Tehnički propis za zidane konstrukcije

NN 1/2007 (2.1.2007.), Tehnički propis za zidane konstrukcije

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

4

Na temelju članka 16. Zakona o gradnji (»Narodne novine« br. 175/03. i 100/04.) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

TEHNIČKI PROPIS

ZA ZIDANE KONSTRUKCIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Tehničkim propisom (u daljnjem tekstu: Propis), u okviru ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu, propisuju tehnička svojstva za zidane konstrukcije u građevinama (u daljnjem tekstu: zidana konstrukcija), zahtjevi za projektiranje, izvođenje radova, uporabljivost, održavanje i drugi zahtjevi za zidane konstrukcije, te tehnička svojstva i drugi zahtjevi za građevne proizvode namijenjene ugradnji u zidanu konstrukciju (u daljnjem tekstu: građevni proizvodi).
(2) Ovaj se Propis primjenjuje i na ziđe u građevinama koje nije sastavni dio zidane konstrukcije (pregradno ziđe, parapeti i sl.).

Članak 2.

Projektiranje, građenje, održavanje i način korištenja građevine moraju biti takvi da se ispune zahtjevi propisani ovim Propisom.

Članak 3.

Ovaj se Propis ne primjenjuje na zidane konstrukcije industrijskih dimnjaka, potpornih zidova, propusta, mostova, brana, spremnika za tekućine, zidane konstrukcije opterećene pretežito dinamičkim djelovanjem i posebne vrste konstrukcija kao što su lukovi, svodovi, kupole i sl.

Članak 4.

(1) Zidana konstrukcija je dio građevnog sklopa građevine.
(2) Ispunjavanje bitnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine i dijela bitnog zahtjeva zaštite od požara, koji se odnosi na očuvanje nosivosti zidane konstrukcije u slučaju požara tijekom određenog vremena utvrđenog posebnim propisom (u daljnjem tekstu: otpornost na požar), postiže se zidanom konstrukcijom koja ima tehnička svojstva i ispunjava zahtjeve propisane ovim Propisom.

Članak 5.

Zidana konstrukcija se izvodi od:
– nearmiranog ziđa,
– omeđenog ziđa,
– armiranog ziđa i
– prednapetog ziđa.

Članak 6.

Građevni proizvodi na koje se primjenjuje ovaj Propis jesu:
– cement i zidarski cement,
– građevno vapno,
– agregat,
– mort,
– dodaci mortu, mort za injektiranje natega i betonu,
– voda,
– beton,
– čelik za armiranje,
– čelik za prednapinjanje,
– armatura,
– zidni element,
– pomoćni dijelovi,
– predgotovljeno ziđe,
– drugi građevni proizvodi koji se ugrađuju zajedno s proizvodima iz podstavka 1. do 13. ovoga stavka, a za koje su zahtjevi pobliže propisani u prilozima ovoga Propisa.

Članak 7.

Zidana konstrukcija i građevni proizvodi moraju imati tehnička svojstva i ispunjavati druge zahtjeve propisane ovim Propisom.

II. TEHNIČKA SVOJSTVA ZIDANE KONSTRUKCIJE

Članak 8.

(1) Tehnička svojstva zidane konstrukcije moraju biti takva da tijekom trajanja građevine uz propisano, odnosno projektom određeno izvođenje i održavanje zidane konstrukcije, ona podnese sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoliša, tako da tijekom građenja i uporabe predvidiva djelovanja na građevinu ne prouzroče:
– rušenje građevine ili njezinog dijela,
– deformacije nedopuštena stupnja,
– oštećenja građevnog sklopa ili opreme zbog deformacije zidane konstrukcije,
– nerazmjerno velika oštećenja građevine ili njezinog dijela u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala.
(2) Osim uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, tehnička svojstva zidane konstrukcije moraju biti takva da se u slučaju požara očuva nosivost konstrukcije ili njezinog dijela tijekom određenog vremena propisanog posebnim propisom.
(3) Tehnička svojstva iz stavka 1. i 2. ovoga članka postižu se projektiranjem i izvođenjem u skladu s odredbama ovoga Propisa.
(4) Očuvanje tehničkih svojstava iz stavka 1. i 2. ovoga članka postiže se održavanjem zidane konstrukcije u skladu s odredbama ovoga Propisa.

Članak 9.

(1) Ako zidana konstrukcija ima tehnička svojstva propisana člankom 8. stavkom 1. i 2. ovoga Propisa, podrazumijeva se da građevina ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti, te da ima propisanu otpornost na požar.
(2) Kada je, sukladno posebnim propisima, potrebna dodatna zaštita zidane konstrukcije radi ispunjavanja zahtjeva otpornosti na požar, ta zaštita smatrat će se sastavnim dijelom tehničkog rješenja zidane konstrukcije.

Članak 10.

Tehnička svojstva zidane konstrukcije moraju biti takva, da, osim ispunjavanja zahtjeva iz ovoga Propisa, budu ispunjeni i zahtjevi posebnih propisa kojima se uređuje ispunjavanje drugih bitnih zahtjeva za građevinu.

Članak 11.

(1) Zidana konstrukcija mora, nakon rekonstrukcije odnosno adaptacije građevine čiji je sastavni dio, imati tehnička svojstva propisana člankom 8. stavkom 1. i 2. i člankom 10. ovoga Propisa.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, zidana konstrukcija mora nakon rekonstrukcije odnosno adaptacije građevine, kojima se ne utječe bitno na tehnička svojstva zidane konstrukcije, imati najmanje tehnička svojstva koja je imala prije rekonstrukcije odnosno adaptacije (u daljnjem tekstu: zatečena tehnička svojstva).
(3) Smatra se da rekonstrukcija odnosno adaptacija građevine nemaju bitan utjecaj na tehnička svojstva zidane konstrukcije ako su zatečena tehnička svojstva vezana za mehaničku otpornost i stabilnost zadovoljavajuća i ako se mijenjaju do uključivo 10% (npr. promjena mase građevine, promjena položaja središta masa ili središta krutosti, promjena računskih vrijednosti reznih sila u proračunskim presjecima i sl.).
(4) Odredba stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se:
– na višestruke rekonstrukcije odnosno adaptacije građevine kojima se mijenjaju zatečena tehnička svojstva zidane konstrukcije u cjelini odnosno njezinih pojedinih dijelova, koja svojstva su vezana za mehaničku otpornost i stabilnost građevine
– na rekonstrukciju odnosno adaptaciju građevine kojoj je zidana konstrukcija oštećena tako da postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu.

III. GRAĐEVNI PROIZVODI ZA ZIDANE KONSTRUKCIJE

Članak 12.

(1) Građevni proizvodi proizvode se u proizvodnim pogonima (tvornicama) izvan gradilišta, ako ovim Propisom za pojedine građevne proizvode nije drukčije propisano.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, mort, beton, armatura, zidni elementi od prirodnog kamena i predgotovljeno ziđe mogu biti izrađeni na gradilištu za potrebe toga gradilišta.
(3) Pod gradilištem se, osim prostora određenog Zakonom o gradnji, u smislu odredbe stavka 2. ovoga članka podrazumijeva i proizvodni pogon u kojem se mort, beton, armatura, zidni elementi od prirodnog kamena i predgotovljeno ziđe, primjenom odgovarajuće tehnologije građenja, proizvode ili izrađuju za potrebe određenog gradilišta a u skladu s projektom zidane konstrukcije.

Članak 13.

(1) Građevni proizvod proizveden u proizvodnom pogonu (tvornici) izvan gradilišta smije se ugraditi u zidanu konstrukciju ako ispunjava zahtjeve propisane ovim Propisom i ako je za njega izdana isprava o sukladnosti u skladu s odredbama posebnog propisa.
(2) Mort, beton, armatura, zidni elementi od prirodnog kamena i predgotovljeno ziđe izrađeni na gradilištu za potrebe toga gradilišta, smiju se ugraditi u zidanu konstrukciju ako je za njih dokazana uporabljivost u skladu s projektom zidane konstrukcije i ovim Propisom.
(3) U slučaju nesukladnosti građevnog proizvoda s tehničkim specifikacijama za taj proizvod i/ili projektom zidane konstrukcije, proizvođač građevnog proizvoda odnosno izvođač zidane konstrukcije mora odmah prekinuti proizvodnju odnosno izradu tog proizvoda i poduzeti mjere radi utvrđivanja i otklanjanja grešaka koje su nesukladnost uzrokovale.
(4) Ako dođe do isporuke nesukladnog građevnog proizvoda proizvođač odnosno uvoznik mora, bez odgode, o nesukladnosti toga proizvoda obavijestiti sve kupce, distributere, ovlaštenu pravnu osobu koja je sudjelovala u potvrđivanju sukladnosti, i Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.
(5) Proizvođač odnosno uvoznik i distributer građevnog proizvoda dužni su poduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava građevnog proizvoda tijekom rukovanja, skladištenja i prijevoza, a izvođač zidane konstrukcije tijekom prijevoza, rukovanja, skladištenja i ugradnje građevnog proizvoda.

Članak 14.

(1) Specificirana svojstva, dokazivanje uporabljivosti, potvrđivanje sukladnosti, označavanje građevnih proizvoda, ispitivanje građevnih proizvoda, posebnosti pri projektiranju i građenju građevina koje sadrže zidanu konstrukciju te potrebni kontrolni postupci kao i drugi zahtjevi koje moraju ispunjavati građevni proizvodi određeni su u prilozima ovoga Propisa i to za:
– ziđe – u Prilogu »A«,
– zidni elementi – u Prilogu »B«,
– mort – u Prilogu »C«,
– veziva – u Prilogu »D«,
– dodaci mortu, mortu za injektiranje natega i betonu – u Prilogu »E«
– agregat, voda, armatura, čelik za armiranje i čelik za prednapinjanje, beton i proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih dijelova zidanih konstrukcija
– u Prilogu »F«,
– pomoćni dijelovi – u Prilogu »G«,
– predgotovljeno ziđe – u Prilogu »H«,
(2) Potvrđivanje sukladnosti proizvoda koji nisu obuhvaćeni normama ili znatno odstupaju od harmoniziranih normi na koje upućuju Prilozi iz stavka 1. ovoga članka provodi se prema tehničkim dopuštenjima za te proizvode.
(3) Potvrđivanje sukladnosti, u smislu stavaka 1. i 2. ovoga članka, obuhvaća radnje ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda te, ovisno o propisanom sustavu ocjenjivanja sukladnosti, izdavanje certifikata unutarnje kontrole proizvodnje odnosno izdavanje certifikata sukladnosti građevnih proizvoda.

IV. PROJEKTIRANJE ZIDANIH KONSTRUKCIJA

Članak 15.

(1) Projektiranjem zidanih konstrukcija moraju se za projektirani uporabni vijek građevine i građenje predvidjeti svi utjecaji na zidanu konstrukciju koji proizlaze iz načina i redoslijeda građenja građevina koje sadrže zidanu konstrukciju, predvidivih uvjeta uobičajene uporabe građevine i predvidivih utjecaja okoliša na građevinu.
(2) Projektom zidane konstrukcije mora se, u skladu s ovim Propisom, dokazati da će građevina tijekom građenja i projektiranog uporabnog vijeka ispunjavati bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti, otpornost na požar, te druge bitne zahtjeve u skladu s posebnim propisima.
(3) Ako ovim ili posebnim propisom nije drukčije propisano, uporabni vijek građevine iz stavka 1. ovoga članka je najmanje 50 godina.
(4) Kada je, radi ispunjavanja zahtjeva iz ovoga Propisa potrebna dodatna zaštita zidane konstrukcije, ta zaštita će se smatrati sastavnim dijelom tehničkog rješenja zidane konstrukcije.

Članak 16.

(1) Mehanička otpornost i stabilnost, te otpornost građevine na požarna djelovanja dokazuju se u glavnom projektu proračunima graničnog stanja nosivosti i graničnog stanja uporabljivosti zidane konstrukcije za predvidiva djelovanja i utjecaje na građevinu.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, otpornost građevine na požarna djelovanja se ne mora dokazivati ako posebnim propisom nije određeno vrijeme očuvanja graničnog stanja nosivosti zidane konstrukcije u slučaju požara.
(3) Proračuni iz stavka 1. ovoga članka provode se primjenom prikladnih proračunskih postupaka koji se po potrebi dopunjuju ispitivanjima, pri čemu se u obzir uzimaju svi mjerodavni parametri.
(4) Proračunski i drugi modeli moraju biti takvi da, uzimajući u obzir pouzdanost ulaznih podataka i točnost izvedbe, odgovaraju ponašanju zidane konstrukcije tijekom građenja i u uporabi.

Članak 17.

(1) Na projektiranje zidanih konstrukcija primjenjuju se hrvatske norme iz Priloga »I« ovoga Propisa.
(2) Dopuštena je primjena i drugih pravila projektiranja zidanih konstrukcija koja se razlikuju od pravila danih hrvatskim normama iz Priloga »I« ovoga Propisa, ako se dokaže da se primjenom tih pravila ispunjavaju zahtjevi ovoga Propisa najmanje na razini određenoj hrvatskim normama iz Priloga »I«.
(3) Prilogom »I« iz stavka 1. ovoga članka pobliže se određuje projektiranje zidanih konstrukcija.

Članak 18.

