Izmjene i dopune Tarifnog sustava za transport prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki

NN 3/2007 (8.1.2007.), Izmjene i dopune Tarifnog sustava za transport prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

204

Na temelju članka 28. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 68/01 i 177/04) i članka 11. stavak 1. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 177/04), Hrvatska energetska regulatorna agencija (u daljnjem tekstu: Agencija) je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 22. prosinca 2006. godine, donijela

IZMJENE I DOPUNE

TARIFNOG SUSTAVA ZA TRANSPORT PRIRODNOG PLINA, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI

Članak 1.

U Tarifnom sustavu za transport prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki (»Narodne novine«, broj 32/06), u članku 3. stavku 2. podstavak 8. mijenja se i glasi:
»8. Standardni kubni metar (Sm3) – količina prirodnog plina koja pri tlaku od 101.325 Pa i temperaturi od 15 °C zaprema jedan kubni metar,«

Članak 2.

Članak 13. mijenja se i glasi:
»(1) Odobreni ukupni godišnji troškovi transportnog sustava plinovoda raspodjeljuju se prema rezerviranom najvećem dnevnom opterećenju po mjesecima transportiranja, i to:
a) 40% ukupnih troškova (troškova kapaciteta) na mjesece vršnog opterećenja,
b) 50% ukupnih troškova (troškova kapaciteta) na mjesece srednjeg opterećenja,
c) 10% ukupnih troškova (troškova kapaciteta) na mjesece osnovnog opterećenja.
(2) Za izradu prijedloga visine tarifnih stavki koriste se sljedeći parametri i podaci:
a) Parametri utvrđeni ovim Tarifnim sustavom:
– raspodjela mjeseci na mjesece transportiranja (na mjesece vršnog, srednjeg i osnovnog opterećenja);
– raspodjela odobrenih ukupnih godišnjih troškova transportnog sustava plinovoda na mjesece transportiranja,
b) Parametri koje određuje Agencija:
– stopa povrata na imovinu;
– diskontna stopa;
– vijek trajanja imovine i stopa amortizacije,
c) Podaci iz odobrenog razvojnog plana za razvoj, izgradnju i modernizaciju transportnog sustava za godinu za koju se vrši obračun:
– potražnja hrvatskog tržišta (količinski) za uslugom transporta prirodnog plina;
– troškovi poslovanja;
– troškovi amortizacije;
– ulaganja u osnovna sredstva,
d) Podaci iz financijskog izvješća »Bilanca društva« za 2001. godinu (Ukupna dugotrajna imovina):
– početna vrijednost imovine – vrijednost neamortizirane dugotrajne materijalne imovine transportera prirodnog plina na dan 31. 12. 2001. godine,
e) Podaci koje dostavljaju korisnici:
– ukupno rezervirano najveće dnevno opterećenje za obračunsku godinu;
– ukupna planirana godišnja količina prirodnog plina za obračunsku godinu,
f) Financijski podaci iz izvješća ovlaštenog revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja transportera plina za poslovnu godinu koja prethodi godini u kojoj se određuju tarifne stavke za narednu godinu (Račun dobiti i gubitka/Poslovni prihodi/Poslov­ni rashodi i Izvještaj o novčanom tijeku/Investicijske aktivnosti):
– ulaganja u osnovna sredstva;
– poslovni rashodi;
– amortizacija;
– ukupan godišnji prihod,
(3) Iznosi financijskih sredstava koji se koriste za izradu prijedloga visine tarifnih stavki izražavaju se u eurima (EUR), a iznosi koji su izraženi u drugim novčanim jedinicama preračunavaju se u eure na sljedeći način:
– podaci iz stavka 2. točka d) ovoga članka preračunavaju se iz kuna u eure prema godišnjem srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za 2001. godinu;
– podaci iz stavka 2. točka f) ovoga članka preračunavaju se iz kuna u eure prema godišnjem srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za godinu na koju se takvi podaci odnose.
(4) Iznosi prijedloga visine tarifnih stavki, bez zaokruživanja, preračunavaju se iz eura u kune prema prosjeku izračunatom iz prosječnih mjesečnih srednjih deviznih tečajeva Hrvatske narodne banke objavljenih za zadnjih 12 mjeseci.
(5) Iznosi iz stavka 4. ovoga članka izraženi u kunama zaokružuju se na dvije decimale i čine prijedlog visine tarifnih stavki.«

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Tarifnoga sustava stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/06-01/10
Urbroj: 311-01/06-01
Zagreb, 22. prosinca 2006.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomo Galić, dipl. ing., v. r.