Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za mjerila hektolitarske mase žitarica

NN 2/2007 (4.1.2007.), Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za mjerila hektolitarske mase žitarica

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

164

Na temelju članka 16. stavka 3. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine« br. 163/05) ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O TEHNIČKIM I MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA MJERILA HEKTOLITARSKE MASE ŽITARICA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju tehnički i mjeriteljski zahtjevi koje moraju zadovoljavati referentna etalonska mjerila koja se upotrebljavaju za određivanje EZ hektolitarske mase žitarica i zahtjevi koje moraju zadovoljavati radna mjerila koja se upotrebljavaju za mjerenje EZ hektolitarske mase žitarica.

Članak 2.

»EZ hektolitarska masa« jednaka je omjeru mase izražene u kilogramima i obujma izraženog u hektolitrima kako je određena za neku vrstu žitarica mjerenjem s nekim mjerilom i nekom metodom koji su u skladu s odredbama ovog pravilnika.
»Referentna EZ hektolitarska masa« jednaka je EZ hektolitarskoj masi kako je određena mjerenjem s pomoću etalona Europske Zajednice (u daljnjem tekstu: Zajednice) ili hrvatskog mjerila konstruiranog u skladu s poglavljima I. i II. iz dodatka I. koji je sastavni dio ovoga pravilnika (u daljnjem tekstu: državno etalonsko mjerilo).

MJERITELJSKI I TEHNIČKI ZAHTJEVI

Članak 3.

Državno etalonsko mjerilo za mjerenje mase žitarice opisano je u Dodatku I. koji je sastavni dio ovoga pravilnika.
Državno etalonsko mjerilo mora se barem svakih deset godina provjeravati prema etalonskom mjerilu Zajednice i prema njemu ugađati s pomoću etalonskih mjerila iste vrste koje se mogu prevoziti.
Etalonsko mjerilo koje se može prevoziti je mjerilo bez uređaja za vaganje, koje ima iste značajke kao etalonsko mjerilo Zajednice i državno etalonsko mjerilo.

Članak 4.

Za trgovačke svrhe naziv EZ hektolitarska masa može se upotrebljavati samo za označivanje značajke zrna koja se mjeri mjerilima koja zadovoljavaju zahtjeve ovoga pravilnika.
Za svrhe trgovanja žitaricama značajka koja se naziva hektolitarskom masom može biti samo EZ hektolitarska masa iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 5.

Mjerila koja se upotrebljavaju u trgovini za određivanje EZ hektolitarske mase žitarica moraju ispunjavati zahtjeve iz Dodatka II. koji je sastavni dio ovoga pravilnika.
Mjerila iz prethodnoga stavka podliježu EZ tipnom odobrenju i EZ prvom ovjeravanju.
Ona se moraju konstruirati i upotrebljavati u skladu s uvjetima specificiranim u EZ potvrdi o tipnom odobrenju.
Mjerila iz stavka 1. ovoga članka moraju nositi EZ oznake i znakove te podliježu redovnoj i izvanrednoj ovjeri.
Ovjerno razdoblje za ova mjerila je jedna godina.

Članak 6.

Na tržište ili u uporabu smiju se stavljati samo ona mjerila za određivanje EZ hektolitarske mase žitarica koja imaju oznaku EZ tipnog odobrenja oznaku EZ prvoga ovjeravanja.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Odredbe o označivanju prvog ovjeravanja iz dodatka ovom pravilniku neće se primjenjivati do ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju odnosno do potpisa odgovarajućega međunarodnog sporazuma o priznavanju prvog ovjeravanja. Do tada će se upotrebljavati odgovarajuće hrvatske ovjerne oznake.

Članak 8.

Do ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju umjesto izraza »EZ tipno odobrenje«, »EZ prvo ovjeravanje« i »EZ oznake i znakovi« upotrijebljenih u smislu odredaba ovog pravilnika upotrebljavat će se izrazi »odobrenje tipa mjerila«, »prvo ovjeravanje«, »ovjerne oznake« u smislu odredbi Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«; br. 163/03)

Članak 9.

Odredbe iz članka 3. ovoga Pravilnika neće se primjenjivati do punopravnog članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji odnosno do potpisivanja odgovarajućih protokola s Europskom unijom o međusobnom priznavanju mjernih i ispitnih rezultata i potvrda o mjerenjima i ispitivanjima.

