Pravilnik o načinu obračuna i rokovima uplate doprinosa te načinu vođenja i uporabi imovine namijenjene za obveze garancijskog fonda

NN 139/2006 (22.12.2006.), Pravilnik o načinu obračuna i rokovima uplate doprinosa te načinu vođenja i uporabi imovine namijenjene za obveze garancijskog fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

3158

Na temelju odredbi članka 45. stavak 2. i članka 46. stavak 3. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu (»Narodne novine« broj 151/05 – u daljnjem tekstu: ZOOP) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je 14. prosinca 2006. godine

PRAVILNIK

O NAČINU OBRAČUNA I ROKOVIMA UPLATE DOPRINOSA TE NAČINU VOĐENJA I UPORABI IMOVINE NAMIJENJENE ZA OBVEZE GARANCIJSKOG FONDA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o načinu obračuna i rokovima uplate doprinosa te načinu vođenja i uporabi imovine namijenjene za obveze Garancijskog fonda (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuje se:
– način obračuna,
– rokovi uplate doprinosa,
– način vođenja,
– uporaba imovine namijenje za obveze Garancijskog fonda, te
– način i rokovi dostavljanja izvješća o stanju imovine namijenjene za obveze Garancijskog fonda.

Članak 2.

Društva za osiguranje koja obavljaju poslove obveznih osiguranja iz članka 2. stavak 1. ZOOP-a dužna su uplaćivati doprinos za Garancijski fond koji se vodi pri Hrvatskom uredu za osiguranje (u daljnjem teksu: HUO) radi plaćanja šteta i drugih naknada utvrđenih u članku 44. ZOOP-a

NAČIN OBRAČUNA I ROKOVI UPLATE DOPRINOSA

Članak 3.

Društva za osiguranje iz članka 2. ovog Pravilnika uplaćuju doprinos za Garancijski fond temeljem članka 45. ZOOP-a, članka 5. Statuta Hrvatskog ureda za osiguranje, te Proračuna prihoda i rashoda Garancijskog fonda HUO za sljedeću poslovnu godinu, razmjerno bruto zaračunatoj premiji osiguranja ostvarenoj u određenoj vrsti obveznog osiguranja u prethodnoj godini.
HUO određuje iznos Garancijskog fonda za iduću poslovnu godinu, a udjeli društava određuju se na temelju podataka o zaračunatoj bruto premiji osiguranja u određenoj vrsti obveznog osiguranja za razdoblje siječanj – rujan tekuće poslovne godine. Društva uplaćuju doprinose u vidu predujma, mjesečno do 10. u tekućem mjesecu i to u pravilu 1/12 (jedna dvanaestina) utvrđene obveze na naprijed propisan način.
Na način iz stavka 2. ovoga članka HUO izračunava iznos doprinosa za Garancijski fond za pojedino društvo za osiguranje i dostavlja mu pisani izračun. HUO je dužan isti izračun dostaviti i Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.
U slučaju neizvršenja uplata doprinosa za Garancijski fond u propisanom roku, HUO je nakon opomena dužan obavijestiti Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga.
Konačan obračun i uplata sredstava izvršit će se do 31. travnja sljedeće poslovne godine i to na temelju podataka o zaračunatoj bruto premiji osiguranja u određenoj vrsti obveznog osiguranja u prethodnoj poslovnoj godini.
Eventualno više uplaćeni iznos predujmova smatrat će se uplatom dijela predujma za naredno razdoblje.
U slučaju da uplaćena sredstava tijekom godine, utvrđena proračunom, nisu dostatna, članovi su dužni uplatiti dodatna sredstva o čemu odluku donosi Upravni odbor HUO.
Način sastavljanja Proračuna prihoda i rashoda Garancijskog fonda pobliže je utvrđen Statutom HUO.

INSTRUMENTI OSIGURANJA IZVRŠENJA OBVEZA

Članak 4.