(1) Gornji rubovi temelja zidane konstrukcije, odnosno gornji rubovi nadtemeljnih zidova moraju biti međusobno povezani veznim gredama, zategama ili armiranobetonskom podnom pločom.
(2) Pregradni zidovi, obložni zidovi, zidovi ispune i protupožarni zidovi moraju se, u smjeru okomitom na vlastitu ravninu, povezati s nosivim zidovima odnosno nosivim dijelovima zidane konstrukcije, te stropnim kontrukcijama u skladu s projektom zidane konstrukcije.
(3) Ziđe visine veće od 1,0 m iznad stropne konstrukcije kojemu vrh nije pridržan okomito na vlastitu ravninu (zidovi na koje se oslanja drveno krovište, zabatni zidovi, pregradni zidovi kojima vrh nije pridržan stropnom konstrukcijom i sl.) mora biti izvedeno kao omeđeno ziđe s upetim vertikalnim serklažima u nosivu konstrukciju.

Članak 19.

(1) Nije dopušteno projektiranje konzola upetih u ziđe zidane konstrukcije.
(2) Nije dopušteno projektiranje zidanih konstrukcija kojima se zidovi iste etaže izvode od raznovrsnih zidnih elemenata ili kao zidovi druge vrste ili sustava konstrukcije
(3) Nije dopušteno projektiranje zidanih konstrukcija u kojima su pojedine etaže izvedene kao konstrukcije druge vrste (betonske, čelične i dr.) odnosno konstrukcije drugog sustava (okvirne i dr.).
(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka dopušteno je projektiranje zidanih konstrukcija kod kojih su temelji i jedna etaža iznad temelja, u vertikalnom kontinuitetu, projektirane kao betonska konstrukcija od betonskih zidova i ploča na koju se nastavlja zidana konstrukcija.

Članak 20.

(1) Građevinski projekt – projekt zidane konstrukcije koji je sastavni dio glavnog projekta građevine mora sadržavati osobito:
1. u tehničkom opisu
– opis utjecaja namjene i načina uporabe građevine te utjecaja okoliša na svojstva zidane konstrukcije,
– podatke iz elaborata o prethodnim istraživanjima i podatke iz drugih elaborata, studija i podloga koji su od utjecaja na svojstva zidane konstrukcije,
– opis zidane konstrukcije, uključivo i temeljenje,
– opis načina izvođenja zidane konstrukcije i ugradnje pojedinih građevnih proizvoda,
– razred izloženosti betonskih dijelova zidane konstrukcije.
2. u proračunu graničnog stanja nosivosti i graničnog stanja uporabljivosti
– podatke o predvidivim djelovanjima i utjecajima na građevinu,
– podatke o temeljnom tlu i proračunskom ubrzanju tla,
– proračun graničnog stanja nosivosti i graničnog stanja uporabljivosti zidane konstrukcije za predvidiva djelovanja i utjecaje, te proračune pojedinih dijelova zidane konstrukcije, za sve faze izvođenja i uporabe građevine.
3. u programu kontrole i osiguranja kvalitete zidane konstrukcije:
– razred nadzora izvođenja zidane konstrukcije,
– svojstva koja moraju imati građevni proizvodi koji se ugrađuju u zidanu konstrukciju, uključivo odgovarajuće podatke propisane odredbama o označavanju građevnih proizvoda prema prilozima ovoga Propisa,
– ispitivanja i postupke dokazivanja uporabljivosti građevnih proizvoda koji se izrađuju na gradilištu za potrebe toga gradilišta,
– način kontrole građevnih proizvoda prije ugradnje,
– ispitivanja i postupci dokazivanja nosivosti i uporabljivosti zidane konstrukcije,
– uvjete građenja i druge zahtjeve koji moraju biti ispunjeni tijekom izvođenja zidane konstrukcije, a koji imaju utjecaj na postizanje projektiranih odnosno propisanih tehničkih svojstava zidane konstrukcije i ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu, te
– druge uvjete značajne za ispunjavanje zahtjeva propisanih ovim Propisom i posebnim propisima.
(2) Zahtjevi iz stavka 1. točke 3. ovoga članka, ovisno o uvjetima, postupcima i drugim okolnostima građenja mogu biti detaljnije razrađeni u izvedbenom projektu zidane konstrukcije.

Članak 21.

Ako projekt zidane konstrukcije radi ispunjavanja uvjeta iz članka 20. ovoga Propisa određuje primjenu norme iz Priloga ovoga Propisa na način određen tim Prilogom, smatra se da zidana konstrukcija ispunjava propisane zahtjeve u dijelu normom uređenog područja.

Članak 22.

Osim uvjeta propisanih odredbama članaka 15. do 21., ovoga Propisa, projekt zidane konstrukcije kojim se razrađuje izvođenje s predgotovljenim ziđem obvezno mora sadržavati tehničko rješenje:
– predgotovljenog ziđa te način njegove izrade,
– ugradnje predgotovljenog ziđa u zidanu konstrukciju, uključivo proračun i zahtjevana svojstva materijala veze te načina povezivanja,
– prijenosa i prijevoza predgotovljenog ziđa (mjesta vješanja i opis sustava podizanja i drugo), te projektiranu težinu i dopuštena odstupanja težine predgotovljenog ziđa,
– rasporeda oslonaca, potrebnih podupora i drugih mjera za osiguravanje stabilnosti tijekom ugrađivanja i spajanja predgotovljenog ziđa.

Članak 23.

(1) Osim uvjeta propisanih odredbama članaka 15. do 22. ovoga Propisa, projekt rekonstrukcije odnosno adaptacije građevine, kojom se mijenja zidana konstrukcija, obvezno mora sadržavati podatke o utvrđenim zatečenim tehničkim svojstvima zidane konstrukcije.
(2) Zatečena tehnička svojstva zidane konstrukcije utvrđuju se uvidom u dokumentaciju građevine, ispitivanjima, proračunima ili na drugi primjereni način.

V. IZVOĐENJE I UPORABLJIVOST ZIDANIH KONSTRUKCIJA

Članak 24.

(1) Građenje građevina koje sadrže zidanu konstrukciju mora biti takvo da zidana konstrukcija ima tehnička svojstva i da ispunjava druge zahtjeve propisane ovim Propisom u skladu s tehničkim rješenjem građevine i uvjetima za građenje danim projektom, te da se osigura očuvanje tih svojstava i uporabljivost građevine tijekom njezinog trajanja.
(2) Pri izvođenju zidane konstrukcije izvođač je dužan pridržavati se projekta zidane konstrukcije i tehničkih uputa za ugradnju i uporabu građevnih proizvoda i odredaba ovoga Propisa.

Članak 25.

(1) Kod preuzimanja građevnog proizvoda izvođač zidane konstrukcije mora utvrditi:
– je li građevni proizvod isporučen s oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju li se podaci na dokumentaciji s kojom je građevni proizvod isporučen s podacima u oznaci,
– je li građevni proizvod isporučen s tehničkim uputama za ugradnju i uporabu,
– jesu li svojstva, uključivo rok uporabe građevnog proizvoda te podaci značajni za njegovu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost zidane konstrukcije sukladni svojstvima i podacima određenim glavnim projektom.
(2) Utvrđeno iz stavka 1. ovoga članka zapisuje se u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika, a dokumentacija s kojom je građevni proizvod isporučen pohranjuje se među dokaze o sukladnosti građevnih proizvoda koje izvođač mora imati na gradilištu.

Članak 26.

(1) Propisana svojstva i uporabljivost građevnog proizvoda izrađenog na gradilištu utvrđuju se na način određen projektom i ovim Propisom.
(2) Podatke o dokazivanju uporabljivosti i postignutim svojstvima građevnog proizvoda iz stavka 1. ovoga članka izvođač zapisuje u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika.

Članak 27.

Zabranjena je ugradnja građevnog proizvoda koji:
– je isporučen bez oznake u skladu s posebnim propisom,
– je isporučen bez tehničke upute za ugradnju i uporabu,
– nema svojstva zahtijevana projektom zidane konstrukcije ili mu je istekao rok uporabe, odnosno čiji podaci značajni za ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost zidane konstrukcije nisu sukladni podacima određenim glavnim projektom.

Članak 28.

(1) Izvođenje zidane konstrukcije mora biti takvo da zidana konstrukcija ima tehnička svojstva i ispunjava zahtjeve određene projektom i ovim Propisom.
(2) Uvjeti za izvođenje zidane konstrukcije određuju se programom kontrole i osiguranja kvalitete koji je sastavni dio glavnog projekta zidane konstrukcije najmanje u skladu s odredbama Priloga »J« ovoga Propisa.
(3) Ako je tehničko rješenje zidane konstrukcije, odnosno ako su uvjeti u kojima se izvode radovi i druge okolnosti koje mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva zidane konstrukcije, takvi, da nisu obuhvaćeni odredbama Priloga »J« ovoga Propisa, tada se programom kontrole i osiguranja kvalitete moraju urediti posebni uvjeti građenja kojima se ispunjava zahtjev iz stavka 1. ovoga članka.
(4) Prilogom »J« iz stavka 2. i 3. ovoga članka pobliže se određuje izvođenje i održavanje zidane konstrukcije.

Članak 29.

(1) Smatra se da zidana konstrukcija ima projektom predviđena tehnička svojstva i da je uporabljiva ako:
– su građevni proizvodi ugrađeni u zidanu konstrukciju na propisani način i imaju ispravu o sukladnosti prema članku 13. stavku 1. ovoga Propisa, odnosno dokaze uporabljivosti prema članku 13. stavku 2. ovoga Propisa,
– su uvjeti građenja i druge okolnosti, koje mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva zidane konstrukcije, bile sukladne zahtjevima iz projekta,
– zidana konstrukcija ima dokaze nosivosti i uporabljivosti utvrđene ispitivanjem pokusnim opterećenjem, kada je ono propisano kao obvezno, ili zahtijevano projektom,
te ako o svemu određenom podstavkom 1., 2. i 3. ovoga stavka postoje propisani zapisi i/ili dokumentacija.
(2) Smatra se da je uporabljivost zidane konstrukcije dokazana ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovoga članka i članka 28. ovoga Propisa.

Članak 30.

(1) Ako se utvrdi da zidana konstrukcija nema projektom predviđena tehnička svojstva, mora se provesti naknadno dokazivanje da zidana konstrukcija ispunjava zahtjeve ovoga Propisa.
(2) Dokaz iz stavka 1. ovoga članka smatra se dijelom izvedbenog projekta.
(3) U slučaju da se dokaže da postignuta tehnička svojstva zidane konstrukcije ne ispunjavaju zahtjeve ovoga Propisa mora se izraditi projekt sanacije zidane konstrukcije.

VI. ODRŽAVANJE ZIDANIH KONSTRUKCIJA

Članak 31.

(1) Održavanje zidane konstrukcije mora biti takvo da se tijekom trajanja građevine očuvaju njezina tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine i ovim Propisom, te drugi bitni zahtjevi koje građevina mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom.
(2) Održavanje zidane konstrukcije koja je izvedena odnosno koja se izvodi u skladu s prije važećim propisima mora biti takvo da se tijekom trajanja građevine očuvaju njezina tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine i propisima u skladu s kojima je zidana konstrukcija izvedena.

Članak 32.

(1) Održavanje zidane konstrukcije podrazumijeva:
– redovite preglede zidane konstrukcije, u razmacima i na način određen projektom građevine, ovim Propisom i/ili posebnim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji,
– izvanredne preglede zidane konstrukcije nakon kakvog izvanrednog događaja ili po inspekcijskom nadzoru,
– izvođenje radova kojima se zidana konstrukcija zadržava ili se vraća u stanje određeno projektom građevine i ovim Propisom odnosno propisom u skladu s kojim je zidana konstrukcija izvedena.
(2) Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja zidane konstrukcije, dokumentira se u skladu s projektom građevine te:
– izvješćima o pregledima i ispitivanjima zidane konstrukcije,
– zapisima o radovima održavanja,
– na drugi prikladan način, ako ovim Propisom ili drugim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji nije što drugo određeno.

Članak 33.

(1) Za održavanje zidane konstrukcije dopušteno je rabiti samo one građevne proizvode za koje su ispunjeni propisani uvjeti i za koje izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu ili za koje je uporabljivost dokazana u skladu s projektom građevine i ovim Propisom.
(2) Održavanjem građevine ili na koji drugi način ne smiju se ugroziti tehnička svojstva i ispunjavanje propisanih zahtjeva zidane konstrukcije.

Članak 34.

Na izvođenje radova na održavanju zidane konstrukcija odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Propisa koje se odnose na izvođenje zidanih konstrukcija.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

(1) Prilozi »A«, »B«, »C«, »D«, »E«, »F«, »G«, »H«, »I« i »J« s odgovarajućim sadržajem sastavni su dio ovoga Propisa.
(2) Ministar ovlašten za donošenje ovoga Propisa posebnom odlukom će, osim normi određenih u prilozima is stavka 1. ovoga članka, odrediti norme na koje upućuju norme iz tih priloga i druge norme bitne za primjenu ovoga Propisa. Ova odluka objavljuje se na WEB stranicama Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Članak 36.

