Uredba o praćenju emisija stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj

NN 1/2007 (2.1.2007.), Uredba o praćenju emisija stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2

Na temelju članka 46. stavka 5. Zakona o zaštiti zraka (»Narod­ne novine«, broj 178/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. prosinca 2006. godine donijela

UREDBU

O PRAĆENJU EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom se Uredbom propisuje obveza i način praćenja emisija stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj što obuhvaća izračun i/ili izvješćivanje o:
– svim antropogenim emisijama iz izvora i uklanjanja pomoću ponora stakleničkih plinova koji nisu pod nadzorom temeljem Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (u daljnjem tekstu emisijama i ponorima stakleničkih plinova),
– provedbi i postignućima politike i mjera za smanjenje emisija i povećanje ponora s ciljem ispunjenja obveza prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime (u daljnjem tekstu: Konvencija) i pratećih međunarodnih ugovora,
– projekcijama emisija stakleničkih plinova.
(2) Izvješćivanje iz stavka 1. ovoga članka obavlja se u rokovima, opsegu i formatu zadanim preuzetim međunarodnim ugovorima.

Članak 2.

Praćenje emisija stakleničkih plinova iz članka 1. ove Uredbe ostvaruje se kroz sljedeće sastavnice:
– Nacionalni sustav za izračun i izvješćivanje o antropogenim emisijama iz izvora i uklanjanja pomoću ponora stakleničkih plinova (u daljnjem tekstu: Nacionalni sustav),
– Nacionalni registar emisija stakleničkih plinova (u daljnjem tekstu: Registar),
– Izvješće o provedbi politike i mjera za ublažavanje klimatskih promjena,
– Izvješće o projekcijama emisija stakleničkih plinova,
– Nacionalno izvješće prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime (u daljnjem tekstu: Nacionalno izvješće).

Članak 3.

U smislu ove Uredbe pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:
staklenički plinovi – plinoviti sastojci atmosfere koji se prema Konvenciji nadziru, a obuhvaćaju plinove navedene u Prilogu I. ove Uredbe,
indirektni staklenički plinovi – plinoviti sastojci atmosfere koji se još nazivaju i prethodnici ozona, sulfata ili aerosola, a koji svojim djelovanjem u atmosferi uzrokuju pozitivne ili negativne učinke u pogledu ublažavanja klimatskih promjena, a obuhvaćaju plinove navedene u Prilogu I. ove Uredbe,
antropogeno – uzrokovano ljudskim djelovanjem,
ponor – proces, aktivnost ili mehanizam kojim se iz atmosfere uklanjaju staklenički plinovi, aerosoli ili prethodnici stakleničkog plina, npr. biljke procesom fotosinteze,
nacionalni sustav – sustav koji uključuje sve institucionalne, pravne i postupovne mehanizme za izračun, izvješćivanje i arhiviranje podataka i informacija o inventaru stakleničkih plinova,
inventar stakleničkih plinova – sektorski organizirana baza podataka koja sadrži podatke potrebne za izračun i izvješćivanje o svim antropogenim emisijama iz izvora i uklanjanja pomoću ponora stakleničkih plinova, a osobito faktore emisije, podatke o djelat­nostima, proračunate vrijednosti emisija i uklanjanja stakleničkih plinova, glavne kategorije izvora i ponora, dodatne informacije i pretpostavke koje se koriste za proračun, uključujući i podatke o ponovnom izračunu emisija i uklanjanja stakleničkih plinova,
izvješće o inventaru stakleničkih plinova – izvješće o svim antropogenim emisijama iz izvora i uklanjanja pomoću ponora stakleničkih plinova koje se priprema godišnje u opsegu i formatu zadanim Konvencijom i pratećim međunarodnim ugovorima, odlukama i smjernicama,
izvješće o provedbi politike i mjera za ublažavanje klimatskih promjena – izvješće o nacionalnoj politici i mjerama kojima se ograničavaju i/ili smanjuju emisije stakleničkih plinova s količinskim procjenama učinaka politike i mjera prikazano na osnovi pojedinih sektora za svaki staklenički plin,
ovlaštenik – pravna osoba koja sukladno posebnom propisu ima suglasnost Ministarstva za izradu inventara, izvješća o inventaru stakleničkih plinova i drugih izvješća propisanih ovom Uredbom,
izvješće o projekcijama emisija stakleničkih plinova – izvješće o kvantificiranim vrijednostima emisije u budućem dugoročnom raz­doblju temeljene na očekivanim scenarijima razvitka u pojedinim sektorima
Nacionalno izvješće prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime – izvješće kojim stranke Konvencije periodički izvješćuju Konferenciju stranaka o poduzetim i planiranim mjerama s ciljem ispunjenja obveza prema Konvenciji
glavna kategorija izvora/ponora – je izvor/ponor emisije koji ima značajan utjecaj na ukupnu emisiju/uklanjanje stakleničkih plinova u pogledu apsolutne količine emisija/uklanjanja, trenda emisija/uklanjanja ili oboje,
faktor emisije – brojčana vrijednost koja daje količinu emisije određene tvari po jedinici djelatnosti mjerene količinom proizvoda, potrošenog energenta ili sirovine, ili veličinom obavljenog posla za određenu djelatnost, proces ili određene postupke zaštite okoliša. Iskazuje se u jedinicama mase onečišćujuće tvari – po jedinici aktiv­nosti izvora (npr. kg/t proizvoda, kg/t sirovine, kg/t potrošenog goriva, kg/GJ proizvedene energije, kg/stanovniku i sl.),
podatak o djelatnosti – brojčana vrijednost koja daje ukupnu količinu proizvoda, potrošenog energenta ili sirovine ili količinu obavljenog posla za određenu djelatnost,
– emisijska kvota – ukupna dopuštena godišnja količina emisije (izražava se u jedinicama mase u određenom vremenu) iz jednog ili više izvora zajedno, odnosno s određenog područja i/ili na teritoriju Države,
ponovni izračun (rekalkulacija) – računski postupak ponov­nog procjenjivanja emisija antropogenih stakleničkih plinova po izvorima i njihova uklanjanja pomoću ponora iz prethodno podnesenih izvješća o inventaru kao posljedica unaprjeđenja metodologije, faktora emisije ili podataka o djelatnostima ili uključivanja novih kategorija izvora i ponora,
dobra praksa – skup postupaka namijenjenih osiguravanju točnosti inventara emisija u smislu da emisije i uklanjanja stakleničkih plinova ne budu ni precijenjeni ni podcijenjeni i da su nesigurnosti izračuna smanjene u najvećoj mogućoj mjeri, uzimajući u obzir nacionalne osobitosti,
kontrola kvalitete je sustav uobičajenih tehničkih aktivnosti za mjerenje i nadzor kvalitete proračuna emisija u zrak koje se provode tijekom njegove izrade,
osiguranje kvalitete su planirane i sustavne akcije i radnje poduzete od strane neovisnog tijela potrebne da se stekne uvjerenje da će inventar emisija zadovoljiti zadane zahtjeve za kvalitetu,
plan osiguranja i kontrole kvalitete – dokument koji definira aktivnosti, sredstva, rokove, odgovornosti i slijed primjene aktivnosti osiguranja i kontrole kvalitete inventara stakleničkih plinova,
Nacionalni Registar emisija stakleničkih plinova – standardizirana i informatizirana središnja baza podataka koju sačinjavaju podaci o emisijama stakleničkih plinova i njihovim emisijskim kvotama,
mehanizam čistog razvoja – (Clean Development Mechanism, CDM) instrument Kyotskog protokola za provedbu projekata za smanjenje ili uklanjanje emisije u zemljama koje nisu stranke Priloga I Konvencije,
mehanizam zajedničkih projekata – (Joint Implementation, JI) instrument Kyotskog protokola za provedbu projekata za smanjenje ili uklanjanje emisije u zemljama strankama Priloga I Konvencije,
trgovanje emisijama – (Emission Trading, ET) instrument Protokola koji omogućuje trgovinsku razmjenu jedinica emisije među strankama Priloga I Konvencije,
međunarodni dnevnik transakcija – središnja elektronska baza podataka Tajništva Konvencije za praćenje ispravnosti transakcija između registarskih sustava definiranih Kyotskim protokolom,
dnevnik transakcija Zajednice – središnja elektronska baza podataka Europske komisije za praćenje ispravnosti transakcija između nacionalnih registara članica Europske unije u shemi trgovanja emisijama,
Registar mehanizma čistog razvoja – registar Tajništva Konvencije za sudionike mehanizma čistog razvoja,
jedinica dodijeljene kvote – jedinica koju izdaje stranka Priloga B Kyotskog protokola temeljem dodijeljene kvote (u daljnjem tekstu: AAU, od engleskog naziva »assigned amount of unit«),
jedinica uklanjanja – jedinica koju izdaje stranka Priloga B Protokola temeljem aktivnosti korištenja zemljišta, promjena u korištenja zemljišta i šumarstvu (u daljnjem tekstu: RMU, od engleskog naziva »removal unit«),
jedinica smanjenja emisije – jedinica koju kreira stranka Priloga B Protokola pretvorbom jedinice dodijeljene kvote ili jedinice uklanjanja temeljem zajedničkih projekata (u daljnjem tekstu: ERU, od engleskog naziva »emission reduction unit«),
ovjereno smanjenje emisije – jedinica koja se izdaje u registru mehanizma čistog razvoja temeljem smanjenja emisije za koje je dobivena ovjera da je nastalo uslijed projektnih aktivnosti mehanizma čistog razvoja (u daljnjem tekstu: CER, od engleskog naziva »certified emissions reduction«),
bazna godina – izabrana kalendarska godina u kojoj se ukup­na količina emisija stakleničkih plinova izabire kao osnovica za određivanje budućih obveza smanjenja emisije stakleničkih plinova, za Republiku Hrvatsku je to 1990. godina,
Međuvladino tijelo za klimatske promjene – znanstveni forum što su ga zajednički utemeljili, 1988. godine, Svjetska meteorološka organizacija i Program Ujedinjenih naroda za okoliš,
sektor – jedan od sljedećih šest sektora koji se promatraju u okviru Konvencije: (1) energetika, (2) industrijski procesi, (3) uporaba otapala, (4) korištenje zemljišta, promjene u korištenju zemljišta i šumarstvo, (5) poljoprivreda, (6) gospodarenje otpadom.

