Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja

NN 138/2006 (20.12.2006.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja

NACIONALNO VIJEĆE ZA ZNANOST

3131

Na temelju članka 32. stavka 5. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/03, 105/04 i 174/04), Nacionalno vijeće za znanost donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA IZBOR U ZNANSTVENA ZVANJA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstveno zvanje (»Narodne novine«, broj 84/05) članak l., točka I. PRIRODNE ZNANOSTI, mijenja se i glasi:

1.1. Biologija, fizika i kemija

Za izbor u znanstvena zvanja pristupnici moraju imati znanstvene radove objavljene u časopisima s međunarodnom recenzijom prema sljedećoj tablici:

 

Broj objavljenih radova

Znanstvena zvanja

Biologija

Fizika

Kemija

Znanstveni suradnik

9

9

9

Viši znanstveni suradnik

18

18

18

Znanstveni savjetnik

30

30

30

U znanstvenim poljima biologija i fizika barem dvije trećine od navedenog broja radova moraju biti objavljene u časopisima koji su zastupljeni u Current Contentsu. U znanstvenom polju kemija za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik barem dvije trećine od navedenog broja radova moraju biti objavljen u časopisima koji su zastupljeni u Current Contentsu, a za izbor u znanstvena zvanja viši znanstveni suradnik i znanstveni savjetnik uzimaju se u obzir samo znanstveni radovi objavljeni u časopisima koji su zastupljeni u Current Contentsu.
Za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik i znanstveni savjetnik u svim navedenim poljima pristupnik mora u najmanje jednoj trećini radova potrebnih za izbor, a koji su zastupljeni u Current Contentsu, biti glavni autor. Glavni autor je nositelj problematike ili autor koji je najviše pridonio rješavanju konkretnog problema. U slučaju interdisciplinarnih radova glavnih autora može biti nekoliko, ali samo jedan za pojedinu disciplinu. Glavne autore utvrđuje stručno povjerenstvo na temelju podneska pristupnika, a potvrđuje Matični odbor.
Za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u svim navedenim poljima pristupnik mora najmanje jednu trećinu od ukupnog broja radova potrebnih za izbor, a koji su zastupljeni u Current Contentsu, objaviti u časopisima s natprosječnim faktorom odjeka za odgovarajuću znanstvenu granu sukladno klasifikaciji Journal Citation Reports – ISI Thompson.

1.2. Matematika

Za izbor u znanstvena zvanja pristupnici moraju prikupiti broj bodova naveden u stupcima A, B i C prema sljedećoj tablici:

Znanstveno zvanje

Broj objavljenih bodova

A

B

C

Znanstveni suradnik

3

1 ili 2

10

Viši znanstveni suradnik

9

4

30

Znanstveni savjetnik

15

8

50

U stupcu A po jedan bod donosi svaki znanstveni rad objavljen u časopisu s međunarodnom recenzijom. Najmanje dvije trećine radova navedenih u stupcu A moraju biti matematički radovi objav­ljeni u časopisu koji je na popisu časopisa u SCIE ili Mathematical Reviews »cover-to-cover« (za radove iz matematičkog računarstva dopušten je i popis INSPEC*). Pri tome za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika pristupnik mora biti u barem 2 od tih 2/3 članaka jedini autor.
U stupcu B po jedan bod donosi svaki članak objavljen u časopisu s popisa SCIE. Za izbor u zvanje znanstveni suradnik bit će potreban jedan ovakav rad ako je na popisu »SCIEMathematics«, a dva rada ako su na drugim popisima SCIE časopisa.
U stupcu C broj bodova dobiva se kao zbroj umnožaka nN po svim matematičkim znanstvenim radovima objavljenim u časopisima koji su na popisu SCIE ili Mathematical Reviews »cover-to-cover« (za radove iz matematičkog računarstva dopušten je i popis INSPEC*).
Za pojedini članak broj N jednak je broju stranica članka koji se u slučaju k > 1 koautora dijeli sa k – 1, pri čemu je za članke u časopisima koji nisu na popisu SCIE broj stranica ograničen na 10. Nadalje, za pojedini članak broj n jednak je:
(a) Kvocijentu faktora odjeka časopisa i medijana ukoliko je članak objavljen u časopisu na popisu SCIE i ukoliko je taj kvocijent barem 0,5; medijan je faktor odjeka časopisa koji je na sredini odgovarajuće tzv. »master-liste« SCIE časopisa; faktori odjeka i medijani odreduju se prema posljednjim objavljenim podatcima;
(b) 0,5; ukoliko je članak objavljen u časopisu s popisa SCIE, a kvocijent iz (a) je manji od 0,5;
(c) 0,3; ukoliko je članak objavljen u časopisu koji nije na popisu SCIE.

