Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu vrijednosnih papira

NN 138/2006 (20.12.2006.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu vrijednosnih papira

HRVATSKI SABOR

3113

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU VRIJEDNOSNIH PAPIRA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu vrijednosnih papira, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 8. prosinca 2006. godine.

Klasa: 011-01/06-01/86
Urbroj: 71-05-03/1-06-2
Zagreb, 13. prosinca 2006.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU VRIJEDNOSNIH PAPIRA

Članak 1.

U Zakonu o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine«, br. 84/02.) članak 1. mijenja se i glasi:
»Ovim se Zakonom uređuju ovlaštenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga u postupku nadzora, postupak izdavanja vrijednosnih papira, poslovi s vrijednosnim papirima i osobe ovlaštene za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima, uvjeti za organizirano javno trgovanje vrijednosnim papirima, zaštita ulagatelja i nositelja prava iz vrijednosnih papira, nematerijalizirani vrijednosni papiri te ustrojstvo i ovlaštenja središnje depozitarne agencije, burzi i uređenih javnih tržišta.«

Članak 2.

U članku 2. točki 4) iza riječi: »označava« dodaje se riječ: »dužničke«.
Točka 5) mijenja se i glasi:
»5) »Agencija« označava Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga čije nadležnosti i djelokrug rada su propisani Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga,«.
U točki 9. iza riječi: »banku,« dodaju se riječi: »brokersko društvo,«.
Dodaju se točke 16., 17. i 18. koje glase:
»16) »kvalificirani udjel« označava izravno ili neizravno ulaganje na temelju kojeg ulagatelj stječe 10 ili više posto udjela u kapitalu ili glasačkim pravima u brokerskom društvu, burzi ili središnjoj depozitarnoj agenciji odnosno ulaganje manje od 10 posto ukoliko postoji utjecaj na upravljanje brokerskim društvom, burzom ili središnjom depozitarnom agencijom,
17) »blok transakcija« označava transakciju vrijednosnim papirima između dva ovlaštena društva koju obavljaju u svoje ime i za svoj račun ili u svoje ime i za račun nalogodavca, kroz sustav burze ili uređenog javnog tržišta, a čija su obilježja određena pravilima burze ili uređenog javnog tržišta,
18) »izvedenica« označava instrument trgovanja čiji su bitni sastojci izvedeni iz vrijednosnih papira, indeksa, valute, kamatne stope ili energenata, a kojim se utvrđuje pravo ili obveza kupnje ili prodaje određenog vrijednosnog papira, valute, indeksa, kamatne stope ili energenta, neovisno vrši li se namira u novcu ili isporukom predmeta kupnje ili prodaje.«

Članak 3.

Naslov Glave II. mijenja se i glasi: »NADZORNE MJERE AGENCIJE«.

Članak 4.

U članku 14. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Agencija obavlja nadzor analizom i uvidom u financijska i poslovna izvješća, poslovnu dokumentaciju te ostale podatke i evidencije koje su nadzirane osobe obvezne voditi ili Agenciji dostavljati prema odredbama ovoga Zakona, Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, br. 140/05.) i propisima donesenim na temelju tih zakona, kao i uzimanjem izjava i očitovanja od odgovornih osoba i ostalih zaposlenika u nadziranoj pravnoj osobi, kao i od drugih fizičkih osoba koje imaju saznanja od interesa za nadzor.«
U stavku 3. riječ: »rješenje« zamjenjuje se riječju: »odluku«.

Članak 5.

U članku 15. stavak 3. briše se.
U stavku 4. u uvodnoj rečenici riječi: »u cjelini« brišu se, a iza riječi: »položaj« dodaju se riječi: »i interesi«.
Točka 1. mijenja se i glasi:
»1. poništiti transakciju sklopljenu na burzi, uređenom javnom tržištu ili drugim pravnim poslom, ako se utvrdi da su jedan ili više elementa transakcije pogrešni ili ukazuju na kršenje odredbi ovoga Zakona,«.
U točki 2. riječi: »ako Komisija raspolaže podacima koji ukazuju na sumnju da su vrijednosni papiri stečeni na nezakonit način« brišu se.
Dodaje se nova točka 5. koja glasi:
»5. zabraniti raspolaganje imovinom ovlaštenog društva,«.
Dosadašnja točka 5., koja postaje točka 6., mijenja se i glasi:
»6. izreći javnu opomenu sudionicima tržišta kapitala kao i javno objaviti sve poduzete mjere i sankcije koje su izrečene sudionicima tržišta kapitala zbog povrede ovoga Zakona,«.
Dodaju se nove točke 7. i 8. koje glase:
»7. naložiti provođenje izvanredne revizije poslovanja ovlaštenog društva,
8. imenovati posebnu upravu brokerskog društva, burze, uređenog javnog tržišta ili središnje depozitarne agencije,«.
U dosadašnjoj točki 6., koja postaje točka 9. riječi: », a mogu utjecati na tržište u cjelini« brišu se.

Članak 6.

Iza članka 15. dodaje se naslov i članci 15.a, 15.b, 15.c i 15.d koji glase:

»POSEBNA UPRAVA

Članak 15.a

(1) Agencija donosi odluku o uspostavljanju posebne uprave koja se upisuje u sudski registar.
(2) Odlukom iz stavka 1. ovoga članka, Agencija će odrediti rok trajanja posebne uprave koji ne smije biti dulji od godine dana.
(3) Odlukom iz stavka 1. ovoga članka, Agencija će imenovati jednog ili više posebnih upravitelja koji su članovi posebne uprave te odrediti vrstu i opseg poslova koje obavljaju.
(4) Odluka iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se osobi nad kojom je uspostavljena posebna uprava i posebnom upravitelju, a stupa na snagu trenutkom uručenja posebnom upravitelju.

Članak 15.b

Član posebne uprave iz članka 15.a stavka 2. ovoga Zakona može biti samo osoba uz uvjet da:
– nije u sukobu interesa s osobom nad kojom se provodi poseb­na uprava, niti s korisnikom usluga te osobe,
– nema kvalificirani udjel u osobi nad kojom se provodi posebna uprava ili s njom povezanom osobom,
– u posljednje tri godine nije sudjelovala u postupku revizije nad osobom nad kojom se provodi posebna uprava.

Članak 15.c

(1) Posebna uprava poduzima mjere s ciljem:
a) utvrđivanja svih nedostataka u poslovanju osobe nad kojom je uspostavljena posebna uprava, i
b) osiguranja zaštite prava korisnika usluga osobe nad kojom je uspostavljena posebna uprava.
(2) Posebna uprava će u razumnom roku sazvati glavnu skupštinu, odnosno članove društva nad kojim se provodi posebna uprava, s prijedlogom:
– imenovanja novih osoba u tijela koje bira glavna skupština, odnosno članovi društva te određivanja mjera u cilju otklanjanja utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti u poslovanju, ili
– pokretanja postupka stečaja ili likvidacije društva.
(3) Posebna uprava dužna je jedanput mjesečno sastaviti i predati Agenciji izvješće o svom radu.
(4) Troškovi provođenja posebne uprave podmiruju se iz imovine društva nad kojim se provodi posebna uprava, a ukoliko su ta sredstva nedovoljna iz sredstava Agencije.

Članak 15.d

(1) Članovi uprave pravne osobe nad kojom je uspostavljena posebna uprava, dužni su posebnoj upravi bez odgađanja omogućiti pristup cjelokupnoj poslovnoj i drugoj dokumentaciji te napraviti izvješće o primopredaji.
(2) Članovi uprave pravne osobe nad kojom je uspostavljena posebna uprava dužni su potpuno i istinito posebnoj upravi dati sva objašnjenja ili dodatna izvješća o poslovanju.«

Članak 7.

Iza članka 16. dodaje se naslov i članak 16.a koji glase:

»SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA U POSTUPCIMA PRED AGENCIJOM

Članak 16.a

(1) Nadzirane osobe, stranke koje sudjeluju u postupcima pred Agencijom, njihovi pravni zastupnici, opunomoćenici i savjetnici te savjetnici tijela državne i javne vlasti, dužni su bez odgode obavijestiti Agenciju o svakom sukobu interesa u smislu preuzimanja zastupanja drugih pravnih i fizičkih osoba u postupcima protiv Agencije.
(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka obavezno sadrži podatke o zastupanoj osobi, predmetu spora i vrijednosti predmeta spora.
(3) Agencija je ovlaštena obavijest iz stavka 2. ovoga članka javno objaviti.«

Članak 8.

U članku 18. stavku 1. riječ: »Komisije« zamjenjuje se riječima: »Uprave Agencije«.

Članak 9.

U članku 19. stavku 1. riječi: »Zakona o postupku preuzimanja dioničkih društava« zamjenjuju se riječima: »Zakona o preuzimanju dioničkih društava«.
U stavku 2. riječi: »osoba iz članka 12. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »nadziranih osoba«.

