Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za alkoholometre i alkoholne areometre

NN 2/2007 (4.1.2007.), Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za alkoholometre i alkoholne areometre

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

163

Na temelju članka 16. stavka 3. Zakona o mjeriteljstvu (»Narod­ne novine« br. 163/05) ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O MJERITELJSKIM I TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA ALKOHOLOMETRE I ALKOHOLNE AREOMETRE

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju mjeriteljski i tehnički zahtjevi za alkoholometre i alkoholne areometre koji se upotrebljavaju za određivanje alkoholne jakosti smjesa vode i etanola.

MJERITELJSKI I TEHNIČKI ZAHTJEVI

Članak 2.

Alkoholometri i alkoholni areometri iz članka 1. ovoga pravilnika na koje se mogu stavljati EZ oznake i znakovi opisani su u dodatku koji je sastavni dio ovoga pravilnika.
Mjerila iz članka 1. ovoga pravilnika moraju biti podvrgnuta EZ postupku odobravanja tipa mjerila i moraju biti podnesena na EZ prvo ovjeravanje.

Članak 3.

Na tržište i u uporabu mogu se stavljati samo alkoholometri ili alkoholni areometri koji nose oznaku EZ tipnog odobrenja ili oznaku EZ prvog ovjeravanja.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Alkoholometri i alkoholni areometri koji su na dan stupanja na snagu ovoga pravilnika u uporabi i imaju valjanu prvu ili EZ ovjeru te ispunjavaju zahtjeve propisa koji su bili na snazi do stupanja na snagu ovoga pravilnika mogu se stavljati u promet i u uporabu te ovjeravati u skladu s tim propisima do isteka valjanosti ovjerne oznake.

Članak 5.

Odredbe o označivanju prvog ovjeravanja iz točke 10. dodatka ovomu pravilniku neće se primjenjivati do ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju odnosno do potpisa odgovarajućega međunarodnog sporazuma o priznavanju prvog ovjeravanja. Dotad će se upotrebljavati odgovarajući hrvatske ovjerne oznake.

Članak 6.

Do ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju umjesto izraza »EZ tipno odobrenje«, »EZ prvo ovjeravanje« i »EZ oznake i znakovi« upotrijebljenih u smislu odredaba ovoga pravilnika upotrebljavat će se izrazi »odobrenje tipa mjerila«, »prvo ovjeravanje« i »ovjerne oznake« u smislu odredaba Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine« br. 163/03).

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za alkoholometre (»Narodne novine« br. 51/02).

Članak 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/06-04/5
Urbroj: 558-04/1-06-1
Zagreb, 21. prosinca 2006.

Ravnatelj
Mirko Vuković, dipl. ing., v. r.

