Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/1430-01/2006-02/46 od 21. rujna 2006. o odobrenju Prijedloga za odobrenje državnih jamstava poduzetniku 3. maj Brodogradilište d.d., sukladno članku 18. Zakona o državnim potporama

NN 136/2006 (18.12.2006.), Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/1430-01/2006-02/46 od 21. rujna 2006. o odobrenju Prijedloga za odobrenje državnih jamstava poduzetniku 3. maj Brodogradilište d.d., sukladno članku 18. Zakona o državnim potporama

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

3093

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, na temelju članka 5. i članka 13. stavka 3. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05) u upravnom postupku davanja odobrenja na Prijedlog za odobrenje državnih jamstava 3. Maj Brodogradilištu d.d., sa sjedištem u Rijeci, p.p. 197, pokrenutom na zahtjev Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 78, na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja sa 68. sjednice, održane 21. rujna 2006., donosi sljedeće

RJEŠENJE

I. Odobrava se Prijedlog za odobrenje državnih jamstava poduzetniku 3. Maj Brodogradilište d.d., u iznosu od 216.338.237,61 USD odnosno 1.267.879.447,17 kn i 54.210.000,00 EUR odnosno 402.786.425,73 kn, odnosno u ukupnom iznosu od 1.670.665.872,90 kn, koja se odnose na sljedeće, pod uvjetima iz točke II. izreke ovog rješenja:
1. iznos od 145.860.075,61 USD odnosno 854.832.664,22 kn, koji će se koristiti za kratkoročna zaduženja kod poslovnih banaka za podmirivanje tekućih troškova poslovanja.
2. iznos od 54.478.162 USD, odnosno 319.276.622,95 kn (glav­nica uvećana za kamatu), koji će se koristiti za zaduženje kod DEPFA BANK Investment Bank Ltd.– CY 1665 Nicosia, Cyprus, a kojim će se izvršiti povrat kredita DEUTSCHE BANK AG, London, s valutom dospijeća 28. rujna 2006., osiguran jamstvom Ministarstva financija od 3. listopada 2005.
3. iznos od 16.000.000 USD odnosno 93.770.160,00 kn, koji će se koristiti za financijsko zaduženje kod poslovne banke za nabavu materijala za novogradnje 702, 703 i 704.
4. iznos od 54.210.000 EUR odnosno 402.786.425,73 kn, koji će se koristiti za financijsko zaduženje kod poslovne banke za nabavu materijala za novogradnje 708 i 709.
II. Državna jamstva iz točke I. izreke ovog rješenja odobravaju se pod sljedećim uvjetima:
1. Korisnik državnih jamstva iz točke I. izreke ovog rješenja prilikom izdavanja državnih jamstava od strane Ministarstva financija, mora uplatiti iznos od 0,5 posto na ukupnu vrijednost izdanih držav­nih jamstava u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske.
2. Krediti pokriveni državnim jamstvima iz točke I. izreke ovog rješenja moraju biti odobreni pod redovitim tržišnim uvjetima, odnosno s kamatnom stopom koja se odobrava poduzetnicima koji nisu u financijskim teškoćama, a koja ne bi smjela biti niža od referentne kamatne stope u iznosu od 5,44 posto. Kredit mora biti vraćen u roku od dvanaest (12) mjeseci od isplate posljednjeg obroka korisniku državnog jamstva.
3. U roku ne duljem od šest (6) mjeseci, odnosno najkasnije do 21. ožujka 2007., Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja mora biti dostavljen plan restrukturiranja ili plan likvidacije poduzetnika 3. Maj Brodogradilišta d.d. ili dokaz da su krediti pokriveni držav­nim jamstvom vraćeni u cijelosti, odnosno da je državno jamstvo prestalo važiti.
III. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, kao davatelj državne potpore u obvezi je osigurati izradu izvješća o uvjetima i namjeni korištenja kredita za koje su izdana državna jamstva iz točke I. izreke ovog rješenja i takva izvješća dostavljati Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja, radi provedbe nadzora nad izvršenjem ovog rješenja.
– Trajanje obveze: za cijelo vrijeme trajanja razdoblja sanacije poduzetnika 3. Maj Brodogradilište d.d., odnosno dok korisnik državnog jamstva ne utroši u potpunosti kredite za koje su izdana državna jamstva.
– Rok za izvršenje: svakog petnaestog u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.
IV. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

