Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu

NN 138/2006 (20.12.2006.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu

HRVATSKI SABOR

3115

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPLATKU ZA DJECU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 8. prosinca 2006. godine.

Klasa: 011-01/06-01/88
Urbroj: 71-05-03/1-06-2
Zagreb, 13. prosinca 2006.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPLATKU ZA DJECU

Članak 1.

U Zakonu o doplatku za djecu (»Narodne novine«, br. 94/01.) u članku 10. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka pravo na doplatak za djecu, do završetka osnovnog školovanja, ostvaruje i dijete koje je navršilo 15 godina života i pohađa osnovnu školu, ako je razlog pohađanja osnovne škole nakon 15. godine života kasniji upis u prvi razred osnovne škole ili gubitak razreda iz zdravstvenih razloga, odnosno duže bolesti.«
Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.
U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 5., iza riječi: »školovanje u« dodaju se riječi: »osnovnoj ili«.

Članak 2.

U članku 16. točki 1. postotak: »40%« zamjenjuje se postotkom: »50%«.

Članak 3.

Članak 17. mijenja se i glasi:
»(1) Ako ukupni dohodak po članu kućanstva korisnika mjesečno ne prelazi 16,33% proračunske osnovice, korisniku pripada doplatak za djecu u visini od 9% proračunske osnovice, po djetetu.
(2) Ako ukupni dohodak po članu kućanstva korisnika mjesečno iznosi između 16,34 i 33,66% proračunske osnovice, korisniku pripada doplatak za djecu u visini od 7,5% proračunske osnovice, po djetetu.
(3) Ako ukupni dohodak po članu kućanstva korisnika mjesečno iznosi između 33,67 i 50% proračunske osnovice, korisniku pripada doplatak za djecu u visini od 6% proračunske osnovice, po djetetu.«

Članak 4.

Članak 18. mijenja se i glasi:
»Korisniku uz utvrđeni iznos doplatka za djecu pripada i dodatak u iznosu po 500,00 kuna za treće i četvrto dijete.«

Članak 5.

U članku 21. stavku 1. i 2. riječi: »i 18.« brišu se.

Članak 6.

U članku 32. stavku 1. riječi: »Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži (u daljnjem tekstu: Državni zavod)« zamjenjuju se riječima: »ministarstvo nadležno za obitelj«.
U stavku 2. riječi: »Državnom zavodu i Ministarstvu rada i socijalne skrbi« zamjenjuju se riječima: »ministarstvu nadležnom za obitelj«.

Članak 7.

U članku 33. stavak 2. briše se.

Članak 8.

(1) Korisnicima doplatka za djecu, koji su pravo na doplatak ostvarili prema odredbama Zakona koje su važile do 31. prosinca 2006., pripada doplatak za djecu u iznosu utvrđenom prema odredbama ovoga Zakona ovisno o dohodovnome cenzusu utvrđenom prema ovom Zakonu, uzimajući u obzir ukupan dohodak kućanstva za 2005. godinu.
(2) Korisnicima doplatka za djecu, kojima je iznos doplatka za djecu ostvaren do 31. prosinca 2006. povoljniji u odnosu na iznos doplatka za djecu koji bi ostvarivali po ovom Zakonu, isplaćivat će se povoljniji iznos do 28. veljače 2007.
(3) Rješenje iz stavka 1. i 2. ovoga članka o utvrđenom pravu na doplatak od 1. siječnja 2007. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje donijet će po službenoj dužnosti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 9.

Postupci o priznavanju prava na doplatak za djecu započeti prema odredbama Zakona o doplatku za djecu (»Narodne novine«, br. 94/01.) završit će se prema odredbama ovoga Zakona.

Članak 10.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2007.

Klasa: 143-01/06-01/02
Zagreb, 8. prosinca 2006.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.