Statut Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije

NN 136/2006 (18.12.2006.), Statut Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

3094

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj komori in­ženjera šumarstva i drvne tehnologije (»Narodne novine«, broj 22/06), uz prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva od 22. studenoga 2006. godine, klasa 011-02/06-01/26, urbroj: 525-07-06-3, Skupština Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije je na sjednici održanoj 7. prosinca 2006. godine, donijela

STATUT

HRVATSKE KOMORE INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
(sadržaj Statuta)

Ovim se Statutom pobliže uređuje ustrojstvo Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije (dalje u tekstu: Komora), način odlučivanja, biranja i trajanja, odnosno opoziva mandata članova u tijelima Komore; sazivanju i održavanju sjednica tijela Komore; postupku upisa u imenike ovlaštenih inženjera; načinu vođenja imenika ovlaštenih inženjera; strukovnim zadacima i stručnim smjerovima ovlaštenih inženjera; pravima i dužnostima ovlaštenih inženjera; lakšim i težim povredama dužnosti i ugleda ovlaštenih inženjera i kaznama za te povrede; stegovnom postupku za utvrđivanje povrede dužnosti i ugleda ovlaštenih inženjera; tijelima za pokretanje i vođenje stegovnog postupka; ustrojstvo i djelokrug Stručne službe Komore; načinu ostvarivanja interesa članova; javnosti rada Komore te druga pitanja od značaja za njezine članove ako drugačije nije određeno Zakonom o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije (dalje u tekstu: Zakon).

Članak 2.
(pravna osobnost)

(1) Komora je pravna osoba javnog prava pod nazivom »HRVAT­SKA KOMORA INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE«.
(2) Komora može koristiti i skraćeni naziv »HKIŠDT«.
(3) U poslovanju s inozemstvom, Komora koristi sljedeći naziv: »Croatian Chamber of Forest and Wood Technology Engineers«.
(4) Sjedište Komore je u Zagrebu.
(5) Komoru zastupa i predstavlja predsjednik Komore.

Članak 3.
(znak, pečat, žigovi)

(1) Komora ima svoj znak (logotip), pečat i žigove.
(2) Pečat i žig Komore su okrugla oblika, promjera 30 mm s upisanim tekstom u krugu: Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije, Zagreb, a u sredini je znak (logotip) Komore.
(3) Pečati za tintu mogu se otiskivati u tamnoplavoj tinti.
(4) Znak (logotip) Komore sastoji se od stilizirane ilustracije stabala koja zajedno tvore šumarak; u krošnje stabala upisana su dva zupčanika, u većem zupčaniku upisan je detalj hrvatske šahovnice. U podnožju stabala teku dvije valovite linije.
(5) Na temelju odobrenja Središnjeg državnog ureda za upravu, Komora koristi pečat s grbom Republike Hrvatske na javnim ispravama koje izdaje u okviru javnih ovlasti.

Članak 4.
(odgovornost za obaveze)

(1) Komora za obaveze odgovara cjelokupnom imovinom.
(2) Članovi Komore ne odgovaraju za obaveze Komore.

Članak 5.
(suradnja s ostalim komorama i organizacijama)

Komora surađuje s nevladinim organizacijama, savezima i dru­štvima u zemlji i inozemstvu, ostalim strukovnim komorama i inženjerskim komorama ostalih država, te se povezuje u međunarodne inženjerske i ostale asocijacije.

II. ČLANSTVO U KOMORI

Članak 6.
(članovi sa statusom ovlaštenog inženjera)

(1) Članovi Komore su inženjeri šumarstva i drvne tehnologije koji obavljaju stručne poslove iz područja šumarstva, lovstva i drv­ne tehnologije (dalje u tekstu: ovlašteni inženjeri), odnosno stručne poslove: projektiranja, izrade, procjene, izvođenja i nadzora radova iz područja uzgajanja, uređivanja, iskorištavanja i otvaranja šuma, lovstva, zaštite šuma, hortikulture, rasadničarske proizvodnje, savjetovanja, ispitivanja kvalitete proizvoda, sudskog vještačenja, izrade i revizije stručnih studija i planova, kontrole projekata i stručne dokumentacije, izgradnje uređaja, izbor opreme, objekata, procesa i sustava, stručno osposobljavanje i licenciranje radova u šumarstvu, lovstvu i preradi drva.
(2) Na temelju članstva u Komori ovlaštenom inženjeru izdaje se odgovarajuće rješenje, pečat i iskaznica. Iskaznica i pečat su trajno vlasništvo Komore i izdaju se na trošak Komore.
(3) Odluku o veličini i obliku te načinu izdavanja, uporabi i vraćanju iskaznice i pečata donosi Vijeće Komore.

Članak 7.
(počasni članovi)

(1) Članovi Komore mogu biti i počasni članovi.
(2) Mjerila za primanje počasnih članova u Komoru te njihova prava i obaveze propisuju se posebnim pravilnikom koji donosi Skupština Komore.
(3) Evidenciju počasnih članova vodi Stručna služba Komore.

Članak 8.
(stjecanje i prestanak članstva u Komori)

(1) Inženjer šumarstva i inženjer drvne tehnologije svojstvo člana Komore stječu upisom u imenik ovlaštenih inženjera ako ispunjavaju uvjete:
– da je hrvatski državljanin, odnosno državljanin neke od zema­lja Europske unije nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji,
– da je potpuno poslovno sposobna,
– da je zdravstveno sposobna za obavljanje poslova,
– da je diplomirala na biotehničkom fakultetu u Republici Hrvat­skoj te stekla zvanje diplomiranog inženjera ili magistra znanosti šumarstva ili zvanje diplomiranog inženjera magistra znanosti drvne tehnologije, odnosno da je diplomirala u inozemstvu ako se po posebnim propisima priznaje istovjetnost inozemne diplome,
– da ima tri godine radnog staža u struci i položen stručni ispit ili doktorat iz područja određenog stručnog smjera,
– da protiv nje nije pokrenuta istraga, odnosno da se protiv nje ne vodi kazneni postupak za djela iz članka 24. Zakona,
– da je član inozemne inženjerske komore na temelju uzajam­nosti,
– da ne obavlja poslove koji su nespojivi s inženjerskom djelat­nošću te da je dostojna za obavljanje inženjerske djelatnosti.
(2) Inženjeri šumarstva i inženjeri drvne tehnologije koji na dan stupanja na snagu Zakona imaju 10 godina radnog staža u struci na poslovima određenoga stručnog smjera imaju pravo na upis u Komoru, ako u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu Zakona podnesu zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih inženjera.
(3) Ovlaštenom inženjeru prestaje članstvo u Komori i pravo obavljanja poslova sa strukovnim nazivom ovlašteni inženjer brisanjem iz Imenika ovlaštenih inženjera:
1. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, odnosno državljanstvo neke od zemalja Europske unije nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji,
2. ako mu bude oduzeta ili djelomično oduzeta poslovna sposobnost,
3. ako postane trajno zdravstveno nesposoban za obavljanje poslova,
4. ako mu je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti, odnosno sigurnosna mjera,
5. ako je stegovnom kaznom izgubio pravo obavljanja poslova,
6. kad se usvoji zahtjev podnositelja za prestanak članstva u Komori,
7. ako je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora dulje od šest mjeseci,
8. ako više od šest mjeseci bez opravdanoga razloga ne obavlja poslove te
9. ako obavlja poslove koji su nespojivi s inženjerskom djelatnošću.

III. PRAVA I DUŽNOSTI OVLAŠTENIH INŽENJERA

Članak 9.
(općenito)

Članovi Komore imaju prava i dužnosti određene propisima koji uređuju područje njihovog djelovanja, ovaj Statut i ostali akti Komore.

Članak 10.
(prava članova Komore)

(1) Ovlašteni inženjeri imaju pravo:
1. surađivati u radu tijela Komore, ako ovim Statutom i ostalim aktima Komore nije drugačije određeno;
2. birati i biti birani u tijela Komore i u izborna tijela za biranje članova, ako ovim Statutom i ostalim aktima Komore nije drugačije određeno:
3. koristiti usluge koje sukladno propisima iz područja šumarstva, lovstva i drvne tehnologije te ovim Statutom pruža Komora;
4. prisustvovati seminarima, simpozijima i ostalim stručnim usavršavanjima te susretima koje organizira Komora;
5. na stalno stručno usavršavanje i primanje stručnog Glasila komore;
6. na pomoć i eventualne organizirane mogućnosti osiguranja od odštetnih zahtjeva;
7. na slobodno istupanje iz članstva Komore;
8. na pečat i iskaznicu u skladu s uvjetima propisanim općim aktom Komore;
9. davati prijedloge za donošenje novih te izmjene i dopune važećih akata Komore.
(2) Članovi Komore koji nisu upisani u imenike Komore, ne mogu birati i biti birani u tijela Komore, te ne mogu ostvarivati prava iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 11.
(dužnosti članova Komore)

Dužnosti ovlaštenih inženjera jesu:
1. poštivanje Statuta, Kodeksa strukovne etike Komore, pravila struke te svih odluka i akata Komore;
2. savjesno i pošteno obavljanje funkcije u tijelima Komore i ostalim tijelima u koje su birani, odnosno imenovani;
3. redovno obavještavanje Komore, odnosno njenih nadležnih tijela i radnih tijela, te službi Komore o svim podacima, koje određuju propisi iz područja šumarstva, lovstva i drvne tehnologije, ovaj Statut i ostali akti Komore, u roku petnaest dana od nastanka promjene;
4. na zahtjev Komore javiti Komori i njenim tijelima podatke značajne u svezi provjere poštivanja Kodeksa strukovne etike Komore, poštivanja minimalnih cijena usluga i ostalih akata Komore, prije svega u stegovnim i ostalim postupcima koji se vode u Komori;
5. plaćanje upisnine, redovno plaćanje članarine i ostalih doprinosa utvrđenih propisima iz područja šumarstva, lovstva i drvne tehnologije, ovim Statutom i ostalim aktima Komore, u roku dospijeća navedenom na računu;
6. u slučaju istupanja iz članstva Komore, prije istupanja pod­miriti sve dospjele obaveze prema Komori.

Članak 12.
(članarina, upisnina)

(1) Članarina je redovno godišnje davanje koje plaćaju članovi Komore.
(2) Obaveza plaćanja članarine nastupa s prvim danom u mjesecu koji slijedi dan upisa u Imenik Komore.
(3) Počasni članovi koji nisu upisani u Imenik Komore ili im je status ovlaštenog inženjera u mirovanju, oslobođeni su plaćanja članarine.
(4) Upisnina je jednokratno davanje koje inženjeri šumarstva i drvne tehnologije plaćaju prilikom podnošenja zahtjeva za upis u Imenik Komore.
(5) Visinu članarine i upisnine određuje Skupština Komore.

Članak 13.
(neplaćanje članarine i ostalih obaveze prema Komori)

(1) U slučaju da član Komore i nakon druge opomene ne plati članarinu, ista će se naplatiti sudskim putem.
(2) Neplaćanje članarine nakon druge opomene razlog je za pokretanje stegovnog postupka.
(3) O pokretanju stegovnog postupka odlučuje stegovni tužitelj na prijedlog Vijeća Komore.

