Uredba o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine

NN 5/2007 (12.1.2007.), Uredba o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

272

Na temelju članka 22. stavka 1. i članka 187. stavka 5. Carinskog zakona (»Narodne novine«, br. 78/99, 73/2000, 92/2001, 47/2003,140/2005 i 138/2006), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. siječnja 2007. godine donijela

UREDBU

O UVJETIMA I POSTUPCIMA ZA OSTVARIVANJE OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA CARINE

1. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom se, sukladno odredbama Carinskoga zakona, drugih zakona, te međunarodnih ugovora, koji sadrže odredbe o oslobađanju od plaćanja carine, uređuju uvjeti i postupak za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine pri puštanju robe u slobodan promet, odnosno pri izvozu robe.

Članak 2.

Za potrebe ove Uredbe određeni pojmovi imaju sljedeće značenje:
1. Oslobođenje od plaćanja carine pri puštanju robe u slobodan promet znači carinu i druga uvozna davanja koja imaju isti efekt kao carina, kao i poljoprivredna i druga uvozna davanja propisana mjerama poljoprivredne politike.
2. Oslobođenje od plaćanja carine pri izvozu robe znači izvoznu carinu, kao i poljoprivredna i druga izvozna davanja propisana mjerama poljoprivredne politike.
3. Predmetima kućanstva smatraju se predmeti namijenjeni za osobnu uporabu u kućanstvu primatelja robe. Osobna uporaba znači da uporaba nije povezana ni s kakvom djelatnošću profesionalne ili komercijalne prirode, te da je u bitnome namijenjena udovoljavanju potreba kućanstva.
4. Alkohol i alkoholna pića, kao i duhan i duhanski proizvodi znače proizvode koji ulaze u poglavlja 2203 do 2208 i 2401 do 2403 Carinske tarife.

2. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA CARINE PO OSNOVI MEĐUNARODNIH UGOVORA

Članak 3.

Oslobođenje od plaćanja carine sukladno međunarodnom ugovoru koji obvezuje Republiku Hrvatsku (članak 187. stavak 1. točka 1. Carinskog zakona) ostvaruje se prema uvjetima i po postupku utvrđenim odnosnim međunarodnim ugovorom.
Uz carinsku deklaraciju kojom se roba pušta u slobodni promet, nadležnoj carinarnici podnosi se:
a) akt upravnog tijela nadležnog za odgovarajuće upravno područje, odnosno akt nadležnoga inozemnoga tijela ili organizacije, kojim se utvrđuje postojanje uvjeta ili okolnosti, koje su prema odred­bama odnosnoga međunarodnog ugovora mjerodavne za ostvarivanje oslobođenja odnosne robe od plaćanja carine, te
b) potvrda Hrvatske gospodarske komore da se odnosna roba ne proizvodi u Republici Hrvatskoj, ako je ta okolnost prema odredbama odnosnoga međunarodnog ugovora uvjet za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine.

3. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA CARINE ROBE U OSOBNOJ PRTLJAZI PUTNIKA

Članak 4.

Oslobođenje od plaćanja carine na robu u osobnoj prtljazi putnika (članak 187. stavak 1. točka 2. Carinskog zakona) odnosi se na uvoz robe nekomercijalne naravi, koju putnici iz inozemstva unose u svojoj osobnoj prtljazi.
Osobnom prtljagom se smatra cjelokupna prtljaga koju putnik daje na uvid nadležnim carinskim tijelima pri ulasku u carinsko područje Republike Hrvatske, kao i sva prtljaga koju naknadno predoči istim tijelima nakon dolaska u carinsko područje, ukoliko dostavi dokaze da je prilikom odlaska iz druge zemlje odnosnu robu predao prijevozniku kao svoju osobnu prtljagu, radi prijevoza u Republiku Hrvatsku.
Robom nekomercijalne naravi, u smislu stavka 1. ovog članka smatraju se svi predmeti (novi ili rabljeni) kakve bi putnik mogao logično zatrebati za osobnu uporabu ili uporabu njegove obitelji, ili koji su namijenjeni darovanju, pri čemu po svojoj prirodi i količini ukazuju da se ne uvoze iz komercijalnih razloga.

Članak 5.

Oslobođenje od plaćanja carine prema članku 4. ove Uredbe količinski se ograničava za određene proizvode, kako slijedi:
a) duhan i duhanski proizvodi: do 200 cigareta ili 100 cigarilosa (cigare težine do 3 g po komadu) ili 50 cigara ili 250 g duhana za pušenje, odnosno srazmjerna kombinacija navedenih količina duhanskih proizvoda;
b) alkohol i alkoholna pića:
– destilirana i žestoka alkoholna pića s udjelom alkohola većim od 22 %, etilni alkohol s udjelom alkohola od 80 % i više: 1 litra, ili
– destilirana i žestoka alkoholna pića, aperitivi iz vina ili alkohola i slična pića s udjelom alkohola 22 % i manje, te pjenušava i desertna vina: do 2 litre, te
– ostalo vino: 2 litre, odnosno
– odgovarajuća srazmjerna kombinacija količine navedenih pića;
c) parfemi do 50 ml i toaletne vode do 25 ml;
d) lijekovi i medicinski proizvodi u količini neophodnoj za putnikove osobne potrebe, te
e) homeopatski proizvodi: najviše jedno pakovanje.
Putnici do 17 godina nisu oslobođeni plaćanja carine na robu iz stavka 1. točke a) i b) ovoga članka.
Proizvodima iz stavka 1. točke d) i e) ovoga članka smatraju se oni proizvodi koje kao takve utvrđuje Zakon o lijekovima i medicinskim proizvodima.

Članak 6.

Oslobođenje od plaćanja carine na ostalu robu nekomercijalne naravi iz članka 4. ove Uredbe ograničava se na predmete u vrijednosti do 300 kuna.
Pri izračunu vrijednosti robe u smislu stavka 1. ovoga članka ne uračunava se roba navedena u članku 5. stavku 1. ove Uredbe.
Premašuje li vrijednost pojedinoga predmeta koji se uvozi prema stavku 1. ovoga članka utvrđene vrijednosti, u svrhu ostvarivanja povlastice podjela vrijednosti takvoga predmeta nije dopuštena, niti se njegova vrijednost može dijeliti na dvije ili više osoba.

