Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu

NN 2/2007 (4.1.2007.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu

MINISTARSTVO FINANCIJA

157

Na temelju članka 117. stavka 2. i članka 147. stavka 2. Zako­na o proračunu (»Narodne novine«, br. 96/03) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O FINANCIJSKOM IZVJEŠTAVANJU U PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU

Članak 1.

U Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom ra­čunovodstvu (»Narodne novine«, br. 27/05) članak 3. stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Proračuni i korisnici proračuna financijske izvještaje za razdoblja u toku godine čuvaju do dana predaje godišnjeg financijskog izvještaja propisanog člankom 21. ovog Pravilnika, a godišnje financijske izvještaje čuvaju trajno i u izvorniku.«

Članak 2.

Obrazac: OBVEZE iz članka 5. stavka 1. mijenja se i daje u prilogu ovog Pravilnika.

Članak 3.

U članku 6. stavku 2. alineja 2. između oznaka 12/ i 21 dodaje se nova oznaka »13/«, a iza retka 12 – razdjel – konsolidirani izvještaj; dodaje se novi redak koji glasi:
»13 – državni proračun;«
U članku 6. stavku 2. briše se alineja 8 i alineja 9 te se dodaje nova alineja koja glasi:
»u redak »izvještaj vrijedi kao konsolidirani« razdjeli i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje nemaju konsolidaciju upisuju DA, a razdjeli i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji predaju konsolidirane izvještaje upisuju NE«.

Članak 4.

U članku 19. stavku 5. ispred broja 16. dodaje se 15., a broj 19. briše se.

Članak 5.

U članku 20. stavku 2. iza riječi »sastaviti« dodaju se riječi »u roku od 60 dana«.
U članku 20. stavku 3. umjesto riječi »nadležnoj« upisuje se riječ »ovlaštenoj«.

Članak 6.

U članku 21. stavku 1. alineja 2., te stavcima 5., 7. i 9. riječi »Ministarstvu financija i« brišu se.
U članku 21. stavku 10. iza riječi »podataka« stavlja se točka, a brišu se sljedeći znakovi i riječi«, a Ministarstvu financija dostav­ljaju samo Bilješke«.
U članku 21. stavcima 1., 2., 3., 5., 6., 7., 9., 10. i 11. umjesto riječi »instituciji nadležnoj« upisuju se riječi »instituciji ovlaštenoj«.

Članak 7.

U članku 22. stavcima 1. i 4. riječi »Ministarstvu financija i« brišu se.
U članku 22. stavku 2. riječ »članka« briše se.
U članku 22. stavcima od 1. do 5. umjesto riječi nadležnoj upisuje se riječ »ovlaštenoj«.

Članak 8.

U članku 23. stavcima od 1. do 3. umjesto riječi nadležnoj upisuje se riječ »ovlaštenoj«.

Članak 9.

Članak 25. mijenja se i glasi:
»(1) Proračunski korisnici državnog proračuna i proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave financijske izvještaje za proračunsku godinu dostavljaju do 15. veljače tekuće za prethodnu godinu.
(2) Proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i izvanproračunski korisnici financijske izvještaje za proračunsku godinu dostavljaju do 28. veljače tekuće za prethodnu godinu.
(3) Državni proračun financijske izvještaje za proračunsku godinu dostavlja do 15. travnja tekuće za prethodnu godinu.
(4) Razdjeli državnog proračuna i proračuni jedinica lokalne (regionalne) područne samouprave konsolidirane financijske izvje­štaje za proračunsku godinu dostavljaju do 31. ožujka tekuće za pret­hodnu godinu.
(5) Ministarstvo financija konsolidirani financijski izvještaj Republike Hrvatske za proračunsku godinu sastavlja do 30. travnja tekuće za prethodnu godinu.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/06-1/618
Urbroj: 513-05-02/06-1
Zagreb, 29. prosinca 2006.

Ministar financija
Ivan Šuker, v. r.