Članak 14.
(stručno usavršavanje)

(1) Članovi Komore imaju pravo i dužnost stalno se stručno usavršavati.
(2) Vijeće Komore, na prijedlog Odbora za stručno usavršavanje, usvaja godišnji program stručnog usavršavanja članova Komore, te predlaže sredstva za financiranje godišnjeg programa za tekuću godinu.
(3) Vijeće Komore, na prijedlog Odbora za stručno usavršavanje, uspostavlja sistem praćenja, potvrđivanja i evidentiranja struč­nog usavršavanja za svakog člana Komore u okviru programa za tekuću godinu.
(4) Za potvrđivanje stručnog usavršavanja svakoga člana Komore u sklopu godišnjeg programa, zadužen je Odbor za stručno usa­vršavanje, a za praćenje i evidentiranje, te pripremu materijala Od­bora za stručno usavršavanje, zadužena je Stručna služba Komore.
(5) Vijeće Komore imenuje članove Odbora za stručno usavršavanje.

IV. UPIS U IMENIKE KOMORE
Članak 15.
(upis u imenike)

Pravo uporabe strukovnog naziva »ovlašteni inženjer« stječe se upisom u Imenike ovlaštenih inženjera.

Članak 16.
(zahtjev za upis)

(1) Zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih inženjera podnosi se Odboru za upis u odgovarajući imenik ovlaštenih inženjera.
(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka razmatra Odbor za upis u odgovarajući imenik Komore i daje Nacrt rješenja predsjedniku Komore, koji donosi odnosno potpisuje odgovarajuće rješenje.
(3) Upisom u odgovarajuće imenike Komore smatra se da su ovlašteni inženjeri prihvatili obvezu obavljati poslove u skladu s ovlastima utvrđenim Zakonom, aktima Komore, posebnim zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona.

Članak 17.
(dopuna zahtjeva za upis)

Pri odlučivanju o zahtjevu za upis u Imenik ovlaštenih inženjera, Komora može zatražiti od podnositelja zahtjeva da dopuni dokaze o svom pravu na upis u Imenik ovlaštenih inženjera.

Članak 18.
(prekid postupka upisa)

Postupak u povodu zahtjeva za upis u Imenik ovlaštenih inženjera prekinut će se ako je protiv podnositelja zahtjeva otvorena istraga zbog kaznenog djela koje bi ga činilo nedostojnim za obavljanje inženjerskih poslova ili je protiv njega iz istog razloga pokrenut stegovni postupak u tijelu ili pravnoj osobi u kojoj radi ili koje je član.

Članak 19.
(pokretanje upravnog spora)

Ako Odbor za upis u odgovarajući Imenik Komore ne donese rješenje o urednom zahtjevu u roku 60 dana od dana podnošenje urednog zahtjeva, a ne postoje razlozi za odgodu upisa, podnositelj zahtjeva može pokrenuti upravni spor kao da je zahtjev odbijen.

Članak 20.
(primjena Zakona o općem upravnom postupku)

U postupcima za upis u Imenik ovlaštenih inženjera te u drugim slučajevima u kojima se odlučuje o pravima i obvezama ovlaštenih inženjera, osim ako Zakonom i ovim Statutom nije drugačije određeno, ovlaštena tijela Komore odlučuju primjenjujući na odgovarajući način odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

V. IMENICI KOMORE
Članak 21.
(imenici Komore)

(1) Komora vodi ove imenike:
1. Imenik ovlaštenih inženjera šumarstva;
2. Imenik ovlaštenih inženjera drvne tehnologije.
(2) U Imenike iz stavka 1. ovoga članka upisuju se inženjeri šumarstva i inženjeri drvne tehnologije na temelju rješenja o upisu.
(3) U smislu Zakona, inženjer šumarstva jest osoba koja je diplomirala na šumarskom fakultetu, šumarskom odjelu u Republici Hrvatskoj te stekla zvanje diplomiranog inženjera šumarstva ili magistra šumarstva.
(4) U smislu Zakona, inženjer drvne tehnologije jest osoba koja je diplomirala na šumarskom fakultetu, drvno-tehnološkom odjelu u Republici Hrvatskoj i stekla zvanje diplomiranog inženjera drvne tehnologije ili magistra struke drvne tehnologije.
(5) Inženjer šumarstva ili inženjer drvne tehnologije jest i osoba koja je diplomirala na odgovarajućem fakultetu u inozemstvu iz područja šumarstva i drvne industrije, ili magistar ako joj se po posebnome propisu može priznati istovrijednost inozemne diplome.
(6) Imenike iz stavka 1. ovoga članka vodi Stručna služba Komore.

Članak 22.
(ustroj i vođenje imenika)

Imenici iz članka 21. stavka 1. ukoričene su knjige, a vode se i na osobnom računalu.
(1) Komora odgovara za vjerodostojnost svakog pojedinačno provedenog upisa.
(2) Podatci o upisima u Imenike koji se vode na osobnom računalu, pohranjuju se na odgovarajući medij kao sigurnosna kopija.
(3) Imenici se čuvaju trajno.

Članak 23.
(vođenje imenika)

(1) Imenici su ukoričene u knjige, koje se vode kao ispis registarskih stranica s valjanim podatcima upisanim na osobnom računalu za svaki pojedinačni upis ovlaštenog inženjera šumarstva i ovlaštenog inženjera drvne tehnologije, za koje je obvezatan upis propisan Zakonom.
(2) Svaki ispis stranice iz stavka 1. ovoga članka označava se rednim brojem, a listovi se prošivaju jamstvenikom.
(3) Svaki imenik i zbirka isprava se zaključuju sa 31. prosinca tekuće godine. Imenik se zaključuje tako da se iza posljednjeg upisanog rednog broja stavlja bilješka koja sadržava dan, mjesec i godinu zaključenja, redni broj posljednjeg upisa u imeniku i upisniku, broj ispisanih članova Komore, broj upisanih subjekata upisa. Tu bilješku potpisuje predsjednik Komore te ovjerava stavljanjem pečata Komore u vosku preko završnih krajeva jamstvenika.
(4) Kod manjeg opsega upisa, Imenici se mogu koristiti i voditi kao jedna knjiga za više godina. Tada se na sredini prve stranice lista iza kojeg počinju upisi u sljedećoj godini olovkom crvene boje označava godina.
(5) Imenici se mogu nadopunjavati i dodatnim upisima podataka za svakog upisanog i nakon zaključenja upisa, tako da se svi dodatni upisi upisuju vlastoručno, crvenom tintom na već uvezenim ispisima stranica registarskih podataka.

Članak 24.
(poništavanje i brisanje upisa)

(1) Upisi u imenike ne mogu se brisati niti poništiti.
(2) Ako je neki subjekt krivo upisan, precrtat će se cijeli upis olovkom u crvenoj boji, kosom crtom iz lijevog donjeg prema gornjem desnom kutu, te se uz crtu upisuje tekst »pogrešan upis«.
(3) Na isti način propisan u stavku 2. ovoga članka naznačit će se i ispis subjekta upisa.

Članak 25.
(vođenje imenika)

U Imenik ovlaštenih inženjera šumarstva i Imenik ovlaštenih inženjera drvne tehnologije (dalje u tekstu: Imenik), upisuje se:
1. ime i prezime ovlaštenog inženjera šumarstva ili ovlaštenog inženjera drvne tehnologije
2. jedinstveni matični broj građana
3. datum i mjesto rođenja, spol
4. datum upisa, broj upisa te zakonska osnova za upis
5. broj i datum rješenja o upisu
6. stručni smjer ovlaštenog inženjera šumarstva i ovlaštenog inženjera drvne tehnologije
7. naziv i sjedište tvrtke zaposlenja
8. status ovlaštenog inženjera šumarstva ili ovlaštenog inženjera drvne tehnologije u pravnoj osobi
9. promjena nastala tijekom obavljanja inženjerskih poslova, te datum i broj rješenja na osnovi kojeg je ta promjena provedena
10. razlog brisanja iz imenika, s brojem i datumom rješenja na temelju kojeg je provedeno brisanje
11. zabilježba o mirovanju i prestanku članstva u Komori, odnosno obavljanju inženjerskih poslova, s brojem i datumom rješenja na temelju kojeg je zabilježba unesena
12. zabilježba o pokretanju stegovnog postupka s podatcima o ak­tu kojim je postupak završen, te naznake izrečene stegovne mjere
13. podatci o dužnostima u tijelima Komore te njihovo trajanje
14. ostale zabilježbe.

Članak 26.
(evidencije)

(1) Komora vodi i evidenciju osobnih podataka o svakom ovlaštenom inženjeru, evidenciju o stegovnim postupcima i evidenciju o članovima ispisanim iz odgovarajućih Imenika.
(2) Evidencija osobnih podataka o svakom ovlaštenom inženjeru osniva se kao samostalna evidencija i vodi se na osobnom računalu na temelju podataka iz zbirki isprava za subjekte upisa u imenike i upisnike Komore. Evidencija osobnih podataka za ovlaštene inženjere upisane u Imenike sadrži abecedni red s imenom i prezimenom, jedinstvenim matičnim brojem, uz naznaku broja stranice i upisnog broja pod kojim je ovlašteni inženjer upisan u odgovarajućem Imeniku.
(3) Evidencija o stegovnim postupcima vodi se na osobnom računalu o svakom postupku pokrenutom pred stegovnim tijelima Komore. Evidencija sadržava sljedeće podatke: klasu predmeta, datum prijave, podnositelja prijave, prijavljenoga, stegovno tijelo koje rješava predmet, rješenje o odbacivanju prijave/obustavi postupka, tužitelj, stegovno vijeće (datum i odluka), članove stegovnih vijeća, žalba na rješenje stegovnog vijeća, datum optužnice, stegovni tužitelj, datum rasprave, rasprava odgođena razlog, članovi Vijeća stegovnog suda, datum presude, presuda (oslobađajuća ili osuđujuća), izrečena kazna, datum žalbe, odluka po žalbi, pravomoćnost.
(4) Evidencija podataka o članovima ispisanim iz odgovarajućih Imenika osniva se kao samostalna evidencija i vodi se na osob­nom računalu. Evidencija sadržava sljedeće podatke: ime i prezime ovlaštenog inženjera, pravna osnova za prestanak članstva, klasa/broj/datum izdavanja rješenja o prestanku članstva, datum brisanja iz Imenika te datum prestanka članstva u Komori.

VI. SIGURNOST I ČUVANJE PODATAKA
Članak 27.
(čuvanje podataka)

(1) Stručna služba Komore dužna je provoditi mjere osiguranja, zaštite i pohranjivanja podataka iz Imenika i evidencija, te je dužna provoditi mjere sigurnosti, održavanja i provjere ispravnosti rada osobnih računala i komunikacijskog sustava.
(2) Tajnik Komore određuje sredstva zaštite i imenuje osobe od­govorne za provedbu zaštite postupka računalno komunikacijskog sustava.

VII. OBJAVA PODATAKA O PROVEDENIM UPISIMA
Članak 28.
(objava podataka)

Komora dostavlja Glasilu komore i internetskom portalu sadržaj upisanih podataka za svaki provedeni upis u Imenik Komore, navodeći ime i prezime ili naziv subjekta upisa, upisni broj te strukovni naziv, radi objave.

