Odluka o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 4/2007 (10.1.2007.), Odluka o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

232

Na osnovi članka 109. stavka 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 85/06., 105/06. i 118/06.) i članka 19. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 16/02., 24/02. i 58/03.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 40. sjednici održanoj 20. prosinca 2006. godine donijelo je

ODLUKU

O SADRŽAJU I OBLIKU ISPRAVE KOJOM SE DOKAZUJE STATUS OSIGURANE OSOBE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se sadržaj i oblik isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) u obveznom zdravstvenom osiguranju, te način njezinog izdavanja i korištenja.

II. SADRŽAJ I OBLIK ISPRAVE

Članak 2.

Ovom Odlukom propisuju se dvije vrste isprava (isprava 1 i isprava 2) kojima se dokazuje status osigurane osobe Zavoda.
Osigurana osoba Zavoda (u daljnjem tekstu: osigurana osoba) status u obveznom zdravstvenom osiguranju dokazuje samo jednom vrstom isprave iz stavka 1. ovog članka.
Obje isprave iz stavka 1. ovog članka nose naziv: »Iskaznica zdravstveno osigurane osobe« (u daljnjem tekstu: iskaznica).

Članak 3.

Iskaznice iz članka 2. ove Odluke veličine su 85,6x53,98 mm, a izrađene su od tvrde plastike s reljefno otisnutim podacima, mag­netskom trakom i trakom za potpis u skladu s obilježjima utvrđenim u člancima 4. i 6. ove Odluke.

Članak 4.

Iskaznica (isprava 1) izrađena je od bijele tvrde plastike s reljef­no otisnutim podacima, magnetskom trakom i trakom za potpis.
Iskaznica iz stavka 1. ovog članka sadrži sljedeća obilježja:
1. na prednjoj strani (lice iskaznice):
a) otisnuti logotip u crvenoj i plavoj boji te tekst: »HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE«, koji je u plavoj boji
b) otisnuti tekst: »ISKAZNICA ZDRAVSTVENO OSIGURANE OSOBE« koji je u plavoj boji
c) reljefno otisnute podatke:
– broj područnog ureda Zavoda osigurane osobe
– broj osigurane osobe
– oznaku osnove osiguranja
– oznaku nositelja ili člana obitelji
– rok valjanosti iskaznice
– dan, mjesec i godina rođenja osigurane osobe
– brojčanu oznaku matičnog broja osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju
– oznaku države osiguranja
– ime i prezime
– broj obveze
– broj područnog ureda Zavoda sjedišta obveznika uplate doprinosa.
d) stilizirana šahovska polja odgovarajuće boje.
2. na poleđini iskaznice (naličje iskaznice):
– magnetsku traku za upis podataka
– traku za potpis osigurane osobe
– tekst naputka o korištenju i odgovornosti u svezi s upotrebom iskaznice, koji glasi:
»Iskaznica vrijedi uz osobnu iskaznicu i ako je potpisana. Iskaznica prestaje vrijediti istekom roka valjanosti otisnutom na licu iskaznice.
Korištenje iskaznice nakon prestanka njezine valjanosti predstavl­ja osnovu za kaznenu i materijalnu odgovornost korisnika iskaznice.
Nakon prestanka valjanosti, korisnik je obvezan iskaznicu dostaviti na poništenje Zavodu.
Gubitak iskaznice korisnik je obvezan prijaviti Zavodu.«

Iskaznica djeteta do navršene 18. godine života sadrži sva obilježja iz stavka 1. ovog članka osim obilježja broja obveze.
Pod valjanošću iskaznice iz stavka 1. točke 1.c. podtočke 5. ovog članka podrazumijeva se da iskaznici nije istekao rok na koji je izdana, a koji je otisnut na licu iskaznice, te da u tom roku nije došlo do promjena u činjenicama na osnovi kojih je osiguranoj osobi utvrđen status u obveznom zdravstvenom osiguranju osnovom kojeg joj je iskaznica izdana.

Članak 5.

Iskaznica iz članka 4. ove Odluke izrađuje se u skladu s obiljež­jem utvrđenim u točki 1.d. istog članka ove Odluke u ružičastoj, crvenoj ili ljubičastoj boji šahovskih polja.
Iskaznicu iz stavka 1. ovog članka s odgovarajućom bojom ša­hov­skih polja izdaje se osiguranim osobama:
– djeci do 18. godine života – u ružičastoj boji
– osobama starijim od 18 godina života – u crvenoj boji
– umirovljenicima – u ljubičastoj boji.

Članak 6.

