Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima

NN 136/2006 (18.12.2006.), Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

3077

Na temelju članka 104. stavka 1. točke 3. alineje 3. Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04 i 111/06) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

O GOSPODARENJU OTPADNIM VOZILIMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način gospodarenja otpadnim vozilima, vrste naknada i iznos naknade koje plaćaju obveznici plaćanja naknada na otpadna vozila, način i rokovi obračunavanja i plaćanja naknada i zabrana stavljanja na tržište motornih vozila koja sadrže opasne tvari.

Članak 2.

Cilj ovog Pravilnika je određivanje mjera zaštite okoliša za uspostavu sustava skupljanja otpadnih vozila radi ponovne uporabe, recikliranja i drugih oblika oporabe otpadnih vozila te njihovih dijelova kako bi se smanjilo odlaganje otpada i poboljšala učinkovitost zaštite okoliša svih gospodarskih subjekata koji sudjeluju u vijeku trajanja vozila, posebice subjekata koji izravno sudjeluju u obradi otpadnih vozila.

Članak 3.

(1) Kategorije motornih vozila na koje se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika jesu:
kategorije M1, motorna vozila za prijevoz putnika koja osim sjedala vozača imaju još najviše osam sjedala,
kategorije N1, motorna vozila za prijevoz tereta čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tone i
motorna vozila na tri kotača osim motornih tricikala (vozila kategorije L5).
(2) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se i za neupotrebljive ili odbačene sastavne dijelove motornih vozila iz stavka 1. ovoga članka, koji nastaju pri održavanju i popravljanju motornih vozila, osim za one sastavne dijelove za koje je način gospodarenja propisan posebnim propisima.
(3) Odredbe ovog Pravilnika ne primjenjuju se na starodobna vozila (oldtajmere) kao ni na povijesna vozila ili vozila koja su od vrijednosti za kolekcionare ili su namijenjena muzejima, ako su pohranjena na pravilan i za okoliš prihvatljiv način, spremna za uporabu ili rastavljena na dijelove.
(4) Za vozila iz stavka 1. ovog članaka, koja se koriste za posebnu namjenu sukladno propisu o homologaciji, ne primjenjuju se odredbe članka 32. ovog Pravilnika.

Članak 4.

