kupca,
(3) bilateralnog ugovora o kupoprodaji električne energije,
(4) ugovora o otkupu električne energije od povlaštenog proizvođača koji ima pravo na poticajnu cijenu,
(5) ugovora o prodaji električne energije otkupljene od povlaštenog proizvođača koji ima pravo na poticajnu cijenu,
(6) ugovora o nabavi električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži,
(7) ugovora o nabavi električne energije za pokriće gubitaka u distribucijskoj mreži,
(8) ugovora o pružanju usluga sustava,
(9) ugovora o pružanju usluge uravnoteženja,
(10) ugovora o energiji uravnoteženja.

Članak 26.

Operator prijenosnog sustava dostavlja Operatoru tržišta podatke o ugovornim obvezama koje proizlaze iz sklopljenih ugovora navedenih u članku 25. točka 1., 6., 8., 9. i 10. ovih Tržišnih pravila, na način i u rokovima utvrđenim sporazumom iz članka 22. ovih Tržišnih pravila.

Članak 27.

Operator distribucijskog sustava dostavlja Operatoru tržišta podatke o ugovornim obvezama koje proizlaze iz sklopljenih ugovora navedenih u članku 25. točka 1. i 7. ovih Tržišnih pravila, na način i u rokovima utvrđenim sporazumom iz članka 22. ovih Tržišnih pravila.

Članak 28.

U slučaju promjene opskrbljivača ili sklapanja novog ugovora o opskrbi povlaštenog kupca, Operator prijenosnog sustava ili Operator distribucijskog sustava dužan je Operatoru tržišta dostaviti potvrdu o usklađenosti novog ugovora o opskrbi povlaštenog kupca s ugovorom o korištenju mreže povlaštenog kupca najkasnije 10 dana prije početka planirane isporuke električne energije, na način utvrđen sporazumom iz članka 22. ovih Tržišnih pravila.

Članak 29.

Opskrbljivač povlaštenog kupca dužan je Operatoru tržišta dostaviti podatke iz sklopljenog ugovora o opskrbi povlaštenog kupca najkasnije 3 radna dana prije početka planirane isporuke električne energije, na način utvrđen sporazumom iz članka 17. ovih Tržišnih pravila.

VI. UGOVORNI RASPOREDI

Članak 30.

Proizvođač, opskrbljivač i trgovac dostavljaju Operatoru tržišta ugovorne rasporede koji proizlaze iz sklopljenih ugovora o opskrbi i/iIi ugovora o kupoprodaji električne energije, temeljem kojih Operator tržišta izrađuje tržišni plan.
Obvezni elementi ugovornog rasporeda i postupak dostave ugovornog rasporeda te obveze i odgovornosti tržišnih sudionika u postupku detaljno će se regulirati sporazumom iz članka 17. ovih Tržišnih pravila.

Članak 31.

Ugovorni raspored proizvođača sadrži:
– satni plan proizvodnje električne energije raspoređene po opskrbljivačima, trgovcima i granicama Republike Hrvatske u slučaju izvoza.

Članak 32.

Ugovorni raspored opskrbljivača sadrži:
– satni plan isporuke električne energije sumarno za kupce,
– satni plan kupoprodaje električne energije raspoređene po proizvođačima, opskrbljivačima, trgovcima te granicama Republike Hrvatske posebno za uvoz i posebno za izvoz.

Članak 33.

Ugovorni raspored trgovca sadrži:
– satni plan kupoprodaje električne energije raspoređene po granicama Republike Hrvatske posebno za uvoz i posebno za izvoz,
– satni plan kupoprodaje električne energije raspoređene po proizvođačima, opskrbljivačima i trgovcima.

Članak 34.

Svi iznosi u ugovornom rasporedu moraju biti izraženi u MWh/h i zaokruženi na jedno decimalno mjesto.

Članak 35.

U bilateralnom rasporedu, koji je sastavni dio ugovornog rasporeda, mora biti naveden tržišni sudionik koji prema ugovoru isporučuje električnu energiju i tržišni sudionik koji prema ugovoru preuzima električnu energiju.

Članak 36.

Dostavljeni ugovorni raspored mora biti uravnotežen tako da satni plan ukupnog preuzimanja ili proizvodnje električne energije odgovara satnom planu ukupne isporuke električne energije.

Članak 37.

Bilateralni raspored koji se odnosi na prekograničnu kupoprodaju električne energije mora biti u skladu s dodijeljenom prekograničnom prijenosnom moći na granicama Republike Hrvatske.

Članak 38.

Proizvođač, opskrbljivač i trgovac dostavljaju Operatoru tržišta ugovorni raspored za razdoblje od najmanje jednog dana do najviše 31 dana.

Članak 39.

Svaki tržišni sudionik koji sklapa ugovor o opskrbi povlaštenog kupca i/iIi bilateralni ugovor o kupoprodaji električne energije mora po završetku trgovanja biti sposoban ispuniti sve ugovorne obveze isporuke odnosno preuzimanja električne energije.

VII. PLANIRANJE RADA TRŽIŠTA ZA DAN UNAPRIJED

Članak 40.