Članak 10.

Iza članka 19. dodaje se Glava III., članci 19.a, 19.b, 19.c i naslovi iznad njih koji glase:

»Glava III.

KVALIFICIRANI UDJEL

ODOBRENJE ZA STJECANJE KVALIFICIRANOG UDJELA

Članak 19.a

(1) Za stjecanje dionica ili poslovnog udjela brokerskog društva, burze ili središnje depozitarne agencije na temelju kojeg osoba posredno ili neposredno stječe kvalificirani udjel u brokerskom društvu, burzi ili središnjoj depozitarnoj agenciji (u daljnjem tekstu: imatelj kvalificiranog udjela) prethodno je potrebno odobrenje Agencije (u daljnjem tekstu: odobrenje za stjecanje kvalificiranog udjela).
(2) Imatelj kvalificiranog udjela dužan je za svako daljnje stjecanje dionica ili poslovnog udjela brokerskog društva, burze ili središnje depozitarne agencije na osnovi kojih stječe ili prelazi 20%, 33%, 50% ili 75% udjela u glasačkim pravima ili kapitalu prethodno zatražiti odobrenje Agencije.
(3) Ako osoba koja je dobila odobrenje iz stavka 1. ili 2. ovoga članka namjerava otuđiti svoje dionice ili poslovni udjel tako da bi se uslijed toga njezin udio smanjio ispod granice za koju je dobila odobrenje, mora o tome prethodno obavijestiti Agenciju.
(4) Agencija propisuje način obavještavanja iz stavka 3. ovoga članka.
(5) Odobrenje iz stavka 1. ili 2. ovoga članka prestaje važiti ako osoba u roku 6 mjeseci od izdavanja odobrenja Agencije ne stekne dionice ili poslovne udjele na koje se odobrenje odnosi.

ODLUČIVANJE O ODOBRENJU ZA STJECANJE KVALIFICIRANOG UDJELA

Članak 19.b

(1) Zahtjevu za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela osoba koja želi steći kvalificirani udjel mora priložiti:
1. za dioničare – pravne osobe koji su imatelji kvalificiranih udjela:
– izvod iz sudskog registra, odnosno drugog odgovarajućeg javnog registra,
– ako je dioničar dioničko društvo uz navedeno treba priložiti i izvadak dioničara iz registra dionica, odnosno ako dionice glase na ime donosioca, onda ovjereni prijepis javnobilježničke isprave o popisu prisutnih na posljednjoj skupštini, za dioničare koji su strane pravne osobe isprave je nužno priložiti u ovjerenom prijevodu,
– financijske izvještaje za posljednje dvije poslovne godine,
2. popis osoba koje su povezane s imateljima kvalificiranih udjela te opisom načina povezanosti,
(2) Agencija će odbiti izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela ako iz podataka kojima raspolaže proizlazi:
– da bi zbog pravnog, odnosno financijskog položaja budućeg imatelja kvalificiranog udjela, odnosno zbog djelatnosti ili poslova koje obavlja budući imatelj kvalificiranog udjela ili s njime povezane osobe, odnosno zbog postupaka koje su budući imatelj kvalificiranog udjela ili s njime povezane osobe činili, moglo biti ugroženo poslovanje brokerskog društva, burze ili središnje depozitarne agencije,
– da bi zbog djelatnosti ili poslova koje obavlja budući imatelj kvalificiranog udjela odnosno s njime povezane osobe, odnosno zbog načina povezanosti među ovim osobama moglo biti onemogućeno odnosno bitno otežano obavljanje nadzora nad brokerskim društvom, burzom ili središnjom depozitarnom agencijom.
(3) Agencija će odbiti izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela inozemnom budućem imatelju kvalificiranog udjela ako bi, uzimajući u obzir propise države te osobe, odnosno uzimajući u obzir praksu države te osobe glede primjene i izvršavanja tih propisa, obavljanje nadzora sukladno ovom Zakonu moglo biti onemogućeno, odnosno bitno otežano.

PRAVNE POSLJEDICE STJECANJA BEZ ODOBRENJA

Članak 19.c

(1) Osoba koja stekne ili posjeduje dionice ili poslovne udjele u suprotnosti s odredbom članka 19.a stavka 1., odnosno 2. ovoga Zakona nema pravo glasa odnosno sudjelovanja u upravljanju brokerskim društvom, burzom ili središnjom depozitarnom agencijom na temelju dionica ili poslovnih udjela koje je pribavila na taj način.
(2) Pravo glasa iz stavka 1. ovoga članka, za vrijeme dok imatelj na temelju dionica ili poslovnog udjela koje je stekao u suprotnosti s odredbom članka 19a. stavka 1., odnosno 2. ovoga Zakona nema pravo glasa, pribraja se pravu glasa drugih dioničara ili članova brokerskog društva, burze ili središnje depozitarne agencije razmjerno njihovom udjelu u temeljnom kapitalu na način da imatelj u glasovanju sudjeluje samo s udjelom dionica ili poslovnim udjelom kojima ne krši odredbu članka 19.a stavka 1., odnosno 2. ovoga Zakona.«

Članak 11.

U članku 21. stavku 1. podstavku D. točka 1. mijenja se i glasi:
»1. vlastite, odnosno konsolidirane financijske izvještaje sukladno propisima o računovodstvu,«.
U podstavku E. točki 1. iza riječ: »prezime« zarez i riječ: »JMBG,« brišu se.

Članak 12.

U članku 22. stavak 6. mijenja se i glasi:
»(6) Agencija je obvezna riješiti zahtjev izdavatelja za odobrenje prospekta u roku od 60 dana od dana zaprimanja urednog i potpunog zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka.«

Članak 13.

U članku 33. iza riječi: »društva,« dodaju se riječi: »na izvedenice« i iza riječi: »Hrvatska narodna banka« dodaju se riječi: »i Hrvatska banka za obnovu i razvitak«.

Članak 14.

U članku 34. točki 3. iza riječi: »vrijednosnih papira« dodaju se riječi: »i druge oblike imovine iz članka 74. stavka 5. ovoga Zakona.«

Članak 15.

Iza članka 34. dodaje se članak 34.a koji glasi:

»Članak 34.a

»Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na poslove s vrijednosnim papirima na odgovarajući se način primjenjuju i na izvedenice.«

Članak 16.

U članku 35. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:
»(3) Samo ovlaštena društva u nazivu tvrtke smiju upotrebljavati riječi ili izvedenice riječi »vrijednosnice«, »vrijednosni papiri«, »broker« i druge riječi koje upućuju na obavljanje poslova s vrijednosnim papirima.
(4) Način i uvjete obavljanja poslova iz članka 34. točke 4. ovoga Zakona Agencija će propisati pravilnikom.«

Članak 17.

U članku 39. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»(2) Tehničke i organizacijske uvjete za banku koja obavljanja poslove s vrijednosnim papirima iz stavka 1. ovoga članka Agencija će propisati pravilnikom.«
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 18.

U članku 40. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
»(3) Na stjecanje kvalificiranog udjela u brokerskom društvu primjenjuju se odredbe članaka 19.a do 19.c ovoga Zakona.«
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 19.

Iza članka 40. dodaju se članci 40.a, 40.b i 40.c i naslovi iznad njih koji glase:

»UVJETI ZA ČLANA UPRAVE I RUKOVODITELJA OVLAŠTENOG DRUŠTVA

Članak 40.a

(1) Član uprave i rukovoditelj u brokerskom društvu, odnosno rukovoditelj u banci kao ovlaštenom društvu, može biti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
– ima visoku stručnu spremu,
– ima odgovarajuće stručne kvalifikacije, sposobnost i iskustvo potrebno za vođenje poslova,
– nije bila član uprave i rukovoditelj u brokerskom društvu, odnosno rukovoditelj u banci kao ovlaštenom društvu, odnosno drugoga trgovačkog društva nad kojim je otvoren stečaj, odnosno oduzeto odobrenje za rad,
– ispunjava uvjete iz Zakona o trgovačkim društvima za člana uprave,
– nije član uprave, odnosno prokurist drugog brokerskog društva, odnosno banke kao ovlaštenog društva.
(2) Pod stručnim kvalifikacijama i iskustvom iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka podrazumijeva se najmanje trogodišnje iskustvo na rukovodećim položajima u ovlaštenom društvu, odnosno pet godina iskustva na poslovima koji se mogu usporediti s poslovima s vrijednosnim papirima.

