Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2007. godinu

NN 137/2006 (19.12.2006.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2007. godinu

HRVATSKI SABOR

3099

Na temelju članka 24. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 96/03.), Hrvatski sabor na sjednici 1. prosinca 2006., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2007. GODINU

I.

Daje se suglasnost na Financijski plan za 2007. godinu Hrvatskim vodama, i to na:
– ukupne prihode u iznosu od          2.164.990.000 kuna
– ukupne rashode u iznosu od          2.075.990.000 kuna
– suficit u iznosu od                              89.000.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/06-01/11
Zagreb, 1. prosinca 2006.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.


FINANCIJSKI PLAN ZA 2007. GODINU HRVATSKIH VODA

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 

Plan za 2007.

PRIHODI POSLOVANJA

2.164.890.000

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

100.000

RASHODI POSLOVANJA

1.923.990.000

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU

152.000.000

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

89.000.00

 

B. RAČUN FINANCIRANJA

 

Plan za 2007.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

113.000.000

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I
OTPLATE ZAJMOVA

202.000.000

NETO FINANCIRANJE

-89.000.000

 

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE


Razred


Skupina


Podskupina


Odjeljak


Naziv prihoda


Plan za 2007.
 

6

 

 

 

PRIHODI POSLOVANJA

2.164.890.000

 

63

 

 

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države

485.490.000

 

 

633

 

Pomoći iz proračuna

467.490.000

 

 

 

6331

Tekuće pomoći iz proračuna

1.000.000

 

 

 

6332

Kapitalne pomoći iz proračuna

466.490.000

 

 

634

 

Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države

18.000.000

 

 

 

6342

Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države

18.000.000

 

64

 

 

Prihodi od imovine

11.250.000

 

 

641

 

Prihodi od financijske imovine

7.750.000

 

 

 

6411

Prihodi od kamata na dane zajmove

50.000

 

 

 

6413

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

2.000.000

 

 

 

6414

Prihodi od zateznih kamata

4.000.000

 

 

 

6416

Prihodi od dividendi

1.500.000

 

 

 

6419

Ostali prihodi od financijske imovine

200.000

 

 

642

 

Prihodi od nefinancijske imovine

3.500.000

 

 

 

6422

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

2.000.000

 

 

 

6423

Ostali prihodi od nefinancijske imovine

1.500.000

 

65

 

 

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

1.652.150.000

 

 

652

 

Prihodi po posebnim propisima

1.652.150.000

 

 

 

6522

Prihodi vodoprivrede

1.545.000.000

 

 

 

 

Naknada za uređenje voda

435.000.000

 

 

 

 

Naknada za zaštitu voda

308.000.000

 

 

 

 

Naknada za korištenje voda

310.000.000

 

 

 

 

Naknada za šljunak

32.000.000

 

 

 

 

Naknada za melioracijsku odvodnju

60.000.000

 

 

 

 

Vodni doprinos

400.000.000

 

 

 

6526

Ostali nespomenuti prihodi

107.150.000

 

66

 

 

Ostali prihodi

16.000.000

 

 

663

 

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države

16.000.000

 

 

 

6632

Kapitalne donacije

16.000.000

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

100.000

 

72

 

 

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

100.000

 

 

721

 

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

100.000

 

 

 

7211

Stambeni objekti

100.000

 

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
 


Razred
 


Skupina


Podskupina


Odjeljak


Naziv prihoda


Plan za 2007.

3

 

 

 

RASHODI POSLOVANJA

1.923.990.000

 

31

 

 

Rashodi za zaposlene

124.180.000

 

 

311

 

Plaće

101.050.000

 

 

 

3111

Plaće za redovan rad

100.000.000

 

 

 

3113

Plaće za prekovremeni rad

750.000

 

 

 

3112

Plaće za posebne uvjete rada

300.000

 

 

312

 

Ostali rashodi za zaposlene

5.500.000

 

 

 

3121

Ostali rashodi za zaposlene

5.500.000

 

 

313

 

Doprinosi na plaće

17.630.000

 

 

 

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje

15.745.000

 

 

 

3133

Doprinosi za zapošljavanje

1.885.000

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

Materijalni rashodi

968.800.000

 

 

321

 

Naknade troškova zaposlenima

8.500.000

 

 

 

3211

Službena putovanja

2.500.000

 

 

 

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

3.000.000

 

 

 

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

3.000.000

 

 

322

 

Rashodi za materijal i energiju

16.930.000

 

 

 

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

3.600.000

 

 

 

3222

Materijal i sirovine

1.000.000

 

 

 

3223

Energija

10.730.000

 

 

 

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

700.000

 

 

 

3225

Sitni inventar i autogume

900.000

 

 

323

 

Rashodi za usluge

933.260.000

 

 

 

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

18.310.000

 

 

 

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

782.025.000

 

 

 

3233

Usluge promidžbe i informiranja

600.000

 

 

 

3234

Komunalne usluge

2.390.000

 

 

 

3235

Zakupnine i najamnine

1.080.000

 

 

 

3237

Intelektualne i osobne usluge

51.155.000

 

 

 

3239

Ostale usluge

77.700.000

 

 

329

 

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10.110.000

 

 

 

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.

