Pravilnik o načinu, postupku i dinamici ostvarivanja prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade i cestarine

NN 143/2006 (29.12.2006.), Pravilnik o načinu, postupku i dinamici ostvarivanja prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade i cestarine

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

3251

Na temelju članka 63c. stavak 3. Zakona o javnim cestama (»Narodne novine« broj 180/04 i 138/06), ministar mora, turizma, pro­meta i razvitka uz suglasnost ministra nadležnog za financije donosi

PRAVILNIK

O NAČINU, POSTUPKU I DINAMICI OSTVARIVANJA PRAVA NA NADOKNADU IZNOSA GODIŠNJE NAKNADE I CESTARINE


Članak 1.
 

(1) Ovim Pravilnikom se propisuje način, postupak i dinamika ostvarivanja prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji osobnog automobila (u daljnjem tekstu: godišnja naknada) i cestarine za uporabu autoceste i objekta s naplatom (most, tunel, vijadukt i sl.), (u daljem tekstu: cestarina), koja nije ostvarena zbog prava na oslobađanje od plaćanja navedenih naknada osoba s invaliditetom iz članka 63a. stavak 1. Zakona o javnim cestama.

(2) Pravo na nadoknadu iznosa godišnje naknade ostvaruju županijske uprave za ceste i Grad Zagreb, a cestarine Hrvatske autoceste d.o.o. i korisnici koncesije.

(3) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka osigurana su u državnom proračunu.

 

Članak 2.

 

Sredstava iz članka 1. stavak 3. ovoga Pravilnika osigurana su na poziciji Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske soli­dar­nosti (u daljnjem tekstu Ministarstvo).

 

Članak 3.

 

(1) Korisnici prava na nadoknadu iz članka 1. stavak 2. ovoga Pravilnika podnose račun Ministarstvu u roku od 10 dana po proteku obračunskog mjeseca.

(2) Ministarstvo je dužno doznačiti sredstva korisnicima prava na nadoknadu u roku od 15 dana od dana dostave računa.

(3) Korisnici prva na nadoknadu uz račun su dužni priložiti:

a) za godišnju naknadu: podatke o osobnom automobilu i vlas­niku i iznos godišnje naknade,

b) za cestarinu: dnevnik ostvarenih transakcija potvrde/smart kartica koji uključuje kronološki popis prema datumu i vremenu nastanka transakcije, jedinstveni broj potvrde/smart kartice, registar­sku oznaku osobnog automobila, relaciju korištenja autoceste i objekata s naplatom s pripadajućim iznosom cestarine koji uključuje PDV.

(4) Dokumentacija iz stavka 3. ovoga članka dostavlja se Ministarstvu u elektroničkom ili materijalnom obliku.

 

Članak 4.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.


Klasa: 011-01/06-02/48
Urbroj: 530-07-06-02
Zagreb, 20. prosinca 2006.

Ministar

Božidar Kalmeta, v. r.