Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

NN 11/2007 (31.1.2007.), Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

454

Na temelju članka 109. stavka 1. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/2001), a u vezi članka 144. stavka 2. točke a) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/2005 i 142/2006), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. siječnja 2007. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI I DOPUNI UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 37/2001, 38/2001 – isp., 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002 – isp., 17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004 – isp., 66/2005 i 131/2005) u članku 7. podstavku d) točki 1. riječi: »i informatičkih«, brišu se.
U članku 7. podstavku d) iza točke 1. dodaje se točka 2. koja glasi:
»2. zamjenik voditelja odjeljka – zamjenik šefa Službe
administrativnih, općih, tehničkih i pomoćnih poslova 1,07
Stručni uvjeti za točku 2.: kao za upravnog referenta, stručnog referenta, informatičkog referenta, administrativnog referenata ili računovodstvenog referenta.«

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/07-01/01
Urbroj: 5030109-07-1
Zagreb, 25. siječnja 2007.

Potpredsjednica Vlade i ministrica obitelji,
branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.