600.000

 

 

 

3292

Premije i osiguranja

2.900.000

 

 

 

3293

Reprezentacija

2.000.000

 

 

 

3294

Članarine

400.000

 

 

 

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

4.210.000

 

 

 

 

 

 

 

34

 

 

Financijski rashodi

35.320.000

 

 

342

 

Kamate za primljene zajmove

31.000.000

 

 

 

3422

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

16.000.000

 

 

 

3423

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

15.000.000

 

 

 

 

Tuzemne

7.000.000

 

 

 

 

Inozemne

8.000.000

 

 

343

 

Ostali financijski rashodi

4.320.000

 

 

 

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

4.210.000

 

 

 

3433

Zatezne kamate

110.000

 

 

 

 

 

 

 

36

 

 

Pomoći dane u  inozemstvo i unutar opće države

58.000.000

 

 

363

 

Pomoći unutar opće države

58.000.000

 

 

 

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

58.000.000

 

 

 

 

 

 

 

38

 

 

Ostali rashodi

737.690.000

 

 

381

 

Tekuće donacije

950.000

 

 

 

3811

Tekuće donacije u novcu

950.000

 

 

383

 

Kazne, penali i naknade štete

750.000

 

 

 

3831

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

750.000

 

 

386

 

Kapitalne pomoći

735.990.000

 

 

 

3862

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora

735.990.000

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

152.000.000

 

41

 

 

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

8.000.000

 

 

411

 

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

8.000.000

 

 

 

4111

Zemljište

8.000.000

 

42

 

 

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

59.000.000

 

 

421

 

Građevinski objekti

43.400.000

 

 

 

4212

Poslovni objekti

13.400.000

 

 

 

4214

Ostali građevinski objekti

30.000.000

 

 

422

 

Postrojenja i oprema

5.900.000

 

 

 

4221

Uredska oprema i namještaj

4.200.000

 

 

 

4222

Komunikacijska oprema

100.000

 

 

 

4225

Instrumenti, uređaji i strojevi

100.000

 

 

 

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

1.500.000

 

 

423

 

Prijevozna sredstva

3.700.000

 

 

 

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

3.700.000

 

 

426

 

Nematerijalna proizvedena imovina

6.000.000

 

 

 

4262

Ulaganja u računalne programe

6.000.000

 

45

 

 

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

85.000.000

 

 

451

 

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

85.000.000

 

 

 

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

85.000.000

 

B. RAČUN FINANCIRANJA


Razred
 


Skupina


Podskupina


Odjeljak


Naziv prihoda


Plan za 2007.

 

 

 

 

NETO FINANCIRANJE

-89.000.000

8

 

 

 

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

113.000.000

 

81

 

 

Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova

500.000

 

 

816

 

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

500.000

 

 

 

8161

Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

500.000

 

83

 

 

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici

4.500.000

 

 

834

 

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora

4.500.000

 

 

 

8341

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

4.500.000

 

84

 

 

Primici od zaduživanja

108.000.000

 

 

844

 

Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

108.000.000

 

 

 

8441

Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

33.000.000

 

 

 

8442

Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

75.000.000

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

202.000.000

 

51

 

 

Izdaci za dane zajmove

75.000.000

 

 

516

 

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora

75.000.000

 

 

 

5161

Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora

75.000.000

 

54

 

 

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova

127.000.000

 

 

542

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

77.000.000

 

 

 

5421

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

77.000.000

 

 

544

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

50.000.000

 

 

 

5441

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

23.000.000

 

 

 

5442

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

27.000.000


II. POSEBNI DIO
 


Šifra
 


Naziv
 


Plan za 2007.
 

01

HRVATSKE VODE

2.277.990.000

100

ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

218.000.000

A1000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  

189.000.000

3111

Plaće za redovan rad

100.000.000

3113

Plaće za prekovremeni rad

750.000

3112

Plaće za posebne uvjete rada

300.000

3121

Ostali rashodi za zaposlene

5.500.000

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

15.745.000

3133

Doprinosi za zapošljavanje

1.885.000

3211

Službena putovanja

2.500.000

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

3.000.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

3.000.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

2.500.000

3223

Energija

6.000.000

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

200.000

3225

Sitni inventar i autogume

400.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

6.000.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

17.100.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

600.000

3234

Komunalne usluge

2.200.000

3235

Zakupnine i najamnine

500.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

4.500.000

3239

Ostale usluge

1.600.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.