II. NACIONALNI SUSTAV ZA IZRAČUN I IZVJEŠĆIVANJE O ANTROPOGENIM EMISIJAMA IZ IZVORA I UKLANJANJA POMOĆU PONORA STAKLENIČKIH PLINOVA

Članak 4.

(1) Nacionalni sustav uspostavlja se i vodi s ciljem izračuna i izvješćivanja o antropogenim emisijama iz izvora i uklanjanja pomoću ponora stakleničkih plinova navedenih u Prilogu I. ove Uredbe.
(2) Nacionalnim sustavom osigurava se razvidnost, dosljednost, usporedivost, potpunost i točnost inventara stakleničkih plinova sukladno smjernicama i postupcima dobre prakse Međuvladinog tijela za klimatske promjene.

Članak 5.

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) je središnje nacionalno tijelo nadležno za vođenje Nacionalnog sustava.

Članak 6.

(1) Za provedbu poslova izvješćivanja odgovorna je Agencija za zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Agencija).
(2) Za izradu inventara emisija odgovoran je Ovlaštenik.

Članak 7.

U nadležnosti Ministarstva su sljedeći poslovi osiguranja funk­cioniranja Nacionalnog sustava:
– posredovanje i razmjena podataka o emisijama i uklanjanju stakleničkih plinova s međunarodnim organizacijama i strankama Konvencije,
– posredovanje i razmjena podataka s nadležnim tijelima i organizacijama Europske unije na način i u rokovima koji su određeni pravnim aktima Europske unije,
– kontrola metodologije za izračun emisije i uklanjanja stakleničkih plinova u skladu s dobrom praksom i nacionalnim osobitostima,
– razmatranje i odobravanje Izvješća o inventaru stakleničkih plinova prije njegova službenog podnošenja Tajništvu Konvencije.

Članak 8.

(1) U nadležnosti Agencije su sljedeći poslovi funkcioniranja Nacionalnog sustava:
– organizacija izrade inventara stakleničkih plinova s ciljem ispunjavanja rokova iz članka 12. ove Uredbe,
– prikupljanje podataka o djelatnostima iz članka 11. ove Ured­be,
– izrada plana osiguranja i kontrole kvalitete inventara stakleničkih plinova u skladu sa smjernicama dobre prakse Međuvladinog tijela za klimatske promjene,
– provedba postupaka osiguranja kvalitete inventara stakleničkih plinova u skladu s planom kontrole i osiguranja kvalitete,
– arhiviranje podataka o djelatnostima za izračun emisija, faktora emisije i dokumenata korištenih za planiranje, izradu, kontrolu i osiguranje kvalitete inventara,
– vođenje evidencije i izvješćivanje o ovlaštenim pravnim osobama koje sudjeluju u trgovanju emisijama, mjerama zajedničkog ulaganja i mjerama čistog razvoja,
– izvješćivanje o promjenama Nacionalnog sustava,
– izbor Ovlaštenika za izradu inventara stakleničkih plinova.
(2) Agencija sklapa ugovor o izradi inventara stakleničkih plinova s Ovlaštenikom na rok od tri godine.
(3) Agencija je dužna dati na uvid sve podatke i dokumente iz stavka 1. alineje 5. ovog članka stručnom tijelu Tajništva Konvencije za potrebe tehničkog pregleda i ocjene Izvješća o inventaru stakleničkih plinova.

