Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 142/2006 (28.12.2006.), Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

3234

Na osnovi odredbi članka 72. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 85/06., 105/06. i 118/06.) i članka 19. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 16/02., 24/02. i 58/03) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 40. sjednici održanoj 20. prosinca 2006. godine uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, a prema prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih komora donijelo je

ODLUKU

O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način provođenja zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, te cijene zdravstvene zaštite u ukupnom iznosu za punu vrijednost prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način pod kojima Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) sklapa ugovore za provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima, te s drugim provoditeljima zdravstvene zaštite u skladu s Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju (u daljnjem tekstu: Zakon), Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, drugim propisima i općim aktima Zavoda.

Članak 2.

Na osnovi odredaba članka 24. Zakona o zdravstvenoj zaštiti zdravstvena djelatnost obavlja se na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene djelatnosti, te na razini zdravstvenih zavoda.
Način i uvjeti pod kojima Zavod sklapa ugovore o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja na razinama zdravstvene djelatnosti iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se Zakonom, Pravilnikom o standardima i normativima prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (u daljnjem tekstu: Pravilnik), te drugim općim aktima Zavoda.

Članak 3.

Zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti osigurane osobe Zavoda (u daljnjem tekstu: osigurane osobe) ostvaruju slobodnim izborom doktora medicine i doktora stomatologije kojeg, u pravilu, biraju prema mjestu prebivališta, odnosno boravka u skladu s Zakonom i općim aktom Zavoda.
Zdravstvenu zaštitu na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene djelatnosti osigurane osobe Zavoda ostvaruju osnovom uputnice izabranog ugovornog doktora primarne zdravstvene zaštite iz stavka 1. ovog članka.
Zdravstvenu zaštitu na razini zdravstvenih zavoda osigurane osobe ostvaruju na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti prema mjestu prebivališta, odnosno boravka, a na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene djelatnosti na osnovi uputnice izabranog ugovornog doktora primarne zdravstvene zaštite.
Pravo na ortopedska i druga pomagala osigurane osobe Zavoda ostvaruju pod uvjetima i na način propisan Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (u daljnjem tekstu: Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima).

Članak 4.

U skladu s člankom 73. Zakona za potrebe popune Osnovne mreže zdravstvene djelatnosti (u daljnjem tekstu: mreža) Zavod na osnovi odredaba ove Odluke raspisuje natječaj za sklapanje ugovora za provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja i to primarne, specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite za razdoblje od 3 godine (u daljnjem tekstu: ugovorno razdoblje), ako ovom Odlukom nije drugačije određeno.
S odabranim ponuditeljem iz stavka 1. ovog članka Zavod sklapa ugovor o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja na pojedinoj razini zdravstvene djelatnosti za ugovorno razdoblje (u daljnjem tekstu: ugovorna zdravstvena ustanova/ugovorni privatni zdravstveni radnik).
Ugovorna zdravstvena ustanova i ugovorni privatni zdravstveni radnik obvezni su istaknuti naziv da su ugovorna zdravstvena ustanova, odnosno ugovorni privatni zdravstveni radnik Zavoda, te naznačiti ugovorenu zdravstvenu djelatnost.

Članak 5.

Ako nakon provedenog natječaja iz članka 4. ove Odluke za određenu djelatnost i za određeno područje mreža ostane nepopunjena Zavod za potrebe popune mreže može ponoviti raspisivanje natječaja.
Postupak iz stavka 1. ovog članka provodi se u skladu s odredbama članka 4. ove Odluke.
Iznimno od odredbe članka 4. stavka 1. ove Odluke Zavod može tijekom ugovornog razdoblja sklapati ugovore sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima kojima je rješenjem ministra nadležnog za zdravstvo odobren rad u djelatnostima koje su uključene u mrežu.
Sa zdravstvenim radnicima u mreži koji su se javili na natječaj iz članka 4. ove Odluke koji će tijekom ugovornog razdoblja navršiti 65 godina života i 20 godina staža osiguranja Zavod će sklopiti ugovore o provođenju zdravstvene zaštite najduže do zadnjeg dana kalendarske godine u kojoj navršavaju 65 godina života i 20 godina staža osiguranja.
Iznimno od stavka 4. ovog članka gdje se ni nakon provedenog natječaja iz članka 4. ove Odluke kao niti nakon ponovljenog natječaja iz članka 5. stavka 1. ove Odluke mreža ne može popuniti i organizirati provođenje zdravstvene zaštite na zadovoljavajući način, Zavod će na osnovi posebne odluke Upravnog vijeća Zavoda sklopiti ugovore o provođenju zdravstvene zaštite sa zdravstvenim radnicima koji su navršili 65 godina života i 20 godina staža osiguranja, a najduže do popunjena mreže osnovom postupka iz stavka 1. ovog članka.

Članak 6.

Ugovorom iz članka 4. stavka 2. ove Odluke određuje se:
– vrsta, kvaliteta i način provođenja zdravstvene zaštite u određenoj djelatnosti
– opseg ugovorene zdravstvene zaštite u skladu sa Zakonom i općim aktima Zavoda
– početak i razdoblje provođenja ugovorene zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u određenoj djelatnosti
– cijena i ukupna novčana sredstva za ugovorenu zdravstvenu zaštitu iz određene djelatnosti
– ugovoreni iznos novčanih sredstva za lijekove koje izabrani doktor ima pravo propisati na recept i pravo na arbitražu ako smatra da taj iznos nije dostatan
– ugovoreni iznos novčanih sredstava za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja i pravo na arbitražu ako smatra da taj iznos nije dostatan
– način, uvjeti i rokovi plaćanja ugovorene zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
– nadzor nad ostvarivanjem ugovornih obveza i ugovorne kazne
– druga međusobna prava i obveze ugovornih strana.

Članak 7.

Ugovorne zdravstvene ustanove i ugovorni privatni zdravstveni radnici obvezni su na svim razinama zdravstvene djelatnosti bez uputnice pružati hitnu medicinsku pomoć svim osiguranim osobama bez obzira na mjesto prebivališta, odnosno boravka osigurane osobe.
Pod hitnom medicinskom pomoći iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva se pružanje dijagnostičkih i terapijskih postupaka koji su nužni u otklanjanju neposredne opasnosti po život i zdravlje osigurane osobe, odnosno zbog otklanjanja mogućnosti nastanka trajnog invaliditeta.

Članak 8.

Ugovorna zdravstvena ustanova i ugovorni privatni zdravstveni radnik obvezani su u provođe­nju ugovorene zdravstvene zaštite na svim razinama zdravstvene djelatnosti osigurati lijekove utvrđene Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Osnovna lista lijekova) i Odlukom o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Dopunska lista lijekova), potrošni i ugradbeni materijal, te ortopedska i druga pomagala u skladu s Zakonom, općim aktima Zavoda i ugovorenom djelatnošću.
Osiguranoj osobi koja se nalazi na bolničkom liječenju zdravstveni radnici ugovorne bolničke zdravstvene ustanove obvezni su u liječenju, u pravilu, primijeniti lijekove s Osnovne liste lijekova.
Osiguranoj osobi iz stavka 2. ovog članka zdravstveni radnici ugovorne bolničke zdravstvene ustanove obvezni su na njezin zahtjev u liječenju primijeniti i lijekove s Dopunske liste lijekova za koje osigurana osoba ispunjava propisane medicinske indikacije pri čemu su je obvezni upoznati s njezinom obvezom plaćanja doplate kako je to utvrđeno Dopunskom listom lijekova.
Zdravstveni radnici ugovorne zdravstvene ustanove i ugovorni privatni zdravstveni radnik ne smiju upućivati osiguranu osobu da osobno o svom trošku nabavi lijekove utvrđene Osnovom listom lijekova i Dopunskom listom lijekova, potrošne ili ugradbene materijale, te ortopedska i druga pomagala, koje su u skladu s odredbama Zakona i općih akata Zavoda donesenih osnovom tog Zakona osiguranim osobama Zavoda obvezni osigurati u okviru prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osigura­nja čije provođenje su ugovorili sa Zavodom.
Zdravstveni radnici ugovorne zdravstvene ustanove i ugovorni privatni zdravstveni radnik ne smiju upućivati osiguranu osobu Zavoda da terapijski i/ili dijagnostički postupak, koji su obvezni u skladu s ugovorom o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja pružiti osiguranoj osobi Zavoda, provede o vlastitom trošku u neugovornoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno kod neugovornog zdravstvenog radnika privatne prakse.

Članak 9.

Ugovorna zdravstvena ustanova i ugovorni privatni zdravstveni radnik obvezni su pružati zdravstvene zaštitu uključujući i lijekove koji se propisuju na recept osobama iz država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju pod uvjetima, na način i u opsegu kako je to utvrđeno tim ugovorima, te strancima koji su u Zavodu osigurani prema odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj.
Osobe iz stavka 1. ovog članka, koje koriste zdravstvenu zaštitu na osnovi međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, a imaju prebivalište, odnosno odobren stalni boravak u Republici Hrvatskoj imaju status osigurane osobe Zavoda, te zdravstvenu zaštitu na svim razinama zdravstvene djelatnosti koriste na način i u opsegu predviđenom za članove obitelji osiguranika Zavoda, a na osnovi iskaznice zdravstveno osigurane osobe Zavoda.

Članak 10.

Zavod s Hrvatskim crvenim križem, odnosno državnim zavodima, te drugim zdravstvenim ustanovama koje u svrhu unapređenja zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja provode posebne zadaće u djelatnosti zdravstvene zaštite, sklapa ugovore za provođenje programa koje je posebnom odlukom usvojilo Upravno vijeće Zavoda. Programom se utvrđuju poslovi i zadaće od interesa za zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja s rokovima izvršenja, naznakom potrebnih radnika i novčanom naknadom.
Radi provođenja primarne zdravstvene zaštite osiguranih osoba koje obavljaju poslove u svezi s osiguranjem i zaštitom integriteta Republike Hrvatske Zavod će u skladu s posebnom odlukom Upravnog vijeća Zavoda ugovorima urediti međusobna prava i obveze.
Radi održa­vanja i unaprjeđe­nja kvalitete zdravstvene zaštite ugovrni zdravstveni radnici visoke stučne spreme imaju pravo i obvezu tijekom razdob­lja od godine tjedan dana na stučno usavršavaje na teret sredstava koja su uk­ljučena u cijenu zdravstvene zaštite, a u skladu s odredbama općih akata nadležne komore o stučnom usavršavanju zdravstvenih radnika.

PRIMARNA RAZINA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI

Članak 11.

Zdravstvena zaštita iz obveznog zdravstveno osiguranja na primarnoj razini pruža se kroz djelatnosti:
1. opću/obiteljsku medicinu
2. zdravstvenu zaštitu predškolske djece
3. zdravstvenu zaštitu žena
4. patronažnu zdravstvenu zaštitu
5. zdravstvenu njegu u kući bolesnika (u daljnjem tekstu: zdravstvena njega)
6. stomatološku zdravstvenu zaštitu (polivalentnu)
7. higijensko-epidemiološku zdravstvenu zaštitu
8. preventivno-odgojne mjere za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata
9. laboratorijsku dijagnostiku
10. ljekarništvo
11. hitnu medicinsku pomoć

Članak 12.

Zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja u djelatnostima na primarnoj razini prema Pravilniku provode: doktori medicine, doktori specijalisti obiteljske (opće) medicine, doktori specijalisti pedijatri, doktori specijalisti školske medicine u dijelu preventivno-odgojnih mjera za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata, doktori specijalisti ginekolozi, doktori specijalisti epidemiolozi, doktori stomatolozi, viši zubari, dipl.ing. medicinske biokemije ili specijalisti medicinske biokemije, mr. farmacije, zdravstveni radnici više i srednje stručne spreme.
U provođenju zdravstvene zaštite na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti koja se obavlja u timskom radu uz zdravstvene radnike visoke stručne spreme iz stavka 1. ovog članka sudjeluju i zdravstveni radnici više ili srednje stručne spreme.
Za provođenje zdravstvene zaštite iz stavka 1. ovog članka Zavod sklapa ugovore s domovima zdravlja, ljekarnama, zavodima za javno zdravstvo, ustanovama za hitnu medicinsku pomoć, ustanovama i privatnim praksama za zdravstvenu njegu, privatnim zdravstvenim radnicima.

Članak 13.

Osnovu za sklapanje ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz djelatnosti opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena i stomatološke zdravstvene zaštite (polivalentne), čini broj osiguranih osoba Zavoda koje su se opredijelile za pojedinog doktora medicine, odnosno doktora stomatologije usklađen s evidencijom osiguranih osoba u obveznom zdravstvenom osiguranju koje provodi Zavod.
Doktor specijalist obiteljske (opće) medicine ima pravo ugovoriti provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za osigurane osobe svih dobnih skupina.
Doktor koji nije specijalist obiteljske (opće) medicine iznimno ima pravo ugovoriti provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za osigurane osobe – djecu predškolske dobi od 0 do 7 godina, ako prema mjestu prebivališta, odnosno boravka nemaju mogućnost izbora doktora specijalista pedijatra.
Doktor specijalist pedijatar ugovara provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za djecu predškolske dobi od 0 do 7 godina, a iznimno ima pravo ugovoriti provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja i za djecu školske dobi do završenog osnovnog školovanja i to kada doktor specijalist pedijatar nije u mogućnosti popuniti tim do standardom propisanog broja djece predškolske dobi ili kada na određenom području nema dostatan broj drugih doktora obiteljske (opće) medicine za koje bi se djeca školske dobi imala mogućnost opredijeliti.
Doktor specijalist ginekolog ima pravo ugovoriti provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za osigurane ženske osobe starije od 15 godina.
Na području na kojem nema dostatan broj specijalista ginekologa na razini primarne zdravstvene djelatnosti, zdravstvena zaštita žena ugovara se s domom zdravlja osnovom »tima bez nositelja«.
Doktor stomatologije ima pravo ugovoriti provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za osigurane osobe Zavoda svih dobnih skupina.

Članak 14.

Osnova ugovaranja laboratorijske dijagnostike u primarnoj zdravstvenoj zaštiti je broj osiguranih osoba opredijeljenih za ugovorne timove opće/obiteljske medicine i ugovorne timove zdravstvene zaštite predškolske djece koji su prema sjedištu ordinacije najbliži tom laboratoriju, a razmjerno kadrovskom normativu pojedinog laboratorija.
Osnova za ugovaranje dodatnih sredstava za primarnu laboratorijsku dijagnostiku ženskih osoba starijih od 15 godina je broj žena opredijeljen za ugovorne timove za zdravstvenu zaštitu žena koji su prema sjedištu ordinacije najbliži tom laboratoriju.

Članak 15.

Osnovu za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene njege bolesnika čini broj potrebnih medicinskih sestara/medicinskih tehničara u skladu s mrežom.
Osnova ugovaranja patronažne zdravstvene zaštite je broj stanovnika na području nadležnog doma zdravlja.

Članak 16.

Osnova ugovaranja higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite je broj stanovnika na području nadležnog zavoda za javno zdravstvo županije, odnosno Grada Zagreba.
Za djelatnost preventivno-odgojnih mjera za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata osnova za sklapanje ugovora je broj školske djece i studenata na području nadležnog zavoda za javno zdravstvo županije, odnosno Grada Zagreba.

Članak 17.

Osnova za ugovaranje ljekarničke djelatnosti je rješenje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi o odobrenju za rad ljekarne/ljekarničke ustanove.

Članak 18.

Za područja županije, gdje nije uspostavljen ustroj hitne medicinske pomoći (u daljnjem tekstu: HMP) u skladu s Pravilnikom o uvjetima, organizaciji i načinu rada izvanbolničke hitne medicinske pomoći (u daljnjem tekstu: Pravilnik o izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj pomoći) osnova za ugovaranje HMP-a je broj stanovnika na području doma zdravlja, odnosno pojedine organizacijske jedinice županijskog doma zdravlja, a prema organizacijskim oblicima provođenja HMP-a i kadrovskim normativima propisanim Pravilnikom.
Za područja županija/Grada Zagreba, gdje je uspostavljen ustroj HMP-a u skladu s Pravilnikom o izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj pomoći, osnova ugovaranja HMP-a je broj stanovnika na području županije/Grada Zagreba, a prema kadrovskom normativu iz Pravilnika o izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj pomoći i uz primjenu pripadajućeg koeficijenta izračunatog na osnovi korektivnih faktora iz ove Odluke.

Članak 19.

