Državni proračun Republike Hrvatske za 2007. godinu

NN 137/2006 (19.12.2006.), Državni proračun Republike Hrvatske za 2007. godinu

HRVATSKI SABOR

3098

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2007. GODINU

Proglašavam Državni proračun Republike Hrvatske za 2007. godinu, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 1. prosinca 2006. godine.

Klasa: 011-01/06-01/73
Urbroj: 71-05-03/1-06-2
Zagreb, 7. prosinca 2006.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2007. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Državni proračun Republike Hrvatske za 2007. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:


A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

 

Plan za 2007.

PRIHODI POSLOVANJA

103.489.203.196

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

320.461.509

RASHODI POSLOVANJA

103.859.512.452

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

3.286.404.916

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

-3.336.252.663


B. RAČUNA FINANCIRANJA

 

Plan za 2007.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

13.309.777.516

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

9.973.524.853

NETO FINANCIRANJE

3.336.252.663

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Proračuna, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred

Skupina

Podskupina

Odjeljak

Naziv prihoda

Plan za 2007.

6

 

 

 

PRIHODI POSLOVANJA

103.489.203.196

 

61

 

 

Prihodi od poreza

58.924.161.940

 

 

611

 

Porez i prirez na dohodak

1.406.947.320

 

 

 

6111

Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada

1.698.796.172

 

 

 

6112

Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti

227.694.732

 

 

 

6113

Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava

36.158.104

 

 

 

6114

Porez i prirez na dohodak od kapitala

20.300.630

 

 

 

6115

Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi

141.870.731

 

 

 

6116

Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine

4.253.894

 

 

 

6117

Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi

-722.126.943

 

 

612

 

Porez na dobit

7.728.021.525

 

 

 

6121

Porez na dobit od poduzetnika

7.571.502.593

 

 

 

6122

Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge

128.046.941

 

 

 

6123

Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti

28.471.991

 

 

613

 

Porezi na imovinu

493.114.336

 

 

 

6134

Povremeni porezi na imovinu

493.114.336

 

 

614

 

Porezi na robu i usluge

47.789.188.172

 

 

 

6141

Porez na dodanu vrijednost

37.612.930.722

 

 

 

6142

Porez na promet

175.512.664

 

 

 

6143

Trošarine

9.060.045.890

 

 

 

 

Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove

1.292.542.925

 

 

 

 

Poseban porez na naftne derivate

3.567.633.549

 

 

 

 

Poseban porez na alkohol

230.355.256

 

 

 

 

Poseban porez na pivo

752.754.761

 

 

 

 

Poseban porez na bezalkoholna pića

145.644.107

 

 

 

 

Poseban porez na duhanske prerađevine

2.874.973.321

 

 

 

 

Poseban porez na kavu

170.430.370

 

 

 

 

Poseban porez na luksuzne proizvode

25.711.601

 

 

 

6144

Porezi i naknade od igara na sreću i zabavnih igara

445.232.614

 

 

 

6146

Ostali porezi na robu i usluge

495.466.282

 

 

615

 

Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije

1.506.890.587

 

 

 

6151

Carine i carinske pristojbe

1.506.890.587

 

 

 

 

Carine na uvoz robe i usluga

1.299.507.437

 

 

 

 

Carinske pristojbe

207.383.150

 

 

 

 

 

 

 

62

 

 

Doprinosi (socijalni)

36.355.407.345

 

 

621

 

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

16.521.755.465

 

 

 

6211

Doprinosi za zdravstveno osiguranje od zaposlenika kod poslodavaca

61.269.254

 

 

 

6212

Doprinosi za zdravstveno osiguranje koje plaća poslodavac

14.701.965.800

 

 

 

6213

Doprinosi za zdravstveno osiguranje fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost

1.128.220.819

 

 

 

6214

Ostali doprinosi za zdravstveno osiguranje

630.299.592

 

 

622

 

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

18.162.922.706

 

 

 