ODOBRENJE ZA ČLANA UPRAVE I RUKOVODITELJA OVLAŠTENOG DRUŠTVA

Članak 40.b

(1) Članom uprave i rukovoditeljem u brokerskom društvu, odnosno rukovoditeljem u banci kao ovlaštenom društvu može biti imenovana osoba koja dobije odobrenje Agencije za obavljanje dužnosti člana uprave i rukovoditelja brokerskog društva, odnosno rukovoditelja u banci kao ovlaštenom društvu.
(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka podnosi nadzorni odbor odnosno članovi brokerskog društva, odnosno uprava banke za mandat koji ne može biti duži od pet godina.
(3) Zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka moraju se priložiti dokazi o ispunjavanju uvjeta iz članka 40.a ovoga Zakona koji ne smiju biti stariji od tri mjeseca osim dokaza iz stavka 1. podstavka 1. i 2. toga članka.
(4) Agencija će pravilnikom propisati sadržaj potrebne dokumentacije, kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz članka 40.a ovoga Zakona.
(5) Agencija će izdati odobrenje iz stavka 1. ovoga članka ako na temelju dokumenata iz stavka 3. ovoga članka utvrdi da su ispunjeni uvjeti za člana uprave i rukovoditelja u brokerskom društvu, odnosno rukovoditelja u banci kao ovlaštenom društvu.
(6) Agencija će odbiti izdavanje odobrenja ako iz podataka kojima raspolaže proizlazi da bi, zbog djelatnosti i poslova kojima se osoba bavi, odnosno zbog postupaka koje je osoba činila, bilo ugroženo zakonito poslovanje odnosno ako su u zahtjevu navedeni netočni podaci.
(7) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka prestaje važiti ako:
– osoba u roku od tri mjeseca od primitka odobrenja iz stavka1. ovoga članka ne bude imenovana ili ne stupi na dužnost na koju se odobrenje odnosi,
– osobi prestane dužnost na koju se odobrenje odnosi, s danom prestanka dužnosti,
– osobi istekne ugovor o radu u brokerskom društvu, odnosno banci na koju se odobrenje odnosi, s danom isteka ugovora.

ODUZIMANJE ODOBRENJA ZA ČLANA UPRAVE I RUKOVODITELJA OVLAŠTENOG DRUŠTVA

Članak 40.c

(1) Agencija će oduzeti odobrenje za obavljanje dužnosti člana uprave i rukovoditelja u brokerskom društvu, odnosno rukovoditelja u banci kao ovlaštenom društvu u slučaju ako:
1. je odobrenje dano na temelju netočnih i neistinitih podataka,
2. su prestali postojati uvjeti iz Zakona o trgovačkim društvima za člana uprave.
(2) Ako je članu uprave oduzeto odobrenje za obavljanje dužnosti člana uprave i rukovoditelja u brokerskom društvu, odnosno rukovoditelja u banci kao ovlaštenom društvu ili mu je odobrenje prestalo važiti zbog isteka ugovora o radu, nadzorni odbor, odnosno članovi brokerskog društva odnosno uprava banke dužna je odmah razriješiti člana uprave ili rukovoditelja te pokrenuti postupak za imenovanje novog.«

Članak 20.

U članku 42. stavku 3. točki 3. iz riječi: »društva« dodaju se riječi: »sukladno odredbama članka 46. ovoga Zakona«.
U točki 5. iza zareza dodaju se riječi: »odnosno najmanje dva brokera za poslove iz članka 34. točke 4. ovoga Zakona,«.
Dodaje se nova točka 6. koja glasi:
»6. prijedlog članova uprave i rukovoditelja ovlaštenog društva,«.
Dosadašnja točka 6. postaje točka 7.
U dosadašnjoj točki 7., koja postaje točka 8., iza riječi: »pristojbe« dodaju se riječi: »i naknade«.

Članak 21.

U članku 44. dodaje se nova točka 6. koja glasi:
»6. postoje okolnosti koje ukazuju na prijetnju solidnom i pažljivom obavljanju poslova i upravljanju društvom, a tiču se zaposlenika, odgovornih osoba i dioničara ili imatelja udjela u ovlaštenom društvu.«
Dosadašnja točka 6. postaje točka 7.

Članak 22.

U članku 46. dodaje se stavak 4. koji glasi:
»(4) Sredstva za stjecanje udjela ili dionica u brokerskom društvu ne mogu potjecati iz zajmova ili kredita niti biti opterećena na bilo koji način.«

Članak 23.

U članku 48. riječ: »brokerskih« zamjenjuje se riječju: »ovlaštenih«.

Članak 24.

U članku 51. stavku 2. riječ: »brokerska« zamjenjuje se riječju: »ovlaštena«.

Članak 25.

U članku 52. stavku 1. točki 6. riječ: »odredbi« zamjenjuje se riječju: »odredbama«.
U točki 7. iza riječi: »knjigu naloga« dodaju se riječi: »i knjigu transakcija«.
U točki 12. iza riječi: »dostavljati« dodaju se riječi: »ili dostavlja neistinite podatke«.
Iza točke 18. dodaje se točka 19. koja glasi:
»19. postoje okolnosti koje ukazuju na prijetnju za solidno i pažljivo obavljanje poslova i upravljanje društvom, a tiču se zaposlenika, odgovornih osoba i dioničara ili imatelja udjela u ovlaštenom društvu.«
U stavku 3. riječi: »godine dana« zamjenjuju se riječima: »pet godina«.
U stavku 5. riječ: »novi« briše se.
Stavak 6. mijenja se i glasi:
»(6) Kada utvrdi postojanje razloga za oduzimanje dozvole iz stavka 1. ovoga članka, a pri tom dodatno utvrdi i postojanje olakotnih okolnosti, Agencija može u rješenju o oduzimanju dozvole odrediti da ovlaštenom društvu dozvolu neće oduzeti, ako u roku koji odredi Agencija ispravi nezakonitost, a za vrijeme koje ne može biti dulje od jedne godine od dana konačnosti rješenja o oduzimanju dozvole ne nastupi bilo koji od razloga za oduzimanje dozvole iz stavka 1. ovoga članka.«

Članak 26.

U članku 55. stavku 1. točki 7. iza riječi: »pristojbe« dodaju se riječi: »i naknade«.
Stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Agencija može priznati svjedodžbu iz stavka 1. točke 1. ovoga članka izdanu od inozemnog nadležnog tijela.«

Članak 27.

U članku 56. stavku 2. riječi: »članka 43.« zamjenjuju se riječima: »članaka 43. i 44.«.

Članak 28.

U članku 57. stavku 1. iza riječi: »brokera« točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: »odnosno dva brokera ukoliko obavlja i poslove iz članka 34. točke 4. ovoga Zakona«.
U stavku 3. iza riječi: »podružnici« briše se zarez a riječi: »ili uredu u kojem« zamjenjuju se riječima: »u kojoj«.

Članak 29.

U članku 58. stavku 1. točka 4. mijenja se i glasi:
»4. postupa protivno odredbama ovoga Zakona i na temelju njega donesenih propisa,«.
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»(2) Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka odredit će se rok u kojem osoba ne može zatražiti ponovno izdavanje dozvole za obavljanje poslova brokera i/ili investicijskog savjetnika, a koji ne može biti dulji od 5 godina.«
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 30.

U članku 59. dodaju se stavci 4., 5. i 6. koji glase:
»(4) Ovlaštena društva dužna su upoznati nalogodavca sa svim poslovima s vrijednosnim papirima koje društvo obavlja te rizicima ulaganja, posebno vodeći računa o njegovom znanju i iskustvu te financijskoj situaciji i ulagačkim ciljevima kako bi mu se mogle ponuditi odgovarajuće usluge i proizvodi.
(5) Ovlaštena društva dužna su poduzeti sve potrebne mjere radi sprječavanja sukoba interesa između ovlaštenog društva, uprave, rukovoditelja i zaposlenika ovlaštenog društva, imatelja udjela ili dioničara ovlaštenog društva i klijenata ovlaštenog društva te su s tim u svezi dužna donijeti vlastita pravila postupanja kojima se regulira sprječavanje sukob interesa, a koja prethodno odobrava Agencija.
(6) Agencija će ovlaštenom društvu pravilnikom propisati organizacijske uvjete, načine sprječavanja sukoba interesa i razvrstavanje klijenata u smislu stavka 4. ovoga članka.«

Članak 31.

U članku 60. stavku 3. riječi: »24 sata od zaprimanja« zamjenjuju se riječima: »7 dana od dana zaprimanja«.

Članak 32.

U naslovu iznad članka 63. iza riječi: »NALOGA« dodaju se riječi: »I KNJIGE TRANSAKCIJA«.
U članku 63. stavku 1. brojka »4.« zamjenjuje se brojkom »3.«.
Iza stavka 5. dodaju se novi stavci 6. i 7. koji glase:
»(6) Ovlašteno društvo mora u svezi s obavljanjem poslova iz članka 34. točke 4. ovoga Zakona voditi knjigu transakcija u elektronskom obliku. Pod knjigom transakcija u smislu ovoga Zakona podrazumijeva se zbir svih transakcija obavljanih u okviru poslova posebne burzovne trgovine.
(7) Prije početka upotrebe računalnog programa za vođenje knjige naloga i knjige transakcija, ovlašteno društvo mora dobiti suglasnost Agencije za njegovo korištenje.«
Dosadašnji stavak 6., koji postaje stavak 8., mijenja se i glasi:
»(8) Agencija je ovlaštena pravilnikom propisati sadržaj knjige naloga i knjige transakcija, način vođenja istih te posebne uvjete za izvršenje bloka transakcija.«
U dosadašnjim stavcima 7. i 8., koji postaju stavci 9. i 10., iza riječi: »Knjiga naloga« dodaju se riječi: »i knjiga transakcija«.

