Pravilnik o detaljnom načinu obavljanja veterinarsko-zdravstvenih pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Republike Hrvatske

NN 2/2007 (4.1.2007.), Pravilnik o detaljnom načinu obavljanja veterinarsko-zdravstvenih pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Republike Hrvatske

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

158

Na temelju članka 64. stavka 6. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 70/97, 105/01 i 172/03) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O DETALJNOM NAČINU OBAVLJANJA VETERINARSKO-ZDRAVSTVENIH PREGLEDA I KONTROLA ŽIVIH ŽIVOTINJA U PROMETU PREKO GRANICE REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje detaljan način obavljanja veterinarsko-zdravstvenih pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Republike Hrvatske.

Članak 2.

Dokumentacijski, identifikacijski i fizički pregledi određeni odredbama Pravilnika o načinu obavljanja veterinarsko-zdravstvenog pregleda i kontrole živih životinja u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 147/04) provode se u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

Članak 3.

Dokumentacijski pregled provodi se u skladu s pravilima određenim u Dodatku I. ovoga Pravilnika.

Članak 4.

1) Identifikacijski pregled provodi se na svakoj životinji u pošiljci.
2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju kada pošiljka sadrži veliki broj životinja, identifikacijski pregled provodi se na 10% životinja u pošiljci, ali ne na manje od 10 životinja tipičnih za cjelokupnu pošiljku.
3) Broj životinja na kojima se obavlja pregled mora se povećati i može obuhvatiti ukupan broj životinja u pošiljci, u slučaju kada početni provedeni pregledi nisu dali zadovoljavajuće rezultate.
4) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, za životinje za koje pojedinačno označavanje nije propisano posebnim propisima, identifikacijski pregled sastoji se od provjere oznaka reprezentativnog broja paketa ili kontejnera.
5) Broj provjerenih paketa ili kontejnera mora se povećati i može obuhvatiti ukupan broj predmetnih paketa ili kontejnera u pošiljci, u slučaju kada početni provedeni pregledi nisu dali zadovoljavajuće rezultate.
6) Identifikacijski pregled sastoji se od vizualnog pregleda životinja sadržanih u reprezentativnom broju paketa ili kontejnera, radi utvrđivanja njihove vrste.

Članak 5.

1) Granični veterinarski inspektor provodi fizički pregled na živim papkarima i kopitarima u skladu s odredbom članka 4. stavka 2. Pravilnika o načinu obavljanja veterinarsko-zdravstvenog pregleda i kontrole živih životinja u prometu preko granice Republike Hrvatske, osiguravajući da su sve životinje u njegovom prisustvu istovarene na graničnom veterinarskom prijelazu.
2) Životinje se pregledavaju s obzirom na njihovu sposobnost za put te kliničkim pregledom, koji može obuhvaćati uzimanje uzoraka. Navedeni pregledi i uzimanje uzoraka provode se u skladu s odredbama Dodatka II. ovoga Pravilnika.
3) Uzorci se šalju u laboratorij ovlašten od strane nadležnog tijela na provjeru sukladnosti podataka navedenih u veterinarskoj svjedodžbi.
4) Za svaku uzorkovanu životinju upisuju se u zapisnik sljedeći podaci:
– serijski broj veterinarske svjedodžbe i broj dodijeljen pošiljci na graničnom veterinarskom prijelazu,
– identifikacijski broj životinje,
– tražena laboratorijska pretraga,
– rezultat pretrage i svaka sljedeća poduzeta aktivnost,
– potpuna adresa konačnog odredišta pošiljke.
5) Klinički pregled iz stavka 2. ovoga članka sastoji se od vizualnog pregleda svih životinja.
6) Životinje namijenjene uzgoju ili proizvodnji podvrgavaju se kliničkom pregledu propisanom u Dodatku II. ovoga Pravilnika, u količini od najmanje 10% životinja uz minimalno 10 životinja, koje moraju biti odabrane na način da budu reprezentativne za cijelu pošiljku. U slučaju kada pošiljka sadrži manje od 10 životinja, pregledi se moraju provoditi na svakoj životinji u pošiljci.
7) Životinje namijenjene klanju podvrgavaju se kliničkom pregledu propisanom u Dodatku II. ovoga Pravilnika, u količini od najmanje 5% životinja uz minimalno 5 životinja, koje moraju biti odabrane na način da budu reprezentativne za cijelu pošiljku. U slučaju kada pošiljka sadrži manje od 5 životinja, pregledi se moraju provoditi na svakoj životinji u pošiljci.
8) Broj pregledanih životinja mora se povećati i može dostići ukupan broj predmetnih životinja u slučaju kada početni provedeni pregledi nisu bili zadovoljavajući.
9) Pošiljka se zadržava na graničnom veterinarskom prijelazu do dobivanja rezultata laboratorijskih pretraga samo u slučajevima sumnje na bolest.
10) Rezultati pregleda, zajedno s podacima iz stavka 4. ovoga članka, dostavljaju se Europskoj komisiji svakih šest mjeseci ili odmah telefaksom državi članici odredišta i Europskoj komisiji u slučaju pozitivnih rezultata uzorkovanja ili kada je to na drugi način opravdano. U slučaju pozitivnih rezultata uzorkovanja, preslike veterinarskih svjedodžbi moraju se u što kraćem roku poslati državi članici odredišta i Europskoj komisiji.