Radi osiguranja pravodobne uplate doprinosa za Garancijski fond, te omogućavanja urednog izvršavanja obveza po osnovi provođenja obveznih osiguranja iz članka 2. stavak 1. ZOOP-a, društva za osiguranje su dužna HUO položiti dovoljan broj bjanko zadužnica najmanje do iznosa potrebnog za pokriće svog udjela doprinosa utvrđenog u članku 3. ovog Pravilnika.
HUO će bjanko zadužnice koristiti u slučaju nepodmirenja ili zakašnjenja u podmirivanju obveze uplate doprinosa za Garancijski fond od strane pojedinog društva za osiguranje na način utvrđen člankom 3. ovog Pravilnika.
O aktiviranju bjanko zadužnice HUO je dužan obavijestiti Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga.
U slučaju zakašnjenja uplate dužnog doprinosa za Garancijski fond, društvo je dužno platiti zakonsku zateznu kamatu i to od dana dospijeća (članak 3. stavak 2. ovog Pravilnika).

Članak 5.

Ako društvo za osiguranje ne izmiri obveze na način i po postupku utvrđenom u spomenutim aktima HUO iz članka 3. ovog Pravilnika, Upravni odbor HUO preispitat će opravdanost daljnjeg članstva toga društva u HUO i predložiti Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga da protiv imenovanog društva pokrene prekršajni postupak te poduzme druge zakonske mjere uključujući i oduzimanje odobrenja za obavljanje poslova osiguranja iz članka 2. stavak 1. ZOOP-a.

Članak 6.

Društva za osiguranje iz članka 2. ovog Pravilnika dužna su HUO, za slučaj nastanka razloga za prestanak društva za osiguranje odnosno stečaja iz članka 31. ZOOP-a, položiti Instrument za osiguranje izvršenja obveza Garancijskog fonda po osnovi provođenja obveznih osiguranja iz članka 2. stavak 1. ZOOP-a naplativ na prvi poziv HUO.
Instrument iz prethodnog stavka će se koristiti također i u slučaju prestanka obavljanja poslova obveznih osiguranja uslijed oduzimanja odobrenja za rad od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga bilo da se radi o oduzimanju odobrenja za rad neke ili svih vrsta osiguranja iz članka 2. stavak 1. ZOOP-a, ili prestanka društva za osiguranje zbog pokretanja postupka stečaja ili postupka likvidacije i drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

Članak 7.

Najniži iznos na koji mora glasiti instrument iz članka 6. ovog Pravilnika utvrđuje se na način da se svota od 4 milijuna kuna uveća za iznos koji se dobije primjenom određenog postotka na osnovicu od 20 milijuna kuna.
Postotak iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se kao udio zbroja zaračunate bruto premije obveznih osiguranja iz članka 2. stavak 1. ZOOP-a pojedinog društva u zbroju navedene premije svih društava, a na temelju podataka o premiji iz prethodnog godišnjeg obračunskog razdoblja.
Tijekom provođenja obveznih osiguranja iz članka 2. stavak 1. ZOOP-a, društvo mora imati položen važeći instrument na najniže izračunati iznos, sukladno stavku 1. ovog članka, s tim da vrijeme važenja pojedinog instrumenta ne može biti kraće od godinu dana.
Na način iz stavka 1. i 2. ovoga članka HUO izračunava najniži iznos za pojedino društvo te mu dostavlja pisani izračun.

Članak 8.

Instrument za osiguranje izvršenja obveza Garancijskog fonda iz članka 6. ovog Pravilnika može biti u obliku bezuvjetne garancije banke, u obliku sredstava uplaćenih u visini utvrđenoj člankom 7. u Garancijski fond koji se vodi pri HUO ili u obliku namjenskog depozita u tom iznosu položenog u banku, s time da HUO u slučaju pokretanja postupka stečaja ili postupka provođenja likvidacije društva odnosno u slučaju prestanka obavljanja osiguranja iz članka 2. stavak 1. ZOOP-a uslijed oduzimanja odobrenja za rad, mora biti ovlašten samostalno raspolagati tim sredstvima, što mora biti sastavni dio odredbi ugovora o deponiranju sredstava.
U korist Garancijskog fonda koji se vodi pri HUO u iznosu iz članka 7. ovog Pravilnika kao instrument za osiguranje izvršenja obveza Garancijskog fonda mogu se deponirati i vrijednosni papiri koje je izdala ili za čiju isplatu jamči Republika Hrvatska, uz prethodno izvršen upis osnivanja založnog prava u korist HUO, i uz uvjet da kupnja tih vrijednosnih papira od strane društva za osiguranje ne može biti na teret sredstava životnih osiguranja.

Članak 9.