Članak 7.

Odredbe o oslobođenjima od plaćanja carine iz članaka 5. i 6. ove Uredbe ne odnose se na:
a) osobe s uobičajenim mjestom stanovanja u pograničnim područjima Republike Hrvatske i susjednih država,
b) radnike na granici ili u pograničnom području susjedne države, te
c) posade prijevoznih sredstava u prometu između susjednih zemalja i Republike Hrvatske, prilikom putovanja u obavljanju svojega posla.
Radnikom na granici ili u pograničnom području smatra se ona osoba čiji uobičajeni poslovi zahtijevaju da tijekom radnog dana prelazi na drugu stranu granice.
Ograničenje za osobe iz stavka 1. točke a) i b) ovoga članka primjenjuje se u slučajevima kada ove osobe carinsku crtu prelaze s pograničnim propusnicama.
Opseg drugih oslobođenja od plaćanja carine osoba iz stavka 1. točka a) ovoga članka regulira se bilateralnim međunarodnim ugovorima.

4. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA CARINE ROBE U BESPLATNIM POŠILJKAMA

Članak 8.

Oslobođena je od plaćanja carine roba sadržana u pošiljkama koje besplatno šalju fizičke osobe iz inozemstva drugim fizičkim osobama u Republici Hrvatskoj (članak 187. stavak 1. točka 3. Carinskog zakona), pod uvjetom da te pošiljke nisu komercijalne naravi.
Robom koja nema komercijalnu narav u smislu stavka 1. ovoga članka smatraju se povremene pošiljke, koje se sastoje isključivo iz robe namijenjene osobnoj uporabi ili uporabi članova kućanstva korisnika povlastice, koje po svojoj vrsti i količini ukazuju da se ne radi o komercijalnom uvozu, a uvoz se obavlja bez plaćanja primatelja prema pošiljatelju robe.
Oslobođenje od plaćanja carine iz stavka 1. ovoga članka količinski se ograničava za određene proizvode, kako slijedi:
a) duhan i duhanski proizvodi: do 50 cigareta ili 25 cigarilosa (cigare težine do 3 g po komadu) ili 10 cigara ili 50 g duhana za pušenje, odnosno odgovarajuća kombinacija količine navedenih duhanskih proizvoda;
b) alkohol i alkoholna pića:
– destilirana i žestoka alkoholna pića s udjelom alkohola većim od 22 %, etilni alkohol s udjelom alkohola od 80 % i više: 1 litra, ili
– destilirana i žestoka alkoholna pića, aperitivi iz vina ili alkohola i slična pića s udjelom alkohola 22 % i manje, te pjenušava i likerska vina: do 1 litre, odnosno odgovarajuća kombinacija količine navedenih pića, te
– ostalo vino: 1 litra;
c) parfemi do 50 ml, ili toaletne vode do 25 ml.
Pošiljka iz stavka 1. ovoga članka ne smije premašivati ukupnu vrijednost od 300 kuna, u što se uključuje i vrijednost robe iz stavka 3. ovoga članka. Ukoliko je ukupna vrijednost pošiljke viša, a sadrži dva ili više predmeta, na koje bi se oslobođenje moglo primijeniti da se šalju zasebno, oslobođenje od plaćanja carine se primjenjuje na one predmete čija zajednička vrijednost iznosi 300 kuna.

5. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA CARINE ODLIKOVANJA I PRIZNANJA

Članak 9.

Oslobođena su od plaćanja carine odlikovanja i priznanja dobivena u okviru međunarodnih događaja (članak 187. stavak 1. točka 4. Carinskog zakona).
Odlikovanjima i priznanjima u smislu stavka 1. ovoga članka smatraju se:
a) odlikovanja, koja vlade trećih zemalja dodjele osobama s uobičajenim mjestom stanovanja u Republici Hrvatskoj,
b) pokali, medalje i slični predmeti simbolične vrijednosti, dobiveni u inozemstvu kao priznanje za djelatnost u područjima umjetnosti, znanosti, sportu ili u javnoj djelatnosti ma koje vrste, odnosno priznanja za zasluge koja se daju u posebnim prilikama,
c) pokali, medalje i slični predmeti simbolične vrijednosti, koji se u Republici Hrvatskoj trebaju dodijeliti kao priznanje za djelatnost u područjima umjetnosti, znanosti, u sportu ili u javnoj djelatnosti ma koje vrste, odnosno kao priznanja za zasluge koja se daju u posebnim prilikama, te
d) nagrade, pobjednički pokali i uspomene simbolične naravi i male vrijednosti, namijenjene besplatnoj podjeli na poslovnim kongresima i sličnim međunarodnim priredbama, koje po svojoj vrsti, pojedinačnoj vrijednosti i drugim obilježjima ne daju povod za pret­postavku, da se radi o uvozu iz komercijalnih razloga.
U zahtjevu za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine iz stavka 1. ovoga članka, nadležnoj carinarnici se navode:
a) okolnosti i uvjeti dobivanja odnosnoga odlikovanja odnosno priznanja u inozemstvu, s kratkim opisom predmeta koji se uvozi, odnosno
b) okolnosti i uvjeti za dodjelu odlikovanja odnosno priznanja u Republici Hrvatskoj, s kratkim opisom vrste, količine i ukupne vrijednosti predmeta koji se uvoze.
Zahtjevu se prilaže i preslik isprave o dodjeli odlikovanja ili priznanja, odnosno isprava o sazivanju odgovarajućega skupa u Republici Hrvatskoj.

6. OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA CARINE U OKVIRU MEĐUNARODNIH ODNOSA

Članak 10.