1.3. Geoznanosti

Za izbor u znanstvena zvanja pristupnici moraju imati znanstvene radove objavljene u časopisima ili drugim publikacijama s međunarodnom recenzijom prema sljedećoj tablici:
 

 

Broj objavljenih radova

Znanstvena zvanja

Geografija

Geologija i mineralogija

Oceanologija

Znanstveni suradnik

3

3

9

Viši znanstveni suradnik

9

9

18

Znanstveni savjetnik

15

15

30

U znanstvenoj grani geografija za izbor u znanstvena zvanja pristupnici bi trebali imati barem dvije trećine od navedenog broja radova objavljene u časopisima koji su zastupljeni u Current Contentsu. Radovi koji nisu objavljeni u časopisima koji su zastupljeni u Current Contentsu moraju biti zastupljeni u sljedećim sekundarnim bazama podataka relevantnim za geografiju: Science Citation Index, Social Science Citation Index, GeoBase, Current Geographical Publications, Environmental Abstracts, Geosystems GeoArchive, CAB Abstracts, Sage Urban Studies Abstracts. Tri znanstvena rada zastupljena u navedenim bazama podataka mogu se vrednovati kao ekvivalent jednom radu u časopisima koji su zastupljeni u Current Contentsu.
U znanstvenim granama geologija i mineralogija barem dvije trećine od navedenog broja radova moraju biti objavljene u časopisima koji su zastupljeni u Current Contentsu. Radovi koji nisu objav­ljeni u časopisima koji su zastupljeni u Current Contentsu moraju biti objavljeni u časopisima s medunarodnom recenzijom koji su relevantni za te grane.
U znanstvenoj grani oceanologija pristupnik za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika mora imati najmanje pet objavljenih radova u časopisima koji su zastupljeni u Current Contentsu, a do četiri rada u časopisima Acta Adriatica, Annales, Fizika, Geofizika, Periodicum Biologorum, Thalassia Jugoslavica, Oebalia, serijskim publikacijama koje su zastupljene u SCI-ju ili u medunarodno recenziranim knjigama iz područja istraživanja mora. Pristupnik za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika mora imati najmanje 13 objavljenih radova u časopisima koje registrira Current Contents, a do pet radova u časopisima Acta Adriatica, Annales, Fizika, Geofizika, Periodicum Biologorum, Thalassia Jugoslavica, Oebalia, serijskim publikacijama koje su zastupljene u SCI-ju ili u međunarodno recenziranim knjigama iz područja istraživanja mora. Pristupnik za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika mora imati najmanje 24 objavljena rada u časopisima koji su zastupljeni u Current Contentsu, a do šest radova u časopisima Acta Adriatica, Annales, Fizika, Geofizika, Periodicum Biologorum, Thalassia Jugoslavica, Oebalia, serijalnim publikacijama koje su zastupljene u SCI-ju ili međunarodno recenziranim knjigama iz područja istraživanja mora.
Pri izboru u znanstveno zvanje u svim znanstvenim poljima u području prirodnih znanosti u obzir se uzimaju i radovi u tisku, uz dokaze da je rad prošao recenzentski postupak i da je prihvaćen za objavljivanje.

Članak 2.

Na postupke izbora u znanstvena zvanja započete prije stupanja na snagu ovog Pravilnika primjenjivat će se uvjeti za izbor u znanstvena zvanja propisani Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (»Narodne novine«, broj 84/05).

Članak 3.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (»Narodne novine«, broj 100/06).

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 640-03/05-08/01
Urbroj: 355-03-06-4
Zagreb, 1. prosinca 2006.

Predsjednica
Nacionalnog vijeća za znanost
prof. dr. sc. Marija Ivezić, v. r.