VIII. STRUČNI SMJEROVI I STRUKOVNI ZADACI OVLAŠTENIH INŽENJERA
Članak 29.
(stručni smjerovi i strukovni zadaci ovlaštenih inženjera šumarstva)

(1) Ovlašteni inženjer šumarstva
Područje ovlaštenosti odnosno strukovni zadaci:
• izrada elaborata pripreme rada i troškovnika radova za potrebe šumarske operative;
• provođenje motrenja i praćenja stanja na reviru;
• provođenje, vođenje i nadzor svih radova u šumi koji su propisani šumskogospodarskim planom na reviru, odnosno gospodarskoj jedinici;
• preuzimanje izvršenih radova na reviru, sastavljanje i ovjera kolaudacijskog zapisnika;
• vođenje propisanih evidencija za revir te izdavanje popratne dokumentacije za promet šumskih proizvoda;
• izrada i ovjeravanje godišnjeg operativnog plana na reviru, odnosno gospodarskoj jedinici, te izvješća o njegovom izvršenju;
• edukacije, savjetovanje te ostali poslovi iz područja šumarske operative.
(2) Ovlašteni inženjer šumarstva za uzgajanja šuma, sjemenarstva i rasadničarstva
Područje ovlaštenosti odnosno strukovni zadaci:
• projektiranje, planiranje, izrada elaborata i studija iz područja uzgajanja šuma, rasadničarstva i sjemenarstva;
• izrada smjernica uzgajanja šuma i upotrebe šumskog reprodukcijskog materijala za potrebe šumskogospodarskih planova;
• odabir postupaka, opreme, objekata, sredstava, materijala, tehnike i tehnologije radova za potrebe uzgajanja šuma, rasadničarstva i sjemenarstva;
• izbor sjemenskih sastojina i plus stabala za osnivanje klonskih sjemenskih plantaža;
• izbor vrsta i klonova kao i načina osnivanja novih šumskih nasada;
• rukovođenje proizvodnjom šumskog reprodukcijskog i hortikulturnoga materijala;
• kontrola kvalitete izvedenih radova, postupaka, opreme, objekata, sredstava, materijala, primijenjenih tehnika i tehnologija iz područja uzgajanja šuma, sjemenarstva i rasadničarstva;
• izdavanje certifikata, svjedodžbi i ostalih dokumenata o podrijetlu, kvaliteti i sukladnosti s propisanim standardima šumskog reprodukcijskog materijal u prometu;
• edukacije, savjetovanje iz područja uzgajanja šuma, sjemenarstva i rasadničarstva.
(3) Ovlašteni inženjer šumarstva za zaštitu šuma od štetnih organizama, požara i elementarnih nepogoda
Područje ovlaštenosti odnosno strukovni zadaci:
• projektiranje, planiranje, izrada elaborata i studija iz područja zaštite šuma od štetnih organizama, požara i elementarnih nepogoda;
• izrada smjernica zaštite šuma za potrebe šumskogospodarskih planova;
• odabir postupaka, opreme, objekata, sredstava, materijala, tehnike i tehnologije radova za zaštitu šuma od štetnih organizama, požara i elementarnih nepogoda;
• izrada potrebnih analiza, vrednovanja, procjena ugroženosti, motrenja i praćenja
stanja iz područja zaštite šuma od štetnih organizama, požara i elementarnih nepogoda;
• utvrđivanje zdravstvenoga stanja bilja u prometu i rasadnicima;
• kontrola kvalitete izvedenih radova, postupaka, opreme, objekata, sredstava, materijala, primijenjenih tehnika i tehnologija na radovima zaštite šuma od štetnih organizama, požara i elementarnih nepogoda;
• izdavanje certifikata, svjedodžbi i ostalih dokumenata o zdravstvenom stanju bilja u prometu;
• edukacije, savjetovanje, izrada revizija u području zaštite šuma od štetnih organizama, požara i elementarnih nepogoda.
(4) Ovlašteni inženjer šumarstva za uređivanje šuma
Područje ovlaštenosti odnosno strukovni zadaci:
• sudjelovanje u radnim skupinama za izradu Nacionalnog šumarskog programa, šumskogospodarske osnove područja i dokumenata prostornog uređenja;
• sudjelovanje u aktivnostima provedbe nacionalne inventure šumskih resursa (neposredna provedba, nadzor);
• samostalna izrada – vođenje i nadzor provedbe terenskih i uredskih radova pri izradi, obnovi ili reviziji šumskogospodarskih planova;
• sastavljanje uređajnih zapisnika za šumskogospodarske planove;
• edukacije, savjetovanje, izrada revizija i vještačenje u područ­ju uređivanja šuma;
• Izrađuje ili vodi izradu cjelovitog (ili segmenata) Nacionalnog šumskog programa (NŠP),
• vodi (facilitira) javne rasprave vezano za NŠP,
• izrađuje programe za očuvanje šumskih ekosustava u zaštićenim područjima
• izrađuje model upravljanja zaštićenim područjima s prevladavajućim šumskim
• izrađuje elaborate za izdvajanje šuma posebne namjene
• izrađuje elaborate za izdvajanje šuma iz šumskogospodarskog područja
• izrađuje programe udruživanja privatnih šumovlasnika.
(5) Ovlašteni inženjer šumarstva za šumarske tehnike, tehnologije i organizaciju proizvodnje
Područje ovlaštenosti odnosno strukovni zadaci:
• projektiranje, planiranje, izrada elaborata i studija pridobivanja drva i sigurnosti pri šumskom radu;
• odabir postupaka, opreme, objekata, sredstava, materijala, tehnike i tehnologije pridobivanja drva i sigurnosti pri šumskom radu;
• licenciranje metoda i postupaka, te strojeva i opreme za radove pridobivanja drva;
• vrednovanje i procjena kakvoće obloga drva, te izdavanje certifikata i potvrda o sukladnosti s propisanim standardima;
• kontrola kvalitete izvedenih radova, postupaka, opreme, objekata, sredstava, materijala, primijenjenih tehnika i tehnologija pridobivanja drva i sigurnosti pri šumskom radu;
• edukacije, savjetovanje u području tehnika i tehnologija pridobivanja drva, kvalitete obloga drva i sigurnosti pri šumskom radu
• provodi potvrđivanje rukovatelja šumskom mehanizacijom (EU standard)
• provodi licenciranje organizacijske i socijalne komponente u licenciranju izvoditelja šumskih radova
• izrađuje elaborate za poduzetničke projekte i inicijative u izvođenju radova iskorištavanja šuma
• izrađuje, verificira i arbitrira vezano za norme i normative u iskorištavanju šuma
• izrađuje elaborate procjena rizika pri pojedinim vrstama šumskog rada
• izrađuje studije opravdanosti (feasibility studies) investicija u sigurnost na radu
• izrađuje i provodi programe osposobljavanja za rad na siguran način
• izrađuje analize i izvješća o stanju sigurnosti pri šumskom radu za potrebe Nacionalnog programa sigurnosti na radu
• sudjeluje u izradi Programa protupožarnih mjera
• vodi javne rasprave vezane za certifikaciju šuma i drvnih sortimenata.
(6) Ovlašteni inženjer šumarstva za izgradnju i održavanje šumske infrastrukture
Područje ovlaštenosti odnosno strukovni zadaci:
• projektiranje, planiranje, izrada elaborata, idejnih i glavnih projekata i studija primarnog i sekundarnog otvaranja šuma, te za potrebe izgradnje i održavanja šumske infrastrukture;
• izrada smjernica izgradnje i održavanja šumske infrastrukture za potrebe šumskogospodarskih planova;
• nadzor izgradnje šumskih cesta i posebnih šumskih promet­nica, traktorskih putova, sanacije pokosa cesta biološkim i tehnič­kim metodama;
• primopredaja dovršenih radova izgradnje šumskih prometnica (primarnih, sekundarnih i posebnih);
• licenciranje metoda i postupaka, kao i strojeva za izgradnju i održavanja šumskih prometnica;
• edukacije, savjetovanje u području izgradnje i održavanja šumske infrastrukture.
(7) Ovlašteni inženjer šumarstva za lovstvo
Područje ovlaštenosti odnosno strukovni zadaci
• izrada lovnogospodarskih osnova, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači;
• projektiranje, planiranje, izrada elaborata i studija iz područja lovstva, kao i nadzor nad njihovom izvedbom;
• vrednovanja, analize, motrenja i praćenja stanja divljači i njihovih staništa;
• ustanovljenje lovišta;
• procjena šteta od divljači i na divljači;
• edukacije, savjetovanje u području lovstva.
(8) Ovlašteni inženjer šumarstva za ekologiju i očuvanje bioraznolikosti šuma
Područje ovlaštenosti odnosno strukovni zadaci:
• vrednovanja, analize, motrenja i praćenja stanja šumskih ekosustava, staništa i stabala;
• izrada programa, elaborata i studija o praćenju i stanju šumskih ekosustava, staništa i stabala;
• izrada smjernica gospodarenja šumama za potrebe šumskogospodarskih planova u zaštićenim objektima prirode;
• izrada programa, elaborata i studija ekološke sanacije šumskih staništa;
• vrednovanje općekorisnih funkcija šuma;
• izračunavanje biomase stabala, sastojina i ekosustava;
• izrada studija utjecaja na okoliš;
• edukacije, savjetovanje u području ekologije i očuvanja bioraznolikosti šumskih ekosustava, staništa i stabala;
• izrađuje ocjene prihvatljivosti zahvata za prirodu (vidi Zakon o zaštiti prirode);
• izrađuje elaborate vezane za štete na prirodi.
(9) Ovlašteni inženjer šumarstva za urbano šumarstvo
Područje ovlaštenosti odnosno strukovni zadaci:
• vrednovanje, analiza, procjena, motrenja i praćenja stanja urbanih šumskih ekosustava;
• projektiranja, planiranja, izrade elaborata i studija o urbanim šumskim ekosustavima;
• izrada smjernica gospodarenja urbanim šumskim ekosustavima za potrebe šumskogospodarskih planova;
• odabir i kontrola postupaka, opreme, objekata, sredstava, materijala, tehnike i tehnologije rada u urbanim šumskim ekostavima i urbanim prostorima;
• priprema, provođenje i nadzor radova arborikulture u urbanim prostorima;
• analiza, valorizacija i oblikovanje parkovnih prostora;
• priprema, provedba i nadzor sanacije degradiranih staništa u urbanim prostorima, pokosa cesta, vodotoka, kamenoloma i sličnih biološkim metodama;
• edukacije, savjetovanje u području urbanog šumarstva.
(10) Strukovne zadatke ovlaštenog inženjera šumarstva iz stavka 1. mogu obavljati ovlašteni inženjeri šumarstva svih ostalih struč­nih smjerova ovoga Statuta.

