Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu izdavanja služ­bene iskaznice za glavnog nadzornika i nadzornika

NN 11/2007 (31.1.2007.), Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu izdavanja služ­bene iskaznice za glavnog nadzornika i nadzornika

MINISTARSTVO KULTURE

470

Na temelju članka 174. stavka 6. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 70/05) ministar kulture donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU IZDAVANJA SLUŽBENE ISKAZNICE ZA GLAVNOG NADZORNIKA I NADZORNIKA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se obrazac iskaznice, način izdavanja i zamjene, te vođenje evidencije o izdanim i vraćenim iskaznicama, koju nosi glavni nadzornik i nadzornik javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima.
(2) Odredbe ovoga Pravilnika odnose se i na čuvare prirode, ako ih za obavljane poslova nadzornika ovlasti upravno vijeće javne ustanove, sukladno članku 176. stavku 2. Zakona o zaštiti prirode.

OBLIK I NAČIN IZDAVANJA SLUŽBENE ISKAZNICE

SLUŽBENA ISKAZNICA

Članak 2.

(1) Iskaznica glavnog nadzornika, nadzornika odnosno čuvara prirode (u daljnjem tekstu: iskaznica) izrađena je kao plastična kartica pravokutnog oblika, svijetlozelene boje, dimenzija 85×55 mm, na kojoj je s desne strane otisnut znak zaštite prirode, a s lijeve znak javne ustanove. Između znakova otisnut je naziv javne ustanove, a ispod (u sredini) nadzorna služba i službena iskaznica. S lijeve strane iskaznice otisnuto je: ime i prezime glavnog nadzornika, nadzornika odnosno čuvara prirode te broj iskaznice, a s desne strane fotografija dimenzija 30×25 mm.
(2) Iskaznica se izdaje prema obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Prilog).

IZDAVANJE SLUŽBENE ISKAZNICE

Članak 3.

(1) Iskaznicu glavnog nadzornika, nadzornika odnosno čuvara prirode izdaje Ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

KORIŠTENJE SLUŽBENE ISKAZNICE

Članak 4.

(1) Iskaznica se smije koristiti samo u okviru nadležnosti i ovlasti obavljanja poslova neposrednog nadzora u zaštićenim područjima prirode, sukladno Zakonu o zaštiti prirode i Pravilnika o unutarnjem redu javne ustanove.
(2) Svaka zloporaba iskaznice povlači stegovnu i kaznenu odgovornost.
(3) Zabranjeno je davati iskaznicu drugim osobama na korištenje.

VRAĆANJE, PONIŠTENJE I POHRANJIVANJE SLUŽBENE ISKAZNICE

Članak 5.

(1) Glavni nadzornik, nadzornik odnosno čuvar prirode, kojem prestane radni odnos u javnoj ustanovi, koji bude suspendiran, razriješen dužnosti ili ovlasti nadzornika, dužan je iskaznicu predati Ministarstvu.
(2) Vraćena iskaznica se poništava i pohranjuje u Ministarstvu.

PRIVREMENO ODUZIMANJE SLUŽBENE ISKAZNICE

Članak 6.

Glavnom nadzorniku, nadzorniku odnosno čuvaru prirode privremeno će se do okončanja postupka oduzeti iskaznica, ako je protiv njega pokrenut stegovni postupak, istraga ili je podignuta optužnica.

GUBITAK SLUŽBENE ISKAZNICE

Članak 7.

(1) Glavni nadzornik, nadzornik odnosno čuvar prirode koji izgubi ili na neki drugi način ostane bez iskaznice, dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti Ministarstvo.
(2) Nova iskaznica može se izdati nakon što izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica bude oglašena nevažećom u »Narodnim novinama«.

SADRŽAJ EVIDENCIJA SLUŽBENIH ISKAZNICA

Članak 8.

(1) U Ministarstvu se vodi evidencija o izdanim i vraćenim iskaznicama.
(2) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži ime i prezime glavnog nadzornika, nadzornika odnosno čuvara prirode kojem je izdana iskaznica, broj iskaznice i evidencijski broj, datum izdavanja, datum povratka odnosno poništenja iskaznice, potpis glavnog nadzornika, nadzornika odnosno čuvara prirode, potpis osobe koja vodi evidenciju te odjeljak za napomene.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-07/07-41/0001
Urbroj: 532-10-1/1-07-1
Zagreb, 23. siječnja 2007.

Ministar
mr. sc. Božo Biškupić, v. r.


PRILOG

SLUŽBENA ISKAZNICA