Pojedini pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:
1. »Otpadno vozilo« je vozilo koje radi oštećenja, dotrajalosti ili drugih uzroka posjednik odbacuje, namjerava ili ga mora odbaciti.
2. »Proizvođač« je pravna ili fizička osoba koja uvozi ili proizvodi motorna vozila i stavlja ih na tržište u Republici Hrvatskoj prema ovom Pravilniku.
3. »Posjednik otpadnog vozila« je pravna ili fizička osoba koja posjeduje otpadno vozilo nastalo njegovom vlastitom aktivnošću ili pri čijem obavljanju registrirane djelatnosti nastaju stalno ili povremeno otpadna vozila i njegovi sastavni dijelovi.
4. »Ponovna uporaba« jest postupak pri kome se dijelovi otpad­nih vozila koriste za prvotnu namjenu za koju su bili izrađeni.
5. »Obrada otpadnih vozila« jest svaki postupak rastavljanja, rezanja, usitnjavanja, oporabe ili pripreme za zbrinjavanje usitnjenog otpada, te svaki drugi postupak oporabe ili zbrinjavanja otpadnih vozila i njegovih dijelova.
6. »Oporaba« je svaki postupak ponovne obrade otpada radi njegova korištenja u materijalne i energetske svrhe.
7. »Stroj za usitnjavanje« je svaki stroj korišten za rezanje ili usit­njavanje otpadnih vozila, uključujući dobivanje metala pogodnog za ponovnu uporabu.
8. »Skupljanje otpadnih vozila« je skupljanje, privremeno skladi­štenje i prijevoz do ovlaštenih osoba za obrađivanje.
9. »Ovlaštena osoba za skupljanje otpadnih vozila« (u daljnjem tekstu: skupljač) je pravna ili fizička osoba koja ima dozvolu za obav­ljanje djelatnosti skupljanja otpadnih vozila, ovlaštenik je koncesije za skupljanje otpadnih vozila i ima sklopljen ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu FOND).
10. »Ovlaštena osoba za obrađivanje i oporabu otpadnih vozila« (u daljnjem tekstu: obrađivač) je pravna ili fizička osoba koja ima dozvolu za obavljanje djelatnosti obrađivanja i oporabe otpadnih vozila, ovlaštenik je koncesije za obradu i oporabu otpadnih vozila i ima sklopljen ugovor s Fondom.
11. »Naknada za gospodarenje otpadnim vozilima« je nak­nada koju plaćaju proizvođači vozila prilikom stavljanja vozila na tržište, za pokrivanje troškova skupljanja, skladištenja i prijevoza otpadnih vozila i njihovih sastavnih dijelova i troškova oporabe ili zbrinjava­nja sastavnih dijelova i materijala iz članka 17. alineje 1. ovog Pravilnika.
12. »Obveznik plaćanja naknade« za gospodarenje otpadnim vozilima je proizvođač vozila.
13. »Naknada skupljaču i obrađivaču« je novčani iznos koji Fond plaća skupljaču za skupljanje otpadnih vozila i obrađivaču za oporabu i/ili zbrinjavanje određenih dijelova otpadnih vozila.
14. »Korisnik naknade« za gospodarenje otpadnim vozilima je pravna osoba ovlaštenik koncesije za skupljanje i/ili obrađivanje otpadnih vozila i ima ugovor s Fondom.
15. »Naknada posjedniku« je novčani iznos koji Fond isplaćuje skupljaču u iznosu koji je skupljač platio vlasniku ili posjedniku otpadnog vozila za preuzeto vozilo.
16. »Korisnik naknade posjedniku« je vlasnik ili posjednik otpad­nog motornog vozila.
17. »Podaci o rastavljanju motornih vozila« predstavljaju sve informacije potrebne za pravilnu i za okoliš prihvatljivu obradu otpadnih vozila
18. »Prevencija« su mjere poduzete s ciljem smanjenja količine otpadnih vozila, pripadajućih materijala i tvari od kojih su izrađena motorna vozila i smanjenja negativnih utjecaja po okoliš koji nastaju kao posljedica nastajanja otpadnih vozila.
19. »Gospodarski subjekti« označavaju proizvođače, distributere, skupljače, osiguravajuća društva motornih vozila i obrađivače uključujući obradu njihovih dijelova i materijala.

Članak 5.

(1) Zabranjuje se uvoz motornih vozila i zamjenskih dijelova iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika čiji materijali i sastavni dijelovi sadrže olovo, živu, kadmij i šesterovalentni krom.
(2) Iznimno materijali i sastavni dijelovi mogu sadržavati opas­ne tvari iz stavka 1. ovoga članka u slučajevima pod uvjetima i unutar vremenskih razdoblja određenih u Prilogu 1. ovog pravilnika.
(3) Materijali i sastavni dijelovi iz stavka 2. ovoga članka moraju biti označeni jasnim oznakama iz kojih je vidljivo da sadrže opasne tvari koje se moraju izdvojiti prije obrade.

Članak 6.

(1) Proizvođač motornih vozila iz članka 3. stavka 1. dužan je osigurati da sastavni dijelovi i materijali pogodni za ponovnu uporabu i oporabu odgovaraju zahtjevu međunarodnih normi za njihovo obilježavanje iz Priloga 2. ovog pravilnika.
(2) Proizvođač je obvezan pri stavljanju na tržište motornih vozila iz članka 3. stavak 1. osigurati upute i podatke potrebne za rastavljanje motornih vozila za svaki tip vozila koje puštaju u promet, popis sastavnih dijelova motornog vozila koji sadrže opasne tvari, te način njihova označavanja, upute o obradi otpadnih motornih vozila s naglaskom na odstranjivanje tekućina i rastavljanje, upute o oporabi s ciljem smanjenja količine otpada za zbrinjavanje i povećanja udjela otpada pogodnog za recikliranje ili neku drugu obradu.
(3) Proizvođači moraju na zahtjev obrađivača dostaviti upute o rastavljanju motornih vozila te skladištenju i testiranju sastavnih dijelova motornog vozila pogodnih za ponovnu uporabu.
(4) Upute iz stavaka 2. i 3. ovog članka proizvođači motornih vozila i sastavnih dijelova izrađuju u obliku priručnika, u elektronskom obliku (CD-ROM ili sl.) ili ih na zahtjev direktno šalju putem elektronskih medija.
(5) Odredbe ovog članka ne primjenjuju se za motorna vozila iz članak 3. stavka 1. alineje 3. ovog pravilnika.