Članak 33.

U članku 67. stavku 1. riječ: »četiri« zamjenjuje se riječju: »tri«.

Članak 34.

Naslov iznad članka 74. mijenja se i glasi: »UPRAVLJANJE PORTFELJEM VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGE IMOVINE ZA RAČUN NALOGODAVCA«.
U članku 74. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:
»(2) Prilikom davanja naloga za kupnju ili prodaju vrijednosnih papira temeljem ugovora iz stavka 1. ovoga članka, ovlašteno društvo može dati zbirni nalog. Zbirni nalog daje se u ime ovlaštenog društva, a za račun više nalogodavaca iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Na zbirnom nalogu potrebno je naznačiti da se radi o nalogu za kupnju ili prodaju vrijednosnih papira za više nalogodavaca – vlasnika portfelja.«
Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glase:
»(4) Ako je zbirni nalog izvršen po različitim cijenama, ovlašteno društvo dužno je rasporediti nalogodavcima vrijednosne papire ili novčana sredstva po prosječnoj cijeni izvršenja.«
Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.
Dodaje se stavak 6. koji glasi:
»(6) Ovlašteno društvo smije ulagati nalogodavčeva sredstva u:
1. vrijednosne papire,
2. udjele i dionice u investicijskim fondovima registriranim u Republici Hrvatskoj ili državi članici Europske Unije,
3. depozite kod banaka u Republici Hrvatskoj,
4. kratkoročne vrijednosne papire i druge instrumente tržišta novca izdavatelja iz Republike Hrvatske, država članica Europske Unije ili OECD-a,
5. izvedenice isključivo sa svrhom zaštite imovine od rizika.«

Članak 35.

U članku 75. riječi: »odgovarajuće se« zamjenjuju se riječima: »na odgovarajući se način«.

Članak 36.

Iza članka 76. dodaju se članci 76.a, 76.b, 76.,c i naslovi iznad njih koji glase:

»UVJETI ZA ČLANA UPRAVE BURZE

Članak 76.a

(1) Član uprave burze može biti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
– ima visoku stručnu spremu,
– ima odgovarajuće stručne kvalifikacije, sposobnost i iskustvo potrebno za vođenje poslova,
– nije bila član uprave u brokerskom društvu odnosno drugom trgovačkom društvu nad kojim je pokrenut stečajni postupak, odnosno oduzeto odobrenje za rad,
– ispunjava uvjete iz Zakona o trgovačkim društvima za člana uprave,
– nije član uprave, odnosno prokurist drugog trgovačkog društva.
(2) Pod stručnim kvalifikacijama i iskustvom iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka podrazumijeva se najmanje petogodišnje iskustvo na rukovodećim položajima u trgovačkom društvu, odnosno šest godina iskustva na poslovima koji se mogu usporediti s poslovima s vrijednosnim papirima.

ODOBRENJE ZA ČLANA UPRAVE BURZE

Članak 76.b

(1) Članom uprave burze može biti imenovana osoba koja dobije odobrenje Agencije za obavljanje funkcije člana uprave burze.
(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka podnosi nadzorni odbor burze za mandat koji ne može biti duži od pet godina.
(3) Zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka moraju se priložiti dokazi o ispunjavanju uvjeta iz članka 76.a ovoga Zakona koji ne smiju biti stariji od tri mjeseca osim dokaza iz stavka 1. podstavka 1. i 2. toga članka.
(4) Agencija će pravilnikom propisati sadržaj potrebne dokumentacije, kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz članka 76.a ovoga Zakona.
(5) Agencija će izdati odobrenje iz stavka 1. ovoga članka ako na temelju dokumenata iz stavka 3. ovoga članka utvrdi da su ispunjeni uvjeti za člana uprave burze.
(6) Agencija će odbiti izdavanje odobrenja ako iz podataka kojima raspolaže proizlazi da bi, zbog djelatnosti i poslova kojima se osoba bavi, odnosno zbog postupaka koje je osoba činila, bilo ugroženo zakonito poslovanje odnosno ako su u zahtjevu navedeni netočni podaci.
(7) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka prestaje važiti ako:
– osoba u roku od tri mjeseca od primitka odobrenja iz stavka 1. ovoga članka ne bude imenovana ili ne stupi na dužnost na koju se odobrenje odnosi,
– osobi prestane dužnost na koju se odobrenje odnosi, s danom prestanka dužnosti,
– osobi istekne ugovor o radu s burzom, s danom isteka ugovora.

ODUZIMANJE ODOBRENJA ZA ČLANA UPRAVE BURZE

Članak 76.c

(1) Agencija će oduzeti odobrenje za obavljanje dužnosti člana uprave burze u slučaju ako:
1. je odobrenje dano na temelju netočnih i neistinitih podataka,
2. su prestali postojati uvjeti iz Zakona o trgovačkim društvima za člana uprave.
(2) Ako je članu uprave oduzeto odobrenje za obavljanje dužnosti člana uprave burze ili mu je odobrenje prestalo važiti zbog isteka ugovora o radu, nadzorni odbor burze dužan je odmah razriješiti člana uprave te pokrenuti postupak za imenovanje novog.«

Članak 37.

U članku 78. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:
»(4) Uvjete za članove burze koji mogu obavljati trgovanje izvedenicama na burzi propisuje burza svojim pravilima.
(5) Burza je u obvezi primiti u članstvo svako ovlašteno društvo koje ispunjava uvjete iz ovoga Zakona i uvjete za članstvo propisane pravilima burze.«

Članak 38.

Članak 80. mijenja se i glasi:
»(1) Dioničari burze mogu biti ovlaštena društva, banke, društva za upravljanje investicijskim fondovima, društva za upravljanje mirovinskim fondovima, društva za osiguranje i izdavatelji vrijednosnih papira uvrštenih na burzi.
(2) Ako strano ovlašteno društvo, banka, društvo za upravljanje investicijskim fondovima, društvo za upravljanje mirovinskim fondovima ili društvo za osiguranje ima namjeru steći dionice burze, Agencija će zatražiti mišljenje nadležnog regulatornog tijela države prema sjedištu te pravne osobe te će po pribavljenom mišljenju odlučiti o davanju prethodne suglasnosti za stjecanje dionica.
(3) Iznimno od stavka 1. i 2. ovoga članka, dionice burze mogu stjecati i druge domaće i strane pravne osobe, uz prethodnu suglasnost Agencije.
(4) Niti jedan dioničar burze ne može imati više od 10% udjela u kapitalu ili glasačkim pravima burze, a dioničari burze koji nisu brokerska društva ili banke ne mogu imati ukupno više od 50% udjela u kapitalu ili glasačkim pravima burze.
(5) U opravdanim slučajevima, Agencija može, na zahtjev pojedinog dioničara, istome odobriti povećanje udjela u kapitalu ili glasačkim pravima iznad 10%.
(6) Udjeli u kapitalu ili glasačkim pravima burze koje drže povezane osobe grupe, holdinga ili koncerna, smatraju se udjelom koji drži ista grupa, holding ili koncern.
(7) Agencija će odbiti suglasnost za stjecanje udjela iz stavaka 2., 3. i 5. ovoga članka, ako bi takvo stjecanje moglo imati štetan utjecaj na poslovanje burze ili tržišta u cjelini.
(8) Svako stjecanje protivno odredbama ovoga članka je ništavo i ne daje pravo glasa.«

Članak 39.

U članku 81. stavku 1. riječi: »1.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »40.000.000,00 kuna«.
Stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:
»(2) Sve dionice burze su redovne, glase na ime i izdaju se u nematrijaliziranom obliku.
(3) Temeljni kapital burze mora u cijelosti biti uplaćen u novcu.«
Dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:
»(4) Novčana sredstva iz stavka 3. ovoga Zakona ne mogu potjecati iz zajmova ili kredita niti smiju biti opterećena na bilo koji način.
(5) Odredbe ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju prilikom osnivanja burze.«

Članak 40.

U članku 82. stavku 1. iza riječi: »statutom« stavlja se zarez a riječi: »i pravilima« zamjenjuju se riječima: »pravilima i cjenikom«.
U stavku 3. iza riječi: »pristojbe« dodaju se riječi: »i naknade«.

Članak 41.

U članku 86. riječ: »brokerskih« zamjenjuje se riječju: »ovlaštenih«.