Članak 9.

(1) Poslovi izrade inventara i izvješća o inventaru stakleničkih plinova obuhvaćaju:
– izračun emisija svih antropogenih emisija iz izvora i uklanjanja pomoću ponora stakleničkih plinova i izračun emisija indirektnih stakleničkih plinova, u skladu s metodologijom propisanom važećim smjernicama Konvencije, smjernicama Međuvladinog tijela za klimatske promjene, Uputama za izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova, koje su objavljene na web stranici Ministarstva i na temelju podataka o djelatnostima iz članka 11. ove Uredbe,
– kvantitativnu procjenu nesigurnosti izračuna iz alineje 1. ovog članka za svaku kategoriju izvora i uklanjanja emisija stakleničkih plinova kao i za inventar u cjelini, u skladu sa smjernicama Međuvladinog tijela za klimatske promjene,
– identifikaciju glavnih kategorija izvora emisije i uklanjanja stakleničkih plinova,
– ponovni izračun emisija i uklanjanja stakleničkih plinova u slučajevima unaprjeđenja metodologije, faktora emisije ili podataka o djelatnostima, uključivanja novih kategorija izvora i ponora ili primjene metoda usklađivanja,
– izračun emisija ili uklanjanja stakleničkih plinova iz obveznih i izabranih aktivnosti sektora korištenja zemljišta, promjena u korištenju zemljišta i šumarstva,
– izvješćivanje o izdavanju, držanju na računu, prijenosu, primanju, poništavanju i povlačenju jedinica smanjenja emisija, jedinica ovjerenog smanjenja emisija, jedinica dodijeljene kvote i jedinica uklanjanja i prijenosa u iduće obvezujuće razdoblje jedinica smanjenja emisija, ovjerenih smanjenja emisija i jedinica dodijeljenog iznosa, iz Registra u skladu s važećim odlukama i smjernicama Konvencije i pratećih međunarodnih ugovora,
– provedba i izvješćivanje o postupcima kontrole kvalitete u skladu s planom kontrole i osiguranja kvalitete,
– priprema izvješća o inventaru stakleničkih plinova uključujući i sve dodatne zahtjeve u skladu s Konvencijom i pratećim međunarodnim ugovorima i odlukama,
– suradnja sa stručnim tijelom Tajništva Konvencije za potrebe tehničkog pregleda i ocjene Izvješća o inventaru stakleničkih plinova.
(2) Izvješće o inventaru stakleničkih plinova iz stavka 1. alineje 8. ovog članka obuhvaća emisije svih antropogenih emisija iz izvora i uklanjanja pomoću ponora stakleničkih plinova za razdoblje od bazne godine do godine koja prethodi tekućoj godini u kojoj se izrađuje izvješće.

Članak 10.

(1) Poslove izrade inventara i izvješća o inventaru stakleničkih plinova obavlja Ovlaštenik, koji za obavljanje ove djelatnosti mora imati suglasnost Ministarstva.
(2) Suglasnost iz stavka 1. ovog članka izdaje se sukladno posebnom propisu.
(3) Ovlaštenik mora osigurati stručno osoblje, opremu i ostale resurse potrebne za izvršavanje svih poslova navedenih u članku 9. stavku 1.
(4) Jedna stručna osoba Ovlaštenika može biti odgovorna za najviše dva sektora u poslovima izrade inventara emisija.

Članak 11.

(1) Mjerodavna tijela državne uprave, državne upravne organizacije i javne ustanove iz Priloga II. ove Uredbe koje prikupljaju i/ili posjeduju podatke o djelatnostima potrebne za izradu inventara stakleničkih plinova Republike Hrvatske dužne su podatke dostaviti Agenciji za zaštitu okoliša do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu po sektorima, formatu i opsegu koji je propisan u Prilogu III. ove Uredbe.
(2) Podaci o djelatnostima iz stavka 1. ovog članka dostavljaju se Agenciji u elektronskom obliku.
(3) Za potrebe izrade inventara stakleničkih plinova mogu se koristiti i međunarodne baze podataka (UNECE, IEA, FAO)

Članak 12.

(1) Agencija je dužna izvješće o inventaru stakleničkih plinova iz članka 9. stavka 2. ove Uredbe dostaviti Ministarstvu do 31. prosinca tekuće godine:
(2) Ministarstvo dostavlja Izvješće o inventaru stakleničkih plinova iz stavka 1 ovog članka:
– Europskoj komisiji do 15. siječnja svake godine (godina N) za razdoblje od bazne godine do N-2 godine i
– Tajništvu Konvencije do 15. travnja svake godine (godina N) za razdoblje od bazne godine do N-2 godine.

Članak 13.

(1) Izrada inventara emisija stakleničkih plinova financira se sredstvima koje u svom proračunu osigurava Agencija.
(2) Prva godina za koju se izrađuje inventar stakleničkih plinova temeljem ove Uredbe je 2008.

III. REGISTAR EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA

Članak 14.

Ministarstvo putem Agencije uspostavlja Registar radi osiguranja točnog obračunavanja izdavanja, držanja na računu, prijenosa, primanja, poništavanja i povlačenja: jedinica smanjenja emisija, jedinica ovjerenog smanjenja emisija, jedinica dodijeljene kvote i jedinica uklanjanja i prijenosa u iduće obvezujuće razdoblje jedinica smanjenja emisija, ovjerenog smanjenja emisija i jedinica dodijeljenog iznosa.

Članak 15.