I. Zaprimanje zahtjeva i dokumentacije

1. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 28. kolovoza 2006., od Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva (dalje: Ministarstvo), Prijedlog za odobrenje držav­nih jamstava za poduzetnika 3. Maj Brodogradilište d.d., od 28. kolovoza 2006., klasa: 310-14/06-01/51, urbroj: 526-03-03/1-06-3. Rečenim Prijedlogom zatraženo je državno jamstvo u iznosu od 108.379.669,00USD.
Prijedlog za odobrenje državnih jamstava podnesen je suklad­no članku 11. stavku 1. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05; dalje: ZDP).
U Prijedlogu Ministarstva navedeno je da poduzetnik 3. Maj Brodogradilište d.d. nije u mogućnosti realizirati kredite za koje je kao osiguranje plaćanja već odobreno državno jamstvo od strane Vlade Republike Hrvatske (dalje: Vlada RH), jer su poslovne banke zatražile i rješenje o odobrenju Agencije.
Zbog činjenice da banke nisu spremne odobriti kredite za koja su dana državna jamstva bez odobrenja Agencije, dovedeno je u pitanje likvidnost poduzetnika, te zbog činjenice da je poduzetnik u fazi izrade programa restrukturiranja, Ministarstvo je navedenim Prijedlogom od 28. kolovoza 2006., zatražilo odobrenje predmetnih državnih jamstava za osiguranje likvidnosti poslovanja poduzetnika u teškoćama za vrijeme trajanja sanacije dok ne bude izrađen plan restrukturiranja poduzetnika. Naime, primarni cilj državne potpore za sanaciju je osiguranje likvidnosti poslovanja poduzetnika u teškoćama dok ne bude izrađen plan restrukturiranja.
Prijedlog Ministarstva od 28. kolovoza 2006. temelji se na članku 17. stavku 1. Uredbe o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 121/03; Uredba) koji određuje pravila o dodjeli državnih pot­pora za sanaciju.
Nadalje, Ministarstvo je u Prijedlogu navelo da državna jamstva predstavljaju minimalno potrebna sredstva za održavanje likvidnosti poslovanja poduzetnika 3. Maj Brodogradilište d.d. do kraja 2006.
Na prijedloge podnesene sukladno članku 11. stavku 1. ZDP-a, Agencija izdaje rješenje iz članka 13. ZDP-a.
S obzirom da podaci iz zahtjeva zaprimljeni 28. kolovoza 2006., nisu bili dovoljni za donošenje rješenja iz članka 13. ZDP-a, zahtjevom od 30. kolovoza 2006., sukladno članku 9. stavka 1. i 2. ZDP-a, Agencija je zatražila od Ministarstva dostavu sljedeće dokumentacije:
1. financijska izvješća za 2003., 2004., 2005. i I. – VI. 2006. (uključujući račun dobiti i gubitka, bilancu, novčani tijek, revizorsko izvješće za 2005.),
2. konsolidirano financijsko izvješće za grupu/holding za 2005., odnosno za 2004., ukoliko za 2005. isto nije napravljeno,
3. vlasničku strukturu poduzetnika na dan 31. prosinca 2005.,
4. prosječan broj radnika temeljem sati rada i broj radnika na dan 31. prosinca za razdoblje 2003. – 2005.,
5. iznos i ostale uvjete kredita za koji se izdaje državno jamstvo (naziv banke, kamata, rok povrata kredita),
6. točan popis s iznosima rashoda/troškova koji će biti pokriveni odobrenim iznosom kredita uz obrazloženje da je to neophodno potrebno kako bi poduzetnik mogao nastaviti poslovati narednih šest mjeseci dok ne izradi plan restrukturiranja,
7. obrazloženje Ministarstva financija postoje li izvori u državnom proračunu za izdavanje državnog jamstva.
Dodatna objašnjenja te ispunjene Obrasce prijave državne potpore sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju, te načinu prikupljanja podataka i vođenja evidencija državnih potpora (»Narodne novine«, broj 11/05), Agencija je zatražila zahtjevom od 11. rujna 2006.
2. U međuvremenu tj. u razdoblju od 6. rujna 2006., pa do održavanja 68. sjednice Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće) 21. rujna 2006., Ministarstvo je Agenciji u više navrata dostavljalo izmjene iznosa državnih jamstava za poduzetnika 3. Maj Brodogradilište d.d.
U cilju usklađenja iznosa državnih jamstava i što učinkovitijeg prikupljanja potrebnih podataka i dokumentacije održano je više sastanaka s predstavnicima Hrvatske brodogradnje Jadranbrod d.d., Ministarstva te s predstavnicima poduzetnika 3. Maj Brodogradilišta d.d.
Agencija je, sukladno zahtjevima od 30. kolovoza 2006. i 11. rujna 2006., zaprimila svu traženu dokumentaciju.
Konačni Prijedlog Ministarstva za izdavanje državnih jamstva u ukupnom iznosu od 216.338.237,61 USD i 54.210.210,00 EUR od 15. rujna 2006., klasa: 310-14/06-01/55, urbroj: 526-03-03/2-06-5, Agencija je zaprimila 18. rujna 2006. Ukupni iznos državnih jamstava odnosi se na sljedeće:
– iznos od 145.860.075,61 USD, odnosno 854.832.664,22 kn, odnosi se na kratkoročno financiranje tekućeg poslovanja zaduženjem kod sljedećih poslovnih banaka: **************, *************** te ******************* (prije *************).
– iznos od 54.478.162 USD (glavnica uvećana za kamatu), odnosno 319.276.662,95 kn koristit će se za zaduženje kod DEPFA BANK Investment Bank Ltd.– CY 1665 Nicosia, Cyprus, kojim će se izvršiti povrat kredita DEUTSCHE BANK AG, London, s valutom dospijeća 28. rujna 2006., a koji je osiguran jamstvom Ministarstva financija RH od 3. listopada 2005.
– iznos od 16.000.000 USD, odnosno 93.770.160,00 kn koji se odnosi na kratkoročno kreditiranje novogradnji 702, 703 i 704 (po Odlukama Vlade RH od 26. ožujka 2004.);
– iznos od 54.210.000 EUR, odnosno 402.786.425,73 kn koji se odnosi na kratkoročno kreditiranje novogradnji 708 i 709 za naručitelja Uljanik Shipmanagement Inc., Monrovia.
(Napomena: iznos u kunama izračunat je prema tečaju Hrvatske narodne banke na dan 21. rujna 2006., koji za 1 EUR iznosi 7,430113 kn dok za 1 USD iznosi 5,860635 kn)

II. Propisi primijenjeni tijekom postupka pred Agencijom


Agencija je prilikom vođenja postupka, osim odredbi ZDP-a i Uredbe koju Agencija primjenjuje sukladno članku 10. Uredbe o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 50/06), sukladno članku 6. stavku 4. ZDP-a i članku 70. stavku 2. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica i Republike Hrvatske (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 14/01, 14/04, 1/05 i 7/05; dalje: SSP), koji je stupio na snagu 1. veljače 2005., primjenjivala i kriterije i standarde poredbenog prava Europske unije koji se odnose na državne potpore i to iz Smjernica Zajednice za državne potpore za sanaciju i restrukturiranje poduzetnika u teškoćama (OJ C 244, od 1. listopada 2004.; dalje Smjernice).

