Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o proširenju jurisdikcije Republike Hrvatske na Jadranskom moru

NN 138/2006 (20.12.2006.), Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o proširenju jurisdikcije Republike Hrvatske na Jadranskom moru

HRVATSKI SABOR

3118

Na temelju članka 1018. i članka 33. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04.), a u svezi sa člankom 55. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora, Hrvatski sabor je na sjednici 15. prosinca 2006., donio

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNAMA ODLUKE O PROŠIRENJU JURISDIKCIJE REPUBLIKE HRVATSKE NA JADRANSKOM MORU

1. U Odluci o proširenju jurisdikcije Republike Hrvatske na Jad­ranskom moru (»Narodne novine«, br. I57/03. i 77/04.), u točki 3. stavak 2. mijenja se i glasi:
»Za države članice Europske unije primjena pravnog režima Zaštićenog ekološkoribolovnog pojasa Republike Hrvatske započet će najkasnije s danom l. siječnja 2008., od kada će se za ribarske i druge brodove Europske zajednice primjenjivati ribolovni i ekološki propisi Republike Hrvatske.«
Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:
»Hrvatska će kroz partnerski odnos s državama članicama Europske unije i Europskom komisijom, sukladno svojem statusu države kandidatkinje koja pregovara o pristupanju u punopravno članstvo Europske unije i važnosti promicanja dobrosusjedskih odnosa, nastaviti dijalog o mjerama kojima se osiguravaju održivi ribolov i zaštita morskog okoliša u Jadranu, vodeći pritom računa o temeljnim načelima Zajedničke ribarske politike Europske zajednice, podacima i znanstvenim podlogama prikupljenim kroz nacionalne i međunarodne projekte (poput FAO-AdriaMed, MEDITS te DemMon projekta) te pozitivnim propisima Republike Hrvatske i zainteresiranim stranama.
Ova Odluka ni na koji način ne prejudicira rješavanje ostalih pitanja s državama članicama EU, koji će se nastaviti rješavati sukladno medunarodnom pravu, te u duhu prijateljskih odnosa i dobrih EU običaja.«
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 302-01/06-01/03
Zagreb, 15. prosinca 2006.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.