Članak 7.

Dužnost je obrađivača postupati prema uputama proizvođača o rastavljanju motornih vozila te skladištenju i testiranju sastavnih dijelova motornog vozila pogodnih za ponovnu uporabu iz članka 6. ovoga Pravilnika.

Članak 8.

(1) Proizvođači vozila i proizvođači materijala i opreme za vozila moraju ograničiti uporabu opasnih tvari u vozilima, smanjiti njihovu količinu u najvećoj mogućoj mjeri posebice kako bi se smanjilo onečišćenje okoliša, olakšalo recikliranje i izbjegla potreba za odlaganjem otpada.
(2) Proizvođači vozila obvezni su pri projektiranju i proizvodnji motornih vozila olakšati rastavljanje, ponovnu uporabu i oporabu, a naročito recikliranje otpadnih motornih vozila, njihovih sastavnih dijelova i ugrađenih materijala.
(3) Proizvođači vozila obvezni su u suradnji s proizvođačima materijala i opreme za motorna vozila pri projektiranju i proizvodnji motornih vozila, predvidjeti korištenje što veće količine materijala pogodnih za reciklažu i oporabu s ciljem razvoja tržišta za reciklirane materijale.

II. GOSPODARENJE OTPADNIM VOZILIMA

Članak 9.

(1) Gospodarenje otpadnim vozilima i njihovim dijelovima je skup mjera koje obuhvaćaju skupljanje, obradu, ponovnu uporabu dijelova otpadnih vozila, oporabu otpadnih vozila i zbrinjavanje novonastalog otpada.
(2) Osobe ovlaštene za skupljanje ili obradu i oporabu otpad­nih vozila stječu pravo skupljanja ili obrade i oporabe na temelju koncesije a sukladno Zakonu o otpadu i ugovorom sklopljenim s Fondom.

Članak 10.

(1) Skupljač je dužan preuzeti otpadno vozilo bez naplate od posjednika otpadnog vozila.
(2) Posjednik otpadnog vozila obvezan je otpadno vozilo u cijelosti predati skupljaču te potpisom ovjeriti ispunjeni obrazac Pratećeg lista za opasni otpad i jedan primjerak zadržati za sebe.
(3) Otpadno vozilo u cijelosti je isporučeno skupljaču ako ima sve osnovne sastavne dijelove motornog vozila posebno motor i karoseriju, kotače vozila, automobilske gume i baterije i akumulatore.
(4) Posjednik otpadnog vozila mora skupljaču uz otpadno vozilo predati presliku prometne dozvole.
(5) Ako posjednik otpadnog vozila posjeduje otpadno vozilo nepoznatog vlasnika uz otpadno vozilo kada ga predaje skupljaču obvezan je priložiti zapisnik komunalnog redarstva.
(6) U očevidnik koji vodi skupljač ili obrađivač prema poseb­nom propisu prilažu se preslike prometnih dozvola ili zapisnici komunalnih redara iz stavka 5. ovog članka.

Članak 11.

(1) Preuzeto otpadno vozilo skupljač je obvezan predati obrađi­vaču uz ispunjeni obrazac Pratećeg lista za opasni otpad, presliku prometne dozvole ili zapisnik komunalnog redarstva.
(2) Obrađivač otpadnog vozila obvezan je skupljaču otpadnih vozila ovjeriti obrazac Pratećeg lista za opasni otpad.
(3) Prateći list iz stavka 2. ovoga članka i presliku prometne dozvole ili zapisnik komunalnog redara skupljač dostavlja Fondu.
(4) Na temelju pratećeg lista iz stavka 2. ovoga članka Fond izdaje posjedniku Potvrdu o obrađivanju otpadnog vozila kojom se potvrđuje da je vozilo preuzeto i obrađeno na obrascu POOV.