600.000

3292

Premije i osiguranja

2.800.000

3293

Reprezentacija

2.000.000

3294

Članarine

400.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3.670.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

4.200.000

3433

Zatezne kamate

100.000

3811

Tekuće donacije u novcu

950.000

K2000

OPREMANJE

5.200.000

4221

Uredska oprema i namještaj

3.500.000

4222

Komunikacijska oprema

100.000

4225

Instrumenti, uređaji i strojevi

100.000

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

1.500.000

K2001

INFORMATIZACIJA

6.700.000

4221

Uredska oprema i namještaj

700.000

4262

Ulaganja u računalne programe

6.000.000

K2002

OBNOVA VOZNOG PARKA

3.700.000

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

3.700.000

K2003

POSLOVNE ZGRADE

13.400.000

4212

Poslovni objekti

13.400.000

101

SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI

123.000.000

A1001

ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU

93.000.000

3422

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

16.000.000

5421

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

77.000.000

A1002

ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

30.000.000

3423

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

7.000.000

5441

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

23.000.000

102

SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA

35.000.000

A1003

ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

35.000.000

3423

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

8.000.000

5442

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

27.000.000

103

TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA

910.000.000

A1004

ODRŽAVANJE ZAŠTITNIH VODNIH GRAĐEVINA NA DRŽAVNIM VODAMA

660.000.000

3223

Energija

180.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

30.000

3232

Usluge tekućeg  i investicijskog održavanja

658.170.000

3234

Komunalne usluge

150.000

3235

Zakupnine i najamnine

220.000

3237

Intelektualne usluge

250.000

3292

Premije osiguranja

100.000

3299

Ostali nespomenuti troškovi

300.000

3831

Naknada štete fizičkim i pravnim osobama

600.000

A1005

OBNAVLJANJE VODNIH GRAĐEVINA ZA ZAŠTITU OD POPLAVA NA DRŽAV­NIM VODAMA

30.000.000

3223

Energija

4.500.000

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

500.000

3232

Usluge tekućeg  i investicijskog održavanja

25.000.000

A1006

UREĐENJE I ODRŽAVANJE LOKALNIH VODA I HIDROMEL.  SUSTAVA NA SLIVNIM PODRUČJIMA

80.000.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

79.800.000

3237

Intelektualne usluge

20.000

3299

Ostali nespomenuti troškovi

30.000

3831

Naknada štete fizičkim i pravnim osobama

150.000

A1007

STUDIJSKO-RAZVOJNI I ZNANSTVENO--ISTRAŽIVAČKI POSLOVI

60.000.000

3239

Ostale usluge

60.000.000

A1008

HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA

5.000.000

3239

Ostale usluge

5.000.000

A1009

IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA

60.000.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

1.100.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

12.200.000

3237

Intelektualne usluge

46.280.000

3239

Ostale usluge

200.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

200.000

3431

Bankarske naknade

10.000

3433

Zatezne kamate

10.000

A1010

VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ

4.000.000

3222

Materijal i sirovine

1.000.000

3223

Energija

50.000

3225

Sitni inventar i autogume

500.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

80.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

1.955.000

3234

Komunalne usluge

40.000

3235

Zakupnine i najamnine

360.000

3237

Intelektualne usluge

5.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10.000

A1011

OSTALI IZDACI PRI UPRAVLJANJU VODAMA

10.000.000

3237

Intelektualne usluge

100.000

3239

Ostale usluge

9.900.000

A1012

UREĐENJE I ODRŽAVANJE RIJEKE SAVE I DUNAVA TE VIŠENAMJENSKOG KANALA

1.000.000

3239

Ostale usluge

1.000.000

104

PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIV­NOSTI

991.990.000

K2004

OBJEKTI ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA NA DRŽAVNIM VODAMA (ZAŠTITA OD POPLAVA)

75.000.000

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim ob­jektima

75.000.000

K2005

OBNOVA I RAZVITAK VODOOPSKRBE

392.000.000

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

3.000.000

3862

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima

389.000.000

K2006

ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA

351.990.000

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

50.000.000

3862

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima

301.990.000

K2007

EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA

120.000.000

3862

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima

45.000.000

5116

Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora

75.000.000

K2010

ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (IMOV. PRAVNI POSL. , OSNOVNA SREDSTVA I DR.)

8.000.000

4111

Zemljišta

8.000.000

K2011

NAVODNJAVANJE

45.000.000

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

5.000.000

4214

Ostali građevinski objekti

30.000.000

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

10.000.000