Pravilnik o označavanju sredstava za zaštitu bilja

NN 11/2007 (31.1.2007.), Pravilnik o označavanju sredstava za zaštitu bilja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

475

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 70/05), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O OZNAČAVANJU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

I. TEMELJNE ODREDBE

Sadržaj

Članak 1.

(1) Ovim se pravilnikom propisuje sadržaj etikete, način označavanja sredstava za zaštitu bilja, dodatne oznake upozorenja i dodatne oznake obavijesti, te mjerila za njihovo donošenje.
(2) Označavanje sredstava za zaštitu bilja uređuje se i posebnim propisima o razvrstavanju, pakiranju i označavanju opasnih tvari i pripravaka.

Značenje izraza

Članak 2.

Za potrebe ovoga Pravilnika rabe se izrazi koji imaju sljedeće značenje:
1. Etiketa jest tiskano tekstualno i grafičko obilježje sredstva za zaštitu bilja koje mora sadržavati podatke propisane ovim pravilnikom, a služi korisniku kao osnovna informacija o sigurnoj i učinkovitoj primjeni sredstva za zaštitu bilja.
2. Popratni list jest list koji se prilaže uz ambalažu sredstva za zaštitu bilja u slučaju nedostatka slobodnog prostora na prvom vidljivom dijelu etikete tj. ambalaže, a smatra se sastavnim dijelom etikete.
3. Nadležna uprava jest unutarnja ustrojstvena jedinica Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva.

Zahtjevi glede etikete

Članak 3.

(1) Svako sredstvo za zaštitu bilja (u daljnjem tekstu: sredstvo) koje se stavlja u promet na području Republike Hrvatske mora biti opremljeno etiketom u skladu s odredbama ovoga pravilnika.
(2) Sredstva koja sadrže aktivne tvari uvrštene na Popis aktivnih tvari i koja su ocijenjena u skladu s propisom o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja, moraju biti opremljena etiketom na kojoj su navedene i dodatne oznake upozorenja o posebnim rizicima za ljude ili okoliš iz Priloga I. ovoga pravilnika i dodatne oznake obavijesti za zaštitu ljudi ili okoliša iz Priloga II. ovoga pravilnika.
(3) Podaci iz članka 5. stavka 1. ovoga pravilnika mogu biti izravno otisnuti na ambalažu sredstva tj. njegovo pakiranje, ili se mogu nalaziti na etiketi nalijepljenoj, tj. sigurno pričvršćenoj na izvornoj ambalaži.
(4) Svi podaci navedeni na etiketi moraju biti istiniti, jasni, vidljivi i čitljivi te napisani hrvatskim jezikom i latiničnim pismom. Veličina slova na etiketi ne smije biti manja od 2 mm.
(5) Iznimno od odredbi stavka 4. ovoga članka, ako je sredstvo namijenjeno privremenom uvozu i nakon dorade se u cijelosti izvozi, nadležna uprava može dopustiti uvoz sredstva opremljenog etiketom na stranom jeziku.

Prijedlog etikete

Članak 4.

Uz zahtjev za registraciju sredstva, podnositelj zahtjeva mora priložiti i prijedlog etikete u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Sadržaj etikete

Članak 5.