Članak 30.
(stručni smjerovi i strukovni zadaci ovlaštenog inženjeradrvne tehnologije)

(1) Ovlašteni inženjer drvne tehnologije za drvo
Područje ovlaštenosti i strukovni zadaci:
• mikroskopsko i makroskopsko određivanje vrsta drva i drv­nih vlakana;
• određivanje i vrednovanje grešaka drva;
• ispitivanje svojstava drva;
• određivanje kvalitete drva;
• određivanje uporabnih svojstava drva;
• određivanje tehnoloških svojstava drva;
• određivanje i vrednovanje kvalitete drva u proizvodima od drva;
• certficiranje svih svojstava drva.
(2) Ovlašteni inženjer drvne tehnologije za drvne i nedrvne materijale
Područje ovlaštenosti i strukovni zadaci:
• projektiranje svojstava drvnih materijala i nedrvnih materijala;
• ispitivanje svojstava drvnih materijala i nedrvnih materijala;
• uvođenje europskih smjernica za drvne i nedrvne materijale;
• potvrđivanje sukladnosti s europskim smjernicama za drvne i nedrvne materijale.
(3) Ovlašteni inženjer drvne tehnologije za oblikovanje proizvoda od drva
Područje ovlaštenosti i strukovni zadaci:
• dizajnira drvne proizvode;
• projektira drvne proizvode.
(4) Ovlašteni inženjer drvne tehnologije za pilansku proizvod­nju
Područje ovlaštenosti i strukovni zadaci:
• projektira tehnološke procese u pilanskoj proizvodnji;
• nadzire izvođenje projekata i daje dopuštenje za rad projektiranih proizvodnih procesa;
• ispituje i osigurava kvalitetu pilanskih proizvoda sukladno EN i HRN;
(5) Ovlašteni inženjer drvne tehnologije za projektiranje drvnotehnoloških procesa
Područje ovlaštenosti i strukovni zadaci:
• projektira tehnološke procese u zaštiti i konzervaciji drva, u proizvodnji ploča od cjelovitog drva, ploča od uslojenog drva, ploča od usitnjenog drva, proizvoda od drva za graditeljstvo, parketa, namještaja i drugih proizvoda od drva;
• nadzire izvođenje projekata i daje dopuštenje za rad projektiranih proizvodnih procesa.
(6) Ovlašteni inženjer drvne tehnologije za opremanje objekata i unutrašnje uređenje
Područje ovlaštenosti i strukovni zadaci:
• izrađuje projekte za uređenje interijera;
• izabire materijale za opremanje objekata;
• nadzire izvođenje projekata.
(7) Ovlašteni inženjer drvne tehnologije za osiguranje kvalitete proizvoda od drva i proizvodnih procesa
Područje ovlaštenosti i strukovni zadaci:
• brine o osiguranju kvalitete proizvodnih procesa;
• brine o osiguranju kvalitete proizvoda;
• brine o certificiranju proizvoda i procesa.

IX. LICENCE (ODOBRENJA) ZA OBAVLJANJE RADOVA IZ PODRUČJA ŠUMARSTVA, LOVSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE
Članak 31.
(licence za šumarske radove)

(1) Radove iz područja šumarstva i lovstva može obavljati samo osoba s licencom (odobrenjem) izdanom od Komore, osim šumoposjednika koji pojedine radove u svojoj šumi mogu obavljati bez licence, sukladno posebnom propisu.
(2) Vrste šumarskih radova za koje Komora izdaje licencu, jesu:
1. izrada šumskogospodarskih i lovnogospodarskih planova
2. radovi uzgajanja šuma, šumsko sjemenarstvo i rasadničarstvo
3. radovi zaštite šuma od štetnih organizama, požara i elementarnih nepogoda
4. radovi pridobivanja drva iz šume
5. radovi na šumskoj infrastrukturi
6. radovi urbanog šumarstva
7. radovi ekologije i očuvanja bioraznolikosti šuma
8. radovi doznake stabala.
(3) Za radove iz točke 1. i 8. stavka 2. ovoga članka, izdaje se samo jedinstvena licenca, a za radove iz točaka 2. do 7. istog stvaka mogu se izdavati i djelomične licence za svaku fazu radova, ovisno o uvjetima koje zadovoljava izvođač radova.
(4) Faze radova za koje se može izdati djelomična licenca jesu priprema rada, njegova provedba i nadzor.
(5) Licenca za obavljanje radova iz stavka 2. ovoga članka stječe se uz predočenje dokaza o općem udovoljavanju za izvođenje šumarskih radova te udovoljavanju minimalnim uvjetima za izvođenje šumarskih radova sukladno posebnom propisu, a to su:
• dokaz o pravnoj osobnosti, odnosno registriranosti za obavljanje šumarskih radova osobe koja traži licencu,
• dokazi o potrebnom broju zaposlenih radnika, odnosno nabavljenih strojeva, opreme, mjernih uređaja i alata za obavljanje određene vrste ili faze rada,
• dokazi o stručnoj osposobljenosti radnika, odnosno ovlaštenju odgovornih osoba – ovlaštenih inženjera šumarstva za obavljanje određene vrste ili faze rada,
• dokazi o uvjerenjima i atestima strojeva, opreme i mjernih uređaja i alata potrebnih za sigurno i pouzdano obavljanje određene vrste ili faze rada,
• ostale uvjete propisane posebnim propisima, ovisno o vrsti i fazi rada.
(6) Licenca se izdaje posebno za svaku vrstu rada, a u jednoj licenci može se obuhvatiti sve tri faze radova.

Članak 32.
(licence za drvno-tehnološke radove)

(1) Radove iz područja drvne tehnologije može obavljati osoba s licencom (odobrenjem), izdanom od Komore.
(2) Vrste radova za koje Komora izdaje licence, jesu:
– ispitivanje i određivanje svih relevantnih svojstava drva,
– ispitivanje i određivanje svih relevantnih svojstava, te projek­tiranje drvnih i nedrvnih materijala,
– dizajniranje i projektiranje drvnih proizvoda,
– projektiranje tehnoloških procesa u pilanskoj proizvodnji i proizvodnji proizvoda od drva u graditeljstvu, nadzor nad izgrad­njom i puštanjem u pogon, te ispitivanje kvalitete pilanskih proizvoda i proizvoda od drva u graditeljstvu, sukladno EN i HRN. Poslovi rukovođenja proizvodnjom,
– projektiranje tehnoloških procesa u proizvodnji furnira i ploča od svih oblika usitnjenog drva, nadzor nad izgradnjom i puštanje u pogon navedenih proizvodnih linija. Poslovi rukovođenja proizvodnjom,
– projektiranje tehnoloških procesa u proizvodnji namještaja, opremanju objekata i drugih proizvoda od drva, nadzor nad izgrad­njom i puštanje u pogon navedenih proizvodnih procesa. Poslovi rukovođenja proizvodnjom,
– projektiranje unutrašnjeg opremanja objekata, odabir materijala. Nadzor izvođenja projekata unutrašnjeg opremanja. Poslovi rukovođenja unutrašnjim opremanjem objekata,
– izrada projekata i elaborata za siguran rad u proizvodnim procesima prerade drva.

Članak 33.
(izdavanje, obnova i oduzimanje licenci)

(1) Način izdavanja, obnavljanja i oduzimanja licenci za radove u šumarstvu, lovstvu i drvnoj industriji propisuje se posebnim pravilnikom koji donosi Skupština Komore.
(2) Zahtjev za obnovu licence podnosi se najkasnije 30 dana prije završetka njezinog važenja, u protivnom se mora podnijeti zah­tjev za novu licencu.
(3) Kod obnove licence potrebno je podnijeti dokaze o udovoljavanju uvjetima kao i za izdavanje nove te o podmirenim financijskim obvezama prema Komori.
(4) Licenca se oduzima kada se utvrdi da je izvođač radova prestao ispunjavati bilo koji uvjet za obavljanje radova, koji je propisan za izdanu licencu.
(5) O izdavanju, obnavljanju i oduzimanju licenci odlučuje Povjerenstvo za licenciranje kojeg imenuje Vijeće Komore.
(6) Podnositelju se zahtjeva najkasnije u roku 30 dana od dana podnesenog zahtjeva daje licenca i ista se upisuje u Upisnik licenciranih osoba Komore.
(7) Za izdavanje i obnovu licenci plaća se naknada prema Cjeniku koji donosi Vijeće Komore.

X. ZADACI I DJELATNOST KOMORE
Članak 34.
(zadaci Komore)

Komora:
1. određuje načela struke na području šumarstva, lovstva i drv­ne tehnologije,
2. potiče razvoj struka udruženih u Komoru, te brine za njihov ugled,
3. surađuje s državnim tijelima i tijelima lokalne samouprave i uprave te zastupa struku u odnosu prema njima,
4. brine za stručno usavršavanje na području šumarstva, lovstva i drvne tehnologije, te sudjeluje u pripremanju programa stručnog usavršavanja, izdaje službeno glasilo i druge publikacije,
5. brine za stručni razvoj i neovisnost šumarstva, lovstva i drv­ne tehnologije,
6. zastupa interese svojih članova u odnosu prema državnim organima, organima lokalne samouprave i poslodavcima, te sa namjerom osiguravanja njihove neovisnost i stručnog razvoja, te nadzora nad obavljanjem djelatnosti u šumarstvu, lovstvu i drvnoj tehnologiji, vodi imenike ovlaštenih inženjera šumarstva i drvne tehnologije, daje, obnavlja i oduzima licence (odobrenja) pravnim i fizičkim osobama za obavljanje radova iz područja šumarstva, lovstva i drvne tehnologije, te obavlja druge usluge za potrebe svojih članova,
7. osigurava polaganje stručnih ispita,
8. uspostavlja, vodi i održava imenike Komore,
9. odlučuje o upisu i brisanju iz imenika Komore i ostalih evidencija Komore; odlučuje o statusu mirovanju ovlaštenih inženjera,
10. članovima Komore, upisanim u imenik Komore, izdaje pečate i iskaznice,
11. provodi nadzor nad poštivanjem akata Komore i Kodeksa strukovne etike Komore, te donosi mjere sukladno Pravilniku o stegovnim postupcima i drugim aktima Komore,
12. sprječava ovlaštenim inženjerima obavljanje djelatnosti na nedozvoljen način,
13. u svezi izvršavanja javnih ovlasti, zahtijeva i prikuplja podatke od državnih upravnih tijela, upravnih tijela lokalne samouprave i uprave i inspekcijskih službi,
14. potiče suradnju između članova, te raspravlja i rješava međusobne sporove među njima,
15. potiče stručnu, kulturnu i društvenu djelatnost svojih članova,
16. usklađuje interes između različitih struka koje su udružene u Komoru, osigurava kvalitetu obavljanja inženjerskih usluga na području šumarstva, lovstva i drvne tehnologije,
17. priprema prijedlog cijena usluga u obavljanju djelatnosti šumarstva, lovstva i drvne tehnologije, te isti prosljeđuje na suglasnost Ministru za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo,
18. osigurava obvezno osiguranje za članove Komore za štetu, koja bi mogla nastati investitorima i trećim osobama,
19. surađuje s nadležnim ministarstvima u pripremanju propisa i standarda s područja šumarstva, lovstva i drvne tehnologije,
20. obavlja ostale zadatke utvrđene: propisima o šumama, lovstvu, drvnoj tehnologiji, ovim Statutom i ostalim aktima Komore,
21. potiče donošenje propisa kojima se utvrđuju javne ovlasti Komore u skladu s kriterijima europske i svjetske prakse,
22. daje stručna mišljenja kod pripreme propisa iz područja šumarstva, lovstva i drvne tehnologije,
23. donosi opće akte koji su joj stavljeni u nadležnost.