Najkasnije do 09:00 sati u danu trgovanja proizvođač dostavlja Operatoru prijenosnog sustava okvirni plan proizvodnje električne energije za dan isporuke.

Članak 41.

Najkasnije do 12:00 sati u danu trgovanja Operator prijenosnog sustava dodjeljuje tržišnom sudioniku prekograničnu prijenosnu moć prema pravilima o dodjeli i korištenju prekogranične prijenosne moći.

Članak 42.

Od 08:00 do 12:30 sati u danu trgovanja:
(1) povlašteni proizvođač koji ima pravo na poticajnu cijenu snage 5 MW i veće, dostavlja Operatoru tržišta satni plan proizvod­nje za dan isporuke,
(2) proizvođač, opskrbljivač i trgovac dostavljaju Operatoru tržišta svoje ugovorne rasporede za dan isporuke.

Članak 43.

Najkasnije do 12:30 sati u danu trgovanja Operator prijenosnog sustava dostavlja Operatoru tržišta popis dodijeljenih prekogranič­nih prijenosnih moći iskazano po tržišnim sudionicima, državnim granicama, smjeru prijenosa električne energije i vremenskom raz­doblju, na način utvrđen sporazumom iz članka 22. ovih Tržišnih pravila.

Članak 44.

Najkasnije do 12:30 sati u danu trgovanja proizvođač dostavlja Operatoru prijenosnog sustava plan proizvodnje električne energije za dan isporuke iskazan po proizvodnim jedinicama.

Članak 45.

Do 13:00 sati u danu trgovanja Operator tržišta:
– na temelju dostavljenih ugovornih rasporeda izrađuje tržišni plan za dan isporuke pri čemu provjerava uravnoteženost svakog ugovornog rasporeda i međusobnu usklađenost ugovornih rasporeda za dan isporuke,
– u slučaju potrebnih ispravaka ugovornog rasporeda traži ispravak od proizvođača, opskrbljivača i trgovca na kojeg se ispravak odnosi.

Članak 46.

Do 13:30 sati u danu trgovanja tržišni sudionik dužan je Operatoru tržišta dostaviti ispravljeni ugovorni raspored.
U slučaju da tržišni sudionik ne dostavi ispravljeni ugovorni raspored u roku iz prethodnog stavka ovog članka, Operator tržišta će u predmetni ugovorni raspored unijeti podatke iz bilateralnog rasporeda kojeg je dostavio tržišni sudionik koji prema ugovoru preuzima električnu energiju.

Članak 47.

Na temelju ispravljenih ugovornih rasporeda Operator tržišta ponovno izrađuje tržišni plan.

Članak 48.

Do 14:00 sati u danu trgovanja Operator tržišta dostavlja Operatoru prijenosnog sustava tržišni plan i satni plan proizvodnje povlaštenih proizvođača koji imaju pravo na poticajnu cijenu iz članka 42. ovih Tržišnih pravila.

Članak 49.

Do 14:45 u danu trgovanja Operator prijenosnog sustava izrađuje plan rada sustava za dan isporuke koji sadrži:
– tržišni plan,
– satni plan proizvodnje povlaštenih proizvođača koji imaju pravo na poticajnu cijenu iz članka 42. ovih Tržišnih pravila,
– plan nabave električne energije za usluge sustava,
– plan nabave električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži,
– plan nabave električne energije za pokriće gubitaka u distribucijskoj mreži,
– program kompenzacije odstupanja razmjene hrvatskog elektroenergetskog sustava.

Članak 50.

Do 15:45 u danu trgovanja Operator prijenosnog sustava usklađuje program razmjene hrvatskog elektroenergetskog sustava sa susjednim Operatorima prijenosnog sustava sukladno Radnom priručniku UCTE-a.

VIII. IZMJENE UGOVORNOG RASPOREDA TIJEKOM DANA ISPORUKE

Članak 51.

Tržišni sudionik može tražiti od Operatora prijenosnog sustava izmjenu ugovornog rasporeda najviše tri puta tijekom dana isporuke za unaprijed utvrđena vremenska razdoblja, najkasnije dva sata prije početka razdoblja na koje se izmjena odnosi.
Razdoblja za izmjenu ugovornog vremenskog rasporeda su sljedeća:
1. 00:00 – 08:00
2. 08:00 – 16:00
3. 16:00 – 24:00.

Članak 52.

Operator prijenosnog sustava odobrit će izmjenu ugovornog rasporeda ako su s traženom izmjenom suglasne obje strane iz bilateralnog ugovora o kupoprodaji električne energije.
Ako se izmjena ugovornog rasporeda odnosi na trgovinu preko granica Republike Hrvatske, s promjenom moraju biti suglasni operatori prijenosnog sustava s obje strane državne granice.

Članak 53.

Operator prijenosnog sustava može odbiti traženu izmjenu ugovornog rasporeda zbog ograničenih tehničkih ili pogonskih moguć­nosti elektroenergetskog sustava.
Tržišnom sudioniku kojem je odbijena izmjena ugovornog ras­poreda, Operator prijenosnog sustava dužan je obrazložiti razloge odbijanja.