(1) Etiketa mora sadržavati sljedeće podatke:
1. trgovački naziv sredstva ili oznaka sredstva,
2. naziv i koncentracija svih aktivnih tvari,
3. podatke, simbole i oznake određene posebnim propisima o razvrstavanju, pakiranju i označavanju opasnih tvari i pripravaka uključujući oznake upozorenja (R oznake) i oznake obavijesti (S oznake), te naziv i koncentracija svih drugih opasnih tvari,
4. naziv i adresa vlasnika rješenja o registraciji sredstva, i ako je različit, i ime i adresa osobe odgovorne za završno pakiranje i označavanje ili za završno označavanje sredstva na tržištu,
5. oznaka formulacije prema međunarodnom kodnom sustavu (npr. FAO i GIFAP),
6. registracijski broj sredstva,
7. namjena sredstva (primjerice: »namjena isključivo kao insekticid za suzbijanje određenog štetnog organizma na određenoj vrsti bilja«),
8. datum proizvodnje, broj šarže,
9. neto količina (neto volumen ili neto masa sredstva u pojedinačnom pakiranju),
10. rok uporabe, samo za ona sredstva kojima je rok uporabe dvije godine ili kraći od dvije godine u propisanim uvjetima skladištenja. Za sredstva čiji je rok uporabe duži od dvije godine i koja su ocijenjena u skladu s propisom o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja, nije potrebno navoditi rok uporabe,
11. za sredstva koja sadrže aktivne tvari sa Popisa aktivnih tvari i koja su ocijenjena u skladu s propisom o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja, dodatne oznake upozorenja o posebnim rizicima za ljude ili okoliš iz Priloga 1. ovoga pravilnika,
12. za sredstva koja sadrže aktivne tvari sa Popisa aktivnih tvari i koja su ocijenjena u skladu s propisom o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja, dodatne oznake obavijesti za zaštitu ljudi ili okoliša iz Priloga 2. ovoga pravilnika,
13. detaljna uputa za uporabu (vrste bilja, količina primjene sredstva, ciljani štetni organizmi, vrijeme primjene, broj primjena, vremenski razmak između primjena, način primjene, primjena na manjim površinama i slično). Tekst upute za uporabu mora u potpunosti odgovarati tekstu u rješenju o registraciji sredstva,
14. gdje je potrebno, uputa o sigurnosnim vremenskim razmacima od primjene sredstva do:
– sjetve ili sadnje kulture koja se zaštićuje,
– sjetve ili sadnje sljedeće kulture u plodoredu,
– dopuštenja ulaska ljudi ili životinja na tretiranu površinu (radna zabrana),
– berbe, žetve, otkosa, prerade uskladištenih poljoprivrednih proizvoda (karenca),
– uporabe ili konzumacije proizvoda,
15. gdje je potrebno, posebni uvjeti poljoprivredne proizvodnje, vrsta bilja ili okoliša u kojima se sredstvo smije ili ne smije primjenjivati,
16. upozorenje o mogućoj fitotoksičnosti, sortnoj osjetljivosti, ili drugom nepoželjnom učinku sredstva na kulture koje se tretira i na sljedeće kulture u plodoredu,
17. mogući utjecaji na učinkovitost,
18. uputa o mogućnosti miješanja i kompatibilnost s drugim sredstvima,
19. simptomi otrovanja i mjere prve pomoći, uputa o postupanju u slučajevima ispuštanja sredstva u okoliš,
20. uvjeti skladištenja,
21. način ispiranja ambalaže, postupanje s ostacima sredstva i praznom ambalažom,
22. dopuštena mjesta prodaje,
23. drugi korisni podaci, a posebice oni koje zahtijeva nadležna uprava.
(2) Nazivi aktivnih i opasnih tvari navode se u skladu s propisima kojima se uređuju kemikalije, ISO trivijalnim nazivima, a ako ne postoje, prema IUPAC pravilima.
(3) Datum proizvodnje, rok uporabe i broj šarže mogu, umjesto na etiketi, biti otisnuti i na vidljivim mjestima na ambalaži. U tom slučaju na etiketi treba navesti na kojem dijelu ambalaže se ovi podaci nalaze.

Raspored podataka na etiketi

Članak 6.

