Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za tlakomjere za gume motornih vozila

NN 2/2007 (4.1.2007.), Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za tlakomjere za gume motornih vozila

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

168

Na temelju članka 16. stavka 3. Zakona o mjeriteljstvu (»Narod­ne novine« br. 163/03) ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo do­nosi

PRAVILNIK

O MJERITELJSKIM I TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA TLAKOMJERE ZA GUME MOTORNIH VOZILA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju mjeriteljski i tehnički zahtjevi koje moraju ispunjavati tlakomjeri namijenjeni za mjerenje tlaka punjenja guma motornih vozila.

MJERITELJSKI I TEHNIČKI ZAHTJEVI
Članak 2.

Oprema za napuhavanje guma vozila na koju se mogu stavljati EZ oznake i znakovi opisana je u dodatku ovoga pravilnika koji čini njegov sastavni dio.
Oprema iz stavka 1. ovoga članka podliježe EZ tipnom odobre­nju i EZ prvome ovjeravanju pod uvjetima utvrđenim u dodatku ovoga pravilnika.

Članak 3.

Oprema iz članka 1. može se stavljati na tržište i u uporabu samo ako nosi oznaku EZ tipnog odobrenja i oznaku EZ prvoga ovjeravanja.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Tlakomjeri koji su na dan stupanja na snagu ovoga pravilnika u uporabi i imaju valjanu prvu ili EZ ovjeru i ispunjavaju zahtjeve propisa koji su vrijedili do stupanja na snagu ovoga pravilnika mogu se stavljati u promet i uporabu te ovjeravati u skladu s tim propisima do isteka valjanosti ovjerne oznake.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje se primjenjivati Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za tlakomjere za gume (»Narodne novine« br. 53/05).

Članak 6.

Do ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju umjesto izraza »EZ tipno odobrenje« i »EZ prvo ovjeravanje« upotrijebljenih u smislu odredaba ovoga pravilnika upotrebljavat će se izrazi »odobrenje tipa mjerila« i »prva ovjera« u smislu odredaba Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine« br. 163/03).

Članak 7.

Odredbe o označivanju prvog ovjeravanja iz točke 4. dodatka ovom pravilniku neće se primjenjivati do ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju ili do potpisa odgovarajućeg međunarodnog sporazuma o priznavanju oznaka prvog ovjeravanja za tlakomjere iz članka 1. ovoga pravilnika do kada će se primjenjivati odgovarajuće hrvatske ovjerne oznake.

Članak 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

Klasa: 011-02/06-04/10
Urbroj: 558-04/1-06-1
Zagreb, 21. prosinca 2006.

Ravnatelj
Mirko Vuković, dipl. ing., v. r.

DODATAK


1. Predmet

Za potrebe ovoga dodatka »tlakomjeri za gume« mjerila su koja se ne podudaraju s uređajima s prednamještanjem koja se upotreb­ljavaju u nepokretnim ili pokretnim instalacijama za punjenje guma motornih vozila, u kojima mehanički mjerni sustav prenosi elastičnu deformaciju osjetila na pokazni uređaj.
Ti tlakomjeri pokazuju tlačnu razliku (Pe) između zraka u gumi i atmosfere.
Oni također uključuju i sve dijelove između gume i osjetila.

2. Mjeriteljski zahtjevi
2.1. Najveće dopuštene pogrješke
Najveće dopuštene pozitivne ili negativne pogrješke, navedene u tablici u nastavku, definirane su kao apsolutne vrijednosti u skladu s mjerenim tlakom:

Mjerni tlak

Najveće dopuštene pogrješke

ne veći od 4 bara
iznad 4 bara, ali ne veći od 10 bara
veći od 10 bara

0,08 bara
0,16 bara
0,25 bara

Najveće dopuštene pogrješke ne smiju se prekoračivati u područ­ju od 15 °C do 25 °C. To se područje u nastavku naziva »referentnim temperaturnim područjem«.
2.2. Promjene zbog temperature
Promjene očitanja tlakomjera pri temperaturama koje leže izvan referentnoga područja, ali između – 10 °C i + 40 °C, navedene su u tablici u nastavku.