Broj osiguranih osoba po timu za koji se sklapa ugovor o provođenju primarne zdravstvene zaštite utvrđen je prema standardu u skladu s Pravilnikom (u daljnjem tekstu: standard).
Doktori medicine i doktori stomatologije u zdravstvenim ustanovama, odnosno doktori medicine i doktori stomatologije privatne prakse prilikom sklapanja ugovora sa Zavodom moraju imati za sebe opredijeljen minimalni propisani broj osiguranih osoba, odnosno ne mogu sklopiti ugovor za više opredijeljenih osiguranih osoba od maksimalno propisanog broja osiguranih osoba po timu za djelatnosti kako slijedi:

Zdravstvena
djelatnost

Minimalni broj
osiguranih osoba

Standardni broj osiguranih osoba

Maksimalni broj osiguranih osoba

1. Opća/obiteljska medicina

850

1700

2550

2. Zdravstvena zaštita predškolske djece

500

1000

1500

3. Zdravstvena zaštita žena

3000

6000

9000

4. Stomatološka zdravstvena zaštita (polivalentna)

1100

2200

3300

Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka doktori medicine i stomatologije mogu ugovoriti provođenje zdravstvene zaštite i za više od maksimalno propisanog broja osiguranih osoba po timu iz prethodnog stavka, uz uvjet da su te osigurane osobe bile opredijeljene za njihov tim u prethodnom ugovornom razdoblju.
Radi cjelovitog praćenja zdravstvenog stanja obitelji i njihovog liječenja, doktori medicine u djelatnosti opće/obiteljske medicine i zdravstvene zaštite predškolske djece mogu ugovoriti provođenje zdravstvene zaštite i za sve članove pojedine obitelji iznad maksimalnog broja osiguranih osoba po timu za djelatnost propisanog stavkom 2. ovog članka.
Iznimno od odredaba stavka 2. ovog članka minimalni broj osiguranih osoba za izabrane doktore koji prvi put sklapaju ugovor o provođenju zdravstvene zaštite sa Zavodom kao izabrani doktori je:
 

Zdravstvena djelatnost

Minimalni broj
osiguranih osoba

1. Opća/obiteljska medicina

680

2. Zdravstvena zaštita predškolske djece

400

3. Zdravstvena zaštita žena

2400

4. Stom. zdrav. zaštita (polivalentna)

880

Doktori koji prvi put sklapaju ugovor kao izabrani doktori sa Zavodom obvezni su u roku od godine dana od dana sklapanja ugovora osigurati minimalni broj opredijeljenih osiguranih osoba utvrđen u stavku 2. ovog članka.
Iznimno, doktori privatne prakse i zdravstvene ustanove za svoje doktore radnike, koji provode primarnu zdravstvenu zaštitu u ordinacijama koje se nalaze u domovima umirovljenika, odnosno u socijalnim ustanovama, imaju pravo sklopiti ugovor za provođenje zdravstvene zaštite sa Zavodom i za manji broj osiguranih osoba od minimalnog broja osiguranih osoba propisanog stavkom 2. ovog članka.
Doktori privatne prakse i zdravstvene ustanove za svoje doktore radnike koji provode primarnu zdravstvenu zaštitu u ordinacijama koje osim provođenja djelatnosti primarne zdravstvene zaštite ujedno služe kao nastavna baza fakultetima zdravstvenog usmjerenja imaju pravo, iznimno, sklopiti ugovor sa Zavodom za manji broj osiguranih osoba od propisanog minimalnog broja osiguranih osoba iz stavka 2. ovog članka, s time da taj broj ne može biti manji od 80% propisanog minimalnog broja za određenu djelatnost.

Članak 20.

Iznimno od odredaba članka 19. ove Odluke Upravno vijeće Zavoda odlukom utvrđuje poseban standard po timu i kriterije za njegovu primjenu za provođenju primarne zdravstvene zaštite u područjima gdje postoje veća odstupanja u organiziranju zdravstvene zaštite zbog nedostatka standardom propisanog broja opredijeljenih osiguranih osoba po timu, odnosno broja timova (zemljopisno-demografska obilježja, prometna povezanost, gustoća naseljenosti, morbiditetna specifičnost i sl.).

Članak 21.

Zavod je obvezan mjesečno pratiti promjenu broja opredijeljenih osiguranih osoba po pojedinim timovima primarne zdravstvene zaštite, odnosno ukupno za timove primarne zdravstvene zaštite na području pojedinog doma zdravlja.
Na osnovi utvrđenih podataka Zavod će mjesečno obavljati usklađenje broja opredijeljenih osiguranih osoba po pojedinim timovima primarne zdravstvene zaštite na način da će ugovoreni broj osiguranih osoba prema utvrđenoj promjeni, kao i na osnovi zaprimljenih prijava za novorođenu djecu vrednovati od prvog dana u mjesecu u kojem je provjerom utvrđena promjena u djelatnostima opće/obiteljske medicine i zdravstvene zaštite predškolske djece, odnosno u kojem je obavljen prvi pregled novorođenog djeteta.
Zavod je obvezan mjesečno pratiti promjenu broja osiguranih osoba za laboratorijsku dijagnostiku, te će osnovom utvrđenih podataka mjesečno obavljati usklađenje broja osiguranih osoba po pojedinim timovima primarne zdravstvene zaštite na način da će se ugovoreni broj osiguranih osoba prema utvrđenoj promjeni, kao i na osnovi zaprimljenih prijava za novorođenu djecu vrednovati od prvog dana u mjesecu u kojem je provjerom utvrđena promjena, odnosno u kojem je nakon obavljenog pregleda doktora opće/obiteljske medicine ili doktora pedijatra za zdravstvenu zaštitu predškolske djece obavljena laboratorijska dijagnostika za novorođeno dijete.
U mjesečnom izvješću Zavoda o promjeni broja osiguranih osoba bit će iskazan po doktoru i broj osiguranih osoba u djelatnosti opće/obiteljske medicine koje mogu ostvarivati prava na naknadu plaće zbog bolovanja, kao i podatak o novčanom iznosu utrošenih sredstava za lijekove propisane na recept.

Članak 22.

Zavod na osnovi ugovorene djelatnosti i ugovorenog broja osiguranih osoba ugovornim zdravstvenim ustanovama i ugovornim doktorima privatne prakse tijekom ugovornog razdoblja tromjesečno izdaje potreban broj brojčano označenih tiskanica recepata, uputnica i naloga za sanitetski prijevoz koji je utvrđen na osnovi prosječnog broja po osiguranoj osobi na godišnjoj razini.
Radi praćenja potrošnje novčanih sredstava za lijekove propisane na recept za svaku kalendarsku godinu utvrđuje se prosječan iznos sredstava za lijekove koji se mogu propisivati na recept po osiguranoj osobi posebno iskazano za muškarce, a posebno za žene u djelatnosti opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece i zdravstvene zaštite žena.
Prosječan iznos sredstava za lijekove iz stavka 2. ovog članka za 2007. godinu iznosi:
 

Djelatnost

Dobne skupine

Iznos po osiguranoj osobi u kn

M

Ž

Opće/obiteljska medicina

0-7

132,40

116,44

 

>7-35

127,96

150,24

 

>35-45

218,73

245,18

 

>45-50

314,42

387,16

 

>50-55

443,67

576,41

 

>55-60

619,13

780,10

 

>60-65

834,41

1.004,41

Zdravstvena zaštita
predškolske djece

>65

1.066,13

1.145,21

0-7

132,40

116,44

>7-18

127,96

150,24

Zdravstvena zaštita žena

 

20,16

 

Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka troškovi za lijekove prema sljedećim ATK šiframa: J05AB06, od L01AA01 do L04AX01, od N05AH03 do N05AH04, N05AX08, N07BC02, od V06CA01 do V06DX03 ne uračunavaju se u prosječni iznos novčanih sredstava za lijekove koji se mogu propisati na recept.
Timovima koji skrbe za veći broj osiguranih osoba oboljelih od zloćudnih bolesti, dijabetesa ili astme od očekivanog broja, s obzirom na prevalenciju tih bolesti u Republici Hrvatskoj, pripadajući iznos novčanih sredstava za lijekove koji se mogu propisati na recept na godišnjoj razini uvećava se za najviše 5%.
Zavod je obvezan mjesečno pratiti potrošnju po izabranom doktoru, kontrolirati utrošak utvrđenog iznosa i osnovom izvješća o potrošnji (mjesečnog, polugodišnjeg i godišnjeg) poduzimati mjere iz svoje nadležnosti u skladu sa sklopljenim ugovorom o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.
Upravno vijeće Zavoda posebnom odlukom, uz prethodno mišljenje Hrvatske liječničke komore i suglasnost Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi utvrđuje provedbeni protokol kojim se određuje kriteriji za nagrađivanje i sankcioniranje doktora ugovorenih u djelatnosti opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece i zdravstvene zaštite žena, za odstupanje u potrošnji novčanih sredstava za lijekove koji se mogu propisati na recept.

Članak 23.

Doktori medicine i stomatologije u ugovornim zdravstvenim ustanovama, odnosno ugovorni doktori privatne prakse obvezni su prilikom propisiva­nja lijekova na recept pridržavati se potvrđenih kliničkih smjernica.
Doktori medicine i stomatologije u ugovornim zdravstvenim ustanovama, odnosno ugovorni doktori privatne prakse mogu, rukovodeći se kliničkim smjernicama, načelima farmakoekonomike, te vodeći računa o interakcijama i kontraindikacijama, osiguranoj osobi Zavoda propisati i lijek različit od lijeka koji je preporučio doktor specijalist, vodeći računa o tome da se radi o lijeku istog razreda učinkovitosti u odgova­ra­juće jakim dozama.
Zdravstveni radnici ugovorne zdravstvene ustanove, odnosno ugovorni doktori privatne prakse ne smiju propisivati lijekove na recept osiguranoj osobi Zavoda koja se nalazi na bolničkom liječe­nju.
Zdravstveni radnici ugovorne zdravstvene ustanove, odnosno ugovorni doktori privatne prakse ne smiju, osiguranim osobama Zavoda koje su uključene u klinička ispitivanja lijekova na teret obveznog zdravstvenog osiguranja propisivati lijekove kao i provoditi dijagnostičke postupke koji su u svezi s kliničkim ispitivanjima.
Zdravstveni radnici ugovorne zdravstvene ustanove, odnosno ugovorni doktori privatne prakse u primarnoj zdravstvenoj zaštiti obvezni su osiguranoj osobi, u pravilu, na recept propisivati lijek utvrđen Osnovnom listom lijekova, a prema izboru osigurane osobe i lijek utvrđen Dopunskom listom lijekova, za koje osigurana osoba ispunjava propisane medicinske indikacije u kojem slučaju su je obvezni upoznati s obvezom plaćanja doplate utvrđene Dopunskom listom lijekova.
Ugovorne zdravstvene ustanove, odnosno ugovorni doktori privatne prakse obvezni su u provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja na primarnoj razini osigurati za osigurane osobe lijekove koji su utvrđeni Osnovnom listom lijekova i Dopunskom listom lijekova, s time da su osiguranoj osobi obvezni u liječenju, u pravilu, primjenjivati lijekove s Osnovne liste lijekova za koje ispunjava propisane medicinske indikacije.
Zdravstveni radnici ugovorne zdravstvene ustanove i ugovorni doktori privatne prakse obvezni su osiguranoj osobi, prema njezinom izboru, propisati na recept, odnosno osigurati pravo na korištenje lijeka s Dopunske liste lijekova za koje osigurana osoba ispunjava medicinske indikacije, u kojem slučaju su je obvezni upoznati s obvezom plaćanja doplate utvrđene Dopunskom listom lijekova.
Zdravstveni radnici ugovorne zdravstvene ustanove, odnosno ugovorni doktori privatne prakse mogu osiguranoj osobi propisati na recept, odnosno primijeniti u liječenju lijekove utvrđene Dopunskom listom lijekova samo uz njezin pristanak.
Zdravstveni radnici ustanove i doktori privatne prakse obvezni su u zdravstveni karton osigurane osobe upisati propisani, odnosno primijenjeni lijek s naznakom naziva i količine lijeka, kao i propisanu, odnosno primijenjenu dnevnu dozu. Ako su na zahtjev osigurane osobe propisali, odnosno primijenili lijek s Dopunske liste lijekova obvezni su upisati i podatak da je lijek propisan, odnosno primijenjen na zahtjev osigurane osobe.

Članak 24.

Radi praćenja medicinske opravdanosti provođenja zdravstvene njege bolesnika, Zavod je obvezan mjesečno pratiti izvršenje zdravstvene njege po izabranom doktoru, kontrolirati bodovno izvršenje u odnosu na standard i osnovom izvješća o ostvarenom izvršenju poduzimati odgovarajuće mjere iz svoje nadležnosti u skladu sa sklopljenim ugovorom o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.
Zavod je obvezan radi praćenja medicinske opravdanosti provođenja specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite ostvarene u izvanbolničkim ugovornim zdravstvenim ustanovama/privatnim praksama, te ugovornim bolničkim zdravstvenim ustanovama pratiti troškove po ugovornom izabranom doktoru u djelatnosti opće/obiteljske medicine i zdravstvene zaštite predškolske djece.
Radi provedbe stavka 2. ovog članka za svaku kalendarsku godinu utvrđuje se prosječan iznos sredstva za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu po osiguranoj osobi.
Prosječan iznos sredstva za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu po osiguranoj osobi za 2007. godinu iznosi:
 

Djelatnost

Dobne skupine

Iznos po
osiguranoj osobi

Opća/obiteljska medicina

0-7

442,13

>7-18

419,64

>18-45

390,14

>45-65

676,38

>65

680,26

Zdravstvena zaštita
predškolske djece

0-7

442,13

>7-18

419,64

Zavod je obvezan za osigurane osobe opredijeljene za ugovorne izabrane doktore u djelatnosti opće/obiteljske medicine i zdravstvene zaštite predškolske djece pratiti i troškove ostvarene za specijalističko-konzilijarnu zdravstvene zaštitu koju osigurane osobe ostvaruju osnovom hitnog prijama.

Članak 25.

Doktori medicine i doktori stomatologije, odnosno dipl. ing. medicinske biokemije ili specijalisti medicinske biokemije radnici domova zdravlja, radi osiguranja prava na zdravstvenu zaštitu pod jednakim uvjetima za sve osigurane osobe, a na načelima dostupnosti i kontinuiranosti korištenja rečenog prava, potpisuju s domom zdravlja poseban ugovor o provođenju primarne zdravstvene zaštite, a na osnovi sklopljenog ugovora o provođenju zdravstvene zaštite između Zavoda i doma zdravlja.
Poseban ugovor iz stavka 1. ovog članka prilog je ugovoru o provođenju primarne zdravstvene zaštite.
Kada tijekom godine osnovom rješenja ministra nadležnog za zdravstvo pojedini timovi primarne, odnosno specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja, odnosno ljekarničke jedinice u ljekarničkim ustanovama postanu privatni doktori – zakupnici, privatne ljekarne u zakupu, privatni laboratorij u zakupu sklapaju sa Zavodom ugovor o provođenju zdravstvene zaštite, a nakon što je Zavod s domovima zdravlja, odnosno s ljekarnama iz stavka 1. ovog članka sklopio dodatak ugovora kojim se domovima zdravlja, odnosno ljekarnama ogovarajuće smanjuje broj tima, odnosno ljekarničke jedinice i pripadajući iznos sredstava.

Članak 26.

Zavod u skladu s odredbama članka 5. ove Odluke sklapa ugovore s ljekarnama za opskrbu osiguranih osoba lijekovima utvrđenim Osnovnom listom lijekova i Dopunskom listom lijekova, te za opskrbu osiguranih osoba zavojnim materijalom za potrebe kućnog liječenja.
Ljekarne su obvezne nabavljati i isporučivati osiguranim osobama Zavoda sve lijekove utvrđene listama lijekova iz stavka 1. ovog članka koji se izdaju na recept, te zavojni materijal za potrebe kućnog liječenja koji doktori primarne zdravstvene zaštite propisuju na recept.
Ljekarnik ima pravo izdati na recept samo onaj lijek koji je propisan na receptu i pod uvjetom da je propisan u skladu s odredbama Zakona, Zakona o lijekovima i medicinskim proizvodima, Pravilnika o načinu razvrstavanja lijekova, te propisivanju i izdavanju lijekova Pravilnika o načinu propisivanju i izdavanju lijekova na recept i drugih općih akata Zavoda.
Ako ljekarna nema propisan lijek, obvezna ga je na zahtjev osigurane osobe odmah, a najkasnije u roku od tri dana pribaviti ili njegovo izdavanje osiguranoj osobi osigurati u drugoj ljekarni.

Članak 27.

Osim za opskrbu lijekovima i zavojnim materijalom iz članka 26. ove Odluke Zavod sa ljekarnama sklapa ugovore za opskrbu osiguranih osoba pojedinim grupama i vrstama ortopedskih i drugih pomagala u skladu s člankom 102.a. Pravilnika ortopedskim i drugim pomagalima.
Ljekarne isporučuju osiguranim osobama ortopedska i druga pomagala utvrđena u stavku 7. ovoga članka samo od isporučitelja ortopedskih i drugih pomagala s kojima je Zavod sklopio ugovor za isporuku tih pomagala u skladu s člankom 102. stavkom 4. Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima, koji su dali pisanu suglasnost za isporuku tih pomagala putem ljekarni.
Ljekarne u skladu s pisanom suglasnošću ugovornih isporučitelja iz stavka 2. ovog članka mogu isporučivati osiguranim osobama ortopedska i druga pomagala koja su utvrđena Popisom ortopedskih i drugih pomagala koji je sastavni dio Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (u daljnjem tekstu: Popis pomagala) i to kako slijedi:
– štake, štap i hodalice koja su u Popisu pomagala navedena od rednog broja 282. do rednog broja 291.
– trbušni pojasevi koji su u Popisu pomagala navedeni od rednog broja 345. do rednog broja 349.
– antidekubitalna pomagala koja su u Popisu pomagala navedena pod rednim brojem 350. i 351.
– pokrivala za rane koja su u Popisu pomagala navedena od rednog broja 354. do rednog broja 375.
– dojka i grudnjak koji su u Popisu pomagala navedeni od rednog broja 376. do rednog broja 378.
– pomagala za probavni sustav koja su u Popisu pomagala navedena od rednog broja 383. do rednog broja 414.
– pomagala za urogenitalni sustav koja su u Popisu pomagala navedena od rednog broja 415. do rednog broja 443.
– inhalator koji je u Popisu pomagala naveden pod rednim brojem 450.
– pomagala kod šećerne bolesti koja su u Popisu pomagala navedena od rednog broja 465. do rednog broja 469. i od rednog broja 478. do rednog broja 490.
Ljekarne pomagala iz stavka 3. ovoga članka isporučuju prema cijenama utvrđenim u Popisu pomagala, a na osnovi ovjerene potvrde o ortopedskim i drugim pomagalima iz članka 8. Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima.
Popis pomagala iz stavka 3. ovog članka, koji uz ostale podatke o pomagalu iz Popisa pomagala obvezno sadrži i podatak o proizvođaču/isporučitelju pomagala kao i šifru proizvođača, sastavni je dio ugovora s ljekarnama.
Ljekarne su obvezne voditi propisano materijalno i financijsko knjigovodstvo.

