Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika

NN 141/2006 (27.12.2006.), Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika

HRVATSKI SABOR

3194

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2006. godine.

Klasa: 011-01/06-01/101
Urbroj: 71-05-03/1-06-2
Zagreb, 19. prosinca 2006.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA

Članak 1.

U Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 101/98., 135/98., 105/99., 25/00., 73/00., 30/01., 59/01., 114/01., 153/02., 163/03., 16/04., 30/04., 121/05. i 151/05.) u članku 1. stavku 2. iza alineje 5. dodaju se nove alineje 6. i 7. koje glase:
»– predsjednik, potpredsjednici i članovi Državnoga izbornog povjerenstva Republike Hrvatske,
– glavni državni inspektor,«.
Dosadašnja alineja 6. briše se.
Dosadašnje alineje 7. do 26. postaju alineje 8. do 27.
U dosadašnjoj alineji 27., koja postaje alineja 28. ispred riječi: »predstojnici ureda« dodaju se riječi: »predstojnik ureda predsjednika Hrvatskoga sabora«.
Dosadašnja alineja 28. postaje alineja 29.

Članak 2.

U članku 12. stavku 3. točki 3. podtočka »c) guverner Hrvatske narodne banke 7,14« briše se.
Dosadašnja podtočka d) postaje podtočka c).
U točki 4. iza podtočke e) dodaje se podtočka f) koja glasi:
»f) predsjednik Državnoga izbornog povjerenstva Republike Hrvatske 6,42«
U točki 5. iza podtočke a) dodaje se nova podtočka b) koja gla­si:
»b) potpredsjednici Državnoga izbornog povjerenstva Republike Hrvatske 5,70«
Dosadašnja podtočka »b) zamjenik i viceguverner Hrvatske narodne banke 5,70« briše se.
U točki 6. iza podtočke j) dodaju se podtočke k), l), m), n), o), p) i r) koje glase:
»k) članovi Državnoga izbornog povjerenstva
      Republike Hrvatske                                     5,27
l) glavni državni inspektor                                   5,27
m) predstojnik Ureda za zakonodavstvo             5,27
n) predstojnik Ureda za opće poslove
    Hrvatskoga sabora i Vlade Republike
    Hrvatske                                                        5,27
o) predstojnik Ureda za odnose s javnošću         5,27
p) ravnatelj policije                                             5,27
r) predstojnik ureda predsjednika
   Hrvatskoga sabora                                          5,27.«

Članak 3.

Na dan stupanja na dužnost Vlade Republike Hrvatske nakon prvih sljedećih parlamentarnih izbora položaji tajnika ministarstva, zamjenika tajnika Vlade, predstojnika ureda Vlade, zamjenika državnog tajnika središnjega državnog ureda te zamjenika i pomoćnika ravnatelja državne upravne organizacije, postaju radna mjesta državnih službenika, a dosadašnji položaji pomoćnika ministra ukidaju se.
Na osobe zatečene na položajima iz stavka 1. ovoga članka i raspisivanje javnog natječaja za imenovanje na te položaje primjenjuju se odredbe članka 151. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05.).

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/06-01/02
Zagreb, 15. prosinca 2006.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.