Članak 42.

U članku 88. riječ: »dvije« zamjenjuje se riječju: »tri«.
Stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Kotacije iz stavka 1. ovoga članka su prva kotacija, kotacija za javna dionička društva i kotacija za zatvorene investicijske fondove.«

Članak 43.

U članku 89. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:
»(5) Izvedenice mogu biti uvrštene u kotaciju burze ako je burza izdala obavijest o bitnim obilježjima izvedenice koja se uvrštava u kotaciju.
(6) Sadržaj obavijesti iz stavka 5. ovoga članka Agencija će propisati pravilnikom.«

Članak 44.

Naslov iznad članka 92. mijenja se i glasi: »UVRŠTENJE DUŽNIČ­KIH VRIJEDNOSNIH PAPIRA NA PRVU KOTACIJU BURZE«.

Članak 45.

Naslov iznad članka 93. mijenja se i glasi: »UVRŠTENJE VRIJED­NOSNIH PAPIRA INOZEMNIH IZDAVATELJA NA BURZU«.

Članak 46.

U članku 95. stavku 1. iza riječi: »Hrvatske narodne banke« dodaju se riječi: »Hrvatske banke za obnovu i razvitak«.

Članak 47.

U članku 96. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Prilikom uvrštenja vrijednosnih papira u kotaciju javnih dioničkih društava i kotaciju za zatvorene investicijske fondove podnositelj zahtjeva dužan je objaviti podatke iz članka 26. stavka 2. ovoga Zakona.«

Članak 48.

U članku 97. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:
»(1) Izdavatelji vrijednosnih papira uvrštenih na prvu kotaciju, kotaciju javnih dioničkih društava i kotaciju za zatvorene investicijske fondove dužni su redovito izrađivati, objavljivati i dostavljati burzi godišnja revidirana, polugodišnja i tromjesečna financijska izvješća o svom poslovanju.
(2) Agencija će pravilnikom propisati dodatne podatke koje su izdavatelji iz stavka 1. ovoga članka dužni objavljivati te rokove i način njihova objavljivanja.«

Članak 49.

U članku 99. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Temeljni kapital uređenog javnog tržišta mora iznositi najmanje 20.000.000,00 kuna.«
Dodaju se stavci 3., 4., 5., 6. i 7. koji glase:
»(3) Sve dionice uređenog javnog tržišta su redovne, glase na ime i izdaju se u nematerijaliziranom obliku.
(4) Temeljni kapital uređenog javnog tržišta mora se u cijelosti uplatiti u novcu.
(5) Novčana sredstva iz stavka 4. ovoga Zakona ne mogu potjecati iz zajmova ili kredita niti smiju biti opterećena na bilo koji način.
(6) Odredbe ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju prilikom osnivanja uređenog javnog tržišta.
(7) Odredbe ovoga Zakona kojima se propisuje osnivanje, organizacija i rad burzi, na odgovarajući se način primjenjuju i na uređena javna tržišta.«

Članak 50.

U članku 102. stavku 4. iza riječi: »tržišta« zarez i riječi: »brokerska društva,« brišu se.

Članak 51.

Naslov iznad članka 103. mijenja se i glasi: »POVLAŠTENA INFORMACIJA«.
Članak 103. mijenja se i glasi:
»U smislu ovoga Zakona, povlaštena informacija je svaka informacija koja se izravno ili neizravno odnosi na jedan ili više vrijednosni papir ili na jednog ili više izdavatelja vrijednosnih papira, koja nije dostupna javnosti, odnosno koja nije javno objavljena, a koja bi, da je dostupna javnosti, mogla utjecati na cijenu vrijednosnih papira, odnosno koju bi prosječni ulagatelj mogao upotrijebiti kao temelj svojih investicijskih odluka.«

Članak 52.

Naslov iznad članka 104. mijenja se i glasi: »OSOBE KOJE RASPOLAŽU POVLAŠTENIM INFORMACIJAMA«.
Članak 104. mijenja se i glasi:
»(1) Osobe koje raspolažu povlaštenim informacijama su osobe koje u obavljanju svojih radnih zadataka, profesije ili dužnosti, saznaju za povlaštene informacije.
(2) Članovi uprave, nadzornih odbora i drugih odgovarajućih tijela izdavatelja vrijednosnih papira, smatraju se osobama koje raspolažu povlaštenim informacijama o izdavatelju i društvu koje izdavatelj kontrolira.
(3) Brokeri, investicijski savjetnici, članovi uprave, nadzornih odbora i drugih odgovarajućih tijela ovlaštenih društava, kao i imatelji udjela i dioničari ovlaštenih društava, smatraju se osobama koje raspolažu povlaštenim informacijama o činjenicama koje su saznali u svezi s obavljanjem poslova s vrijednosnim papirima.
(4) U smislu ovoga Zakona, osobama koje raspolažu povlaštenim informacijama smatraju se i:
1. bračni drug te srodnici do drugog stupnja prave linije i drugog stupnja pobočne linije, fizičkih osoba iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka,
2. osobe unutar povezanih društava, u smislu Zakona o trgovačkim društvima,
3. fizičke i pravne osobe za koje Agencija pregledom financijske i druge dokumentacije te na drugi način primjenom uobičajenog standarda profesionalne pažnje, utvrdi da uslijed pogoršanja ili poboljšanja gospodarskog ili financijskog stanja jedne osobe može doći do pogoršanja ili poboljšanja gospodarskog i financijskog stanja jedne ili više drugih osobe, jer se između njih provodi ili postoji mogućnost prijenosa gubitka, dobiti ili kreditne sposobnosti,
4. druge osobe koje saznaju za povlaštenu informaciju, ako znaju ili bi trebale znati da se radi o povlaštenoj informaciji.
(5) Izdavatelji vrijednosnih papira i ovlaštena društva obvezna su sastaviti i redovito obnavljati popis osoba koje za njih obavljaju radne, profesionalne ili druge zadatke, a koje imaju ili su imale pristup povlaštenim informacijama.
(6) Radi utvrđivanja moguće zloupotrebe povlaštenih informacija sve osobe navedene u ovom članku obvezne su na zahtjev Agencije dostaviti sve zatražene podatke.«

Članak 53.

Naslov iznad članka 105. mijenja se i glasi: »ZABRANE ODAVANJA I KORIŠTENJA POVLAŠTENIH INFORMACIJA«.
Članak 105. mijenja se i glasi:
»(1) Osobe koje raspolažu povlaštenim informacijama mogu te informacije iznositi samo ako su za to ovlaštene zakonom ili aktima kojima se regulira njihovo poslovanje.
(2) Zabranjeno je koristiti povlaštene informacije s namjerom da se:
1. steknu ili otuđe vrijednosni papiri, za svoj račun ili za račun treće osobe,
2. učine dostupnima trećim osobama, osim kada je isto učinjeno u izvršavanju uobičajenih radnih zadataka ili dužnosti,
3. trećim osobama preporuči ili ih se na drugi način nagovara na trgovanje vrijednosnim papirom na koji se povlaštene informacije odnose.
(3) Brokeru ili investicijskom savjetniku, koji raspolaže povlaštenom informacijom o zaprimljenom nalogu za kupnju ili prodaju vrijednosnog papira, nije dopušteno kupiti ili prodati, odnosno potaknuti kupnju ili prodaju tog vrijednosnog papira za svoj račun ili za račun druge fizičke ili pravne osobe.
(4) Članovi uprave, nadzornih odbora i zaposlenici ovlaštenih društava ne smiju odavati povlaštene informacije o vrijednosnim papirima ili o izdavateljima vrijednosnih papira, za koje saznaju u okviru obavljanja poslova.
(5) Osobe iz članka 104. stavka 2. ovoga Zakona obvezne su svaki posao kojim neposredno ili posredno stječu ili otpuštaju vrijednosne papire izdavatelja prijaviti izdavatelju, Agenciji i burzi ili uređenom javnom tržištu na kojem su uvršteni takvi vrijednosni papiri, i to u roku od 5 dana od dana obavljene transakcije, na način iz članka 115. do 117. ovoga Zakona.«

Članak 54.

Iza članka 105. dodaje se članak 105.a i naslov iznad njega koji glase:

»IZRADA I DISTRIBUIRANJE ISTRAŽIVANJA, STUDIJA, OCJENA, PREPORUKA I PREDLAGANJA INVESTICIJSKIH STRATEGIJA

Članak 105.a

(1) Fizičke i pravne osobe koje se u okviru svoje redovite djelatnosti bave izradom i/ili distribuiranjem javnosti istraživanja, studija, statističkih podataka, ocjena ili drugih informacija o vrijednosnim papirima ili o izdavateljima vrijednosnih papira, odnosno davanjem preporuka ili predlaganjem investicijskih strategija, a posebice financijski analitičari, novinari i zaposlenici bonitetnih agencija, dužni su postupati savjesno, sukladno pravilima struke i profesionalne etike te potrebnom stručnom pažnjom osigurati pravilno i potpuno predstavljanje svih informacija.
(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su istodobno s izradom i/ili distribuiranjem informacija, javno obznaniti svoje interese i mogući sukob interesa u svezi s vrijednosnim papirima na koje se odnose te informacije.«

Članak 55.