Oslobođeni su od plaćanja carine predmeti, koje kao dar u okviru međunarodnih odnosa (članak 187. stavak 1. točka 4. Carinskog zakona):
a) uvoze osobe pri povratku s međunarodnog događaja ili iz službenog posjeta inozemnim državnim tijelima ili tijelima lokalne samouprave, primljeni od službenih i drugih tijela zemlje domaćina,
b) uvoze osobe pri dolasku u službeni posjet državnim tijelima i tijelima lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj, radi njihove predaje domaćim službenim tijelima,
c) od inozemnih ustanova i organizacija koje obavljaju javna ovlaštenja, te neprofitnih organizacija i udruga koje obavljaju opće korisnu djelatnost, u znak prijateljstva i dobre volje prime fizičke osobe, odgovarajuće ustanove, organizacije i udruge u Republici Hrvatskoj.
Oslobođenje od plaćanja carine može se ostvariti glede predmeta koji predstavljaju povremeni ili prigodni dar simbolične vrijednosti, odnosno koji po svojoj vrsti, količini ili vrijednosti nisu podobni za uporabu u komercijalne svrhe.
Uz obrazloženi zahtjev za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine iz stavka 1. ovoga članka, nadležnoj carinarnici prilaže se i preslik isprava kojima se dokazuje da je odnosna roba primljena kao dar u okviru međunarodnih odnosa.
Oslobođenje od plaćanja carine iz stavka 1. ovoga članka ne može se ostvariti na alkohol i alkoholna pića, te duhan i duhanske proizvode.
Od plaćanja carine oslobođeni su i predmeti koji se uvoze kao dar namijenjen državnim poglavarima, kao i predmeti koje rabe ili troše državni poglavari trećih zemalja odnosno osobe koje ih predstavljaju, tijekom svoga službenog posjeta na carinskom području Republike Hrvatske.
Uz obrazloženi zahtjev za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine pri uvozu robe iz stavka 5. ovoga članka, podnosi se i preslik isprava nadležnog tijela državne uprave, kojima se utvrđuje da je roba namijenjena darivanju ili osobnoj uporabi navedenih osoba pri njihovom službenom posjetu Republici Hrvatskoj.

7. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA CARINE PREDMETA UVEZENIH U HUMANITARNE SVRHE

Članak 11.

Oslobođena je od plaćanja carine roba koju uvoze registrirane humanitarne organizacije radi besplatne podjele socijalno ugroženim osobama, žrtvama prirodnih i drugih katastrofa, kao i osobama čiji prihod, prema posebnim propisima, ne prelazi razinu nacionalnog praga siromaštva (članak 187. stavak 1. točka 5. Carinskog zakona).
Robom iz stavka 1. ovoga članka smatraju se materijalna dobra i predmeti koji služe u svrhu zaštite zdravlja stanovništva, osiguranja i poboljšanja kvalitete življenja, posebice smještaja, stanovanja, prehrane i uvjeta školovanja, kao što su hrana, lijekovi, odjeća, obuća, posteljina, higijenske potrepštine i slično.
Oslobođenje od plaćanja carine odnosi se i na opremu koju humanitarne organizacije besplatno prime iz inozemstva u svrhu zadovoljavanja njihovih operativnih potreba ili ostvarivanja njihovih ciljeva aktivnosti.
Humanitarnom organizacijom u smislu stavka 1. ovoga članka smatraju se udruge, vjerske zajednice i druge domaće i strane neprofitne pravne osobe registrirane, odnosno upisane u odgovarajući upisnik u Republici Hrvatskoj kojima je jedan od statutarnih ciljeva pružanje humanitarne pomoći.
Oslobođenje od plaćanja carine ostvaruje se temeljem pisanog zahtjeva korisnika povlastice – humanitarne organizacije nadležnoj carinarnici, uz ispunjenje sljedećih uvjeta:
– da korisnik povlastice ima suglasnost nadležnog tijela državne uprave za pružanje humanitarne pomoći u smislu stavka 4. ovoga članka,
– da ima ustrojenu knjigovodstvenu evidenciju o krajnjim korisnicima i načinu pružanja humanitarne pomoći, koja omogućuje u carinsko pravnom smislu provjeru ispravnosti poslovanja odnosnom robom, te
– da je roba koja se uvozi, sukladno pravilima humanitarne organizacije, namijenjena besplatnoj podjeli ili uporabi od strane krajnjih korisnika (ugrožene osobe i žrtve katastrofa).
Oslobođenje od plaćanja carine prema odredbama ovoga članka ne može se primijeniti na:
– alkohol i alkoholna pića,
– duhan i duhanske proizvode, te
– motorna vozila izuzev vozila hitne pomoći.

8. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA CARINE PREDMETA ZA POTREBE HENDIKEPIRANIH OSOBA

Članak 12.

Od plaćanja carine oslobođeni su predmeti, uređaji, instrumenti i aparati, posebno izrađeni i prilagođeni za osobnu uporabu, kao i obrazovanje, znanstveni i kulturni razvoj, socijalnu integraciju, te profesionalnu i drugu rehabilitaciju slijepih i slabovidnih, gluhih i nagluhih, dijaliziranih i transplantiranih bubrežnih bolesnika, te mentalno ili fizički hendikepiranih osoba (članak 187. stavak 1. točka 6. Carinskog zakona).
Oslobođenje od plaćanja carine može se primijeniti kada je uvoznik/korisnik:
– sama hendikepirana osoba radi osobne uporabe odnosnih predmeta, te
– organizacija, ustanova, te udruženje registrirano za pružanje pomoći, te profesionalnu i drugu rehabilitaciju hendikepiranih osoba.
U smislu stavka 1. ovoga članka, posebno izrađeni predmeti su predmeti koji omogućavaju invalidnim osobama kompenzaciju svojih fizičkih ili mentalnih nedostataka, ili im omogućavaju ponov­nu uspostavu njihovih društvenih aktivnosti, a ujedno, zahvaljujući svojoj konstrukciji i naknadnoj adaptaciji, posjeduju tehničke karakteristike koje ih, u normalnim okolnostima, čine uporabivim isključivo za invalidne osobe.
Od plaćanja carine oslobođeni su i rezervni dijelovi, komponente ili pribor, te potrošni materijal posebno namijenjen navedenim predmetima, te alati za održavanje, kalibraciju ili popravak tih artikala, uz uvjet da se uvoze zajedno s navedenim predmetima, ili naknadno ukoliko su sami predmeti već uvezeni uz oslobođenje od plaćanja carine.
Uz pisani zahtjev za ostvarivanje oslobođenja na predmete iz stavka 1. ovoga članka, nadležnoj carinarnici podnosi se:
a) akt o registraciji organizacije, ustanove ili udruženja za pružanje pomoći, ili profesionalnu i drugu rehabilitaciju,
b) pisana izjava da je uvezena roba isključivo namijenjena uporabi, odnosno za pružanje pomoći i rehabilitaciju hendikepiranih osoba, te
c) potvrda Hrvatske gospodarske komore da se odnosna roba ne proizvodi u Republici Hrvatskoj.
Kada predmete iz stavka 1. ovoga članka uvoze neposredno hendikepirane osobe, uz pisani zahtjev za ostvarivanje oslobođenja podnose odgovarajuću medicinsku dokumentaciju o svojem statusu, te potvrdu iz stavka 5. pod c) ovoga članka.
Kod uvoza robe iz stavka 4. ovoga članka, podnosi se preslik carinske deklaracije o puštanju u slobodan promet predmeta iz stavka 1. ovoga članka.

9. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA CARINE PREDMETA POTREBNIH U POSTUPKU ZAŠTITE INDUSTRIJSKOG ILI INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Članak 13.

Oslobođena je od plaćanja carine roba koja predstavlja robne marke (žig), patente, modele (industrijsko obličje) i prateće isprave, te obrasci neophodni za priznavanje autorskog ili industrijskog vlasništva, koji se šalju tijelu državne uprave nadležnom za intelektualno vlasništvo neposredno ili putem punomoćnika, u postupcima za zaštitu autorskog ili industrijskog vlasništva (članak 187. stavak 1. točka 7. Carinskog zakona).
Uz pisani zahtjev za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine iz stavka 1. ovoga članka, nadležnoj carinarnici podnosi se:
a) pisana izjava da primjerci uvezene robe predstavljaju uzorak koji se uvozi u svezi s provedbom postupka za ostvarivanje prava po osnovi autorskog ili industrijskog vlasništva,
b) isprava koja omogućuje utvrđenje istovjetnosti robe u carinsko pravnom smislu (crteži, skice, slike i sl.), te
c) preslik zahtjeva za priznavanje prava autorskog ili industrijskog vlasništva glede odnosne robe, odnosno preslik punomoći za pokretanje toga postupka.

10. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA CARINE ISPRAVA, OBRAZACA I NOSITELJA PODATAKA

Članak 14.

Oslobođeni su od plaćanja carine (članak 187. stavak 1. točka 8. Carinskog zakona):
a) obrasci i isprave koje državna tijela primaju za obavljanje svojih javnih ovlasti,
b) publikacije tijela državne uprave drugih zemalja i međunarodnih tijela, koje su namijenjene besplatnoj distribuciji,
c) glasački listići za izbore koje organiziraju tijela osnovana u drugim zemljama,
d) predmeti koji predstavljaju dokaze u sudskim ili drugim postupcima pred sudovima i drugim tijelima državne uprave Republike Hrvatske,
e) primjerci potpisa i tiskane okružnice koje se šalju kao dio uobičajene razmjene obavijesti među javnim službama ili bankarskim ustanovama,
f) službene tiskanice koje prima Hrvatska narodna banka,
g) izvještaji, izjave, bilješke, prospekti, obrasci zahtjeva i drugi dokumenti koje pravne osobe iz inozemstva sastavljaju i šalju vlasnicima njihovih vrijednosnih papira,
h) snimljeni zapisi (zvučni zapisi, mikrofilmovi i slično) koji se koriste za prijenos podataka koji su besplatno poslani primatelju,
i) spisi, arhivi, tiskani obrasci i drugi dokumenti koji se koriste na međunarodnim skupovima, konferencijama ili kongresima, te izvještaji s takvih skupova,
j) nacrti, tehnički crteži, modeli, otisci, opisi i drugi slični dokumenti koji se uvoze s ciljem ostvarivanja novih ili izvršenja ranijih narudžbi u drugim zemljama, ili radi ispunjenja uvjeta za sudjelovanje na međunarodnim natječajima koji se organiziraju u Republici Hrvatskoj,
k) dokumenti potrebni pri ispitivanjima koje vrše ustanove iz drugih zemalja na području Republike Hrvatske,
l) tiskani obrasci koji se sukladno međunarodnim ugovorima koriste kao službeni dokumenti u međunarodnom prometu vozila ili robe (TIR, ATA i ostali),
m) tiskani obrasci, naljepnice, karte i slični dokumenti koje šalju prijevozničke ili turističke tvrtke iz drugih zemalja putničkim agencijama u Republici Hrvatskoj,
n) upotrebljavani tiskani obrasci i karte, teretnice, tovarni listovi i drugi komercijalni i uredski dokumenti,
o) službeni tiskani obrasci i materijali drugih zemlja ili međunarodnih tijela koje udruge iz drugih zemalja šalju u svrhu njihove distribucije odgovarajućim udrugama u Republici Hrvatskoj,
p) fotografije, dijapozitivi i klišeji za fotografije, sa ili bez opisa, koji se šalju novinskim agencijama ili izdavačima novina ili časopisa,
r) letci, prospekti, knjige, časopisi, vodiči, uokvireni i neuokvireni plakati i fotografije, ilustrirane ili neilustrirane karte, dijapozitivi, ilustrirani kalendari, popisi hotela i ljetopisi turističkih agencija, namijenjeni besplatnoj distribuciji radi promocije i poticanja posjeta kulturnim, turističkim, športskim, religijskim, trgovinskim i poslovnim skupovima, uz uvjet da ne sadrže više od 25% komercijalnog reklamnog materijala, te da je njihova promotivna priroda očigledna, te
s) pismovne pošiljke.
Uz pisani zahtjev za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine iz stavka 1. ovoga članka, nadležnoj carinarnici prilažu se i dokazi o činjenicama ili okolnostima koje predstavljaju osnovu za oslobođenje od plaćanja carine.

11. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA CARINE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA S POGRANIČNIH PODRUČJA

Članak 15.