(1) Podaci iz članka 5. stavka 1. se moraju nalaziti na prvom vidljivom dijelu etikete tj. ambalaže.
(2) Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka, u nedostatku slobodnog prostora na prvom vidljivom dijelu etikete tj. ambalaže, podaci iz članka 5. stavka 1. točke 13. – 23. mogu se nalaziti na drugim dijelovima, ali u tom slučaju se trgovački naziv sredstva mora navesti na vrhu svih dijelova etikete tj. ambalaže.
(3) Ako je sredstvo opremljeno etiketom i popratnim listom (odvojenim, u obliku knjižice i slično), podaci iz članka 5. stavka 1. točke 1. – 12. moraju se nalaziti na prvom vidljivom dijelu etikete tj. ambalaže, i u tom slučaju na etiketi tj. ambalaži se obvezno mora navesti: »Prije uporabe sredstva obvezno pročitati prateće upute na popratnom listu«. Na popratnom listu moraju biti navedeni svi podaci iz članka 5. stavka 1. točke 1. – 23.
(4) U pojedinim specifičnim slučajevima nadležna uprava može odobriti drukčiji sadržaj etikete i raspored podataka na etiketi.

II. OZNAČAVANJE

Oznake otrovnosti

Članak 7.

(1) Nije dopušteno označavanje sredstava oznakama »neotrovno«, »neškodljivo« ili sličnim oznakama.
(2) Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka, na etiketi se može navesti da se sredstvo smije primjenjivati u vrijeme leta pčela ili aktivnosti drugih neciljanih vrsta ako primjena tog sredstva za njih predstavlja neznatnu opasnost, i ako je taj podatak naveden u rješenju o registraciji sredstva.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Izmjena rješenja o registraciji sredstva

Članak 8.

(1) U slučaju izmjene rješenja o registraciji sredstva koja utječe na promjenu sadržaja podataka na etiketi (primjerice, promjena statusa zastupstva i sl.), sredstva koja sadrže podatke na etiketi sukladno prijašnjem rješenju o registraciji sredstva, mogu se nalaziti u prometu u vremenskom razdoblju koje određuje nadležna uprava, ali najviše 18 mjeseci od datuma izdavanja novog rješenja.
(2) Nadležna uprava može odrediti i drukčiji rok od onog navedenog u stavku 1. ovoga članka.

Propisi koji se stavljaju izvan snage

Članak 9.

(1) Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaju važiti odredbe članka 24. i 25. Pravilnika o uvjetima i načinu stavljanja u promet sredstava za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 90/04 i 150/04).
(2) Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka, sredstva za zaštitu bilja kojima je izdano rješenje o dozvoli za promet i primjenu sredstva na temelju odredbi Zakona o zaštiti bilja (»Narodne novine«, br. 10/94, 19/94 i 117/03) i podzakonskih propisa donesenih na temelju njega, označavaju se u skladu s odredbama propisa iz stavka 1. ovog članka do isteka roka valjanosti ili ukidanja rješenja o registraciji sredstva.

Stupanje na snagu

Članak 10.

Taj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana njegove objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/06-01/66
Urbroj: 525-01-07-1
Zagreb, 19. siječnja 2007.

Ministar poljoprivrede, šumarstva
i vodnoga gospodarstva
Petar Čobanković, v. r.


PRILOG I.

DODATNE OZNAKE UPOZORENJA O POSEBNIM RIZICIMA ZA LJUDE ILI OKOLIŠ

Ovim se prilogom propisuju dodatne oznake upozorenja koje se kao dopuna oznakama upozorenja uređenima propisima o razvrstavanju, pakiranju i označavanju opasnih tvari i pripravaka, dodaju na etiketu sredstva.
Dodatne oznake upozorenja iz ovoga priloga primjenjuju se i na sredstva na osnovi mikroorganizama.
Kada se radi o preosjetljivosti kože i dišnih putova, označavanje sredstava na osnovi mikroorganizama mora biti u skladu s propisom o dokumentaciji za ocjenu aktivnih tvari sredstava za zaštitu bilja i propisom o dokumentaciji za ocjenu i registraciju sredstava za zaštitu bilja.
1. Dodatne oznake upozorenja o posebnim rizicima
1.1. Posebni rizici za ljude (RSh)
RSh 1
Otrovno u dodiru s očima.
RSh 2
Može uzrokovati fotosenzibilizaciju.
RSh 3
U dodiru s parama uzrokuje opekline kože i očiju, a dodir s tekućinom uzrokuje ozebline.
1.2. Posebni rizici za okoliš (RSe)
Nema dodatnih oznaka upozorenja.
2. Mjerila za određivanje dodatnih oznaka upozorenja o posebnim rizicima
2.1. Mjerila za određivanje dodatnih oznaka upozorenja o rizicima za ljude
RSh 1