(1) Ustrojstvo i format podataka pohranjenih u Registru mora biti u skladu s tehničkim normama prihvaćenim od strane nadležnog tijela Konvencije i Europske komisije radi osiguranja točne, transparentne i učinkovite razmjene podataka između Registara, Registra mehanizama čistog razvoja i Međunarodnog dnevnika transakcija Tajništva Konvencije i Dnevnika transakcija Zajednice.
(2) Upute o standardiziranom i zaštićenom sustavu registara kojima se propisuju detaljni funkcionalni i tehnički opis Registra, zahtjevi u odnosu na njegovo upravljanje, rad i održavanje, te sustav komunikacije između Registra, Dnevnika transakcija Zajednice, Međunarodnog dnevnika transakcija Tajništva Konvencije moraju biti dostupne javnosti i objavljuju se na web stranici Ministarstva.

Članak 16.

(1) Za poslove vođenje Registra nadležna je Agencija.
(2) Poslovi vođenja Registra su:
– održavanje točnosti i sigurnosti podataka u Registru,
– kreiranje i održavanje korisničkih računa,
– upravljanje računom stranke,
– izrada izvješća sukladno propisima Konvencije i Europske komisije,
– objavljivanje informacija sukladno propisima Konvencije i Europske komisije.

Članak 17.

(1) Registar iz članka 14. ove Uredbe sadržava sljedeće korisnič­ke račune, (u daljnjem tekstu: račun):
– najmanje jedan osnovni račun za stranku,
– najmanje jedan osnovni račun za svaku pravnu osobu koju je stranka ovlastila za držanje jedinica smanjenja emisija, ovjerenih smanjenja emisija, jedinica dodijeljene kvote i jedinica uklanjanja pod njezinom vlastitom odgovornošću,
– najmanje jedan račun za poništavanje za svako razdoblje obveze u svrhu poništenja jedinica smanjenja emisija, ovjerenih smanjenja emisija, jedinica dodijeljene kvote i jedinica uklanjanja za sektor korištenja zemljišta, promjene u korištenju zemljišta i šumarstva,
– jedan račun za poništavanje za svako razdoblje obveze u svrhu poništenja jedinica smanjenja emisija, ovjerenih smanjenja emisija, jedinica dodijeljene kvote i jedinica uklanjanja ukoliko nad­ležno tijelo Konvencije utvrdi da stranka nije ispunila obvezu za prethodno razdoblje obveze,
– najmanje jedan račun za poništavanje za svako razdoblje obveze u svrhu ostalih poništenja jedinica smanjenja emisija, ovjerenih smanjenja emisija, jedinica dodijeljene kvote i jedinica uklanjanja,
– jedan račun za povlačenje jedinica za svako razdoblje obveze.
(2) Svaki račun u Registru ima jedinstveni broj računa koji se sastoji od:
– identifikatora stranke: ugovorna stranka u čijem se Registru vodi račun označena dvoslovnom šifrom zemlje sukladno odredbama Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO 3166),
– jedinstvenog broja: broj koji je jednoznačan za račun stranke u Registru u kojem se održava račun.

Članak 18.

(1) Poslovi vođenja Registra financiraju se sredstvima koje u svom proračunu osigurava Agencija.
(2) Rok za uspostavu Registra je 30. lipnja 2008. godine.

IV. PRAĆENJE PROVEDBE POLITIKE I MJERA ZA SMANJENJE EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA I PROJEKCIJE EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA

Članak 19.

Za potrebe praćenja provedbe i postignuća politike i mjera za smanjenje emisija i povećanje ponora stakleničkih plinova u svezi s ispunjenjem obveza prema Konvenciji i pratećim međunarodnim ugovorima izrađuje se Izvješće o provedbi politike i mjera za smanjenje emisija i Izvješće o projekcijama emisija stakleničkih plinova.

Članak 20.

Izvješće o provedbi politike i mjera za smanjivanje emisija ili povećanje uklanjanja stakleničkih plinova po sektorima iz članka 19. ove Uredbe sadrži:
– ciljeve politike i mjera;
– vrstu instrumenata za provedbu politike i mjera;
– status provedbe politike ili mjera;
– pokazatelje za praćenje i procjenu postignuća politike i mjera;
– kvantificirane procjene postignuća politika i mjera na emisije i uklanjanje stakleničkih plinova između bazne godine i kasnijih godina, uključujući 2005., 2010. i 2015. godinu, kao i njihove učinke na gospodarstvo.

Članak 21.

Izvješće o projekcijama emisija po izvorima i njihovo uklanjanje ponorima, minimalno za, 2010., 2015. i 2020., prema plinovima i sektorima iz članka 19 ove Uredbe sadrži:
– projekcije »bez mjera«, »s mjerama« i »s dodatnim mjerama«;
– opis politike i mjera uključenih u projekcije;
– analizu osjetljivosti projekcija;
– opis metodologije, modela, pretpostavki i ulaznih podataka za izradu projekcija.

Članak 22.

U svrhu ispunjenja obveza prema Konvenciji i pratećim međunarodnim ugovorima izrađuju se posebna Izvješća i drugi elaborati.

Članak 23.

(1) Agencija je nositelj izrade Izvješća iz članaka 19. i 22. ove Uredbe, a izrađuje ih Ovlaštenik.
(2) Ovlaštenik za poslove izrade Izvješća iz stavka 1. ovog članka mora imati suglasnost Ministarstva za obavljanje ove djelatnosti.
(3) Suglasnost iz stavka 2. ovog članka izdaje se sukladno posebnom propisu.

Članak 24.

(1) Izvješća iz članka 19. ove Uredbe izrađuju se svake druge godine, a prva godina u kojoj se izrađuju je 2009. godina.
(2) Izvješća iz članaka 19. i 22. ove Uredbe izrađuju se sukladno važećim smjernicama Konvencije, smjernicama Međuvladinog tijela za klimatske promjene i Uputama za izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova koje su objavljene na web stranici Ministarstva.
(3) Ovlaštenik je dužan izvješća iz članka 19. ove Uredbe pripremiti do 15. ožujka tekuće godine.
(4) Poslovi izrade Izvješća iz članaka 19. i 22. ove Uredbe financiraju se sredstvima koje u svom proračunu osigurava Agencija.

V. NACIONALNO IZVJEŠĆE O PROMJENI KLIME

Članak 25.

Ministarstvo je nadležno za izradu i dostavljanje Nacionalnog izvješća Tajništvu Konvencije.

Članak 26.

(1) Nacionalno izvješće sadrži sljedeće podatke:
– Nacionalne osobitosti;
– Inventar emisija stakleničkih plinova;
– Provedba politike i mjera;
– Projekcije emisija;
– Utjecaji i prilagodba klimatskim promjenama;
– Obrazovanje i podizanje javne svijesti.
(2) Nacionalno izvješće izrađuje se u obimu i rokovima sukladno odlukama Konvencije.