Iskaznica (isprava 2) izrađena je od tvrde plastike u dvije nijanse plave boje s pet crvenih kvadrata, te s reljefno otisnutim podacima, chipom, magnetskom trakom i trakom za potpis.
Iskaznica iz stavka 1. ovog članka sadrži sljedeća obilježja:
1. na prednjoj strani (lice iskaznice):
a) otisnuti logotip Zavoda u crvenoj i plavoj boji, te tekst: »HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE« koji je u plavoj boji
b) otisnut tekst: »ISKAZNICA ZDRAVSTVENO OSIGURANE OSOBE«, koji je u plavoj boji
c) otisnut grb Republike Hrvatske u svijetloplavoj boji
d) chip
e) reljefno otisnute sljedeće podatke:
– brojčanu oznaku matičnog broja osigurane osobe u obvez­nom zdravstvenom osiguranju
– ime i prezime osigurane osobe
– dan, mjesec i godina rođenja osigurane osobe
– serijski broj iskaznice
– rok valjanosti iskaznice
2. na poleđini iskaznice (naličje iskaznice):
– magnetsku traku za upis podataka
– traku za potpis osigurane osobe
– tekst naputka o korištenju i odgovornosti u svezi s upotrebom iskaznice, koji glasi:
»Iskaznica vrijedi uz osobnu iskaznicu i ako je potpisana. Iskaznica prestaje vrijediti istekom roka valjanosti otisnutom na licu iskaznice.
Nakon prestanka valjanosti, korisnik je obvezan iskaznicu dostaviti na poništenje Zavodu.
Gubitak iskaznice korisnik je obvezan prijaviti Zavodu.«

Članak 7.

Sadržaj i oblik iskaznica iz članaka 4. i 6. ove Odluke otisnuti su uz ovu Odluku i čine njezin sastavni dio.

Članak 8.

Zavod je jedini ovlašten za prikupljanje podataka i za prijenos obilježja naznačenih u člancima 4. i 6. ove Odluke na iskaznicu, odnosno za izdavanje iskaznice.

III. ROK NA KOJI SE ISKAZNICA IZDAJE

Članak 9.

Iskaznica iz članka 4. ove Odluke izdaje se:
1. djeci – do navršene 18. godine života
2. djeci osiguranika iz članka 9. stavka 6. Zakona – trajno
3. umirovljenicima i članovima obitelji po njima osiguranima koji su stariji od 65 godina života – trajno
4. drugim osobama – do 4 godine, ako ovom Odlukom nije drukčije propisano.

Članak 10.

Iskaznica iz članka 9. točke 4. ove Odluke izdaje se na rok od:
a) 4 godine:
– osobama iz članka 5. stavka 1. točke 1. do 4., točke 6. do 8., točke 10. i točke 13. do 17. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (u daljnjem tekstu: Zakon)
– osobama iz članka 8. i 11. Zakona
– djeci osiguranika iz članka 9. stavka 1. Zakona koja su starija od 18 godina ako su na redovnom školovanju, a najduže do navršenih 26 godina života
– članovima obitelji inozemnih osiguranika u zemljama s kojima je Republika Hrvatska sklopila međudržavni ugovor, a koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, osim članovima obitelji osoba osiguranih u Republici Francuskoj
– osobama kojima je priznat status azilanta u Republici Hrvatskoj
b) 2 godine:
– osobama iz članka 5. stavka 1. točke 12. Zakona
c) 1 godine:
– osobama iz članka 5. stavka 1. točke 5. Zakona, korisnicima prava na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o mirovinskom osiguranju Republike Hrvatske iz članka 5. stavka 1. točke 9. Zakona, osobama iz članka 5. stavka 1. točke 11. i točke 18. do 21. Zakona, te osobama iz članka 10. Zakona
– članovima obitelji osoba osiguranih u Republici Francuskoj, a koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj
– članovima obitelji inozemnih osiguranika u zemljama s kojima Republika Hrvatska nije sklopila međudržavni ugovor ili njime nije riješeno pitanje zdravstvene zaštite, a koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj
– strancima u Republici Hrvatskoj koji su osigurani u Zavodu na osnovi Zakona o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj
d) 180 dana:
– osobama iz članka 42. stavka 2. i 3. Zakona, a najduže do datuma do kojeg im je priznato pravo na naknadu plaće rješenjem Zavoda.
Članovima obitelji osiguranika iz članka 7. Zakona iskaznica iz članka 4. ove Odluke izdaje se na rok na koji je izdana i iskaznica osiguraniku po kojem su osigurani, ako ovom Odlukom nije drugačije propisano.
Osobama iz članka 12. Zakona iskaznica iz članka 4. ove Odluke izdaje se na rok do kojeg im je rješenjem ureda državne uprave nadležnog za poslove socijalne skrbi priznato pravo na zdravstveno osiguranje, osim u slučaju kad im je to pravo priznato na rok kraći od 180 dana, u kojem slučaju im se ne izdaje iskaznica.
Strancima u Republici Hrvatskoj – korisnicima mirovine iz država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen međudržavni ugovor i članovima njihovih obitelji, a koji u Republici Hrvatskoj imaju odobren privremeni boravak i koji posjeduju važeću potvrdu o pravu na zdravstvenu zaštitu predviđenu za osobe koje prebivaju na području druge države ugovornice, iskaznica iz članka 4. ove Odluke izdaje se na rok do kojeg im je odobren privremeni boravak u Republici Hrvatskoj od nadležne policijske uprave, osim ako im je privremeni boravak odobren na rok kraći od 180 dana, u kojem slučaju im se ne izdaje iskaznica.
Strancima u Republici Hrvatskoj – članovima obitelji inozem­nih osiguranika zaposlenih u državama s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen međudržavni ugovor, a koji u Republici Hrvatskoj imaju odobren privremeni boravak i koji posjeduju važeću potvrdu o pravu na zdravstvenu zaštitu predviđenu za osobe koje prebivaju na području druge države ugovornice, iskaznica iz članka 4. ove Odluke izdaje se na rok do kojeg im je odobren privremeni boravak u Republici Hrvatskoj od nadležne policijske uprave, osim ako im je privremeni boravak odobren na rok kraći od 180 dana, u kojem slučaju im se ne izdaje iskaznica.
Osiguranim osobama iz članka 6. i članka 42. stavka 1. Zakona ne izdaje se iskaznica, a status osigurane osobe dokazuju ovjerenom tiskanicom prijave na obvezno zdravstveno osiguranje koja je utvrđena općim aktom Zavoda o načinu prijavljivanja i odjavljivanja, te trajanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju.