Članak 6.

1) Pojedinačnom kliničkom pregledu ne podliježu sljedeće životinje:
– perad,
– ptice,
– životinje iz akvakulture, uključujući sve žive ribe,
– glodavci,
– dvojezupci,
– pčele i drugi insekti,
– gmazovi i vodozemci,
– drugi beskralježnjaci,
– određene životinje namijenjene za zoološki vrt i cirkuske životinje, uključujući papkare i kopitare za koje se smatra da su opasni, i
– krznaši.
2) U slučaju životinja iz stavka 1. ovoga članka, klinički pregled sastoji se od promatranja zdravstvenog stanja i ponašanja cijele skupine ili reprezentativnog broja životinja. Broj pregledanih životinja povećava se ukoliko provedeni početni pregledi nisu bili zadovoljavajući. U slučaju kada se pregledom utvrdi nepravilnost, obavlja se detaljan pregled, uključujući uzorkovanje ukoliko je potrebno.
3) U slučaju živih riba, ljuskara i mekušaca te životinja namijenjenih znanstvenim istraživačkim centrima koje imaju potvrđen određen zdravstveni status, a prevoze se u zapečaćenim spremnicima pod kontroliranim uvjetima, klinički pregled i uzorkovanje provodi se samo ukoliko se smatra da može postojati određeni rizik s obzirom na predmetnu vrstu ili podrijetlo, te ukoliko postoje druge nepravilnosti.

Članak 7.

1) Za svaku pošiljku granični veterinarski inspektor na graničnom veterinarskom prijelazu daje osobi odgovornoj za pošiljku ovjerenu presliku izvornika veterinarske svjedodžbe ili drugog izvornika veterinarskog dokumenta koji prati pošiljku zajedno sa Zajedničkim veterinarskim dokumentom o ulasku (u daljnjem tekstu: ZVDU). Navedeni dokumenti moraju biti označeni brojem koji granični veterinarski inspektor dodjeljuje pošiljci.
2) Granični veterinarski inspektor zadržava izvornik veterinarske svjedodžbe ili izvornik veterinarskog dokumenta koji prati pošiljku, kao i presliku ZVDU-a.
3) Za svaku pošiljku upisuju se i čuvaju na graničnom veterinarskom prijelazu sljedeći podaci:
– broj svjedodžbe dodijeljen predmetnoj pošiljci od graničnog veterinarskog inspektora,
– datum prispijeća predmetne pošiljke na granični veterinarski prijelaz,
– količina,
– vrsta i proizvodna kategorija životinja, te dob prema potrebi,
– referentni broj svjedodžbe,
– zemlja podrijetla,
– zemlja odredišta,
– odluka u vezi s pošiljkom,
– referenca na uzorkovanje ukoliko je provedeno.
4) U slučaju registriranih kopitara određenih člankom 2. točkom c) Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje kopitara u promet (»Narodne novine«, broj 88/05) identifikacijski dokument se ne zadržava, a u slučaju privremenog ulaska takvih kopitara ne zadržava se ni izvornik veterinarske svjedodžbe.
5) U slučaju kopitara za klanje koji su namijenjeni prolasku kroz prodajni ili sabirni centar, ZVDU kao i ovjerena preslika izvornika veterinarske svjedodžbe mora pratiti kopitare do klaonice.
6) Sve veterinarske svjedodžbe ili drugi veterinarski dokumenti koje prate pošiljke odbijene na graničnom veterinarskom prijelazu moraju na svakoj stranici biti označene pečatom s tekstom »odbijeno« u crvenoj boji, na način određen u Dodatku III. ovoga Pravilnika.
7) Granični veterinarski inspektor čuva veterinarske svjedodžbe ili druge veterinarske dokumente koji prate pošiljku, presliku ZVDU-a i zapisnike iz članka 5. ovog Pravilnika i stavka 3. ovoga članka najmanje tri godine.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 8.

Dodaci I. do III. tiskani su u prilogu ovoga Pravilnika te čine njegov sastavni dio.

Članak 9.

