Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu

NN 139/2006 (22.12.2006.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

3142

Na temelju članka 6. stavka 4., članka 20. stavaka 1., 2., 4. i 5., članka 24., članka 25. stavaka 17., 18. i 19., članka 33. stavka 7., članka 38., članka 41. stavka 2., članka 43. stavaka 2., 3., 5., 6., 7., 8. i 9., članka 56., članka 60. stavka 1. točaka 3. i 5., članka 64. stavka 4. točke 2., članka 65. stavka 4. i članka 66. Zakona o slat­kovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/01, 7/03, 174/04 i 10/05 – ispravak) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ŠPORTSKOM RIBOLOVU U SLATKOVODNOM RIBARSTVU

Članak 1.

(1) U Pravilniku o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 82/05 i 1/06) članku 4. stavku 1. točki 7. u podstavku drugom riječi: »ekonomski važnih« brišu se.
(2) U točki 9. ispred dosadašnjeg podstavka prvoga dodaje se novi podstavak prvi koji glasi:
»– namjenu, vrste i količine dozvoljenih ribolovnih alata i opreme u športskom ribolovu;«
(3) Dosadašnji podstavci prvi do peti postaju podstavci drugi do šesti.
(4) Točka 10. mijenja se i glasi:
»10. Maksimalnu količinu dozvoljenog dnevnog i godišnjeg ulova ribe po vrstama ribe, uključujući:
– maksimalnu količinu dozvoljenog dnevnog i godišnjeg ulova;
– maksimalnu količinu dozvoljenog ulova temeljenog na godišnjem prirastu za svaku ribolovnu vodu.«
(5) Iza točke 13. dodaju se točke 14., 15. i 16. koje glase:
»14. studiju utjecaja na okoliš u slučaju unosa stranih vrsta ili podvrsta riba u ribolovne vode;
15. vrste mamaca, stanje mamaca i maksimalnu dopuštenu količinu mamaca kojima je dopušteno loviti ribu tijekom ribolova na određenoj ribolovnoj zoni;
16. mjere zaštite i korištenja voda u skladu s propisima o vodama.«

Članak 2.

U članku 28. točke 3. i 4. mijenjaju se i glase:
»3. podatke o osobi kojoj je izdano uvjerenje (ime i prezime, adresa prebivališta, MBG, datum, mjesto i država rođenja),
4. podatke u svezi s izdanim uvjerenjem (mjesto i datum polaganja ispita).«

Članak 3.

Članak 38. mijenja se i glasi:
»Savez upisuje u Upisnik 4. sljedeće podatke:
1. redni broj ispita;
2. podatke o osobi kojoj je izdano Uvjerenje (ime i prezime, MBG, mjesto i država rođenja, broj izdanog Uvjerenja)
3. potpis predsjednika Povjerenstva 3.«

Članak 4.

U članku 42. stavku 2. iza podstavka osmoga dodaje se novi podstavak deveti koji glasi«
»– Ova iskaznica vrijedi 4 godine«.

Članak 5.

(1) U članku 47. stavku 1. iza riječi: »štapa« dodaju se riječi: »i/ili pribora«.
(2) Iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6 koji glase:
»(5) Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovoga članka, gospodarskom osnovom smije se propisati obavljanje športskog ribolova s manje od tri ribolovna štapa s po jednom udicom.
(6) Ribolovni alati i oprema kojima se obavlja ribolov moraju biti pod stalnim neposrednim nadzorom ribiča.«

Članak 6.

(1) U članku 52. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»(2) Ribič koji lovi ribu na temelju dnevne dozvole za športski ribolov obvezan je dostaviti podatke o ukupnom zadržanom dnevnom ulovu u športskom ribolovu (količine i vrste riba) ovlašteniku ribolovnog prava na obrascu popisa dnevnog ulova u roku od 7 dana od datuma važenja dnevne dozvole upisanog na dnevnoj dozvoli.«
(2) Dosadašnji stavci 2., 3., 4. i 5. postaju stavci 3., 4., 5. i 6.
(3) U stavku 6. riječi: »(Prilozi 9., 10., 11. i 12.)« zamjenjuju se riječima: »(Prilozi 9., 9.a, 10., 11. i 12.)«.