Naslov iznad članka 106. mijenja se i glasi: »OBVEZA IZDAVATELJA«.
Članak 106. mijenja se i glasi:
»(1) O svim informacijama što se odnose na okolnosti ili odluke koje predstavljaju materijalne činjenice, izdavatelj vrijednosnih papira uvrštenih na burzi ili uređenom javnom tržištu obvezan je bez odgode izvijestiti burzu ili uređeno javno tržište na način koji omogućava brz pristup informaciji i mogućnost potpune, točne i pravodobno ocjene iste.
(2) Pod materijalnim činjenicama u smislu stavka 1. ovoga članka podrazumijevaju se sve informacije i činjenice koje mogu utjecati na cijenu vrijednosnih papira.
(3) Izdavatelju nije dopušteno izvješćivati javnost o materijalnim činjenicama u okviru promidžbenih aktivnosti na način koji bi mogao biti obmanjujući za ulagatelje.
(4) Svaku značajnu promjenu u pogledu materijalnih činjenica, a koje su već javno objavljene, izdavatelj mora javno objaviti odmah nakon što je do promjene došlo, na isti način na koji je objavljena izvorna informacija.«

Članak 56.

Naslov iznad članka 107. mijenja se i glasi: »IZNIMKE OD OBVEZE OBAVJEŠĆIVANJA«.
Članak 107. mijenja se i glasi:
»Kada izdavatelj nije u mogućnosti objaviti informacije navedene u članku 106. ovoga Zakona, jer bi to ugrozilo njegove legitimne interese, o istome mora obavijestiti Agenciju koja ga može osloboditi obveze objavljivanja na određeni rok.«

Članak 57.

Iza članka 107. dodaje se članak 107.a koji glasi:

»Članak 107.a

Sadržaj, obilježja i karakteristike informacija iz članka 106. ovoga Zakona i pobliže određivanje legitimnih interesa iz članka 107. ovoga Zakona Agencija će propisati pravilnikom.«

Članak 58.

Naslov iznad članka 108. mijenja se i glasi: »MANIPULIRANJE TRŽIŠTEM«.
Članak 108. mijenja se i glasi:
»(1) Manipuliranje tržištem je poduzimanje radnji od strane bilo koje fizičke ili pravne osobe, kojima se kod drugih sudionika na tržištu vrijednosnih papira stvara ili može stvoriti kriva ili obmanjujuća slika o ponudi ili potražnji, cijeni ili prometu jednoga ili više vrijednosnih papira, vlasništvu nad jednim ili više vrijednosnih papira, odnosno izdavatelju jednoga ili više vrijednosnih papira.
(2) Pod manipuliranjem tržištem se posebno smatraju sljedeći postupci:
1. obavljanje poslova, odnosno davanje naloga za kupnju ili prodaju jednog ili više vrijednosnih papira, koji omogućuju jednoj ili više fizičkih ili pravnih osoba da na temelju međusobno usklađenog djelovanja, oblikuju cijenu jednog ili više vrijednosnih papira da bi utjecali na povećanje ili smanjenje cijene,
2. sklapanje prividnih poslova o kupnji ili prodaji vrijednosnih papira, odnosno bilo koji drugi oblik prijevare ili dovođenja u zabludu,
3. objavljivanje i/ili širenje neistinitih informacija putem medija ili na drugi način, uključivo i širenje neprovjerenih glasina i neistinitih ili obmanjujućih vijesti, ukoliko je osoba, koja je širila te informacije, znala, ili je mogla znati da je predmetna informacija bila neistinita ili obmanjujuća.
(3) Zabranjen je svaki oblik manipuliranja tržištem.
(4) Burza i uređeno javno tržište su dužni pravilima propisati mjere i načine sprečavanja i otkrivanja slučajeva manipulacije tržištem.
(5) Agencija će pravilnikom propisati dodatne mjere za sprječavanje manipulacije tržištem.«

Članak 59.

Naslov iznad članka 109. mijenja se i glasi: »USKLAĐENO DJELOVANJE RADI STJECANJA PROTUPRAVNE MATERIJALNE ILI FINANCIJSKE KORISTI«.
Članak 109. mijenja se i glasi:
»Zabranjeno je svako usklađeno djelovanje dvaju ili više sudionika tržišta kapitala, pri kupnji ili prodaji vrijednosnih papira, a u namjeri stjecanja protupravne materijalne ili financijske koristi za sebe ili drugoga.«

Članak 60.

Iza članka 110. dodaje se Odjeljak 5., članak 110.a i naslov iznad njega koji glase:

»Odjeljak 5.

IZNIMKE OD PRIMJENE OVE GLAVE

Članak 110.a

Odredbe ove glave Zakona ne primjenjuju se na poslove odnosno transakcije koje se obavlja Hrvatska narodna banka, Ministarstvo financija, odnosno druga institucija ili ovlaštena osoba u njihovo ime, a radi vođenja monetarne politike, tečajne politike ili politike upravljanja javnim dugom.«

Članak 61.

U članku 114. dodaje se stavak 9. koji glasi:
»(9) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na zatvorene investicijske fondove, burze i uređena javna tržišta.«

Članak 62.

Članak 115. mijenja se i glasi:
»Fizička ili pravna osoba koja neposredno ili posredno stekne ili otpusti dionice javnog dioničkog društva, zbog čega razmjeran broj glasova koji joj pripadne na skupštini tog društva nadmaši ili padne ispod praga od 10%., 20%, 25%., 50%, ili 75%, obvezna je o takvom stjecanju ili otpuštanju bez odgode, a najkasnije u roku od 4 dana Agenciji i izdavatelju dostaviti pisanu obavijest.«

Članak 63.

U članku 117. stavku 1. točki 1. riječi: »JMBG« brišu se.
U točki 2. riječ: »ispravu« zamjenjuje se riječima: »podatak o ispravi«.
Dodaje se stavak 2. koji glasi:
»(2) Uz obavijest iz stavka 1. ovoga članka, Agenciji se prilažu preslike isprava na temelju kojih je izvršen prijenos dionica.«

Članak 64.

Članak 118. mijenja se i glasi:
»Izdavatelj – javno dioničko društvo koji zaprimi obavijest iz članka 17. ovoga Zakona obvezan ju je bez odgode, a najkasnije u roku od četiri dana od dana primitka objaviti putem burze.«

Članak 65.

Iza članka 118. dodaje se članak 118.a koji glasi:

»Članak 118.a

Izdavatelj – javno dioničko društvo obvezan je bez odgode, a najkasnije u roku od četiri dana od dana stjecanja vlastitih dionica o predmetnom stjecanju izvijestiti Agenciju i burzu.«

Članak 66.

U članku 131. stavku 3. zadnje dvije rečenice, brišu se.
Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
»(4) Središnja depozitarna agencija ima pravo na naknadu troškova izrade i dostave izvješća u skladu sa cjenikom. Podatke o dioničarima i dionicama iz stavka 3. ovoga članka dioničar ne smije priopćavati niti učiniti dostupnima drugim osobama.«
Dosadašnji stavci 4., 5., 6. i 7. postaju stavci 5., 6., 7. i 8.

Članak 67.

U članku 132. stavak 3. i 4. mijenjaju se i glase:
»(3) Izdavatelji nematerijaliziranih vrijednosnih papira obvezni su središnju depozitarnu agenciju izvijestiti o svim promjenama koje se odnose na nematerijalizirane vrijednosne papire i ostvarivanje prava iz vrijednosnih papira i to u roku od najviše tri dana od dana kada je izdavatelj donio poslovnu odluku o navedenoj promjeni i ostvarivanju prava iz vrijednosnih papira iz ovoga članka.
(4) Podaci o identitetu 10 najvećih vlasnika bilo kojeg vrijednosnog papira i podaci o količini vrijednosnih papira u vlasništvu svakog pojedinog vlasnika (u apsolutnim i relativnim pokazateljima) moraju biti dostupni javnosti i dnevno obnavljani.«

Članak 68.

Članak 133. briše se.

Članak 69.

Iza članka 134. dodaje se članak 134.a koji glasi:

»Članak 134.a

Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na poslove središnje depozitarne agencije s nematerijaliziranim vrijednosnim papirima na odgovarajući se način primjenjuju i na izvedenice.«

Članak 70.