1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. srpnja 2007. godine.
2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, članak 5. stavci 1. i 10. ovoga Pravilnika stupaju na snagu danom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Klasa: 011-02/06-01/121
Urbroj: 525-01-06-01
Zagreb, 28. prosinca 2006.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

DODATAK I.

DETALJNA PRAVILA ZA DOKUMENTACIJSKI PREGLED ŽIVIH ŽIVOTINJA

1. Svaka veterinarska svjedodžba koja prati pošiljku živih životinja mora biti pregledana, kako bi se potvrdilo:
(a) da je izvornik veterinarske svjedodžbe koji prati pošiljku izdan na jeziku zemlje podrijetla, na hrvatskom jeziku u slučaju uvoza te u slučaju provoza i na jeziku zemlje krajnjeg odredišta;
(b) da se ista odnosi na zemlju ili dio zemlje odobrene za uvoz u Republiku Hrvatsku ili provoz preko područja Republike Hrvatske;
(c) da njen izgled i sadržaj odgovaraju modelu propisanom za živu životinju i predmetnu zemlju;
(d) da se sastoji od jednog lista papira;
(e) da je u cijelosti popunjena;
(f) da se datum izdavanja svjedodžbe slaže s datumom utovara živih životinja za njihovu otpremu;
(g) da je namijenjena jednom primatelju;
(h) da je potpisana od službenog veterinara ili po potrebi od predstavnika nadležnog tijela, sadrži čitljivo i velikim slovima ispisano njegovo ime i položaj, te kad se to zahtijeva, da su službeni pečat zemlje i potpis različite boje od one kojom je tiskana veterinarska svjedodžba;
(i) da veterinarska svjedodžba nije mijenjana i dopunjavana osim precrtavanjem koje mora biti potpisano i ovjereno od strane službenog veterinara koji izdaje svjedodžbu.
2) Granični veterinarski inspektor mora pregledati pisani plan puta i puta od vanjske granice do konačnog odredišta kada se navedeni plan zahtijeva od prijevoznika u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu prijevoza životinja (»Narodne novine«, broj 116/05). Pisani plan prijeđenog puta i plan puta sastavlja se na barem jednom od službenih jezika države gdje se nalazi ulazna granična inspekcijska postaja i države konačnog odredišta.

DODATAK II.

MINIMALNI ZAHTJEVI ZA POJEDINAČNE PREGLEDE PAPKARA I KOPITARA S OBZIROM NA SPOSOBNOST ŽIVOTINJA ZA PUT, KLINIČKI PREGLED I POSTUPKE UZIMANJA UZORAKA NA GRANIČNIM VETERINARSKIM PRIJELAZIMA

ODJELJAK 1.

Pregled s obzirom na sposobnost životinja za put
1. Pored opisanog kliničkog pregleda, potrebno je obaviti procjenu sposobnosti životinje za daljnji prijevoz. Takva procjena uzima u obzir dužinu već prijeđenog puta, uključujući prethodno hranjenje, napajanje i odmor. Također uzima u obzir dužinu putovanja koje preostaje uključujući namjeravano hranjenje, napajanje i odmor tijekom tog dijela putovanja.
2. Prijevozna sredstva za životinje moraju se pregledati kako bi se utvrdilo udovoljavaju li odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu prijevoza životinja.

ODJELJAK 2.

Klinički pregled

Klinički pregled mora obuhvatiti najmanje sljedeće:
1. vizualni pregled životinje, koji uključuje opću ocjenu zdravstvenog stanja, sposobnost slobodnog kretanja, stanje kože i sluznica te prisutnost nefizioloških izlučevina;
2. promatranje dišnog i probavnog sustava;
3. nasumično mjerenje tjelesne temperature. Navedeno se ne mora provoditi na životinjama kod kojih nisu otkrivene nepravilnosti na temelju točaka 1. ili 2. ovoga Odjeljka;
4. palpacija je potrebna samo kada su otkrivene nepravilnosti na temelju točaka 1., 2. ili 3. ovoga Odjeljka.

ODJELJAK 3.

Postupci uzimanja uzoraka

Uzimanje uzoraka provodi se u svrhu provjere sukladnosti sa zdravstvenim uvjetima propisanim u pratećoj veterinarskoj svjedodžbi.
1. Najmanje 3% pošiljaka mjesečno podvrgava se serološkim pretragama. Najmanje 10% životinja iz pošiljke se uzorkuje, s minimalno četiri životinje. Ukoliko pregledi nisu dali zadovoljavajuće rezultate, postotak se mora povećati.
2. Granični veterinarski inspektor može također uzeti bilo koje druge uzorke od životinja u pošiljci.

DODATAK III.

Model pečata za odbijanje propisan člankom 7. stavkom 6. ovoga Pravilnika:
Veličina slova: 20 mm.
Dimenzije pečata: 30 mm × 150 mm
Boja slova: crvena.