Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru državne granice

NN 141/2006 (27.12.2006.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru državne granice

HRVATSKI SABOR

3197

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NADZORU DRŽAVNE GRANICE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru Državne granice, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici15. pro­sinca 2006. godine

Klasa: 011-01/06-01/104
Urbroj: 71-05-03/1-06-2
Zagreb, 19. prosinca 2006.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NADZORU DRŽAVNE GRANICE

Članak 1.

U Zakonu o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, br. 173/03.) u članku 20. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
»Zapovjednik teretnog ili putničkog broda kao i voditelj jahte ili brodice namijenjene razonodi ili športu, u međunarodnom prometu, dužni su, nakon obavljene granične kontrole na izlazu iz Repub­like Hrvatske, najkraćim uobičajenim odnosno najkraćim plovnim putem, isploviti iz unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske.«
Dosadašnji stavci 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 4., 5., 6. i 7.
Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:
»Zapovjednik ili voditelj ribarskog plovila, u slučajevima prelaska državne granice na moru radi obavljanja gospodarskog ribolova na području zaštićenoga ekološko-ribolovnog pojasa Republike Hrvatske, ne mora obaviti graničnu kontrolu ukoliko se u roku od 36 sati vrati u luku iz koje je isplovio ili neku drugu luku na teritoriju Republike Hrvatske, bez pristajanja u luku kao i uplovljavanja u teritorijalno more druge države.«

Članak 2.

U članku 22. stavku 1. i 2. iza riječi: »u međunarodnom prometu« dodaju se riječi: »kao i zapovjednik ili voditelj plovila u slučajevima obalnog ribarenja,«.

Članak 3.

U članku 49. točka 3. briše se.
Iza točke 10. dodaje se točka 10.a koja glasi:
»10.a kao zapovjednik ili voditelj plovila u međunarodnom prometu nakon obavljene granične kontrole na izlazu iz Republike Hrvatske ne isplovi, najkraćim uobičajenim, odnosno najkraćim plovnim putem iz unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske i ne ispuni obvezu zapovjednika ili voditelja plovila (članak 20. stavak 3.),«.
Iza točke 13. dodaje se točka 13.a koja glasi:
»13.a se kao zapovjednik ili voditelj ribarskog plovila, u slučajevima prelaska državne granice na moru radi obavljanja gospodarskog ribolova na području zaštićenoga ekološko-ribolovnog pojasa Republike Hrvatske, u roku od 36 sati ne vrati u luku iz koje je isplovio ili neku drugu luku na teritoriju Republike Hrvatske, odnosno ako pristane u luku ili uplovi u teritorijalno more druge države (članak 20. stavak 8.),«.
U točki 15. iza riječi: »međunarodnom prometu« dodaju se riječi: »te zapovjednik ili voditelj plovila u slučajevima obalnog ribarenja«.
U točki 16. ispred riječi: »u slučaju« dodaju se riječi: »u slučajevima obalnog ribarenja«.

Članak 4.

U članku 50. stavku 1. točka 3. briše se.
Iza točke 7. dodaje se točka 7.a koja glasi:
»7.a čiji zapovjednik broda, odnosno čiji voditelj jahte ili brodice namijenjenih športu ili razonodi, u međunarodnom prometu, nakon obavljene granične kontrole na izlazu iz Republike Hrvatske ne isplovi, najkraćim uobičajenim, odnosno najkraćim plovnim putem iz unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske i ne ispuni obvezu zapovjednika broda, odnosno voditelja plovila (članak 20. stavak 3.),«
Iza točke 10. dodaje se točka 10.a koja glasi:
»10.a čiji se zapovjednik ili voditelj ribarskog plovila, u slučajevima prelaska državne granice na moru radi obavljanja gospodarskog ribolova na području zaštićenoga ekološko-ribolovnog pojasa Republike Hrvatske, u roku od 36 sati ne vrati u luku iz koje je isplovio ili neku drugu luku na teritoriju Republike Hrvatske, odnosno ako pristane u luku ili uplovi u teritorijalno more druge države (članak 20. stavak 8.),«.
U točki 12. iza riječi: »pravila« dodaju se riječi: »u međunarodnom prometu te čiji zapovjednik ili voditelj plovila u slučajevima obalnog ribarenja«.
U točki 13. ispred riječi: »u slučaju« dodaju se riječi: »u međunarodnom prometu te čiji zapovjednik ili voditelj plovila u slučajevima obalnog ribarenja«.

Članak 5.

Način nadzora poštivanja vremenskog roka od 36 sati iz članka 1. ovoga Zakona uredit će se Pravilnikom o načinu obavljanja nadzora državne granice u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 212-02/06-01/01
Zagreb, 15. prosinca 2006.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.