(1) Dana 29. veljače 2008. godine prestaju se primjenjivati priznata tehnička pravila u dijelu u kojem se odnose na zidane konstrukcije obuhvaćene ovim Propisom, sadržana u:
– Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za izvođenje zidova zgrada
(»Službeni list« 17/70) i priznata tehnička pravila koja su vezana uz primjenu toga pravilnika,
– Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima (»Službeni list« 31/81, 29/83, 20/88 i 52/90) i priznata tehnička pravila koja su vezana uz primjenu toga pravilnika u dijelu u kojem se odnose na zidane konstrukcije,
– Pravilnik o obvezatnom atestiranju fasadnih opeka i glinenih blokova te o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe ovlaštene za atestiranje tih proizvoda (»Službeni list« 24/90) i priznata tehnička pravila koja su vezana uz primjenu toga pravilnika,
– Naredba o obvezatnom atestiranju prefabriciranih elemenata od ćelijastog betona (»Službeni list« 34/85) i priznata tehnička pravila koja su vezana uz primjenu te naredbe,
te priznata tehnička pravila i tehničke specifikacije na primjenu kojih priznata tehnička pravila iz podstavka 1., 2., 3. i 4. stavka 1. ovoga članka upućuju.
(2) Glavni projekt u kojemu je tehničko rješenje zidane konstrukcije dano prema priznatim tehničkim pravilima iz stavka 1. ovoga članka smatrat će se pravovaljanim dokumentom za izdavanje građevinske dozvole ako je zahtjev za izdavanje te dozvole zajedno s glavnim projektom podnesen do 29. veljače 2008. godine.

Članak 37.

(1) U građevinu koja se izvodi prema građevinskoj dozvoli čiji je sastavni dio glavni projekt izrađen u skladu s priznatim tehničkim pravilima iz članka 36. ovoga Propisa smije se ugraditi građevni proizvod specificiran prema ovom Propisu ako ima odgovarajuća ili povoljnija tehnička svojstva, ako je to određeno izvedbenim projektom i ako je u skladu s tim projektom utvrđeno da je uporabljiv za tu građevinu uključujući uvjete njegove ugradbe i utjecaje okoline.
(2) Radi provedbe odredbi iz stavka 1. ovoga članka za dio zidane konstrukcije koji je izveden do početka ugradnje građevnih proizvoda specifiranih prema ovom Propisu, mora se popisati stanje izvedenih radova u skladu sa posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika.
(3) Izvedbeni projekt zidane konstrukcije iz stavka 1. ovoga članka mora za ugradnju građevnih proizvoda specificiranih prema ovom Propisu sadržavati detaljnu razradu programa kontrole i osiguranja kvalitete iz glavnog projekta kojom će se, u skladu s ovim Propisom, odrediti osobito:
– svojstva koja moraju imati građevni proizvodi koji se ugrađuju u zidanu konstrukciju, uključivo odgovarajuće podatke propisane odredbama o označavanju građevnih proizvoda prema prilozima ovoga Propisa,
– ispitivanja i postupci dokazivanja uporabljivosti građevnih proizvoda koji se izrađuju na gradilištu za potrebe toga gradilišta,
– ispitivanja i postupci dokazivanja nosivosti i uporabljivosti zidane konstrukcije,
– uvjete građenja i druge zahtjeve koji moraju biti ispunjeni tijekom izvođenja zidane konstrukcije, a koji imaju utjecaj na postizanje projektiranih odnosno propisanih tehničkih svojstava zidane konstrukcije i ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu, te
– druge uvjete značajne za ispunjavanje zahtjeva propisanih ovim Propisom i posebnim propisima, te
u odnosu na podstavke 1. do 5. ovoga stavka i ocjenu međusobne usklađenosti načina dokazivanja uporabljivosti dijela zidane konstrukcije izgrađenog do početka ugradnje građevnih proizvoda specifiranih prema ovom Propisu i kasnije izgrađenog dijela zidane konstrukcije.

Članak 38.

Ako za projektiranje zidane konstrukcije sukladno članku 17. stavku 1. ovoga Propisa nema tehničkih specifikacija – hrvatskih prednormi odnosno normi na koje upućuju nizovi prednormi HRN ENV 1991, HRN ENV 1996, HRN ENV 1997 i HRN ENV 1998, primjenjuju se odredbe odgovarajućih priznatih tehničkih pravila ili posebnih propisa koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o gradnji, ovim Propisom i normama na koje ovaj Propis upućuje, a za određivanje kojih je sukladno zakonu odgovoran projektant.

Članak 39.

(1) Nakon 29. veljače 2008. godine prestaju se primjenjivati priznata tehnička pravila za dokazivanje uporabljivosti građevnih proiz­voda za koje je potvrđivanje sukladnosti uređeno prilozima ovoga Propisa, ako posebnim propisom nije drukčije određeno.
(2) Postupci izdavanja svjedodžbi o ispitivanju građevnih proizvoda iz stavka 1. ovoga članka započeti do 29. veljače 2008. godine prema priznatim tehničkim pravilima, dovršit će se prema tim tehničkim pravilima.
(3) Svjedodžbe o ispitivanju građevnih proizvoda iz stavka 1. ovoga članka izdane prema priznatim tehničkim pravilima, priznaju se kao dokaz uporabljivosti građevnih proizvoda do datuma važenja koji je u njima određen ali ne duže od 31. svibnja 2008. godine.

Članak 40.

Do potpisivanja ugovora kojim se uređuje područje građevnih proizvoda između Republike Hrvatske i Europske unije, označavanje građevnih proizvoda koji odgovaraju hrvatskim normama donesenim u skladu s načelima usklađivanja europskog zakonodavstva provodi se u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuje to pitanje.

Članak 41.

(1) Nakon potpisivanja ugovora iz članka 40. ovoga Propisa i u skladu s tim ugovorom, za projektiranje, izvođenje i održavanje zidanih konstrukcija mogu se rabiti i građevni proizvodi sukladni harmoniziranim tehničkim specifikacijama na koje ovaj Propis ne upućuje ako:
– su naslovi, referencijske oznake i datum početka primjene tih tehničkih specifikacija, te datum završetka istovremene primjene oprečnih nacionalnih tehničkih specifikacija objavljeni u službenom glasilu Europske unije,
– je za te građevne proizvode potvrđena sukladnost s tim teh­ničkim specifikacijama,
– su ti proizvodi uporabljivi u Republici Hrvatskoj s obzirom na zemljopisne, klimatske i druge osobitosti Republike Hrvatske.
(2) U zidanu konstrukciju koja se izvodi prema građevinskoj dozvoli čiji je sastavni dio glavni projekt izrađen u skladu s tehničkim specifikacijama na koje upućuje ovaj Propis, građevni proizvod iz stavka 1. ovoga članka smije se ugraditi ako ima odgovarajuća ili povoljnija tehnička svojstva, ako je to određeno izvedbenim projektom i ako je u skladu s tim projektom utvrđeno da je uporabljiv za tu zidanu konstrukciju uključujući uvjete njegove ugradbe i utjecaje okoline.
(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, odgovarajuće se primjenjuju odredbe stavaka 2. i 3. članka 37. ovoga Propisa.

Članak 42.

Ovaj Propis stupa na snagu 1. ožujka 2007. godine.

Klasa: 360-01/04-01/0070
Urbroj: 531-01-266-06-45
Zagreb, 30. studenoga 2006.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.
 

PRILOG A

ZIĐE

A.1. Područje primjene
A.1.1. Ovim se Prilogom, sukladno članku 14. ovoga Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za ziđe zidanih konstrukcija, ako ovim Propisom nije drukčije propisano.
A.1.2. Ziđe u smislu točke A.1.1. je skup zidnih elemenata položenih na projektom određeni način povezanih mortom na konačnom mjestu u građevini ili predgotovljeno ziđe u smislu Priloga »H« ovoga Propisa.
A.1.3. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te dokazivanje uporabljivosti ziđa određuje se odnosno provodi u skladu s projektom i ovim Propisom.
A.1.4. Odredbe ovog Priloga primjenjuju se na nosivo, fasadno, obložno, pregradno, vezno, ziđe ispune i protupožarno ziđe.

A.2. Specificirana svojstva i dokazivanje uporabljivosti

A.2.1. Specificirana svojstva
A.2.1.1. Tehnička svojstva ziđa moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u građevini, i moraju biti specificirana u projektu zidane konstrukcije.
A.2.1.2. Tehnička svojstva ziđa iz točke A.2.1.1. određuju se u skladu s normom HRN ENV 1996-1-1, HRN ENV 1996-1-2 i HRN ENV 1996-1-3 i/ili ispitivanjem.
A.2.1.3. Tehnička svojstva zidnih elemenata, morta, betona, armature, čelika za armiranje i čelika za prednapinjanje, pomoćnih dijelova i predgotovljenog ziđa moraju biti specificirana prema Prilogu »B«, Prilogu »C«, Prilogu »F«, Prilogu «G», odnosno Prilogu «H» ovoga Propisa.
A.2.1.4. Tehnička svojstva ziđa moraju biti specificirana se u projektu zidane konstrukcije.

A.2.2. Dokazivanje uporabljivosti

A.2.2.1. Dokazivanje uporabljivosti ziđa provodi se prema projektu te odredbama ovoga Priloga, i uključuje:
a) razred proizvodnje zidnog elementa
b) razred izvedbe ziđa

A.3. Ispitivanje ziđa
A.3.1. Ziđe se ispituje prema projektu zidane konstrukcije, ako je to potrebno.

A.4. Projektiranje
A.4.1. Ziđe se projektira u skladu s odredbama Priloga »I«, te odred­bama ovoga Propisa.
A.4.2. Projektom zidane konstrukcije moraju se dokazati tehnička svojstva i ponašanje ziđa za sve faze predviđenog vijeka uporabe ziđa, tj. za fazu izvođenja, ugradnju, uporabu, održavanje i razgradnju.

A.5. Izvođenje
A.5.1. Ziđe se izvodi u skladu s projektom zidane konstrukcije, odredbama Priloga »J«, te odredbama ovoga Propisa.

A.6. Popis norma

A.6.1. Norme za ziđe

HRN ENV 1996-1-1:2007 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija – 1-1. dio: Opća pravila za zgrade. Pravila za armirano i nearmirano ziđe (ENV 1996-1-1:1995)
HRN ENV 1996-1-2:2007 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija – 1-2. dio: Opća pravila – Projektiranje konstrukcija na požarno djelovanje (ENV 1996-1-2:1995)
HRN ENV 1996-1-3:2007 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija – 1.-3. dio: Opća pravila za zgrade – Posebna pravila za bočna opterećenja. (ENV 1996-1-3:1998)
HRN EN 1745:2003 Zidovi i proizvodi za zidanje – Metode određivanja računskih toplinskih vrijednosti (EN 1745:2002)
HRN EN 13501-1:2002 Razredba građevnih proizvoda i i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru – 1. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na požar (EN 13501-1:2002)

PRILOG B

ZIDNI ELEMENTI

B.1. Područje primjene
B.1.1. Ovim se Prilogom, sukladno članku 14. ovoga Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za zidne elemente koji su sastavni dio ziđa iz Priloga »A« odnosno predgotovljenog ziđa iz Priloga »H« ovoga Propisa, te način potvrđivanja sukladnosti zidnog elementa ako ovim Propisom nije drukčije propisano.
B.1.2. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te potvrđivanje sukladnosti zidnog elementa određuju se odnosno provode prema normama navedenim u točki B.7.1. ovoga Priloga, normama na koje te norme upućuju i odredbama ovoga Priloga, te u skladu s odredbama posebnog propisa.
B.1.3. Zidni elementi u smislu točke B.1.1. ovoga Priloga su zidni elementi navedeni u točki B.2.1.3., podtočke a) do e) ovoga Priloga proizvedeni u tvornici zidnih elemenata, te zidni elementi od prirodnog kamena, proizvedeni na gradilištu ili tvornici zidnih elemenata.

B.2. Specificirana svojstva, potvrđivanje sukladnosti i označavanje

B.2.1. Specificirana svojstva

B.2.1.1. Tehnička svojstva zidnog elementa moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu zidnog elementa i moraju biti specificirana prema normama niza HRN EN 771, normama na koje taj niz upućuje i odredbama ovoga Priloga.
B.2.1.2 . Tehnička svojstva zidnog elementa moraju biti specificirana u projektu zidane konstrukcije.
B.2.1.2.1. Tehničko svojstvo otpornosti na smrzavanje i odmrzavanje zidnog elementa mora biti specificirano ako je ziđe u koje je ugrađen zidni element izloženo takvom djelovanju.
B.2.1.3. Vrste zidnih elemenata jesu:
a) opečni zidni element,
b) vapnenosilikatni zidni element,
c) betonski zidni element,
d) zidni element od porastoga betona,
e) zidni element od umjetnoga kamena,
f) zidni element od prirodnog kamena,
razreda proizvodnje I i II.

B.2.2. Potvrđivanje sukladnosti
B.2.2.1. Potvrđivanje sukladnosti zidnih elemenata iz točke B.2.1.3. ovoga Priloga provodi se prema postupku i kriterijima Dodatka ZA normi niza HRN EN 771 te odredbama ovoga Priloga i posebnog propisa.
B.2.2.2. Sustav potvrđivanja sukladnosti zidnih elemenata razreda proizvodnje I je 2+ a razreda proizvodnje II je 4, prema Dodatku ZA norma niza HRN EN 771.

B.2.3. Označivanje zidnog elementa
B.2.3.1. Zidni element proizveden prema tehničkoj specifikaciji označava se na otpremnici, na ambalaži i na elementu prema odredbama te specifikacije. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na tu specifikaciju, a u skladu s posebnim propisom.

B.3. Ispitivanje
B.3.1. Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje zidnih elemenata, ovisno o vrsti zidnog elementa, provodi se prema normama na koje upućuje norma iz točke B.7.1. ovoga Priloga.

B.4. Statistička obrada
B.4.1. Vrednovanje svojstava proizvoda, prema normi HRN ENV 1996-1-1, utvrđuje se statističkom obradom:
– za razred proizvodnje I kao karakteristična vrijednost uz pouzdanost 95%,
– za razred proizvodnje II kao srednja vrijednost.