Članak 11.

Iskaznica iz članka 6. ove Odluke izdavat će se osiguranim osobama sukcesivno po pojedinim kategorijama kroz razdoblje od 5 godina, počevši od dana primjene ove Odluke, a u skladu s planom zamjene iskaznice iz članka 4. ove Odluke utvrđenom posebnom odlukom Upravnog vijeća Zavoda.
Osigurana osoba kojoj je Zavod zamijenio iskaznicu u smislu stavka 1. ovog članka obvezna je iskaznicu iz članka 4. ove Odluke, osnovom koje je do tada ostvarivala prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, vratiti Zavodu zbog poništenja prilikom preuzimanja nove iskaznice.
Istekom roka iz stavka 1. ovog članka, iskaznica iz članka 4. ove Odluke u cijelosti će biti zamijenjena iskaznicom iz članka 6. ove Odluke.

Članak 12.

Iskaznica iz članka 6. ove Odluke izdaje se osiguranoj osobi na rok od 5 godina (rok valjanosti iskaznice) neovisno po kojoj je zakonskoj osnovi osiguranja osigurana osoba stekla status u obveznom zdravstvenom osiguranju, te da li je u tom roku došlo do promjena u činjenicama na osnovi kojih je osiguranoj osobi utvrđen status u obveznom zdravstvenom osiguranju.

Članak 13.

Zavod ima pravo u roku valjanosti iskaznice iz članka 4. ili 6. ove Odluke provjeravati postojanje okolnosti na osnovi kojih je osiguranoj osobi utvrđen status u obveznom zdravstvenom osiguranju.
Radi provjere postojanja okolnosti iz stavka 1. ovoga članka Zavod ima pravo zatražiti osiguranu osobu iz članka 5. stavka 1. točke 10. do 15. Zakona da dostavi dokumentaciju kojom dokazuju da i dalje postoje okolnosti na osnovi kojih joj je utvrđen status u obveznom zdravstvenom osiguranju, a osiguranu osobu iz članka 9. stavka 1. Zakona potvrdu o redovnom školovanju.

IV. NAČIN IZDAVANJA I KORIŠTENJA ISKAZNICE

Članak 14.

Nakon utvrđivanja statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju Zavod izdaje osiguranoj osobi iskaznicu iz članka 4. ove Odluke kako je to ovom Odlukom propisano.
Zavod će za osiguranu osobu dostaviti iskaznicu iz stavka 1. ovog članka u roku od 30 dana od dana utvrđivanja statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju na adresu podnositelja prijave (adresa pravne i fizičke osobe – poslodavca za osiguranike u radnom odnosu i članove obitelji po njima osiguranima, odnosno adresa prebivališta ili boravka za osigurane osobe kada su one podnositelji prijave na obvezno zdravstveno osiguranje).
Iznimno od stavka 2. ovog članka osigurane osobe iz članka 5. stavka 1. točke 10. do 15. Zakona i osigurane osobe iz članka 9. stavka 1. Zakona obvezne su iskaznicu podići u nadležnom područnom uredu Zavoda.