Članak 12.

(1) Skupljač je dužan sklopiti s Fondom ugovor o obavljanju poslova skupljanja otpadnih vozila, temeljem ugovora o koncesiji koji skupljač sklapa s Ministarstvom zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.
(2) Skupljač je dužan dostavljati Fondu i Agenciji za zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Agencija) Izvješće o skupljenim i predanim otpadnim vozilima u roku utvrđenom ugovorom iz stavka 1. ovoga članka, a najmanje svaka 3 (tri) mjeseca na obrascu ISOV.
(3) Obrađivač je dužan sklopiti s Fondom ugovor o obavljanju poslova skupljanja otpadnih vozila, temeljem ugovora o koncesiji koji skupljač sklapa s Ministarstvom zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.
(4) Obrađivač je dužan dostavljati Fondu i Agenciji za zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Agencija) Izvješće o obrađenim otpad­nim vozilima u roku utvrđenih ugovorom iz stavka 3. ovoga članka, a najmanje svaka 3 (tri) mjeseca na obrascu IOOV.

Članak 13.

(1) Skupljač mora imati osigurano skladište za skladištenje skup­ljenih otpadnih vozila.
(2) U skladištu otpadnih vozila nije dozvoljena obrada otpadnih vozila, rastavljanje i odstranjivanje tekućina.
(3) Otpadna vozila u skladištu se ne smiju slagati jedan na drugi i moraju se skladištiti na način da se izbjegne oštećenja dijelova motornih vozila koji sadrže tekućine i sastavnih dijelova koji se mogu ponovno uporabiti i oporabiti.
(4) Otpadna vozila moraju se skladištiti na prikladnoj nepropus­noj podlozi opremljenoj uređajima za skupljanje rasutog ili razlivenog otpada, sabirnom jamom ili posebnom posudom te sredstvima za odmašćivanje.

Članak 14.

(1) Obrađivač mora imati osigurano skladište za skladištenje skupljenih otpadnih vozila, otpadnih guma te opasnog i neopasnog otpada koji nastaje obradom otpadnih vozila.
(2) Obrađivač je dužan osigurati da količina skupljenih otpad­nih vozila i njegovih dijelova odgovara količini koja se redovno obrađuje radi sprječavanja njegovog pretjeranog gomilanja.
(3) Obrada otpadnih vozila mora se obavljati pod sljedećim uvjetima:
mjesto za obradu mora biti opremljeno nepropusnom podlogom, uređajima za skupljanje rasutog ili razlivenog otpada, sabirnom jamom ili posebnom posudom te sredstvima za odmašćivanje,
odstranjeni rezervni dijelovi moraju se odvojeno skladištiti, a dijelovi onečišćeni uljem moraju se skladištiti na nepropusnoj površini,
akumulatori, filtri i kondenzatori koji sadrži PCB/PCT i ostali opasni i neopasni otpad koji nastaje obradom otpadnih vozila mora se skladištiti u prikladnim posudama/spremnicima,
tekućine iz otpadnih vozila: gorivo, motorno ulje, ulje mjenjača, ulje prijenosnog sustava, ulje hidrauličkih sustava, radna tvar u rashladnim uređajima, antifriz, tekućine kočnica, kiseline iz akumulatora, radna tvar u klimatizacijskim uređajima i sve druge tekućine i opasne tvari koje su sadržane u otpadnom vozilu, moraju se skladištiti u prikladnim spremnicima,
mjesto za obradu mora raspolagati opremom za obradu otpadnih voda i sustavom za zaštitu od požara u skladu s posebnim propisima.

Članak 15.

Iz otpadnog motornog vozila moraju se bez oštećenja izdvojiti dijelovi otpadnog vozila koji se mogu ponovno uporabiti.

Članak 16.