6221

Doprinosi za mirovinsko osiguranje od zaposlenika kod poslodavaca

16.218.890.301

 

 

 

6222

Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac

1.360.239.687

 

 

 

6223

Doprinosi za mirovinsko osigurnje fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost

583.792.718

 

 

623

 

Doprinosi za zapošljavanje

1.670.729.174

 

 

 

6232

Doprinosi za zapošljavanje koje plaća poslodavac

1.670.729.174

 

 

 

 

 

 

 

63

 

 

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države

874.206.865

 

 

631

 

Pomoći od inozemnih vlada

33.149.100

 

 

 

6311

Tekuće pomoći od inozemnih vlada

13.503.500

 

 

 

6312

Kapitalne pomoći od inozemnih vlada

19.645.600

 

 

632

 

Pomoći od međunarodnih organizacija

827.947.765

 

 

 

6321

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija

386.280.002

 

 

 

6322

Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija

441.667.763

 

 

633

 

Pomoći iz proračuna

13.110.000

 

 

 

6331

Tekuće pomoći iz proračuna

2.910.000

 

 

 

6332

Kapitalne pomoći iz proračuna

10.200.000

 

 

 

 

 

 

 

64

 

 

Prihodi od imovine

4.172.704.125

 

 

641

 

Prihodi od financijske imovine

653.162.793

 

 

 

6411

Prihodi od kamata za dane zajmove

127.044.017

 

 

 

6412

Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima

100.000

 

 

 

6413

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

3.500.000

 

 

 

6416

Prihodi od dividendi

426.937.776

 

 

 

6417

Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima

50.000.000

 

 

 

6419

Ostali prihodi od financijske imovine

45.575.000

 

 

642

 

Prihodi od nefinancijske imovine

3.519.541.332

 

 

 

6421

Naknade za koncesije

304.110.640

 

 

 

6422

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

45.811.082

 

 

 

6423

Ostali prihodi od nefinancijske imovine

149.489.047

 

 

 

6424

Naknada za ceste

3.020.130.563

 

 

 

 

 

 

 

65

 

 

Prihodi od prodaje roba i usluga

2.642.481.552

 

 

651

 

Administrativne (upravne) pristojbe

998.158.817

 

 

 

6511

Državne upravne i sudske pristojbe

402.434.867

 

 

 

6513

Ostale upravne pristojbe

210.979.382

 

 

 

6514

Ostale pristojbe

384.744.568

 

 

652

 

Prihodi po posebnim propisima

1.644.322.735

 

 

 

6521

Prihodi državne uprave

808.995.753

 

 

 

6526

Ostali nespomenuti prihodi

835.326.982

 

 

 

 

 

 

 

66

 

 

Ostali prihodi

520.241.369

 

 

661

 

Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)

107.251.171

 

 

 

6611

Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti

36.422.071

 

 

 

6612

Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti

70.829.100

 

 

662

 

Kazne

407.140.198

 

 

 

6621

Carinske kazne

38.370.150

 

 

 

6622

Kazne za devizne prekršaje

7.525.505

 

 

 

6623

Porezne kazne

28.717.832

 

 

 

6624

Kazne za privredne prijestupe

1.211.868

 

 

 

6625

Prometne kazne

213.398.078

 

 

 

6626

Krivične kazne

20.740.890

 

 

 

6627

Ostale kazne

97.175.875

 

 

663

 

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države

5.850.000

 

 

 

6631

Tekuće donacije

5.850.000

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

7

 

 

 

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

320.461.509

 

71

 

 

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine

19.400.000

 

 

711

 

Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava

19.400.000

 

 

 

7111

Zemljište

19.400.000

 

 

 

 

 

 

 

72

 

 

Prihodi od prodaje proizvedene imovine

270.535.009

 

 

721

 

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

269.858.300

 

 

 

7211

Stambeni objekti

205.283.587

 

 

 

7212

Poslovni objekti

64.574.713

 

 

723

 

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava

676.709

 

 

 

7231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

676.709

 

 

 

 

 

 

 

74

 

 

Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine

30.526.500

 

 

741

 

Prihodi od prodaje zaliha

30.526.500

 

 

 

7411

Strateške zalihe

30.526.500


RASHODI POSLOVANJA

 

Razred

Skupina

Podskupina

Odjeljak

Naziv prihoda

Plan za 2007.