Članak 35.
(javne ovlasti Komore)

(1) Komora obavlja ove poslove kao javne ovlasti:
• vodi imenik ovlaštenih inženjera šumarstva i drvne tehnologije (u daljnjem tekstu: Imenik ovlaštenih inženjera),
• daje, obnavlja i oduzima licence (odobrenja) pravnim i fizič­kim osobama za obavljanje radova iz područja šumarstva, lovstva i drvne tehnologije,
• utvrđuje visinu upisnine i članarine u Komoru,
• utvrđuje profesionalne obveze članova i njihovo obavljanje, u skladu s Kodeksom strukovne etike,
• provodi stručne ispite za ovlaštene inženjere, sukladno posebnom propisu o sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita kojega donosi ministar nadležan za šumarstvo, lovstvo i drvnu tehnologiju (u daljnjem tekstu: ministar),
• druge poslove koji su ovim i posebnim zakonima utvrđeni kao javne ovlasti Komore.
(2) Akti koje Komora izdaje u obavljanju javnih ovlasti javne su isprave.

XI. USTROJSTVO KOMORE
Članak 36.
(ustrojstvo)

Članovi Komore ostvaruju svoje interese neposredno u strukovnim razredima, a posredno u tijelima Komore.

Članak 37.
(tijela Komore)

(1) Tijela Komore jesu:
1. Skupština Komore,
2. Predsjednik Komore,
3. Vijeće Komore,
4. Nadzorni odbor Komore
(2) Stalna radna tijela Komore:
1. Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i opće akte,
2. Odbor za upis u imenike,
3. Povjerenstvo za stručne ispite,
4. Povjerenstvo za stručno usavršavanje.
(3) Za obavljanje određenih zadataka Komore, Skupština i Vijeće Komore mogu osnovati kao svoja radna tijela i ostale stalne ili povremene radne skupine.
(4) Djelokrug rada, ustroj, način rada te ostala pitanja od značaja za rad stalnih radnih tijela Komore uredit će Vijeće Komore posebnim aktom.

1. SKUPŠTINA KOMORE
Članak 38.
(sastav Skupštine)

(1) Skupštinu Komore čine izabrani predstavnici strukovnih razreda.
(2) U Skupštini Komore osigurava se razmjerna zastupljenost strukovnih razreda tako da svaki strukovni razred ima pet predstav­nika (dalje u tekstu: članovi Skupštine).
(3) Mandat članova Skupštine traje četiri godine, odnosno do izbora novih članova.

Članak 39.
(nadležnosti Skupštine)

Skupština Komore:
1. donosi Statut i druge opće akte;
2. donosi temeljni program rada;
3. donosi godišnji proračun i prihvaća izvješće o izvršenju proračuna;
4. donosi odluku o visini upisnine i članarine;
5. donosi odluku o raspisivanju izbora za tijela Komore;
6. donosi Poslovnik o izboru i radu Skupštine i drugih tijela Komore;
7. donosi Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju licence (odobrenja) za radove u šumarstvu, lovstvu i drvnoj industriji;
8. donosi Pravilnik o cijenama usluga Komore i utvrđuje cijene usluga Komore;
9. donosi Pravilnik o stručnom usavršavanju;
10. donosi Kodeks strukovne etike ovlaštenih inženjera šumarstva i drvne tehnologije;
11. donosi Pravilnik o stegovnom postupku i stegovnoj odgovornosti;
12. imenuje i razrješava predsjednika Komore;
13. imenuje i razrješava članove Vijeća Komore;
14. bira i razrješava članove stegovnih tijela;
15. bira i razrješava članove Nadzornog odbora;
16. imenuje i razrješava članove onih radnih tijela, koje Skupština Komore osniva za radna tijela;
17. raspravlja i prihvaća Izvještaj o radu Komore, Izvještaj o radu Vijeća Komore, Izvještaj o radu Nadzornog odbora, Izvještaj o radu stegovnih tijela te se upoznaje s izvještajima o radu radnih tijela;
18. raspravlja o svim pitanjima od zajedničkog interesa, vezana uz rad, uvjete rada i stručnu problematiku na područjima obavljanja inženjerskih usluga svojih članova, te u svezi tih pitanja usvaja stavove i odluke;
19. usvaja odluku o prestanku djelovanja Komore i raspodjeli imovine;
20. raspravlja i o ostalim pitanjima u okviru zadataka Komore, utvrđenih propisima o šumarstvu, lovstvu i drvnoj tehnologiji, Statutom i ostalim aktima Komore, te o tome oblikuje odgovarajuće odluke;
21. donosi i ostale akte.

Članak 40.
(zasjedanje Skupštine)

Redovite sjednice Skupštine Komore održavaju se najmanje jednom godišnje.

Članak 41.
(sazivanje Skupštine)

(1) Skupštinu saziva predsjednik Komore na vlastitu inicijativu, na zahtjev Vijeća Komore ili na zahtjev strukovnog razreda.
(2) Strukovni razred, koji zahtjeva sazivanje Skupštine, mora predsjedniku Komore predati pisani zahtjev s prijedlogom dnevnog reda.
(3) Predsjednik Komore dužan je sazvati Skupštinu u roku 30 dana nakon zaprimanja zahtjeva.

Članak 42.
(objava sazivanja Skupštine)

(1) Poziv na sjednicu Skupštine upućuje se članovima Skupštine najkasnije petnaest dana prije dana održavanja sjednice.
(2) U pozivu za sjednicu Skupštine treba naznačiti prijedlog dnevnog reda sjednice, mjesto njena održavanja i vrijeme početka rada.
(3) Uz poziv za sjednicu Skupštine članovima se dostavljaju svi materijali pripremljeni za Skupštinu.

Članak 43.
(kvorum Skupštine)

Skupština se može održati i donositi pravovaljane odluke ako je na njoj nazočna većina svih članova Skupštine, odnosno većina predstavnika svakog strukovnog razreda.

Članak 44.
(glasovanje na Skupštini)

Odluka Skupštine donesena je ako je za nju javno glasovala većina nazočnih članova Skupštine.

Članak 45.
(predsjednik Skupštine)

(1) Radom Skupštine predsjedava predsjednik Komore koji je po funkciji i predsjednik Skupštine.
(2) Skupštini može prisustvovati i javni bilježnik.

Članak 46.

(Poslovnik o radu Skupštine) Skupština svoj rad uređuje Poslovnikom o radu Skupštine.

2. PREDSJEDNIK KOMORE
Članak 47.
(nadležnosti predsjednika Komore)

(1) Predsjednik Komore:
1. zastupa i predstavlja Komoru;
2. odgovora za zakonitost rada Komore;
3. predsjedava Vijeću Komore, saziva ga i predstavlja;
4. saziva i predsjedava Skupštini Komore;
5. provodi odluke Skupštine i Vijeća Komore, te ostalih tijela Komore;
6. s predsjednikom pojedinačne ispitne komisije za stručne ispite potpisuje uvjerenja o položenim stručnim ispitima;
7. na osnovi odluke Odbora za upis, izdaje i potpisuje rješenja o upisima u imenike Komore;
8. samostalno sklapa ugovore i odobrava isplate novčanih iznosa do iznosa od 200.000,00 kuna (riječima: dvije stotine tisuća kuna), a preko tog iznosa uz odobrenje Vijeća Komore;
9. donosi odluke o zaključivanju ugovora o radu, te u svezi prava i obveza iz radnog odnosa ako za odlučivanje o tim pitanjima nije pisano ovlastio tajnika Komore;
10. obavlja ostale poslove sukladno propisima za koje je ovlašten od Skupštine, Vijeća Komore ili strukovnih razreda.
(2) Za svoj rad predsjednik Komore odgovara Skupštini i Vijeću Komore.

Članak 48.
(uvjeti za predsjednika Komore i njegov mandat)

(1) Za predsjednika Komore može se kandidirati svaki član Komore koji je upisan u Imenik ovlaštenih inženjera i kojeg predloži strukovni razred.
(2) Predsjednika Komore bira i razrješava Skupština Komore iz redova svojih članova s mandatom od četiri godine, uz mogućnost ponovnog biranja, odnosno imenovanja.
(3) Predsjednik Komore poslove može obavljati prema ugovoru o radu s punim radnim vremenom ili dijelom radnog vremena ili uz određenu naknadu reguliranu ugovorom o djelu, o čemu odluku donosi Skupština Komore pri izboru predsjednika Komore.

Članak 49.
(zamjena predsjednika Komore)

Spriječenog predsjednika Komore zamjenjuje s istim ovlastima jedan od predsjednika strukovnog razreda.

3. VIJEĆE KOMORE
Članak 50.
(sastav Vijeća)

(1) Vijeće Komore čine predsjednik Komore i predsjednici strukovnih razreda koje imenuje Skupština Komore.
(2) Sjednice Vijeća komore saziva i vodi predsjednik Komore.
(3) Predsjednik Komore i predsjednici strukovnih razreda imaju pravo na naknadu za rad u Vijeću Komore.
(4) Mandat članova Vijeća Komore traje četiri godine odnosno do izbora novih članova.

Članak 51.
(nadležnost Vijeća)

(1) Vijeće Komore je izvršno tijelo Komore koji upravlja radom i poslovanjem Komore.
(2) Vijeće Komore:
1. utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata koje donosi Skupština Komore;
2. donosi Pravilnik o radu Stručne službe Komore
3. predlaže odluke te donosi zaključke i stajališta o pitanjima koja se predlažu Skupštini Komore;
4. utvrđuje i usklađuje interese strukovnih razreda i članova;
5. brine o izvršavanju Programa rada, općih akata i odluka Skupštine Komore;
6. osigurava izvođenje javnih ovlasti putem odgovarajućih služ­bi, strukovnih razreda, povjerenstava i radnih skupina;
7. vodi financijsko poslovanje Komore te upravlja sredstvima Komore;
8. određuje prijedlog programa rada i financijskog plana, te završnog računa Komore;
9. predlaže Skupštini Komore iznos upisnine, članarine i ostalih doprinosa Komori;
10. usvaja cjenik za rad u tijelima i radnim tijelima Komore;
11. usvaja cjenik za rad i stručne usluge, koje obavljaju članovi Komore za Komoru;
12. odobrava isplatu novčanih sredstava sa računa Komore, u iznosu većem od 200.000,00 (riječima: dvije stotine tisuća kuna);
13. odlučuje o sklapanju različitih ugovora, a obavezno onih, iz kojih proizlazi materijalna obaveza Komore u iznosu većem od 200.000,00 kn (riječima: dvije stotine tisuća kuna);
14. donosi pravilnik o obliku i sadržaju te izdavanju, uporabi i vraćanju pečata i iskaznice;
15. usvaja akte kojima se određuje, koji podaci službi, koje obav­ljaju usluge na osnovu javnog ovlaštenja i ostalih službi Komore, se smatraju poslovnom tajnom;
16. usvaja akte Komore, osim ako donošenje pojedinačnih akata ne spada u nadležnost Skupštine Komore;
17. usvaja akt o organizaciji stručnih, administrativnih i tehnič­kih službi Komore, te o sistematizaciji radnih mjesta;
18. imenuje tajnika Komore i stručne tajnike Komore;
19. imenuje i razrješava članove odbora za upis;
20. imenuje članove stalnih radnih tijela Komore;
21. određuje svoje predstavnike u odgovarajuća stručna tijela na lokalnoj, regionalnoj, državnoj i međudržavnoj razini;
22. imenuje i razrješava članove ispitnih komisija za stručne ispite;
23. na prijedlog Povjerenstva za stručne ispite utvrđuje popis preporučene stručne literature i propisa, koji se odnose na ispitne programe stručnih ispita;
24. uređuje provedbu stručnih ispita;
25. donosi odluke o pristupanju međunarodnim inženjerskim i ostalim organizacijama i o izlasku iz istih;
26. priprema prijedlog Pravilnika o cijenama usluga te ga dostavlja Skupštini Komore na usvajanje;
27. potiče stručnu, kulturnu i društvenu djelatnost svojih članova;
28. osigurava zastupanje strukovnih i socijalnih interesa svojih članova, te im pruža ostalu pomoć u postizanju njihovih prava i interesa;
29. potiče suradnju među svojim članovima, te osigurava sve potrebno da se eventualni međusobni sporovi riješe mirnim putem;
30. osigurava sve što je potrebno u svezi stručnog usavršavanja svojih članova;
31. uspostavlja sistem praćenja, potvrđivanja i evidentiranja stručnog usavršavanja svakog člana Komore u okviru godišnjeg programa stručnog usavršavanja članova;
32. usvaja odluke u svezi izdavanja službenog glasila i ostalih stručnih publikacija Komore, a ujedno predstavlja stručni savjet glasila te imenuje glavnog urednika glasila;
33. osigurava sve što je potrebno u svezi osiguranja odgovornosti za štetu, koja bi mogla nastati njezinim članovima, u svezi obavljanja njihove djelatnosti, te sklapa ugovore o osiguranju;
34. obavlja ostale poslove, određene posebnim propisima, ovim Statutom, Poslovnikom o radu i ostalim aktima Komore.