(1) Obrađivač mora po preuzimanju otpadnog vozila odmah iz otpadnog vozila ukloniti akumulator, ukloniti ili neutralizirati potencijalno eksplozivne sastavne dijelove i spremnik tekućeg plina ako je ugrađen u otpadno vozilo.
(2) Iz otpadnog vozila mora se izdvojiti i odvojeno skupiti sljedeće:
– motorno ulje,
– ulje prijenosnika,
– ulje u mjenjaču, ulje u diferencijalu,
– hidraulično ulje (npr. servomehanizam)
– gorivo (uključujući tekući plin)
– radna tvar u rashladnim uređajima,
– tekućinu u kočnicama,
– ulje u amortizeru,
– radna tvar u klimatizacijskim uređajima (FCKW)
– dijelove u kojima se nalazi živa,
– tvari, materijale i sastavne dijelove određene u Prilogu 1. ovog pravilnika i
– sastavne dijelove koji sadrže azbest.
(3) Odredbe stavka 2. ovog članka ne odnose se na tvari koje su sadržane u dijelovima koji se koriste za ponovnu uporabu.

Članak 17.

Prije obrade u stroju za usitnjavanje mora se iz otpadnog vozila izdvojiti:
– katalitički konverter,
– stakla,
– gume,
– velike dijelovi od plastičnih materijala (branici, instrumentne ploče, spremnici za tekućine itd.) koje nakon usitnjavanja ne bi bilo moguće odvojiti kako bi se osigurala njihova materijalna oporaba,
– metalne dijelove koji sadrže bakar, aluminij i magnezij, ako ih nakon usitnjavanja nije moguće odvojiti.

Članak 18.

Otpad koji nije moguće oporabiti i koji nastane obradom otpad­nih vozila mora se zbrinuti prema posebnim propisima.

Članak 19.

(1) Otpadna vozila koja zbog mogućnosti nekontroliranog ispusta tekućina predstavljaju opasnost za okoliš moraju se prevoziti u skladu s propisima za prijevoz opasnih tvari.
(2) Otpadna vozila koja ne predstavljaju opasnost po okoliš mogu se prevoziti vozilima za prijevoz motornih vozila.

III. NAKNADA ZA GOSPODARENJE OTPADNIM MOTORNIM VOZILIMA

Članak 20.

(1) Obveznici plaćanja naknade za gospodarenje otpadnim vozilima plaćaju naknadu prilikom stavljanja motornog vozila na tržište.
(2) Obveznik plaćanja naknade za gospodarenje otpadnim vozilima (u daljnjem tekstu: obveznik plaćanja naknade) je proizvođač.
(3) Naknada za gospodarenje otpadnim vozilima plaća se Fondu.

Članak 21.

(1) Osnova za obračun naknade za gospodarenje otpadnim vozilima je masa motornog vozila koja je navedena u homologacijskim dokumentima, kojoj se oduzme masa vozača što iznosi 75 kilograma.
(2) Naknada za uvezena ili proizvedena motorna vozila iznosi 0,85 kuna/kg.

Članak 22.

(1) Naknadu iz članka 21. stavka 2. ovoga pravilnika kod uvoza vozila obračunava Fond na temelju jedinstvene carinske deklaracije (JCD), a naknadu na vozila proizvedena u RH obračunava Fond prilikom stavljanja na tržište u Republici Hrvatskoj na temelju podataka iz članka 23. ovoga pravilnika.
(2) Jedinstvene carinske deklaracije (JCD) Ministarstvo financija – Carinska uprava dostavlja Fondu na način i u rokovima koji će se posebnim ugovorom utvrditi s Fondom.
(3) Na temelju podataka iz stavka 1. i 2. ovoga članka Fond donosi rješenje obvezniku plaćanja naknade o visini naknade za gospodarenje otpadnim vozilima.
(4)Ukupni iznos naknade iz stavka 3. ovoga članka za uvezeno ili proizvedeno motorno vozilo umanjuje se za iznos koji je plaćen na ime Naknade gospodarenja otpadnim gumama.
(5) Protiv rješenja Fonda može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u roku od 8 dana od dana dostave rješenja.

