Uredba o darovanju stanova i kuća u vlasništvu Republike Hrvatske na područjima posebne državne skrbi hrvatskim braniteljima te članovima obitelji poginulih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

NN 142/2006 (28.12.2006.), Uredba o darovanju stanova i kuća u vlasništvu Republike Hrvatske na područjima posebne državne skrbi hrvatskim braniteljima te članovima obitelji poginulih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3202

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 108/2006), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. prosinca 2006. godine donijela

UREDBU

O DAROVANJU STANOVA I KUĆA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI HRVATSKIM BRANITELJIMA TE ČLANOVIMA OBITELJI POGINULIH, ZATOČENIH ILI NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA

Članak 1.

Stanovi i kuće u vlasništvu Republike Hrvatske koji se nalaze na područjima posebne državne skrbi daruju se u vlasništvo hrvatskim braniteljima te članovima obitelji poginulih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su na dan 1. kolovoza 2005. godine koristili i prebivali u tim stanovima i kućama.
Pravo na darovanje stana ili kuće ostvaruju osobe iz stavka 1. ovog članka koje su evidentirane kao njihovi korisnici kod Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka.

Članak 2.

Pravo na darovanje stana ili kuće prema odredbi članka 1. ove Uredbe ne mogu ostvariti hrvatski branitelji i članovi obitelji poginulih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji na području Republike Hrvatske imaju u vlasništvu drugi stambeni objekt.

Članak 3.

Osobe koje su prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, broj 174/2004), podnijele zahtjev za stambeno zbrinjavanje, a koriste stan ili kuću u vlasništvu Republike Hrvatske na područjima posebne državne skrbi stječu pravo na darovanje prema odredbama ove Uredbe pod uvjetom da odustanu od zahtjeva za stambeno zbrinjavanje.
Odustanak od zahtjeva za stambeno zbrinjavanje dokazuje se zaključkom o obustavi postupka koje donosi Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Članak 4.

Ugovor o darovanju stana ili kuće sklopit će se između Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka i daroprimatelja, s tim da ugovor mora obvezno sadržavati uglavak o zabrani otuđenja, odnosno stvarnopravnog raspolaganja darovane nekretnine u roku od 10 godina od dana sklapanja ugovora o darovanju.
Zabrana otuđenja, odnosno stvarnopravnog raspolaganja darovane nekretnine u navedenom roku upisat će se u zemljišne knjige istodobno s uknjižbom prava vlasništva na daroprimatelja.
Na ugovor o darovanju iz stavka 1. ovog članka primjenjuje se odredba članka 14. Zakona o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, broj 26/2003 – pročišćeni tekst i 42/2005).

Članak 5.

Stručne i administrativne poslove koji se odnose na postupak darovanja po ovoj Uredbi obavlja Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka. Pravo na darovanje po ovoj Uredbi ostvaruju hrvatski branitelji te članovi obitelji poginulih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su podnijeli zahtjev do 1. veljače 2006. godine temeljem Uredbe o darovanju stanova i kuća u vlasništvu Republike Hrvatske na područjima posebne držav­ne skrbi hrvatskim braniteljima te članovima obitelji poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (»Narodne novine«, br. 94/2005 i 153/2005).

Članak 6.

Ministarstvo obrane, Ministarstvo unutarnjih poslova, te Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, dužni su, na zahtjev Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, dostaviti sve podatke o kojima se vodi službena evidencija, a tiču se osobnog i stambenog statusa osoba iz članka 1. ove Uredbe.
Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti dostavit će Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka popis osoba koje su prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 174/2004 i 92/2005) podnijele zahtjev za stambeno zbrinjavanje, a koje prebivaju na područjima posebne državne skrbi.
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) dužna je na zahtjev Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka dostaviti sve podatke o stambenim objektima, koji su kupljeni na području posebne državne skrbi od strane Agencije.

Članak 7.

Ova Uredba objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 370-01/06-01/01
Urbroj: 5030108-06-2
Zagreb, 21. prosinca 2006.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.