Otrovno u dodiru s očima.
Ta oznaka se navodi na etiketi ako test nadražljivosti oka, određen podtočkom 7.1.5. dijela A Priloga I. Pravilnika o dokumentaciji za ocjenu i registraciju sredstava za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 59/06) kod pokusnih životinja uzrokuje jasno vidljive znakove sistemne toksičnosti (npr. simptome inhibicije kolinesteraze) ili smrtnost, što može biti posljedica apsorpcije aktivne tvari kroz sluznicu oka. Oznaka se navodi i u slučajevima kada postoje dokazi da kod ljudi dolazi do sistemne toksičnosti nakon dodira s očima.
U tim slučajevima treba navesti način zaštite očiju, u skladu s općim odredbama Priloga II. ovoga pravilnika.
RSh 2
Može uzrokovati fotosenzibilizaciju.
Ta oznaka se navodi na etiketi ako postoje eksperimentalni dokazi ili dokazi o tome da izloženost ljudi sredstvu uzrokuje fotosenzibilizaciju. Oznaka mora također biti navedena u slučajevima kada sredstvo sadrži 1 % aktivne tvari ili dodatka koji kod ljudi uzrokuju fotosenzibilizaciju.
U tim slučajevima treba navesti mjere za osobnu zaštitu kod primjene sredstva u skladu s općim odredbama Priloga II. ovoga Pravilnika.
RSh 3
Dodir s parama uzrokuje opekline kože i očiju, a dodir s tekućinom uzrokuje ozebline.
Ta oznaka se prema potrebi navodi na etiketi sredstava koja su u obliku ukapljenog plina.
U tim slučajevima treba navesti mjere za osobnu zaštitu kod primjene sredstva u skladu s općim odredbama Priloga II. ovoga pravilnika.
Kada je sredstvo označeno oznakama R34 ili R35 u skladu s propisima koji uređuju područje razvrstavanja, pakiranja i označavanja opasnih tvari i pripravaka, RSh 3 oznaka se ne navodi.
2.2. Mjerila za određivanje dodatnih oznaka upozorenja o rizicima za okoliš
Nema dodatnih oznaka upozorenja.

PRILOG II.

DODATNE OZNAKE OBAVIJESTI ZA ZAŠTITU LJUDI ILI OKOLIŠA

Ovim se Prilogom propisuju dodatne oznake obavijesti koje se kao dopuna oznakama obavijesti uređenima propisima o razvrstavanju, pakiranju i označavanju opasnih tvari i pripravaka, dodaju na etiketu sredstva.
Dodatne oznake obavijesti se primjenjuju i na sredstva na osnovi mikroorganizama.
Kada se radi o preosjetljivosti kože i dišnih putova, označavanje sredstava na osnovi mikroorganizama mora biti u skladu s propisom o dokumentaciji za ocjenu aktivnih tvari sredstava za zaštitu bilja i propisom o dokumentaciji za ocjenu i registraciju sredstava za zaštitu bilja.

1. Opće dodatne oznake obavijesti
Na etiketi svih sredstva treba navesti sljedeću oznaku koja se, prema potrebi, dopunjuje tekstom u zagradama:
SP 1
Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).

