Izmjene i dopune Statuta Hrvatske javnobilježničke komore ("Narodne novine" br. 26/95, 32/96, 78/99, 69/00, 27/01, 33/01, 9/04)

NN 139/2006 (22.12.2006.), Izmjene i dopune Statuta Hrvatske javnobilježničke komore ("Narodne novine" br. 26/95, 32/96, 78/99, 69/00, 27/01, 33/01, 9/04)

HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA KOMORA

3176

Na temelju članka 133. Zakona o javnom bilježništvu (»Narod­ne novine« 78/93 i 29/94) izvanredna Skupština Hrvatske javnobiljež­ničke komore na sjednici održanoj 18. studenoga 2006. godine donijela je

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

HRVATSKE JAVNOBILJEŽNIČKE KOMORE(»Narodne novine« br. 26/95, 32/96, 78/99, 69/00, 27/01, 33/01, 9/04)

Članak 1.

U članku 1. Statuta iza riječi »disciplinske neurednosti« dodaju se riječi »osnivanje Hrvatske javnobilježničke akademije i zaklada,«

Članak 2.

U članku 4. Statuta iza riječi »Nadzorni odbor,« dodaju se riječi »Etičko povjerenstvo,«

Članak 3.

U članku 12. Statuta mijenja se stavak 1. tako da u cijelosti glasi:
»Upravni odbor čini predsjednik Komore, jedanaest članova koje izabere skupština iz redova javih bilježnika, te jedan član iz redova javnobilježničkih prisjednika i vježbenika kojeg izabere Udruga javnobilježničkih prisjednika i vježbenika na skupštini svojih članova.«
U članku 12. Statuta dodaje se novi članak 2. koji u cijelosti glasi:
»2) Članovi upravnog odbora kandidiraju se i biraju kao kandi­dati javnih bilježnika prema njihovim sjedištima po sljedećim područjima:

PODRUČJE 1
GRAD ZAGREB
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
– 3 ČLANA;

PODRUČJE 2
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
– 1 ČLAN;

PODRUČJE 3
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
– 1 ČLAN;

PODRUČJE 4
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
– 1 ČLAN;

PODRUČJE 5
ISTARSKA ŽUPANIJA
– 1 ČLAN;

PODRUČJE 6
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
– 1 ČLAN;

PODRUČJE 7
ZADARSKA ŽUPANIJA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
– 3 ČLANA.
Za svako područje glasuje se po zasebnoj listi, koja se sastavlja temeljem prijedloga javnih bilježnika s toga područja.
Kandidati za članove upravnog odbora moraju prije glasovanja dati pisani pristanak za kandidaturu i izbor.
Ukoliko ne bude prijedloga s pojedinog područja od strane biljež­nika s toga područja, prijedlog za člana u upravnom odboru s tog područja daje najkasnije na skupštini postojeći Upravni odbor. Ukoliko niti jedan bilježnik s određenog područja ne dade suglasnost da bude kandidiran, Upravni odbor može predložiti bilo kojeg javnog bilježnika koji dade suglasnost.
Smatra se da su za člana Upravnog odbora izabrani oni kandidati koji su dobili više glasova od ostalih kandidata s liste.
Dosadašnji stavak 2. članka 12. postaje članak 3.

Članak 4.

U članku 14. stavku 4. iza riječi »stalnih« dodaju se riječi »i povremenih tijela« Na kraju stavka 4. briše se riječ »tijela«.
U istom članku dodaju se novi stavci 9. i 10. koji u cijelosti glase:
»9. donosi odluku o ustroju stručne službe Komore i plaćama i drugim pravima zaposlenika
10. donosi pravilnik o financiranju rada zborova.«

Članak 5.

U podnaslovu druge glave Statuta »TIJELA KOMORE« podnaslov 5. Povjerenstvo za unapređenje javnobilježničke etike mijenja se u podnaslov »5. Etičko povjerenstvo«.
U članku 19. stavak 1. i 2., kao i u cijelom tekstu Statuta riječi »Povjerenstvo za unapređenje javnobilježničke etike« zamjenjuju se riječima »Etičko povjerenstvo«.
U članku 19. st. 1. toč. 1. iza riječi »sastoji se od« dodaje se riječ »najmanje«.

Članak 6.

U članku 21. stavak 1. mijenja se i u cijelosti glasi:
»1) Povjerenstvo za stalno stručno usavršavanje sastoji se od najmanje pet članova, od kojih je najmanje jedan istovremeno i član upravnog odbora. Članovi povjerenstva između sebe biraju predsjednika.
U stavku 1. stavak 2., alineja 2. iza riječi »sa sudovima« umjesto riječi »Hrvatskom javnobilježničkom komorom« dolaze riječi »Hrvatskom javnobilježničkom akademijom«.

Članak 7.

Članak 23. Statuta mijenja tako da sada u cijelosti glasi:

»Članak 23.

1) Svi javni bilježnici koji imaju sjedište na području određene županije čine javnobilježnički zbor te županije i dužni su sudjelovati u radu zbora, sukladno Statutu HJK i Pravilima zbora.
2) Javni bilježnici dviju ili više županija mogu osnovati zajednič­ki javnobilježnički zbor. Za osnivanje takvog zbora mora glasovati više od polovice javnih bilježnika u svakoj od županija za koje se takav zbor osniva.
3) Javni bilježnici sa sjedištem na području određene županije mogu odlučiti natpolovičnom većinom o izdvajanju iz zajedničkog zbora i o osnivanju vlastitog županijskog zbora.

Članak 8.

U članku 25. Statuta dodaje se nova stavak 6. koja glasi:
»6) U slučaju kada u pojedinoj županiji nije konstituiran niti zbor za tu županiju, ni zajednički zbor koji uključuje tu županiju, Predsjednik komore je ovlašten sazvati konstituirajuću sjednicu Zbora i njome predsjedati do izbora tijela zbora, a za isto Predsjed­nik može ovlastiti bilo kojeg člana Upravnog odbora.