III. Utvrđivanje činjenica 

Na temelju dostavljenih podataka, te provedenih pravnih i ekonomskih analiza utvrđene su sljedeće činjenice:

1. Poduzetnik 3. Maj Brodogradilište d.d.

Poduzetnik 3. Maj Brodogradilište d.d. upisan je u registru Trgovačkog suda u Rijeci s matičnim brojem subjekta upisa 040160144, sa sjedištem poduzetnika u Rijeci, Liburnijska 3.
Poduzetnik je osnovan 1906., pod imenom “DANUBIUS”. Neposredno pred kraj II. Svjetskog rata, u potpunosti je uništen, te je njegova obnova trajala do 1948. Prvi izvozni ugovor poduzetnik je zaključilo 1956., a 1961. počinje proizvodnja pogonskih dizelskih strojeva.
Donošenjem Odluke o osnivanju 12. lipnja 1992., poduzetnik 3. Maj Brodogradilište pretvoren je u dioničko društvo, a navedena Odluka usklađena je sa Zakonom o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, broj 111/93, 34/99, 52/00, 118/03) 21. prosinca 2000. Temeljni kapital poduzetnika 3. Maj Brodogradilište d.d. iznosi 26.174.000,00 kn i sastoji se od 65.435 dionica nominalne vrijednosti 400 kn po dionici.
Brodogradilište 3. Maj zapošljava 2352 djelatnika.

1.1. Vlasnička struktura poduzetnika 3. Maj Brodogradilište d.d.

Jedini osnivač i 100-postotni vlasnik poduzetnika je Brodograđevna Industrija 3. Maj d.d. upisana u registru Trgovačkog suda u Rijeci s matičnim brojem subjekta upisa 040000833.
Osim poduzetnika 3. Maj Brodogradilište d.d., u poslovnoj grupi nalaze se i sljedeći poduzetnici: 3. Maj motori i dizalice d.d., 3. Maj Tibo d.d., 3. Maj OEK d.o.o., 3. Maj Ugostiteljstvo d.o.o., 3. Maj Servis MDU d.o.o. te 3. Maj STM d.o.o.
Kao što je već navedeno, jedini osnivač i vlasnik svih poduzetnika koji čine grupu 3. Maj je Brodograđevna Industrija 3. Maj d.d. čija je vlasnička struktura navedena u Tabeli 1.

Tabela 1. Struktura vlasništva poduzetnika Brodograđevna Industrija 3. Maj d.d. na dan 31. prosinca 2005.

R. br.

Dioničari

Broj dionica

% udjela u vlasništvu

1.

Državna agencija za sanaciju banaka…

299.949

23,78

2.

Hrvatski fond za privatizaciju

273.963

21,72

3.

Mali dioničari

180.248

14,29

4.

Hrvatski zavod za mirov. osiguranje

178.039

14,11

5.

Ministarstvo financija

164.697

13,06

6.

Hrvatski zavod za zdrav. osiguranje

112.423

8,91

7.

Hrvatska brodogradnja – Jadranbrod

15.341

1,22

8.

Medika d.d.

12.979

1,03

9.

Grad Rijeka

5.301

0,42

10.

Farmacija d.d.

4.448

0,35

11.

Hrvatske vode

3.609

0,29

12.

Hrvatske šume d.o.o.

3.208

0,25

13.

Hrvatski zavod za transf. medicinu

2.728

0,22

14.

Hrvatska gospodarska komora

2.399

0,19

15.

Hospitalija d.d.

1.179

0,09

16.

Lumico impex

764

0,06

17.

Hrvatski domovinski fond dd.

126

0,01

18.

Ukupno

1.261.401

100

 Izvor: dopis poduzetnika 3. Maj Brodogradilište d.d.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Temeljni kapital poduzetnika Brodograđevna Industrija 3. Maj d.d. iznosi 126.140.100,00 kn, a podijeljen je na 1.261.401 dionica nominalne vrijednosti 100 kn po dionici.
Iz Tabele 1. vidljivo je da je Republika Hrvatska (dalje: RH) vlasnik 84,18 posto udjela u poduzetniku Brodograđevna Industrija 3. Maj d.d.

1.2. Djelatnost poduzetnika 3. Maj Brodogradilište d.d.

Prema Pravilniku o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (»Narodne novine«, broj 52/03), osnovna djelatnost poduzetnika je gradnja i popravak brodova.
Tijekom 2005. poduzetnik je naručiteljima predao 5 novoizgrađenih brodova, izvršeno je porinuće 4 broda i položene su 4 kobilice.
Osim toga, poduzetnik je u 2005. postigao određeni napredak u proizvodnom procesu i skratio razdoblje izgradnje broda s 12 mjeseci na 10 mjeseci. Sektor proizvodnje učinio je iznimne napore i unaprijedio proizvodni proces, što za posljedicu ima efikasnije zadovoljavanje potreba naručitelja i mogućnost povećanja obujma narudžbi za nove brodove.
Samim time smanjilo se i razdoblje naplate cijelog posla, te je poduzetniku omogućeno ostvarivanje priljeva od strane kupaca u puno kraćem roku.
Prema poslovnim planovima poduzetnik u 2006. namjerava dovršiti gradnju i predati naručiteljima 4 broda, izvršiti 4 porinuća i položiti 5 novih kobilica.
Proizvodnja u prvih osam mjeseci 2006. odvija se prema planu, tj. naručiteljima su predana su 2 broda, izvršena su 2 nova porinuća te postavljene 2 kobilice.
U knjizi narudžbi na dan 31. kolovoza 2006. poduzetnik 3. Maj Brodogradilište d.d. ima narudžbe za 12 novogradnji kako je to prikazano u Tabeli 2.

Tabela 2. Knjiga narudžbi za 3. Maj Brodogradilište d.d. – stanje na dan 31. kolovoza 2006.

Novogradnje

Godina potpisivanja ugovora

dwt (ukupno)

Iznos ugovora u USD

696, 697

2003.

103.600

72.316.425

698, 699, 700, 701

2003.

207.200

144.966.580

702, 703, 704, 705, 706

2003. – 2005.

180.000

218.581.501

707

2005.