2. Posebne dodatne oznake obavijesti
2.1. Oznake obavijesti za primjenitelje sredstva (SPo)
Opće dodatne oznake obavijesti
Pored oznaka obavijesti uređenih propisima o razvrstavanju, pakiranju i označavanju opasnih tvari i pripravaka, za primjenitelja sredstva se može:
a) odrediti odgovarajuća osobna zaštitna sredstva (npr. kombinezoni, pregače, rukavice, čvrsta obuća, gumene čizme, zaštita za lice, čvrsto prijanjajuće naočale, kapa, kapuljača ili posebna vrsta respiratora),
b) odrediti poslove za koje su potrebna određena osobna zaštitna sredstva kao što su miješanje, punjenje ili rukovanje nerazrijeđenim sredstvom, primjena ili raspršivanje razrijeđenog sredstva, rukovanje nedavno tretiranim materijalima kao što su bilje ili tlo ili ulazak u nedavno tretirana područja,
c) dodati i posebne zahtjeve za izvođenje određenih postupaka, kao što su:
– za punjenje spremnika raspršivača sredstvom mora se koristiti zatvoreni sustav prijenosa,
– primjenitelj mora tijekom primjene raditi u zatvorenoj kabini (opremljenoj sustavom za klimatizaciju/filtriranje zraka),
– gore navedeni postupci mogu zamijeniti osobna zaštitna sredstva ako pružaju jednaku ili veću razinu zaštite.
Posebne dodatne oznake obavijesti
SPo 1
U slučaju dodira s kožom odstraniti sredstvo suhom krpom i isprati kožu većom količinom vode.
SPo 2
Nakon uporabe sredstva oprati zaštitnu odjeću.
SPo 3
Nakon primjene sredstva ne udisati dim i odmah napustiti tretirano područje (fumigacija).
SPo 4
Ambalažu otvoriti na otvorenom mjestu i u suhim uvjetima.
SPo 5
Prije ponovnog ulaska temeljito provjetriti tretirane površine/staklenike (treba navesti vrijeme) dok se primijenjeno sredstvo ne osuši.
2.2. Oznake obavijesti za zaštitu okoliša (SPe)
SPe 1
Zbog zaštite podzemnih voda/organizama u tlu ne upotrebljavati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži (navodi se aktivna tvar ili skupine aktivnih tvari, gdje je bitno) više od (navodi se vremenski razmak ili broj primjena).
SPe 2
Zbog zaštite podzemnih voda/organizama u tlu ne upotrebljavati na (navodi se tip tla ili drugi posebni uvjeti) tlu.
SPe 3
Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.
SPe 4
Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja ne upotrebljavati na nepropusnim površinama kao što su asfalt, beton, željezničke pruge i druge površine na kojima postoji velika mogućnost površinskog ispiranja.
SPe 5
Zbog zaštite ptica/divljih vrsta sisavaca sredstvo mora biti u potpunosti unešeno (inkorporirano) u tlo, uključujući i krajnje redove.
SPe 6
Zbog zaštite ptica/divljih vrsta sisavaca treba ukloniti rasuto sredstvo.
SPe 7
Ne primjenjivati u vrijeme parenja ptica.
SPe 8
Opasno za pčele/Radi zaštite pčela i drugih oprašivača ne tretirati usjev za vrijeme cvatnje/Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela/Skloniti ili pokriti košnicu tijekom primjene i određeno vrijeme (navesti) nakon primjene/Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova/Odstraniti korove prije cvatnje/Ne primjenjivati sredstvo prije (navesti vrijeme).
2.3. Oznake obavijesti koje se odnose na dobru poljoprivrednu praksu
SPa 1
Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži (navodi se aktivna tvar ili skupina aktivnih tvari) više od (navesti razmak između primjena ili broj primjena).
2.4. Posebne dodatne oznake obavijesti za rodenticide (SPr)
SPr 1
Mamci trebaju biti postavljeni na način kojim se sprječava konzumiranje drugim životinjama.
Mamce u obliku blokova treba postaviti tako da ih glodavci ne mogu raznositi.
SPr 2
Tretirano područje mora biti u vrijeme primjene označeno. Mora biti navedena opasnost od trovanja (primarnog i sekundarnog) antikoagulansima, kao i odgovarajući antidot.
SPr 3
Tijekom tretiranja uginule glodavce treba svakodnevno uklanjati. Ne smije ih se odlagati u kante za smeće ili odlagališta smeća.