B.5. Kontrola zidnog elementa prije ugradnje
B.5.1. Zidni element proizveden prema tehničkoj specifikaciji za kojeg je sukladnost potvrđena na način određen ovim Prilogom i izdana isprava o sukladnosti, smije se ugraditi u ziđe ako ispunjava zahtjeve iz projekta zidane konstrukcije.
B.5.2. Prije ugradnje predgotovljenog zidnog elementa provode se odgovarajuće nadzorne radnje određene Prilogom »J« ovoga Propisa.

B.6. Održavanje svojstava
B.6.1. Proizvođač i distributer zidnih elemenata, te izvođač radova, dužni su poduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava zidnih elemenata tijekom rukovanja, prijevoza, pretovara i skladištenja i ugradnje prema tehničkim uputama proizvođača.

B.7. Popis norma
B.7.1. Norme za zidne elemente
HRN EN 771-1:2005 Specifikacije za zidne elemente – 1. dio: Opečni zidni elementi (EN 771-1:2003+A1:2005)
HRN EN 771-2:2005 Specifikacije za zidne elemente – 2. dio: Vapnenosilikatni zidni elementi (EN 771-2:2003+A1:2005)
HRN EN 771-3:2005 Specifikacije za zidne elemente – 3. dio: Betonski zidni elementi (gusti i lagani agregat) (EN 771-3:2003+A1:2005)
HRN EN 771-4:2004 Specifikacije za zidne elemente – 4. dio: Zidni elementi od porastoga betona (EN 771-4:2003)
HRN EN 771-4/A1:2005 Specifikacije za zidne elemente – 4. dio: Zidni elementi od porastoga betona (EN 771-4:2003/A1:2005)
HRN EN 771-5:2005 Specifikacije za zidne elemente – 5. dio: Zidni elementi od umjetnoga kamena (EN 771-5:2003+A1:2005)
HRN EN 771-6:2006 Specifikacije za zidne elemente – 6. dio: Zidni elementi od prirodnoga kamena (EN 771-6:2005)
HRN EN 12859:2002 Gipsani blokovi – Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 12859:2001)

PRILOG C

MORT

C.1. Područje primjene
C.1.1. Ovim se Prilogom sukladno članku 14. ovoga Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za mort koji je sastavni dio ziđa iz Priloga »A« i predgotovljenog ziđa iz Priloga »H« ovoga Propisa, te način potvrđivanja sukladnosti morta ako ovim Propisom nije drugačije propisano.
C.1.2. Mort u smislu točke C.1.1. je mješavina jednog ili više anorganskih veziva, agregata, vode i po potrebi dodataka i/ili dodatnih sastojaka za zidanje i fugiranje ziđa.
C.1.3. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te potvrđivanje sukladnosti morta određuju se odnosno provode prema normama iz točke C.6.1. ovoga Priloga, normama na koje ta norma upućuje i odredbama ovoga Priloga, te u skladu s odredbama posebnog propisa.
C.1.4. Mort u smislu točke C.1.1. ovoga Priloga je:
a) tvornički projektirani mort – mort određen svojstvima, proizveden u proizvodnom pogonu (tvornici) izvan gradilišta čiji je sastav i postupak proizvodnje odabrao proizvođač morta;
b) mort zadanog sastava – mort određen sastavom, proizveden u proizvodnom pogonu (tvornici) ili izrađen na gradilištu za potrebe toga gradilišta prema projektu zidane konstrukcije.

C.2. Specificirana svojstva, dokazivanje uporabljivosti, potvrđivanje sukladnosti i označavanje

C.2.1. Specificirana svojstva

C.2.1.1. Tehnička svojstva morta moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu morta i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 998-2, normama na koje ta norma upućuje i odredbama ovoga Priloga.
C.2.1.2. Vrste morta su:
a) mort opće namjene (G) – mort za ziđe bez posebnih značajka,
b) tankoslojni mort (T) – tankoslojni mort za ziđe s najvećim zrnom agregata do 2 mm,
c) lagani mort (L) – mort za ziđe čija je gustoće suhog očvrsnulog morta 1300 kg/m3.
C.2.1.3. Sastavni materijali od kojih se mort proizvodi, ili koji mu se pri proizvodnji dodaju, moraju ispunjavati zahtjeve normi na koje upućuje norma HRN EN 998-2 i zahtjeve prema prilozima ovoga Propisa.
C.2.1.4. Tehnička svojstva svježeg i očvrsnulog morta moraju ispunjavati zahtjeve bitne za krajnju namjenu i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 998-2.
C.2.1.5. Određena svojstva svježeg i očvrsnulog morta, kada je to potrebno, ovisno o uvjetima izvedbe i uporabe zidane konstrukcije, moraju se specificirati u projektu zidane konstrukcije.
C.2.1.5.1. Za mort zadanog sastava koji se za obiteljsku kuće ili jednostavnu građevinu izrađuje na gradilištu i čija je zahtijevana tlačna čvrstoća manja ili jednaka 5 N/mm2, u glavnom projektu se određuju omjerima pojedinih sastojaka, a obvezno se specificiraju svojstva tih sastojaka prema odredbama priloga »D«i »F« ovoga Propisa.
C.2.1.5.2. Za mort zadanog sastava gdje je u glavnom projektu zahtijevana tlačna čvrstoća veća od 5 N/mm2, smije se primijeniti samo mort proizveden u proizvodnom pogonu (tvornici). U glavnom se projektu određuju omjeri pojedinih sastojaka, a obvezno se specificiraju svojstva tih sastojaka prema odredbama priloga »D« i »F« ovoga Propisa.
C.2.1.5.3. Tehničko svojstvo otpornosti na smrzavanje i odmrzavanje morta mora biti specificirano ako je ziđe u koje je ugrađen mort izloženo takvom djelovanju.

C.2.2. Potvrđivanje sukladnosti i dokazivanje uporabljivosti
C.2.2.1. Potvrđivanje sukladnosti tvornički projektiranog morta provodi se prema Dodatku ZA norme HRN EN 998-2.
C.2.2.2. Potvrđivanje sukladnosti morta zadanog sastava provodi se prema Dodatku ZA norme HRN EN 998-2.
C.2.2.3. Za mort zadanog sastava koji se za obiteljske kuće ili jednostavne građevine izrađuje na tom gradilištu i čija je zahtijevana tlačna čvrstoća manja ili jednaka 5 N/mm2, uporabljivost se smatra dokazanom ako je potvrđena sukladnost pojedinih sastojaka u skladu s Prilogom »D« i »F« ovoga Propisa te ako je utvrđeno da su omjeri sastojaka morta i način izrade u skladu s glavnim projektom.

C.2.3. Označavanje morta
C.2.3.1. Tvornički projektirani mort označava se na otpremnici i/ili na ambalaži prema dodatku ZA norme HRN EN 998-2. Oznaka mora obavezno sadržavati upućivanje na tu normu, a u skladu s posebnim propisom.
C.2.3.2. Mort zadanog sastava označava se na otpremnici i/ili na ambalaži prema dodatku ZA norme HRN EN 998-2. Oznaka mora obavezno sadržavati upućivanje na tu normu, a u skladu s posebnim propisom.

C.3. Ispitivanje morta
C.3.1. Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka, ispitivanja svježeg i očvrsnulog morta proizvedenog u tvornici, provode se prema normama na koje upućuje norma iz točke C.6.1. ovoga Priloga.
C.3.2. Ispitivanje svježeg i očvrsnulog morta proizvedenog na gradilištu provodi se sukladno zahtjevima iz projekta zidane konstrukcije.

C.4. Kontrola morta prije ugradnje u zidanu konstrukciju
C.4.1. Kontrola morta prije ugradnje u zidanu konstrukciju i naknadno ispitivanje u slučaju sumnje provode se na gradilištu prema normama navedenim u točki C.6.1. ovoga Priloga i normama na koje te norme upućuju.

C.5. Održavanje svojstava
C.5.1. Proizvođač i distributer morta, te izvođač radova, dužni su poduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava morta tijekom rukovanja, prijevoza, pretovara i skladištenja i ugradnje prema tehničkim uputama proizvođača.

C.6. Popis norma

C.6.1. Norme za mort

HRN EN 998-2:2003 Specifikacije morta za ziđe – 2. dio: Mort za ziđe (EN 998-2:2003)
HRN CEN/TR 15225:2006 Smjernice za tvorničku kontrolu proizvodnje za označavanje oznakom CE (potvrđivanje sukladnosti 2+) za projektirane mortove (CEN/TR 15225:2005)
HRN EN 13501-1:2002 Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru – 1. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na požar (EN 13501-1:2002)

PRILOG D

VEZIVA

D.1. GRAĐEVNO VAPNO

D.1.1. Područje primjene

D.1.1.1. Ovim se Prilogom, sukladno članku 14. ovoga Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za građevno vapno za primjenu u mortu iz Priloga «C» ovoga Propisa, te način potvrđivanja sukladnosti građevnog vapna, ako ovim Propisom nije drukčije propisano.
D.1.1.2. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te potvrđivanje sukladnosti građevnog vapna određuje se odnosno provodi, ovisno o vrsti građevnog vapna, prema normama navedenim u točki D.1.7.1. ovoga Priloga, normama na koje te norme upućuju i odredbama ovoga Propisa, te u skladu s odredbama posebnog propisa.
D.1.1.3. Građevno vapno u smislu točke D.1.1.1. obuhvaća vrste građevnog vapna iz točke D.1.2.1.2. proizvedenog u tvornici vapna ili otpremljenog iz distribucijskog centra.

D.1.2. Specificirana svojstva, potvrđivanje sukladnosti i označavanje

D.1.2.1. Specificirana svojstva
D.1.2.1.1. Tehnička svojstva građevnog vapna ovisno o vrsti, moraju ispunjavati zahtjeve bitne za krajnju namjenu u mortu i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 459-1, normama na koje ta norma upućuje i odredbama ovoga Propisa.
D.1.2.1.2. Vrste vapna su:
a) Zračno vapno
a.1.) Kalcijsko vapno
a.1.1.) Živo vapno
a.1.2.) Hidratizirano vapno
a.2.) Dolomitno vapno
a.2.1.) Poluhidratizirano vapno
a.2.2.) Potpuno hidratizirano vapno
b) Hidraulično vapno
b.1.) Prirodno hidraulično vapno
b.2.) Hidraulično vapno
D.1.2.1.3. Tehnička svojstva vapna moraju se specificirati u projektu zidane konstrukcije.

D.1.2.2. Potvrđivanje sukladnosti
D.1.2.2.1. Potvrđivanje sukladnosti građevnog vapna iz točke D.1.2.1.2. provodi se, ovisno o vrsti vapna prema odredbama Dodatka ZA norme HRN EN 459-1 i norme HRN EN 459-3, te odredbama ovoga Priloga i posebnog propisa.

D.1.2.3. Označavanje
D.1.2.3.1. Građevno vapno iz točke D.1.2.1.2. označava se u projektu zidane konstrukcije, na otpremnici i na vrećama, prema normi HRN EN 459-1. Oznaka mora obavezno sadržavati upućivanje na tu normu, a u skladu s posebnim propisom.

D.1.3. Ispitivanje
D.1.3.1. Ispitivanje svojstava građevnog vapna, ovisno o vrsti građevnog vapna, provodi se prema normama na koje upućuje norma iz točke D.1.7.1. ovoga Priloga.

D.1.4. Uzorkovanje
D.1.4.1. Broj i učestalost uzimanja i priprema uzorka građevnog vapna za ispitivanje i statističku obradu provodi se prema odgovarajućoj normi iz točke D.1.7.1. ovoga Priloga i normama na koje ta norma upućuje.

D.1.5. Kontrola građevnog vapna prije proizvodnje morta
D.1.5.1. Kontrola građevnog vapna prije proizvodnje morta i naknadna ispitivanja u slučaju sumnje provode se u pogonu za proizvodnju predgotovljenog ziđa i na gradilištu prema normama navedenim u točki D.1.7.1. ovoga Priloga i normama na koje te norme upućuju.

D.1.6. Održavanje svojstava
D.1.5.1. Proizvođač i distributer građevnog vapna te proizvođač morta dužni su poduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava građevnog vapna tijekom prijevoza, pretovara i skladištenja prema normi HRN EN 459-3.

D.1.7. Popis norma
D.1.7.1. Norme za građevno vapno
HRN EN 459-1:2004 Građevno vapno – 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 459-1:2001 + AC:2002)
HRN EN 459-3:2004 Građevno vapno – 3. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 459-3:2001 + AC:2002)

D.2. CEMENT I ZIDARSKI CEMENT

D.2.1. Područje primjene

D.2.1.1. Ovim se Prilogom, sukladno članku 14. ovoga Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za cement i zidarski cement za primjenu u mortu iz Priloga »C« ovoga Propisa odnosno u mortu za injektiranje natega iz točke E.4. i betonu iz točke E.5. ovoga Priloga, te način potvrđivanja sukladnosti cementa i zidarskog cementa, ako ovim Propisom nije drukčije propisano.
D.2.1.2. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te potvrđivanje sukladnosti cementa i zidarskog cementa određuje se odnosno provodi prema točki D.2.1.2.1. i točki D.2.1.2.2. ovoga Priloga, odredbama ovog Priloga, te u skladu s odredbama posebnog propisa.
D.2.1.2.1. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti cementa određuje se odnosno provodi, ovisno o vrsti cementa, odgovarajućom primjenom Tehničkog propisa za cement za betonske konstrukcije.
D.2.1.2.2. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti zidarskog cementa određuje se odnosno provodi, prema normama navedenim u točki D.2.5.1. ovoga Priloga i normama na koje te norme upućuju.
D.2.1.3. Cement i zidarski cement u smislu točke D.2.1.1. ovoga Priloga obuhvaća vrste cementa iz točke D.2.1.2.1. i zidarskog cementa iz točke D.2.1.2.2. proizveden u tvornici cementa ili otpremljen iz distribucijskog centra.