12.300

54.928.283

UKUPNO

 

503.100

490.792.789

Izvor: dopis poduzetnika 3. Maj Brodogradilište d.d.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

2. Tržište brodogradnje

2.1. Tržište brodogradnje na razini svjetske brodogradnje

Svjetske narudžbe brodova u prosincu 2005. iznose 221.787.515,00 tdw (nosivost broda izražena u metričkim tonama – tons dead weigh) veće su za 9,9 posto (tj. oko 20,07 mil tdw) u odnosu na narudžbe iz prosinca 2004.
Prema podacima iz Fairplay Solutions (kolovoz 2006.) u odnosu na kraj 2005., ukupne narudžbe povećale su se za 40,872 mil. dwt (bruto nosivost broda u tonama – dead weigh tonnage capacity) ili 18,43 posto. Japan, Koreja, i Kina, povećale su narudžbe za 38,080 mil. dwt ili za cca 19,65 posto, dok su ostale zemlje povećale narudžbe za 2,788 mil. dwt ili za oko 9,96 posto. Po navedenim podacima, hrvatska brodogradnja nalazi se na 6. mjestu s 2,685 mil. dwt narudžbi. U odnosu na bruto nosivost broda u tonama (dwt) u hrvatskim brodogradilištima došlo je do smanjenja narudžbi za 8,08 posto u odnosu na narudžbe od kraja 2005.

Tabela 3. Svjetska knjiga narudžbi prema bruto nosivosti broda u tonama (dwt)

Zemlja isporuke

Izvor: Fairplay Solutlons

br. 99/02.12.2004.

br. 111/prosinac 2005.

br. 119/kolovoz 2006.

DWT Indeks u %

broj

DWT

%

broj

DWT

%

broj

DWT

%

2006/2004

2006/2005

Japan

985

72.774.062

32,8

1.106

76.974.495

34,7

1.186

85.267.279

32,5

117

111

J. Koreja

993

74.646.788

33,7

1.134

79.646.322

35,9

1.276

92.543.418

35,2

124

116

Kina

616

31.018.778

14

820

37.175.220

16,8

1.107

54.069.473

20,6

174

145

Njemačka

111

2.840.090

1,28

168

3.930.826

1,77

193

4.268.782

1,63

150

109

Taiwan

48

2.998.140

1,35

53

3.051.190

1,38

56

3.353.340

1,28

112

110

Hrvatska

63

3.376.610

1,52

67

2.920.687

1,32

61

2.684.609

1,02

80

92

Poljska

75

2.688.322

1,21

63

2.254.350

1,02

93

2.063.696

0,79

77

92

USA

14

812.500

0,37

24

1.096.940

0,49

21

779.648

0,3

96

71

Ostali

597

10.564.315

4,76

848

14.737.485

6,64

945

17.629.249

6,71

167

120

Ukupno

3.502

201.719.605

91

4.283

221.787.515

100

4.938

262.659.494

100

130

118

Izvor: dopis poduzetnika 3. Maj Brodogradilište d.d.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Iz Tabele 3. razvidno je da se svjetske narudžbe i dalje povećavaju. Najveće povećanje u odnosu na kraj 2005. ostvarila je Kina s 45,44 posto, zatim J. Koreja s 16,19 posto te Japan s 10,77 posto.
Usporedba cijena promatranih tipova brodova prema Clarksonu Issue 734/25.08.2006. u kolovozu 2006., ukazuje na povećanje istih u odnosu na prosinac 2005. od 3 do 13 posto ovisno o tipu broda, uz napomenu da se najveći porast bilježi kod tankera veličine Suezmaxa i Aframaxa (13 posto i 11 posto) i kod brodova za rasute terete – Handymax 11 posto.
Tržišne cijene novogradnji u svibnju i lipnju 2005. dosegle su svoj maksimum, gotovo za sve tipove i veličine brodova koji su interesantni hrvatskim brodogradilištima, te su uz male oscilacije i do sredine 2006. ostale na istoj razini. Dakle, promatrano s aspekta cijena, bilo bi oportuno ići u popunjavanje i/ili ugovaranje slobodnih kapaciteta, naravno pod uvjetom da u postojećim okolnostima, tržišne cijene novogradnji ne stvaraju nove gubitke brodogradilištima.

2.2. Tržište brodogradnje na razini RH

U nacionalnim okvirima brodograđevna industrija predstavlja stratešku djelatnost koja zapošljava oko 13.000 vlastitih radnika i do 7.500 kooperanata koji rade u brodogradilištima. U ukupnom robnom izvozu RH brodogradnja sudjeluje sa udjelom od 12 – 15 posto, u BDP RH brodogradnja sudjeluje sa udjelom od 1,4 posto, u neto plaćama sa 1,8 posto i u doprinosima sa oko 2 posto.
Hrvatska brodogradilišta su na kraju 2004. u knjizi narudžbi imala 73 novogradnje čija je ukupna vrijednost iznosila 2,202 mil USD. Od ukupnog broja novogradnji 22 novogradnje čija je vrijednost ukupno iznosila 566,83 mil USD isporučene su do 31. prosinca 2005. U istom razdoblju, na snagu su stupili novi ugovori za gradnju 24 broda (ukupne vrijednosti 967,61 mil USD), pa se u knjizi narudžbi na dan 31. prosinca 2005. nalazi 75 brodova čija je ukupna vrijednost 2.673.057.247,00 USD.
Na dan 31. kolovoza 2006. u knjizi narudžbi prikazanoj u Tabeli 4. nalazi se 62 broda ukupne vrijednosti 2.395.711.520,00 USD i nosivosti 2,42 mil dwt.

Tabela 4. Knjiga narudžbi na dan 31. kolovozA 2006.

BRODOGRADILIŠTE

stanje 31. 12. 2005.

brodovi isporučeni
I.-VIII. 2006.

brodovi ugovoreni
1.– VIII. 2006.*

stanje 31. 8. 2006.

