Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o zaštiti riba u slatkovodnom ribarstvu

NN 139/2006 (22.12.2006.), Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o zaštiti riba u slatkovodnom ribarstvu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

3145

Na temelju članka 60. stavaka 1. i 2. te članka 63. stavka 2. Za­kona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/01, 7/03, 174/04, 10/05 – ispravak i 49/05 – pročišćeni tekst), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

NAREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O ZAŠTITI RIBA U SLATKOVODNOM RIBARSTVU

Članak 1.

(1) U Naredbi o zaštiti riba u slatkovodnom ribarstvu (»Narod­ne novine«, br. 82/05), u članku 2. stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi:
»3. mekousnu pastrvu solinku (Salmothymus obtusirostris salonitana Heck):
– u Jadru, Vrljici i Žrnovnici od 1. listopada do 31. svibnja.«
(2) U članku 2. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»(2) Odredba točke 10, stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na ljuskavog, veleljuskavog, maloljuskavog i golog ribnjačarskog fenotipa šarana.«
(4) U članku 2. stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 2.

U članku 3. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»(2) Odredba točke 13. ne odnosi se na ljuskavi, veleljuskavi, ma­loljuskavi i goli ribnjačarski fenotip šarana.«

Članak 3.

Ova Naredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/06-01/110
Urbroj: 525-01-06-1
Zagreb, 11. prosinca 2006.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.