D.2.2. Specificirana svojstva, potvrđivanje sukladnosti i označavanje

D.2.2.1. Specificirana svojstva
D.2.2.1.1. Tehnička svojstva cementa ovisno o vrsti cementa, moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u zidanoj konstrukciji i moraju biti specificirana u skladu s točkom D.2.1.2.1. ovoga Priloga.
D.2.2.1.2. Tehnička svojstva zidarskog cementa, moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u zidanoj konstrukciji i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 413-1.
D.2.2.1.3. Tehnička svojstva cementa i zidarskog cementa moraju se specificirati u projektu zidane konstrukcije.

D.2.2.2. Potvrđivanje sukladnosti
D.2.2.2.1. Potvrđivanje sukladnosti cementa provodi se u skladu s točkom D.2.1.2.1. ovoga Priloga.
D.2.2.2.2. Potvrđivanje sukladnosti zidarskog cementa provodi se prema odredbama Dodatka ZA norme HRN EN 413-1 i normi HRN EN 197-2, te odredbama ovoga Priloga i posebnog propisa.

D.2.2.3. Označavanje
D.2.2.3.1. Cement se označava s u skladu s točkom D.2.1.2.1. ovoga Priloga.
D.2.2.3.2. Zidarski cement označava se, na otpremnici i na ambalaži prema normi HRN EN 413-1. Oznaka mora obavezno sadržavati upućivanje na tu normu, a u skladu s posebnim propisom.

D.2.3. Ispitivanje
D.2.3.1. Uzimanje i priprema uzoraka te ispitivanje svojstava cementa provodi se u skladu s točkom D.2.1.2.1. ovoga Priloga.
D.2.3.2. Uzimanje i priprema uzoraka te ispitivanje svojstava zidarskog cementa provodi se prema normama na koje upućuje norma iz točke D.2.5.1. ovoga Priloga.

D.2.4. Održavanje svojstava
D.2.4.1. Proizvođač i distributer cementa i zidarskog cementa te proizvođač morta i morta za injektiranje natega dužni su poduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava cementa i zidarskog cementa tijekom prijevoza, pretovara i skladištenja u skladu s točkom D.2.1.2.1. ovoga Priloga odnosno prema normi HRN EN 197-2.
D.2.4.2. Kontrolna ispitivanja, provode se u skladu s projektom zidane konstrukcije ili u slučaju sumnje, u skladu s točkom D.2.1.2.1. ovoga Priloga odnosno normama na koje upućuje norme navedene u točki D.2.5.1. ovoga Priloga.

D.2.5. Popis norma

D.2.5.1. Norme za zidarski cement

HRN EN 413-1:2004 Zidarski cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 413-1:2004),
HRN EN 197-2:2004 Cement – 2. dio: Vrednovanje sukladnosti
HRN CR 14245:2004 Vodič za primjenu EN 197-2 »Vrednovanje sukladnosti«
HRN EN 13279-1:2006 Veziva i žbuke na osnovi gipsa – 1. dio: Definicije i zahtjevi (EN 13279-1:2005)
 

PRILOG E

DODACI MORTU, MORTU ZA INJEKTIRANJE NATEGA I BETONU


E.1. DODACI MORTU

E.1.1. Područje primjene
E.1.1.1. Ovim se Prilogom, sukladno članku 14. ovoga Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za kemijski i mineralni dodatak mortu iz Priloga »C« ovoga Propisa, te način potvrđivanja sukladnosti dodatka mortu, ako ovim Propisom nije drukčije propisano.
E.1.1.2. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te potvrđivanje sukladnosti dodatka mortu određuju se odnosno provode, ovisno o vrsti dodatka, prema normama navedenim u točkama E.1.1.2.1., E.1.1.2.2. ovoga Priloga, normama na koje te norme upućuju i odredbama ovoga Priloga, te u skladu s odredbama posebnog propisa.
E.1.1.2.1. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti kemijskog dodataka mortu određuje se odnosno provodi, ovisno o vrsti dodatka prema normama navedenim u točki E.1.5.1. ovoga Priloga.
E.1.1.2.2. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti mineralnog dodataka mortu određuju se odnosno provodi, ovisno o vrsti dodatka mortu, odgovarajućom primjenom Priloga »E« Tehničkog propisa za betonske konstrukcije i normi HRN EN 998-2.
E.1.1.3. Kemijski i mineralni dodatak mortu u smislu točke E.1.1.1. ovoga Priloga je dodatak koji se koristi za modificiranje svojstava svježeg i/ili očvrsnulog morta proizveden u tvornici dodataka mortu.

E.1.2. Specificirana svojstva, potvrđivanje sukladnosti i označavanje

E.1.2.1. Specificirana svojstva
E.1.2.1.1. Tehnička svojstva kemijskog dodatka mortu moraju ispunjavati opće zahtjeve bitne za svojstva morta prema normi HRN EN 934-3 i posebne zahtjeve specificirane normama HRN EN 934-3 i HRN EN 998-2, normama na koje te norme upućuju i odredbama ovoga Priloga, ovisno o vrsti dodatka mortu, za vrste navedene u točki E.1.2.1.2.
E.1.2.1.2. Vrste kemijskih dodataka mortu su:
a) aerant/plastifikator,
b) usporivač vezivanja za mort s odgođenim vezivanjem,
c) aerant,
d) plastifikator,
e) dodatak za zadržavanje vode,
f) dodatak za odbijanje vode,
g) ubrzivač vezivanja,
h) usporivač vezivanja,
i) dodatak za poboljšanje prionljivosti,
j) dodatak za snižavanje točke zamrzavanja,
E.1.2.1.3. Tehnička svojstva mineralnog dodatka mortu moraju ispuniti opće i posebne zahtjeve bitne za svojstva morta i ovisno o vrsti mineralnog dodatka moraju biti specificirana u skladu s točkom E.1.1.2.2. ovoga Priloga, i normom HRN EN 998-2 norma na koje ta norma upućuje i odredbama ovoga Priloga ovisno o vrsti dodatka, za vrste navedene u točki E.1.2.1.4.
E.1.2.1.4. Vrste mineralnih dodataka mortu su:
a) vlakna
b) punila (fileri)
c) leteći pepeo
d) kamena prašina
e) pucolani
f) pigmenti
E.1.2.1.5. Tehnička svojstva kemijskog i mineralnog dodatka mortu moraju se specificirati u projektu zidane konstrukcije.

E.1.2.2. Potvrđivanje sukladnosti
E.1.2.2.1. Potvrđivanje sukladnosti kemijskog dodatka mortu, ovisno o vrsti dodatka, provodi se prema odredbama Dodatka ZA norme HRN EN 934-3. i normi HRN EN 934-6, te odredbama ovoga Priloga i posebnog propisa.
E.1.2.2.2. Potvrđivanje sukladnosti mineralnog dodatka mortu, ovisno o vrsti dodatka, provodi se u skladu s točkom E.1.1.2.2. ovoga Priloga.

E.1.2.3. Označavanje
E.1.2.3.1. Kemijski dodatak mortu označava se, na otpremnici i na ambalaži, ovisno o vrsti dodatka, prema normi HRN EN 934-3, odnosno prema posebnom propisu. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na tu normu, a u skladu s posebnim propisom.
E.1.2.3.2. Mineralni dodatak mortu označava se, ovisno o vrsti dodatka, u skladu s točkom E.1.1.2.2. ovoga Priloga.

E.1.3. Ispitivanje
E.1.3.1. Uzorci za ispitivanje i ispitivanje svojstava kemijskog dodatka mortu provodi se, ovisno o vrsti dodatka, prema normama na koje upućuje norme iz točke E.1.5.1. ovoga Priloga.
E.1.3.2. Kemijski dodaci mortu ispituju se na referentnim mješavinama morta prema normama na koje upućuju norme iz točke E.1.5.1. ovoga Priloga.
E.1.3.3. Uzorci za ispitivanje i ispitivanje svojstava mineralnog dodatka mortu provodi se, ovisno o vrsti dodatka, u skladu s točkom E.1.1.2.2. ovoga Priloga.

E.1.4. Kontrola dodatka mortu prije izrade
E.1.4.1. Kontrola kemijskog i mineralnog dodatka mortu provodi se u tvornici morta, u pogonu za proizvodnju predgotovljenog ziđa i na gradilištu radi identifikacije ispitivanjem općih svojstava prema normi HRN EN 934-3.
E.1.4.2. Kontrola dodatka mortu provodi se odgovarajućom primjenom normi na koje upućuju norme iz točke E.1.5.1. ovoga Priloga.

E.1.5. Popis norma

E.1.5.1. Norme za dodatak mortu
nHRN EN 934-3:2004 Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 3. dio: Dodaci mortu za ziđe. Definicije, zahtjevi, sukladnost, označavanje i obilježavanje (EN 934-3:2001/A1:2004)
HRN EN 934-6:2004 Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 6. dio: Uzorkovanje, kontrola sukladnosti i vrednovanje sukladnosti (EN 934-6:2001)
HRN EN 998-2:2003 Specifikacija morta za ziđe –2. dio: Mort za ziđe (EN 998-2:2001)

E.2. DODACI MORTU ZA INJEKTIRANJE NATEGA I BETONU

E.2.1. Područje primjene i drugi zahtjevi

E.2.1.1. Ovim se Prilogom, sukladno članku 14. ovoga Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za kemijski i mineralni dodatak betonu iz Priloga »F« ovoga propisa, kemijski dodatak mlaznom betonu i za dodatak mortu za injektiranje natega, te način potvrđivanja sukladnosti dodataka betonu i dodataka mortu za injektiranje, ako ovim Propisom nije drukčije propisano.
E.2.1.2. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti dodataka betonu i mortu za injektiranje natega, određuje se odnosno provodi, ovisno o vrsti dodatka, prema Prilogu »E« Tehničkog propisa za betonske konstrukcije, odredbama ovoga Propisa te u skladu s odredbama posebnog propisa.
E.2.1.3. Tehnička svojstva dodataka betonu i mortu za injektiranje natega moraju se specificirati u projektu zidane konstrukcije.

PRILOG F

AGREGAT, VODA, ARMATURA, ČELIK ZA ARMIRANJE, ČELIK ZA PREDNAPINJANJE, BETON I PROIZVODI I SUSTAVI ZA ZAŠTITU I POPRAVAK BETONSKIH DJELOVA ZIDANIH KONSTRUKCIJA

F.1. AGREGAT

F.1.1. Područje primjene

F.1.1.1. Ovim se Prilogom, sukladno članku 14. ovoga Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za agregat za primjenu u mortu iz Priloga »C« i betonu, ako ovim Propisom nije drukčije propisano.
F.1.1.2. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti agregata za mort, određuju se odnosno provodi, ovisno o vrsti agregata, prema normi navedenoj u točki F.1.3.1. ovoga Priloga, odredbama ovoga Propisa te u skladu s odredbama posebnog propisa.
F.1.1.3. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti agregata za beton, određuju se odnosno provodi, ovisno o vrsti agregata odgovarajućom primjenom Priloga »D« Tehničkog propisa za betonske konstrukcije, odredbama ovoga Propisa te u skladu s odredbama posebnog propisa.
F.1.1.4. Tehnička svojstva agregata za beton moraju se specificirati u projektu zidane konstrukcije.