3. Mjerila za određivanje posebnih dodatnih oznaka obavijesti
3.1. Uvod

Sredstva se registriraju samo za one primjene koje su odobrene na temelju ocjene dokumentacije provedene u skladu s propisom o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja.
Posebne dodatne oznake obavijesti trebaju uzeti u obzir rezultate ocjenjivanja, te se prije svega moraju primjenjivati u onim slučajevima kada je potrebno poduzeti mjere za smanjenje rizika kako bi se spriječili neprihvatljivi učinci.
3.2. Mjerila za određivanje dodatnih oznaka obavijesti za primjenitelje
SPo 1

U slučaju dodira s kožom odstraniti sredstvo suhom krpom i isprati kožu većom količinom vode.
Oznaka se upotrebljava za sredstva koja sadrže tvari koje mogu burno reagirati s vodom, kao što su cijanidne soli ili aluminijev fosfid.
SPo 2
Nakon uporabe sredstva oprati zaštitnu odjeću.
Oznaka je preporučljiva u slučaju kada je za zaštitu primjenitelja potrebna zaštitna odjeća. Obvezna je za sva sredstva koja su razvrstana kao T ili T+.
SPo 3
Nakon primjene sredstva ne udisati dim i odmah napustiti tretirano područje (fumigacija).
Oznaka se može upotrebljavati za sredstva koja se upotrebljavaju kao fumiganti i kada uporaba maske za disanje nije dovoljna.
SPo 4
Ambalažu otvoriti na otvorenom mjestu i u suhim uvjetima.
Oznaka se upotrebljava za sredstva koja sadrže aktivne tvari koje mogu burno reagirati s vodom ili vlažnim zrakom, kao što je aluminijev fosfid ili koja sadrže samozapaljive tvari kao što su (alkilenbis-) ditiokarbamati. Oznaka se može upotrebljavati i za hlapljiva sredstva koja su razvrstana kao R20, R23 ili R26. U pojedinačnim slučajevima mora se zatražiti stručno mišljenje kako bi se ocijenilo jesu li svojstva pripravka i ambalaže takva da predstavljaju opasnost za primjenitelja.
SPo 5
Prije ponovnog ulaska temeljito provjetriti tretirane površine/staklenike (treba navesti vrijeme) dok se primijenjeno sredstvo ne osuši.
Oznaka se može upotrebljavati za sredstva koja se primjenjuju u staklenicima ili drugim zatvorenim prostorima kao što su skladišta.
3.3. Mjerila za određivanje dodatnih oznaka obavijesti za okoliš
SPe 1
Zbog zaštite podzemnih voda/organizama u tlu ne upotrebljavati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži (navodi se aktivna tvar ili skupine aktivnih tvari, gdje je bitno) više od (navodi se vremenski razmak ili broj primjena).
Oznaka se upotrebljava za sredstva za koja je određeno da je za jednu ili više primjena navedenih na etiketi potrebno poduzeti mjere za smanjenje rizika nakupljanja sredstva u tlu, učinaka na gujavice ili druge organizme koji žive u tlu ili mikrofloru tla, i/ili onečišćenje podzemnih voda.
SPe 2
Zbog zaštite podzemnih voda/organizama u tlu ne upotrebljavati na (navodi se tip tla ili drugi posebni uvjeti) tlu.
Oznaka se može upotrijebiti kao mjera za smanjenje rizika od mogućeg onečišćenja podzemnih ili površinskih voda u osjetljivim uvjetima (npr. zbog tipa tla, topografije ili dreniranog tla) ako ocjenjivanje obavljeno za jednu ili više primjena navedenih na etiketi pokazuje da je potrebno poduzeti mjere za smanjenje rizika od neprihvatljivih učinaka.
SPe 3
Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.
Oznaka se primjenjuje kako bi se zaštitilo neciljano bilje, neciljani člankonošci i/ili vodeni organizmi ako ocjenjivanje obavljeno za jednu ili više primjena navedenih na etiketi pokazuje da je potrebno poduzeti mjere za smanjenje rizika od neprihvatljivih učinaka.
SPe 4
Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja ne upotrebljavati na nepropusnim površinama kao što su asfalt, beton, željezničke pruge i druge površine na kojima postoji velika mogućnost površinskog ispiranja.
Ovisno o načinu primjene sredstva, oznaka se može upotrijebiti za smanjenje rizika od površinskog ispiranja radi zaštite vodenih organizama ili neciljanog bilja.
SPe 5
Zbog zaštite ptica/divljih vrsta sisavaca sredstvo mora biti u potpunosti unešeno (inkorporirano) u tlo, uključujući i krajnje redove.
Oznaka se upotrebljava za sredstva kao što su ona u obliku granula ili peleta koja se moraju unijeti u tlo kako bi se zaštitile ptice ili divlji sisavci.
SPe 6
Zbog zaštite ptica/divljih vrsta sisavaca treba ukloniti rasuto sredstvo.
Oznaka se upotrebljava za sredstva kao što su ona u obliku granula ili peleta kako bi se izbjeglo da ih konzumiraju ptice ili divlji sisavci. Preporučuje se za sva sredstva u krutom stanju koja se upotrebljavaju nerazrijeđena.
SPe 7
Ne primjenjivati u vrijeme parenja ptica.
Oznaka se upotrebljava ako ocjenjivanje obavljeno za jednu ili više primjena navedenih na etiketi pokazuje da je potrebno poduzeti mjere za smanjenje rizika.
SPe 8
Opasno za pčele/Radi zaštite pčela i drugih oprašivača ne tretirati usjev za vrijeme cvatnje/Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela/Skloniti ili pokriti košnicu tijekom primjene i određeno vrijeme (navesti) nakon primjene/Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova/Odstraniti korove prije cvatnje/Ne primjenjivati sredstvo prije (navesti vrijeme).
Oznaka se upotrebljava za sredstva za koja ocjenjivanje obavljeno za jednu ili više primjena navedenih na etiketi pokazuje da je potrebno poduzeti mjere za smanjenje rizika kako bi se zaštitile pčele ili drugi kukci oprašivači. Ovisno o načinu primjene sredstva može se odabrati odgovarajuća oznaka kako bi se smanjila opasnost za pčele i druge kukce oprašivače i njihova legla.
3.4. Mjerila za određivanje dodatnih oznaka obavijesti koji se odnose na dobru poljoprivrednu praksu
SPa 1

Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži (navodi se aktivna tvar ili skupina aktivnih tvari) više od (navesti razmak između primjena ili broj primjena).
Oznaka se upotrebljava ako je takvo ograničenje potrebno da bi se ograničio rizik od razvoja otpornosti (rezistentnosti).
3.5. Mjerila za određivanje posebnih dodatnih oznaka obavijesti za rodenticide
SPr 1

Mamci trebaju biti postavljeni na način kojim se sprječava konzumiranje drugim životinjama.
Mamce u obliku blokova treba postaviti tako da ih glodavci ne mogu raznositi.
Kako bi se osigurala pravilna primjena, oznaka se mora nalaziti na istaknutom mjestu na etiketi, tako da se u najvećoj mogućoj mjeri isključi mogućnost pogrešne primjene.
SPr 2
Tretirano područje mora biti u vrijeme primjene označeno. Mora biti navedena opasnost od trovanja (primarnog i sekundarnog) antikoagulansima, kao i odgovarajući antidot.
Oznaka se mora nalaziti na istaknutom mjestu na etiketi tako da se u najvećoj mogućoj mjeri izbjegne rizik od slučajnog otrovanja.
SPr 3
Tijekom tretiranja uginule glodavce treba svakodnevno uklanjati. Ne smije ih se odlagati u kante za smeće ili odlagališta smeća.
Da bi se izbjeglo sekundarno trovanje životinja, ova se oznaka upotrebljava za sve rodenticide koji sadrže antikoagulans kao aktivnu tvar.