Članak 28.

Ustanova je obvezna u slučaju spriječenosti svojih radnika, doktora medicine i stomatologije, dipl. ing. medicinske biokemije, te magistara farmacije u obav­lja­nju ugovorenih zdravstvenih djelatnosti osigurati zamjenu, a kada spriječenost traje duže od 15 dana obvezna je o tome izvijestiti nadležni područni ured Zavoda putem tiskanice koja je sastavni dio Pravila i općih uvjeta ugovaranja primarne, sekundarne i tercijarne razine zdravstvene djelatnosti i razine zdravstvenih zavoda (u daljnjem tekstu: Pravila ugovaranja)
Ugovorni privatni zdravstveni radnik obvezan je u slučaju spriječenosti u provođe­nju ugovorene zdravstvene zaštite osigurati zamjenu u skladu s odredbom članka 148. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, a kada će spriječenost predvidivo trajati duže od 15 dana obvezan je o tome odmah nakon sazna­nja izvijestiti nadležni područni ured Zavoda putem tiskanice iz stavka 1. ovog članka.

Članak 29.

Privatni zdravstveni radnici u zakupu doma zdravlja obvezni su, prilikom određivanja plaća svojih radnika, usklađivati obračun plaća s odredbama Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, razmjerno visini novčane naknade koju imaju ugovorenu sa Zavodom za ugovorene i izvršene zdravstvene usluge.

SEKUNDARNA I TERCIJARNA RAZINA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI

Članak 30.

Zdravstvena zaštita iz obveznog zdravstvenog osiguranja na sekundarnoj razini obuhvaća specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, uključujući i telemedicinu, kao i bolničku zdravstvenu zaštitu.

Članak 31.

Specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštita iz obveznog zdravstvenog osiguranja provode bolnice čiji je osnivač Republika Hrvatska, poliklinike i bolnice čiji je osnivač županija, odnosno Grad Zagreb, te privatni zdravstveni radnici više i srednje stručne spreme za obavljanje djelatnosti fizikalne terapije u kući bolesnika s kojima je Zavod sklopio ugovor o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom.
Iznimno, specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja provode domovi zdravlja i privatni zdravstveni radnici – specijalisti u zakupu doma zdravlja, te privatne poliklinike, odnosno privatni zdravstveni radnici – specijalisti s kojima je Zavod sklopio ugovor o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom.

Članak 32.

Zavod sklapa ugovore za provođenje specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite prema posebnim programima utvrđenim odlukom Upravnog vijeća Zavoda s općim bolnicama i poliklinikama.

Članak 33.

Bolničku zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja provode klinički bolnički centri, kliničke bolnice, klinike, kao i opće bolnice, specijalne bolnice i lječilišta s kojima je Zavod sklopio ugovor o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom.

Članak 34.

Zdravstvena zaštita iz obveznog zdravstvenog osiguranja na tercijarnoj razini obuhvaća najsloženije oblike zdravstvene zaštite iz specijalističko-konzilijarnih i bolničkih djelatnosti.

Članak 35.

Najsloženije oblike zdravstvene zaštite iz specijalističkih djelatnosti, koji se provode na tercijarnoj razini zdravstvene djelatnosti, a prema posebnim programima utvrđenim odlukom Upravnog vijeća Zavoda, provode klinički bolnički centri, kliničke bolnice i klinike s kojima je Zavod sklopio ugovor o provođenju zdravstvene zaštite.

Članak 36.

Ugovorne zdravstvene ustanove i ugovorni privatni zdravstveni radnici obvezni su u slučaju kada im je osigurana osoba za određenu dijagnozu upućena od izabranog doktora na prvi specijalistički pregled pružiti traženu zdravstvenu zaštitu, odmah, a najkasnije u roku od 30 dana od dana kada im se osigurana osoba prvi put javila.
Ako ugovorna zdravstvena ustanova, odnosno ugovorni privat­ni zdravstveni radnik ne pruže osiguranoj osobi zdravstvenu zaštitu iz stavka 1. ovog članaka odmah, odnosno u roku od 30 dana od dana kada im se osigurana osoba prvi puta javila obvezni su na uputnici upisati datum kada im se osigurana osoba prvi put javila, te da joj nisu pružili traženu zdravstvenu zaštitu, odnosno da joj potonju neće pružiti u roku iz stavka 1. ovog članka.
Tako ispunjenu uputnicu uz pečat zdravstvene ustanove, odnosno ordinacije obvezno potpisuje odgovorna osoba ugovorne zdravstvene ustanove, odnosno ugovorni privatni zdravstveni radnik.
Ako ugovorna zdravstvena ustanova, odnosno ugovorni privatni zdravstveni radnik na uputnici ne naznače da osiguranoj osobi neće pružiti traženu zdravstvenu zaštitu u propisanom roku obvezni su na uputnicu upisati datum kada će osiguranu osobu primiti na prvi specijalistički pregled koji mora biti unutar roka od 30 dana od dana prvog javljanja osigurane osobe.
Ugovorna zdravstvena ustanova, odnosno ugovorni privatni zdravstveni radnik koji osiguranoj osobi ne pruži zdravstvenu zaštitu iz stavka 1. ovog članka najkasnije u roku od 30 dana od dana njezinog prvog javljanja obvezan je u cijelosti Zavodu naknaditi trošak na ime sredstava koje je Zavod vratio osiguranoj osobi za zdravstvenu zaštiti korištenu u neugovornoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno kod neugovornog zdravstvenog radnika privatne prakse u skladu s općim aktom Zavoda.
Doktor specijalist ugovorne zdravstvene ustanove, odnosno ugovorni privatni zdravstveni radnik koji je nakon obavljenog specijalističkog pregleda indicirao potrebu za dodatnom specijalističkom obradom, obvezan je osiguranoj osobi ugovoriti termine za specijalističke preglede, odnosno dijagnostičke postupke koje njegova zdravstvena ustanova, odnosno ordinacija privatne prakse ima ugovorene sa Zavodom.

RAZINA ZDRAVSTVENIH ZAVODA ZA PROVOĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 37.

Zdravstvena zaštita iz obveznog zdravstvenog osiguranja na razini zdravstvenih zavoda provodi se na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite, te putem posebnih programa.

Članak 38.

Zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstveno osiguranja na razini zdravstvenih zavoda provode državni zdravstveni zavodi, županijski zavodi za javno zdravstvo, odnosno Zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba s kojima je Zavod sklopio ugovor o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom.

Članak 39.

Higijensko-epidemiološku zdravstvenu zaštitu, te preventivno-odgojne mjere za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata provode županijski zavodi za javno zdravstvo i Zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba s kojim je Zavod sklopio ugovor o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom.
Specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, kao i zdravstvenu zaštitu prema posebnim programima utvrđenim odlukom Upravnog vijeća Zavoda provode državni zdravstveni zavodi i županijski zavodi za javno zdravstvo, odnosno Zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba, s kojima je Zavod sklopio ugovor o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom.

OSTVARIVANJE PRAVA OSIGURANIH OSOBA NA ORTOPEDSKA I DRUGA POMAGALA

Članak 40.

Zavod radi ostvarivanja prava osiguranih osoba na ortopedska i druga pomagala, osim s ljekarnama iz članka 27. ove Odluke, sklapa ugovore za isporuku ortopedskih i drugih pomagala s pravnim i fizičkim osobama iz članka 2. Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima, a u skladu s uvjetima utvrđenim odredbama članka 102., 103. i 103.a. istog Pravilnika.
Prava na pomagala iz stavka 1. ovog članka osigurane osobe Zavoda ostvaruju pod uvjetima i na način propisan Pravilnikom o ortopedskim i drugim pomagalima.

CIJENE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA PUNU VRIJEDNOST PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 41.

Cijene zdravstvene zaštite za punu vrijednost prava iz obveznog zdravstveno osiguranja na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene djelatnosti utvrđuju će se za svaku kalendarsku godinu u skladu s odredbama Zakona, Zakona o proračunu Republike Hrvatske za tekuću kalendarsku godinu, Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za tekuću kalendarsku godinu, drugim propisima i općim aktima Zavoda.
Cijene zdravstvene zaštite za punu vrijednost prava iz obveznog zdravstveno osiguranja na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene djelatnosti za 2007. godinu iskazane su u tablicama 1.a., 1.b. i 1.c. za primarnu razinu zdravstvene djelatnosti i tablicama 2., 3.a., 3.b. i 3.c. za sekundarnu i tercijarnu razinu zdravstvene djelatnosti.
 

I. PRIMARNA RAZINA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI


Tablica 1.a

Red. broj

VRSTA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

STANDARD
(br. osig. os. po timu)

GODIŠNJA VRIJEDNOST STANDARDNOG TIMA

u kn

DODATNI MAKSIMALNI GODIŠNJI IZNOS SREDSTAVA

u kn

UKUPNA GODIŠNJA VRIJEDNOST STANDARDNOG TIMA

u kn

po osig. osobi

po timu

dr.med.

dr.spec.

dr.med.

dr.spec.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Opća/obiteljska medicina
dr. med./dr.spec. opće medicine

1.700

 

 

326.541,92

338.684,15

13.061,68 /

13.547,37

339.603,59 /

352.231,52

1.1.

dobna skupina:

– od 0 do 7 godina

– > 7 do 18 godina

– > 18 do 45 godina

– > 45 do 65 godina

– > 65 godina

 

 

305,50

130,62

171,86

233,24

296,86

 

330,27

135,47

178,25

241,92

307,89

 

 

 

 

2.

Zdravstvena zaštita predškolske djece

1.000

 

338,68

 

338.684,15

13.547,37

352.231,52

3.

Zdravstvena zaštita žena

6.000

 

56,45

 

338.684,15

13.547,37

 

352.231,52

 

4.

Stomatološka zdravstvena zaštita (polivalentna)

2.200

dr. stom.

viši zubar

dr. stom.

viši zubar

 

378.626,28/

»S«311.868,19

4.1.

 

dobna skupina:

– od 0 do 3 godine

– > 3 do 18 godina

– > 18 godina

 

 

 

86,05

184,70

172,10

 

 

»S«70,88

»S«152,13

»S«141,76

378.626,28

311.868,19

 

 

 

 

 

 

4.2.

zubna tehnika na primarnoj razini zdravstvene zaštite*

 

 

 

 

 

6,74 za bod

 

________
»s«iznimno ako prema ugovorenom zatečenom stanju stomatološku zdravstvenu zaštitu (polivalentnu) provodi viši zubar na potonjeg
se primjenjuju cijene iz točke 4. u stupcu 6. i 8. odnosno cijene iz točke 4.1. u stupcu 4. označene ovom oznakom
* primjenjuje se u djelatnosti stomatološke zdravstvene zaštite (polivalentne) prilikom ispostavljanja računa za usluge zubne tehnike

 

Tablica 1.b 

Red. broj

VRSTA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

STANDARD
(br. osig. os. po timu)

GODIŠNJA VRIJEDNOST STANDARDNOG TIMA u kn

IZNOS

u kn

po osig. osobi

po standard. timu

0

1

2

3

4

5

1.

Patronažna zdravstvena zaštita

5. 100*

26,98

137.618,40

 

2.

Zdravstvena njega

3.500

 

 

6,74 za bod

3.

Higijensko-epidemiološka zdravstvena zaštita

40.000*

10,83**

433.058,77**

 

4.

Preventivno odgojne mjere za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata

5.000

63,66 / 69,52**

318.303,44 / 347.598,13 **

 

5.

Laboratorijska dijagnostika
spec. med. biokemije/dipl. ing. med. biokemije

40.800

31,15 / 30,86

1.360.476,49 / 1.348.978,51

 

5.1.

Osigurane osobe, žene, opredijeljene za timove zdravstvene zaštite žena

 

5,00

 

 

5.2.

Dijagnostičke pretrage vezane za preventivne preglede osiguranih osoba starijih od 50 godina

 

37,14

 

 

5.3

Primarna laboratorijska dijagnostika***

 

 

 

6,74 za bod

6.

Ljekarništvo

 

 

 

6,74 za bod

7.

Hitna medicinska pomoć

 

 

 

 

7.1.

Standardni tim HMP

od 35.000* nadalje

 

566.376,33

 

 

7.2.

Standardni tim dežurstva po punktu

do 35.000*

 

999.727,09

 

7.3.

Standardni tim pripravnosti po punktu

do 35.000*

 

302.651,91

 

7.4.

Standardni tim sanitetskog prijevoza

 

 

 

432.537,27

 

 

7.5.

Sanitetski prijevoz

 

 

 

15% cijene 1 litre benzina Super 95

7.6.

 

Standardni tim prijavno dojavne jedinice

od 35.000*
do 60.000

 

130.965,91

 

7.7.

 

Standardni tim prijavno dojavne jedinice za regionalne centre

od 250.000* nadalje

 

227.578,43

 

7.8.

Hitna medicinska

pomoć i sanitetski prijevoz ****

35.000*

129,91

4.546.938,56

 

8.

Dežurstvo u ljekarničkoj djelatnosti

 

 

471.812,24

 

9.

Posebno dežurstvo u djelatnosti opće/obiteljske medicine/ zdravstvene zaštite predškolske djece

60.000

 

144.710,34

 

10.

Dežurstvo u stomatološkoj zdravstvenij zaštiti (polivalentnoj)

regionalni centar

 

726.939,04

 

11.

PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
dr. med./dr. stom.***

 

 

 

6,82 za bod

________
* broj stanovnika
** cijena ne sadrži PDV
*** primjenjuje se samo u slučaju kada se usluge iskazuju/plaćaju po načelu cijena x usluga
**** množi se s koeficijentom za svaku županiju kako slijedi

 

Izračun pripadajućeg koeficijenta prema korektivnim faktorima za svaku pojedinu županiju/Grad Zagreb

Red. broj

Naziv županije

Ukupan broj stanovnika

Broj stanovnika po km²*

% suvremenog kolnika

Gustoća cestovne mreže u m/km²

Udalje nost od bolnice u km

Broj otoka

Korektivni faktor

UKUPNO

I

II

III

IV

V

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

133.084

50

70

564

47

 

1

1,1

1

1,015

1

1,115

2

MEĐIMURSKA

118.426

162

95

756

29

 

0,75

0,9

1,05

0,975

1

0,675

3

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

122.870

69

97

548

97

7

0,95

0,85

1

1,115

1,175

1,09

4

LIČKO-SENJSKA

53.677

10

85

355

96

1

1,1

1

0,95

1,115

1,025

1,19

5

KARLOVAČKA

141.787

39

77

449

60

 

1

1,05

0,975

1,035

1

1,06

6

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

124.467

71

71

672

32

 

0,95

1,1

1,025

0,975

1

1,05

7

KRAPINSKO-ZAGORSKA

142.432

116

86

758

48

 

0,85

0,95

1,05

1,015

1

0,865

8

OSJEČKO-BARANJSKA

330.506

80

83

389

37

 

0,9

1

0,95

0,995

1

0,845

9

ISTARSKA

206.344

73

91

650

75

1

0,95

0,9

1,025

1,055

1,025

0,955

10

POŽEŠKO-SLAVONSKA

85.831

47

70

397

45

 

1

1,1

0,95

0,995

1

1,045

11

PRIMORSKO-GORANSKA

305.505

85

92

417

70

5

0,90

0,9

0,975

1,055

1,125

0,955

12

SISAČKO-MOSLAVAČKA

185.387

42

72

463

60

 

1

1,1

0,975

1,035

1

1,11

13

BRODSKO-POSAVSKA

176.765

87

85

455

32

 

0,9

1

0,975

0,975

1

0,85

14

SPLITSKO-DALMATINSKA

463.676

102

89

546

75

5

0,85

0,95

1

1,055

1,125

0,98

15

ŠIBENSKO- KNINSKA

112.891

38

79

403

38

6

1

1,05

0,975

0,995

1,15

1,17

16

VARAŽDINSKA

184.769

146

78

909

37

 

0,8

1,05

1,075

0,995

1

0,92

17

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

204.768

83

82

413

40

 

0,9

1

0,975

0,995

1

0,87

18

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

93.389

46

80

451

55

 

1

1,05

0,975

1,015

1

1,04

19

ZADARSKA

162.045

44

72

463

60

5

1

1,1

0,975

1,035

1,125

1,235

20

GRAD ZAGREB

779.145

1.216

91

1.172

25

 

0,7

0,9

1,075

0,975

1

0,65

21

ZAGREBAČKA

309.696

101

79

612

40

 

0,85

1,05

1,025

0,995

1

0,92

 

UKUPNO

4.437.460

78

 

501

 

30

 

 

 

 

 

 

_______    
Napomena: Ukupni koeficijent izračunat je prema odstupanju od jedan


Tablica 1.c. Plaćanje po terapijskom postupku – PPTP – primarna zdravstvena zaštita

Šifra

Naziv PPTP-a

Djelatnici

Opis

Cijena*

PZZ01

Uobičajena elektrokardiografija. Snimanje 12 odvoda elektrokardiograma. Očitavanje EKG nalaza.