Od plaćanja carine oslobođeni su poljoprivredni, stočarski, pčelarski, vrtlarski i šumarski proizvodi (članak 187. stavak 1. toč­ka 9. Carinskog zakona), s posjeda koji se nalaze u pograničnom području susjedne zemlje, u vlasništvu ili posjedu poljoprivrednih proizvođača iz pograničnog područja Republike Hrvatske.
Oslobođenje stočarskih proizvoda iz stavka 1. ovoga članka odnosi se isključivo na stočarske proizvode uz uvjet da su odnosni proizvodi dobiveni iz životinja podrijetlom iz Republike Hrvatske.
Oslobođenje je ograničeno na proizvode koji nisu podvrgnuti nakakvoj obradi osim one koja obično slijedi nakon žetve ili proizvodnje.
Oslobođenje se može odobriti samo na one proizvode koje u carinsko područje unese poljoprivredni proizvođač ili druga osoba u njegovo ime.
Oslobođenje se primjenjuje i na proizvode ribolovnih ili ribogojilišnih djelatnosti koje ribari iz Republike Hrvatske obavljaju na jezerima ili vodotocima koji se nalaze na granici Republike Hrvatske i druge zemlje, kao i na proizvode lovačkih djelatnosti koje obavljaju lovci na lovnom području uz graničnu crtu.
Oslobođenje od plaćanja carine primjenjuje se i na sjeme, umjetna gnojiva i proizvode za obrađivanje zemlje i uroda namijenjenih uporabi na posjedima iz stavka 1. ovoga članka.
Oslobođenje iz stavka 6. ovoga članka je ograničeno na količine potrebne za upravljanje posjedom, te uz ispunjenje uvjeta navedenih u stavku 4. ovoga članka.
Ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine prema ovome članku provodi se sukladno odgovarajućim odredbama pojedinih sporazuma Republike Hrvatske sa susjednim zemljama.

12. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA CARINE VATROGASNE OPREME

Članak 16.

Oslobođena je od plaćanja carine oprema za preventivu i gašenje požara koja se ne proizvodi u Republici Hrvatskoj i nije predmet kooperacije hrvatskih proizvođača opreme i strojeva za preventivu i gašenje požara (članak 187. stavak 1. točka 10. Carinskog zakona).
Opremom u smislu stavka 1. ovoga članka smatraju se vatrogasna vozila, vatrogasna oprema i sredstva koje koriste javne vatrogasne postrojbe bilo dobrovoljne ili profesionalne, postrojbe dobrovoljnoga vatrogasnog društva, profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu, vatrogasne zajednice i udruge, te postrojbe za brzo djelovanje (intervencijske postrojbe).
Uz pisani zahtjev za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine iz stavka 1. ovoga članka, nadležnoj carinarnici podnosi se:
a) akt nadležnog tijela državne uprave, kojime se utvrđuje status korisnika oslobođenja u smislu stavka 1. ovog članka, te podobnost opreme za uporabu u vatrogasne svrhe, te
b) potvrda Hrvatske gospodarske komore da se odgovarajuća roba ne proizvodi u Republici Hrvatskoj, te da nije predmet kooperacije hrvatskih proizvođača opreme i strojeva za preventivu i gašenje požara.

13. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA CARINE PREDMETA KOJI SE IZ INOZEMSTVA PRESELJAVAJU U REPUBLIKU HRVATSKU

Članak 17.

Od plaćanja carine oslobođeni se predmeti kućanstva koje pri svom preseljenju fizičke osobe uvoze u Republiku Hrvatsku (članak 187. stavak 1. točka 11. Carinskog zakona), uz sljedeće uvjete:
a) da je korisnik oslobođenja prije preseljenja boravio u inozemstvu najmanje 12 mjeseci neprekidno, te
b) da pri preseljenju uvozi:
– predmete kućanstva koje je prije preseljenja posjedovao i rabio u svojem kućanstvu u inozemstvu najmanje 6 mjeseci.
Predmetima kućanstva smatra se svaka imovina namijenjena osobnoj uporabi korisnika povlastice ili u svrhu udovoljavanja potrebama njegovoga kućanstva. Predmetima kućanstva se naročito smatraju:
– predmeti za opremanje i uređenje stambenoga prostora,
– prijevozna sredstva za privatnu uporabu, kao bicikli, motocikli, prikolice, osobni automobili, kamp prikolice, plovila za razonodu, privatni zrakoplovi, i slično,
– kućne zalihe živežnih namirnica i drugih potrošnih dobara, odgovarajuće razumnim potrebama obitelji,
– kućni ljubimci, životinje za jahanje, kućni alat, biblioteke, umjetničke zbirke, kao i pomagala i nosivi instrumenti iz područja umjetnosti, potrebni korisniku oslobođenja za njegov rad u slobod­no vrijeme.
Predmetima kućanstva ne smatraju se alkohol i alkoholna pića, duhan i duhanski proizvodi, komercijalna sredstva prijevoza, strojevi, te alati i instrumenti za obavljanje određene profesionalne djelatnosti.

Članak 18.

Zahtjev za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine iz članka 17. stavak 1. ove Uredbe podnosi se carinarnici nadležnoj prema mjestu boravišta korisnika u Republici Hrvatskoj.
Uz zahtjev za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine glede predmeta kućanstva korisnik podnosi:
a) potvrdu diplomatskoga ili konzularnoga predstavništva Republike Hrvatske ili drugu odgovarajuću ispravu, kojom se dokazuje njegov prethodni neprekidni boravak u inozemstvu od najmanje 12 mjeseci,
b) ispravu o boravištu u Republici Hrvatskoj,
c) pisanu izjavu o danu njegova preseljenja u Republiku Hrvatsku, te,
d) popis predmeta kućanstva koji se preseljavaju, s navođenjem dokaza o njihovom posjedovanju i uporabi u inozemstvu najmanje 6 mjeseci prije njegova preseljenja.
Predmeti kućanstva uz oslobođenje od plaćanja carine iz članka 17. ove Uredbe mogu se uvoziti u roku 12 mjeseci od dana preseljenja. U posebno opravdanim slučajevima, ovaj rok se po zahtjevu korisnika i uz podnošenje dokaza o nastupu izvanrednih događaja, može produžiti za još najviše 12 mjeseci.
Na zahtjev korisnika, koji ispunjava ili će do dana preseljenja ispuniti uvjete za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine, carinarnica može odobriti uvoz predmeta iz stavka 1. ovoga članka i prije dana naznačenoga za preseljenje u Republiku Hrvatsku, ako iskaže namjeru preseljenja u roku šest mjeseci od dana podnošenja toga zahtjeva, te položi jamstvo za namirenje carinskog duga koji bi mogao nastati, ako do preseljenja u odobrenome roku ne dođe. Razdoblje prethodnog posjedovanja i korištenja predmeta kućanstva iz članka 17. stavka 1. točke b) ove Uredbe, mora biti ispunjeno do dana podnošenja ovoga zahtjeva.
Uvoz predmeta kućanstva može se obaviti i u više navrata, s tim da se rok iz stavka 3. ovoga članka računa od dana preseljenja, odnosno od dana prvoga uvoza u slučaju iz stavka 4. ovoga članka.