3

 

 

 

Rashodi poslovanja

103.859.512.452

 

31

 

 

Rashodi za zaposlene

19.296.790.488

 

 

311

 

Plaće

15.458.455.062

 

 

 

3111

Plaće za redovan rad

15.250.343.389

 

 

 

3112

Plaće u naravi

22.862.000

 

 

 

3113

Plaće za prekovremeni rad

95.307.490

 

 

 

3114

Plaće za posebne uvjete rada

89.942.183

 

 

312

 

Ostali rashodi za zaposlene

837.862.916

 

 

 

3121

Ostali rashodi za zaposlene

837.862.916

 

 

313

 

Doprinosi na plaće

3.000.472.510

 

 

 

3131

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

380.848.841

 

 

 

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

2.353.069.321

 

 

 

3133

Doprinosi za zapošljavanje

266.554.348

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

Materijalni rashodi

7.946.671.340

 

 

321

 

Naknade troškova zaposlenima

1.196.951.522

 

 

 

3211

Službena putovanja

274.993.967

 

 

 

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu
i odvojeni život

838.636.125

 

 

 

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

83.321.430

 

 

322

 

Rashodi za materijal i energiju

1.959.726.525

 

 

 

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

437.275.947

 

 

 

3222

Materijal i sirovine

237.748.715

 

 

 

3223

Energija

531.427.168

 

 

 

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko
održavanje

142.581.449

 

 

 

3225

Sitni inventar i autogume

32.425.257

 

 

 

3226

Vojna oprema

578.267.989

 

 

323

 

Rashodi za usluge

4.295.220.083

 

 

 

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

629.324.019

 

 

 

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

617.148.242

 

 

 

3233

Usluge promidžbe i informiranja

133.811.360

 

 

 

3234

Komunalne usluge

267.896.688

 

 

 

3235

Zakupnine i najamnine

378.562.132

 

 

 

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

122.520.128

 

 

 

3237

Intelektualne i osobne usluge

1.057.539.476

 

 

 

3238

Računalne usluge

491.277.690

 

 

 

3239

Ostale usluge

597.140.348

 

 

329

 

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

494.773.210

 

 

 

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

118.447.421

 

 

 

3292

Premije osiguranja

92.135.153

 

 

 

3293

Reprezentacija

48.109.890

 

 

 

3294

Članarine

73.324.541

 

 

 

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

162.756.205

 

 

 

 

 

 

 

34

 

 

Financijski rashodi

5.019.751.334

 

 

341

 

Kamate za izdane vrijednosne papire

3.518.005.151

 

 

 

3411

Kamate za izdane trezorske zapise

566.000.000

 

 

 

3413

Kamate za izdane obveznice

2.952.005.151

 

 

342

 

Kamate za primljene zajmove

1.091.505.582

 

 

 

3421

Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

415.415.157

 

 

 

3422

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

105.134.000

 

 

 

3423

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

565.184.425

 

 

 

3424

Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava

772.000

 

 

 

3425

Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove

5.000.000

 

 

343

 

Ostali financijski rashodi

410.240.601

 

 

 

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

226.089.841

 

 

 

3432

Negativne tečajne razlike i valutna klauzula

819.200

 

 

 

3433

Zatezne kamate

14.095.270

 

 

 

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

169.236.290

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

Subvencije

5.816.774.185

 

 

351

 

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

2.031.144.370

 

 

 

3511

Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru

20.952.620

 

 

 

3512

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

2.010.191.750

 

 

352

 

Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

3.785.629.815

 

 

 

3521

Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora

428.476.115

 

 

 

3522

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

726.393.454

 

 

 

3523

Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

2.630.760.246

 

