Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja zdravstvenih ustanova, odnosno privatne prakse u Osnovnoj mreži zdravstvene djelatnosti

NN 136/2006 (18.12.2006.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja zdravstvenih ustanova, odnosno privatne prakse u Osnovnoj mreži zdravstvene djelatnosti

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

3084

Na osnovi odredbi članka 44. stavka 4., članka 139. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 121/03., 48/05. i 85/06.), i članka 19. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 16/02., 24/02. i 58/03.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 39. sjednici održanoj 7. prosinca 2006. godine, donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU I NAČINU DAVANJA MIŠLJENJA O OPRAVDANOSTI OSNIVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA, ODNOSNO PRIVATNE PRAKSE U OSNOVNOJ MREŽI ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI

Članak 1.

U Pravilniku o postupku i načinu davanja mišljenja o oprav­danosti osnivanja zdravstvenih ustanova, odnosno privatne prakse u Osnovnoj mreži zdravstvene djelatnosti (»Narodne novine« broj 94/05.– u daljnjem tekstu: Pravilnik) u članku 3. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
»Uz zahtjev za izdavanje mišljenja o opravdanosti osnivanja privatne prakse na novoj adresi podnositelj zahtjeva koji je privatnu praksu obavljao u domu zdravlja na osnovi ugovora o zakupu obvezan je uz dokumentaciju iz stavka 1. ovog članka priložiti i odlukU upravnog vijeća doma zdravlja o raskidu ugovora o zakupu odnosno svoj otkaz ugovora o zakupu ovjeren kod javnog bilježnika.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/06-01/377
Urbroj: 338-01-01-06-1
Zagreb, 7. prosinca 2006.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prim. Stjepan Bačić, dr. med., v. r.