Doktor specijalist opće/obiteljske medicine/specijalist pedijatar/doktor medicine

 

21,20

PZZ02

Kateterizacija mokraćnog mjehura, uvođenje trajnog katetera ili zamjena trajnog katetera.

Doktor specijalist opće/obiteljske medicine/specijalist pedijatar/specijalist ginekologije i opstetricije/doktor medicine

 

26,50

PZZ03

Otoskopija, ispiranje cerumena.

Doktor specijalist opće/obiteljske medicine/specijalist pedijatar/doktor medicine

 

21,20

PZZ04

Zaustavljanje krvarenja iz nosa, prednja tamponada.

Doktor specijalist opće/obiteljske medicine/specijalist pedijatar/doktor medicine

 

37,10

PZZ05

Primarna opskrba površinskih i manjih rana.

Doktor specijalist opće/obiteljske medicine/specijalist pedijatar/doktor medicine

Uključuje šivanje i previjanje.

51,80

PZZ06

Incizija gnojnih procesa kože i potkožnog tkiva.

Doktor specijalist opće/obiteljske medicine/specijalist pedijatar/specijalist ginekologije i opstetricije/doktor medicine

Uključuje previjanje.

47,70

PZZ07

Odstranjivanje nokta ili parcijalna resekcija.

Doktor specijalist opće/obiteljske medicine/specijalist pedijatar/doktor medicine

Uključuje previjanje.

47,70

PZZ08

Površinska, lokalna anestezija.

Doktor specijalist opće/obiteljske medicine/specijalist pedijatar/specijalist ginekologije i opstetricije/doktor medicine

Može se zaračunati samo uz postupke PZZ05, PZZ06 i PZZ07.

7,42

PZZ09

Odstranjivanje šavova.

Doktor specijalist opće/obiteljske medicine/specijalist pedijatar/specijalist ginekologije i opstetricije/doktor medicine

 

15,90

PZZ10

Transvaginalna sonografija (TVS)

Doktor specijalist ginekologije i opstetricije

 

47,70

PZZ11

Pretraga ultrazvukom do 14. tjedana trudnoće (REAL-TIME)

Doktor specijalist ginekologije i opstetricije

 

31,80

PZZ12

Pretraga ultrazvukom iza 14. tjedana trudnoće (REAL-TIME), zbog utvrđivanja eventualnih anomalija

Doktor specijalist ginekologije i opstetricije

 

63,60

* uključuje sav potrošni medicinski materijal


II. SEKUNDARNA I TERCIJARNA RAZINA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Tablica 2.

Red. broj

VRSTA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Vrsta jedinice troška

Iznos u kn*

0

1

2

3

1.

Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita – izvanbolnička

 

 

1.1.

Izvanbolnička specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita

bod

6,82

1.2.

Izvanbolnička specijalističko-konzilijarna laboratorijska dijagnostika

bod

6,74

1.3.

Fizikalna terapija, zubna tehnika, zubni RTG **

bod

6,74

1.4.

Dnevni smještaj

smještaj i prehrana

70,26

2.

Zdravstvena zaštita u bolničkim zdravstvenim ustanovama

 

 

2.1.

Bolnička zdravstvena zaštita

 

 

2.1.1.

Bolnička zdravstvena zaštita bolesnika oboljelih od akutnih bolesti

bod

7,03

2.1.2.

Bolnička zdravstvena zaštita bolesnika oboljelih od subakutnih bolesti – produženo liječenje

bod

7,03

2.1.3.

Bolnička zdravstvena zaštita bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti

bod

7,03

2.2.

Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita u bolničkim zdravstvenim ustanovama

bod

7,03

2.3.

Liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti

smještaj i prehrana

165,30

2.4.

Liječenje bolesnika oboljelih od subakutnih bolesti – produženo liječenje

smještaj i prehrana

158,62

2.5.

Liječenje bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti

 

 

2.5.1.

Kronične duševne bolesti

smještaj i prehrana

125,48

2.5.2.

Kronične plućne bolesti

smještaj i prehrana

158,62

2.5.3.

Liječenje bolesnika fizikalnom med. i medicinskom rehab.

smještaj i prehrana

140,65

2.5.4.

Kronične dječje bolesti

smještaj i prehrana

158,62

2.6.

Dnevni smještaj

smještaj i prehrana

70,26

2.6.1.

Dnevni smještaj jednog roditelja uz dijete

smještaj i prehrana

34,05

3.

Dobrovoljno davalaštvo krvi

vrećica

70,18

 * Za obveznike PDV-a (državni zdravstveni zavodi) cijena ne sadrži PDV.
** za postupke koje provode fizioterapeuti, zubni tehničari i inženjeri medicinske radiologijeTablica 3.a. Plaćanje po terapijskom postupku – PPTP – grupe za ugovaranje – specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita

Šifra

Naziv PPTP-a

KRITERIJ –dijagnoza

KRITERIJ –šifra postupka

Opis

Cijena*

SKZ01

Hemodijaliza**

N18, N18.0, N18.8, N18.9

88531, 88572

Kronička acetatna ili bikarbonat­na hemodijaliza s uračunatim eritropoetinom.

979,531

930,562

SKZ02

IVF/ICSI**

N97, N97.0, N97.1, N97.2, N97.3, N97.4, N97.8, N97.9, Z31.1, Z31.2, Z31.3

29801,

56991

Uključuje folitropin alfa (ATK šifra: G03GA05) ili menotropin (FSH+LH) (ATK šifra: G03GA02)za stimulaciju ovulacije, do 3 pokušaja za žene do 38 godina starosti.

13.853,25

SKZ03

Urin mikrobiološki aerobno

 

25001, 25033, 25061,
25062, 25063, 25065,
25094, 25102, 25111, 25112, 25301, 25332

 

49,30

SKZ04

Stolica mikrobiološki aerobno

 

25033, 25074, 25101,
25102, 25103, 25111,
25140, 25203, 25301, 26121

 

70,27

SKZ05

Bris ždrijela, bris nazofarinksa mikrobiološki

 

25033, 25068, 25081,
25102, 25103, 25140, 25301

 

48,30

SKZ06

Citološka analiza brisa cerviksa obojenih po Papanicolaou

 

29106, 29108

 

43,20

SKZ07

Telemedicinska konzultacija

 

 

 

22,26

SKZ08

Pozitronska emisijska tomografija (PET) pomoću 18-florodeoksiglukoze (FDG)

 

 

 

10.371,86

SKZ09

Izvantjelesna magnetska intervacija u liječenju urinarne inkontinencije

 

 

Na preporuku ginekologa ili urologa za žene sa statičkom inkontinencijom, mlađe od 65 godina, u kojih je trajanje bolesti kraće od 10 godina, urinarna inkontinencija nije prethodno operativno liječena, nije izvršena histerektomija. Iznimno histerektomirane bolesnice s urgentnom inkontinencijom koja je rezistentna na medikamentoznu terapiju.

180,00

* Uključuje  postupke, potrošni medicinski materijal i lijekove, za obveznike PDV-a (državni zdravstveni zavodi) cijena ne sadrži PDV
** Uključuje i troškove smještaja i prehrane
(1) Hemodijaliza u bolničkim centrima
(2) Hemodijaliza u izvanbolničkim centrima

 

Tablica 3.b Plaćanje po terapijskom postupku – PPTP – grupe za ugovaranje – bolnička zdravstvena zaštita

Red.

br.

Šifra

Naziv PPTP-a

Vrsta*

KRITERIJ – dijagnoza

KRITERIJ – šifra
postupka

Opis

Cijena**

Trim dan***

01

Bolesti i poremećaji živčanog sustava

 

 

 

 

 

1.

01K01

Intrakranijalne operacije u osoba mlađih od 18 godina

K

01

50101-50108, 50110- 50116,
50121- 50124, 50130, 50140,
50150-50184, 50201, 50202, 50210, 50211, 50220, 50221, 50231, 50240- 50256, 53801, 53811, 53891, 53892, 53899-53902, 53904, 53905

Obuhvaća pacijente koji su liječeni kirurški i čija je glavna otpusna dijagnoza iz skupine dijagnoza bolesti živčanog sustava i kojima je učinjena neka intrakranijalna operativna procedura. Ne uključuje cijenu neurostimulatora.

15.372,59

31

2.

01K02

Intrakranijalne operacije

(isključuje traume) u osoba starijih od 18 godina

K

Bilo koja dijagnoza iz dijagnostičke grupe bolesti i poremećaja živčanog sustava. Isključuje

bolesnike s bilo kojom od slijedećih šifri:

F07.2, S02.0, S02.1, S02.3, S02.7, S02.9, S06.0, S06.1, S06.2, S06.3, S06.4, S06.5, S06.6, S06.7, S06.8, S06.9, S07.1, S07.8, S07.9, S08.8, S08.9, S09.7,S09.8, T02.0, T04.0

50101-50108,
50110- 50116,
50121- 50124,
50130, 50140,
50150- 50184,
50201, 50202, 50210, 50211, 50220, 50221, 50231,
50240-50256,
53801, 53811, 53891, 53892,
53899- 53902,
53904, 53905

Obuhvaća pacijente koji su liječeni kirurški i čija je glavna otpusna dijagnoza iz skupine dijagnoza bolesti živčanog sustava i kojima je učinjena neka intrakranijalna operativna procedura. Ne uključuje cijenu neurostimulatora.

19.577,47

45

3.

01K03

Intrakranijalne operacije kod trauma glave u osoba starijih od 18 godina

K

F07.2, S02.0, S02.1, S02.3, S02.7, S02.9, S06.0, S06.1, S06.2, S06.3, S06.4, S06.5, S06.6, S06.7, S06.8, S06.9, S07.1, S07.8, S07.9, S08.8, S08.9, S09.7,S09.8, T02.0, T04.0

50101-50108, 50110- 50116, 50121-50124, 50130, 50140, 50150-50184, 50201, 50202, 50210, 50211, 50220, 50221, 50231, 50240-50256, 53801, 53811, 53891, 53892, 53899-53902, 53904, 53905

Obuhvaća pacijente koji su liječeni kirurški i čija je glavna otpusna dijagnoza ozljeda mozga i kojima je učinjena neka intrakranijalna operativna procedura.

21.113,08

43

4.

01K04

Postupci na kralježnici

K

01

50301-50305, 50320, 50321, 50340, 50370-50378, 50401, 57928, 58101-58104, 82064

Obuhvaća pacijente koji su liječeni kirurški i čija je glavna otpusna dijagnoza iz skupine dijagnoza bolesti živčanog sustava i kojima je učinjen neki operativni postupak na kralježnici/leđnoj moždini/ovojnicama (napomena: pacijenti kojima je učinjena operacija na kralježnici zbog bolesti iz grupe mišićno-skeletnog sustava ulaze u drugu PPTP grupu)

8.050,31

30

5.

01K05

Ekstrakranijalne procedure na krvnim žilama

K

01

53802, 53812, 53830, 53851, 53880, 53930, 53940, 53950, 53990, 53900, 53906

 

11.097,16

25

6.

01K06

Operacija karpalnog tunela

K

01

50432

Obuhvaća pacijente koji su liječeni kirurški i čija je glavna otpusna dijagnoza iz skupine dijagnoza bolesti živčanog sustava i kojima je učinjen postupak oslobađanja karpalnog tunela

1.466,42

7

7.

01M01

Bolesti i ozljede leđne moždine

M

G80.1, G80.2, G82, G82.0-G82.5, G83.0, S14.0, S14.1, S24.0, S24.1, S34.0, S34.1, S34.3, T09.3, T91.3

Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)

Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz stanja iz grupacije bolesti leđne moždine

5.640,69

32

8.

01M02

Neoplazme živčanog sustava

M

D33.3, D35.6, D35.5, D35.4, D33.9, D33.7, D32.9, D44.5, D33.0, D33.2, D33.1, D36.1, D33.4, D42.0, D42.1, D42.9, D43.0, D43.1, D43.2, D43.3, D43.4, D43.9, D44.6, D44.7, D32.1, C72.3, D43.7, C71.1, C70.0, C72.5, D32.0, C70.1, C71.0, C71.2, C71.3, C71.4, C71.5, C71.6, C71.7, C71.8, C71.9, C75.3, C75.5, C70.9, C72.0, C79.4, C79.3, C75.4, C72.9, C72.8, C72.4, C72.2, C72.1

Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)

Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz stanja iz grupacije neoplazmi živčanog sustava

4.815,83

24

9.

01M03

Degenerativne bolesti živčanog sustava

M

G73.0, G70.0, G73.1, G72.4, G72.3, G73.2, G71.9, G71.8, G72.8, G71.3, G71.2, G70.2, G32.8, G31.9, G31.8, G73.3, G94.0, G31.2, G31.3, G71.0, G91.8, G26, G10, P94.0, I67.3, H58.0, G95.0, G94.2, G91.9, G93.1, G81.0, G91.3, G91.2, G91.1, G91.0, G90.3, G83.8, G81.9, G81.1, G94.1, A81.9, G13.2, G12.9, G12.2, G25.9, F84.2, E75.4, E75.2, G13.8, E75.0, G12.8, A81.8, A81.2, A81.1, A81.0, A52.3, A52.1, G12.1, E75.1, G23.9, G25.8, G25.5, G25.4, G24.2, G12.0, G24.0, G20, G23.8, G23.2, G23.1, G21.1, G22, G21.9, G21.8, G21.3, G21.0, G21.2, G23.0, G24.1

Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)

Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz stanja iz grupacije degenerativnih bolesti živčanog sustava

4.750,69

29

10.

01M04

Multipla skleroza i cerebralna ataksija

M

G36.8, G37.0, G37.1, G37.2, G37.3, G37.4, G37.8, G36.1, G37.9, G37.5, G11.1, G36.0, G11.0, G11.2, G11.3, G11.4, G11.8, G11.9, G35, G36.9

Isključuje kirurškeprocedure (isključuje bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)

Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza multipla skleroza ili cerebralna ataksija.

4.909,09

24

11.

01M05

Specifične bolesti krvnih žila mozga osim tranzitornih ishemičnih ataka (TIA)

M

I61.9, I63.6, I63.5, I63.4, I63.3, I63.2, I63.1, I63.0, I62.1, I62.0, I63.8, I62.9, I63.9, I64, I68.8, I66.0, G46.8, I66.1, I66.2, I66.3, I66.4, I66.8, I67.0, I61.8, I66.9, G13.1, I60.1, G45.4, G46.3, G46.4, G46.5, G46.6, G46.7, I60.0, I60.2, I60.3, I60.4, I61.2, I61.6, I60.5, I61.3, I61.5, I61.1, I61.0, I60.9, I60.8, I60.7, I60.6, I61.4

Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)

Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz stanja iz grupacije moždanih udara.

5.271,39

30

12.

01M06

Tranzitorni ishemični atak (TIA) i okluzija cerebralnih arterija

M

G46.2, I65.9, I65.8, I65.3, I65.2, I65.0, G46.0, G45.9, G45.8, G45.2, G45.1, G45.0, G46.1, I65.1

Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)

Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz stanja iz grupacije TIA.

3.495,13

21

13.

01M07

Bolesti kranijalnih i perifernih živaca

M

E10.4, E11.4, E12.4, E13.4, E14.4, G50, G50.0, G50.1, G50.8, G50.9, G51, G51.0, G51.1, G51.2, G51.3, G51.4, G51.8, G51.9, G52, G52.0, G52.1, G52.2, G52.3, G52.7, G52.8, G52.9, G53, G53.0, G53.1, G53.2, G53.3, G53.8, G54, G54.0, G54.1, G54.2, G54.3, G54.4, G54.5, G54.6, G54.7, G54.8, G54.9, G55.0, G55.8, G56, G56.0, G56.1, G56.2, G56.3, G56.4, G56.8, G56.9, G57, G57.0, G57.1, G57.2, G57.3, G57.4, G57.5, G57.6, G57.8, G57.9, G58, G58.0, G58.7, G58.8, G58.9, G59, G59.0, G59.8, G60.0, G60.2, G60.3, G60.8, G60.9, G61.1, G61.8, G61.9, G62, G62.0, G62.1, G62.2, G62.8, G62.9, G63.0, G63.1, G63.2, G63.3, G63.4, G63.5, G63.6, G63.8, G64, G64.0, G70.1, G70.8, G70.9, G73.0, G83.4, G90, G90.0, G90.1, G90.2, G90.3, G90.8, G90.9, G99.0, G99.1, G99.8, M53.0, M53.1, M54.1, M79.2, S04.1, S04.2, S04.3, S04.4, S04.5, S04.7, S04.8, S04.9, S14.2, S14.3, S14.4, S14.5, S14.6, S24.2, S24.3, S24.4, S24.5, S24.6, S34.2, S34.4, S34.5, S34.6, S34.8, S44, S44.0, S44.1, S44.2, S44.3, S44.4, S44.5, S44.7, S44.8, S44.9, S54, S54.0, S54.1, S54.2, S54.3, S54.7, S54.8, S54.9, S64, S64.0, S64.1, S64.2, S64.3, S64.4, S64.7, S64.8, S64.9, S74, S74.0, S74.1, S74.2, S74.7, S74.8, S74.9, S84, S84.0, S84.1, S84.2, S84.7, S84.8, S84.9, S94, S94.0, S94.1, S94.2, S94.3, S94.7, S94.8, S94.9, T09.4, T11.3, T13.3, T14.4

Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)

Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz stanja koja kao glavnu kliničku osobinu imaju bolesti kranijalnih i perifernih živaca

3.416,17

21

14.