Članak 9.

U članku 26. Statuta briše se stavak 5. te se umjesto njega dodaju novi stavci 5. i 6. koji glase:
»5) obavlja i druge poslove u skladu sa svojim pravilima
6) sudjeluje u postupku kandidiranja za tijela Komore.«

Članak 10.

Članak 29. Statuta mijenja se tako da u cijelosti glasi:
»(1) Javnobilježnički prisjednici i vježbenici obvezatno se udružuju u Udrugu javnobilježničkih prisjednika i vježbenika pri Komori.
(2) Udruga iz st. 1. ovog članka je organizacijska jedinica jav­nobilježničkih prisjednika i vježbenika pri Komori, bez svojstava pravne osobe.«

Članak 11.

U članku 30. stavak 1. Statuta riječ »odnosno« zamjenjuje se riječju »i«.

Članak 12.

Članak 31. Statuta mijenja se tako da u cijelosti glasi:
»Udruga iz članka 29. ovog Statuta bira predstavnika javnobiljež­ničkih prisjednika i vježbenika u tijela Komore, skrbi o staleškim, stručnim, radnim i materijalnim interesima svojih članova te obavlja i druge aktivnosti u skladu sa svojim pravilima.«

Članak 13.

U članku 34. Statuta briše se tekst stavka 2. umjesto kojeg dolazi tekst:
»Odluku o veličini, obliku i sadržaju iskaznica iz stavka 1. ovog članka donosi Upravni odbor.«
Briše se stavak 6. ovog članka.

Članak 14.

U članku 36. Statuta mijenja se stavak 9. koji sada u cijelosti glasi:
»9) ako ne sudjeluje u stručnom usavršavanju koje organizira Komora ili javnobilježnički zborovi.«
Iza stavka 9. dodaje se stavak 10. koji glasi:
»10) ako ne sudjeluje u radu Skupštine ili drugih tijela Komore i zbora.«

Članak 15.

U članku 53. stavak 1. iza riječi »koji odobrava« briše se točka i dodaje riječ »Skupština«.

Članak 16.

U članku 54. stavak 1. iza riječi »ovim Statutom« briše se točka i dodaju riječi« i to izravno ili putem zborova.«

Članak 17.

Članak 56. Statuta mijenja se tako da u cijelosti glasi:
»1. Zborovi financiraju poslovanje na temelju posebnog proračuna, kojeg odobrava Upravni odbor Komore i to iz sredstava koja ne mogu biti manja od 20% od uplaćene članarine javnih bilježnika, prisjednika i vježbenika koji imaju sjedište na području pojedinog zbora.
2. Stručna služba Komore obavještava najmanje tromjesečno predsjednike zborova o stanju sredstava za financiranje zbora.«

Članak 18.

Iza glave XIII. dodaje se nove glave XIV. i XV. koje u cijelosti glase:

»XIV. HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA AKADEMIJA

Članak 59

1) Skupština Hrvatske javnobilježničke komore osniva Hrvatsku javnobilježničku akademiju.
2) Hrvatska javnobilježnička akademija je pravna osoba, čiji je jedini osnivač Hrvatska javnobilježnička komora.
3) Pravni oblik, zadaci, ustrojstvo i način financiranja javnobilježničke akademije detaljno će se regulirati u osnivačkom aktu Hrvatske javnobilježničke akademije kojeg predlaže Upravni odbor Komore.
4) Glavne zadaće Hrvatske javnobilježničke akademije su:
Široka stručna izobrazba javnih bilježnika na svim područjima rada javnih bilježnika uz pridavanje posebne pozornosti aktualnom razvoju prava i zakonskim novinama;
Izrada znanstvenih koncepcija za stručne i obrazovne skupove i seminare namijenjene daljnjem stručnom usavršavanju i specijalizaciji javnih bilježnika;
Praćenje pravne politike i razvoja prava, posebno na tradicionalnim područjima rada javnih bilježnika (građansko pravo, trgovač­ko pravo, vrijednosni papiri, zemljišne knjige, sudski registar) na nacionalnoj i europskoj razini
Pružanje pomoći Hrvatskoj javnobilježničkoj komori prilikom izrade stručnih mišljenja u svezi zakonskih prijedloga; održavanje i njegovanje veza s drugim strukovnim organizacijama u zemlji i inozemstvu, te kod donošenja stručnih smjernica, a naročito glede vrste, opsega i predmeta obrazovnih skupova
Široka stručna izobrazba javnobilježničkih prisjednika i vježbenika i organiziranje priprema za polaganje javnobilježničkih ispita
Obrazovanje i osposobljavanje javnobilježničkih službenika
Poticanje učenja i usavršavanja stranih jezika za pripadnike jav­nobilježničke struke uz poseban naglasak na usvajanju specifične pravne terminologije.

XV. ZAKLADE

Članak 60

Komora može osnivati Zaklade kao posebne pravne osobe. Odluku o osnivanju zaklade donosi Upravni odbor Komore.«

Članak 19.

Glava XIV. postaje glava »XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE OD­RED­BE«
Iza članka 60. dodaje se novi članak 61. koji glasi:
»Usklađenje ustroja i općih akata Komore s odredbama ovog Statuta, te osnivanje Hrvatske javnobilježničke akademije izvršit će se u roku od godinu dana od dana donošenja izmjena i dopuna Statuta.
Dosadašnji članci 59., 60. i 61. postaju članci 62., 63. i 64.

Broj: 701-01/06-01/144

Predsjednik
Hrvatske javnobilježničke komore
Ante Ilić, v. r.