F.1.2. Specificirana svojstva, potvrđivanje sukladnosti i označavanje agregata za mort

F.1.2.1. Specificirana svojstva agregata za mort

F.1.2.1.1. Tehnička svojstva agregata za mort moraju, ovisno o vrsti agregata ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu, te moraju biti specificirana prema normi HRN EN 13139, normama na koje ta norma upućuje, odredbama ovoga Priloga, te u skladu s odredbama posebnog propisa.
F.1.2.1.2. Za proizvodnju morta za zidane konstrukcije upotrebljavaju se frakcije sitnog agregata do najveće veličine zrna 4 mm, srednjezrnatog (MP) ili finozrnatog (FP) sastava sukladno Dodatku A norme HRN EN 13139.
F.1.2.1.3. Granulometrijski sastav agregata ispituje se prema normama na koje upućuje norma iz točke F.1.3.1. ovoga Priloga i mora odgovarati zahtjevu navedenom u točki 5.3.1. norme HRN EN 13139.
F.1.2.1.4. Proizvođač agregata mora deklarirati tipični granulometrijski sastav uvažavajući dopuštene tolerancije navedene u točki 5.3.2. norme HRN EN 13139. Ukoliko se zahtjeva stroži kriterij ujednačenosti granulometrijskog sastava, dopuštene tolerancije granulometrijskog sastava moraju zadovoljavati zahtjeve navedene u tablici B.1. Dodatka B. norme HRN EN 13139.
F.1.2.1.5. Granulometrijski sastav punila koji se dodaje u mort, ispituje se prema normama na koje upućuje norma iz točke F.1.3.1.ovoga Priloga i mora zadovoljavati uvjet prema normi HRN EN 13139, točka 5.3.3.
F.1.2.1.6. Udio sitnih čestica (čestice manje od 0,063 mm) agregata mora zadovoljavati zahtjev razreda 2 za nedrobljeni i zahtjev razreda 3 za drobljeni agregat sukladno tablici 4, točke 5.5.1. norme HRN EN 13139.
F.1.2.1.7. Ako je udio sitnih čestica veći od 3%, njihova kvaliteta procjenjuje se određivanjem ekvivalenta pijeska (SE) i ispitivanjem metilenskim modrilom (MB) prema odgovarajućim normama na koje upućuje norma iz točke F.1.3.1. ovoga Priloga, sukladno Dodatku C norme HRN EN 13139.
F.1.2.1.8. Gustoća zrna i upijanje vode ispituje se i deklarira prema normama na koje upućuje norma iz točke F.1.3.1. ovoga Priloga.
F.1.2.1.9. Udio klorida izraženih kao klorid ioni (Cl-) ispituju se prema normama na koje upućuje norma iz točke F.1.3.1. ovoga Priloga, i moraju zadovoljavati uvjete navedene u Dodatku D norme HRN EN 13139.
F.1.2.1.10. Udio sulfata topivog u kiselini (AS) ispituje se prema normama na koje upućuje norma iz točke F.1.3.1. ovoga Priloga, i mora zadovoljavati razrede prema HRN EN 13139, točka 7.3.1:
– AS0,2 za sve agregate osim zrakom hlađene zgure,
– AS1,0 za zrakom hlađenu zguru.
F1.2.1.11. Udio ukupnog sumpora ispituje se prema normama na koje upućuje norma iz točke F.1.3.1. ovoga Priloga, i ne smije biti veći od:
– 1% za sve agregate osim zrakom hlađene zgure,
– 2% za zrakom hlađenu zguru.
F.1.2.1.12. Iznimno od točke F.1.2.1.11, ako u agregatu ima pirotina, nestabilne forme željeznog sulfida FeS, tada ukupni sadržaj sumpora ne smije biti veći od 0,1%.
F.1.2.1.13. Agregat ne smije, prema točki 7.1 norme HRN EN 13139, sadržavati sastojke u količinama koje nepovoljno utječu na trajnost ili površinska svojstva morta.
F.1.2.1.14. Kada agregat sadrži potencijalno alkalno-reaktivne sastojke s mogućnošću reakcije s alkalijima (Na2O i K2O porijeklom iz cementa ili drugog izvora), treba postupiti sukladno točki D.6. Dodatka D norme HRN EN 13139.
F.1.2.1.15. Tehnička svojstva agregata za mort moraju se specificirati u projektu zidane konstrukcije.

F.1.2.2. Potvrđivanje sukladnosti agregata za mort
F.1.2.2.1. Potvrđivanje sukladnosti agregata provodi se prema odredbama Dodatka ZA norme HRN EN 13139 i odredbama posebnog propisa, ako ovim Prilogom nije drugačije određeno.

F.1.2.3. Označavanje agregata za mort
F.1.2.3.1. Agregat se označava i opisuje sukladno normi HRN EN 13139, točka 9. Oznaka na otpremnici mora biti u skladu s normom HRN EN 13139, točka 10.

F.1.3. Popis norma

F.1.3.1. Norme za agregat za mort

HRN EN 13139:2003 Agregati za mort (EN 13139:2002)
HRN EN 13055-1:2003 Lagani agregati – 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje (EN 13055-1:2002)
HRN EN 13139/AC:2006 Agregat za mort (EN 13139:2002/AC:2004)
HRN EN 13055-1/AC:2006 Lagani agregati – 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje (EN 13055-1:2002/AC:2004)
 

F.2. VODA

F.2.1. Područje primjene i drugi zahtjevi

F.2.1.1. Ovim se Prilogom, sukladno članku 14. ovoga Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za vodu za pripremu morta iz Priloga »C« i betona, ako ovim Propisom nije drukčije propisano.
F.2.1.2. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te ocjenjivanje prikladnosti vode za pripremu morta i betona, određuje se odnosno provodi odgovarajućom primjenom Priloga »F« Tehničkog propisa za betonske konstrukcije, odredbama ovoga Propisa te u skladu s odredbama posebnog propisa.
F.2.1.3. Tehnička svojstva vode moraju se specificirati u projektu zidane konstrukcije.
 

F.3. ARMATURA, ČELIK ZA ARMIRANJE I ČELIK ZA PREDNAPINJANJE

F.3.1. Područje primjene i drugi zahtjevi

F.3.1.1. Ovim se Prilogom, sukladno članku 14. ovoga Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za armaturu, čelik za armiranje i čelik za prednapinjanje koji se ugrađuju u armiranu zidanu konstrukciju i beton koji je sastavni dio armirane zidane konstrukcije, ako ovim Propisom nije drukčije propisano.
F.3.1.2. Armatura u smislu točke F.3.1.1. je armatura izrađena od čelika za armiranje ili čelika za prednapinajnaje i čelika za armiranje (dalje: čelici) proizvedena u centralnoj armiračnici (tvornici armature), u armiračnici pogona za predgotovljene elemente ili u armiračnici na gradilištu.
F.3.1.3. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te potvrđivanje sukladnosti armature, čelika za armiranje i čelika za prednapinjanje, određuju se odnosno provodi, ovisno o vrsti čelika, odgovarajućom primjenom Priloga »B« Tehničkog propisa za betonske konstrukcije, odredbama ovoga Propisa te u skladu s odredbama posebnog propisa.
F.3.1.4. Tehnička svojstva armature, čelika za armiranje i čelika za prednapinjanje moraju se specificirati se u projektu zidane konstrukcije odnosno u tehničkoj specifikaciji za taj proizvod.
 

F.4. BETON

F.4.1. Područje primjene i drugi zahtjevi

F.4.1.1. Ovim se Prilogom, sukladno članku 14. ovoga Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za beton koji je sastavni dio zidane konstrukcije (npr. ispuna vertikalnih šupljina ziđa, vertikalni i horizontalni serklaži, nadvoji i drugo) ako ovim Propisom nije drukčije propisano.
F.4.1.2. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti betona koji je sastavni dio zidane konstrukcije, određuju se odnosno provode odgovarajućom primjenom Priloga »A« Tehničkog propisa za betonske konstrukcije, odredbama ovoga Propisa te u skladu s odredbama posebnog propisa.
F.4.1.3. Svojstva očvrsnulog betona moraju biti specificirana u projek­tu zidane konstrukcije ovisno o uvjetima njezine uporabe.
F.4.1.4. Određena svojstva svježeg betona, kada je to potrebno ovisno o uvjetima izvedbe i uporabe betonskih dijelova zidane konstrukcije, moraju se specificirati u projektu zidane konstrukcije.

F.5. PROIZVODI I SUSTAVI ZA ZAŠTITU I POPRAVAK BETONSKIH DIJELOVA ZIDANIH KONSTRUKCIJA

F.5.1. Područje primjene

F.5.1.1. Ovim se Prilogom, sukladno članku 14. ovoga Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za proizvode i sustave za zaštitu i popravak betonskih dijelova zidanih konstrukcija (u daljnjem tekstu: proizvodi i sustavi), ako ovim Propisom nije drukčije propisano.
F.5.1.2. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, potvrđivanje sukladnosti, označavanje, ispitivanje, projektiranje, građenje, kontrola prije ugradnje te održavanje svojstva proizvoda i sustava, ovisno o vrsti, određuju se odnosno provode odgovarajućom primjenom Priloga »K« Tehničkog propisa za betonske konstrukcije, odredbama ovoga Propisa te u skladu s odredbama posebnog propisa.
F.5.1.3. Tehnička svojstva proizvoda i sustava za zaštitu i popravak betonskih dijelova zidanih konstrukcija moraju se specificirati u projektu zidane konstrukcije.
 

PRILOG G

POMOĆNI DIJELOVI

G.1. Područje primjene
G.1.1. Ovim se Prilogom, sukladno članku 14. ovoga Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za pomoćne dijelove koji se ugrađuju u zidane konstrukcije, ako ovim Propisom nije drukčije propisano.
G.1.2. Pomoćni dijelovi u smislu točke G.1.1. su dijelovi proizvedeni u pogonu za proizvodnju pomoćnih dijelova (tvornica pomoćnih dijelova) ili u tvornici zidnih elemenata.
G.1.3. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti pomoćnih dijelova određuju se odnosno provode prema normama navedenim u točki G.7.1. ovoga Priloga, normama na koje te norme upućuju i odredbama ovoga Priloga, te u skladu s odredbama posebnog propisa.

G.2. Specificirana svojstva, potvrđivanje sukladnosti i označavanje

G.2.1. Specificirana svojstva

G.2.1.1. Tehnička svojstva pomoćnih dijelova moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u ziđu i moraju biti specificirana prema normama niza HRN EN 845, normama na koje taj niz upućuje i odredbama ovoga Priloga.
G.2.1.2. Tehnička svojstva pomoćnih dijelova moraju se specificirati u projektu zidane konstrukcije, a u slučaju pomoćnih dijelova proizvedenih prema tehničkoj specifikaciji specificiraju se prema toj specifikaciji.
G.2.1.3. Vrste pomoćnih dijelova jesu:
a) zidne spone, trake, vješaljke, konzolni nosači, potporni kutnici i slojevi zidnih elemenata nepropusni za vlagu
b) predgotovljeni nadvoji svih vrsta ovisno o materijalu
c) armature horizontalnih sljubnica
d) uređaji za prednapinjanje
e) opečni elementi ispune
f) opečne kanalice

G.2.2. Potvrđivanje sukladnosti
G.2.2.1. Potvrđivanje sukladnosti pomoćnih dijelova iz točke G.2.1.3. provodi se prema odredbama normi niza HRN EN 845, odredbama ovoga Priloga i posebnog propisa.

G.2.3. Označivanje
F.2.3.1. Pomoćni dijelovi proizvedeni prema normama niza HRN EN 845 označavaju se na otpremnici, na ambalaži i na građevnom proizvodu prema odredbama te specifikacije. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na tu specifikaciju, a u skladu s posebnim propisom.

G.3. Ispitivanje svojstava pomoćnih dijelova
G.3.1. Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje pomoćnih dijelova ovisno o vrsti pomoćnih dijelova, provodi se prema odredbama norma niza HRN EN 845, normama na koje taj niz upućuje i odredbama ovoga Priloga.

G.4. Kontrola pomoćnih dijelova prije ugradnje
G.4.1. Pomoćni dijelovi smiju se ugraditi u ziđe ili elemente zidane konstrukcije ako je njihova sukladnost potvrđena i ako je uporabljivost dokazana na način određen ovim Prilogom.
G.4.2. Pomoćni dijelovi proizvedeni prema normama iz točke G.7.1. ovoga Priloga, za koje je sukladnost potvrđena na način određen ovim Prilogom i izdana isprava o sukladnosti, smiju se ugraditi u ziđe ili elemente zidane konstrukcije ako su sukladni zahtjevima projekta te zidane konstrukcije.
G.4.3. Prije ugradnje pomoćnih dijelova ziđa provode se odgovarajuće nadzorne radnje određene Prilogom »J« ovoga propisa.

G.6. Održavanje svojstava pomoćnih dijelova
G.6.1. Proizvođač i distributer pomoćnih dijelova, te izvođač radova dužni su poduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava pomoćnih dijelova tijekom rukovanja, prijevoza, pretovara, skladištenja i ugradnje prema tehničkim uvjetima proizvođača i u skladu s odgovarajućim normama.

G.7. Popis norma

G.7.1. Norme za pomoćne dijelove

HRN EN 845-1:2003 Specifikacije za pomoćne dijelove ziđa – 1. dio: Spone, vlačne trake, vješaljke i kutnici (EN 845-1:2003)
HRN EN 845-2:2003 Specifikacije za pomoćne dijelove ziđa – 2. dio: Nadvoji (EN 845-2:2003)
HRN EN 845-3:2003 Specifikacije za pomoćne dijelove ziđa – 3. dio: Armatura horizontalnih sljubnica od čeličnih mreža (EN 845-3:2003)
 

PRILOG H

PREDGOTOVLJENO ZIĐE

H.1. Područje primjene
H.1.1. Ovim se Prilogom, sukladno članku 14. ovoga Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za predgotovljeno ziđe, ako ovim Propisom nije drukčije propisano.
H.1.2. Predgotovljeno ziđe u smislu točke H.1.1. je ziđe izrađeno ili proizvedeno od istovrsnih zidnih elemenata položenih na unaprijed određen način i povezanih mortom, odnosno od istovrsnih zidnih elemenata položenih na unaprijed određeni način i povezanih mortom uz mogućnost ugradnje armature, betona i pomoćnih dijelova, izrađeno ili proizvedeno na mjestu različitom od konačnog mjesta u građevini, na gradilištu za potrebe toga gradilišta ili proizvedeno u pogonu za proizvodnju predgotovljenog ziđa (tvornica predgotovljenog ziđa).
H.1.3. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te dokazivanje uporabljivosti odnosno potvrđivanje sukladnosti predgotovljenog ziđa određuje se odnosno provodi prema točki H.1.3.1. odnosno točki H.1.3.2. ovoga Priloga, te u skladu s odredbama posebnog propisa.
H.1.3.1. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te dokazivanje uporabljivosti predgotovljenog ziđa izrađenog prema projektu zidane konstrukcije, određuju se odnosno provode u skladu s tim projektom.
H.1.3.2. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti predgotovljenog ziđa proizvedenog prema tehničkoj specifikaciji (normi ili tehničkom dopuštenju) određuju se odnosno provode prema toj specifikaciji.