Članak 23.

(1) Proizvođač mora voditi poslovnu evidenciju o količini proizvedenih ili uvezenih motornih vozila, prema tipu i izvedbi motornih vozila za svaku kalendarsku godinu.
(2) Podaci iz evidencije dostavljaju se Agenciji za zaštitu okoliša i Fondu na obrascu Izvješće uvoznika i/ili proizvođača vozila (u daljnjem tekstu: IUOV/PV), protekom kalendarske godine, najkasnije do konca ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.
(3) Na zahtjev Fonda podaci iz evidencije mogu se dostavljati Fondu i u kraćim vremenskim razmacima.

Članak 24.

(1) Obveznik plaćanja naknade za gospodarenje otpadnim vozilima koji izveze motorno vozilo iz Republike Hrvatske ima pravo na povrat plaćene naknade za gospodarenje otpadnim vozilima na temelju jedinstvene carinske deklaracije (JCD).
(2) Zahtjev za povrat plaćene naknade podnosi se Fondu.
(3) Uz zahtjev za povrat plaćene naknade prilaže se:
– dokaz o plaćanju naknade prema rješenju iz članka 22. stavka 3. ovoga pravilnika,
– preslika prometne dozvole,
– datum uvoza ili proizvodnje vozila,
– dokaz o izvozu motornog vozila (JCD),
(4) Obveznik plaćanja naknade ima pravo na povrat plaćene nak­nade za gospodarenje otpadnim vozilima umanjene za 2% iznosa radi manipulativnih troškova.

IV. OBRAČUNAVANJE TROŠKOVA SKUPLJANJA, PRIJEVOZA I OPORABE OTPADNIH VOZILA

Članak 25.

Pod troškovima gospodarenja otpadnim vozilima podrazumijeva se naknada za skupljanje i oporabu ili zbrinjavanje otpadnih vozila koja obuhvaća troškove skupljanja, privremenog skladištenja i prijevoza od posjednika do privremenog skladišta skupljača i od skupljača do mjesta obrađivanja, te oporabu ili zbrinjavanje materijala i sastavnih dijelova vozila iz članka 17. alineje 1. ovog Pravilnika.

Članak 26.

Skupljač otpadnih vozila ima pravo na naknadu troškova skup­ljanja, privremenog skladištenja i prijevoza otpadnih vozila od posjednika do privremenog skladišta skupljača ili skladišta obrađivača.

Članak 27.

(1) Obrađivač otpadnih vozila ima pravo na naknadu troškova prijevoza od privremenog skladišta skupljača do privremenog skladišta obrađivača kao i na naknadu troškova oporabe ili zbrinjavanja materijala i sastavnih dijelova vozila iz članka 17. alineje 1. ovog Pravilnika.
(2) Obrađivač otpadnih vozila ima pravo na naknadu troškova oporabe ili zbrinjavanja materijala i sastavnih dijelova vozila iz članka 17. alineje 1. ovog Pravilnika koji se ne mogu oporabiti i/ili zbrinuti u Republici Hrvatskoj.
(3) Iznos i način isplate troškova iz stavka 2. ovog članka odredit će Fond temeljem javnog natječaja za obavljanje poslova oporabe ili zbrinjavanja materijala i sastavnih dijelova vozila iz članka 17. alineje 1. ovog Pravilnika.

Članak 28.

(1) Naknada skupljaču za skupljene količine otpadnih vozila iznosi 0,30 kn/kg (uključujući PDV) za preuzete količine otpadnih vozila od posjednika otpadnih vozila na lokaciji posjednika.
(2) Naknada skupljaču za skupljene količine otpadnih vozila iznosi 0,15 kn/kg (uključujući PDV) za pokrivanje troškova preuzimanja i privremenog skladištenja.
(3) Naknada obrađivaču ili skupljaču iznosi 0,15 kn/kg (uključujući PDV) za pokrivanje troškova prijevoza otpadnih vozila od skladišta skupljača do obrađivača.
(4) Skupljač nema pravo na naknadu iz stavka 1. ovog članka u slučaju kada posjednik doveze otpadno vozilo u skladište skupljača.
(5) Pored naknada iz stavka 2. i 3. i ovog članka skupljač ili obrađivač imaju pravo na naknadu stvarnih troškova trajektnog prijevoza, uz predočenje računa.
(6) Skupljač koji je preuzeo vozilo koje ne odgovara odredbama iz članka 10. stavka 3. ovog pravilnika pravo na isplatu naknade iz članka 26. ostvaruje na osnovi stvarne težine vozila koje je predao obrađivaču.
(7) O preuzimanju vozila koje nije u skladu s člankom 10. stavak 3. ovog pravilnika skupljač i obrađivač sastavljaju poseban zapisnik.

