Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne vrijednosti od 1 mg do 50 kg točnosti veće od srednje

NN 2/2007 (4.1.2007.), Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne vrijednosti od 1 mg do 50 kg točnosti veće od srednje

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

166

Na temelju članaka 16. stavka 3. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine« br. 163/05) ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O MJERITELJSKIM TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA UTEGE NAZIVNE VRIJEDNOSTI OD 1 MG DO 50 KG TOČNOSTI VEĆE OD SREDNJE

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju mjeriteljski i tehnički zahtjevi za utege točnosti veće od srednje čija je nazivna vrijednost jednaka 1 mg ili viša i jednaka 50 kg ili manja.
Ovaj se pravilnik ne primjenjuje na metričke karatne utege ili posebne utege na koje se primjenjuju drugi pravilnici.

POJMOVI

Članak 2.

Pojmovi upotrijebljeni u smislu odredaba ovoga pravilnika dati su u dodatku ovoga pravilnika koji čini njegov sastavni dio.

MJERITELJSKI I TEHNIČKI ZAHTJEVI

Članak 3.

Utezi iz članka 1. ovoga pravilnika na koje se mogu stavljati EZ oznake i znakovi navode se u dodatku koji je sastavni dio ovoga pravilnika.
Utezi iz stavka 1. ovog članka ne podliježu EZ tipnome odobrenju, ali moraju biti podneseni na prvo EZ ovjeravanje.

Članak 4.

Na tržište i u uporabu mogu se stavljati samo utezi iz članka 1. koji nose oznaku prvoga EZ ovjeravanja.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Utezi koji su na dan stupanja na snagu ovoga pravilnika u uporabi i imaju valjanu prvu ili EZ ovjeru i ispunjavaju zahtjeve propisa koji su bili na snazi do stupanja na snagu ovoga pravilnika mogu se stavljati u promet i uporabu te ovjeravati u skladu s tim propisima do isteka valjanosti ovjerne oznake.

Članak 6.

Do ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju umjesto izraza »EZ tipno odobrenje« i »EZ prvo ovjeravanje« upotrijebljenih u smislu odredaba ovoga pravilnika upotrebljavat će se nazivi »odobrenje tipa mjerila« i »prvo ovjeravanje« u smislu odredaba Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine« br. 163/03).

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za utege nazivne mase od 1 mg do 50 kg (»Narodne novine« br. 56/98 i 71/98).

Članak 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/06-04/8
Urbroj: 558-04/1-06-1
Zagreb, 21. prosinca 2006.

Ravnatelj
Mirko Vuković, dipl. ing., v. r.


DODATAK

1. Definicije
1.1 Uteg
Fizikalna mjera mase čije su konstrukcijske i mjeriteljske značajke određene oblikom, veličinom, gradivom, završnom obradbom, nazivnom vrijednošću i najvećom dopuštenom pogrješkom.
1.2 Garniture utega
Nizovi utega koji se općenito prikazuju u kovčežićima u takvoj kombinaciji da omogućuju vaganje svih tereta od najmanjega nazivnog utega do zbroja svih utega u garnituri, u nizu čija je jedinica najmanja nazivna vrijednost u garnituri.
Niz u garnituri utega općenito je sljedeći:
(1; 1; 2; 5) × 10n kg
(1; 1; 1; 2; 5) × 10n kg
(1; 2; 2; 5) × 10n kg
(1; 1; 2; 2; 5) × 10n kg.
U tim izrazima n predstavlja ništicu ili pozitivan ili negativan cijeli broj.
1.3 Etalonski utezi
Utezi koji se upotrebljavaju pri pregledu vaga i utega nazivaju se etalonskim utezima.
2. Nazivne vrijednosti utega
Nazivana vrijednost utega mora biti jednaka 1 × 10n kg ili 2 × 10n kg ili 5 × 10n kg; u tim izrazima n predstavlja ništicu ili pozitivan ili negativan cijeli broj.
3. Dogovorena masa
3.1 Dogovorena masa utega na temperaturi od 20 °C jednaka masi referentnog utega gustoće od 8000 kg/m3 koji ona uravnotežuje u zraku gustoće od 1 72 kg/m3.
3.2 Najveće dopuštene pogrješke iz točke 4. odnose se na dogovorenu masu.
4. Najveće dopuštene pogrješke pri prvoj EZ ovjeri
4.1 Najveće dopuštene pozitivne ili negativne pogrješke za svaki pojedinačni uteg dan u miligramima u tablici u nastavku:

Nazivne vrijednosti

Razred E1

Razred E2

Razred F1

Razred F2

Razred M1

50 kg

25

75

250

750

2500

20 kg

10

30

100

300

1000

10 kg

5

15

50

150

500

5 kg

2,5

7,5

25

75

250

2 kg

1,0

3,0

10

30

100

1 kg

0,50

1,5

5

15

50

500 g

0,25

0,75

2,5

7,5

25

200 kg

0,10

0, 30

1,0

3,09

10

100 g

0,05

0,15

0,5

1,5

5

50 g

0,030

0,10

0,30

1,0

3,0

20 g

0,025

0,080

2,25

0,8

2,5

10 g

0,020

0,060

0,20

0,6

2,0

 

Nazivne vrijednosti

Razred E1

Razred E2

Razred F1

Razred F2

Razred M1

5 g

0,015

0.050

0,15

0,5

15

2 g

0,012

0,040

0,12

0,4

1,2

1 g

0,010

0,030

0,10

0,3

1,0

500 mg

0,008

0,025

0,08

0,25

0,8

200 mg

0,006

0,020

0,06

0,20

0,6

100 mg

0,005

0,015

0,05

0,15

0,5

50 mg

0,004

0,012

0,04

0,12

0,4

20 mg

0,003

0,010

0,.03

0,10

0,3

10 mg

0,002

0,008

0,025

0,08

0,25

5 mg

0,002

0,006

0,020

0,06

0,20

2 mg

0,002

0,006

0,020

0,06

0,20

1 mg

0,002

0,006

0,020

0,06

0,20


5. Uobičajeni oblik utega
Uteg od jednoga grama može imati oblik višekratnika jednoga grama ili oblik nižekratnika jednoga grama.
5.1 Utezi od jednoga grama i utezi višekratnici grama
5.1.1 Utezi razreda M1 trebaju imati oblik utega razreda srednje točnosti.
5.1.2 Utezi drugih razreda točnosti mogu imati vanjske mjere utega srednjeg razreda točnosti. Utezi od 10 kg do 1 grama mogu također biti valjkasti ili u obliku blago krnjega stošca na koje je montiran gumb.
5.1.2.1 Visina tijela mora biti približno jednaka srednjemu promjeru, moguća razlika između srednje vrijednosti promjera i visine može biti između 3/4 i 5/4 toga promjera.
5.1.2.2 Na svim utezima visina gumba treba ležati između srednje vrijednosti promjera i srednje vrijednosti polumjera tijela.
5.1.3 Utezi razreda E1, E2, F1 ne trebaju imati gumb; oni se mogu sastojati od jednoga valjkastog tijela.
5.1.4 Utezi razreda E1, E2 moraju biti lijevani iz jednoga komada; drugi utezi mogu imati šupljinu za ugađanje zatvorenu gumbom ili drugim prikladnim uređajem. Obujam šupljine za ugađanje ne smije prijeći 1/5 ukupnog obujma utega.
5.2 Utezi od jednog grama i nižekratnici utega od jednog grama. Utezi od jednoga grama i nižekratnici utega od grama moraju biti poligonalno laminarne vrpce ili žice prikladno oblikovane kako bi omogućile lako rukovanje.
Oblici utega moraju dati pokazivanje njihove nazivne vrijednosti.
Višekutne pločice, njihov oblik i vrijednosti:
trokut za 1 – 10 – 100 – 1000 mg
četvorina za 2 – 20 – 200 mg
peterokut za 5 – 50 – 500 mg
Višekutni žičani odsječci i njihove vrijednosti:
1 odsječak za 1 – 10 – 100 – 1000 mg
2 odsječaka za 2 – 20 – 200 mg
5 odsječaka za 5 – 50 – 500 mg
Kad su u garnituri dva ili tri istovjetna utega, oni se moraju razlikovati jednom ili dvjema zvjezdicama ili točkama redom u slučaju pločica i jednom ili dvjema kukama u slučaju žica.
5.3 Utezi od 20 kg i 50 kg različiti od utega razreda M1 mogu imati oblik prikladan metodi za rukovanje njima.
6. Konstrukcija utega
6.1 Utezi moraju biti izrađeni od kovine ili kovinske slitine. Ta kovina ili slitina mora biti takve kakvoće da pod normalnim uvjetima uporabe gubitak značajka utega bude zanemariv u odnosu na najveće dopuštene pogrješke za njihov razred točnosti.
6.1.1 Gustoća utega mora biti takva da odstupanje od 10 % gustoće zraka u odnosu na specificiranu (1,2 kg/m3) moţe dovesti do pogrjeđke koja nije veăa od Ľ najveăe dopuđtene pogrjeđke.
6.1.2 Kovina ili slitina utega razreda E1, E2, F1 mora biti stvarno nemagnetična.