Članak 27.

(1) Ministarstvo odabire pravne i fizičke osobe za izradu pojedinih poglavlja Nacionalnog izvješća.
(2) Za izradu poglavlja o inventaru emisija stakleničkih plinova, provedbi politike i mjera smanjenja emisija i projekcijama emisija moraju se uzeti u obzir i podaci iz izvješća koja se izrađuju sukladno člancima 9. i 19. ove Uredbe u razdoblju koje je predmet Nacionalnog izvješća.
(3) Izrada Nacionalnog izvješća financira se sredstvima koje u svom proračunu osigurava Ministarstvo.
(4) Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su surađivati sa stručnim tijelom Tajništva Konvencije za potrebe teh­ničkog pregleda i ocjene Nacionalnog izvješća.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Izvješća izrađena temeljem ove Uredbe objavljuju se na web stranici Ministarstva.

Članak 29.

Odredba članka 12. alineja 1. ove Uredbe stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Članak 30.

Prilog I, Prilog II i Prilog III s odgovarajućim sadržajem tiskani su uz ovu Uredbu i njezin su sastavni dio.

Članak 31.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-02/06-01/03
Urbroj: 5030114-06-1
Zagreb, 21. prosinca 2006.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.
 

PRILOG I.

POPIS DIREKTNIH I INDIREKTNIH STAKLENIČKIH PLINOVA

I.1. Staklenički plinovi:
– Ugljikov dioksid (CO2)
– Metan (CH4)
– Didušikov oksid (N2O)
– Fluorougljikovodici (spojevi HFC)
– Perfluorougljici (spojevi PFC)
– Sumpor-heksafluorid (SF6)
I.2. Indirektni staklenički plinovi:
– Dušikovi oksidi (NOx)
– Sumporov dioksid (SO2)
– Ne-metanski hlapivi organski spojevi (NMVOC)
– Ugljikov monoksid (CO)

PRILOG II.

POPIS NADLEŽNIH TIJELA ZA DOSTAVU PODATAKA
 

Nadležno tijelo

Sektor

Podaci prema referentnoj tablici u Prilogu III./ baza podataka

Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva
Državni zavod za statistiku

Energetika – stacionarni izvori i pokret­ni izvori

III.1.1-III.1.8

Ministarstvo unutarnjih poslova
Ministarstvo mora, turizma prometa i razvitka

Energetika – pokretni izvori
Unutarnja plovidba

 

 

 

 

 

 

Pomorski promet

Baza podataka o registriranim vozilima u RH
Baza podataka o registriranim plovilima prikladnim za plovidbu i plutanje na vodi
III.1-3, III.1-4 i III.1-8
Baza podataka o registriranim plovnim objektima
III.1-3, III.1-4 i III.1-8

Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
Državni zavod za statistiku

Industrijski procesi

III.2.1.
III.2.2.

Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva
Državni zavod za statistiku

Uporaba otapala

III.2.1.-III.2.2.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva

Korištenje zemljišta, promjene u korištenju zemljišta i šumarstvo

III.3.1.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vod­noga gospodarstva

Poljoprivreda

III.4.1.

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
Agencija za zaštitu okoliša

Gospodarenje otpadom

III.5.1.-III.5.4.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva
Hrvatske vode

Gospodarenje otpadnim vodama

III.5.5.


PRILOG III.

OBRASCI ZA IZVJEŠĆIVANJE O PODACIMA O DJELATNOSTIMA PO SEKTORIMA

III.1. Sektor: Energetika

Tablica III.1-1

 

Antracit

Kameni ugljen

Mrki ugljen

Lignit

 

103 t

PJ

103 t

PJ

103 t

PJ

103 t

PJ

PRIMARNA BILANCA

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvoz

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvoz

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo skladišta

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNA POTROŠNJA

 

 

 

 

 

 

 

 

POTROŠNJA ZA TRANSFORMACIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrane

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrijske toplane

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrijske kotlovnice

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO ZA TRANS­FORMACIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDANO POTROŠAČIMA

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERGETSKA POTROŠNJA

 

 

 

 

 

 

 

 

INDUSTRIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemijska

 

 

 

 

 

 

 

 

Građevnog materijala

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostala

 

 

 

 

 

 

 

 

OPĆA POTROŠNJA

 

 

 

 

 

 

 

 

Kućanstva

 

 

 

 

 

 

 

 

Usluge

 

 

 

 

 

 

 

 

      
Tablica III.1-2

 

Sirova nafta

Prirodni plin

Vod­ne sna­ge

Ogrjev­no drvo

Ener­gija vje­tra

Indu­strij­ski ot­paci

 

103 t

PJ

106
m
3

PJ

TJ

103 m3

PJ

TJ

TJ

PRIMARNA BILANCA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proizvodnja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvoz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvoz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo skladišta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNA POTROŠNJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTROŠNJA ZA TRANSFORMACIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hidroelektrane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– male HE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javne toplane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javne kotlovnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrijske toplane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– u proizvodnji plina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrijske kotlovnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rafinerije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Degazolinaža

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO ZA TRANSFORMACIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTROŠNJA ZA POGON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proizvodnja nafte i plina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rafinerije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Degazolinaža

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO ZA POGON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUBICI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDANO POTROŠAČIMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEENERGETSKA POTROŠNJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petrokemijska industrija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERGETSKA POTROŠNJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDUSTRIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Željeza i čelika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obojenih metala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stakla i nemetalnih minerala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemijska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Građevnog materijala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehrambena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPĆA POTROŠNJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kućanstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usluge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poljoprivreda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica III.1-3

 

Koks

Ukapljeni plin

Bezolovni motorni benzin

Standardni motorni benzin

 

103 t

PJ

103 t

PJ

103 t

PJ

103 t

PJ

PRIMARNA BILANCA

 

 

 

 

 

 

 

 

Proizvodnja

 

 

 

 

 

 

 

 

Rafinerije

 

 

 

 

 

 

 

 

Degazolinaža

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvoz

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvoz

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo skladišta

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNA POTROŠNJA

 

 

 

 

 

 

 

 

POTROŠNJA ZA TRANSFORMACIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrijske toplane

 

 

 

 

 

 

 

 

– u rafinerijama

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrijske kotlovnice

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradske plinare

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO ZA TRANSFORMACIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

POTROŠNJA ZA POGON

 

 

 

 

 

 

 

 

Rafinerije

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO ZA POGON

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDANO POTROŠAČIMA

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERGETSKA POTROŠ­NJA

 

 

 

 

 

 

 

 

INDUSTRIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

Željeza i čelika

 

 

 

 

 

 

 

 

Obojenih metala

 

 

 

 

 

 

 

 

Stakla i nemetalnih minerala

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemijska

 

 

 

 

 

 

 

 

Građevnog materijala

 

 

 

 

 

 

 

 

Papira

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehrambena

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostala

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMET

 

 

 

 

 

 

 

 

Željeznički

 

 

 

 

 

 

 

 

Cestovni

 

 

 

 

 

 

 

 

Zračni

 

 

 

 

 

 

 

 

– međunarodni

 

 

 

 

 

 

 

 

– domaći

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomorski

Riječni

 

 

 

 

 

 

 

 

OPĆA POTROŠNJA

 

 

 

 

 

 

 

 

Kućanstva

 

 

 

 

 

 

 

 

Usluge

 

 

 

 

 

 

 

 

Poljoprivreda

 

 

 

 

 

 

 

 

Građevinarstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Tablica III.1-4

 

Petrolej

Mlazno gorivo

Dizelsko gorivo

Ekstralako loživo ulje

 

103 t

PJ

103 t

PJ

103 t

PJ

103 t

PJ

PRIMARNA BILANCA

 

 

 

 

 

 

 

 

Proizvodnja

 

 

 

 

 

 

 

 

Rafinerije

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvoz

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvoz

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo skladišta

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunker brodova

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNA POTROŠ­NJA

 

 

 

 

 

 

 

 

POTROŠNJA ZA TRANSFORMACIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrane

 

 

 

 

 

 

 

 

Javne toplane

 

 

 

 

 

 

 

 

Javne kotlovnice

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrijske kotlov­nice

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO ZA TRANSFORMACIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

POTROŠNJA ZA POGON

 

 

 

 

 

 

 

 

Proizvodnja nafte i plina

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO ZA POGON

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDANO POTROŠAČIMA

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERGETSKA POTROŠNJA

 

 

 

 

 

 

 

 

INDUSTRIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

Željeza i čelika

 

 

 

 

 

 

 

 

Obojenih metala

 

 

 

 

 

 

 

 

Stakla i nemetalnih minerala

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemijska

 

 

 

 

 

 

 

 

Građevnog materijala

 

 

 

 

 

 

 

 

Papira

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehrambena

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostala

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMET

 

 

 

 

 

 

 

 

Željeznički

 

 

 

 

 

 

 

 

Cestovni

 

 

 

 

 

 

 

 

Zračni

 

 

 

 

 

 

 

 

– međunarodni

 

 

 

 

 

 

 

 

– domaći

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomorski

Riječni

 

 

 

 

 

 

 

 

Javni gradski

 

 

 

 

 

 

 

 

OPĆA POTROŠ­NJA

 

 

 

 

 

 

 

 

Kućanstva

 

 

 

 

 

 

 

 

Usluge

 

 

 

 

 

 

 

 

Poljoprivreda

 

 

 

 

 

 

 

 

Građevinarstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Tablica III.1-5
 

 

Nisko loživo ulje

Stan­dardno loživo ulje

Primar­ni benzin

White spirit

 

103 t

PJ

103 t

PJ

103 t

PJ

103 t

PJ

PRIMARNA BILANCA

 

 

 

 

 

 

 

 

Proizvodnja

 

 

 

 

 

 

 

 

Rafinerije

 

 

 

 

 

 

 

 

Degazolinaža

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvoz

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvoz

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo skladišta

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunker brodova

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNA POTROŠNJA

 

 

 

 

 

 

 

 

POTROŠNJA ZA TRANS­FORMACIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrane

 

 

 

 

 

 

 

 

Javne toplane

 

 

 

 

 

 

 

 

Javne kotlovnice

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrijske toplane

 

 

 

 

 

 

 

 

– u rafinerijama

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrijske kotlovnice

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO ZA TRANS­FORMACIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

POTROŠNJA ZA POGON

 

 

 

 

 

 

 

 

Rafinerije

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO ZA POGON

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDANO POTROŠAČIMA

 

 

 

 

 

 

 

 

NEENERGETSKA POTROŠNJA

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERGETSKA POTROŠ­NJA

 

 

 

 

 

 

 

 

INDUSTRIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

Željeza i čelika

 

 

 

 

 

 

 

 

Obojenih metala

 

 

 

 

 

 

 

 

Stakla i nemetalnih minerala

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemijska

 

 

 

 

 

 

 

 

Građevnog materijala

 

 

 

 

 

 

 

 

Papira

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehrambena

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostala

 

 

 

 

 

 

 

 

OPĆA POTROŠNJA

 

 

 

 

 

 

 

 

Kućanstva

 

 

 

 

 

 

 

 

Usluge

 

 

 

 

 

 

 

 

Poljoprivreda

 

 

 

 

 

 

 

 

                
Tablica III.1-6

 

Bitumen

Ulja i masti

Parafin i vosak

Naftni koks

 

103 t

PJ

103 t

PJ

103 t

PJ

103 t

PJ

PRIMARNA BILANCA

 

 

 

 

 

 

 

 

Proizvodnja

 

 

 

 

 

 

 

 

Rafinerije

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvoz

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvoz

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo skladišta

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNA POTROŠNJA

 

 

 

 

 

 

 

 

POTROŠNJA ZA TRANS­FORMACIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrijske toplane

 

 

 

 

 

 

 

 

– u rafinerijama

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO ZA TRANS­FORMACIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

Rafinerije

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO ZA POGON

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDANO POTROŠAČIMA

 

 

 

 

 

 

 

 

NEENERGETSKA POTROŠNJA

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERGETSKA POTROŠ­NJA

 

 

 

 

 

 

 

 

INDUSTRIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

Željeza i čelika

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemijska

 

 

 

 

 

 

 

 

Građevnog materijala

 

 

 

 

 

 

 

 


Tablica III.1-7

 

Etan

Ostali derivati

Rafinerijski plin

Rafinerijski poluproizvodi

Aditivi

 

103 t

PJ

103 t

PJ

103 t

PJ

103 t

PJ

103 t

PJ

PRIMARNA BILANCA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proizvodnja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rafinerije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Degazolinaža

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvoz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvoz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo skladišta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNA
POTROŠNJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTROŠNJA ZA TRANSFORMACIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrijske toplane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– u rafinerijama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rafinerije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO ZA TRANSFORMACIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTROŠNJA ZA POGON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rafinerije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO ZA POGON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDANO POTROŠAČIMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEENERGETSKA POTROŠNJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica III.1-8

 