Članak 29.

(1) Posjednik otpadnog motornog vozila ima pravo na naknadu za predaju otpadnog vozila skupljaču.
(2) Naknada posjedniku otpadnog motornog vozila iznosi 0,40 kn/kg (uključujući PDV) za otpadno vozilo koje je sam predao u privremeno skladište skupljača.
(3) Naknada posjedniku otpadnog motornog vozila iznosi 0,10 kn/kg (uključujući PDV) za otpadno vozilo za koje je posjednik pozvao skupljača da ga odveze do privremenog skladišta.
(4) Naknadu iz stavka 2. ili stavka 3. ovoga članka skupljač plaća posjedniku pri preuzimanju vozila.
(5) Posjednik potpisom na Pratećem listu potvrđuje da je primio naknadu.
(6) Jedan primjerak ovjerenog pratećeg lista skupljač predaje posjedniku.
(7) Posjednik otpadnog vozila mora uz otpadno vozilo predati presliku prometne dozvole iz koje je vidljiv broj šasije, težina, tip i izvedba motornog vozila ili zapisnik komunalnog redara.
(8) Skupljač pravo na isplatu naknade koju je isplatio posjedniku otpadnog vozila stječe na način utvrđen ugovorom iz članka 12. ovoga pravilnika.
(9) Posjednik nema pravo na isplatu naknade iz stavka 1. ovoga članka ako vozilo nije predano u skladu s člankom 10. stavkom 3. ovoga pravilnika.

Članak 30.

(1) Fond isplaćuje skupljaču naknadu za skupljene količine otpadnih vozila i naknadu koju je skupljač isplatio posjedniku otpad­nog vozila.
(2) Skupljač uz zahtjev Fondu za isplatu naknade za skupljene količine otpadnih vozila prilaže preslike prometnih dozvola ili zapisnike komunalnog redara i Prateće listove koje je ovjerio obrađivač.
(3) Skupljač uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka prilaže i Prateći list iz članka 29. stavka 5. kojim potvrđuje da je posjedniku otpad­nog vozila isplatio naknadu.

Članak 31.

(1) Agencija vodi evidenciju o proizvođačima vozila.
(2) Agencija vodi evidenciju o skupljačima i obrađivačima ot­pad­nih vozila.
(3) Fond vodi evidenciju o izdanim Potvrdama o obrađivanju vo­zila.

V. CILJEVI PONOVNE UPORABE, RECIKLIRANJA I OPORABE OTPADNIH MOTORNIH VOZILA

Članak 32.

(1) Obrađivači su obvezni nakon 1. siječnja 2009. osigurati ponovnu uporabu i oporabu najmanje 85 % prosječne mase skupljenog otpadnog vozila tijekom godine i ponovnu uporabu i recikliranje najmanje 80 % prosječne mase skupljenog otpadnog vozila tijekom godine.
(2) Obrađivači su obvezni nakon 1. siječnja 2015. osigurati ponovnu uporabu i oporabu najmanje 95 % prosječne mase skupljenog otpadnog vozila tijekom godine i ponovnu uporabu i recikliranje najmanje 85 % prosječne mase skupljenog otpadnog vozila tijekom godine.
(3) Odredbe ovog članak ne primjenjuju se za motorna vozila iz članak 3. stavka 1. alineje 3. ovog pravilnika.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