 

 

 

 

 

 

36

 

 

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

6.768.842.359

 

 

361

 

Pomoći inozemnim vladama

77.950.000

 

 

 

3611

Tekuće pomoći inozemnim vladama

56.650.000

 

 

 

3612

Kapitalne pomoći inozemnim vladama

21.300.000

 

 

362

 

Pomoći međunarodnim organizacijama

17.300.000

 

 

 

3621

Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama

17.300.000

 

 

363

 

Pomoći unutar opće države

6.673.592.359

 

 

 

3631

Tekuće pomoći unutar opće države

2.220.268.657

 

 

 

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

4.453.323.702

 

 

 

 

 

 

 

37

 

 

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

53.319.710.124

 

 

371

 

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

39.667.673.000

 

 

 

3711

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

25.445.747.000

 

 

 

3712

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

14.221.926.000

 

 

372

 

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

13.652.037.124

 

 

 

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

13.380.712.624

 

 

 

3722

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

271.324.500

 

 

 

 

 

 

 

38

 

 

Ostali rashodi

5.690.972.622

 

 

381

 

Tekuće donacije

1.859.827.910

 

 

 

3811

Tekuće donacije u novcu

1.859.827.910

 

 

382

 

Kapitalne donacije

1.209.415.429

 

 

 

3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

714.665.429

 

 

 

3822

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima

494.750.000

 

 

383

 

Kazne, penali i naknade štete

78.487.058

 

 

 

3831

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

46.297.000

 

 

 

3834

Ugovorene kazne i ostale naknade šteta

32.190.058

 

 

385

 

Izvanredni rashodi

522.882.800

 

 

 

3851

Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve

503.982.000

 

 

 

3859

Ostali izvanredni rashodi

18.900.800

 

 

386

 

Kapitalne pomoći

2.020.359.425

 

 

 

3861

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru

1.706.478.125

 

 

 

3862

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora

256.424.300

 

 

 

3863

Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

57.457.000

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

4

 

 

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

3.286.404.916

 

41

 

 

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

144.454.340

 

 

411

 

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

3.100.000

 

 

 

4111

Zemljište

3.100.000

 

 

412

 

Nematerijalna imovina

141.354.340

 

 

 

4121

Patenti

11.820.000

 

 

 

4123

Licence

77.683.340

 

 

 

4124

Ostala prava

19.298.000

 

 

 

4126

Ostala nematerijalna imovina

32.553.000

 

 

 

 

 

 

 

42

 

 

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

2.855.496.607

 

 

421

 

Građevinski objekti

1.392.101.869

 

 

 

4211

Stambeni objekti

465.123.465

 

 

 

4212

Poslovni objekti

896.765.490

 

 

 

4214

Ostali građevinski objekti

30.212.914

 

 

422

 

Postrojenja i oprema

868.621.321

 

 

 

4221

Uredska oprema i namještaj

281.642.130

 

 

 

4222

Komunikacijska oprema

59.584.509

 

 

 

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

219.254.608

 

 

 

4224

Medicinska i laboratorijska oprema

162.767.397

 

 

 

4225

Instrumenti, uređaji i strojevi

32.352.826

 

 

 

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

113.019.851

 

 

423

 

Prijevozna sredstva

131.458.808

 

 

 

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

66.236.228

 

 

 

4233

Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu

65.222.580

 

 

424

 

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

252.587.347

 

 

 

4241

Knjige u knjižnicama

251.979.147

 

 

 

4242

Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)

468.200

 

 

 

4244

Ostale nespomenute izložbene vrijednosti

140.000

 

 

425

 

Višegodišnji nasadi i osnovno stado

125.000

 

 

 

4251

Višegodišnji nasadi

100.000

 

 

 

4252

Osnovno stado

25.000

 

 

426

 

Nematerijalna proizvedena imovina

210.602.262

 

 

 

4262

Ulaganja u računalne programe

207.427.262

 

 

 

4264

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

3.175.000

 

 

 