DODATAK

ALKOHOLOMETRI I ALKOHOLNI AREOMETRI

1. DEFINICIJE MJERILA
1.1. Alkoholometri staklena su mjerila koja pokazuju:
• masenu alkoholnu jakost, ili
• obujamsku alkoholnu jakost
pojedine smjese vode i etanola.
Opisuju se kao maseni alkoholometri ili kao obujamski alkoholometri, ovisno o tomu što se mjeri.
Alkoholni areometri staklena su mjerila oblikovana za mjerenje gustoće pojedine smjese vode i etanola.
1.2. Mjerila definirana u ovoj smjernici obrojčena su pri referentnoj temperaturi od 20 °C, u skladu s vrijednostima koje se pojavljuju u međunarodnim alkoholnim tablicama koje je objavila Međunarodna organizacija za zakonsku metrologiju.
1.3. Ona su obrojčena za očitanje pri slobodnoj vodoravnoj površini kapljevine.
2. OPIS MJERILA
2.1. Alkoholometri i alkoholni areometri staklena su mjerila koja se sastoje od:
• valjkastoga tijela s dnom oblikovanim u stožac ili polukuglu tako da ne zarobljava mjehuriće zraka
• šupljega valjkastog nastavka zataljena na gornji dio toga tijela; njegov je gornji kraj zatvoren.
2.2. Cijela vanjska površina svakog mjerila mora biti simetrična u odnosu na njegovu glavnu os.
Poprečni se presjek nigdje ne smije naglo mijenjati.
2.3. Donji dio tijela mora sadržavati tvar za opterećenje čija je svrha ugađanje mase mjerila.
2.4. Osnovica mora nositi ljestvicu označenu na valjkastome nosaču kruto pričvršćenu na unutrašnjost osnovice.
3. NAČELA IZRADBE
3.1. Staklo koje se upotrebljava za izradbu mjerila mora biti prozirno i bez neispravnosti koje bi mogle smetati očitanju mjerenja na ljestvici.
To staklo mora imati koeficijent obujamskog širenja od (25 ± 2) 10–6 °C–1.
3.2. Opteretna tvar mora biti pričvršćena na dno mjerila. Nakon dovršetka izradbe, mjerilo se mora jedan sat držati u vodoravnome položaju na temperaturi od 80 °C te nakon toga ohladiti u tome položaju, njegova os može plutati u okomitome položaju u granicama od jednog stupnja i trideset minuta.
4. LJESTVICA
4.1. Mjerilo ne smije imati više ljestvica tipa iz točke 4.5 ili 4.6.
4.2. Ljestvica i natpisi moraju biti označeni na podlozi koja ima glatku mat-površinu.
Ta se podloga mora čvrsto držati na mjestu u osnovici, a referentne oznake moraju biti izvedene tako da bude uočljiv svaki pomak ljestvice i njegova podloga u odnosu na nastavak.
Podloga, ljestvica i natpisi ne smiju pokazati nikakvo iskrivljenje, gubitak boje ili nagorjelost kad se 24 sata drže na temperaturi od 70 °C.
4.3. Oznake na ljestvici:
• moraju se nalaziti u ravninama okomitim na os mjerila
• moraju biti crne boje (1), jasne i neizbrisive
• moraju biti tanke, oštre i jednolike debljine, ne veće od 0-2 mm.
4.4. Duljina kratkih crta na ljestvici mora biti barem jedna petina, duljina srednjih crta, barem jedna trećina, a duljina dugih crta, barem polovica opsega nastavka.
4.5. Alkoholometri moraju imati nazivne ljestvice obrojčene u postocima mase ili u postocima obujma alkohola. One moraju obuhvaćati područje koje nije veće od 10 % alkohola prema obujmu ili prema masi.
Vrijednost podjeljka ljestvice mora biti 0,1 %.
Svaka ljestvica mora sadržavati pet do deset dodatnih podjeljaka izvan gornje i donje i granice njezina nazivnoga područja.
4.6. Nazivne ljestvice alkoholnih areometara moraju biti obrojčene u kilogramima na prostorni metar. Područje koje obuhvaćaju ne smije biti veće od 20 kg/m3.
Vrijednost podjeljka ljestvice mora biti 0,2 kg/m3.
Svaka ljestvica mora sadržavati od pet do deset dodatnih podjeljaka izvan donje i gornje granice njezina nazivnog područja. Ipak ljestvica se ne smije širiti izvan 1 000 kg/m3.
5. GRADUIRANJE I OBROJČENJE
5.1. Na alkoholometrima mora svaka deseta oznaka ljestvice, brojena od jednoga kraja nazivne ljestvice, biti duga crta. Između svakoga uzastopnog para dugih crta mora postojati jedna srednje duga crta, a između svake duge crte i najbliže srednje duge crte moraju biti četiri kratke crte.
Samo duge crte moraju biti obrojčene.
5.2. Na alkoholnim areometrima mora svaka peta crta, brojena od jednoga kraja nazivne ljestvice, biti duga crta. Između dvije uzastopne duge crte moraju biti četiri kratke crte.
Samo pete ili desete crte moraju biti obrojčene.
5.3. Crte koje predstavljaju granice nazivne ljestvice moraju prikazivati brojčane vrijednosti u cjelovitome obliku. Na alkoholnim areometrima ostali brojevi mogu biti u skraćenome obliku.
6. RAZREDBA I GLAVNE IZMJERE MJERILA
6.1. Mjerila moraju biti jednoga od ovih razreda točnosti:
– Razred I: Najmanja dopuštena srednja duljina podjeljka na ljestvici mora biti 1,5 mm. Mjerila iz toga razreda ne smiju sadržavati toplomjer.
– Razred II: Najmanja dopuštena srednja duljina podjeljka na ljestvici mora biti 1,05 mm. Mjerila iz toga razreda mogu sadržavati toplomjer.