01M08

Infekcije živčanog sustava (osim virusnog meningitisa)

M

G00.3, B02.2, G00.8, B69.0, G00.1, G07, G00.0, G00.2, B58.2, B38.4, B37.5, B05.0, B02.0, B01.1, G00.9, G05.0, B00.4, B26.2, G04.2, A92.2, G06.2, G06.1, G06.0, G05.8, G05.2, G05.1, G04.8, A83.6, G01, G04.0, G03.9, G03.8, G03.2, G03.1, G03.0, G02.8, G02.1, G04.9, A27.8, A82.1, A82.0, A80.9, A80.3, A80.2, A80.0, A82.9, A39.0, A80.1, A17.9, A17.8, A17.1, A17.0, A06.6, A83.9, A89, A50.4, A85.8, A88.8, A52.2, A86, A83.0, A85.2, A85.1, A85.0, A84.9, A84.8, A83.1, A84.0, A83.8, A83.5, A83.4, A83.3, A83.2, A84.1, A88.0

Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)

Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz infekcije živčanog sustava

8.433,58

33

15.

01M09

Virusni meningitis

M

A87.2, G02.0, B26.1, B05.1, B02.1, B00.3, A87.8, A87.1, A87.0, A87.9

Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)

Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz virusne meningitise.

4.363,30

21

16.

01M10

Netraumatski stupor i koma

M

P91.4, R40.2, R40.1, R40.0, P91.9, P91.5, P91.8, P91.2, P91.1, P91.0, G93.6, G93.5, E03.5

Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)

Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz netraumatski stupor i komu

5.333,94

19

17.

01M11

Epilepsija i glavobolja

M

G40, G41, G43, G44, G93, G97, R51, R56

Isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780

Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz stanja iz grupacije epileptičnih stanja ili glavobolje.

3.013,02

17

18.

01M12

Potres mozga u osoba mlađih od 18 godina

M

S06.0

Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)

Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza potres mozga.

1.253,56

8

19.

01M13

Potres mozga u osoba starijih od 18 godina

M

S06.0

Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)

Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza potres mozga.

1.545,60

9

20.

01M14

Nespecifične cerebrovaskularne bolesti

M

G45,G45.0-G45.4,G45.8, G45.9, G46, G46.0-G46.8, I65,I65.0-I65.3, I65.8, I65.9, I66, I66.0-I66.4, I66.8, I66.9

Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)

Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz stanja iz grupacije nespecifičnih cerebrovaskularnih bolesti

3.505,58

20

21.

01M15

Hipertenzivna encefalopatija

M

I 67.4

Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)

Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza hipertenzivna encefalopatija

3.416,30

22

22.

01M16

Stereotaktička radiokirurgija Leksell Gamma Knife uređajem

M

01

 

Obuhvaća pacijente čija je glavna otpusna dijagnoza iz skupine dijagnoza bolesti živčanog sustava i kojima je učinjen postupak Leksell Gamma Knife uređajem

40.830,16

-

23.

01M17

Ostale bolesti živčanog sustava

M

01

Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)

Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija glavna otpusna dijagnoza ne ulazi niti u jednu drugu PPTP skupinu bolesti živčanog sustava.

4.576,76

26

02

Bolesti i poremećaji oka

24.

02K01

Operacije na staklastom tijelu i mrežnici

K

02

51510, 51520, 51540, 51560, 51570

Obuhvaća pacijente koji su operirani na staklastom tijelu i mrežnici unutar skupine dijagnoza očnih bolesti.

4.147,87

20

25.

02K02

Operacija katarakte

K

02

51440, 51450, 51470, 51480

 

3.228,83

13

26.

02K03

Operacija katarakte – ultrazvučna

K

02

51440, 51450, 51470, 51480

 

5.291,38

9

27.

02M01

Ostale bolesti oka

M

02

Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)

Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija glavna otpusna dijagnoza ne ulazi niti u jednu drugu PPTP skupinu bolesti oka.

1.639,90

15

03

Bolesti i poremećaji uha, nosa, usta ili grla

 

 

 

 

 

28.

03K01

Tonzilektomija

K

03

52810, 52820, 52850

 

1.468,59

7

29.

03M01

Maligna bolest uha, nosa, usta ili grla

M

C12, C13.0, C14.8, C13.9, C13.2, C14.0, C13.8, C14.2, C13.1, C11.9, C11.8, C11.3, C11.2, C11.1, C10.9, C10.8, C10.4, C30.0, D00.0, C10.3, C10.2, C11.0, C32.3, C02.0, C10.1, D38.5, D38.0, D37.0, D02.0, C76.0, C39.0, C46.2, C32.8, C30.1, C32.2, C32.1, C32.0, C31.9, C31.8, C31.3, C31.2, C31.1, C31.0, C32.9, C00.9, C10.0, C03.9, C02.2, C03.0, C02.9, C02.8, C02.4, C02.3, C04.1, C01, C04.0, C00.8, C00.6, C00.5, C00.4, C00.3, C00.2, C00.1, C00.0, C02.1, C08.0, C09.9, C09.8, C09.1, C09.0, C08.9, C03.1, C08.1, C04.8, C07, C06.9, C05.1, C08.8, C05.0, C06.8, C05.2, C05.8, C05.9, C06.0, C06.1, C06.2, C04.9

Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)

Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz malignitet uha, nosa, usta ili grla.

4.434,50

29

30.

03M02

Upala srednjeg uha i upala gornjih dišnih puteva u osoba mlađih od 18 godina

M

J03.9, J30.4, J30.3, J30.2, J30.1, J30.0, J11.1, J10.1, J06.9, J06.8, J31.0, J04.0, J32.1, J03.8, J03.0, J02.9, J02.8, J06.0, J36, T70.1, T70.0, J39.9, J39.8, J39.3, J39.0, J31.2, J37.0, J31.1, J32.9, J32.4, J32.3, J32.2, J32.8, J32.0, J02.0, J37.1, H65.1, H66.3, H66.2, H66.1, H66.0, H65.9, H65.4, H66.4, H65.2, B05.3, H65.0, B08.5, A54.5, A69.1, A56.4, J01.9, J35.0, H65.3, H73.0, A69.0, J01.3, J01.2, J01.1, J01.0, H66.9, H73.1, H70.9, H67.8, H67.0, J00, H67.1, J01.4, H68.0, H70.0, H70.1, J01.8, H70.2

Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)

Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza upala srednjeg uha i razne upale gornjih dišnih puteva.

2.609,74

14

31.

03M03

Upala srednjeg uha i upala gornjih dišnih puteva u osoba starijih od 18 godina

M

J03.9, J30.4, J30.3, J30.2, J30.1, J30.0, J11.1, J10.1, J06.9, J06.8, J31.0, J04.0, J32.1, J03.8, J03.0, J02.9, J02.8, J06.0, J36, T70.1, T70.0, J39.9, J39.8, J39.3, J39.0, J31.2, J37.0, J31.1, J32.9, J32.4, J32.3, J32.2, J32.8, J32.0, J02.0, J37.1, H65.1, H66.3, H66.2, H66.1, H66.0, H65.9, H65.4, H66.4, H65.2, B05.3, H65.0, B08.5, A54.5, A69.1, A56.4, J01.9, J35.0, H65.3, H73.0, A69.0, J01.3, J01.2, J01.1, J01.0, H66.9, H73.1, H70.9, H67.8, H67.0, J00, H67.1, J01.4, H68.0, H70.0, H70.1, J01.8, H70.2

Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)

Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza upala srednjeg uha i razne upale gornjih dišnih puteva.

1.986,60

15

32.

03M04

Gubitak ravnoteže

M

H81.9, R42, H83.2, H81.2, H83.0, T75.3, H81.3, H81.1, H81.0, H81.8, H81.4

Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)

Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz poremećaje vestibularne funkcije.

2.577,31

17

33.

03M05

Krvarenje iz nosa

M

R04.0

Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)

Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza krvarenje iz nosa.

1.752,70

16

04

Bolesti i poremećaji dišnog sustava

 

 

 

 

 

34.

04K01

Pulmektomija

K

04

53220, 53230, 53240, 53250, 53260, 53270

 

29.367,17

69

35.

04M01

Pneumonija

M

J10.0, J11.0, J12, J12.0, J12.1, J12.2, J12.8, J12.9, J13, J13.0, J14, J14.0, J15, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4, J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J15.9, J16, J16.0, J16.8, J18, J18.0, J18.1, J18.2, J18.8, J18.9

Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)

Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz razne oblike pneumonije.

4.328,25

26

36.

04M02

Kronična opstruktivna bolest pluća

M

J68.9, Q33.4, J44.1, J68.8, J68.4, J47, J44.9, J44.8, J43.9, J43.8, J43.2, J43.1, J43.0, J42, J41.8, J41.1, J44.0

Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)

Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz stanja iz grupacije kronične opstruktivne bolesti pluća.

4.228,27

26

37.

04M03

Respiratorni znakovi i simptomi

M

R06.4, R06.3, R91, R09.8, R09.3, R07.1, R06.8, J80, R06.1, R06.0, R05, R04.9, R04.8, R04.2, R06.6, R06.2

Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)

Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz nedefinirane simptome u donjem dišnom sustavu.

4.182,49

23

38.

04M04

Astma i bronhitis

M

J20.9, J20.0, J98.0, J46, J45.9, J45.8, J45.1, J45.0, J41.0, J40, J20.7, J20.6, J20.5, J20.4, J20.3, J04.1, J20.1, J20.2, J20.8

Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)

Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz stanja iz grupacije astme i akutnih upalnih bolesti bronha.

3.214,06

18

39.

04M05

Maligna bolest u dišnom sustavu

M

D38.3, D15.7, D02.3, D02.4, D02.2, D14.2, D14.3, D14.4, D02.1, D15.2, D38.6, D16.7, D19.0, D19.7, D19.9, D38.2, D38.4, D15.9, C78.3, D38.1, C38.2, C78.2, D17.4, C33, C34.0, C34.1, C34.2, C34.3, C34.8, C38.1, C38.3, C45.7, C78.1, C78.0, C34.9, C45.9, C38.4, C45.0, C39.9, C39.8, C38.8, C76.1

Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)

Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz razne oblike maligne bolesti pluća i prsne šupljine.

4.244,50

23

05

Bolesti i poremećaji cirkulacijskog sustava

 

 

 

 

 

40.

05K01

Ugradnja koronarne premosnice

K

05

53601, 53611, 53612, 53613, 53614, 53620, 53630

 

68.911,69

67

41.

05K02

Operacija aneurizme abdominalne aorte

K

05

53894, 53895, 53896

 

32.611,51

48

42.

05K03

Perkutane dijagnostičke procedure/kateterizacija srca i krvnih žila

K

05

12701, 12702, 12730, 12731, 12780

Nekirurški bolesnici kojima je učinjena dijagnostička perkutana koronarografija bez PTCA/STENT

5.815,85

12

43.

05K04

Ugradnja pacemakera

K

05

53770, 53771, 53772, 53780, 53781, 53782

VVI

17.297,82

28

44.

05K05

Ugradnja pacemakera

K

05

53770, 53771, 53772, 53780, 53781, 53782

VVIR

21.997,46

29

45.

05K06

Ugradnja pacemakera

K

05

53770, 53771, 53772, 53780, 53781, 53782

DDR

33.367,83

28

46.

05K07

PTCA/STENT

K

05

12740

Ugradnja 1 do 2 stenta

22.961,76

18

47.

05K08

PTCA/STENT

K

05

12740

Ugradnja 3 ili više stentova

29.155,98

20

48.

05K09

Operacija varikoziteta

K

05

53840, 53841

 

2.843,62

10

49.

05K10

Plastika žila nogu

K

05

53816, 53823, 53806

 

16.591,53

35

50.

05M01

Zatajenje srca i ne-traumatski šok

M

I11.0, R57.9, R57.0, I50.9, I50.1, I50.0, I13.0, I13.2

Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)

Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz stanja iz grupacije kongestivnog zatajenja srca.

3.562,94

21

51.

05M02

Srčana bolest uzrokovana aterosklerozom

M

I25.0, I25.1, I25.2, I25.5, I25.6, I25.8, I25.9, I51.0, I51.3, I51.6, I51.7, I51.8, I51.9, I99, R93.1, R94.3

Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)

Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz aterosklerotsku bolest srca.

3.872,52

23

52.

05M03

Hipertenzija

M

I10, I10.0, I11.9, I13.9, I15, I15.0, I15.2, I15.9

Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)

Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz stanja iz grupacije hipertenzije.

3.178,12

19

53.

05M04

Srčane aritmije i smetnje provođenja

M

I44, I44.0, I44.1, I44.2, I44.3, I44.4, I44.5, I44.6, I44.7, I45, I45.0, I45.1, I45.2, I45.3, I45.4, I45.5, I45.6, I45.8, I45.9, I47, I48, I48.0, I49, I49.0, I49.1, I49.2, I49.3, I49.4, I49.5, I49.8, I49.9, R00, R00.0, R00.1, R00.2, R00.8

Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)

Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz stanja iz grupacije srčane aritmije i smetnje provođenja.

2.871,42

15

54.

05M05

Angina pectoris

M

I20, I20.0, I20.1, I20.8, I20.9, I24, I24.0, I24.1, I24.8, I24.9

Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)

Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno)) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz stanja iz grupacije angine pectoris.

4.449,96

21

55.

05M06

Sinkopa i kolaps

M

R55, I95.1

Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)

Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz sinkopu i kolaps cirkulacijskog podrijetla.

3.028,11

19

56.

05M07

Bol u prsištu

M

R07.2, R07.3, R07.4, Z03.4, Z03.5

Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)

Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz stanja iz grupacije boli u prsištu koja nije do kraja dijagnostički razriješena.

3.076,03

13

57.

05M08

Akutni infarkt miokarda bez invazivnih dijagnostičkih/terapijskih postupaka

M

I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.4, I21.9

Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)

Bolesnici s dijagnozom AIM i bez kirurških postupaka i bez invazivnih dijagnostičkih postupaka (PPTP 05K03, 05K07, 05K08)

8.329,22

30

06

Bolesti i poremećaji probavnog sustava

 

 

 

 

 

58.

06K01

Apendektomija

K

06

54701

 

4.585,63

18

59.

06K02

Operacija ingvinalne hernije

K

06

55301, 55310, 55320, 55330, 55390

 

3.482,41

14

60.

06M01

Maligna bolest probavnog sustava

M

C48.2, C48.8, C76.2, C78.5, C26.0, C78.6, C78.8, C78.4, C48.1, C45.1, C26.8, C21.8, D00.1, C21.1, D37.5, C21.2, C26.9, D37.1, C21.0, C18.1, D48.4, D48.3, D37.9, D37.7, D37.3, D37.2, D00.2, D01.9, D01.7, D01.4, D01.3, D01.2, D01.1, D01.0, D37.4, C15.8, C16.9, C16.8, C16.6, C16.5, C16.4, C16.3, C17.0, C15.9, C16.2, C15.5, C15.4, C15.3, C15.2, C15.1, C18.3, C16.1, C18.9, C16.0, C19, C17.1, C18.8, C18.7, C18.6, C18.5, C18.4, C15.0, C18.2, C20, C18.0, C17.9, C17.8, C17.3, C17.2

Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)

Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz malignitet probavnog sustava.

3.693,49

18

61.

06M02

Krvarenje iz gastrointestinalnog sustava

M

K62.5, K29.0, K31.8, K55.2, K57.0, K57.1, K57.2, K57.3, K57.4, K57.5, K92.2, K57.9, K28.6, K92.0, K92.1, K27.6, K57.8, K25.6, K28.4, I98.2, K22.6, K25.0, K28.2, K25.4, K26.0, K26.2, K28.0, K26.6, K27.0, K27.2, K27.4, I85.0, K26.4, K25.2

Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)

Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz krvarenje iz probavnog sustava.

4.495,15

21

62.

06M03

Ezofagitis, gastroenteritis i sl.

M

A02.0, A03, A03.0, A03.1, A03.2, A03.3, A03.8, A03.9, A04, A04.0, A04.1, A04.2, A04.3, A04.4, A04.5, A04.6, A04.7, A04.8, A04.9, A05, A05.0, A05.1, A05.2, A05.3, A05.4, A05.8, A05.9, A06.0, A07, A07.0, A07.1, A07.2, A07.3, A07.8, A07.9, A08, A08.0, A08.1, A08.2, A08.3, A08.4, A08.5, A09, A09.0, B68, B68.0, B68.1, B68.9, B77, B77.0, B77.8, B77.9, B81, B81.0, B81.1, B81.2, B81.3, B81.4, B81.8, E73, E73.0, E73.1, E73.8, E73.9, E74, E74.0, E74.1, E74.2, E74.3, E74.4, E74.8, E74.9, K20, K20.0, K21, K21.0, K21.9, K22, K22.0, K22.1, K22.2, K22.3, K22.4, K22.5, K22.6, K22.8, K22.9, K23, K23.0, K23.1, K23.8, K29, K29.0, K29.1, K29.2, K29.3 K29.4, K29.5, K29.6, K29.7, K29.8, K29.9, K30, K30.0, K31, K31.0, K31.1, K31.2, K31.3, K31.4, K31.5, K31.6, K31.8, K31.9, K59, K59.0, K59.1, K59.2, K59.3, K59.4, K59.8, K59.9, K90, K90.0, K90.1, K90.2, K90.3, K90.4, K90.8, K90.9, K91, K91.0, K91.1, K91.2, K91.3, K91.4, K91.5, K91.8, K91.9, R10, R10.0, R10.1, R10.2, R10.3

Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)

Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz razne oblike bolesti probavnog sustava.