Članak 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/06-04/6
Urbroj: 558-04/1-06-1
Zagreb, 21. prosinca 2006.

Ravnatelj
Mirko Vuković, dipl. ing., v. r.

DODATAK I.

ETALONSKA MJERILA KOJA SE UPOTREBLJAVAJU ZA MJERENJE HEKTOLITARSKE MASE ŽITARICA

I. Konstrukcijski zahtjevi
1. Etalonsko se mjerilo sastoji od mjere obujma, uređaje za punjenje, uređaja za struganje, vage i spremnika.
Svi dijelovi mjerila moraju biti konstrurani čvrsto i pažljivo; sve površine koje dolaze u dodir sa zrnjem moraju biti glatke i izrađene od stabilnoga gradiva, npr. mjedi ili nehrđajućeg čelika dostatne debljine da zadrže oblik u normalnoj uporabi.
2. Obujamska mjera
2.1 Obujamska mjera ima oblik uspravnoga kružnog cilindra; njegov je gornji rub ravan uzduž ravnine okomite na njegovu os.
2.2 Tijekom operacije punjenja mjera obujma uvijek je u istome položaju ispod uređaja za punjenje.
2.3 Iznad mjere obujma, kad je u položaju punjenja, pričvršćen je prsten za punjenje koji je montiran uzduž iste osi i ima isti unutrašnji promjer kao mjera obujma. Nož strugala kreće se s blagim rasporom između tih dviju sastavnica.
3. Uređaj za punjenje
3.1 Uređaj za punjenje sastoji se od lijevka za punjenje opremljena uređajem za zatvaranje i uređaja za regulaciju.
3.2 Lijevak za punjenje ima oblik krnjeg stošca na koji je pričvršćen gornji cilindrični dio i donja sapnica za pražnjenje opremljena uređajem za zatvaranje.
3.3 Lijevak za punjenje nepomičan je tako da je u položaju punjenja njegova os okomita i da se podudara s osi mjere obujma.
3.4 Uređaj za regulaciju ima pomno specificiran profil. On prodire prema dolje u donju mlaznicu za pražnjenje, a njegov se položaj može ugađati u okomitome smjeru. Njegova se os podudara s osi lijevka za punjenje.
4. Uređaj za struganje
4.1 Uređaj za struganje sastoji se od noža za struganje, vodilice i uređaja za vuču.
4.2 Nož je za struganje ravan, vodoravan i drži svoj oblik tijekom uporabe.
4.3 Vodilica ograničuje nož strugala da se kreće između donjeg ruba prstena za punjenje i gornjeg oboda obujamske mjere.
4.4 Uređaj za vučenje postavlja nož strugala u neprekidno kretanje kroz zrna.
4.5 Nakon punjenja i vaganja obujamske mjere višak zrna na nožu strugala u prstenu za punjenje sakuplja se u spremnik.
5. Uređaj za vaganje
5.1 Obujamska mjera napunjena zrnjem važe se na istokračnoj vagi kapaciteta 50 kg.
5.2 Masa utega na platformi vage uravnotežuje praznu mjeru obujma.
6. Opći sklop
6.1 Različiti se dijelovi mjerila, za razliku od mjere obujma i vage, pričvršćuju na okvir tako da gornji rub mjere obujma u položaju punjenja bude vodoravan.
6.2 Okvir mjerila opremljen je viskom od barem 500 mm duljine ili razuljom. Ti uređaji moraju biti između referentnih oznaka kad je gornji rub obujamske mjere u položaju punjenje vodoravan.
7. Dimenzije različitih sastavnica

Mjera obujma

 

Unutrašnji promjer

295 mm ± 1 mm

Obujam

20 K ± 0,01 L

Udaljenost između unutrašnje površine dna mjere i ruba dna donje konične sapnice za pražnjenje lijevka za punjenje

500 mm ± 2 mm

Udaljenost između noža uređaja za struganje i ruba mjere obujam

0,5 mm ± 0,2 mm

Prsten za punjenje

 

Unutrašnji promjer

295 mm ± 1 mm

Lijevak za punjenje

 

Duljina osi gornjega cilindričnog dijela

120 mm ± 2 mm

Duljina osi koničnoga dijela

120 mm ± 2 mm

Duljina osi donje konične sapnice

80 mm ± 0,5 mm

Ukupna duljina osi lijevka

120 mm ± 2 mm

Unutrašnji promjer gornjega cilindričnog dijela

295 mm ± 1 mm

Unutrašnji promjer konične sapnice za pražnjenje

 