Članak 54.

Operator prijenosnog sustava izvješćuje Operatora tržišta o svim izmjenama ugovornog rasporeda, odobrenim tijekom dana isporuke, do 12:00 sati sljedećeg radnog dana.
Temeljem dostavljenih izmjena iz prethodnog stavka ovog članka Operator tržišta izrađuje ugovorni raspored za tržišnog sudionika na osnovi kojeg se obračunava energija uravnoteženja.

IX. OBRAČUN ENERGIJE URAVNOTEŽENJA

Članak 55.

Proizvođač, opskrbljivač i trgovac sklapaju ugovor o energiji uravnoteženja s Operatorom prijenosnog sustava sukladno pravilima o uravnoteženju elektroenergetskog sustava.

Članak 56.

Operator tržišta obračunava energiju uravnoteženja na temelju ugovornog rasporeda i obračunskih mjernih podataka koje mu dostavlja Operator prijenosnog sustava i/ili Operator distribucijskog sustava, a prema pravilima o uravnoteženju elektroenergetskog sustava.

Članak 57.

Operator prijenosnog sustava izdaje račun za obračunatu energiju uravnoteženja sukladno pravilima o uravnoteženju elektroenergetskog sustava.

Članak 58.

Obračun, izdavanje računa, ugovorni odnosi te ostale pojedinosti vezane uz energiju uravnoteženja utvrđene su pravilima o uravnoteženju elektroenergetskog sustava.

X. NADZOR

Članak 59.

Upravni nadzor nad provedbom ovih Tržišnih pravila provodi ministarstvo nadležno za energetiku.

Članak 60.

Nadzor nad radom Operatora tržišta provodi Hrvatska energetska regulatorna agencija.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 61.

Operator distribucijskog sustava najkasnije do 1. ožujka svake godine dostavlja Operatoru tržišta popis svih tarifnih kupaca koji će, temeljem Zakona o tržištu električne energije, steći status povlaštenog kupca. U popisu se navodi: naziv kupca, matični broj poslovnog subjekta ili matični broj građana (porezni broj), adresa, telefon, podaci o svim mjernim mjestima te godišnja potrošnja električne energije u protekloj kalendarskoj godini.

Članak 62.

Ograničenje i privremena obustava primjene ovih Tržišnih pravila moguća je samo u okolnostima više sile definirane u članku 35. Zakona o energiji. Operator tržišta je dužan obavijestiti tržišne sudionike o takvim događajima.

Članak 63.

Za sve povlaštene kupce koji su sklopili ugovor o opskrbi i korištenju mreže ugovor će vrijediti do njegovog isteka, a novi ugovor o opskrbi povlaštenog kupca i novi ugovor o korištenju mreže povlašteni kupac će sklopiti sukladno Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom.

Članak 64.

Operator prijenosnog sustava ili Operator distribucijskog sustava dužan je u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovih Tržišnih pravila dostaviti Operatoru tržišta potvrdu o usklađenosti važećih ugovora o opskrbi povlaštenog kupca s ugovorom o korištenju mreže povlaštenog kupca.

Članak 65.

Radnim danima u smislu ovih Tržišnih pravila smatraju se dani od ponedjeljka do petka, osim blagdana i neradnih dana u Republici Hrvatskoj.

Članak 66.

Dokumenti, dopisi, informacije i podaci na temelju ovih Tržišnih pravila pripremaju se i razmjenjuju u elektroničkom ili tiskanom obliku.

Članak 67.

Operator tržišta će u okviru zakonskih ovlaštenja, kao tijelo javne vlasti objavljivati na svojim internetskim stranicama određene informacije i podatke o tržišnim sudionicima o kojima vodi evidencije temeljem zakonskih odredbi.

Članak 68.

Ova Tržišna pravila tumači Operator tržišta.

Članak 69.

Energetski subjekt koji ne postupa u skladu s odredbama ovih Tržišnih pravila može biti kažnjen za prekršaj sukladno članku 38. stavak 1. podstavak 20. Zakona o tržištu električne energije.

Članak 70.

Sporove koji mogu nastati iz ovih Tržišnih pravila u vezi s obavljanjem organiziranja tržišta električne energije kao javne usluge, rješava Hrvatska energetska regulatorna agencija (primjerice: nepoštivanje sporazuma iz članka 17. stavka 1., članka 22. i 23. ovih Tržišnih pravila, dostava ugovornog rasporeda bez obveznih ugovornih elemenata, dostava ugovornog rasporeda bez poštivanja postupka dostave propisanih ovim Tržišnim pravilima i dr.).
Odluka Hrvatske energetske regulatorne agencije iz prethodnog stavka ovog članka konačna je i protiv nje nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor.

Članak 71.

Danom stupanja na snagu ovih Tržišnih pravila prestaju važiti Pravila djelovanja tržišta električne energije (»Narodne novine« br. 193/03, 198/03).

Članak 72.

Ova Tržišna pravila objavljuju se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 1. siječnja 2007. godine.

Direktor
Leo Prelec, v. r.