Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja

NN 139/2006 (22.12.2006.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja

ministARSTVO zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

3146

Na temelju članka 37. stavka 8. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, br. 175/03. i 100/04.) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I MJERILIMA ZA DAVANJE SUGLASNOSTI ZA ZAPOČINJANJE OBAVLJANJA DJELATNOSTI GRAĐENJA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja (»Narodne novine«, broj 89/06) u članku 2. iza podstavka 13. dodaje se podstavak 14. koji glasi:
»– stupanj obrazovanja u smislu ovoga Pravilnika podrazumijeva stupanj složenosti zanimanja prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja (»Narodne novine«, broj 111/98).

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. točki 1. podstavku 3, točki 2. podstavku 3. i točki 3. podstavku 3. riječi: »(na primjer: ako je propisana potreba jednog zidara i tesara, tada je dovoljno imati jednog radnika koji je po struci zidar i tesar)« brišu se.

Članak 3.

U članku 4. stavku 2. »U tom slučaju suglasnost se izdaje na rok do 1. travnja 2009. do kada je potrebno ispuniti uvjete iz točke 5. odnosno točke 6. ovog članka« zamjenjuju se riječima: »U tom slučaju suglasnost se izdaje na rok do 1. travnja 2009. do kada je potrebno ispuniti uvjete iz točke 4. i 5. odnosno točke 6. stavka 1. ovog članka«.

Članak 4.

U članku 8. stavku 2. podstavak 4. mijenja se i glasi:
»– izjavu odgovorne osobe izvođača o nekažnjavanju u svezi sa sudjelovanjem i/ili pravomoćnom osuđivanju za kazneno djelo čija je priroda u vezi s obavljanjem djelatnosti građenja koja je ovjerena od javnog bilježnika.«

Članak 5.

U članku 9. točka 3. mijenja se i glasi: »3. potvrda nadležne ustanove o urednom podmirenju poreznih obveza te obveza mirovinskog i zdravstvenog osiguranja ne starija od šest mjeseci«

Članak 6.

U članku 22. stavci 1. i 2. se mijenjaju i glase:
»Radi obavljanja radnji u postupku davanja, mijenjanja, produženja i oduzimanja suglasnosti ministar osniva Povjerenstvo, te imenuje devet članova i zamjenike članova, te tajnika i zamjenika tajnika Povjerenstva na rok od 5 godina odnosno do opoziva.
Po dva člana Povjerenstva i njihove zamjenike ministar imenuje na prijedlog Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore i Hrvatske udruge poslodavaca graditeljstva. Jednog člana Povjerenstva i njegovog zamjenika ministar imenuje iz reda držav­nih službenika Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, a dva člana Povjerenstva i njihove zamjenike te tajnika Povjerenstva i njegovog zamjenika iz reda državnih službenika Ministarstva.«
Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
»Predsjednik Povjerenstva je član Povjerenstva iz reda državnih službenika Ministarstva«.
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/06-04/7
Urbroj: 531-01-06-3
Zagreb, 13. prosinca 2006

Ministrica
Marina Matulović Dropulić dipl. ing. arh., v. r.