Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija

NN 138/2006 (20.12.2006.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija

HRVATSKI SABOR

3114

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIZNAVANJU INOZEMNIH OBRAZOVNIH KVALIFIKACIJA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 8. prosinca 2006. godine.

Klasa: 011-01/06-01/87
Urbroj: 71-05-03/1-06-2
Zagreb, 13. prosinca 2006.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIZNAVANJU INOZEMNIH OBRAZOVNIH KVALIFIKACIJA

Članak 1.

U Zakonu o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (»Narodne novine«, br. 158/03.) članak 2. mijenja se i glasi:
»U ovom Zakonu u uporabi su pojmovi sa sljedećim značenjem:
Inozemna obrazovna kvalifikacija – podrazumijeva formalni naziv za određenu razinu odnosno stupanj stečenih znanja, vještina i kompetencija koji se dokazuje inozemnom školskom svjedodžbom, diplomom i drugom javnom ispravom koje izdaje nadležna ustanova.
Priznavanje – podrazumijeva formalno potvrđivanje vrijednosti inozemne obrazovne kvalifikacije, odnosno razdoblja obrazovanja, koje je izdalo nadležno tijelo, u svrhu pristupa obrazovanju ili zapošljavanju.
Stručno priznavanje – podrazumijeva priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu zapošljavanja u Republici Hrvatskoj.
Akademsko priznavanje – podrazumijeva priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu nastavka obrazovanja u Republici Hrvatskoj.
Priznavanje razdoblja studija – podrazumijeva priznavanje razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi, u svrhu nastavka visokoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.
Nacionalni ENIC/NARIC ured – izvještajni je centar o akademskoj pokretljivosti i priznavanju visokoškolskih kvalifikacija i član Europske mreže nacionalnih izvještajnih centara o akademskoj pokretljivosti i priznavanju (ENIC – European Network of Information Centres) te Nacionalnoga informacijskog centra za akademsko priznavanje (NARIC – National Academic Recognition Information Center).
Vijeće za vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija – stručno tijelo Agencije za znanost i visoko obrazovanje, koje provodi vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.
Ured za akademsko priznavanje – osniva se na svakom sveučilištu, veleučilištu i visokoj školi radi obavljanja stručnih i administrativnih poslova za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija, sukladno općim aktima sveučilišta, veleučilišta i visokih škola. Ustroj, djelokrug i način rada Ureda propisuje se općim aktom sveučilišta, veleučilišta i visokih škola sukladno ovom Zakonu.
Vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija – podrazumijeva procjenu razine, odnosno stupnja inozemne visokoškolske kvalifikacije pojedinca, koju daje Vijeće za vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, odnosno u slučaju akademskog priznavanja stručno tijelo visokog učilišta određeno statutom, na temelju kriterija koje utvrđuje Nacionalni ENIC/NARIC ured.«

Članak 2.

U članku 3. stavci 2., 3., 4. i 5. brišu se.

Članak 3.

U članku 4. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:
»Postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije pokreće se na zahtjev stranke i vodi na temelju isprava, drugih dokaza i podataka o kvalifikaciji čije se priznavanje traži.
Zahtjev za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije mora sadržavati:
– ispravu kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija u izvorniku,
– ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija,
– ispravu kojom se dokazuje završeno razdoblje studija ili položeni ispiti,
– ispravu o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osoba bez državljanstva.«

Članak 4.

Članak 9. mijenja se i glasi:
»Stručno priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija obavlja Agencija za znanost i visoko obrazovanje na temelju prethodnog vrednovanja kvalifikacije čije se priznavanje traži i preporuke Nacionalnog ENIC/NARIC ureda.
Vrednovanje iz stavka 1. ovoga članka provodi Vijeće za vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija na temelju upute Nacionalnog ENIC/NARIC ureda.
Vijeće za vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija sastavljeno je od predstavnika visokih učilišta Republike Hrvatske te, prema potrebi, predstavnika komora reguliranih profesija. Sastav, način imenovanja i rad vijeća uredit će Agencija za znanost i visoko obrazovanje općim aktom.
Jednom izvršeno pozitivno vrednovanje određene inozemne visokoškolske kvalifikacije ne podliježe ponovnom vrednovanju već vrijedi za sve sljedeće slučajeve priznavanja istih visokoškolskih kvalifikacija.
Akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i priznavanje razdoblja studija, odnosno ECTS bodova, obavlja visoko učilište u Republici Hrvatskoj na kojemu osoba želi nastaviti visokoškolsko obrazovanje.
Vrednovanje iz stavka 5. ovoga članka provodi stručno tijelo visokog učilišta određeno statutom. U postupku vrednovanja stručno tijelo visokog učilišta može zatražiti mišljenje Vijeća za vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje.«

Članak 5.

Članak 11. mijenja se i glasi:
»Zahtjev za stručno priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija podnosi se Nacionalnom ENIC/NARIC uredu.
Zahtjev za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija podnosi se nadležnom uredu za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija na visokom učilištu.
Nacionalni ENIC/NARIC ured u roku od osam dana od dana uredno zaprimljenog zahtjeva za stručno priznavanje izdaje uputu kojom visokoškolsku kvalifikaciju upućuje na vrednovanje tijelu iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona (u daljnjem tekstu: ovlašteno stručno tijelo).
Nacionalni ENIC/NARIC ured u roku od osam dana od dana zaprimanja upita ureda za akademsko priznavanje izdaje uputu za akademsko priznavanje te za priznavanje razdoblja studija.
Uputa iz stavka 3., odnosno 4. ovoga članka mora sadržavati informacije o visokoškolskoj ustanovi i programu po kojem je stečena visokoškolska kvalifikacija čije se priznavanje traži te kriterije za vrednovanje inozemne visokoškolske kvalifikacije.«

Članak 6.

Članak 12. mijenja se i glasi:
»U postupku vrednovanja inozemne visokoškolske kvalifikacije uzima se u obzir isključivo stupanj postignutih znanja, vještina i kompetencija koji je stečen kvalifikacijom, bez usporedbe nastavnih programa.
Vrednovanje inozemne visokoškolske kvalifikacije, ovlašteno stručno tijelo, dužno je dostaviti nadležnom uredu u roku od šezdeset dana od dana zaprimanja upute iz članka 11. stavka 3., odnosno 4. ovoga Zakona.
U slučaju propuštanja roka iz stavka 2. ovoga članka smatrat će se da je ovlašteno stručno tijelo dostavilo pozitivno vrednovanje inozemne visokoškolske kvalifikacije.
U slučaju iz stavka 3. ovoga članka Nacionalni ENIC/NARIC ured zatražit će od ovlaštenoga stručnog tijela izvješće o razlozima propuštanja roka iz stavka 2. ovoga članka.«

Članak 7.

Članak 13. briše se.

Članak 8.

U članku 14. brojka: »13« zamjenjuje se brojkom: »12«.

Članak 9.

U cijelom tekstu Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (»Narodne novine«, br. 183/03.) riječi: »Ministarstvo prosvjete i športa« zamjenjuju se riječima: »ministarstvo nadležno za poslove obrazovanja«.

Članak 10.

Postupci priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija započeti prema odredbama Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (»Narodne novine«, br. 158/03.) koje su vrijedile prije stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se prema tim odredbama.

Članak 11.

Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole dužna su osnovati urede za akademsko priznavanje u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 12.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 605-01/06-01/01
Zagreb, 8. prosinca 2006.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.