Članak 52.
(kvorum i odlučivanje Vijeća)

(1) Vijeće Komore sastaje se na redovite sjednice najmanje jed­nom kvartalno.
(2) Poziv za sjednicu mora biti dostavljen najmanje 7 (sedam) dana prije njezinog održavanja i u njemu mora biti naznačeno mjesto, vrijeme održavanja, dnevni red sjednice i u pravilu svi materijali za raspravu.
(3) Vijeće Komore ima kvorum ako je prisutna većina članova.
(4) Sve akte i odluke Vijeće Komore donosi većinom glasova prisutnih članova.

Članak 53.
(poslovnik o radu Vijeća)

Rad Vijeća Komore pobliže se uređuje Poslovnikom o radu.

4. NADZORNI ODBOR
Članak 54.
(sastav Nadzornog odbora)

(1) Nadzorni odbor Komore čini predsjednik i četiri člana, koje na prijedlog strukovnih razreda bira i razrješava Skupština Komore. Članovi Nadzornog odbora između sebe imenuju predsjednika, koji saziva sjednice i predsjeda radom Nadzornog odbora.
(2) Član Nadzornog odbora Komore može biti samo onaj član Komore, koji je upisan u Imenike Komore i nije u mirovanju, nije član Skupštine Komore i Vijeća Komore.
(3) Nadzorni odbor Komore svoje odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.
(4) Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad.
(5) Mandat članova Nadzornog odbora je četiri godine.

Članak 55.
(nadležnosti Nadzornog odbora)

Nadzorni odbor Komore nadzire provođenje Statuta i drugih općih akata Komore, materijalno – financijsko poslovanje Komore i raspolaganje sredstvima Komore, rad Stručne službe Komore u skladu sa Statutom i drugim općim aktima.

XII. STRUKOVNI RAZREDI KOMORE
Članak 56.
(strukovni razredi)

(1) Za uspješno obavljanje zadataka, te za postizanje ciljeva ravnopravnog i jednakovrijednog zastupanja svih struka udruženih u Komoru, u Komori su osnovani strukovni razredi slijedećih struka:
1. Razred inženjera šumarstva
2. Razred inženjera drvne tehnologije
(2) Strukovni razredi su samostalni u odlučivanju o pitanjima struke.

Članak 57.
(pravila razreda)

(1) Strukovni razredi donose svoja pravila, koja stupaju na snagu kad ih odobri Vijeće Komore.
(2) Pravilima iz stavka 1. ovoga članka pobliže se uređuje ustrojstvo i rad razreda, prava i obveze članova razreda, te druga pitanja od interesa za rad razreda u skladu s odredbama Zakona, ovog Statuta, Kodeksa strukovne etike i drugim općim aktima Komore.

Članak 58.
(tijela razreda)

(1) Tijela razreda su predsjednik razreda i odbor razreda.
(2) Predsjednik razreda ima zamjenika.
(3) Predsjednika razreda i njegova zamjenika bira razred na svojoj sjednici, na vrijeme od četiri godine.
(4) Odbor razreda čini predsjednik i pet članova razreda, izabrani na sjednici razreda, na vrijeme od četiri godine. Nadležnost i način rada odbora utvrđuje se pravilima razreda.
(5) Odborom razreda predsjedava predsjednik razreda.

Članak 59.
(sjednica razreda)

(1) Redovita sjednica razreda održava se svake godine, a saziva je i predsjeda joj predsjednik razreda.
(2) Predsjednik razreda saziva na svoj poticaj ili na zahtjev Odbora razreda ili najmanje četvrtine ukupnog članstva razreda izvanrednu sjednicu razreda.
(3) Sjednica razreda može se održati i donositi pravovaljane odluke ako joj je nazočna većina svih članova. Ako sjednici razreda nije nazočna većina svih članova razreda, sjednica se odgađa na 30 minuta, i nakon toga započinje s radom. Pravovaljane odluke na tako održanoj sjednici razreda donose se većinom nazočnih članova.
(4) Na sjednici razreda odluke se donose većinom glasova nazočnih članova.
(5) Na sjednicama razreda odlučuje se o svim pitanjima djelovanja i organiziranja pojedine struke.

XIII. STRUČNA SLUŽBA KOMORE
Članak 60.
(Stručna služba Komore)

(1) Za obavljanje stručnih, administrativnih pomoćnih, i drugih poslova Komora ima Stručnu službu.
(2) Stručnu službu čini tajnik Komore, stručni tajnici strukovnih razreda i potreban broj stalno zaposlenih administrativnih djelatnika.
(3) Za izbor tajnika Komore i stručnih tajnika strukovnih razreda, raspisuje se natječaj.
(4) Natječaj provodi Povjerenstvo za natječaj, koje osniva Vijeće Komore u skladu s odredbama Pravilnika o radu Stručne službe.
(5) Tajnika Komore i stručne tajnike strukovnih razreda na osnovi natječaja imenuje i razrješava Vijeće Komore, na prijedlog predsjednika Povjerenstva za natječaj.
(6) Tajnik Komore je djelatnik s posebnim ovlaštenjima čija se prava i odgovornosti uređuju ovim Statutom i Pravilnikom o radu Stručne službe.

Članak 61.
(rad Stručne službe)

(1) Stručna služba Komore treba odgovarati potrebama i zah­tjevima članova i omogućavati stručno, kvalitetno, pravovremeno i odgovorno izvršavanje zadaća prema Zakonu, ovom Statutu te drugim aktima.
(2) Rad Stručne službe Komore uređuje se Pravilnikom o radu Stručne službe koji donosi Vijeće komore.

XIV. DOBIVANJE PODATAKA
Članak 62.
(pravo na dobivanje podataka)

Za potrebe izvršavanja dobivenih javnih ovlasti, čiji nositelj je Komora, ista ima pravo zatražiti podatke od nadležnih državnih tijela i ostalih tijela lokalne samouprave i uprave koji vode zbirke podataka i podatke iz dokumentacije, na temelju kojih se donose konkretne upravne odluke i ostali akti, a koje je donijelo državno tijelo ili tijelo lokalne samouprave i uprave, podatke u svezi javnih narudžbi i slično.

XV. STEGOVNA TIJELA KOMORE
1. STEGOVNI SUD
Članak 63.
(Stegovni sud)

(1) Stegovni sud nezavisno je tijelo Komore koje odlučuje o težim povredama dužnosti i ugleda inženjera što ih počine ovlašteni inženjeri.
(2) Stegovni sud odlučuje o žalbama protiv odluka Stegovnog vijeća donesenih u prvom stupnju.

Članak 64.
(sastav Stegovnog suda)

(1) Predsjednika, njegova zamjenika i suce Stegovnog suda bira i razrješuje Skupština Komore.
(2) Član Stegovnog suda smatra se razriješenim dužnosti ako za njegovo razrješenje glasuje većina svih članova Skupštine.
(3) Članu Stegovnog suda o čijem se razrješenju odlučuje mora biti omogućeno da se prije sjednice Skupštine na kojoj će se odlučivati o njegovu razrješenju pravodobno upozna sa zahtjevom za njegovim razrješenjem, činjenicama na kojima se taj zahtjev temelji i dokazima kojima se te činjenice potkrepljuju. Mora mu biti omogućeno da se na sjednici Skupštine izjasni o zahtjevu za razrješenje.

Članak 65.
(primjena propisa)

(1) U sudovanju stegovni suci su nezavisni i sude po Zakonu, Statutu Komore te Kodeksu strukovne etike.
(2) Ako ovim Statutom nije drukčije određeno, u stegovnom postupku na odgovarajući se način primjenjuju odredbe skraćenog kaznenog postupka, osim pravila o dovođenju, obećanju okrivljenika da neće napustiti boravište, jamstvo o pritvoru, pretrazi stana i osoba, pravovremenom preuzimanju predmeta, postupanju sa sum­njivim stvarnim i imovinsko pravnom zahtjevu.
(3) U postupku pred Stegovnim vijećem javnost je isključena.

Članak 66.
(rad Stegovnog suda)

(1) Radom Stegovnog suda rukovodi njegov predsjednik. Ako je on spriječen, zamjenjuje ga njegov zamjenik.
(2) Stegovni sud sudi u vijećima u sastavu od predsjednika vijeća i dva člana. Sastav vijeća i redoslijed po kojemu će im se pred­meti dodjeljivati utvrđuje Stegovni sud na početku svake godine svog mandata.
(3) Vijeće odlučuje većinom glasova.

Članak 67.
(nadležnost Stegovnog suda)

Stegovni sud:
1. sudi za teže povrede dužnosti i ugleda inženjera
2. odlučuje o žalbama protiv odluke Stegovnog vijeća o lakšim povredama dužnosti i ugleda inženjera
3. odlučuje o prijedlogu stegovnog tužitelja za obustavu stegov­nog postupka, nakon podignute optužnice
4. obavlja i ostale poslove određene zakonom i ovim Statutom.

Članak 68.
(branitelj)

(1) U postupku pred Stegovnim sudom okrivljeni ima pravo uzeti branitelja.
(2) Vijeće može iznimno odrediti obvezatno sudjelovanje branitelja u postupku kad smatra da je to u interesu okrivljenog, a okrivljeni nije sam uzeo branitelja.
(3) Predsjednik Stegovnog suda i stegovni tužitelj Komore ne mogu biti branitelji u stegovnim postupcima pred Stegovnim sudom Komore.

2. VIŠI STEGOVNI SUD
Članak 69.
(Viši stegovni sud)

Viši stegovni sud nezavisno je tijelo Komore, koje odlučuje o žalbama protiv odluka Stegovnog suda Komore donesenih u prvom stupnju, a obavlja i druge poslove određene zakonom i ovim Statutom.