 

br

prod. cijena

br

prod. cijena

br

prod. cijena

br

prod. cijena

ULJANIK

20

962.360.376

4

138.620.135

 

 

16

826.157.801

3. MAJ

15

595.502.540

3

103.327.016

 

 

12

490.792.789

BRODOSPLIT

18

709.130.801

5

122.694.697

 

 

13

589.662.000

BRODOTROGIR

9

315.767.512

1

29.993.333

2

95.478.744

10

381.496.256

KRALJEVICA

8

68.522.783

2

1.999.256

2

20.709.829

8

87.630.489

BRODOSPLIT BSO

5

21.773.235

2

1.937.478

 

 

3

19.972.185

UKUPNO

75

2.673.057.247

17

398.571.915

4

116.188.573

62

2.395.711.520

* ugovori koji su stupili na snagu
Izvor: dopis poduzetnika 3. Maj Brodogradilište d.d.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Tijekom prvih osam mjeseci 2006. brodogradilišta su isporučila 17 novogradnji. Na dan 31. kolovoza 2006. na snazi nisu bili sljedeći ugovori: 1 ugovor kojeg je potpisalo Brodogradilište Kraljevica (Atlantska plovidba) u vrijednosti 5,1 mil EUR, 4 ugovora koje je potpisalo Brodogradilište Brodosplit (Tankerska plovidba i Stena) u vrijednosti 227,8 mil USD i 6 ugovora koje je potpisalo Brodogradilište 3. MAJ (Uljanik Plovidba i Biglift Shipping) u vrijednosti 247,46 mil. EUR. Osim toga Brodosplit ima potpisana 2 opcijska ugovora sa Stenom za nastavak serije.
3. Analiza poslovanja poduzetnika 3. Maj Brodogradilište
Agencija je izvršila analizu financijskih i poslovnih rezultata poduzetnika 3. Maj Brodogradilišta d.d. temeljem podataka iz financijskih izvještaja kao i temeljem ostale dostavljene dokumentacije.
Nakon provedene poslovne i financijske analize poslovanja poduzetnika, utvrđeno je da je poduzetnik 3. Maj Brodogradilište d.d. poduzetnik u teškoćama. Sukladno članku 16. stavku 2. Uredbe, poduzetnik u teškoćama je onaj poduzetnik koji nije sposoban vlastitim sredstvima ili sredstvima koja može pribaviti od svojih vlasnika/dioničara ili vjerovnika spriječiti gubitke, a koji bi, bez vanjske intervencije države, gotovo sigurno kratkoročno ili srednjoročno ugrozili njegov opstanak.
Sukladno točki 10. Smjernica koje se primjenjuju sukladno članku 6. stavku 4. ZDP-a i članku 70. stavku 2. SSP-a, smatra se da je poduzetnik u teškoćama, osobito u sljedećim slučajevima:
a) u slučaju dioničkog društva ili društva s ograničenom odgovornosti, ako je više od polovice iskazanog kapitala nestalo te više od četvrtine tog kapitala izgubljeno u prethodnih dvanaest mjeseci;
b) u slučaju trgovačkog društva u kojem su neki članovi neograničeno odgovorni za obveze društva, ako je više od polovice kapitala prikazanog u financijskim izvještajima trgovačkog društva nestalo, te više od četvrtine tog kapitala izgubljeno u prethodnih dvanaest mjeseci;
c) u slučaju bilo kojeg oblika trgovačkog društva ako temeljem nacionalnih propisa ispunjava uvjete za pokretanje stečajnog postup­ka.
Prema točki 11. Smjernica, može se smatrati da je poduzetnik u teškoćama i kada nije ispunjena niti jedna od prethodnih pret­postavki, posebno ako su prisutni tipični pokazatelji da je riječ o poduzetniku u teškoćama, kao što su to primjerice rast gubitaka, smanjenje ukupnog prihoda, rast zaliha, višak kapaciteta, smanjenje novčanih tokova, rast duga, porast troškova kamata i pad ili nulta neto vrijednost imovine.
U Tabeli 5. prikazani su samo osnovni pokazatelji za poduzetnika 3. Maj Brodogradilište d.d.

Tabela 5. Osnovni pokazatelji poduzetnika 3. Maj Brodogradilište d.d. – u 000 kuna

 

2003.

2004.

2005.

Ukupni prihodi

1.128.100

1.101.830

1.393.547

Ukupni rashodi

1.127.718

2.072.313

1.482.677

Dobit/gubitak

382

-970.483

-89.130

Novčani tok

-827

-3.092

23.237

Kapital i rezerve

0,00

0,00

0,00

Dugoročne i kratkoročne obveze

1.248.551

1.392.995

2.120.509

Broj zaposlenih

2.169

2.280

2.352

Izvor: dopis poduzetnika 3. Maj Brodogradilište d.d.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Iz navedenih pokazatelja vidljivo je sljedeće:
– poduzetnik u prethodnom trogodišnjem razdoblju iskazuje u financijskim izvještajima ukupnu vrijednost kapitala jednaku nuli, što znači da je iznos gubitka veći od temeljnog kapitala, tako da je ispunjen jedan od glavnih kriterija određivanja poduzetnika u teškoćama, naveden u točki 10. a) Smjernica,
– osim navedenog gubitka temeljnog kapitala, kod poduzetnika su prisutni tipični pokazatelji teškoća u poslovanju kao što su: nelikvidnost, insolventnost i visoka zaduženost.
Sukladno kriterijima iz članka 16. stavka 2. Uredbe i kriterijima iz točke 10. i 11. Smjernica, razvidno je da je 3. Maj Brodogradilište d.d. poduzetnik u teškoćama, jer vlastitim sredstvima nije sposoban zaustaviti negativna kretanja poslovanja, a koja bi bez posredovanja države ugrozila opstanak poduzetnika.
Osim gore navedenih kriterija ocjene poduzetnika u teškoćama, bilo je potrebno utvrditi sukladno točki 13. Smjernica je li se poduzetniku koji pripada većoj poslovnoj grupi može dodijeliti potpora za sanaciju i restrukturiranje. U pravilu se takva potpora ne može dodijeliti, osim ako je moguće dokazati da se radi o teškoćama unutar samog poduzetnika, da iste nisu rezultat proizvoljne raspodjele troškova unutar grupe, te da su teškoće preozbiljne da bi ih grupa sama mogla nadvladati.
U Tabeli 6. prikazano je konsolidirano izvješće iz kojeg je vidljivo da ukupni prihod poduzetnika 3. Maj Brodogradilište d.d. čini oko 93 posto konsolidiranog ukupnog prihoda cijele grupe, odnosno između 92 i 99 posto ostvarenog gubitka.