6.2 Otpornost kovine ili slitine utega razreda M1 od 5 kg do 50 kg paralelepipednog oblika na koroziju i struganje mora biti barem jednak otpornosti sivog lijevanog ţeljeza.
6.3 Utezi razreda M1 valjkastog oblika koji imaju nazivne vrijednosti od 10 kg ili manje moraju biti izraeni od mjedi ili gradiva čija je kakvoăa jednaka mjedi.
6.4 Kakvoăe utvrene u točki 6.2 i 6.3 mogu se dobiti s pomoău prikladne obradbe povrđine.
7. Površinsko stanje
7.1 Površina utega, uključujući njihove osnovice i bridove, mora biti potpuno glatka. Površina utega razreda E1, E2, F1 i F2 ne smije pokazivati poroznost kad se provjerava golim okom te se mora pažljivo polirati.
Površina valjkastih utega razreda M1 od 10 kg do 1 kg mora se polirati te ne smije pokazivati poroznost kad se provjerava golim okom. Površinsko stanje paralelopipednih utega razreda M1 od 50 kg, 20 kg, 10 kg i 5 kg mora biti usporedivo s onim sivoga lijevanog željeza pažljivo lijevana u kalupu od finog pijeska.
7.2 Površina utega razreda E1, E2, F1 i F2 od jednoga grama i višekratnika grama može se zaštititi kovinskom prevlakom.
7.3 Površina utega razreda M1 od jednoga grama i višekratnika grama može se zaštititi prikladnim premazom.
8. Gradivo za ugađanja
Utezi razreda točnosti F1 i F2 sa šupljinom za ugađanje moraju se ugađati istim gradivom kao ono od kojeg su izrađeni ili s čistim kositrom ili molibdenom.
Utezi razreda točnosti M1 mogu se ugađati olovom.
9. Natpisi
9.1 Utezi u obliku listića ili žice nazivne vrijednosti od jednoga grama ili manje ne smiju nositi oznaku nazivne vrijednosti.
9.2 Utezi nazivne vrijednosti od jednoga grama ili veće:
• razreda E1 i E2 ne smiju nositi oznaku svoje nazivne vrijednosti.
• razreda F1 moraju nositi oznaku svoje nazivne vrijednosti kako je utvrđeno u točki 9.2.1; ta oznaka mora biti ili urezana
• razreda F2 moraju nositi natpise razreda F1 praćene slovom F
• razreda M1 moraju nositi oznaku nazivne vrijednosti označenu u brojkama koje se nalaze iza znaka odgovarajuće jedinice udubljene ili ispupčene na gornjoj površini tijela ili gumba utega
Valjkasti utezi moraju biti označeni slovom M urezanim ili ispupčenim; paralelepipedni utezi moraju se označiti slovom M koje ne mora biti urezano ili ispupčeno.
9.2.1 Nazivne vrijednosti utega moraju se označavati:
• u kilogramima za utege od 1 kilograma ili više
• u gramima za utege od 1 grama do 500 grama.
9.2.2 Utezi koji se pojavljuju dva ili tri puta u nizu moraju se razlikovati jednim ili dvjema zvjezdicama ili jednom ili dvjema točkama.
10. EZ završni znak ovjere
Kovčežići u kojima se nalaze utezi razreda E1, E2 i F1 te svi kovčežići koji sadržavaju grame i višekratnike grama moraju se opskrbiti EZ znakom završnog ovjeravanja.
Za utege razreda F2 EZ znak završne ovjere mora se staviti na poklopac šupljine za ugađanje, a gdje ne postoji šupljina za ugađanje na osnovicu utega. Za utege razreda M1 od jednoga grama do 50 kg EEC znak konačne ovjere mora se postaviti na olovnu plombu otvora šupljine za ugađanje ili na osnovicu utega koji nemaju šupljinu za ugađanje.
11. Pakiranje
11.1 Pojedinačni utezi i nizovi utega razreda E1, E2, F1 i F1 moraju se nalaziti u kovčežićima.
11.2 Za razred M1
• pojedinačni utezi ili nizovi utega do vrijednosti od 500 grama moraju se nalaziti u kovčežićima
• utezi nazivne vrijednosti veće od 500 grama mogu se nalaziti u kovčežićima na stalku ili prikazati pojedinačno bez zaštite.
11.3 Poklopci kovčežića moraju označivati razred utega koji sadrže: E1, E2, F1, F1, M1.