2.104,59

12

63.

06M04

Ostale bolesti gastrointestinalnog sustava

M

A18.3, A21.3, A22.2, A42.1, A51.1, A54.6, A56.3, B05.4, D12.0, D12.1, D12.2, D12.3, D12.4, D12.5, D12.6, D12.7, D12.8, D12.9, D13.0, D13.1, D13.2, D13.3, D13.9, D17.5, D19.1, D20.0, D20.1, I84.0, I84.1, I84.2, I84.3, I84.4, I84.5, I84.6, I84.7, I84.8, I84.9, I85.9, I86.4, I88.0, I98.2, K23.0, K35.0, K35.1, K35.9, K36, K37, K38.0, K38.1, K38.2, K38.3, K38.8, K38.9, K40.0, K40.1, K40.2, K40.3, K40.4, K40.9, K41.0, K41.1, K41.2, K41.3, K41.4, K41.9, K42.0, K42.1, K42.9, K43.0, K43.1, K43.9, K44.1, K45.0, K45.1, K45.8, K46.0, K46.1, K46.9, K52.0, K52.1, K55.0, K55.1, K55.2, K55.8, K55.9, K57.0, K57.2, K57.4, K57.8, K59.3, K60.0, K60.1, K60.2, K60.3, K60.4, K60.5, K61.0, K61.1, K61.2, K61.3, K61.4, K62.0, K62.1, K62.2, K62.3, K62.4, K62.6, K62.7, K62.8, K62.9, K63.0, K63.1, K63.2, K63.3, K63.4, K63.8, K63.9, K65.0, K65.8, K65.9, K66.0, K66.1, K66.8, K66.9, K67.0, K67.1, K67.2, K67.3, K67.8, K91.3, K91.4, K91.8, K91.9, K92.8, K92.9, K93.0, K93.1, K93.8, N82.2, N82.3, N82.4, Q39.0, Q39.1, Q39.2, Q39.3, Q39.4, Q39.5, Q39.6, Q39.8, Q39.9, Q40.0, Q40.1, Q40.2, Q40.3, Q40.8, Q40.9, Q41.0, Q41.1, Q41.2, Q41.8, Q41.9, Q42.0, Q42.1, Q42.2, Q42.3, Q42.8, Q42.9, Q43.1, Q43.2, Q43.3, Q43.4, Q43.5, Q43.6, Q43.7, Q43.8, Q43.9, Q45.8, Q45.9, Q79.2, Q79.3, Q79.4, Q79.5, Q89.3, R19.3, S36.3, S36.4, S36.5, S36.6, T18.1, T18.2, T18.3, T18.4, T18.5, T18.8, T18.9, T28.1, T28.2, T28.6, T28.7, T91.5, Z43.1, Z43.2, Z43.3, Z43.4

Z46.5

Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)

Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija glavna otpusna dijagnoza ne ulazi niti u jednu drugu PPTP skupinu bolesti GI sustava.

2.669,65

13

07

Bolesti i poremećaji hepatobilijarnog sustava i gušterače

 

 

 

 

 

64.

07K01

Kolecistektomija

K

07

55110

 

6.768,83

16

65.

07M01

Ciroza i alkoholni hepatitis

M

K70.1, K70.2, K70.3,

K70.4, K70.9, K74.3,

K74.4, K74.5, K74.6

Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)

Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz alkoholne bolesti jetre.

5.332,02

30

66.

07M02

Maligna bolest hepatobilijarnog sustava i gušterače

M

C78.7, C25.0, C25.2, C25.3, C25.4, C25.7, C25.9, C24.9, D01.5, C25.8, C22.1, D37.6, C25.1, C22.0, C24.8, C22.2, C22.3, C22.4, C22.7, C22.9, C23, C24.0, C24.1

Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)

Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz malignu bolest hepatobilijarnog sustava ili gušterače.

4.777,19

21

67.

07M03

Poremećaji bilijarnog sustava

M

K83.0, S36.1, K83.8, K82.9, K83.1, K83.2, K83.4, K83.9, K87.0, K91.5, Q44.2, R93.2, K83.3, K82.8, Q44.3, K80.3, K82.4, K83.5, K80.2, K80.4, K80.5, K80.8, K81.0, K81.1, K82.2, K81.8, K81.9, K82.0, K82.1, K80.0, K80.1, K82.3

Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)

Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija glavna otpusna dijagnoza ne ulaze niti u jednu drugu PPTP skupinu bolesti i poremećaja bilijarnog sustava i gušterače.

4.042,88

21

68.

07M04

Bolesti jetre osim maligniteta i ciroze

M

A06.4, B15, B15.0, B15.9, B16, B16.0, B16.1, B16.2, B16.9, B17, B17.0, B17.1, B17.2, B17.8, B18, B18.0, B18.1, B18.2, B18.8, B18.9, B19, B19.0, B19.9, B58.1, B65.1, B66.0, B66.1, B66.3, B66.5, B67.0, B67.5, B67.8, B94.2, D13.4, D13.5, E80.4, E80.5, E80.6, E80.7, I81, I81.0, I82.0, K70, K70.0, K71, K71.0, K71.1, K71.2, K71.3, K71.4, K71.5, K71.6, K71.7, K71.8, K71.9, K72, K72.0, K72.1, K72.9, K73, K73.0, K73.1, K73.2, K73.8, K73.9, K74.0, K74.1, K74.2, K75, K75.0, K75.1, K75.2, K75.3, K75.8, K75.9, K76, K76.0, K76.1, K76.2, K76.3, K76.4, K76.5, K76.6, K76.7, K76.8, K76.9, K77, K77.0, K77.8, Q44.6, Q44.7, R16.0, R16.2, R17, R17.0, R82.2, R94.5, S36.1, T86.4, Z22.5, Z94.4, Z94.8

Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)

Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz bolesti jetre osim maligniteta i ciroze jetre.

4.140,80

19

08

Bolesti i poremećaji mišićno koštano vezivnog sustava

 

 

 

 

 

69.

08K01

Ugradnja kompletne endoproteze kuka – bescementna

K

08

58150

 

28.018,76

45

70.

08K02

Ugradnja kompletne endoproteze kuka – cementna

K

08

58150

 

22.277,95

48

71.

08K03

Zamjena rasklimane endoproteze kuka

K

08

58151

 

27.447,05

55

72.

08K04

Ugradnja parcijalne endoproteze kuka

K

08

58152

 

17.076,57

49

73.

08K05

Artroplastika koljena

K

08

58142

 

29.437,86

45

74.

08K06

Fuzija kralježaka

K

08

58102, 58103, 58104

 

24.433,44

32

75.

08K07

Prijelom bedrene kosti-kirurško liječenje

K

S72, S72.0, S72.1, S72.2, S72.3, S72.4, S72.7, S72.8, S72.9

57801-57941

Obuhvaća pacijente koji su liječeni kirurški zbog prijeloma bedrene kosti osim totalne ili parcijalne endoproteze kuka

10.766,26

45

76.

08K08

Procedure na šaci ili zapešću, osim velike operacije zgloba

K

08

57905, 57906, 58052, 58053, 58054, 58232, 58233, 58234, 58235, 58236, 58240, 58241, 58245, 58250, 58251, 58252, 58253, 58260, 58261, 58262, 58263, 58270, 58271, 58272, 58273, 58274, 58275, 58276, 58280, 58290, 58291, 58292, 58402, 58411, 58420

Obuhvaća pacijente koji su liječeni kirurški nekom procedurom na šaci ili zapešću, osim zamjene zgloba, i čija je glavna otpusna dijagnoza iz grupacije bolesti mišićno-koštano-vezivnog sustava.

3.095,57

12

77.

08K09

Operacija meniska

K

08

58040

 

5.388,35

10

78.

08K10

Operacija halux valgusa

K

08

57820

 

5.432,06

14

79.

08K11

Operacija hernije diska

K

08

58101, 50301

 

14.823,07

31

80.

08M01

Prijelomi, iščašenja, uganuća i nategnuća nadlaktice i potkoljenice

M

M22.0, M22.1, M23.2, M23.3, M23.6, M23.8, M23.9, S42, S42.0, S42.1, S42.2, S42.3, S42.4, S42.7, S42.8, S42.9, S43, S43.0, S43.1, S43.2, S43.3, S43.4, S43.5, S43.6, S43.7, S46, S46.0, S46.1, S46.2, S46.3, S46.7, S46.8, S46.9,S53.0, S53.1, S82, S82.0, S82.1,S82.2, S82.3, S82.4, S82.5, S82.6, S82.7, S82.8, S82.9, S83, S83.0, S83.1, S83.2, S83.3, S83.4, S83.5, S83.6, S83.7, S86, S86.0, S86.1, S86.2, S86.3, S86.7, S53.1, S82, S82.0, S82.1,S82.2, S82.3, S82.4, S82.5, S82.6, S82.7, S82.8, S82.9, S83, S83.0, S83.1, S83.2, S83.3, S83.4, S83.5, S83.6, S83.7, S86, S86.0, S86.1, S86.2, S86.3, S86.7, S86.8, S86.9, S92.0, S92.1, S93.0, S93.2, S93.4, S96, S96.0, S96.1, S96.2, S96.7, S96.8, S96.9, T02.2, T02.3, T10, T10.0, T10.1, T12, T12.0, T12.1

Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)

Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz ozljede nadlaktice, ramena i potkoljenice.

1.918,99

13

81.

08M02

Prijelomi, iščašenja, uganuća i nategnuća podlaktice, šake i stopala

M

M24.3, S03.3, S52, S52.0, S52.1, S52.2, S52.3, S52.4, S52.5, S52.6, S52.7, S52.8, S52.9, S53.2, S53.3, S53.4, S56, S56.0, S56.1, S56.2, S56.3, S56.4, S56.5, S56.7, S56.8, S62, S62.0, S62.1, S62.2, S62.3, S62.4, S62.5, S62.6, S62.7, S62.8, S63, S63.0, S63.1, S63.2, S63.3, S63.4, S63.5, S63.6, S63.7, S66, S66.0, S66.1, S66.2, S66.3, S66.4, S66.5, S66.6, S66.7, S66.8, S66.9, S92.2, S92.3, S92.4, S92.5, S92.7

S92.9, S93.1, S93.3, S93.5, S93.6, T03.2, T03.3, T03.4, T03.8, T03.9, T11.2, T13.2, T14.2, T14.3, T92.3, T93.3

Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)

Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz ozljede podlaktice, šake i stopala.

2.167,91

16

82.

08M03

Prijelom bedrene kosti-konzervativno liječenje

M

S72, S72.0, S72.1, S72.2, S72.3, S72.4, S72.7, S72.8, S72.9

Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)

Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza prijelom bedrene kosti

3.420,13

19

83.            

08M04

Bolesti vezivnog tkiva

M

E85.3, E85.4, E85.8, E85.9, I00, I73.0, I77.6, I79.1, L40.5, M02.3, M05.0, M05.2, M05.3, M05.8, M05.9, M06.0, M06.1, M06.8, M06.9, M08.0, M30, M30.0, M30.1, M30.2, M30.3, M30.8, M31.0, M31.1, M31.4, M31.5, M31.6, M31.8, M31.9, M32, M32.0, M32.1, M32.8, M32.9, M33, M33.0, M33.1, M33.2, M33.9, M34, M34.0, M34.1, M34.2, M34.8, M34.9, M35, M35.0, M35.1, M35.2, M35.3, M35.4, M35.5, M35.6, M35.7, M35.8, M35.9, M45

Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)

Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz razne oblike bolesti vezivnog tkiva

5.525,51

30

84.            

08M05

Bolesti leđa, traume leđa, simptomi u leđima

M

G55.1, G55.2, M40, M40.0, M40.1, M40.2, M40.3, M40.4, M40.5, M41, M41.0, M41.1, M41.2, M41.3, M41.4, M41.5, M41.8, M41.9, M42.1, M43, M43.0, M43.1, M43.2, M43.3, M43.4, M43.5, M43.6, M43.8, M43.9, M46.0, M46.1, M46.2, M46.3, M46.4, M46.5, M46.8, M46.9, M47, M47.0, M47.1,

Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)

Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz bolesti leđa, traume leđa i simptome u leđima.

2.786,45

18

 

 

 

 

M47.2, M47.8, M47.9, M48.0, M48.1, M48.2, M48.3, M48.8, M48.9, M49.3, M50, M50.0, M50.1, M50.2, M50.3, M50.8, M50.9, M51, M51.0, M51.1, M51.2, M51.3, M51.4, M51.8, M51.9, M53.2, M53.3, M53.8, M53.9, M54.2, M54.3, M54.4, M54.5, M54.6, M54.8, M54.9, M96.1, M99.1 M99.3, M99.4, M99.5, M99.6, M99.7, Q76.2, Q76.3, Q76.4, S12, S12.0, S12.1, S12.2, S12.7, S12.8, S12.9, S13.0, S13.1, S13.2 S13.3, S13.4, S22.0, S22.1, S23.0, S23.2, S23.3, S32.0, S32.1, S32.2, S33.0, S33.1, S33.2, S33.3, S33.5, S33.6, T03.0, T03.1, T08, T08.0, T08.1, T09.2, T91.1, T91.2

 

 

 

 

09

Bolesti i poremećaji kože, potkožnog tkiva i dojke

 

 

 

 

 

85.

09K01

Mastektomija

K

09

58601, 58610, 58620, 58630, 58640

 

7.812,79

22

86.

09M01

Ozljeda kože, potkožnog tkiva i dojke

M

S00.0, S00.3, S00.4, S00.5, S00.7, S00.8, S00.9, S01.0, S01.4, S01.7, S01.8, S01.9, S08.0, S10.0, S10.1, S10.7, S10.8, S10.9, S11.7, S11.8, S11.9, S20.0, S20.1, S20.2, S20.3, S20.4, S20.7, S20.8, S21.0, S21.1, S21.2, S21.7, S21.8, S21.9, S30.0, S30.1, S30.7, S30.8, S30.9, S31.0, S31.1, S31.7, S31.8, S40.0, S40.7, S40.8, S40.9, S50.0, S50.1, S50.7, S50.8, S50.9, S51.0, S51.7, S51.8, S51.9, S60.0, S60.1, S60.2, S60.7, S60.8, S60.9, S61.0, S61.1, S61.7, S61.8, S61.9, S70.0, S70.1, S70.7, S70.8, S70.9, S71.0, S71.1, S71.7, S71.8, S80.0, S80.1, S80.7, S80.8, S80.9, S81.0, S81.7, S81.8, S81.9, S90.0, S90.1, S90.2, S90.3, S90.7, S90.8, S90.9, T00.0, T00.1, T00.2, T00.3, T00.6, T00.8, T00.9, T01.0, T01.1, T01.2, T01.3, T01.6, T01.8, T01.9, T09.0, T09.1, T11.0, T11.1, T13.0, T13.1, T14.0, T14.1, T90.0, T90.1, T91.0, T92.0, T93.0

Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)

Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz ozljede kože, potkožnog tkiva i dojke.

1.465,32

9

87.

09M02

Upala kože i potkožnog tkiva

M

A26.0, A46, B43.2, B78.1, I89.1, L01.0, L01.1, L02.0, L02.1, L02.2, L02.3, L02.4, L02.8, L02.9, L03.0, L03.1, L03.2, L03.3, L03.8, L03.9, L05.0, L05.9, L08.0, L08.8, L08.9, L44.4, L88, L98.0, L98.3

Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)

Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz cellulitis i slična stanja.

3.346,66

24

88.

09M03

Kronične rane na koži

M

L89, L89.0, L97

L97.0, L98.4

Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)

Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz kronične rane na koži.

4.377,63

28

10

Bolesti i poremećaji žlijezda sa unutrašnjim izlučivanjem, bolesti prehrane i bolesti metabolizma

 

 

 

 

 

89.

10M01

Dijabetes

M

P70.2, E13.7, E13.8, E13.9, E14.0, E14.1, E14.6, E14.7, E14.9, E13.6, E11.6, E14.8, E10.9, E10.1, E10.6, E11.8, E10.8, E13.1, E11.0, E11.1, R81, E11.7, E11.9, E13.0, E10.7

Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)

Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz dijabetes mellitus.

3.590,84

23

11

Bolesti i poremećaji bubrega i mokraćnog sustava

 

 

 

 

 

90.

11K01

Transuretralne procedure

K

11

55601, 55701, 55730, 55731

Obuhvaća pacijente koji su liječeni kirurški transuretralnom procedurom i čija je dijagnoza iz grupacije bolesti bubrega i mokraćnog sustava. Ova PPTP grupa NE obuhvaća pacijente koji su liječeni zbog bolesti prostate.

4.608,02

17

91.

11K02

Procedure kod inkontinencije žene

K

11

55920, 55930

Obuhvaća pacijentice koje su liječene kirurški i čija je dijagnoza iz grupacije bolesti bubrega i mokraćnog sustava. Obuhvaća i pacijentice koje su liječene sling metodom zbog statičke (stresne) inkontinecije

5.561,17

17

92.