Gradski plin

Električna energija

Para i vrela voda

 

103 m3

PJ

GWh

PJ

TJ

PRIMARNA BILANCA

 

 

 

 

 

Proizvodnja

 

 

 

 

 

Hidroelektrane

 

 

 

 

 

– male HE

 

 

 

 

 

Elektrane

 

 

 

 

 

Javne toplane

 

 

 

 

 

Javne kotlovnice

 

 

 

 

 

Industrijske toplane

 

 

 

 

 

– u rafinerijama

 

 

 

 

 

– u proizvodnji plina

 

 

 

 

 

Industrijske kotlovnice

 

 

 

 

 

Gradske plinare

 

 

 

 

 

Uvoz

 

 

 

 

 

Izvoz

 

 

 

 

 

Saldo skladišta

 

 

 

 

 

Bunker brodova

 

 

 

 

 

UKUPNA POTROŠNJA

 

 

 

 

 

POTROŠNJA ZA TRANSFORMACIJE

 

 

 

 

 

Hidroelektrane

 

 

 

 

 

– male HE

 

 

 

 

 

Elektrane

 

 

 

 

 

Javne toplane

 

 

 

 

 

Javne kotlovnice

 

 

 

 

 

Industrijske toplane

 

 

 

 

 

– u rafinerijama

 

 

 

 

 

– u proizvodnji plina

 

 

 

 

 

Industrijske kotlovnice

 

 

 

 

 

Rafinerije

 

 

 

 

 

Degazolinaža

 

 

 

 

 

Gradske plinare

 

 

 

 

 

UKUPNO ZA TRANSFORMACIJE

 

 

 

 

 

POTROŠNJA ZA POGON

 

 

 

 

 

Proizvodnja nafte i plina

 

 

 

 

 

Elektroprivreda

 

 

 

 

 

Hidroelektrane

 

 

 

 

 

Termoelektrane

 

 

 

 

 

Javne toplane

 

 

 

 

 

Rafinerije

 

 

 

 

 

Degazolinaža

 

 

 

 

 

UKUPNO ZA POGON

 

 

 

 

 

GUBICI

 

 

 

 

 

PREDANO POTROŠAČIMA

 

 

 

 

 

NEENERGETSKA
POTROŠNJA

 

 

 

 

 

ENERGETSKA POTROŠNJA

 

 

 

 

 

INDUSTRIJA

 

 

 

 

 

Željeza i čelika

 

 

 

 

 

Obojenih metala

 

 

 

 

 

Stakla i nemetalnih minerala

 

 

 

 

 

Kemijska

 

 

 

 

 

Građevnog materijala

 

 

 

 

 

Papira

 

 

 

 

 

Prehrambena

 

 

 

 

 

Ostala

 

 

 

 

 

PROMET

 

 

 

 

 

Željeznički

 

 

 

 

 

Cestovni

 

 

 

 

 

Zračni

 

 

 

 

 

– međunarodni

 

 

 

 

 

– domaći

 

 

 

 

 

Pomorski

Riječni

 

 

 

 

 

Javni gradski

 

 

 

 

 

Ostali

 

 

 

 

 

OPĆA POTROŠNJA

 

 

 

 

 

Kućanstva

 

 

 

 

 

Usluge

 

 

 

 

 

Poljoprivreda

 

 

 

 

 

Građevinarstvo

 

 

 

 

 


III.2. Sektori Industrijski procesi i Uporaba otapala
Nadležno tijelo: Državni zavod za statistiku
Godina na koju se odnose podaci: ____

Tablica III.2-1:

Kategorija izvora/djelatnost

Podatak o djelatnosti

Industrijski procesi

t/god.

Proizvodnja cementa

proizvodnja cementa

 

proizvodnja klinkera

 

Proizvodnja vapna

proizvodnja negašenog vapna iz vapnenca

 

proizvodnja negašenog vapna iz dolomita

 

Uporaba vapnenca i dolomita (sve djelatnosti)

uporaba vapnenca

 

uporaba dolomita

 

Proizvodnja i uporaba natrijevog karbonata Na2CO3 (sve djelatnosti)

proizvodnja Na2CO3

 

uporaba Na2CO3

 

Asfaltiranje krovova

proizvodi od asfalta i sličnih materijala za pokrivanje krovova

 

Asfaltiranje prometnica

proizvodnja vruće asfaltne mase za prekrivanje prometnica

 

Proizvodnja stakla

proizvodnja ravnog stakla

 

proizvodnja šupljeg (ambalaž­nog) stakla

 

Proizvodnja amonijaka

proizvodnja amonijaka

 

Proizvodnja dušične kiseline

proizvodnja dušične kiseline

 

Proizvodnja čađe

proizvodnja čađe

 

Proizvodnja etilena

proizvodnja etilena

 

Proizvodnja dikloretilena

proizvodnja dikloretilena

 

Proizvodnja stirena

proizvodnja stirena

 

Proizvodnja metanola

proizvodnja metanola

 

Proizvodnja koksa

proizvodnja koksa

 

Proizvodnja etilbenzena

proizvodnja etilbenzena

 

Proizvodnja propilena

proizvodnja propilena

 

Proizvodnja polipropilena

proizvodnja polipropilena

 

Proizvodnja polistirena

proizvodnja polistirena

 

Proizvodnja polietilena

proizvodnja polietilena

 

Proizvodnja polivinilklorida

proizvodnja polivinilklorida

 

Proizvodnja sulfatne kiseline

proizvodnja sulfatne kiseline

 

Proizvodnja sirovog željeza

proizvodnja sirovog željeza

 

Proizvodnja čelika

proizvodnja čelika

 

Proizvodnja ferolegura

proizvodnja feromangan legura

 

proizvodnja ferosilicij legura

 

proizvodnja ferokrom legura

 

Proizvodnja primarnog aluminija

proizvodnja primarnog aluminija

 

Proizvodnja celuloze i papira

proizvodnja celuloze i papira (proces sa sulfatnom kiselinom)

 

proizvodnja celuloze i papira (proces sa sulfitnom kiselinom)

 

proizvodnja celuloze i papira (neutralni sulfitni polukemijski proces)

 

Proizvodnja hrane

proizvodnja proizvoda od mesa, mesa peradi i ribe

 

proizvodnja šećera

 

proizvodnja margarina i krutih jestivih masnoća

 

proizvodnja keksa, kolača i žitarica

 

proizvodnja kruha

 

proizvodnja hrane za životinje

 

proizvodnja pržene kave

 