 

 

 

 

43

 

 

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

6.304.000

 

 

431

 

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

6.304.000

 

 

 

4312

Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti

6.304.000

 

44

 

 

Strateške zalihe

2.000.000

 

 

441

 

Strateške zalihe

2.000.000

 

 

 

4411

Strateške zalihe

2.000.000

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

278.149.969

 

 

451

 

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

256.388.547

 

 

 

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

256.388.547

 

 

452

 

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

17.691.102

 

 

 

4521

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

17.691.102

 

 

453

 

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

2.020.320

 

 

 

4531

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

2.020.320

 

 

454

 

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

2.050.000

 

 

 

4541

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

2.050.000


B. RAČUN FINANCIRANJA

 

Razred

Skupina

Podskupina

Odjeljak

Naziv prihoda

Plan za 2007.

 

 

 

 

NETO FINANCIRANJE

3.336.252.663

8

 

 

 

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

13.309.777.516

 

81

 

 

Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova

291.134.672

 

 

812

 

Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

28.556.000

 

 

 

8121

Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

28.556.000

 

 

816

 

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

262.578.672

 

 

 

8161

Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

262.578.672

 

 

 

 

 

 

 

82

 

 

Primici od prodaje vrijednosnih papira

9.758.097.179

 

 

821

 

Trezorski zapisi (neto)

500.000.000

 

 

 

8211

Trezorski zapisi – tuzemni

500.000.000

 

 

822

 

Obveznice

9.258.097.179

 

 

 

8221

Obveznice – tuzemne

9.258.097.179

 

 

 

 

 

 

 

83

 

 

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici

1.510.000.000

 

 

832

 

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

1.510.000.000

 

 

 

8321

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

1.510.000.000

 

 

 

 

 

 

 

84

 

 

Primici od zaduživanja

1.750.545.665

 

 

841

 

Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

1.660.545.665

 

 

 

8413

Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija

1.660.545.665

 

 

844

 

Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

90.000.000

 

 

 

8442

Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

90.000.000

5

 

 

 

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

9.973.524.853

 

51

 

 

Izdaci za dane zajmove

999.077.000

 

 

511

 

Izdaci za dane zajmove drugim razinama vlasti, inozemnim vladama i međunarodnim organizacijama

5.000.000

 

 

 

5111

Dani zajmovi drugim razinama vlasti

5.000.000

 

 

512

 

Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

212.780.000

 

 

 

5121

Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu

212.780.000

 

 

514

 

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru

417.547.000

 

 

 

5141

Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru

417.547.000

 

 

516

 

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora

363.750.000

 

 

 

5161

Dani zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora

363.750.000

 

 

 

 

 

 

 

53

 

 

Izdaci za dionice i udjele u glavnici

232.427.500

 

 

531

 

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

215.000.000

 

 

 

5311

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

215.000.000

 

 

532

 

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

4.000.000

 

 

 

5321

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

4.000.000

 

 

533

 

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

13.427.500

 

 

 

5332

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

13.427.500

 

 

 

 

 

 

 

54

 

 

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova

3.066.226.477

 

 

541

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

1.206.526.099

 

 

 

5412

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada

414.941.780

 

 

 

5413

Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija

791.584.319

 

 

542

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

673.776.242

 

 

 

5421

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

673.776.242

 

 

544

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

1.182.567.136

 

 

 

5441

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

358.179.984

 

 

 

5442

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

824.387.152

 

 

545

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora

3.357.000

 

 

 

5451

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora

3.357.000

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire

5.675.793.876

 

 

552

 

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice

5.675.793.876

 

 

 

5521

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji

3.555.793.876

 

 

 

5522

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu

2.120.000.000

  

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu, u ukupnoj svoti od 107.145.917.368 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 9.973.524.853 kune raspoređuju se po programima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

Posebni dio proračuna


III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Proračun objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2007. godine.
 

Klasa: 400-06/06-01/11
Zagreb, 1. prosinca 2006.
 

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.