11M01

Zatajenje bubrega

M

N19, D59.3, R34, N18.9, N18.8, N18.0, N17.9, N17.2, N17.1, N17.0, I13.1, I12.0, T79.5, N17.8

Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)

Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz zatajenje bubrega.

5.322,79

20

93.

11M02

Infekcije bubrega i mokraćnog sustava

M

N39.0, N33.8, N30.3, N30.8, N30.9, N33.0, N30.2, N34.0, N34.1, N34.2, B65.0, N37.0, N30.1, N34.3, N11.1, A18.1, A98.5, N30.0, N10, N11.8, N11.9, N12, N13.5, N13.6, N13.8, N15.1, N29.0, B90.1

Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)

Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz infekcije bubrega i mokraćnog sustava.

3.822,85

21

94.

11M03

Kamenci u mokraćnom sustavu

M

N13.0, N13.1, N13.2, N13.3, N13.4, N20.0, N20.1, N20.2, N20.9, N21.0, N21.1, N21.8, N21.9, N22.0, N22.8, N23

Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)

Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz opstrukcije i kamence u mokraćnom sustavu.

1.974,08

9

12

Bolesti i poremećaji muškog spolnog sustava

 

 

 

 

 

95.

12K01

Otvorena adenomektomija prostate

K

12

56012, 56013, 56020, 56040

 

11.195,55

40

96.

12K02

Transuretralna prostatektomija

K

12

56010, 56011

Obuhvaća pacijente kojima je obavljena prostatektomija zbog bolesti muškog spolnog sustava. Grupa obuhvaća samo transuretralne procedure.

5.885,20

23

97.

12M01

Maligne bolesti muškog spolnog sustava

M

D40.7, C63.9, C76.3, C79.8, D07.4, D07.5, D07.6, D40.9, D40.1, C63.8, C62.9, D40.0, C60.2, C63.7, C60.1, C60.8, C60.9, C61, C62.1, C63.1, C63.0, C60.0, C62.0, C63.2

Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)

Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz maligne bolesti muškog spolnog sustava

3.320,39

17

13

Bolesti i poremećaji ženskog spolnog sustava

 

 

 

 

 

98.

13K01

Radikalna histerektomija, vulvektomija

K

13

56830, 56850, 56870, 57140

Obuhvaća pacijentice koje su liječene kirurški radikalnim operacijama na uterusu i vulvi i čija je dijagnoza iz grupacije bolesti ženskog spolnog sustava.

8.100,65

31

99.

13K02

Procedure na uterusu i ovarijima zbog maligne bolesti

K

C56, C57.0, C57.1, C57.2, C57.3, C57.4, D39.1

56501, 56520, 56550, 56560, 56570, 56590, 56591, 56601, 56620, 56640, 56660, 56670, 56690, 56710, 56720, 56740, 56750, 56810, 56820, 56840, 56851, 56860, 56910, 56930, 56941, 56950, 56991

Obuhvaća pacijentice koje su liječene kirurški, ne-radikalnim operacijama na uterusu i adneksima, i čija je dijagnoza malignitet na uterusu i adneksima.

13.886,52

46

100.

13K03

Procedure na uterusu i ovarijima zbog maligne bolesti, osim maligne bolesti uterusa i ovarija

K

C52, C55, C58, C51.0, C51.1, C51.2, C51.8, C51.9, C53.0, C53.1, C53.8, C53.9, C54.0, C54.1, C54.2, C54.3, C54.8, C54.9, C57.7, C57.8, C57.9, C76.3, C79.6, D06.0, D06.1, D06.7, D06.9, D07.0, D07.1, D07.2, D07.3, D39.0, D39.2, D39.7, D39.9

56501, 56520, 56550, 56560, 56570, 56590, 56591, 56601, 56620, 56640, 56660, 56670, 56690, 56710, 56720, 56740, 56750, 56810, 56820, 56840, 56851, 56860, 56910, 56930, 56941, 56950, 56991

Obuhvaća pacijentice koje su liječene kirurški, ne-radikalnim operacijama na uterusu i adneksima, i čija je dijagnoza malignitet iz grupacije bolesti ženskog spolnog sustava, osim maligniteta na uterusu i adneksima.

4.548,38

21

101.

13K04

Procedure na uterusu i ovarijima (isključuje malignu bolesti)

K

13

56501, 56520, 56550, 56560, 56570, 56590, 56591, 56601, 56620, 56640, 56660, 56670, 56690, 56710, 56720, 56740, 56750, 56810, 56820, 56840, 56851, 56860, 56910, 56930, 56941, 56950, 56991

Obuhvaća pacijentice koje su liječene kirurški, ne-radikalnim operacijama na uterusu i adneksima, i čija glavna otpusna dijagnoza nije malignitet na uterusu i adneksima.

4.642,70

15

102.

13M01

Maligne bolesti ženskog spolnog sustava

M

D39.7, C57.0, C57.1, C57.2, C57.3, C57.4, C57.8, C58, C76.3, C79.6, C79.8, D39.0, C56, D39.2, C57.7, D39.9, D39.1, C51.1, C57.9, C55, C51.0, C51.2, C51.8, C51.9, C52, C53.0, C54.3, C53.8, C53.9, C54.0, C54.1, C54.2, C54.8, C54.9, C53.1

Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)

Obuhvaća pacijentice koje su liječene nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz maligne bolesti ženskog spolnog sustava.

3.126,62

14

14

Trudnoća, porod i babinje

 

 

 

 

 

103.

14K01

Jednoplodno rađanje carskim rezom

K

14

57410, 57420, 57430, 57440

 

6.908,81

25

104.

14M01

Jednoplodni spontani porođaj

M

O80, O80.0

 

Obični porođaj, isključuje kirurške postupke i asistirani porođaj

2.789,33

13

105.

14M02

Jednoplodni spontani porođaj – porod u kadi

M

O80, O80.0

 

Obični porođaj, isključuje kirurške postupke i asistirani porođaj

4.354,34

16

106.

14M03

Pobačaj

M

O02.1, O03.0, O03.1, O03.2, O03.3, O03.4, O03.5, O03.6, O03.7, O03.8, O03.9, O04.0, O04.1, O04.2, O04.3, O04.4, O04.5, O04.6, O04.7, O04.8, O04.9, O05.0, O05.1, O05.2, O05.3, O05.4, O05.5, O05.6, O05.7, O05.8, O05.9, O06.0, O06.1, O06.2, O06.3, O06.4, O06.5, O06.6, O06.7, O06.8, O06.9, O07.0, O07.1, O07.2, O07.3, O07.4, O07.5, O07.6, O07.7, O07.8, O07.9, Z64.0

Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)

Obuhvaća pacijentice koje su liječene nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz spontani ili inducirani pobačaj.

 

1.025,47

5

16

Bolesti i poremećaji krvi, krvotvornih organa i imunološkog sustava

 

 

 

 

 

107.

16M01

Bolesti crvenih krvnih stanica

M

D61.1, D61.2, D61.3, D61.8, D61.9, D62, D63.0, D64.0, D59.9, D63.8, D61.0, D60.9, D60.8, D59.4, D60.0, D59.8, D59.6, D59.5, D64.1, P55.9, D60.1, D59.2, D51.3, T80.9, T80.8, T80.4, T80.3, R71, P61.4, P61.3, P55.1, P55.8, D64.2, P55.0, E83.1, D74.9, D74.8, D74.0, D64.9, D64.8, D64.4, D64.3, P61.2, D51.8, D55.1, D55.0, D53.9, D53.2, D53.0, D52.9, D52.8, D52.1, D55.2, D50.0, D53.8, D51.9, D51.2, D51.1, D51.0, D50.9, D50.8, D50.1, D59.1, D52.0, D57.3, D59.0, D58.9, D58.8, D58.2, D58.1, D53.1, D57.8, D55.3, D57.2, D57.1, D57.0, D55.9, D58.0, D55.8, D56.9, D56.0, D56.1, D56.2, D56.3, D56.4, D56.8

Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)

Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz bolesti crvenih krvnih stanica.

4.225,05

20

17

Maligne hematološke bolesti i nediferencirani tumori

 

 

 

 

 

108.

17M01

Limfom i neakutna leukemija

M

C93.9, C96.2, C96.1, C95.9, C95.7, C95.2, C95.1, C94.7, C94.5, C94.4, C94.3, C94.1, C96.9, C93.7, C93.2, C93.1, C92.9, C92.7, C92.3, C92.2, C92.1, C91.9, C94.2, D47.0, C84.0, R77.9, R77.8, R77.2, R77.1, R77.0, D89.1, D47.9, D47.7, C96.3, D47.1, C96.7, D46.9, D46.7, D46.4, D46.3, D46.2, D46.1, D46.0, D45, C91.7, D47.3, C82.2, C83.8, C83.7, C83.6, C91.5, C83.4, C84.2, C83.2, C83.1, C83.0, C83.9, C82.7, C83.5, C82.1, C82.0, C81.9, C81.7, C81.3, C81.2, C81.1, C81.0, C46.3, C26.1, C82.9, C90.0, C91.4, C91.3, C91.2, C91.1, C83.3, C90.1, C88.9, C88.7, C88.3, C88.2, C84.5, C90.2, C88.1, C84.4, C84.1, C85.0, C85.1, C85.7, C85.9, C88.0, C84.3

Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)

Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz limfom i neakutne leukemije.

5.159,17

22

20

Korištenje alkohola i droga i organski inducirane mentalne bolesti

 

 

 

 

 

109.

20M01

Ovisnost o alkoholu i drogama, detoksikacija i simptomatsko liječenje

M

F10.0, F10.1, F10.3, F11.0, F11.1, F11.3, F12.0, F12.1, F12.3, F13.0, F13.1, F13.3, F14.0, F14.1, F14.3, F15.0, F15.1, F15.3, F16.0, F16.1, F16.3, F18.0, F18.1, F18.3, F19.0, F19.1, F19.3, F55, R78.0

Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)

Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz akutne intoksikacije i druga akutna stanja vezana uz upotrebu alkohola i droga.

1.437,31

8

21

Ozljede, otrovanja i toksična djelovanja lijekova

 

 

 

 

 

110.

21M01

Otrovanja i toksična djelovanja lijekova

M

T36.0- T36.9, T37.0- T37.9, T38.0-T38.9, T39.0- T39.9, T40.0-T40.9, T41.0- T41.5, T42.0-T42.8, T43.0-T43.9, T44.0-T44.9, T45.0- T45.9, T46.0-T46.9, T47.0- T47.9, T48.0-T48.7, T49.0-T49.9, T50.0-T50.9, T51.0-T51.9, T52.0-T52.9, T53.0- T53.9, T54.0-T54.9, T55, T56.0- T56.9, T57.0-T57.9, T58, T59.0-T59.9, T60.0-T60.9, T61.0-T61.9, T62.0- T62.9, T63.0- T63.9, T65.0-T65.9, T88.7

Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)

Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija glavna dijagnoza odgovara otrovanju ili toksičnom djelovanju lijeka.

1.869,31

8

99

Ostalo

 

 

 

 

 

111.

99K01

Transplantacija jetre

K

 

 

 

236.281,35

-

112.

99K02

Transplantacija srca

K

 

53750

 

200.559,47

-

113.

99K03

Transplantacija pluća

K

 

 

 

266.769,95

-

114.

99K04

Transplantacija bubrega

K

 

55551

 

59.485,48

-

115.

99K05

Transplantacija koštane srži

K

 

 

 

96.853,38

-

116.

99K06

Transplantacija rožnice

K

 

51250

 

5.304,11

31

* K Označava kirurške PPTP grupe, a M označava medicinske PPTP grupe.
** Uključuje sve postupke, potrošni medicinski materijal i lijekove, te troškove smještaja i prehrane. Za zdravstvene ustanove: kliničke bolničke centre, kliničke bolnice i klinike cijena se uvećava za 10%«.
*** 175 kuna po svakom danu nakon graničnog trim dana.

 

Tablica 3.c Postupci pripreme donora u svrhu eksplantacije i eksplantacija

R. br.

Šifra

Naziv PPTP-a

Cijena

1.

99K07

Multiorganska eksplantacija

42.840,00

2.

99K08

Eksplantacija bubrega

32.130,00

3.

99K09

Multiorganska eksplantacija i eksplantacija tkiva

53.550,00


Članak 42.

Na razini primarne zdravstvene djelatnosti, a u skladu s odredbama standarda iz Pravilnika cijena se utvrđuje primjenom iznosa po osiguranoj osobi osim za djelatnost hitne medicinske pomoći, zdravstvene njege bolesnika, patronažne zdravstvene zaštite, higijensko-epidemiološke zaštite i ljekarništva.

Članak 43.

U djelatnosti opće/obiteljske medicine obvezno se u okviru pripadajućeg godišnjeg novčanog iznosa sredstava utvrđenog u skladu sa člankom 42. ove Odluke provode i preventivni pregledi osiguranih osoba starijih od 50 godina koje u zadnje 2 godine nisu obavile klinički pregled i/ili dijagnostičku obradu.
Način organiziranja i redoslijed pozivanja osiguranih osoba iz stavka 1. ovog članka određuje sam ugovorni doktor poštujući pri tome prednost osoba starijih od 60 godina, ako ne postoje epidemiološki ili drugi razlozi za drugačije postupanje ugovornog doktora.
Preventivni pre­gled u općoj/obite­ljskoj medicini obuhvaća postupke utvrđene u tiskanici – Izvješće o provedenom preventivnom pre­gledu osigurane osobe starije od 50 godina, utvrđenoj općim aktom Zavoda.
Zavod će doktorima ugovorenim u djelatnosti opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece i zdravstvene zaštite žena plaćati za izvršene terapijske postupke (PPTP) utvrđene u članku 41. tablici 1.c. ove Odluke prema cijeni koja je za te postupke utvrđena istom tablicom.
Ukupni godišnji iznos ispostavljenih računa za izvršene terapijske postupke iz stavka 4. ovog članka po timu u djelatnosti opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece i zdravstvene zaštite žena ne može biti veći od maksimalnog godišnjeg iznosa dodatnih novčanih sredstava utvrđenog u članku 41. tablici 1.a. ove Odluke.
Ugovorni doktori medicine koji su već dostigli maksimalni godišnji iznos dodatnih novčanih sredstava utvrđenih u stavku 5. ovog članka obvezni su i dalje tijekom cijele kalendarske godine osigurati osiguranim osobama Zavoda kontinuiranost i dostupnost zdravstvene zaštite iz stavka 4. ovog članka.
Iznimno, doktorima medicine u zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima ugovorenim u djelatnosti opće/obiteljske medicine, koji provode primarnu zdravstvenu zaštitu u ordinacijama koje se nalaze u domovima umirovljenika, odnosno u ustanovama socijalne skrbi, maksimalni godišnji iznos dodatnih novčanih sredstava iz stavka 5. ovog članka može biti uvećan do 50%.

Članak 44.

Medicinsko biokemijskim laboratorijima ugovorenim na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti plaćaju se i usluge izvršenih preventivnih pregleda osiguranih osoba starijih od 50 godina koje u zadnje 2 godine nisu obavile klinički pregled i/ili dijagnostičku obradu.
Preventivni pre­gledi u laboratorijskoj dijagnostici obuhvaćaju dijagnostičke pretrage: sedimentaciju, hemoglobin, glukozu i hemokult, utvr­­đene u tiskanici – Uputnica za preventivne laboratorijske pretrage osiguranih osoba starijih od 50 godina, utvrđenoj Pravilima ugovaranja.

Članak 45.

Za provođenje stomatološke zdravstvene zaštite (polivalentne) na primarnoj razini, uz cijene utvrđene u članku 42. ove Odluke obračunavaju se i troškovi zubotehničara za stomatološko-protetska pomagala, ortodontske uređaje, udlage, resekcijske proteze, epiteze i opturatore (u daljnjem tekstu: stomatološko pomagalo), posebice za svako naručeno i izrađeno stomatološko pomagalo za osigurane osobe u skladu s Pravilnikom o ortopedskim i drugim pomagalima i općim aktom Zavoda o utvrđivanju cijene rada i materijala zubotehničara za izdradu stomatoloških pomagala za osigurane osobe.
Troškovi zubotehničara iz stavka 1. ovog članka naknađuju se ugovornoj zdravstvenoj ustanovi za radnika doktora stomatologije i ugovornom privatnom doktoru stomatologije osnovom ispostavljenih osobnih računa, a prema ovjerenim potvrdama o izradi ili popravku stomatološkog pomagala.
Ugovorna zdravstvena ustanova za radnika doktora stomatologije, te ugovorni privatni doktor stomatologije obvezan je platiti zubotehničaru troškove za izrađeno stomatološko pomagalo odmah, a najkasnije u roku od 5 dana računajući od dana zaprimanja sredstava za ispostavljene i priznate osobne račune za izrađeno stomatološko pomagalo od strane Zavoda.

Članak 46.

Cijena rada zubotehničara za izradu stomatološkog pomagala utvrđuje se za svaku kalendarsku godinu na osnovi broja bodova iz Odluke o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi (u daljnjem tekstu: Popis postupaka) koji su utvrđeni za zubotehničara za svako pojedino stomatološko pomagalo i vrijedeće cijene boda iz članka 41. tablica 1.a pod točkom 4.2 i tablica 2. pod točkom 1.3 ove Odluke, te cijene materijala zubotehničara za izradu pomagala.
Cijena rada i materijala za izradu stomatoloških pomagala utvrđena na način propisan stavkom 1. ovog članka za 2007. godinu utvrđena je u tablici1. i tablici 2. kako slijedi:

Tablica 1.