(1) Proizvođač je dužan do 15. veljače 2007. godine dostaviti Fondu popunjeni obrazac prema članku 23. ovog pravilnika s podacima o proizvedenim i uvezenim količinama vozila stavljenih na tržište Republike Hrvatske za razdoblje od 1. siječnja 2006. do 31. prosinca 2006. godine, te jednom mjesečno, za svaki mjesec tekuće godine do 5. dana tekućeg mjeseca, za prethodni mjesec.
(2) Fond će temeljem podataka iz stavka 1. ovog članka jednom mjesečno do 15. dana tekućeg mjeseca obračunati obveze proizvođačima za prethodni mjesec.
(3) Obveza plaćanja naknade gospodarenja otpadnim vozilima iz članka 20. započinje 1. siječnja 2007. godine.
(4) Obveze i prava sakupljanja i oporabe i/ili zbrinjavanja otpadnih vozila započinju danom sklapanja ugovora s Fondom iz članka 12. stavka 1. i 3. ovog pravilnika.

Članak 34.

(1) Jedinice lokalne samouprave dužne su najkasnije u roku 6. mjeseci nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika dostaviti Fondu plan skupljanja otpadnih vozila koji je nepoznata osoba odbacila u okoliš na njihovom području.
(2) Temeljem plana iz stavka 1. ovog članka, u skladu s osigu­ranim sredstvima Fond će sklopiti ugovor s jedinicama lokalne samouprave o skupljanju otpadnih vozila koje je nepoznata osoba odbacila u okoliš na njihovom području.
(3) Jedinica lokalne samouprave mora osigurati u slučaju da nema na svom području skupljača i/ili obrađivača preda otpadno vozilo najbližoj osobi ovlaštenoj za gospodarenje otpadnim vozilima u skladu s ovim pravilnikom.
(4) Fond će s obrađivačima ugovoriti posebne uvjete za obradu i oporabu vozila iz stavka 1. ovog članka.

Članak 35.

Obrasci POOV, IUV/PV, ISOV i IOOV s odgovarajućim sadržajem tiskani su uz ovaj pravilnik i čine sastavni dio ovog pravilnika.

Članak 36.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u »Narod­nim novinama« osim odredbe članka 17. alineje 2. i 4. koja stupa na snagu 31. XII. 2008.

Klasa: 351-01/06-04/45
Urbroj: 531-08-1-06-1
Zagreb, 12. prosinca 2006.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh. v. r.

PRILOG 1.

Napomene:
– Dopuštena je maksimalna vrijednost koncentracije do 0,1% masenog udjela po homogenom materijalu za olovo, šesterovalentni krom i živu, te do 0,01% mase udjela po homogenom materijalu za kadmij.
– Ponovna uporaba dijelova vozila, koja su već bila na tržištu na dan isteka izuzeća, dopuštena je bez ograničenja.
– Novi zamjenski dijelovi stavljeni na tržište nakon 1. srpnja 2003. koji su koriste za vozila stavljena na tržište prije 1. srpnja 2003. su izuzeti od odred­bi propisanih člankom 5.(1)

PRILOG 2.

OZNAČAVANJE I IDENTIFIKACIJA PLASTIČNIH SASTAVNIH DIJELOVA I MATERIJALA U VOZILU


Za označavanje i identifikaciju plastičnih sastavnih dijelova i materijala u vozilu, koji su mase veće od 100 grama, primjenjuje se sljedeća nomenklatura:
– ISO 1043-1 Plastika – simboli i kratice Dio 1: Osnovni polimeri i njihove posebne karakteristike.
– ISO 1043-2 Plastika – simboli i kratice Dio 2: Punila i pojačivači.
– ISO 11469 Plastika – Prepoznavanje prema vrsti polimera i označavanje proizvoda.
Za označavanje i identificiranje dijelova elastometara i materijala u vozilima, koji su mase veće od 200 grama, koristi se sljedeća nomenklatura:
– ISO 1629 Gume i lateksi – Nomenklatura. Ovo se ne primjenjuje za automobilske gume.
Simboli »<« ili »>« korišteni u ISO standardima, mogu biti zamijenjeni zagradama.