H.2. Specificirana svojstva, dokazivanje uporabljivosti, potvrđivanje sukladnosti i označavanje

H.2.1. Specificirana svojstva
H.2.1.1. Tehnička svojstva predgotovljenog ziđa moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u građevini, i moraju biti specificirana prema projektu zidane konstrukcije odnosno tehničkoj specifikaciji i odredbama ovoga Priloga.
H.2.1.2. Tehnička svojstva zidnih elemenata, morta, betona, armature, čelika za armiranje i čelika za prednapinjanje i pomoćnih dijelova od kojih se izrađuje odnosno proizvodi predgotovljeno ziđe moraju biti specificirana prema Prilogu »B«, Prilogu »C«, Prilogu »F« odnosno prilogu »G« ovoga Propisa.
H.2.1.3. Predgotovljeno ziđe izrađuje se odnosno proizvodi za:
a) konstrukcijsku uporabu (element djelomično predgotovljene zidane konstrukcije, element predgotovljene zidane konstrukcije ili zasebna građevina),
b) nekonstrukcijsku uporabu (pregradno, parapetno, fasadno, obložno, vezno, protupožarno ziđe i ziđe ispune).
H.2.1.4. Tehnička svojstva predgotovljenog ziđa moraju se specificirati u projektu zidane konstrukcije, a u slučaju predgotovljenog ziđa proizvedenog prema tehničkoj specifikaciji, specificiraju se u tehničkoj specifikaciji za to ziđe.

H.2.2. Dokazivanje uporabljivosti, potvrđivanje sukladnosti
H.2.2.1. Dokazivanje uporabljivosti predgotovljenog ziđa izrađenog prema projektu zidane konstrukcije provodi se prema tom projektu te odredbama ovoga Priloga, i uključuje:
a) razred proizvodnje zidnog elementa,
b) razred izvedbe predgotovljenog ziđa,
c) ispitivanje tipa predgotovljenog ziđa,
na način primjeren postizanju tehničkih svojstava zidane konstrukcije u skladu s ovim Propisom.
H.2.2.2. Potvrđivanje sukladnosti predgotovljenog ziđa proizvedenog prema tehničkoj specifikaciji provodi se prema odredbama te specifikacije, te odredbama ovoga Priloga i posebnog propisa.

H.2.3. Označavanje
H.2.3.1. Predgotovljeno ziđe izrađeno prema projektu zidane konstrukcije označava se, na otpremnici i na ziđu sukladno oznaci iz projekta.
H.2.3.2. Predgotovljeno ziđe proizvedeno prema tehničkoj specifikaciji označava se, na otpremnici i na ziđu sukladno odredbama te specifikacije. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na tu specifikaciju, a u skladu s posebnim propisom.

H.3. Projektiranje
H.3.1. Predgotovljeno ziđe projektira se u skladu s odredbama Priloga »I«, te odredbama ovoga Propisa.
H.3.2. Projektom predgotovljenog ziđa mora se dokazati tehnička svojstva i ponašanje za sve faze predviđenog vijeka uporabe elementa, tj. za fazu izrade, prijenosa, odlaganja na odlagalištu, prijevoza do gradilišta, ugradnju, uporabu, održavanje i razgradnju.

H.4. Građenje, izrada i proizvodnja predgotovljenog ziđa
H.4.1. Pri građenju zidane konstrukcije s predgotovljenim ziđem treba odgovarajuće primijeniti pravila određena Prilogom »J« ovoga Propisa, te:
– pojedinosti koje se odnose na sve faze predviđenog vijeka uporabe ziđa,
– pojedinosti koje se odnose na sastavne materijale spojeva te norme kojima se potvrđuje sukladnost tih proizvoda,
– pojedinosti koje se odnose na uporabu i održavanje,
dane projektom zidane konstrukcije i/ili tehničkom uputom za ugradnju i uporabu.
H.4.2. Pri izradi predgotovljenog ziđa odgovarajuće se primjenjuju odredbe Priloga »J« ovoga Propisa.
H.4.3. Pri proizvodnji predgotovljenog ziđa treba poštivati pravila određena odgovarajućom tehničkom specifikacijom za taj proizvod.

H.5. Kontrola predgotovljenog ziđa prije ugradnje
H.5.1. Predgotovljeno ziđe izrađeno u skladu s projektom zidane konstrukcije smije se ugraditi u zidanu konstrukciju ako je sukladnost zidnih elemenata, morta, betona, armature, čelika za armiranje i čelika za prednapinjanje potvrđena i ako je uporabljivost predgotovljenog ziđa dokazana na način određen ovim Prilogom.
H.5.2. Predgotovljeno ziđe proizvedeno prema tehničkoj specifikaciji za koje je sukladnost potvrđena na način određen ovim Prilogom i izdana isprava o sukladnosti, smije se ugraditi u zidanu konstrukciju ako je sukladan zahtjevima projekta te zidane konstrukcije.
H.5.3. Prije ugradnje predgotovljenog ziđa provode se odgovarajuće nadzorne radnje određene Prilogom »J« ovoga Propisa.

H.6. Popis norma

H.6.1. Norme za predgotovljeno ziđe
Na odgovarajući način primjenjuju se norme propisane Prilogom »A« ovoga Propisa iz točke A.6.1.

PRILOG I

PROJEKTIRANJE ZIDANIH KONSTRUKCIJA

I.1. Područje primjene
I.1.1. Ovim se Prilogom sukladno članku 15. ovoga Propisa propisuju pravila za projektiranje zidanih konstrukcija građevina, ako ovim Propisom nije drukčije propisano.
I.1.2. Odredbe ovoga Priloga odnose se na projektiranje zidanih konstrukcija uzimajući u obzir i osnove proračuna i djelovanja na konstrukcije, geotehničko projektiranje te projektiranje konstrukcija otpornih na potres.

I.2. Projektiranje, proračun i građenje
I.2.1. Pravila za projektiranje zidanih konstrukcija određena su hrvatskim normama nizova HRN ENV 1991, HRN ENV 1996, HRN ENV 1997 i HRN ENV 1998 s nacionalnim specifičnostima danim nacionalnim dokumentom za primjenu (u daljnjem tekstu: NAD) u okviru pojedine norme, te hrvatskim normama na koje ove norme upućuju.
I.2.2. Za osnove proračuna i djelovanja na zidane konstrukcije primjenjuju se hrvatske norme niza HRN ENV 1991 i HRN ENV 1996uključivo i pripadni NAD, te norme na koje norme ovog niza upućuju.
I.2.3. Za projektiranje zidanih konstrukcija glede otpornosti na potres primjenjuju se hrvatske norme niza HRN ENV 1998 uključivo i pripadni NAD, te norme na koje norme ovog niza upućuju.
I.2.4. Za projektiranje zidanih konstrukcija primjenjuju se hrvatske norme niza HRN ENV 1996 uključivo i propadni NAD, te norme na koje norme ovog niza upućuju.
I.2.5. Za geotehničko projektiranje primjenjuju se hrvatske norme niza HRN ENV 1997 uključivo i pripadni NAD uzimajući u obzir HRN 1992-3, te norme na koje norme ovog niza upućuju.
I.2.6. Ako se u skladu s člankom 16. stavkom 2. ovoga Propisa ne provodi proračun otpornosti na požarno djelovanje u skladu s HRN ENV 1996-1-2, zidana konstrukcija građevine projektirane prema odredbama ovoga Priloga mora zadovoljavati opća načela zaštite od požarnog djelovanja.

I.3. Tehnička svojstva ziđa, zidnih elemenata, morta, betona, armature i sastavnih materijala
I.3.1. Tehnička svojstva ziđa specificiraju se u projektu zidane konstrukcije prema odredbama iz Priloga »A« ovoga Propisa.
I.3.2. Tehnička svojstva zidnih elemenata specificiraju se u projektu zidane konstrukcije prema odredbama iz Priloga »B« ovoga Propisa.
I.3.3. Tehnička svojstva morta specificiraju se u projektu zidane konstrukcije prema odredbama iz Priloga »C« ovoga Propisa.
I.3.4. Tehnička svojstva veziva specificiraju se u projektu zidane konstrukcije prema odredbama iz Priloga »D« ovoga Propisa.
I.3.5. Tehnička svojstva dodataka za mort, mort za injektiranje natega i beton specificiraju se u projektu zidane konstrukcije prema odredbama iz Priloga »E« ovoga Propisa.
I.3.6. Tehnička svojstva agregata, vode, armature, čelika za armiranje, čelika za prednapinjanje, betona i proizvoda i sustava za zaštitu i popravak betonskih dijelova zidanih konstrukcija specificiraju se u projektu zidane konstrukcije prema odredbama iz Priloga »F« ovoga Propisa.
I.3.7. Tehnička svojstva pomoćnih dijelova specificiraju se u projektu zidane konstrukcije prema odredbama iz Priloga »G« ovoga Propisa.
I.3.8. Tehnička svojstva predgotovljenog ziđa specificiraju se u projektu zidane konstrukcije prema odredbama iz Priloga »H« ovoga Propisa.

I.4. Popis norma

I.4.1. Norme za projektiranje zidanih konstrukcija

HRN ENV 1991-1:2005 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 1. dio: Osnove projektiranja (ENV 1991-1:1994)
HRN ENV 1991-2-1:2005 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 2-1. dio: Djelovanja na konstrukcije – Prostorne težine, vlastite težine, uporabna opterećenja (ENV 1991-2-1:1995)
HRN ENV 1991-2-2:2005 Eurokod 1: Osnove proračuna i djelovanja na konstrukcije – 2-2. dio: Djelovanja na konstrukcije – Djelovanja na konstrukcije izložene požaru (ENV 1991-2-2:1995)
HRN ENV 1991-2-3:2005 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 2-3. dio: Djelovanja na konstrukcije – Opterećenje snijegom (ENV 1991-2-3:1995)
HRN ENV 1991-2-4:2005 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 2-4. dio: Djelovanja na konstrukcije – Opterećenje vjetrom (ENV 1991-2-4:1995)
HRN ENV 1991-2-5:2005 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 2-5. dio: Djelovanja na konstrukcije – Toplinska djelovanja (ENV 1991-2-5:1997)
HRN ENV 1991-2-6:2005 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 2-6. dio: Djelovanja na konstrukcije – Djelovanja tijekom izvedbe (ENV 1991-2-6:1997)
HRN ENV 1991-2-7:2005 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 2-7. dio: Djelovanja na konstrukcije – Izvanredna djelovanja prouzročena udarom i eksplozijom (ENV 1991-2-7:1998)
HRN ENV 1991-5:2005 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 5. dio: Djelovanja prouzročena kranovima i drugim strojevima (ENV 1991-5:1998)
HRN ENV 1996-1-1:2007 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija – 1-1. dio: Opća pravila za zgrade – Pravila za armirano i nearmirano ziđe (ENV 1996-1-1:1995)
HRN ENV 1996-1-2:2007 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija – 1-2. dio: Opća pravila – Projektiranje konstrukcija na požarno djelovanje (ENV 1996-1-2:1995)
HRN ENV 1996-1-3:2007 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija – 1-3. dio: Opća pravila za zgrade – Posebna pravila za bočna opterećenja. (ENV 1996-1-3:1998)
HRN ENV 1996-2:2007 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija – 2. dio: Proračun, izbor materijala i izvedba ziđa (ENV 1996-2:1998)
HRN ENV 1996-3:2007 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija – 3. dio: Pojednostavljeni proračunski postupci i jednostavna pravila za zidane konstrukcije (ENV 1996-3:1999)
HRN ENV 1997-1:2001 Eurokod 7: Geotehničko projektiranje – 1. dio: Opća pravila¸ (ENV 1997-1:1994)
HRN ENV 1997-2:2001 Eurokod 7: Geotehničko projektiranje – 2. dio: Projektiranje uporabom laboratorijskih ispitivanja (ENV 1997-2:1999)
HRN ENV 1997-3:2001 Eurokod 7: Geotehničko projektiranje – 3. dio: Projektiranje uporabom terenskih ispitivanja (ENV 1997-3:1999)
HRN ENV 1998-1-1:2005 Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres – 1-1 dio: Opća pravila – Potresna djelovanja i opći zahtjevi za konstrukcije (ENV 1998-1-1:1994)
HRN ENV 1998-1-2:2005 Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres – 1-2 dio: Opća pravila – Opća pravila za zgrade (ENV 1998-1-2:1994)
HRN ENV 1998-1-3:2005 Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres – 1-3: dio. Opća pravila – Posebna pravila za razna gradiva i elemente (ENV 1998-1-3:1995)
HRN ENV 1998-1-4:2005 Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres – 1-4 dio: Opća pravila – Pojačanje i popravak zgrada (ENV 1998-1-4:1996)
HRN ENV 1998-5:2005 Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres – 5 dio: Temelji, potporne konstrukcije i geotehnička pitanja (ENV 1998-5:1994)

PRILOG J

IZVOĐENJE I ODRŽAVANJE ZIDANIH KONSTRUKCIJA

J.1. Područje primjene
J.1.1. Ovim se Prilogom sukladno članku 28. ovoga Propisa propisuju tehnički i drugi zahtjevi i uvjeti za izvođenje zidanih konstrukcija, nadzorne radnje i kontrolni postupci na gradilištu zidanih konstrukcija te održavanje zidanih konstrukcija građevina, ako ovim Propisom nije drukčije propisano.
J.1.2. Tehnički i drugi zahtjevi i uvjeti iz točke J.1.1. ovoga Priloga određeni su, odnosno, izvođenje i održavanje zidanih konstrukcije provodi se prema normama iz točke J.4.1. ovoga Priloga, normama na koje te norme upućuju i odredbama ovoga Priloga, te u skladu s odredbama posebnog propisa.