Naslov iznad članka 135. mijenja se i glasi: »USTROJSTVO SREDIŠNJE DEPOZITARNE AGENCIJE«.
Članak 135. mijenja se i glasi:
»(1) Središnja depozitarna agencija je dioničko društvo, čiji dioničari mogu biti ovlaštena društva, burze i uređena javna tržišta, društva za upravljanje investicijskim fondovima, banke izdavatelji nematerijaliziranih vrijednosnih papira te druge pravne osobe koje imaju status člana središnje depozitarne agencije.
(2) Na stjecanje kvalificiranog udjela u središnjoj depozitarnoj agenciji primjenjuju se odredbe članaka 19.a do 19.c ovoga Zakona.«

Članak 71.

Iza članka 135. dodaju se članci 135.a, 135.b, 135.c, 135.d i naslovi iznad njih koji glase:

»TEMELJNI KAPITAL SREDIŠNJE DEPOZITARNE AGENCIJE

Članak 135.a

(1) Temeljni kapital središnje depozitarne agencije mora iznositi najmanje 20.000.000,00 kuna.
(2) Sve dionice središnje depozitarne agencije su redovne, glase na ime i izdaju se u nematerijaliziranom obliku.
(3) Temeljni kapital središnje depozitarne agencije mora se u cijelosti uplatiti u novcu.
(4) Sredstva iz stavka 3. ovoga članka ne mogu potjecati iz zajmova ili kredita niti biti opterećena na bilo koji način.

UVJETI ZA ČLANA UPRAVE SREDIŠNJE DEPOZITARNE AGENCIJE

Članak 135.b

(1) Član uprave središnje depozitarne agencije može biti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
– ima visoku stručnu spremu,
– ima odgovarajuće stručne kvalifikacije, sposobnost i iskustvo potrebno za vođenje poslova,
– nije bila član uprave u brokerskom društvu, odnosno trgovačkom društvu nad kojim je otvoren stečaj, odnosno kojemu je oduzeto odobrenje za rad,
– ispunjava uvjete iz Zakona o trgovačkim društvima za člana uprave,
– nije član uprave, odnosno prokurist drugog trgovačkog društva.
(2) Pod stručnim kvalifikacijama i iskustvom iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka podrazumijeva se najmanje petogodišnje iskustvo na rukovodećim položajima u trgovačkom društvu, odnosno šest godina iskustva na poslovima koji se mogu usporediti s poslovima s vrijednosnim papirima.

ODOBRENJE ZA ČLANA UPRAVE SREDIŠNJE DEPOZITARNE AGENCIJE

Članak 135.c

(1) Članom uprave središnje depozitarne agencije može biti imenovana osoba koja dobije odobrenje Agencije za obavljanje dužnosti člana uprave središnje depozitarne agencije.
(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka podnosi nadzorni odbor središnje depozitarne agencije za mandat koji ne može biti duži od pet godina.
(3) Zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka moraju se priložiti dokazi o ispunjavanju uvjeta iz članka 135.b ovoga Zakona koji ne smiju biti stariji od tri mjeseca osim dokaza iz stavka 1. podstavka 1. i 2. toga članka.
(4) Agencija će pravilnikom propisati sadržaj potrebne dokumentacije, kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz članka 135.b ovoga Zakona.
(5) Agencija će izdati odobrenje iz stavka 1. ovoga članka ako na temelju dokumenata iz stavka 3. ovoga članka utvrdi da su ispunjeni uvjeti za člana uprave burze.
(6) Agencija će odbiti izdavanje odobrenja ako iz podataka kojima raspolaže proizlazi da bi, zbog djelatnosti i poslova kojima se osoba bavi, odnosno zbog postupaka koje je osoba činila, bilo ugroženo zakonito poslovanje odnosno ako su u zahtjevu navedeni netočni podaci.
(7) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka prestaje važiti ako:
– osoba u roku od tri mjeseca od primitka odobrenja iz stavka1. ovoga članka ne bude imenovana ili ne stupi na dužnost na koju se odobrenje odnosi,
– osobi prestane dužnost na koju se odobrenje odnosi, s danom prestanka dužnosti,
– osobi istekne ugovor o radu u središnjoj depozitarnoj agenciji na koju se odobrenje odnosi, s danom isteka ugovora.

ODUZIMANJE ODOBRENJA ZA ČLANA UPRAVE SREDIŠNJE DEPOZITARNE AGENCIJE

Članak 135.d

(1) Agencija će oduzeti odobrenje za obavljanje dužnosti člana uprave središnje depozitarne agencije u slučaju ako:
1. je odobrenje dano na temelju netočnih i neistinitih podataka,
2. su prestali postojati uvjeti iz Zakona o trgovačkim društvima za člana uprave.
(2) Ako je članu uprave oduzeto odobrenje za obavljanje dužnosti člana uprave središnje depozitarne agencije ili mu je odobrenje prestalo važiti zbog isteka ugovora o radu, nadzorni odbor središnje depozitarne agencije dužan je odmah razriješiti člana uprave te pokrenuti postupak za imenovanje novog.«

Članak 72.

U članku 137. stavku 3. iza riječi: »pristojbe« dodaju se riječi: »i naknade«.

Članak 73.

U članku 147. stavku 3. točki 3. riječi: »nad osobama iz članka 12. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona« brišu se.

Članak 74.

Naslov iznad članka 149. mijenja se i glasi: »NEOVLAŠTENO KORIŠTENJE I ODAVANJE POVLAŠTENIH INFORMACIJA«.
Članak 149. mijenja se i glasi:
»(1) Tko raspolažući povlaštenim informacijama učini sljedeće:
1. znajući za povlaštenost tih informacija iskoristi ih da bi stekao ili otuđio vrijednosne papire koji su u prometu na teritoriju Republike Hrvatske ili vrijednosne papire što su ih izdali izdavatelji sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, bez obzira gdje se njima trguje, s ciljem da sebi ili drugome pribavi imovinsku korist ili da drugome prouzroči štetu,
2. znajući za povlaštenost tih informacija, bez ovlaštenja priopći, preda ili na drugi način učini dostupnim te informacije i činjenice trećim osobama,
3. znajući za povlaštenost tih informacija, trećim osobama preporuči ili ih na drugi način nagovara na trgovanje vrijednosnim papirima na koje se povlaštene informacije odnose u prometu na teritoriju Republike Hrvatske ili vrijednosne papire što su ih izdali izdavatelji sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, bez obzira gdje se njima trguje, s ciljem da sebi ili drugome pribavi imovinsku korist, ili da drugome prouzroči štetu,
4. znajući o zaprimljenom nalogu za kupnju ili prodaju vrijednosnog papira, kupi ili proda, odnosno potakne kupnju ili prodaju tog vrijednosnog papira za svoj račun ili račun druge fizičke ili pravne osobe,
kaznit će se novčanom kaznom od najmanje 300 dnevnih dohodaka ili kaznom zatvora do tri godine.
(2) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka pribavljena imovinska korist ili je drugome prouzročena šteta u iznosu većem od 5.000,00 kuna, počinitelj će se kazniti novčanom kaznom od najmanje 500 dnevnih dohodaka ili kaznom zatvora do pet godina.«

Članak 75.

Naslov iznad članka 150. mijenja se i glasi: »MANIPULIRANJE TRŽIŠTEM I ŠIRENJE NEISTINITIH INFORMACIJA«.
Članak 150. mijenja se i glasi:
»(1) Tko protivno odredbama članka 108. ovoga Zakona u namjeri da utječe na povećanje ili smanjenje cijene, stvori privid aktivnog trgovanja i time sebi ili drugome pribavi imovinsku korist ili drugome prouzroči štetu na način da:
1. sklopi ili izvrši ugovor o prodaji ili zamjeni vrijednosnih papira sa svrhom da se stvori privid da je takav posao sklopljen, iako ne želi njegovo izvršenje,
2. na burzi ili drugom uređenom tržištu da nalog za kupnju ili prodaju nekoga vrijednosnog papira, znajući da je dan ili da će biti dan nalog za prodaju ili kupnju toga vrijednosnog papira od druge osobe, po cijeni koja je približno ista ili ako sam dade nalog i protunalog,
3. širi obavijesti o izdavatelju, vrijednosnim papirima i drugim činjenicama za koje zna da nisu istinite,
4. da nalog za kupnju ili prodaju jednog ili više vrijednosnih papira, koji omogućuje jednoj ili više fizičkih ili pravnih osoba da na temelju međusobno usklađenog djelovanja, oblikuju cijenu jednog ili više vrijednosnih papira kako bi utjecali na povećanje ili smanjenje cijene,
5. objavi i/ili širi neistinite informacije putem medija ili na drugi način, uključivo i širenje neprovjerenih glasina i neistinitih ili obmanjujućih vijesti ukoliko je osoba koja, je širila te informacije znala, ili bi trebala znati, da je informacija bila kriva ili obmanjujuća,
kaznit će se novčanom kaznom od najmanje 300 dnevnih dohodaka ili kaznom zatvora do tri godine.
(2) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka pribavljena imovinska korist ili je drugome prouzročena šteta u iznosu većem od 5.000,00 kuna, počinitelj će se kazniti novčanom kaznom od najmanje 500 dnevnih dohodaka ili kaznom zatvora do pet godina.«

Članak 76.