Mjerni tlak

Najveće dopuštene pogrješke

ne veći od 4 bara
iznad 4 bara, ali ne veći od 10 bara
veći od 10 bara

0,1% od 4 bara po Celzijevu stupnju
0,05% od 10 bara po Celzijevu stupnju
0,05% od gornje granice ljestvice po Celzijevu stupnju

2.3. Histerezna pogrješka
Histerezna pogrješka tlakomjera ne smije prijeći apsolutnu vrijednost najveće dopuštene pogrješke ni pri kojoj temperaturi unutar referentnoga temperaturnog područja. Ta temperatura mora tijekom ispitivanja biti stalna.
Za dani tlak, vrijednost izmjerena pri porastu tlaka ne smije biti veća od vrijednosti izmjerene pri snižavanju tlaka.
2.4. Vraćanje kazaljke mjerila na unaprijed zadanu oznaku
Pri atmosferskome tlaku kazaljka tlakomjera mora se u granicama najveće dopuštene pogrješke zaustaviti nasuprot ništičnoj oznaci ili nasuprot unaprijed zadanoj oznaci koja se jasno razlikuje od podjeljaka ljestvice. Tlakomjer može imati zaustavnik ispod oznake ništice ili ispod prethodno zadane oznake na udaljenosti koja odgovara najmanje dvostrukoj vrijednosti najveće dopuštene pogrješke.

3. Tehnički zahtjevi
3.1. Izvedba
Tlakomjeri moraju biti izdržljivi i pažljivo izrađeni kako bi se osiguralo da zadrže svoje mjeriteljske značajke.
3.2. Pokazni uređaj
3.2.1. Uređaji za pokazivanje obrojčavaju se u barima, a vrijednost podjeljka ljestvice utvrđuje se na 0,1 bara.
3.2.2. Pokazni uređaj mora u mjernome području omogućavati izravno i točno očitavanje vrijednosti mjerenoga tlaka. U tu svrhu debljina onoga dijela kazaljke koji prekriva oznake ljestvice ne smije biti veća od debljine samih oznaka. Kazaljka mora moći prekriti prib­ližno polovicu duljine najkraćih oznaka ljestvice. Najveća dopuštena udaljenost kazaljke od ravnine oznaka ljestvice ne smije biti veća od duljine podjeljka ljestvice i nikako ne smije prijeći 2 mm, ili (0,02 L + 1) mm u slučaju uređaja za pokazivanje s kružnim brojčanikom (pri čemu je L udaljenost od osi vrtnje kazaljke do njezina vrha).
3.2.3. Vrijednost podjeljka ljestvice mora uzduž cijele ljestvice biti ista. Duljina podjeljka ljestvice, koja ne smije biti manja od 1,25 mm, mora biti jednaka ili se može veoma malo razlikovati. Promjena duljine podjeljka na ljestvici dopuštena je samo ako razlika duljine između dvaju susjednih podjeljaka ljestvice ne prelazi 20 % najveće vrijednosti i ako razlika između najmanje i najveće duljine podjeljka na ljestvici ne prelazi 50 % najveće vrijednosti.
Svaka peta oznaka mora biti dulja od ostalih, a svaka peta ili deseta oznaka mora biti obrojčena. Debljina oznaka mora doista biti stalna i ne smije prijeći jednu petinu (1/5) duljine podjeljka na ljestvici.

4. Natpisi i oznake

4.1. Natpisi
4.1.1. Obvezatni natpisi
Tlakomjeri moraju nositi ove oznake:
(a) na brojčaniku
• znak mjerene veličine, Pe
• znak mjerne jedinice, bar
• ako je potrebno, oznaku koja pokazuje radni položaj mjerila,
(b) na brojčaniku, na pločici s podacima ili na samome mjerilu:
• podatke za identifikaciju proizvođača
• podatke za identifikaciju mjerila
• oznaku EZ odobrenja uzorka.
Ti natpisi moraju biti izravno vidljivi, lako čitljivi i neizbrisivi u normalnim uvjetima uporabe, a ne smiju smetati očitavanju pokazivanja mjerila.
4.1.2 Neobvezatni natpisi
Tlakomjeri mogu nositi i dodatne natpise koje je propisala mjerodavna nacionalna služba pod uvjetom da ne smetaju očitavanju pokazivanja mjerila.
4.2 Oznake za ovjeravanje i žigosanje
Za stavljanje oznaka prve EZ ovjere mora se predvidjeti odgovarajuće mjesto.
Tlakomjeri se moraju žigosati tako da se onemogući mijenjanje značajka mjerila.