Šifra
pomagala

Šifra usluge zuboteh.iz Popisa postupaka

Naziv pomagala

Vremenski normativ
(min)

Broj bodova

Vrijednost boda

Cijena rada (5 x 6)

Cijena materijala

Ukupna cijena
(7 + 8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

52332

52389

lijevana nadogradnja

27

3,40

6,74

22,92

10,20

33,12

 

52342

52391

fasetirana krunica

160

20,16

6,74

135,88

60,50

196,38

 

52344

52392

krunica metalna jednodijelna lijevana

130

16,38

6,74

110,40

49,10

159,50

 

52359

52368

modificirana fasetirana krunica

180

26,28

6,74

177,13

72,60

249,73

 

52369

52469

modificirana krunica jednodijelna lijevana

170

24,82

6,74

167,29

54,67

221,96

 

52380

52395

izrada nove fasete

50

6,30

6,74

42,46

18,90

61,36

 

93004

93017

djelomična proteza akrilatna do 10 elemenata

400

50,40

6,74

339,70

151,20

490,90

 

93005

93018

djelomična proteza akrilatna preko 10 elemenata

470

59,22

6,74

399,14

177,60

576,74

 

93006

93019

metalna lijevana proteza djelomična

430

62,78

6,74

423,14

279,60

702,74

*

310

39,06

6,74

263,26

151,20

414,46

**

740

101,84

6,74

686,40

430,80

1.117,20

 

93007

93011

totalna zubna proteza s metalnom bazom

430

62,78

6,74

423,14

279,60

702,74

***

400

50,40

6,74

339,70

166,32

506,02

****

830

113,18

6,74

762,83

445,92

1.208,75

 

93008

93020

totalna zubna proteza

400

58,40

6,74

393,62

150,90

544,52

 

93014

93022

podlaganje totalne proteze

80

10,08

6,74

67,94

30,20

98,14

 

93080

93023

reparatura proteze (prijelom i 1 element)

54

6,80

6,74

45,83

20,40

66,23

 

93081

93024

reparatura s 2 ili više elemenata

100

12,60

6,74

84,92

37,80

122,72

 

*Cijena rada i materijala za metalnu lijevanu protezu djelomičnu pri izradi lijevanih elemenata s lijevanom bazom
**Cijena rada i materijala za metalnu lijevanu protezu djelomičnu pri izradi akrilatne nadgradnje
*** Cijena rada i materijala za totalnu zubnu protezu s metalnom bazom pri izradi metalne baze
**** Cijena rada i materijala za totalnu zubnu protezu s metalnom bazom pri izradi akrilatne nadgradnje

 

Tablica 2.

Šifra pomagala

Šifra usluge zuboteh. iz Popisa postupaka

Naziv pomagala

Vremenski normativ (min)

Broj bodova

Vrijednost boda

Cijena rada (5 x 6)

Cijena materijala

Ukupna cijena (7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

52460

52485

ortodontski uređaj s 4 elem. bez konstr. zagriza

250,00

36,50

6,74

246,01

112,94

358,95

52461

52486

ortodontski uređaj s 4 elem. na podlozi konstr. zagriza

370,00

54,02

6,74

364,09

159,56

523,65

52462

52487

ortodontski uređaj s 5 elem. bez konstr. zagriza

330,00

48,18

6,74

324,73

149,06

473,79

52463

52488

ortodontski uređaj s 5 elem. na podlozi konstr. zagriza

410,00

59,86

6,74

403,46

159,56

563,02

52381

52396

fiksna udlaga

50,00

7,30

6,74

49,20

16,76

65,96

52383

52397

nagrizna udlaga

55,00

8,03

6,74

54,12

16,76

70,88

93010

93021

akrilatna grizna ploča

130,00

18,98

6,74

127,93

48,23

176,16

85610

85662

epiteza

200,00

29,20

6,74

196,81

63,39

260,20

85625

85663

opturator

90,00

13,14

6,74

88,56

25,21

113,77

85626

85664

resekcijska proteza

2.050,00

299,30

6,74

2.017,28

202,42

2.219,70

52464

52490

reparatura ortod. uređaja (koji se skidaju) bez ili samo s jednim novim elementom

35,00

5,11

6,74

34,44

20,40

54,84

52465

52489

reparatura ortod. uređaja (koji se skidaju) s dva ili više novih elemenata

35,00

5,11

6,74

34,44

20,40

54,84

Članak 47.

Za pružnu zdravstvenu zaštitu koja je posljedica bolesti, tjelesne ozljede prouzročene od strane druge osobe i prometne nesreće ugovorna zdravstvena ustanova, odnosno ugovorni zdravstveni radnici privatne prakse obvezni su ispostavljati pojedinačne račune Zavodu radi provedbe postupaka naknade štete skladu s odredbom članka 119. Zakona.
Cijena zdravstvene zaštite iz stavka 1. ovog članka obračunava se na osnovi Popisa postupaka, pripadajuće vrijednosti boda, cijene bolničkog smještaja i prehrane, cijene lijeka s Osnovne liste lijekova i cijene lijeka s Dopunske liste lijekova koju pokriva obvezno zdravstveno osiguranje kao i potrošnog materijala primijenjenog u liječenju osigurane osobe, a iskazanih na zdravstvenom kartonu, temperaturnoj listi ili u povijesti bolesti osigurane osobe ili obračunata prema cijeni primjenom plaćanja po terapijskom postupku (PPTP).

Članak 48.

Za ugovorenu djelatnost hitne medicinske pomoći, koja nije organizirana u skladu s Pravilnikom o izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj pomoći cijena se utvrđuje prema vrijednosti standardnog tima za hitnu medicinsku pomoć, sanitetski prijevoz, prijavno-dojavnu jedinicu, dežurstvo i pripravnost u skladu s člankom 41. ove Odluke.
Za izvršene usluge prijevoza u hitnoj medicinskoj pomoći i sanitetskom prijevozu, koji se ugovaraju prema stavku 1. ovog članka, cijena se utvrđuje po prijeđenom kilometru, prema priloženim radnim, odnosno putnim nalozima.
Za ugovorenu djelatnost hitne medicinske pomoći organizirane u skladu s odredbama Pravilnika o izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj pomoći cijena se utvrđuje umnoškom utvrđenog novčanog iznosa po stanovniku, broja stanovnika i pripadajućeg koeficijenta za županiju/Grad Zagreb.

Članak 49.

Cijena lijekova koji se propisuju na recept utvrđuje se na osnovi cijene lijeka iz Osnovne liste lijekova i cijene lijeka iz Dopunske liste lijekova koju pokriva obvezno zdravstveno osiguranje i cijene usluge obračunate u skladu s Popisom postupaka, te utvrđene vrijednosti boda za ljekarništvo.

Članak 50.

Cijena provođenja ugovorene zdravstvene njege bolesnika utvrđuje se primjenom Popisa postupaka i utvrđene cijene boda za zdravstvenu njegu bolesnika.

Članak 51.

U djelatnosti higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite i patronažne zdravstvene zaštite cijena se utvrđuje primjenom iznosa po stanovniku, a za djelatnost preventivno-odgojnih mjera zdravstvene zaštite školske djece i studenata cijena se utvrđuje primjenom iznosa po osiguranoj osobi (školska djeca i studenti).

Članak 52.

Na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene djelatnosti, cijene zdravstvene usluge utvrđuju se primjenom Popisa postupaka, utvrđene cijene boda za bolničku, odnosno specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, cijene bolničkog smještaja i prehrane, cijene lijeka iz Osnovne liste lijekova i cijene lijeka iz Dopunske liste lijekova koju pokriva obvezno zdravstveno osiguranje kao i cijene potrošnog materijala primijenjenog u liječenju osigurane osobe, a iskazanih na temperaturnoj listi ili u povijesti bolesti osigurane osobe ili se obračunavaju prema cijeni primjenom plaćanja po terapijskom postupku (PPTP).
Iznimno od stavka 1. ovog članka, za pružene zdravstvene usluge specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u područjima gdje zbog zemljopisno-demografskih obilježja, gustoće naseljenosti, prometne povezanosti i sl. postoje veća odstupanja u organiziranju pružanja te zaštite, Upravno vijeće Zavoda će odlukom utvrditi posebnu cijenu, kriterije i područja na kojima će se primjenjivati.
Ugovorne zdravstvene ustanove na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene djelatnosti imaju pravo Zavodu ispostavljati račune za izvršenu zdravstvenu zaštitu u skladu s posebnim odlukama Upravnog vijeća Zavoda.

Članak 53.

Za pruženu zdravstvenu zaštitu na svim razinama zdravstvene djelatnosti osnovom odredaba članka 8. ove Odluke, ugovorna zdravstvena ustanova, odnosno ugovorni zdravstveni radnici privatne prakse obvezan je ispostavljati i pojedinačne račune primjenom cijene utvrđene u člankom 47. stavkom 2. ove Odluke, te ih dostavljati Zavodu na daljnju obradu radi izvršavanja obveza Zavoda u skladu sa sklopljenim međudržavnim ugovorima o socijalnom osiguranju.
Za osigurane osobe iz članka 8. stavka 2. ove Odluke zdravstvena zaštita pružena na primarnoj razini plaća se prema odredbama članka 42. ove Odluke primjenom iznosa po osiguranoj osobi, a izabrani doktor je obvezan za te usluge ispostaviti i pojedinačne račune u skladu s člankom 47. stavkom 2. ove Odluke, te ih dostaviti Zavodu radi evidencije, odnosno izvršavanja obveza Zavoda u skladu sa sklopljenim međudržavnim ugovorima o socijalnom osiguranju.
Za zdravstvenu uslugu pruženu osnovom specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite osiguranim osobama iz stavka 1. i 2. ovog članka ispostavljaju se i plaćaju pojedinačni računi prema odredbama članka 52. ove Odluke.
Za osigurane osobe iz članka 8. stavka 1. ove Odluke, zdravstvena zaštita pružena u svezi sa zbrinjavanjem hitnog medicinskog stanja (hitna medicinska pomoć) na svim razinama zdravstvene zaštite, plaća se osnovom ispostavljenih pojedinačnih računa i to za primarnu zdravstvenu zaštitu na način propisan odredbama članka 47. stavka 2. ove Odluke.
Pojedinačni računi iz stavka 3. ovog članka ne uračunavaju se u maksimalno ugovoreni iznos novčanih sredstava na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene djelatnosti.

Članak 54.

Cijene ortopedskih i drugih pomagala utvrđuju se na način utvrđen Pravilnikom o ortopedskim i drugim pomagalima.

Članak 55.

Sudjelovanje osigurane osobe u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (u daljnjem tekstu: doplata) utvrđeno je u skladu s člankom 15. stavkom 2. točkom 2. do 5. i stavkom 3. istog članka Zakona, odnosno za lijekove s Dopunske liste lijekova u skladu s člankom 16. stavkom 5. Zakona.
Za izračun troškova doplate, u vrijednosti stomatološkog pomagala utvrđenog Pravilnikom o ortopedskim i drugim pomagalima, na razini primarne zdravstvene zaštite, koristi se utvrđena vrijednost boda za primarnu zdravstvenu zaštitu.
Iznos naplaćene doplate iz stavka 1. ovog članka prihod je ugovorne zdravstvene ustanove, odnosno ugovornog privatnoga zdravstvenog radnika.

Članak 56.

Administrativnu pristojbu u skladu s odredbama članka 28. Zakona i Odluke Vlade Republike Hrvatske o iznosu administrativne pristojbe koja se plaća prilikom korištenja zdravstvene zaštite naplaćuju radnici ugovorne zdravstvene ustanove, odnosno ugovorni privatni zdravstveni radnici.
Za svaku naplaćenu administrativnu pristojbu ugovorne zdravstvene ustanove, odnosno ugovorni privatni zdravstveni radnici obvezni su osiguranoj osobi izdati uplatnicu.
Sredstva prikupljena naplatom administrativne pristojbe ugovorne zdravstvene ustanove i ugovorni privatni zdravstveni radnici uplaćuju na račun proračuna Republike Hrvatske na način propisan općim aktom Zavoda.

Članak 57.

Ugovorne zdravstvene ustanove koje provode bolničku i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu ispostavljaju račune Zavodu u skladu sa cijenama utvrđenim na način propisan člankom 52. ove Odluke, a do maksimalno ugovorenog iznosa novčanih sredstava.
Maksimalni iznos novčanih sredstava iz stavka 1. ovog članka do kojeg ugovorna zdravstvena ustanova, odnosno ugovorni privatni zdravstveni radnik ima pravo Zavodu ispostavljati račune za ugovorenu i izvršenu zdravstvenu zaštitu utvrđuje odlukom Upravno vijeće Zavoda.
Računi koji se dostavljaju na osnovi posebnih Odluka Upravnog vijeća Zavoda iz članka 52. stavka 3. kao i računi iz članka 53. stavka 5. ove Odluke ne uračunavaju se u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava iz stavka 1. ovog članka.

Članak 58.

Bolničke zdravstvene ustanove koje provode liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene djelatnosti u svrhu praćenja troškova, osim načina obračuna cijena utvrđenog ovom Odlukom, ispostavljat će Zavodu tijekom 2007. godine račune za izvršenu bolničku zdravstvenu zaštitu i prema dijagnostičko-terapijskim skupinama (DTS).
Dijagnostičko-terapijske skupine (DTS) su skupine u koje se razvrstavaju bolesnici na bolničkom liječenju, oboljeli od akutnih bolesti koji imaju sličnu bolničku potrošnju i slične kliničke osobitosti, a koje će biti utvrđene odlukom Upravnog vijeća Zavoda.

Članak 59.

Zbog potreba praćenja rada, ugovorna zdravstvena ustanova i ugovorni privatni zdravstveni radnici obvezni su koristiti programsku podršku koja je uspješno prošla provjeru spremnosti programske podrške za priključenje ordinacija primarne zdravstvene zaštite na centralni zdravstveni sustav CEZIH PZZ i ima vrijedeće odobrenje za rad potpisano od ministra zdravstva i socijalne skrbi.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 60.

Iznimno od članka 4. ove Odluke Zavod neće raspisivati natječaj za sklapanje ugovora u djelatnosti hitne medicinske pomoći i sanitetskog prijevoza do donošenja pravilnika ministra nadležnog za zdravstvo iz članka 77. stavka 3. i 78. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i s tim u vezi donošenja izmjena i dopuna općih akata Zavoda o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja kojima se potonji usklađuju s propisima ministra nadležnog za zdravstvo.
Do usklađenja općih akata iz stavka 1. ovog članka i izbora najpovoljnijeg ponuditelja za provođenje djelatnosti hitne medicinske pomoći i sanitetskog prijevoza, a po provedenom natječaju u skladu s člankom 73. Zakona, primjenjivat će se ugovori o provođenju hitne medicinske pomoći za 2006. godinu.

Članak 61.

Ugovorne zdravstvene ustanove, odnosno ugovorni zdravstveni radnici privatne prakse obvezni su pratiti i izvješćivati Zavod o troškovima nastalim u primarnoj, specijalističko-konzilijarnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti s osnove ozljede na radu i profesionalne bolesti u skladu s člankom 149. Zakona i člankom 35. stavkom 3. Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za 2006. godinu (»Narodne novine« broj 26/06., 49/06., 64/06., 84/06., 88/06., 120/06. i klasa: 025-04/06-01/429, urbroj: 338-01-01-06-1 od 20. prosinca 2006. godine), a radi provođenja postupka naknade štete.
Obveza praćenja troškova i izvješćivanja Zavoda u skladu sa stavkom 1. ovog članka postoji do stupanja na snagu provedbenih propisa kojima će se urediti način praćenja i izvješćivanja o troškovima zdravstvene zaštite s osnove ozljede na radu i profesionalne bolesti, donesenih u skladu s odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu.
Radi potrebe evidentiranja troškova zdravstvene zaštite pružene za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti ugovorne zdravstvene ustanove i ugovorni zdravstveni radnik privatne prakse obvezni su Zavodu dostavljati račune u skladu s člankom 47. stavkom 2. ove Odluke.

Članak 62.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za 2006. godinu (»Narodne novine« broj 26/06., 49/06., 64/06., 84/06., 88/06., 120/06. i klasa: 025-04/06-01/429, urbroj: 338-01-01-06-1 od 20. prosinca 2006. godine), osim odredbe članka 35. stavka 3. koja se odnosi na zdravstvenu zaštitu u svezi s ozljedom na radu i profesionalnom bolesti, a koja prestaje važiti danom stupanja na snagu provedbenim propisa iz članka 59. stavka 2. ove Odluke i Odluka o utvrđivanju cijene rada i materijala zubotehničara za izradu stomatološko-protetskih pomagala, ortodonskih uređaja, udlaga, resekcijskih proteza, epiteza i opturatora za osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2006. godinu (»Narodne novine« broj 26/06. i klasa: 025-04/06-01/431, urbroj: 338-01-01-06-1 od 20. prosinca 2006. godine od 20. prosinca 2006. godine).

Članak 63.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 025-04/06-01/407
Urbroj: 338-01-01-06-1
Zagreb, 20. prosinca 2006.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prim. Stjepan Bačić, dr. med., v. r.