J.2. Izvođenje, nadzorne radnje i kontrolni postupci na gradilištu

J.2.1. Izvođenje

J.2.1.1. Ziđe zidane konstrukcije se na gradilištu izvodi od zidnih elemenata, proizvedenih prema odredbama Priloga »B« i morta proizvedenog prema odredbama Priloga »C«, ili kao predgotovljeno ziđe, prema projektu zidane konstrukcije i odredbama ovoga Priloga.
J.2.1.2. Zidni elementi na gradilištu moraju biti složeni po vrstama i razredima i osigurani od djelovanja atmosferilija (kiše, snijega, leda).
J.2.1.3. Zidni elementi ne smiju se postavljati na stropne konstrukcije ako imaju ukupnu masu kojom bi se izazvale trajne deformacije na konstrukciji.
J.2.1.4. Mort mora biti transportiran do gradilišta i skladišten na način da je zaštićen od utjecaje vlage i drugih štetnih utjecaja na specificirana tehnička svojstva. Mort mora biti složen po vrstama i razredima određenim Prilogom »C« ovoga Propisa.
J.2.1.5. Veziva iz Priloga »D« moraju biti transportirana do gradilišta i skladištena na način da su zaštićena od utjecaja vlage i drugih štetnih utjecaja na njihova specificirana tehnička svojstva i moraju biti složena po razredima i vrstama određenim Prilogom »D« ovoga Propisa.
J.2.1.6. Agregat mora biti transportiran na gradilište i skladišten na način da se ne promijene njegova specificirana tehnička svojstva.
J.2.1.7. Mort i veziva ne smiju se, bez prethodnih kontrolnih ispitivanja, ugrađivati odnosno primjenjivati nakon provedena 3 mjeseca na gradilištu.
J.2.1.8. Mort se mora miješati strojno i ne smije se ugrađivati ukoliko je započeo proces stvrdnjavanja.
J.2.1.9. Prije zidanja ziđa iz Priloga »A« mora se provesti sljedeće:
– pregled svake otpremnice i oznaka na zidnim elementima, mortu i drugim građevnim proizvodima, koji se koriste
– vizualnu kontrolu zidnih elemenata, vreća morta i ambalaže ostalih građevnih proizvoda da se utvrde moguća oštećenja
– utvrđivanje razreda kontrole proizvodnje zidnih elemenata (I ili II)
J.2.1.10. Kontrolu iz točke J.2.1.9. provodi izvođač.
J.2.1.11. Kontrolu razreda izvedbe ziđa (A, B, C) provodi nadzorni inženjer i utvrđuje da postoji osposobljenost izvođača za provedbu projektom propisanog razreda izvedbe.
J.2.1.12. Pri izvedbi ziđa zidane konstrukcije zidni elementi povezuju se mortom uz potpuno ispunjavanje horizontalnih i vertikalnih sljubnica, ako ovim Propisom nije drukčije propisano.
J.2.1.13. Pri izvedbi ziđa zidane konstrukcije sa zidnim elementima s mortnim džepovima, vertikalne sljubnice ispunjavaju se po punoj visini zidnog elementa i u punoj širini mortnog džepa; širina mortnog džepa mora biti određena projektom zidane konstrukcije i mora iznositi najmanje 40% širine zidnog elementa.
J.2.1.14. Ziđe iz točke J.2.1.13. može se rabiti nakon što se ispitivanjem utvrde karakteristične vrijednosti mehaničkih značajki.
J.2.1.15. Iznimno od točke A.2.1.9. Priloga »A« Tehničkog propisa za betonske konstrukcije za gradnju obiteljskih kuća dopuštena je ugradnja betona u serklaže do razreda tlačne čvrstoće C 25/30 pripremljenog na gradilištu, ukoliko je to predviđeno projektom zidane konstrukcije. Postupak pripreme betona, način ugradnje, potvrđivanje sukladnosti, uzimanje i priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svježeg i očvrslog betona moraju biti razrađeni projektom zidane konstrukcije. Podaci o sastavnim materijalima, načinu pripreme, načinu ugradnje, građevnim proizvodima i provedenim kontrolnim postupcima evidentiraju se u građevnom dnevniku.
J.2.1.16. Pri zidanju ziđa zidni elementi zida trebaju se preklapati za pola duljine zidnog elementa, mjereno u smjeru zida, a iznimno za 0,4 visine zidnog elementa, ali ne manje od 4,5 cm.
J.2.1.17. Horizontalni serklaži u razini stropne konstrukcije betoniraju se zajedno s izvedbom stropne konstrukcije.
J.2.1.18. Vertikalni serklaži pojedine etaže betoniraju se nakon izvedbe ziđa te etaže pri čemu se mora osigurati veza zid – serklaž, bilo načinom gradnje (istacima zidnih elemenata svakog drugog reda za najmanje 0,4 visine zidnog elementa, ali ne manje od 4,5 cm), ili mehaničkim spojnim sredstvima u skladu s projektom zidane konstrukcije.
J.2.1.19. Serklaži pojedine etaže moraju imati ploštinu presjeka ne manju od 225 cm2 s najmanjom stranicom od 15 cm2 i najmanjom ploštinom armature:
– 4 j10 za jednoetažne građevine
– 4 j12 za dvoetažne građevine
– 4 j14 za troetažne građevine i građevine veće etažnosti
Razmak spona može iznositi najviše 25 cm
J.2.1.20. Temperatura svježeg morta ne smije biti niža od +5°C, niti viša od +35°C.
J.2.1.21. Kada je srednja dnevna temperatura zraka manja od +50°C ili viša od +35°C, zidanje ziđa trba izvoditi pod posebnim uvjetima sukladno odredbama iz projekta zidane konstrukcije.
J.2.1.22. Dokazivanje uporabljivosti ziđa i potvrđivanje sukladnosti provodi se, ovisno o razredu izvedbe ziđa, sukladno odredbama iz Priloga »A« ovoga propisa.
J.2.1.23. Prije početka zidanja ziđa provode se kontrolna ispitivanja građevnih proizvoda kada je to predviđeno projektom zidane konstrukcije.
J.2.1.24. Ako se naknadno dokaže da nisu ostvarene sve pretpostavke iz projekta u svezi s razredom kontrole proizvodnje zidnih elemenata i razredom izvedbe ziđa potrebno je provesti ispitivanje ziđa in situ od strane ovlaštene pravne osobe.
J.2.1.25. Armatura izrađena od čelika za armiranje ili od čelika za prednapinjanje i čelika za armiranje ugrađuje se u zidanu konstrukciju prema projektu zidane konstrukcije i/ili tehničkoj uputi za ugradnju i uporabu armature, normi HRN ENV 13670-1, normama na koje ta upućuje i odredbama ovoga Propisa.
J.2.1.26. Ugradnja pomoćnih dijelova u ziđe izvodi se uz ispunjenje odredbi Priloga »G« ovoga Propisa.
J.2.1.27. Ugradnja predgotovljenog ziđa izvodi se uz ispunjenje odredbi Priloga »H« ovoga Propisa.

J.2.2. Ugradnja predgotovljenog ziđa
J.2.2.1. Predgotovljeno ziđe izrađeno ili proizvedeno prema odredbama Priloga »H« ovoga Propisa ugrađuje se u zidanu konstrukciju prema projektu zidane konstrukcije i/ili tehničkoj uputi za ugradnju i uporabu predgotovljenog ziđa i odredbama ovoga Propisa.
J.2.2.2. Rukovanje, skladištenje i zaštita predgotovljenog ziđa treba biti u skladu sa zahtjevima iz projekta zidane konstrukcije, odgovarajućim tehničkim specifikacijama za to predgotovljeno ziđe te odredbama ovoga Priloga.
J.2.2.3. Izvođač mora prije početka ugradnje u zidanu konstrukciju provjeriti je li izrađeno odnosno proizvedeno predgotovljeno ziđe u skladu sa zahtjevima iz projekta zidane konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i skladištenja predgotovljenog ziđa došlo do njegovog oštećivanja, deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva zidane konstrukcije.
J.2.2.4. Nadzorni inženjer neposredno prije ugradnje predgotovljenog ziđa u zidanu konstrukciju mora:
a) provjeriti je li za predgotovljeno ziđe, izrađeno prema projektu zidane konstrukcije, dokazana njegova uporabljivost u skladu s projektom.
b) provjeriti da li za predgotovljeno ziđe proizvedeno prema tehničkoj specifikaciji postoji isprava o sukladnosti te da li je predgotovljeno ziđe sukladano zahtjevima iz projekta zidane konstrukcije,
c) provjeriti je li predgotovljeno ziđe postavljeno u skladu s projektom zidane konstrukcije i Prilogom »H« ovoga Propisa, odnosno s tehničkom uputom za ugradnju i uporabu,
d) dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u građevinski dnevnik.

J.2.3. Uporabljivost zidane konstrukcije
J.2.3.1. Pri dokazivanju uporabljivosti zidane konstrukcije treba uzeti u obzir:
a) zapise u građevinskom dnevniku o svojstvima i drugim podacima o građevnim proizvodima ugrađenim u zidanu konstrukciju,
b) rezultate nadzornih radnji i kontrolnih postupaka koja se sukladno ovom Propisu obvezno provode prije ugradnje građevnih proizvoda u zidanu konstrukciju,
c) dokaze uporabljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i dr.) koje je izvođač osigurao tijekom građenja zidane konstrukcije,
d) rezultate ispitivanja pokusnim opterećenjem zidane konstrukcije ili njezinih dijelova,
e) uvjete građenja i druge okolnosti koje prema građevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji koju izvođač mora imati na gradilištu, te dokumentaciju koju mora imati proizvođač građevnog proizvoda, a mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva zidane konstrukcije.
J.2.3.2. Ispitivanje pokusnim opterećenjem zidanih konstrukcija provodi se u cilju ocjene ponašanja konstrukcije u odnosu na projektom predviđene pretpostavke. Pokusnim opterećenjem ispituju se zidane konstrukcije za koje je ispitivanje predviđeno projektom.

J.2.4. Naknadno dokazivanje tehničkih svojstava zidane konstrukcije
J.2.4.1. Za zidanu konstrukciju koja nema projektom predviđena tehnička svojstva ili se ista ne mogu utvrditi zbog nedostatka potrebne dokumentacije, mora se naknadnim ispitivanjima i naknadnim proračunima utvrditi tehnička svojstva zidane konstrukcije.
J.2.4.2. Radi utvrđivanja tehničkih svojstava zidane konstrukcije prema točki J.2.4.1. ovoga Priloga potrebno je prikupiti odgovarajuće podatke o zidanoj konstrukciji u opsegu i mjeri koji omogućavaju procjenu stupnja ispunjavanja bitnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti, požarne otpornosti i drugih bitnih zahtjeva za građevinu prema odredbama posebnih propisa.

J.3. Održavanje zidanih konstrukcija
J.3.1. Radnje u okviru održavanje zidanih konstrukcija treba provoditi prema odredbama ovoga Priloga i normama na koje upućuje ovaj Prilog, te odgovarajućom primjenom odredaba ostalih Priloga ovoga Propisa.
J.3.2. Učestalost redovitih pregleda u svrhu održavanja zidane konstrukcije provodi se sukladno zahtjevima projekta zidane konstrukcije, ali ne rjeđe od:
a) 10 godina za zgrade javne i stambene namjene,
b) 5 godina za industrijske, infrastrukturne i druge građevine koje nisu navedene pod a)
J.3.3. Način obavljanja pregleda određuje se projektom zidane konstrukcija, a uključuje najmanje:
a) vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine napuklina i pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine,
b) utvrđivanja stanja zaštitnog sloja armature, za betonske dijelove zidane konstrukcije u umjereno ili jako agresivnom okolišu,
c) utvrđivanje veličine pomaka glavnih nosivih elemenata zidane konstrukcije za slučaj osnovnog djelovanja, ako se na temelju vizualnog pregleda opisanog u podtočki a) sumnja u ispunjavanje bitnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti.
J.3.4. Dokumentaciju iz točaka J.3.2. i J.3.3. te drugu dokumentaciju o održavanju zidane konstrukcije dužan je trajno čuvati vlasnik građevine.

J.4. Popis normi

J.4.1. Norme za održavanje i izvođenje zidanih konstrukcija

HRN ENV 13269:2001, Održavanje – Smjernice za izradu ugovora o održavanju (ENV 13269:2001)
HRN EN 13306:2004, Nazivlje u održavanju (EN 13306:2001)
HRN EN 13460:2004, Održavanje – Dokumentacija o održavanju (EN 13460:2002)
HRN ENV 13670-1:2002, Izvedba betonskih konstrukcija, ispitivanje građevina i održavanje građevina
HRN ISO 15686-1:2002, Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 1. dio: Opća načela (ISO 15686-1:2000)
HRN ISO 15686-2:2002, Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 2. dio: Postupci predviđanja vijeka uporabe (ISO 15686-2:2001)
HRN ISO 15686-3:2004, Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 3. dio: Neovisne ocjene (auditi) i pregledi svojstava (ISO 15686-3:2002)
HRN DIN 18201:1997, Tolerancije u graditeljstvu – Pojmovi, načela, primjena, ispitivanje (DIN 18201:1997)
HRN DIN 18202:1997, Tolerancije u visokogradnji – Zgrade (DIN 18202:1997)