Članak 70
(sastav Višeg stegovnog suda)

Predsjednika, njegove zamjenike i suce Višeg stegovnog suda bira i razrješava dužnosti Skupština Komore.

Članak 71.
(rad Višeg stegovnog suda)

(1) Radom Višeg stegovnog suda rukovodi njegov predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenjuje ga njegov zamjenik.
(2) Viši stegovni sud sudi u vijećima, koja se sastoje od predsjednika vijeća i dva člana. Sastav vijeća i redoslijed po kojem im se dodjeljuju prednosti utvrđuje Viši stegovni sud na početku svake godine svog mandata.

3. STEGOVNA VIJEĆA
Članak 72.
(stegovna vijeća)

(1) Za lakše povrede dužnosti i ugleda inženjera ovlašteni inženjeri odgovaraju pred stegovnim vijećima koja se sastoje od tri člana. Članove stegovnih vijeća bira Vijeće komore.
(2) O žalbama protiv odluka stegovnih vijeća odlučuje Stegovni sud.

4. STEGOVNI TUŽITELJ
Članak 73.
(stegovni tužitelj)

(1) Stegovnog tužitelja bira i razrješava dužnosti Skupština komore.
(2) Stegovni tužitelj ne smije biti član Upravnog odbora ili Nadzornog odbora Komore.

5. UVJETI ODGOVORNOSTI I STEGOVNE MJERE
Članak 74.
(uvjeti odgovornosti)

(1) Za povredu dužnosti i ugleda inženjera ovlašteni inženjeri odgovaraju po odredbama Zakona, ovog Statuta i Kodeksa strukov­ne etike.
(2) Za teže povrede dužnosti i ugleda inženjera ovlašteni inženjeri odgovaraju pred Stegovnim sudom Komore.
(3) Stegovni sud Komore će za težu povredu dužnosti ne izvršavanja materijalnih obveza koje proističu iz članstva u Komori, provoditi stegovni postupak po hitnom postupku i po skraćenim dokaz­nim postupcima, a kao vjerodostojan dokaz smatrat će se podatci o neizvršenim obvezama koje je izdala Stručna služba Komore.
(4) Za lakše povrede dužnosti i ugleda inženjera ovlašteni inženjeri odgovaraju pred Stegovnim vijećem.

Članak 75.
(teže povrede dužnosti)

Teža povreda dužnosti i ugleda inženjera postoji:
1. ako inženjer unatoč zakonskim smetnjama ishodi upis u Imenik ovlaštenih inženjera,
2. ako počini kazneno djelo koje dovodi u pitanje njegovu dostojnost za daljnje obavljanje inženjerske djelatnosti,
3. ako za vrijeme mirovanja članstva u komori obavlja inženjerske poslove ili ako tu mjeru izigra na bilo koji način,
4. ako protivno zakonu i ovlastima koje ima u pružanju stručne usluge posreduje kod određenih tijela ili pravnih osoba koje obavljaju javnu službu ili ako istupa nedostojno i protivno ovlastima,
5. ako nesavjesno obavlja inženjerske poslove,
6. ako protivno Zakonu rabi strukovni naziv ovlašteni inženjer u složenici sa strukovnim smjerom,
7. ako obavlja poslove protivno stručnom smjeru,
8. ako sklopi ili izvrši poslove ispod cijene propisane Pravilnikom o cijenama usluga,
9. ako dobivanje poslova uvjetuje pogodnostima, poslovnim ili administrativnim, osobno ili preko posrednika
10. ako konkurira cijenama nižim od propisanih ili kod određivanja cijene upotrijebi netočne podatke
11. ako naplati manje od svote ugovorene na temelju Pravilnika o cijenama usluga ili sklopi ugovor s netočnim podacima
12. ako kao zaposlenik u pravnoj osobi ne poštuje akte Komore ili o njihovoj povredi ne obavijesti Komoru
13. ako traži ili pribavlja poslove na nedostojan način ili ako potpisuje projekte, stručna mišljenja i sl. izrađene od neovlaštene osobe,
14. ako ne izvršava materijalne obveze koje proistječu iz članstva u Komori,
15. ako teže povrijedi svoje dužnosti u tijelima upravljanja ili prema tijelima Komore,
16. ako ne vrati pečat i iskaznicu kada je to propisano,
17. ako neovlašteno koristi službene podatke u osobne svrhe,
18. ako ugovara poslove bez odgovarajućeg pisanog dokumenta,
19. ako za vrijeme privremenog ili trajnog gubitka prava obav­ljanja poslova sa strukovnim nazivom ovlašteni inženjer obavlja stručne poslove iz područja šumarstva, lovstva i drvne tehnologije,
20. ako obavlja poslove protivno izdanoj licenci za rad.

Članak 76.
(novčane kazne)

(1) Novčane kazne zbog lakših povreda dužnosti inženjera može se izreći ovlaštenom inženjeru u iznosu od 1.000,00 do 3.000,00kuna.
(2) Novčana kazna zbog težih povreda dužnosti i ugleda inženjera može se izreći ovlaštenom inženjeru u iznosu od 5,000,00 do 15.000,00 kuna.
(3) Ako se izriče jedinstvena kazna za više povreda dužnosti i ugleda inženjera utvrđeni iznos ukupne jedinstvene novčane kazne ne smije premašiti za lakše povrede iznos od 3.000,00 kuna, a za teže povrede iznos od 15.000,00 kuna.

Članak 77.
(objava presude)

(1) Stegovni sud može presudom odlučiti da se pravomoćna odluka donesena u postupku protiv ovlaštenog inženjera objavi u glasilu Komore.
(2) Nakon pravomoćnosti oslobađajuće presude ovlašteni inženjer protiv kojeg se vodi stegovni postupak ima pravo tražiti da se u glasilu Komore objavi presuda kojom je oslobođen.

Članak 78.
(olakotne okolnosti)

Pri određivanju stegovne mjere za težu povredu dužnosti i ugleda inženjera Stegovni sud uzima u obzir sve okolnosti o kojima ovisi vrsta i visina kazne, a osobito štetne posljedice koje su nastale, iz kojih je pobudio teže povrede izvršenja te prijašnju stegovnu osuđivanost. Pri izricanju novčane kazne uvažavaju se i imovinske prilike stegovno okrivljenog.

Članak 79.
(rok plaćanja kazne)

(1) Ako je za težu povredu izrečena novčana kazna u presudi se određuje rok plaćanja, koji ne može biti kraći od petnaest dana ni duži od tri mjeseca.
(2) U opravdanim slučajevima Stegovni sud može dopustiti da se novčana kazna isplati u obrocima. U tom slučaju Sud odobrava način otplaćivanja i rok isplate koji ne može biti duži od godine dana.
(3) Novčana kazna i troškovi stegovnog postupka naplaćuje se u korist Komore.

6. POKRETANJE STEGOVNOG POSTUPKA
Članak 80.
(pokretanje stegovnog postupka)

(1) Stegovni postupak pokreće stegovni tužitelj kada primi prijavu ili nađe da postupak treba pokrenuti po službenoj dužnosti.
(2) Protiv ovlaštenog inženjera koji ne izvršava materijalne obveze prema Komori, stegovni tužitelj izdaje rješenje o privremenoj zabrani obavljanja poslova do okončanja stegovnog postupka po hitnom postupku ali ne duže od 60 dana, na temelju vjerodostojne isprave (izvoda iz poslovnih knjiga – poslovne kartice člana), te istodobno podiže optužnicu. Stegovni postupak se obustavlja u slučaju kada član u međuvremenu podmiri materijalne obveze prema Komori.
(3) Izrečena mjera zabrane obavljanja poslova uračunava se u kaznu.

Članak 81.
(podnošenje dokaza)

(1) Podnositelj prijave za pokretanje stegovnog postupka dužan je u prijavi navesti i priložiti sve dokaze na kojima temelji svoju prijavu, a u protivnom prijava će se smatrati nepotpunom te će rješenjem biti odbačena. Protiv ovog rješenja podnositelj prijave nema pravo žalbe.
(2) Kad prijavu podnosi član Komore, dužan je uz prijavu predočiti dokaz o plaćenom predujmu za prijavu u iznosu od 1.000,00 kn (tisuću kuna). U slučaju presude u korist podnositelja prijave, istom će se vratiti predujam po pravomoćnosti presude, a na teret tuženoga. Navedeni iznos predujma uplaćuje se na žiro-račun Komore. Ako podnositelj prijave nije predujmio navedeni iznos, stegovni tužitelj će ga pozvati da to učini u roku 8 dana, jer će u protivnom njegova prijava rješenjem biti odbačena. Protiv ovog rješenja podnositelj prijave nema pravo žalbe.
(3) Nakon što zaprimi prijavu i utvrdi da je prijava podnesena u skladu s odredbom iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, stegovni tužitelj dostavlja prijavu na očitovanje prijavljenom s pozivom da se pisano očituje u roku 8 dana. Ako prijavljeni ne dostavi svoje očitovanje, smatrat će se da priznaje u cijelosti navode u prijavi ili je njegovo pisano očitovanje upitno s aspekta povrede važećih propisa Komore, tada stegovni tužitelj podiže optužnicu. Ako dostava poziva prijavljenom bude neuredna zbog toga što nije podigao pošiljku ili što se više ne nalazi na adresi koja je prijavljena u Komori, dostava poziva prijavljenome obavit će se putem oglasne ploče Komore, a protiv prijavljenoga će se pokrenuti stegovni postupak zbog djela koje mu se stavlja na teret, kao i zbog neprijavljivanja promjene adrese Komori.
(4) Stegovni tužitelj može tijekom cijelog prethodnog postupka saslušati okrivljenoga, kao i zatražiti dodatno obrazloženje prijave ili očitovanja prijavljenog, s tim da taj rok iznosi 8 dana, a iznimno može iznositi 15 dana, o čemu odlučuje stegovni tužitelj. Ukoliko podnositelj prijave u tom roku ne udovolji pozivu stegovnog tužitelja, njegova će prijava biti odbačena, a ukoliko pozivu ne udovolji prijavljeni, stegovni tužitelj će u daljem postupku cijeniti ovu činjenicu.

Članak 82.
(podizanje optužnice)

(1) Stegovni tužitelj, pošto provede potrebne izviđaje, ako utvrdi da se radi o težoj povredi, podiže optužnicu.
(2) Slučajeve lakših povreda stegovni tužitelj ustupa na rješavanje Stegovnom vijeću.

7. POSTUPAK PRED STEGOVNIM SUDOM
Članak 83.
(postupak pred stegovnim sudom)

(1) Predsjednik vijeća Stegovnog suda, pošto primi optužnicu, saziva Stegovno vijeće u sastav u kojeg pored predsjednika ulaze i dva suca.
(2) Stegovno vijeće:
1. obustavlja postupak ako utvrdi da djelo koje je predmet optuž­be nije teža povreda ili da postoje okolnosti koje isključuju stegovnu odgovornost ili da nema dovoljno dokaza da je okrivljenik osnovano sumnjiv da je učinio povredu koja je predmet optužbe,
2. ustupa predmet stegovnom vijeću Komore ako smatra da se radi o lakšoj povredi ugleda i dužnosti inženjera,
3. vraća optužnicu stegovnom tužitelju sa zahtjevom da dopuni optužnicu ako ustanovi da je ta dopuna potrebna,
4. može odlučiti da postupak prekine do pravomoćnog završet­ka kaznenog postupka ako je protiv okrivljenika pokrenut kazneni postupak za isto djelo.
(3) U slučajevima iz stavka 2. točke 1., 2., i 4. ovog članka vijeće dostavlja rješenje okrivljeniku i stegovnom tužitelju. Protiv takva rješenja iz stavka 2. točke 1. i 4. stegovni tužitelj može izjaviti žalbu Višem stegovnom sudu Komore.
(4) Po optužnici koju stegovni tužitelj dostavlja po hitnom postupku, a odnosi se na težu povredu dužnosti s osnova neplaćanja članarine, postupak pred Stegovnim sudom je hitan.
(5) Stegovni sud u slučaju utvrđene teže povrede radi neizvršavanja materijalnih obveza donosi i izriče kaznu zabrane obavljanja poslova na određeno vrijeme.