Članak 7.

(1) U članku 53. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. te stavci 5. i 6. koji glase:
»(4) Ribiči koji love ribu na temelju dnevne dozvole za športski ribolov popis dnevnog ulova vode na obrascu popisa dnevnog ulova dimenzije 7 x 10,5 cm (Prilog 9a).
(5) Na prednjoj strani popisa iz stavka 4. ovoga članka otisnut je tekst sljedećeg sadržaja:
– grb Republike Hrvatske;
– Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva;
– popis dnevnog ulova u športskom ribolovu (vrijedi uz dnev­nu dozvolu);
– datum važenja dnevne dozvole;
– serijski broj.
(6) Na poleđini popisa iz stavka 4. ovoga članka otisnuta je tab­lica sa sljedećim rubrikama:
– datum;
– ribolovna voda;
– vrsta ribe;
– kg/komada;
– potpis ribočuvara.«
(2) Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 7.

Članak 8.

(1) Izmijenjeni Prilozi 5., 7., 8., 13., 14., 15. 16. 17. i 18. tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.
(2) Iza Priloga 9. dodaje se novi prilog 9a. tiskan u dodatku 4. ovoga Pravilnika.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/06-01/111
Urbroj: 525-01-06-1
Zagreb, 11. prosinca 2006.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.


Dodatak 1. (izmijenjeni obrazac Priloga 5.)

        Grb Hrvatskog športsko ribolovnog saveza

                            UPISNIK

    o održanim ribičkim ispitima i izdanim uvjerenjima


       REDNI BROJ UPISA __________, STRANA __________

Redni broj

Serijski broj uvjerenja

Ime i prezime nositelja uvjerenja

Adresa prebivališta

MBG

Datum, mjesto i država rođenja

Datum i mjesto polaganja ispita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Predsjednik Povjerenstva za ribičke ispite:
                                   ________________________________
 

Dodatak 2. (izmijenjeni obrazac Priloga 7.)

                    Grb Hrvatskog športsko ribolovnog saveza

                                        UPISNIK

        o održanim ribočuvarskim ispitima i izdanim uvjerenjima


         REDNI BROJ UPISA __________, STRANA ____________

Redni broj

Serijski broj uvjerenja

Ime i prezime nositelja uvjerenja

Adresa prebivališta

MBG

Datum, mjesto i država rođenja

Datum i mjesto polaganja ispita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Predsjednik Povjerenstva za ribočuvarske ispite:
                                ______________________________________
 

Dodatak 3. (izmijenjeni obrazac Priloga 8.)
»Prilog 8. Obrasci ribočuvarske iskaznice i ribočuvarske značke«


Dodatak 4. (novi Prilog 9a.)
»Prilog 9a. Obrazac popisa dnevnog ulova u športskom ribolovu (popunjava ribič prilikom ribolova na ribolovnoj vodi)«Dodatak 5. (izmijenjeni Prilog 13)
»Prilog 13. Godišnja dozvola za športski ribolov za osobe od 15 do 18 godina života i žene od 19 i više godina života«

Dodatak 6. (izmijenjeni Prilog 14)
»Prilog 14. Godišnja dozvola za športski ribolov za osobe od 19 i više godina života«
Dodatak 7. (izmijenjeni Prilog 15)
»Prilog 15. Godišnja dozvola za športski ribolov za ribiče invalide Domovinskog rata Republike Hrvatske«Dodatak 8. (izmijenjeni Prilog 16)
»Prilog 16. Dnevna dozvola za športski ribolov svih vrsta riba osim salmonidnih«
 

Dodatak 9. (izmijenjeni Prilog 17)
»Prilog 17. Dnevna dozvola za športski ribolov salmonidnih vrsta riba«
Dodatak 10. (izmijenjeni Prilog 18)
»Prilog 18. Dnevna dozvola za športski ribolov na ribolovnoj zoni Otočac«