Na gornjoj strani (g’)

84,5 mm ± 0,5 mm

Na donjoj strani (g’’)

84,5 mm ± 0,5 mm

Razlika g’’ – g’

2 mm ± 0,5 mm

Uređaj za regulaciju

 

Promjer štapa

11 mm ± 0,2 mm

Promjer grla

16 mm ± 0,5 mm

Visina cilindričnoga dijela

5 mm ± 0,5 mm

Promjer cilindričnoga dijela

33 mm ± 0,2 mm

Uređaj za struganje

 

Masa utega za vučenje

5 kg ± 0,1 kg

Spremnik za punjenje

 

Obujam do ruba

5 L ± 0,1 L

 8. Slika
Etalonsko mjerilo prikazano je na priloženoj shemi.

II. Upute za rad
Zrnje žitarica koje treba mjeriti ne smije imati nečistoća te mora biti približno na temperaturi okoliša. Ono mora biti osušeno zrakom, tj. u higroskopnoj ravnoteži sa zrakom u okolišu. Iz tih se razloga ono raširi u tanak sloj i drži bez poremećaja otprilike deset sati prije nego što se prenese. Relativna vlažnost zraka u okolišu ne smije biti veća od 60 %.
Etalonska hektolitarska masa ovisi o količini zrnja koje se upotrebljava i načinu na koji se transportira u lijevak za punjenje. Iz tih razloga treba primjenjivati sljedeći postupak.
Obujamska mjera 1 (vidi priloženu shemu) postavi se u položaj za punjenje, tako da se njezina os podudara s osi prstena za punjenje 2 i lijevka za punjenje 3 i pokrene poluga 15, tako da se rečena mjera blokira u tome položaju i u položaju s polugom 12. Upotrijebite vijke 19 za ugađanje okvira 20, tako da gornji rub mjere obujma 1 bude u vodoravnoj ravnini tijekom punjenja.
Tada se 24 litra zrnja stavlja u spremnik za punjenje (koji nije prikazan na shemi) i u lijevak za punjenje 3 nakon što se provjeri da je uređaj za zatvaranje 4 konične sapnice za pražnjenje 8 u zatvorenome položaju. Tada se izvlači klin 5 kako bi se otvorio uređaj za zatvaranje 4 (koji se tada drži otvoren ručicom 6) i pusti da zrnje teče u obujamsku mjeru 1 ostajući na nosaču 14. Taj protok se štiti od vanjskih utjecaja prstenom 2a. Nosač 14 sprečava deformiranje.
Višak zrnja (približno 4 litre) tada se puni u lijevak 3 kako bi se osiguralo jednako punjenje obujamske mjere 1 zadržane u prstenu za punjenje nakon što se mjera obujma potpuno napuni. Da se odvoji taj višak od sadržaja obujamske mjere 1, otvorite te klin 12 koji se okreće oko svoje osovine pričvršćene na križni komad 11 kako bi se oslobodio nož strugala 9. Prednji brid noža strugala koji se pokreće utegom za vučenje 13 dostatno je oštar da izreže sve zrnje na rubu obujamske mjere 1 koja može sprečavati pravilno struganje. Kad nož strugala 9 dosegne svoj konačni položaj upotrijebite polugu 15 da izvučete obujamsku mjeru 1 koja stoji na kolicima 14, uklonite mjeru s tih kolica, postavite je na vagu i izvažite njezin sadržaj u granicama od ± 5 g.
Povucite natrag nož strugala 9 na njegov početni položaj tako da višak zrnja koja leže na tome nožu padne u spremnik 17; svako zalutalo zrno vodi se u spremnik s pomoću omotača 18. Nakon otpuštanja uhvatite 6 zakrećući ručno kolo 4 a i zatvorite uređaj za zatvaranje 4.
Ako drugo mjerenje treba provesti na istome uzorku, zrna s obujamske mjere treba temeljito promiješati s onima sa spremnika.
Da bi se dobila hektolitarska masa u kg/hl, podijelite s 0,2 hl vrijednost N koju pokazuje vaga.
III. Provjera i ugađanje
1. Dimenzije i obujmi
Dimenzije i obujmi dani pod točkama 1. – 7. provjeravaju se mjerilima prikladne točnosti.
2. Provjera funkcioniranja
Nacionalna etalonska mjerila moraju se provjeravati prema etalonskome mjerilu Zajednice i u skladu s tim ugađati s pomoću etalonskoga mjerila koje se može prevoziti.
2.1 Radi te provjere upotrebljavaju se čiste Manitoba-pšenica čija su zrna približno okrugla. Ona mora imati hektolitarsku masu koja nije manja od 80 kg/hl te biti u higroskopnoj ravnoteži sa zrakom u okolišu. Provodi se šest radnja mjerenja u skladu s uputama iz II. Ako P označuje etalonsko mjerilo koje treba provjeriti, a N EEC etalonsko mjerilo, mjerenja se provode na sljedeći način:

Usporedba br.