5. EZ odobravanje uzorka
EZ odobravanje uzorka tlakomjera mora se provesti u skladu s odredbama Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila (»Narodne novine« br. 82/02).
Kad se podnosi zahtjev za provedbu postupka odobravanja uzorka, moraju se podnijeti na ispitivanje barem dva tlakomjera. Ovisno o napretku ispitivanja, mjerodavna nacionalna služba može zatražiti i dodatne tlakomjere.
5.1. Ovjera sukladnosti s tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima
Tlakomjeri podneseni na EZ odobrenje uzorka moraju se ispitati kako bi se provjerilo zadovoljavaju li tehničke zahtjeve utvrđene u odjeljcima 2., 3. i 4.
Provjere se sastoje od sljedećih ispitivanja, koja se provode s pomoću referentnih tlakomjera, čije pogrješke ne smiju biti veće od jedne četvrtine (1/4) najvećih dopuštenih pogrješaka za tlakomjere koji se ispituju.
5.1.1. Određivanje pogrješke mjerila
Očitavanja tlakomjera provjeravaju se u najmanje pet točaka (uključujući točku u blizini gornje i donje granice mjernoga područja) ravnomjerno raspodijeljenih na ljestvici.
5.1.2. Određivanje histerezne pogrješke
To se ispitivanje provodi samo na mjerilima koja su u normalnoj uporabi predviđena za mjerenje sniženja tlaka.
Ispitivanje se sastoji od očitavanja tlakomjera u najmanje pet točaka (uključujući točke u blizini gornje i donje granice mjernoga područja) ravnomjerno raspodijeljenih na ljestvici, pri povećanju i snižavanju vrijednosti tlaka.
U slučaju snižavanja vrijednosti, očitavanje se mora provoditi tek nakon što se tlakomjer drži 20 minuta na tlaku jednakome gornjoj graničnoj vrijednosti mjerenoga područja.
5.1.3. Provjera stabilnosti svojstava tlakomjera
Ispitivanja se sastoje od podvrgavanja tlakomjera:
(a) tlaku za 25 % većemu od gornje granične vrijednosti mjernoga područja u trajanju od 15 minuta;
(b) 1 000 impulsa koji se proizvode promjenom tlaka od 0 do 90–95 % gornje granične vrijednosti mjernoga područja;
(c) 10 000 ciklusa tlaka koji se polako mijenja od približno20 % do približno 75 % gornje granične vrijednosti mjernoga područja, s frekvencijom koja nije veća od 60 ciklusa u minuti;
(d) šest sati na temperaturi okoline od – 20 °C i šest sati na temperaturi od + 50 °C.
Nakon dovršenja ispitivanja (a), (b) i (c) i nakon jedan sat mirovanja tlakomjeri moraju zadovoljavati zahtjeve utvrđene u odjeljcima 2.1, 2.3 i 2.4.
5.1.4. Promjene zbog temperature
Ispitivanje se sastoji od određivanja promjene očitanja danoga tlaka pri temperaturama od – 10 °C i + 40 °C u usporedbi s očitanjima u referentnome području temperatura.

6. Prva EZ ovjera
Prva EZ ovjera tlakomjera provodi se u skladu s Pravilnikom o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila (»Narodne novine« br. 82/02).
6.1. Provjera sukladnosti
Ta se provjera sastoji od provjere sukladnosti tlakomjera s odobrenim uzorkom.
6.2. Ovjerna ispitivanja
Ta se ispitivanja provode s pomoću referentnih tlakomjera čije pogrješke ne smiju biti veće od jedne četvrtine (Ľ) najvećih dopuštenih pogrješaka tlakomjera podnesenih na ovjeru.
6.2.1. Određivanje pogrješaka
Očitanja tlakomjera provjeravaju se u najmanje tri točke ravnomjerno raspodijeljene u mjernome području.
6.2.2. Određivanje histerezne pogrješke
Histerezna pogrješka mora se provjeravati samo slučaju tlakomje­ra koji mogu mjeriti sniženje i povećanje tlaka prema odjeljku 2.3.
Odgovarajuće se ispitivanje sastoji od očitanja tlakomjera u najmanje tri točke ravnomjerno raspodijeljene u mjernome području, sniženju i povećanju tlaka. Ispitivanje se mora provoditi u normalnim uvjetima uporabe.