Tabela 6. Konsolidirani Račun dobiti i gubitka za Grupu 3. MAJ u razdoblju 2003. – 2005. u 000 kn 

 

2003.

2004.

2005.

Ukupni prihodi

1.221.358

1.160.471

1.492.846

Ukupni rashodi

1.250.295

2.136.928

1.608.678

Dobit/gubitak

-29.164

-976.670

-116.060

Izvor: dopis poduzetnika 3. Maj Brodogradilište d.d.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Temeljem navedenih podataka ocjena je da nije došlo do proizvoljne alokacije troškova unutar grupe, te da su prihodi i rashodi stvarno nastali i iskazani kod poduzetnika 3. Maj Brodogradilište d.d.
4. Državna jamstva poduzetniku 3. Maj Brodogradilište d.d.
Ukupni iznos kredita za koja su zatražena državna jamstva opisana u točki I.2. obrazloženja ovog rješenja poduzetnik bi koristio za sljedeće namjene:
1. Iznos državnog jamstva od 145.860.075,61 USD, poduzetnik bi koristio za kratkoročna zaduženja kod poslovnih banaka kojima će podmirivati tekuće troškove poslovanja opisane u Tabeli 7.

Tabela 7. Troškovi poslovanja poduzetnika 3. Maj Brodogradilište do 21. ožujka 2007.

OPIS

DOSPIJEĆE OBVEZE

Iznos u USD

1.Dospjele obveze

 

 

********

********

********

********

********

********

********

********

********

********

********

********

********

********

********

********

********

********

UKUPNO

 

32.991.961

2.Obveze

 

 

********

********

********

********

********

********

********

********.

********

********

********

********

UKUPNO

 

10.198.377

3.Krediti

 

 

********

********

********

********

********

********

********

********

********

********

********

********

********

********

********

********

********

********

********

********

********

********

********

********

********

********

********

UKUPNO

 

64.003.438

4. Gradnje 697-701

 

 

********

********

********

 

********

********

 

********

********

 

********

********

UKUPNO

 

12.261.306

********

********

********

 

********

********

 

********

********

 

********

********

UKUPNO

 

10.638.868

5. ********

 

12.647.088

6. ********

 

6.793.832

UKUPNO 1.-6.

 

149.534.870

Izvor: dopis poduzetnika 3. Maj Brodogradilište d.d.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Krediti poslovnih banaka koristit će se pod sljedećim uvjetima: prilikom realizacije kredita uplaćuje se jednokratna naknada u visini od 0,5 posto za kredit odobren kod ********; 0,10 posto za kredit odobren kod ********** i 0,5 posto za kredit odobren kod ***********; kamatna stopa kod ************ i ************ iznosit će 5,6 posto, dok će kod ********** iznositi 6,29 posto; rok povrata kredita iznosi najdulje 12 mjeseci.
2. Iznos državnog jamstva od 54.478.162,00 USD poduzetnik će koristiti za zaduženje kod DEPFA BANK Investment Bank Ltd.– CY 1665 Nicosia, Cyprus i na taj način će se izvršiti povrat kredita DEUTSCHE BANK AG, London, s valutom dospijeća 28. rujna 2006., koji je osiguran jamstvom Ministarstva financija RH od 3. listopada 2005.
Poduzetnik bi navedeni kredit koristio pod sljedećim uvjetima: prilikom realizacije kredita uplaćuje se jednokratna naknada u visini 0,20 posto odobrenog iznosa kredita, kamata je obračunata na bazi 6-mjesečnog LIBOR-a + marža 0,20 p.p. godišnje, povrat kredita je najkasnije 12 mjeseci od korištenja, odvjetnički troškovi iznose oko 20.000,00 USD.
Korištenjem kredita DEPFA BANK bila bi zadržana ista razina zaduženosti i izloženosti po izdanim jamstvima, budući da bi se isti iskoristio za vraćanje postojećeg kredita DEUTSCHE BANKA AG, a time bi prestala važiti garancija Ministarstva financija od 3. listopada 2005.
Na taj način izbjeglo bi se aktiviranje državnog jamstva Ministarstva financija za obvezu povrata kredita DEUTSCHE BANK te bi se u najkraćem mogućem roku realizirali krediti koji će sukladno planiranom novčanom tijeku omogućiti poslovanje u razdoblju do izrade i usvajanja programa restrukturiranja.
3. Iznos državnog jamstva od 16.000.000.00 USD koristit će za financijsko zaduženje za financiranje novogradnji 702, 703 i 704.
Novogradnje 702, 703 i 704 ugovorene su na temelju Latvijskog programa za gradnju deset brodova u seriji za naručitelja iz Rige (Nov. 695-704) za koje je Vlada RH 2004. donijela Odluku o odobravanju državnih jamstava, klasa: 310-14/04-01/04 i urbroj: 5030120-04-3, od 26. ožujka 2004.
Prvi brod iz serije za naručitelja iz Rige, novogradnja 695 isporučen je u srpnju 2006. i još se dva broda planiraju isporučiti do kraja ove godine – novogradnje 696 i 697, a novogradnja 698 tijekom I. kvartala 2007.
S obzirom da je Latvijski program jedini program na temelju kojeg poduzetnik 3. Maj Brodogradilište d.d. gradi u 2007., državno jamstvo je prijeko potrebno da bi se početkom 2007. osigurala nabavka materijala i omogućilo ispunjavanje ugovorom preuzetih obveza prema naručitelju. Plan odljeva sredstava za rečene novogradnje prikazani su u Tabeli 8.

Tabela 8. Plan odljeva sredstava za novogradnje 702, 703 i 704 do 21. ožujka 2007.

GRADNJA br.