Iza članka 150. dodaje se članak 150.a i naslov iznad njega koji glase:

»USKLAĐENO DJELOVANJE RADI STJECANJA PROTUPRAVNE MATERIJALNE ILI FINANCIJSKE KORISTI

Članak 150.a

(1) Tko protivno odredbama članka 108.a ovoga Zakona usklađeno djeluje s jednim ili više sudionika tržišta kapitala, pri kupnji ili prodaji vrijednosnih papira, s namjerom stjecanja protupravne materijalne ili financijske koristi sebi ili drugima i na taj način drugome prouzroči štetu kaznit će se novčanom kaznom od najmanje 300 dnevnih dohodaka ili kaznom zatvora do tri godine.
(2) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka pribavljena protupravna materijalna ili financijska korist ili je drugome prouzročena šteta u iznosu većem od 5.000,00 kuna, počinitelj će se kazniti novčanom kaznom od najmanje 500 dnevnih dohodaka ili kaznom zatvora do pet godina.«

Članak 77.

U članku 155. stavku 1. točki 26. brojka: »3« zamjenjuje se brojkom: »6«.
Točka 32. mijenja se i glasi:
»32. ovlašteno društvo i osobe iz članka 59. stavka 1. i 2. ovoga Zakona, postupaju protivno odredbama članka 59. ovoga Zakona,«.
U točki 39. iza riječi: »naloga« dodaju se riječi: »i/ili knjigu transakcija«.
Točka 55. briše se.
Dosadašnje točke 56. do 73. postaju točke 55. do 72.
U dosadašnjoj točki 62., koja postaje točka 61., riječ: »dvije« zamjenjuje se riječju: »tri«.
Dosadašnja točka 63., koja postaje točka 62., mijenja se i glasi:
»62. burza dopusti uvrštenje vrijednosnih papira u prvu kotaciju, kotaciju za javna dionička društva ili kotaciju za zatvorene investicijske fondove na temelju zahtjeva za uvrštenje koji je podnijela neovlaštena osoba (članak 88. stavak 3.),«.
Dosadašnja točka 70., koja postaje točka 69., mijenja se i glasi:
»69. izdavatelj vrijednosnih papira uvrštenih u prvu kotaciju, kotaciju javnih dioničkih društava i kotaciju za zatvorene investicijske fondove burze ne izradi, ne objavi ili ne dostavi burzi izvješća i podatke propisane odredbama članka 97. ovoga Zakona,«.
Točke 74., 75., 76., 77., 78., 79. i 80. brišu se.
Dosadašnje točke 81. do 104. postaju točke 74..do 97.
Točke 105., 106. i 107. brišu se.
Iza dosadašnje točke 104., koja postaje točka 97., dodaju se točke 98. do 117. koje glase:
»98. propusti obavijestiti Agenciju sukladno odredbama članka 16a. ovoga Zakona,
99. u nazivu tvrtke upotrebljava riječi ili izvedenice riječi »vrijednosnice«, »vrijednosni papiri«, »broker« i druge riječi koje upućuju na obavljanje poslova s vrijednosnim papirima, a nije ovlašteno društvo,
100. postupi protivno odredbi članka 40. stavka 3. ovoga Zakona, protivno odredbama članka 40. stavka 3. ovoga Zakona ne zatraži prethodnu suglasnost Agencije za stjecanje udjela u brokerskom društvu,
101. članove uprave i rukovoditelje imenuje protivno odredbama članka 40.b ovoga Zakona,
102. burza ne primi u članstvo ovlašteno društvo koje ispunjava uvjete iz ovoga Zakona i uvjete za članstvo propisane pravilima burze,
103. ne rasporedi vrijednosne papire ili novčana sredstva sukladno članku 74. stavka 5. ovoga Zakona,
104. uloži nalogodavčeva sredstva u oblike imovine suprotno članku 74. stavka 6. ovoga Zakona,
105. članove uprave imenuje protivno odredbama članka 76.b ovoga Zakona,
106. stječe dionice burze protivno odredbama članka 80. stavka 3. ovoga Zakona,
107. burza dopusti uvrštenje vrijednosnih papira na burzu protivno odredbama članka 96. ovoga Zakona,
108. ne sastavlja i ne obnavlja redovno popis osoba sukladno odredbi članka 104. stavka 5. ovoga Zakona,
109. bez odgode ne izvijesti burzu ili uređeno javno tržište o svim informacijama iz članka 106. ovoga Zakona,
110. ne propiše mjere i način sprječavanja i otkrivanja slučajeva manipulacije tržištem sukladno odredbi članka 108. stavka 4. ovoga Zakona,
111. obavi transakciju vrijednosnim papirima ili izda nalog za kupnju ili za prodaju vrijednosnih papira protivno zabranama iz članka 108. ovoga Zakona,
112. protivno zabrani iz članka 108. stavka 2. točke 3. ovoga Zakona objavi ili širi neistinite informacije koje utječu ili mogu utjecati na obujam trgovanja i cijenu vrijednosnih papira,
113. javno dioničko društvo, protivno članku 118.a ovoga Zakona, u propisanom roku ne izvijesti Agenciju i burzu o stjecanju vlastitih dionica,
114. protivno odredbi članka 132. stavka 3. ovoga Zakona ne izvijesti središnju depozitarnu agenciju o svim promjenama koje se odnose na nematerijalizirane vrijednosne papire i ostvarivanje prava iz vrijednosnih papira,
115. središnja depozitarna agencija ne učini dostupnima javnosti podatke na način propisan člankom 132. stavkom 4. ovoga Zakona,
116. članove uprave imenuje protivno odredbama članka 135.c ovoga Zakona,
117. ne uskladi svoje poslovanje u rokovima i na način propisan člankom 78. ovoga Zakona.«

Članak 78.

U članku 156. točki 1. riječi: »članku 40. stavku 2.« zamjenjuju se riječima: »odredbama članka 40.«.
U točki 4. brojka: »69« zamjenjuje se brojkom: »60«.
U točki 5. iza riječi: »članak 104.« dodaju se riječi: »stavak 6.«.
Iza točke 6. dodaju se točke 6.a i 6.b koje glase:
»6.a ne dostavi obavijest o stjecanju ili otpuštanju vrijednosnih papira sukladno članku 105. stavku 5. ovoga Zakona,
6.b izrađuje i distribuira javnosti podatke protivno odredbama članka 105.a ovoga Zakona,«.
Iza točke 8. dodaju se točke 9. i 10. koje glase:
»9. propusti obavijestiti Agenciju sukladno odredbama članka 17. ovoga Zakona,
10. onemogući pristup cjelokupnoj poslovnoj i drugoj dokumentaciji ili ne da dodatna objašnjenja i izvješća posebnom upravitelju (članak 15.d).«

Članak 79.

U cijelom članku 158. riječ: »jedne« zamjenjuje se riječju: »tri«.

Članak 80.

U Zakonu o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine«, br. 84/02.) riječ: »Komisija« u odgovarajućem padežu, zamjenjuje se riječju: »Agencija« u odgovarajućem padežu.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

DONOŠENJE PROPISA

Članak 81.

Agencija je dužna donijeti propise na temelju ovlasti iz ovoga Zakona u roku od četiri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

USKLAĐIVANJE OVLAŠTENIH DRUŠTAVA, BURZI I SREDIŠNJE DEPOZITARNE AGENCIJE

Članak 82.

(1) Ovlaštena društva koja na dan stupanja na snagu ovoga Zakona imaju dozvolu Agencije za obavljanje poslova ovlaštenog društva i upisana su u sudski registar dužna su u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti poslovanje s odredbama ovoga Zakona.
(2) Burze koje su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona osnovane i imaju dozvolu Agencije za obavljanje poslova burze dužne su u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti poslovanje s odredbama ovoga Zakona.
(3) Središnja depozitarna agencija dužna je u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Zakona.
(4) Ovlaštena društva iz stavka 1. ovoga članka, burze iz stavka 2. ovoga članka i Središnja depozitarna agencija iz stavka 3. ovoga članka dužni su u roku od mjesec dana nakon isteka roka za usklađenje Agenciji dostaviti izvješće o usklađivanju.
(5) Ako ovlašteno društvo iz stavka 1. ovoga članka, burza iz stavka 2. ovoga članka i Središnja depozitarna agencija iz stavka 3. ovoga članka ne postupi sukladno odredbama stavka 1. do 4. ovoga članka, Agencija može oduzeti dozvolu i pokrenuti postupak likvidacije.

STUPANJE NA SNAGU

Članak 83.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 450-08/06-01/01
Zagreb, 8. prosinca 2006.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.