Društva za osiguranje dužna su položiti u HUO instrument iz članka 8. ovog Pravilnika po isteku prethodno položenog instrumenta, odnosno u roku od 15 dana po primanju u članstvo HUO.
O prihvaćanju položenog instrumenta donijet će odluku Uprav­ni odbor HUO.
Ako društvo za osiguranje na ponovljeni poziv HUO ne dostavi navedeni instrument, prema spomenutom društvu poduzet će se mjere utvrđene u članku 5. ovog Pravilnika.

Članak 10.

Društvo za osiguranje u slučajevima iz članka 6. ovog Pravilnika formira pričuvu za štete, a HUO ukoliko ne bude u mogućnosti podmiriti sve obveze prema oštećenim osobama do iznosa na koji glasi položeni Instrument za osiguranje izvršenja obveza Garancijskog fonda iz članka 7. ovog Pravilnika, preostale će obveze podmirivati na teret ukupnih sredstava Garancijskog fonda, time da će razliku sredstava iznad iznosa položenog instrumenta i ukupnih obveza naplatiti na teret raspoloživih sredstava društva u postupku stečaja ili likvidacije, a ukoliko niti ta sredstva ne budu dovoljna, preostale će obveze izmiriti sva društva za osiguranje iz članka 2. ovog Pravilnika razmjerno zaračunatoj bruto premiji osiguranja ostvarenoj u određenoj vrsti obveznog osiguranja iz članka 2. stavak 1. ZOOP-a u prethodnoj godini.

Članak 11.

U slučaju neizvršavanja obveza po osnovi šteta nastalih u inozemstvu od osiguranih vozila s hrvatskom registracijskom pločicom, odnosno po osnovi zelene karte osiguranja, HUO će o tome izvijestiti Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga radi preispitivanja odobrenja za rad društvu u provođenju osiguranja od automobilske odgovornosti.
U slučaju iz prethodnog stavka ukoliko je HUO podmirio navedene obveze prema stranim društvima, društva su dužna odmah nadoknaditi ta sredstva i vratiti HUO sve neiskorištene primjerke zelene karte osiguranja.

NAČIN VOĐENJA I UPORABA IMOVINE

Članak 12.

Sredstva utvrđena kao obveza uplate doprinosa u Garancijski fond, društvo za osiguranje dužno je voditi na posebnom kontu i ulagati sukladno odredbama članka 115. i članka 116. Zakona o osiguranju.

Članak 13.

Doprinosi koji se uplaćuju u Garancijski fond moraju se voditi na posebnom računu HUO i biti odvojeni od ostale imovine HUO.
HUO je dužan voditi knjigovodstvo priljeva sredstava (uplate doprinosa od društva za osiguranje) i odljeva sredstava za isplate po štetama i drugim naknadama i to posebno po vrstama obveznih osiguranja iz članka 2. stavak 1. ZOOP-a.

IZVJEŠĆE O STANJU IMOVINE NAMIJENJENE ZA OBVEZE GARANCIJSKOG FONDA

Članak 14.

Hrvatski ured za osiguranja dužan je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga dostavljati Izvješće o stanju imovine namijenjene za obveze Garancijskog fonda na obrascu MI-HUO koji je prilog ovog Pravilnika i njegov sastavni dio.
Izvješće o stanju imovine namijenjene za obveze Garancijskog Fonda dostavlja se do sedmog radnog dana u mjesecu za prethodni mjesec sa stanjem na zadnji kalendarski dan mjeseca za koji se izvješće podnosi.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 011-01/06-01/42
Urbroj: 326-01-06-1
Zagreb, 14. prosinca 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r


obrazac MI – HUO

IZVJEŠĆE O STANJU IMOVINE NAMIJENJENE ZA
            OBVEZE GARANCIJSKOG FONDA

                                                                               u kunama
____________________________________________________________

                                                 STANJE NA DAN
                                                 - zadnji kalendar-         STANJE NA DAN
                                                  ski dan mjeseca            - zadnji kalendar-
        OPIS                                    koji prethodi                ski dan mjeseca
                                                  mjesecu za koji se        za koji se izvješće
                                                   izvješće podnosi                   podnosi

____________________________________________________________
novčana sredstva na računu
oročeni depozit
druga financijska imovina
____________________________________________________________
dospjela nenaplaćena potraži-
vanja za doprinos u GF
____________________________________________________________

Izvješće izradio/la ____________
tel. _______________________
e-mail _____________________
datum _____________________
 

                                                                        odgovorna osoba
                                                                       _______________