– Razred III: Najmanja dopuštena srednja duljina podjeljka na ljestvici mora biti 0,85 mm. Mjerila iz toga razreda mogu sadržavati toplomjer.
6.2. Vanjski promjer tijela svakoga mjerila mora biti između 19 mm i 40 mm.
Vanjski promjer nastavka mora biti najmanje 3 mm za mjerila razreda I i II i barem 2,5 mm za mjerila razreda III. Nastavak se mora širiti do najmanje 15 mm iznad najniže oznake ljestvice.
Poprečni presjek nastavka mora biti jednolik barem 5 mm ispod najniže oznake ljestvice.
7. NATPISI I OZNAKE
7.1. Niže navedeni natpisi i oznake moraju biti čitljivo i neizbrisivo označeni unutar mjerila:
– razred I, II ili III
– kg/m3 ili obujamski % ili maseni %
– 20 °C
– etanol
– naziv ili identifikacijska oznaka proizvođača
– identifikacijski broj mjerila
– znak ‘e’ EZ odobrenja tipa (uzorka).
7.2. Ako se to želi, na mjerilu može biti označena masa mjerila izražena najbližom cijelom vrijednošću u miligramima.
8. NAJVEĆE DOPUŠTENE POGRJEŠKE I PROVJERAVANJE
8.1. Najveća dopuštena pogrješka mora za alkoholometre i alkoholne areometre biti:
– za razred I, ± jedna polovica vrijednosti podjeljka ljestvice za svako mjerno očitanje
– za razrede II i III, ± vrijednost jednoga podjeljka ljestvice za svako mjerno očitanje.
8.2. Provjera se mora provesti u najmanje tri točke u nazivnome području ljestvice.
9. TOPLOMJERI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU PRI ODREĐIVANJU ALKOHOLNE JAKOSTI
9.1. Toplomjeri ugrađeni u mjerilo koje se upotrebljava za određivanje alkoholne jakosti
Ako se za određivanje alkoholne jakosti upotrebljava mjerilo razreda I, u njega mora biti ugrađen toplomjer tipa živinoga tipa sa staklenim kućištem.
9.1.1 Toplomjer mora biti obrojčen s podjeljcima od 0,1 °C ili 0,2 °C ili 0,5 °C te mora imati oznaku ljestvice u 0°C.
9.1.2 Najmanja širina podjeljka ljestvice mora biti:
• 0,8 mm u slučaju toplomjera obrojčenih s podjeljcima od 0,1 °C ili 0,2 °C
• 1 mm u slučaju toplomjera obrojčenih s podjeljcima od 0,5 °C.
9.1.3 Debljina crta ne smije biti veća od jedne petine širine podjeljka ljestvice.
9.1.4 Najveća dopuštena pogrješka, pozitivna i negativna, mora biti:
• 0,10 °C ako je toplomjer obrojčen s podjeljcima od 0,1 °C
• 0,20 °C ako je toplomjer obrojčen s podjeljcima od 0,2 °C od 0,5 °C.
9.1.5 Tijekom prve EZ ovjere pogrješka ugrađena toplomjera mora se odrediti u najmanje tri točke u rasponu ljestvice.
9.2 Toplomjeri koji nisu ugrađeni u mjerilo koje se upotrebljava za određivanje alkoholne jakosti
9.2.1 Ako mjerilo koje se upotrebljava za određivanje alkoholne jakosti pripada razredu I, s njim povezan upotrijebljeni toplomjer mora biti:
• kovinski otporskog tipa koji omogućuje određivanje temperature smjese vode i alkohola s najvećom dopuštenom pogrješkom od ± 0,10 °C
• ili živinoga tipa sa staklenim kućištem obrojčenim s podjeljcima od 0,1 °C od 0,5 °C.
Živini toplomjeri moraju imati oznaku ljestvice na 0 °C, najmanja širina podjeljka ljestvice mora biti 0,8 mm, a debljina crta ne smije biti veća od jedne petine širine podjeljka ljestvice.
Najveća dopuštena pogrješka, pozitivna ili negativna, mora biti jedan podjeljak ljestvice.
9.2.2 Ako mjerilo koje se upotrebljava za određivanje alkoholne jakosti pripada razredu II ili III, s njim upotrijebljeni toplomjer mora biti živinoga tipa u staklenom kućištu.
9.2.2.1 Toplomjer mora biti obrojčen s podjeljcima od 0,1 °C ili 0,2 °C ili 0,5 °C. On mora imati oznaku ljestvice na 0 °C.
9.2.2.2 Najmanja širina podjeljka ljestvice mora biti:
• 0,8 mm u slučaju toplomjera obrojčenih s podjeljcima od 0,1 °C ili 0,2 °C
• 1,0 mm u slučaju toplomjera obrojčenih s podjeljcima od 0,5 °C.
9.2.2.3 Debljina crta ne smije biti veća od jedne petine širine podjeljka ljestvice.
9.2.2.4 Najveća dopuštena pogrješka smije biti:
• ± 0,10 °C ako je toplomjer obrojčen s podjeljcima od 0,1 °C
• ± 0,20 °C ako je toplomjer obrojčen s podjeljcima od 0,2 °C od 0,5 °C.
10. OZNAKE
Na poleđini alkoholometara i alkoholnih areometara, na gornjoj trećini njihova tijela, mora biti ostavljen prostor za oznaku prve EZ ovjere.
U skladu s podtočkom 3.1.1 dodatka II Smjernice 71/316/EZ i odstupanjem od općega pravila utvrđena u odsječku 3. toga dodatka, oznaka prve EZ ovjere mora se zbog posebnih zahtjeva za označivanje staklenih mjerila sastojati od niza znakova s ovim značenjem:
• malo slovo »e«
• posljednje dvije znamenke godine prve EZ ovjere
• slovo ili slova za identifikaciju države članice u kojoj je provedena prva EZ ovjera
• po potrebi, broj za identifikaciju ovjernoga ureda.
Ako se označivanje provodi pjeskarenjem, slova i brojke moraju se primijeniti tako da se ne smanjuje njihova čitljivost.