Članak 15.

Zavod će iskaznicu iz članka 6. ove Odluke za osiguranu osobu kojoj je utvrdio status u obveznom zdravstvenom osiguranju izdati u roku od 30 dana od dana utvrđivanja statusa osigurane osobe.
Iskaznicu iz stavka 1. ovog članka osigurana osoba preuzima u nadležnom područnom uredu Zavoda kada će joj biti uručeni sigurnosni broj (u daljnjem tekstu: pin) za aktiviranje iskaznice.
O načinu aktiviranja i korištenju iskaznice i pina osigurana osoba će dobiti pisanu uputu prilikom preuzimanja iskaznice.
Preuzimanje iskaznice i pina osigurana osoba potvrđuje vlastoručnim potpisom na potvrdi o primitku iskaznice.
Za osigurane osobe – djecu do 18. godine, te osobe pod skrb­ništvom iskaznicu i pin za aktiviranje iskaznice preuzima i njihov primitak potvrđuje zakonski zastupnik, odnosno skrbnik.
Zavod će pisanim putem osiguranu osobu obavijestiti o datumu i mjestu preuzimanja iskaznice i pina za aktiviranje iskaznice.

Članak 16.

Osigurana osoba iskaznicu iz članka 4. ili 6. ove Odluke ima pravo koristiti samo uz predočenje osobne iskaznice ako je starija od 16 godina i ako u vrijeme njezinog korištenja postoje činjenice na osnovi kojih je potonja izdana.
Osigurana osoba koja je na bilo koji način zlorabila korištenje iskaznica iz stavka 1. ovog članka snosi materijalnu i kaznenu odgovornost zbog njezine zloupotrebe.
Odgovornost iz stavka 2. ovog članka snose osigurana osoba i ugovorna zdravstvena ustanova, odnosno ugovorni zdravstveni radnik privatne prakse koji su sudjelovali u zlouporabi iskaznice solidarno.

Članak 17.

Iskaznice iz članaka 4. i 6. ove Odluke valjane su samo ako ih je osigurana osoba vlastoručno potpisala.
Iskaznicu koju se izdaje djetetu do 18. godine života ili osobi pod skrbništvom, potpisuje zakonski zastupnik ili skrbnik te osobe.

Članak 18.

Osigurana osoba obvezna je iskaznicu iz članka 4. ove Odluke dostaviti Zavodu zbog poništenja nakon isteka 30 dana od dana isteka roka na koji je izdana, odnosno nakon isteka 30 dana od prestanka statusa osigurane osobe osnovom kojeg joj je iskaznica izdana.

Članak 19.

Gubitak iskaznice iz članka 4. ili 6. ove Odluke osigurana osoba je obvezna prijaviti najbližem područnom uredu ili ispostavi područ­nog ureda Zavoda i objaviti njezin gubitak u »Narodnim novinama«.
Troškove objave gubitka iskaznice u »Narodnim novinama« snosi osigurana osoba.
Osigurana osoba koja ne postupi prema stavku 1. ovog članka obvezna je snositi troškove nastale zloupotrebom iskaznice od strane druge osobe.
Troškove nastale zloupotrebom iskaznice u smislu stavke 3. ovog članka snose solidarno korisnik iskaznice i ugovorna zdravstvena ustanova, odnosno ugovorni zdravstveni radnik privatne prakse koji je pružio zdravstvenu uslugu

Članak 20.

Zavod će osiguranoj osobi izdati novu iskaznicu iz članka 4. ili 6. ove Odluke u slučaju njezina oštećenja ili gubitka.
Nakon izdavanja nove iskaznice osiguranoj osobi Zavod je obvezan poništiti oštećenu iskaznicu.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Osigurana osoba kojoj je izdana iskaznica osnovom Odluke o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje iz osnovnog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 28/02, 11/03, 158/03, 161/04, 51/05 i 155/05) ima pravo potonju koristiti i nakon stupanja na snagu ove Odluke do isteka roka od 30 dana od isteka zadnjeg dana njezine valjanosti naznačenog na licu iskaznice, osim ako je prije isteka tog roka došlo do prestanka okolnosti na osnovi kojih je osiguranoj osobi izdana.

Članak 22.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o sadr­žaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvat­skog zavoda za zdravstveno osiguranje iz osnovnog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 28/02, 11/03, 158/03, 161/04, 51/05 i 155/05).

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/06-01/410
Urbroj: 338-01-01-06-1
Zagreb, 20. prosinca 2006.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prim. Stjepan Bačić, dr. med., v. r.