1

2

3

4

5

6

Redoslijed mjerila

NP

PN

NP

PN

NP

PN

2.1.1 Razlike između pojedinačnih vrijednosti danih s pomoću P i njihove srednje vrijednosti ne smiju prelaziti ± 10 g.
2.1.2 Pogrješka mjerila jednaka je razlici između srednje vrijednosti od šest očitanja dane s pomoću P i srednje vrijednosti od šest očitanja dane s pomoću N. Najveća dopuštena pogrješka jednaka je ± 10 g.
2.1.3 Ako se prekorače najveće dopuštene pogrješke specificirane u točkama 2.1.1 ili 2.1.2, to može biti zbog toga što zrnje nije dostatno homogeno; ono se mora prema tomu držati rasuto još približno deset sati na mjernome mjestu nakon čega se ponavlja provjera opisana u 2.1.
2.1.4 Ako se prekorači samo najveća dopuštena pogrješka specificirana u točki 2.1.1, mjerilo se mora ugoditi.
Očitanja koja daje mjerilo mogu se zamijeniti pomakom uređaja za regulaciju 7 na viši ili niži položaj.
Pomakne se uređaj za regulaciju 7 te se ponovi provjera opisana u točki 2.1.
3. Uređaj za vaganje
3.1 Za terete između 10 kg i 20 kg pogrješka vage ne smije biti veća od ± 0,01 % od tereta.
3.2 Zbroj pogrješaka upotrijebljenih utega ne smije biti veći od ± 0,02 % od njihove nazivne mase.
Legenda uz priloženi crtež
1. Mjera obujma
2. Prsten za punjenje i prsten 2a
3. Lijevak za punjenje
4. Uređaj za zatvaranje i kolo 4a
5. Klin za uređaj za zatvaranje
6. Uređaj za hvatanje i uređaj za zatvaranje
7. Regulacijski uređaj
8. Konična mlaznica za pražnjenje
9. Nož strugala
10. Vodilica noža strugala
11. Poprečni komad i nosač 11a
12. Klin za nož strugala
13. Uteg za vučenje
14. Kolica i nosač za tračnice 14a
15. Kolica za nosač
16. Štap za blokiranje
17. Spremnik
18. Omot
19. Vijci
20. Okvir
 

DODATAK II.

MJERILA KOJA SE UPOTREBLJAVAJU ZA ODREĐIVANJE EEC HEKTOLITARSKE MASE ŽITARICA

1. Mjerila koja se upotrebljavaju za određivanje EEC hektolitarske mase žitarica imaju sljedeće značajke:
(a) konstruirana su i proizvedena tako da se osigura zadovoljavajuća ponovljivost i obnovljivost mjerenja
(b) najveća dopuštena relativna pogrješka etalonske hektolitarske mase jednaka je plus/minus pet tisućinka od rezultata dana etalonskim mjerilom
(c) najveća dopuštena relativna pogrješka obujma spremnika koji se upotrebljava jednaka je plus/minus dvije tisućinke
(d) najveća dopuštena relativna pogrješka vage za izvaganu količinu jednaka je plus/minus jedna tisućinka
(e) razlika između svakog rezultata dobivena za posebno zrnje i srednje vrijednosti hektolitarske mase, kako je određena iz šest uzastopnih mjerenja, nije veća od plus/minus tri tisućinke od takve srednje vrijednosti.
2. Svako mjerilo ima jasno vidljivu natpisnu pločicu koja nosi čitljivim i neizbrisivim slovima sljedeće podatke
(a) znak EEC tipnog odobrenja
(b) oznaku za identifikaciju ili naziv proizvođača
(c) opis proizvođača, ako postoji
(d) broj za identifikaciju i godinu proizvodnje
(e) nazivni obujam obujamske mjere i upute za rad ili oznaku uputa za rad.