Članak 84.
(stegovna rasprava)

(1) Ako vijeće ne donese nijedno od rješenja iz članka 96. ovog Statuta, predsjednik vijeća zakazuje stegovnu raspravu.
(2) U pozivu na raspravu okrivljeniku se dostavlja optužnica. Ako je obrana obvezatna, okrivljenik se poziva da izabere branitelja i da o tome obavijesti sud najkasnije osam dana prije zakazane ras­prave. Ako okrivljenik ne imenuje branitelja do tog roka, postavlja mu ga Sud po službenoj dužnosti.

Članak 85.
(održavanje rasprave)

Rasprava se može održati u odsutnosti uredno pozvanog okriv­ljenika koji svoj izostanak nije opravdao, a saslušan je u prethodnom postupku ili mu je bilo omogućeno da u prethodnom postupku iznese svoju obranu.

Članak 86.
(mjesto održavanja rasprave)

Stegovne rasprave održavaju se redovito u sjedištu Komore.

Članak 87.
(donošenje rješenja)

Tijekom rasprave vijeće može donijeti bilo koje rješenje od navedenih u članku 96. ovog Statuta.

Članak 88.
(donošenje presude)

(1) Nakon provedene rasprave vijeće Stegovnog suda donosi presudu, kojom se okrivljenik:
1. proglašava krivim ili
2. oslobađa optužbe ako se utvrdi da djelo koje je predmet optužbe nije teža povreda dužnosti i ugleda inženjera, ako postoje okolnosti koje isključuju stegovnu odgovornost, ili ako nema dokaza da je okrivljenik povredu izvršio, ili se utvrdi da djelo nije učinio.
(2) Stegovni sud donosi presudu kojom se optužba odbija ako stegovni tužitelj odustane od optužnice ili ako utvrdi da je nastupila zastara gonjenja.

Članak 89.
(sadržaj presude)

U presudi kojom se okrivljeni proglašava krivim vijeće Stegov­nog suda navodi:
1. djelo za koje se utvrđuje krivim te činjenice i okolnosti koje čine težu povredu ugleda i dužnosti inženjera
2. mjeru koja je okrivljeniku izrečena.

Članak 90.
(troškovi postupka)

(1) Stegovnom odlukom sud odlučuje i o snošenju troškova postupka.
(2) Stegovni sud može troškove postupka odrediti i u paušalnom iznosu od 500,00 do 2.000,00 kuna uzimajući u obzir složenost i trajanje postupka.

Članak 91.
(dostava pisanog otpravka)

Pisani otpravak presude Stegovnog suda dostavlja se okrivljeniku, njegovu branitelju, stegovnom tužitelju, a pravomoćna presuda Komori i prijavitelju.

Članak 92.
(priziv)

(1) Protiv presude Stegovnog suda dopušten je priziv Višem stegovnom sudu u roku od 15 dana.
(2) Pravo na priziv ima okrivljenik, njegov branitelj i stegovni tužitelj.
(3) Primjerak priziva dostavlja se protivnoj stranci, koja može dati odgovor u roku od 8 dana.
(4) Viši stegovni sud odlučuje u sjednici vijeća od tri člana.
(5) Viši stegovni sud može potvrditi, preinačiti ili ukinuti presudu Stegovnog suda.
(6) Odluka Višeg stegovnog suda dostavlja se svim osobama odnosno strankama navedenim u stavku 2. ovoga članka, te prijavitelju.

8. POSTUPAK PRED STEGOVNIM VIJEĆEM KOMORE
Članak 93.
(lakše povrede dužnosti)

Lakša povreda dužnosti i ugleda inženjera postoji:
1. ako neopravdano ne ispuni svoje dužnosti u svezi s njegovim imenovanjem u tijela ili radna tijela Komore,
2. ako svojim radnjama, propustima ponašanjem šteti ugledu struke ili ako se prilikom obavljanja svog posla ponaša neprimjereno ili uvredljivo,
3. ako ne dozvoljava strukovnu prosudbu svog rada od strane ovlaštene osobe tijela,
4. ako svoj posao obavlja bez odgovarajuće naplate kada postoji mogućnost da će se taj posao koristiti za dobivanje narudžbe ili u poslovne svrhe zbog čega se nikako ne može smatrati dobrotvornom uslugom,
5. ako ne upozori na ponašanje drugih članova Komore koje je protivno kodeksu,
6. ako ne sudjeluje u programima trajnog stručnog usavršavanja koje je propisala i organizirala Komora,
7. ako Komori ne dostavi svoje podatke koji su od važnosti za vođenje Imenika i za rad Komore,
8. ako reklamira sudjeluje u reklamiranju proizvoda i usluga koje bi moglo ugroziti njegovu neovisnost i strukovno prosuđivanje,
9. ako prilikom poslovnog i javnog nastupa koristi neistinite podatke ako s naručiteljima, kolegama i javnošću komunicira nestrpljivo ili uvredljivo,
10. ako naručitelju izruči nepotpunu strukovnu dokumentaciju ili ako svoj posao obavlja protivno pravilima struke.

Članak 94.
(postupak pred stegovnim vijećem)

(1) Izviđaje u postupku izricanja mjera zbog lakših povreda, vo­di član Stegovnog vijeća Komore kojeg odredi predsjednik vijeća.
(2) Okrivljeniku se prije donošenja odluke omogućuje da dade svoju obranu.
(3) Protiv rješenja Stegovnog vijeća može se izjaviti žalba ako je okrivljeniku izrečena stegovna mjera. Žalbu može izjaviti samo okrivljenik, i to u roku 15 dana.
(4) O žalbi odlučuje Stegovni sud Komore u vijeću od tri člana u nejavnoj sjednici. Odluka vijeća je konačna.
(5) U postupku pred Stegovnim vijećem Komore na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovog Statuta o stegovnom postup­ku zbog teže povrede ugleda i dužnosti inženjera, ako odredbama ovog članka nije što drugo predviđeno.

10. ZASTARA
Članak 95.
(zastara)

(1) Zastara progona prekida se podnošenjem prijave Komori i odlukom mjerodavnih tijela Komore o pokretanju postupka.
(2) Zastara progona i zastara ovrhe kazne nastupa u svakom slučaju kad protekne dvostruki rok predviđen za zastaru progona i za zastaru ovrhe kazne.
(3) Ako je stegovni okrivljenik istom povredom izvršio i kaz­neno djelo, zastara progona prekida se do pravomoćnog završetka kaznenog postupka, a nakon toga stegovni se postupak nastavlja.

XVI. FINANCIJSKO POSLOVANJE KOMORE
Članak 96.
(financijsko poslovanje)

(1) Financijsko poslovanje Komore obavlja se na osnovi godiš­njeg proračuna prihoda i rashoda, koji odobrava Skupština.
(2) Proračunski prihodi Komore jesu:
1. upisnina inženjera
2. članarina ovlaštenih inženjera
3. ostali prihodi i davanja
(3) Izvanredni prihodi Komore jesu:
1. novčane stegovne kazne
2. različiti izvanredni prihodi.

Članak 97.
(korištenje sredstava)

(1) Komora koristi svoja sredstva za ostvarivanje zadataka Komore utvrđenih Zakonom.
(2) Vijeće komore može odobriti uporabu sredstava Komore i za druge opravdane svrhe iIi potrebe.

Članak 98.
(račun Komore)

(1) Financijsko poslovanje Komore registrira se na osnovnom računu Komore.
(2) Na osnovnom računu registrira se financijsko poslovanje Komore i financijsko poslovanje strukovnih razreda.

Članak 99.
(osobe ovlaštene za raspolaganje sredstvima)

Odluku o osobama ovlaštenim za raspolaganje novčanim sredstvima Komore donosi Vijeće komore.

XVII. KOMORA I JAVNOST DJELOVANJA, ČUVANJE POSLOVNE TAJNE
Članak 100.
(javnost djelovanja Komore)

(1) Djelovanje Komore je javno, ako to Zakon, ovaj Statut ili opći akt Komore ne određuju drugačije.
(2) Stručna služba komore, tijela i radna tijela Komore moraju voditi brigu o poštivanju tajnosti osobnih podataka iz evidencija o stručnim ispitima, iz spisa o položenim stručnim ispitima, iz Imenika komore, iz spisa o upisu u Imenik komore i ostalih evidencija, koje vodi Komora, te spriječiti neovlašteni pristup njima.
(3) Svaki član Komore dužan je čuvati poslovnu tajnu Komore.

Članak 101.
(akti, koji određuju zaštitu osobnih podataka)

(1) Aktom, koji usvaja Vijeće komore, se utvrđuje koji podaci evidencijske službe i službe za stručne ispite, predstavljaju poslovnu tajnu.
(2) Aktom iz stavka 1. ovoga članka, može se također odrediti koji podaci ostalih administrativno stručnih službi, tijela ili radnih tijela Komore predstavljaju poslovnu tajnu.
(3) Tijela i radna tijela Komore dužni su kao poslovnu tajnu čuvati i one isprave i poslovne podatke koje takvima proglasi odnos­no odredi nadležno tijelo, odnosno podatke, koji su prema zakonu ostalim propisima određeni kao tajni.

Članak 102.
(organizacijski propisi)

Tajnik Komore, sukladno aktu iz članka 101. ovoga Statuta, donosi organizacijske i ostale odgovarajuće mjere, na osnovi kojih Komora sprječava neovlašteni ili neregistrirani pristup poslovnim prostorijama službe koje služe za obavljanje javnih ovlasti Komore, namjerno uništavanje podataka, upisanih u Imenik ovlaštenih inženjera i knjigu o stručnim ispitima, njihovu izmjenu gubitak, kao i neovlašteni pristup, obradu i dostavljanje tih podataka te njihovo korištenje.

Članak 103.
(službeno glasilo Komore i informiranje članstva)

(1) Službeno glasilo Komore je »Glasilo Hrvatskih inženjera šumarstva i drvne tehnologije«.
(2) U službenom glasilu Komore objavljuju se akti Komore, te se članovi obavještavaju o radu tijela i radnih tijela Komore. U službenom glasilu se također objavljuju izreke konačnih odluka stegovnih tijela.
(3) Komora objavljuje opće akte te ostale obavijesti i na web stranici Komore.

XVIII. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 104.
(stupanje na snagu Statuta)

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 01/st/06
Zagreb, 7. prosinca 2006.

Predsjednik
Hrvatske komore inženjera
šumarstva i drvne tehnologije
Damir Felak, dipl. ing., v. r.