UVOZ

DOMAĆE

UKUPNO

702

9.224.920

2.027.925

11.252.845

703

2.044.948

1.739.756

3.784.704

704

0

958.582

958.582

UKUPNO

11.269.868

4.726.263

15.996.131

Izvor: dopis poduzetnika 3. Maj Brodogradilište d.d.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Kredit za financijske zaduženje za financiranje novogradnji koristit će se pod sljedećim uvjetima: kamatna stopa u visini prinosa na trezorske zapise Ministarstva financija + 1,75 p.p. godišnje; naknada za obradu zahtjeva iznosi 0,05 posto, rok povrata kredita je najdulje 12 mjeseci; naknada za neiskorišteni dio kredita je 0,1 posto; naknada za prijevremenu otplatu je 1 posto od iznosa koji se otplaćuje prije dospijeća.
4. Iznos državnog jamstva od 54.210.000,00 EUR koristit će za financijsko zaduženje za financiranje novogradnji 708 i 709 za naručitelja Uljanik Shipmanagement Inc. Monrovia.
Kredit za financijsko zaduženje za financiranje novogradnji koristit će se pod sljedećim uvjetima: kamatna stopa u obliku visini prinosa na TZ MF + 1,75 p.p. godišnje; naknada za obradu zahtjeva iznosi 0,05 posto, rok povrata kredita je najdulje 12 mjeseci; naknada za neiskorišteni dio kredita je 0,1 posto; naknada za prijevremenu otplatu je 1 posto od iznosa koji se otplaćuje prije dospijeća.
Slijedom dosadašnje dobre poslovne suradnje s domaćim brodarom Uljanik Plovidba d.d. za kojeg su do sada izgrađena i isporučena tri tankera, u ožujku 2006., ugovorena je gradnja još dva tankera (novogradnje. 708 i 709) za poduzetnika Uljanik Shipmanagement Inc., kojeg je predložio rečeni brodar. Ukupna vrijednost novogradnji je 83.400.000,00 EUR. Kupac tijekom gradnje plaća avanse u visini od 35 posto ugovorene cijene odnosno u iznosu od 28.190.000 EUR. Za uplate avansa od strane Kupca nije potrebno osigurati avansne garancije, a što se pozitivno odražava na niži nivo izloženosti po izdanim jamstvima.
Međutim, odobrenje Agencije preduvjet je za uplatu avansa Kupca u iznosu od 28.190.000 EUR, odnosno za mogućnost financijskog zaduženja kod poslovne banke u visini od 54.210.000,00 EUR koje je potrebno kako bi se početkom 2007. pristupilo nabavci materijala i održali ugovoreni rokovi gradnje.