Proizvodnja pića

proizvodnja crvenog vina

 

proizvodnja bijelog vina

 

proizvodnja piva

 

proizvodnja alkohola (nespecificiranog)

 

proizvodnja viskija

 

proizvodnja vinjaka, rakije i ostalih žestokih alkoholnih pića

 

Uporaba otapala

t/god
(br. sta­novni­ka*)

Uporaba boja i lakova

uporaba temeljne boje

 

Odmašćivanje, suho čišćenje i proizvodnja elektroničkih uređaja

odmašćivanje metala

*

suho čišćenje

*

Proizvodnja ili prerada kemijskih proizvoda

proizvodnja poliuretana (kruta pjena)

 

proizvodnja poliuretana (mekana pjena)

 

proizvodnja poliestera

 

proizvodnja polistirenske pjene

 

proizvodnja polivinilklorida

 

prerada gume

 

proizvodnja farmaceutskih proizvoda

*

proizvodnja boja i lakova

 

proizvodnja tinte

 

proizvodnja ljepila

 

Ostala uporaba otapala

primjena otapala u tiskarskoj industriji

 

primjena adheziva i ljepila

 

uporaba otapala u kućanstvu (osim za bojanje)

*

Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
Godina na koju se odnose podaci: ____

Tablica III.2-2: Uporaba zamjenskih tvari i mješavina zamjenskih tvari

Kategorija izvora/
djelatnost

Podatak o djelatnosti

t/god.

Rashladni i klimatizacijski uređaji

Potrošnja pojedine zamjenske tvari iz popisa Dodatak III.2-2.A

 

Potrošnja pojedine mješavine zamjenskih tvari iz popisa Dodatak III.2-2.A

 

Potiskivanje pjena

Potrošnja pojedine zamjenske tvari iz popisa Dodatak III.2-2.A

 

Potrošnja pojedine mješavine zamjenskih tvari iz popisa Dodatak III.2-2.A

 

Sustavi i aparati za gašenje požara

Potrošnja pojedine zamjenske tvari iz popisa Dodatak III.2-2.A

 

Potrošnja pojedine mješavine zamjenskih tvari iz popisa Dodatak III.2-2.A

 

Proizvodi u obliku aerosola

Potrošnja pojedine zamjenske tvari iz popisa Dodatak III.2-2.A

 

Potrošnja pojedine mješavine zamjenskih tvari iz popisa Dodatak III.2-2.A

 

Otapala

Potrošnja pojedine zamjenske tvari iz popisa Dodatak III.2-2.A

 

Potrošnja pojedine mješavine zamjenskih tvari iz popisa Dodatak III.2-2.A

 

Rasklopna oprema – viso­konaponski aparati i sklopovi

količina sklopne aparature

 

punjenje sklopne aparature plinom SF6

 

istjecanje SF6 iz opreme u pogonu

 

rukovanje s upotrijebljenim SF6

 

rukovanje s plinom SF6 i sklopnom opremom nakon isteka radnog vijeka

 


Dodatak III.2-2.A
: Zamjenske tvari i mješavine zamjenskih tvari
 

OZNAKA ZAMJENSKE TVARI

Kemijska formula

Sumporov heksafluorid

SF6

Fluorougljikovodici (HFC)

HFC-23

CHF3

HFC-32

CH2F2

HFC-41

CH3F

HFC-43-10mee

C5H2F10

HFC-125

C2HF5

HFC-134

C2H2F4

HFC-134a

CH2FCF3

HFC-152a

C2H4F2

HFC-143

C2H3F3

HFC-143a

C2H3F3

HFC-227ea

C3HF7

HFC-236cb

CH2FCF2CF3

HFC-236ea

CHF2CHFCF2

HFC-236fa

C3H2F6

HFC-245ca

C3H3F5

HFC-245fa

CHF2CH2CF3

HFC-365mfc

CF3CH2CF2CH3

Perfluorougljici (PFC)

Perfluorometan

CF4

Perfluoroetan

C2F6

Perfluoropropan

C3F8

Perfluorobutan

C4F10

Perfluoropentan

C5F12

Perfluoroheksan

C6F14

Perfluorociklobutan

c-C4F8

Mješavine zamjenskih tvari

R 404A

R143a/125/134a

R 407A

R32/125/134a

R 407B

R32/125/134a

R 407C

R32/125/134a

R 407D

R32/125/134a

R410A

R32/125

R 507A

R143a/125

R 508A

R23/116

R 508B

R23/116


III.3. Sektor
: Korištenje zemljišta, promjene u korištenju zemljišta i šumarstvo
Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva
Godina na koju se odnose podaci: ____

Tablica III.3-1:

Podatak

Površina (ha) (za godinu na koju se odnose podaci)

Površina (ha) (za prethodnu godinu)

Šume/šumsko zemljište

 

 

Poljoprivredno zemljište

 

 

Travnjaci

 

 

Močvarno zemljište

 

 

Naselja

 

 

Ostalo zemljište

 

 

Tablica III.3-2:

Podaci za kategoriju zemljišta
šume/šumsko zem­ljište

Površina (ha)

Godišnji prirast
(m3ha-1god-1)

Godišnja sječa (prema strukturi)
(m3god-1)

Drvo za ogrijev
(m3god-1)

Šumski požari, bo­lesti i ostalo

Četinjače

 

 

 

 

 

Listače

 

 

 

 

 


Tablica III.3-3:

Podaci za kategoriju zemljišta
Poljoprivredno zemljište

Površina (ha)

Godišnji prirast
(m3ha-1god-1)

Godišnja sječa (prema strukturi)
(m3god-1)

Agrošumarski sustavi

 

 

 

Obradivo zemljište

 

 

 


III.4. Sektor: Poljoprivreda
Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva
Godina na koju se odnose podaci: ____

Tablica III.4-1: Vrsta i broj stoke u RH

Vrsta stoke

broj/grla

Mliječne krave

 

Ostale krave

 

Bivoli

 

Ovce

 

Konji

 

Magarci

 

Svinje

 

Perad

 

 

Tablica III.4-2: Vrsta i količina primijenjenih mineralnih gnojiva u RH

Vrsta mineralnih gnojiva

t/god.

UREA

 

KAN < 28% N

 

NPK > 10%N

 

NPK < 10%N

 

Amonij nitrat

 

Urea amonij nitrat

 

Tablica III.4-3: Količina organskih gnojiva u RH

Količine organskih gnojiva

t/god

Organska gnojiva

 

Tablica III.4-4: Površine pod biljkama fiksatorima N u RH

Vrsta usjeva

ha/god.

Mahunarke

 

Soja