Članak 19.

Od plaćanja carine oslobođeni su predmeti gospodarskog inventara koje pri svom preseljenju fizičke osobe uvoze u Republiku Hrvatsku (članak 187. stavak 1. točka 12. Carinskog zakona), radi preseljenja i nastavka iste gospodarske djelatnosti u Republici Hrvatskoj, uz sljedeće uvjete:
a) da je korisnik oslobođenja prije preseljenja boravio u inozemstvu najmanje 12 mjeseci neprekidno,
b) da je u inozemstvu obavljao samostalnu gospodarsku djelatnost, koju će nastaviti obavljati u Republici Hrvatskoj, te
c) da uvozi predmete gospodarskoga inventara koje je prije preseljenja rabio u okviru gospodarske djelatnosti u zemlji prethodnoga boravka najmanje 12 mjeseci.
Uz zahtjev za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine pri uvozu predmeta gospodarskog inventara, korisnik oslobođenja prilaže sljedeće isprave:
a) potvrdu diplomatskoga ili konzularnoga predstavništva Republike Hrvatske ili drugu odgovarajuću ispravu, kojom se dokazuje njegov prethodni neprekidni boravak u inozemstvu od najmanje 12 mjeseci,
b) ispravu o boravištu u Republici Hrvatskoj,
c) pisanu izjavu o danu njegova preseljenja u Republiku Hrvatsku,
d) isprave o obavljanju gospodarske djelatnosti i prestanku obav­ljanja iste u inozemstvu,
e) izvadak iz sudskog registra ili drugu odgovarajuću ispravu, koja sadrži odobrenje za obavljanje odnosne gospodarske ili druge djelatnosti, odnosno predstavlja dokaz o ispunjavanju uvjeta za obavljanje iste, te
f) popis predmeta gospodarskog inventara koji se uvoze, s naznakom njihovoga trgovačkoga naziva, tarifne oznake i količine za svaku stavku pojedinačno, te ukupne vrijednosti robe koja se uvozi.
Predmeti gospodarskog inventara uz oslobođenje od plaćanja carine mogu se uvoziti najdulje do isteka razdoblja od 12 mjeseci od dana kada je gospodarska djelatnost u drugoj zemlji prestala s radom.
Oslobođenje od plaćanja carine odobrit će se samo ako se radi o proizvođačkoj ili uslužnoj djelatnosti.
Oslobođenje se ne odnosi na zalihe namijenjene za ljudsku potrošnju ili za životinjsku hranu, gorivo, te zalihe reprodukcijskog materijala, gotovih proizvoda, poluproizvoda ili nedovršenih proizvoda, kao i na zalihe istih kod komisionara.

Članak 20.

Korisnici oslobođenja od plaćanja carine iz članka 187. stavak 1. točka 11. Carinskog zakona, koji preseljavaju svoje boravište u Republiku Hrvatsku radi zaključenja braka, mogu uz oslobođenje od plaćanja carine uvoziti i darove (nove ili rabljene), dobijene prigodom sklapanja braka.
Od plaćanja carine oslobođeni su i darovi koje osobama iz stavka 1. ovoga članka šalju osobe s uobičajenim boravištem u drugoj zemlji.
Oslobođenje od plaćanje carine iz stavaka 1. i 2. ovoga članka primjenjuje se ukoliko je kunska protuvrijednost pojedinačnog dara do 1000 eura.
Za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine iz stavaka 1. i 2. ovoga članka nadležnoj carinarnici se uz isprave iz članka 18. stavka 2. ove Uredbe podnosi i isprava o sklapanju braka.
Oslobođenje na robu iz stavaka 1. i 2. ovoga članka može se ostvariti najranije dva mjeseca prije datuma utvrđenog za zaključenje braka, odnosno najkasnije četiri mjeseca po datumu zaključenja braka.
Kada se predmeti iz stavaka 1. i 2. ovoga članka uvoze prije zaključenja braka, korisnik oslobođenja polaže jamstvo za namirenje carinskog duga koji bi mogao nastati ukoliko do zaključenja braka ne dođe, odnosno nadležnoj carinanarnici ne podnese ispravu o zaključenju braka.
Oslobođenje se ne može odobriti za alkohol i alkoholna pića, te duhan i duhanske proizvode.

Članak 21.

Korisnici oslobođenja iz članka 187. stavak 1. točka 11. Carinskog zakona, koji u Republiku Hrvatsku preseljavaju radi školovanja, mogu bez plaćanja carine uvoziti pomagala za učenje (predmete i instrumente), namijenjene svojoj osobnoj upotrebi tijekom školovanja ili studiranja. Pri tome se dozvoljava unos pomagala za učenje za cijelo vrijeme školovanja.
Oslobođenje od plaćanja carine ostvaruje se uz podnošenje nadležnoj carinarnici, isprava iz članka 18. stavka 2. ove Uredbe, potvrde odnosne obrazovne ustanove o pohađanju škole ili studija, te mišljenja nadležnog tijela državne uprave (ministarstva), kojom se identificira korisnik, vrsta, količina i vrijednost pomagala, te njena neophodnost za odnosnu vrstu školovanja odnosno studija.

14. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA CARINE PREDMETA NASLIJEĐENIH U INOZEMSTVU

Članak 22.

Oslobođeni su od plaćanja carine predmeti osobne imovine koje su hrvatski državljani i strani državljani nastanjeni u Republici Hrvatskoj naslijedili u inozemstvu (članak 187. stavak 1. točka 13. Carinskog zakona).
Oslobođenje od plaćanja carine iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se pri uvozu predmeta kupljenih naslijeđenim novcem, na predmete kupljene novcem dobivenim prodajom naslijeđenih predmeta, kao i na predmete dobivene zamjenom za naslijeđene predmete.
Oslobođenje od plaćanja carine se ne može ostvariti na uvoz:
– komercijalnih prijevoznih sredstava,
– predmeta koji su služili za obavljanje profesionalne djelatnosti umrle osobe,
– zaliha sirovina i poludovršenih ili dovršenih proizvoda, te
– stoke i zaliha poljoprivrednih proizvoda što premašuju količine razumno potrebne za obiteljske potrebe umrloga.
Oslobođenje od plaćanja carine se može ostvariti najkasnije u roku dvije godine od datuma akta o nasljeđivanju, u jednoj ili više odvojenih pošiljaka.
Nadležna carinarnica može produžiti ovaj rok po pisanom zahtjevu korisnika oslobođenja u slučaju nastupa posebnih okolnosti, koje onemogućavaju uvoz u roku iz stavka 4. ovoga članka.
Uz pisani zahtjev za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine iz stavka 1. ovoga članka, nadležnoj carinarnici podnosi se akt ovlaštenog hrvatskoga ili inozemnoga pravosudnoga ili drugog tijela o nasljeđivanju predmeta koji se unose, i u kojemu moraju biti navedeni predmeti koji se naslijeđuju.
Iznimno, glede naslijeđenih predmeta koje je ostavitelj osobno rabio (odjeća, obuća i sl.), kao dokaz u smislu stavka 6. ovoga članka, može se podnijeti i izvod iz matične knjige umrlih.
Odredbe ovoga članka primjenjuju se i na osobnu imovinu, što su je nasljeđem stekle pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, a koje se bave neprofitnom djelatnošću.

15. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA CARINE ROBE KOJA SE UVOZI U KULTURNE SVRHE

Članak 23.

Oslobođena je plaćanja carine roba koja se uvozi radi njezine uporabe za obnovu, održavanje i restauriranje kulturnih dobara (članak 187. stavak 1. točka 14. Carinskog zakona).
U smislu stavka 1. ovoga članka kulturnim dobrima smatraju se nepokretni i pokretni predmeti ili grupe predmeta, koji zbog svoje arheološke, povijesne, sociološke, etnografske, umjetničke, arhitektonske, urbanističke, tehničke ili druge znanstvene ili kulturne vrijednosti predstavljaju vrijednosti od nacionalnog značaja, kao i drugi predmeti koji se prema posebnim propisima smatraju kulturnim dobrom.
Uz pisani zahtjev za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine iz stavka 1. ovoga članka, nadležnoj carinarnici podnosi se:
a) akt tijela državne uprave nadležnog za kulturu kojim se dokazuje da određeni predmet ima status kulturnog dobra, te da je roba koja se uvozi podobna za uporabu pri obnovi, održavanju ili restauriranju odnosnoga kulturnog dobra, te
b) potvrda Hrvatske gospodarske komore da se odgovarajuća roba ne proizvodi u Republici Hrvatskoj.

16. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA CARINE PREDMETA ZA OBRAZOVNE, ZNANSTVENE, KULTURNE I MEDICINSKE SVRHE

Članak 24.

Oslobođeni su od plaćanja carine predmeti koji izravno služe za obavljanje obrazovne, znanstvene, kulturne i medicinske djelatnosti (članak 187. stavak 1. točka 15. Carinskog zakona), koja se ne proizvodi u Republici Hrvatskoj.
Predmeti za obrazovne, znanstvene, kulturne i medicinske svrhe, što uključuje i znanstvene i medicinske instrumente i uređaje potrebne istraživanjima, moraju biti namijenjeni javnim ili privat­nim organizacijama i ustanovama, čija je glavna svrha obrazovanje, obavljanje kulturnih djelatnosti (muzejske, arhivske, restauratorske, arheološke, etnološke, knjižničke, likovne, glazbeno-scenske i filmske), znanstveno ili medicinsko istraživanje, i služiti isključivo u nekomercijalne svrhe.
Od plaćanja carine oslobođeni su i rezervni dijelovi, komponente ili pribor, te potrošni materijal posebno namijenjen navedenim predmetima, te alati za održavanje, kalibraciju ili popravak tih predmeta, uz uvjet da se uvoze zajedno s navedenim predmetima, ili naknadno ukoliko su sami predmeti već uvezeni uz oslobođenje od plaćanja carine.
Radi korištenja oslobođenja od plaćanja carine iz stavka 1. ovoga članka, nadležnoj carinarnici podnosi se uz pisani zahtjev korisnika:
a) izjava da će se uvezeni predmeti koristiti isključivo za obav­ljanje odnosne nekomercijalne djelatnosti,
b) mišljenje nadležnog tijela državne uprave o pravnom statusu korisnika oslobođenja, te podobnosti odnosnih predmeta za obavljanje određene djelatnosti, te
c) potvrda Hrvatske gospodarske komore da se odnosni pred­meti ne proizvode u Republici Hrvatskoj.
Kod uvoza predmeta iz stavka 3. ovoga članka, podnosi se preslik carinske deklaracije o puštanju u slobodan promet predmeta iz stavka 1. ovoga članka.

17. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA CARINE NA DONACIJE IZ INOZEMSTVA

Članak 25.

