Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se podvrgavaju toj obvezi

NN 4/2007 (10.1.2007.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se podvrgavaju toj obvezi

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

229

Na temelju članka 46. stavka 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 60/92 i 26/93), ministar zdrav­stva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O NAČINU PROVOĐENJA IMUNIZACIJE, SEROPROFILAKSE, KEMOPROFILAKSE PROTIV ZARAZNIH BOLESTI TE O OSOBAMA KOJE SE PODVRGAVAJU TOJ OBVEZI

Članak 1.

U Pravilniku o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se podvrga­vaju toj obvezi (»Narodne novine« broj 164/04) u članku 55. stavak 2. mijenja se i glasi:
»Program iz stavka 1. ovoga članka donosi se u pravilu svake treće godine i objavljuje se u »Narodnim novinama«.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-04/01
Urbroj: 534-07-01/4-07-1
Zagreb, 5. siječnja 2007.

Ministar
doc. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.