IV. Odluka Vijeća

Vijeće je razmatralo prijedlog za odobrenje državnih jamstava poduzetniku 3. Maj Brodogradilište na svojoj 68. sjednici održanoj 21. rujna 2006.
Pri donošenju odluke, Vijeće je uzelo u obzir svu dostavljenu dokumentaciju i podatke, te rezultate provedenih pravnih i ekonomskih analiza.
1. Razmatrajući sve dostavljene podatke i dokumentaciju utvrđeno je da predložena državna jamstva predstavljaju državnu potporu iz članka 3. stavka 1. ZDP-a, odnosno utvrđeno je da predložena jamstva predstavljaju potencijalni rashod države, utvrđeno je kako isto donosi poduzetniku ekonomsku prednost koju ne bi ostvario kroz svoje redovno i uobičajeno poslovanje; utvrđeno je kako u konkretnom slučaju postoji mogućnost narušavanja tržišnog natjecanja davanjem povlastice korisniku državne potpore, osobito u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza RH proizašlih ih SSP-a.
Člankom 4. ZDP-a propisana je opća zabrana davanja državnih potpora koje narušavaju ili bi mogle narušiti tržišno natjecanje davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore bez obzira na oblik državne potpore u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza RH iz SSP-a, kao i izuzeća od opće zabrane.
Odluka da predloženo državno jamstvo u ukupnom iznosu od 216.338.237,61 USD i 54.210.000,00 EUR predstavlja državnu potporu prvenstveno se temelji na činjenici da isto ne ispunjava uvjete iz članka 74. stavka 1. Uredbe koji se odnose na državno jamstvo. Neispunjenje uvjeta iz članka 74. stavka 1. Uredbe naročito se odnosi na činjenicu da se 3. Maj Brodogradilište d.d. smatra poduzetnikom u teškoćama iz članka 16. stavka 2. Uredbe, da isto nije u mogućnosti dobiti kredite po tržišnim uvjetima bez državnog jamstva, te da rečena jamstva pokrivaju 100 posto financijske obveze.
Naime, Vijeće je zaključilo da sveobuhvatna analiza poslovanja opisana u točki III.3. obrazloženja ovog rješenja nedvojbeno ukazuje na to da se poduzetnik 3. Maj Brodogradilište d.d. smatra poduzetnikom u teškoćama iz članka 16. stavka 2., Uredbe, odnosno poduzetnikom koji nije sposoban vlastitim sredstvima ili sredstvima koja može pribaviti od svojih vlasnika ili vjerovnika zaustaviti negativna kretanja poslovanja, a koja bi, bez posredovanja države, ugrozila njegov opstanak.
Na državne potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima u teškoćama može se primijeniti izuzeće iz članka 4. stavka 3. točke d) ZDP-a koje se odnosi državne potpore namijenjene poticanju određenih gospodarskih djelatnosti ili određenih gospodarskih područja.
Da bi se primijenilo izuzeće iz članka 4. stavka 3. točke d) ZDP-a,državna potpora mora biti sukladna članku 18. stavku 1. ZDP-a, koji se odnosi na državne potpore za restrukturiranje. Državna potpora za restrukturiranje može biti dodijeljena jedino ukoliko poduzetnik u teškoćama predloži program restrukturiranja čiji je cilj uspostava poduzetnikove dugoročne održivosti na tržištu. Navedena državna potpora može se dodijeliti samo jednom u razdoblju od 10 godina.
S obzirom da plan restrukturiranja poduzetnika još nije izrađen, Vijeće je donijelo odluku da se poduzetniku 3. Maj Brodogradilište d.d. za vrijeme dok se izrađuje plan restrukturiranja uvjetno odobri državna potpora za sanaciju u obliku državnog jamstva, sukladno članku 17. stavku 1. Uredbe, stoga je odlučeno kao u točki I. izreke ovog rješenja.
Državna potpora za sanaciju odobrava se iz razloga narušene likvidnosti poslovanja uzrokovane neodobravanjem kredita od strane poslovnih banaka. Naime, poslovne banke ne žele odobravati kredite uz državno jamstvo, ukoliko ne postoji odobrenje Agencije.
2. Sukladno članku 17. stavku 1. Uredbe, Vijeće je u točki II. izreke ovog rješenja odredilo sljedeće uvjete koje poduzetnik 3. Maj Brodogradilište kao korisnik državne potpore mora ispuniti. Riječ je o sljedećim uvjetima:
2.1. Državna jamstva i krediti moraju biti odobreni pod redov­nim tržišnim uvjetima. Sukladno članku 27. stavku 12. Zakona o izvršenju državnog proračuna za 2006. (»Narodne novine«, broj 148/05), na ukupan iznos odobrenih financijskih državnih jamstava zaračunava se provizija od 0,5 posto. Provizija se uplaćuje u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske. Stoga je odlučeno kao u točki II. 1. izreke ovog rješenja.
2.2. Krediti poslovnih banaka moraju biti odobreni pod redov­nim tržišnim uvjetima, odnosno po kamatnoj stopi koja se odobrava poduzetnicima koji nisu u financijskim teškoćama, a koja ne bi smjela biti niža od postojeće referentne kamatne stope u iznosu od 5,44 posto.
Kreditna sredstva moraju biti vraćena u roku od 12 mjeseci nakon isplate posljednjeg obroka poduzetniku, sukladno članku 17. stavku 1. alineji 2. Uredbe, stoga je odlučeno kao u točki II. 2. izreke ovog rješenja.
2.3. Sukladno članku 17. stavku 1. alineji 5. Uredbe, državna potpora za sanaciju odobrava se za razdoblje potrebno za izradu plana restrukturiranja, a najviše na razdoblje od 6 mjeseci, odnos­no zaključno do 21. ožujka 2007. Ukoliko u navedenom razdoblju Agenciji ne bude dostavljen plan restrukturiranja, tada je potrebno izraditi plan likvidacije ili dostaviti dokaz da su krediti za koje je izdano državno jamstvo u cijelosti vraćeno ili je državno jamstvo prestalo važiti. Stoga je odlučeno kao u točki II.3. izreke ovog rješe­nja.
2.4. Državnu potporu za sanaciju moguće je dodijeliti samo jednom, sukladno članku 17. stavku 1. alineji 6. Uredbe. Naime, potpora za sanaciju je potpora za pokriće operativnih troškova koja će omogućiti poduzetniku prevladavanje financijskih teškoća i normalno obavljanje poslovanja u razdoblju izrade programa restrukturiranja.
Ponovna dodjela potpore za sanaciju koja bi samo održavala postojeće stanje a ne bi rješavala gospodarske i socijalne probleme, nije dopuštena.
Osim toga, odobravanje potpore za sanaciju ne znači nužno da će državna potpora u okviru plana restrukturiranja biti odobrena i to iz razloga jer se državne potpore za restrukturiranje odobravaju sukladno odredbama koje se odnose na restrukturiranje.
2.5. Agencija sukladno članku 5. i 6. stavku 1. točki b) ZDP-a nadzire provedbu i učinke dodijeljenih državnih potpora te nalaže povrat državnih potpora koje su dane ili korištene protivno propisima.
U cilju što boljeg obavljanje funkcije nadzora, Agencija je, sukladno članku 6. stavku 1. točki d) i stavku 4. ZDP-a te sukladno članku 70. stavku 2. SSP-a, od Ministarstva kao predlagatelja držav­nog jamstva, zatražila dostavu izvješća o ispunjenu uvjeta iz točke II. izreke ovog rješenja, te je odlučeno kao u točki III. izreke ovog rješenja.
2.6. Vijeće je prilikom donošenja odluke je li ispunjen uvjet iz članka 17. stavka 1. alineje 3. Uredbe, utvrdilo da odobravanje držav­nih jamstava za sanaciju otklanja ozbiljne socijalne poteškoće.
Naime, prestanak rada poduzetnika značio bi i povećanje stope nezaposlenosti kako u regiji, tako i u RH koju inače karakterizira visoka stopa nezaposlenosti.
Činjenica da se brod sastoji od nekoliko tisuća komponenti, te da sama brodogradnja kao djelatnost značajno utječe na tržište prateće industrije, isporučitelje materijala, opreme i usluga, te da omogućuju njihov razvoj, dodatno je pridonijela odluci Vijeća da li dodjela državnih jamstava poduzetniku u razdoblju izrade programa restrukturiranja otklanja ozbiljne socijalne poteškoće.
Dakle prestanak rada poduzetnika neizravno bi ugrozio i rad­na mjesta u pratećim djelatnostima vezanim za brodogradnju, te bi znatno premašio broj od 2352 djelatnika koji su zaposleni u samom poduzetniku.
2.7. Vijeće je prilikom donošenja odluke odlučilo da je ispunjen i uvjet iz članka 17. stavka 1. alineje 4. Uredbe, odnosno da su predložena državna jamstva ograničena na minimalni iznos koji omogućava poduzetniku nastavak poslovanja u razdoblju dok se izrađuje program restrukturiranja.
Vijeće svoju odluku temelji na podacima opisanim u točki III.3. obrazloženja ovog rješenja, odnosno činjenici da je poduzetnik dostavio iscrpan pregled svojih obveza i rashoda koje će podmirivati u razdoblju potrebnom za izradu programa restrukturiranja.
3. Rješenja Agencije iz članka 13. stavka 3. ZDP-a kojim se donosi odobrenje uz navođenje posebnih uvjeta i rokova za provedbu državne potpore objavljuju se u »Narodnim novinama«, sukladno članku 18. ZDP-a.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Repub­like Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovog rješenja.

Klasa: UP/I 430-01/2006-02/46
Urbroj: 580-06-03-17-19
Zagreb, 21. rujna 2006.

Predsjednica Vijeća
za zaštitu tržišnog natjecanja
Olgica Spevec, v. r.