Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti

NN 141/2006 (27.12.2006.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti

HRVATSKI SABOR

3193

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA U OBNAŠANJU JAVNIH DUŽNOSTI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2006. godine.

Klasa: 011-01/06-01/100
Urbroj: 71-05-03/1-06-2
Zagreb, 19. prosinca 2006.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA U OBNAŠANJU JAVNIH DUŽNOSTI

Članak 1.

U Zakonu o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti (»Narodne novine«, br. 163/03., 94/04. i 48/05.) u članku 2. stavku 1. alineja 16. briše se.
Dosadašnja alineja 17. postaje alineja 16.
Dosadašnje alineje 18., 19. i 20. brišu se.
U dosadašnjoj alineji 21., koja postaje alineja 17., riječi: »zamjenici i pomoćnici ravnatelja« brišu se.
Dosadašnje alineje 22. do 27. postaju alineje 18. do 23.
U dosadašnjoj alineji 28., koja postaje alineja 24., riječi: »njegov zamjenik i pomoćnici« brišu se.
U dosadašnjoj alineji 29., koja postaje alineja 25., riječi: »predstojnici ureda« brišu se.
Dosadašnje alineje 30. do 36. postaju alineje 26. do 32.
Iza alineje 32. dodaje se alineja 33. koja glasi:
»– predsjednik, potpredsjednici i članovi Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske.«

Članak 2.

Odredbe članka 1. ovoga Zakona, osim odredbe alineje 33., primjenjuju se na dan stupanja na dužnost Vlade Republike Hrvatske nakon prvih parlamentarnih izbora čime položaji zamjenika tajnika Vlade Republike Hrvatske, tajnika ministarstava, zamjenika državnih tajnika središnjih državnih ureda, zamjenika i pomoćnika ravnatelja državnih upravnih organizacija, zamjenika i pomoćnika glavnog inspektora Državnog inspektorata i predstojnika ureda Vlade Republike Hrvatske postaju radna mjesta državnih službenika, a dosadašnji položaji pomoćnika ministara ukidaju se sukladno Zakonu o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05.).

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/06-01/03
Zagreb, 15. prosinca 2006.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.