Od plaćanja carine oslobođena je roba koju u obliku donacije iz drugih zemalja primaju u svrhu obavljanja svojih neprofitnih djelatnosti tijela državne uprave i lokalne samouprave, humanitarne, socijalne, znanstvene, kulturne, obrazovne, zdravstvene, vjerske i športske ustanove i organizacije, kao i samostalni umjetnici (članak 187. stavak 1. točka 16. Carinskog zakona).
Pod donacijom se u smislu stavka 1. ovoga članka smatra roba koja se besplatno prima iz trećih zemalja, kao i roba uvezena uz plaćanje iz inozemne novčane donacije.
Donacijom se u smislu stavka 1. ovoga članka smatra i strana roba besplatno dodijeljena korisnicima sukladno odgovarajućim odred­bama Uredbe za provedbu Carinskog zakona i Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za besplatnu dodjelu strane robe.
Uz zahtjev za korištenje oslobođenja od plaćanja carine iz stavka 1. ovoga članka, nadležnoj carinarnici podnosi se:
a) isprava o darovanju ili druga isprava iz koje je vidljivo da se odnosna roba uvozi besplatno, odnosno da se plaćanje vrši iz sredstava inozemne novčane donacije,
b) popis robe, s trgovačkim nazivima, količinom i naznakom ukupne vrijednosti, te
c) potvrda nadležnog tijela državne uprave, iz koje je razvidan status korisnika oslobođenja, te namjena robe, te
d) izjava korisnika da će uvezenu robu rabiti isključivo za obav­ljanje odnosne djelatnosti.
Oslobođenje od plaćanja carine po osnovi inozemne donacije ne primjenjuje se na:
– alkohol i alkoholna pića,
– duhan i duhanske proizvode, te
– motorna vozila osim vozila prve pomoći.

Članak 26.

Oslobođena je od plaćanja carine roba koju kao vlastita djela iz inozemstva unesu znanstvenici, književnici ili umjetnici (članak 187. stavak 1. točka 17. Carinskog zakona).
Vlastitim djelom iz stavka 1. ovoga članka smatra se i po autoru ovjereni ograničeni broj kopija tih djela, kada je za određenu vrstu tih djela uobičajena takva vrsta njihove prezentacije umjetničkoj ili drugoj javnosti.
Uz pisani zahtjev za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine iz stavka 1. ovoga članka, nadležnoj carinarnici podnosi se i ovjerena izjava odnosnoga znanstvenika, književnika ili umjetnika, kojom se iskazuje status robe koja se unosi kao vlastitoga znanstvenoga, književnoga ili umjetničkoga djela, opisano na način koji prema carinskim propisima omogućuje utvrđivanje istovjetnosti robe.

18. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA CARINE OSOBNIH AUTOMOBILA INVALIDNIH OSOBA

Članak 27.

Oslobođeni su od plaćanja carine osobni automobili, koji se uvoze u svrhu osobne uporabe od strane invalidnih osoba sa 100% tjelesnog oštećenja ili najmanje 80% tjelesnog oštećenja funkcije organa za kretanje, srazmjerno postotku tjelesnog oštećenja korisnika oslobođenja (članak 187. stavak 1. točka 18. Carinskog zakona).
Invalidnom osobom u smislu stavka 1. ovoga članka smatra se:
a) osoba s 80% ili više tjelesnog oštećenja donjih ekstremiteta, odnosno oštećenja hrptenjače ili centralnoga živčanog sustava, koje ima za posljedicu oštećenje funkcije donjih ekstremiteta, te
b) osoba sa 100% tjelesnog oštećenja nastalog zbog:
– oštećenja donjih i drugih ekstremiteta,
– oštećenja funkcije bubrega (dijalizirani bolesnici),
– oštećenja vida (slijepe osobe), te
– tetraplegijskih ili paraplegijskih bolesti.
Oslobođenje od plaćanja carine iz stavka 1. ovoga članka mogu ostvariti invalidne osobe koje:
a) imaju važeću vozačku dozvolu za upravljanje osobnim automobilom, odnosno
b) ne ispunjavaju zdravstvene uvjete za izdavanje vozačke dozvole za upravljanje osobnim automobilom, ako se druga osoba obveže, da će u okviru skrbi za invalidnu osobu i za njezine potrebe upravljati tim automobilom, i to:
– članovi uže obitelji korisnika oslobođenja od plaćanja carine (bračni drug, roditelji i djeca) koji s korisnikom oslobođenja žive u zajedničkom kućanstvu, odnosno
– druge osobe (najviše dvije), kojima je temeljem propisa ili rješenjem tijela nadležnog za socijalnu skrb povjerena skrb korisnika oslobođenja.
Oslobođenje od plaćanja carine iz stavka 1. ovoga članka može se ostvariti jednom u pet godina, i to do 100.000 kn carinske vrijed­nosti osobnog automobila koji se uvozi, a ako carinska vrijednost premašuje tu svotu, na razliku vrijednosti obračunava se i plaća carina.
Stupanj tjelesnog oštećenja kao uvjeta za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine iz stavka 1. u vezi sa stavkom 2. ovoga članka utvrđuje se primjenom odredbi o vrstama i stupnju tjelesnog oštećenja utvrđenih propisima o mirovinskom osiguranju, odnosno propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, a na temelju pisanog nalaza i mišljenja ovlaštenog vještaka, koji obavlja poslove vještačenja pri ostvarivanju prava prema propisima o mirovinskom osiguranju, odnosno po propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.
Uz pisani zahtjev za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine invalidne osobe iz stavka 3. točka a) ovoga članka, prilažu se:
a) pisani nalaz i mišljenje ovlaštenog vještaka o vrsti i stupnju tjelesnog oštećenja (stavak 5.), te
b) važeća vozačka dozvola.
Uz pisani zahtjev za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine invalidne osobe iz stavka 3. točka b) ovoga članka, prilažu se:
a) pisani nalaz i mišljenje ovlaštenog vještaka o vrsti i stupnju tjelesnog oštećenja (stavak 5.),
b) pisana izjava korisnika oslobođenja i osoba koje će biti ovlaštene upravljati osobnim automobilom uvezenim uz oslobođenje od plaćanja carine iz stavka 1. ovoga članka, ovjerena po javnom bilježniku,
c) ovjereni preslik važeće vozačke dozvole osoba koje će sukladno odredbama ovoga članka biti ovlaštene upravljati vozilom koje se uvozi uz oslobođenje od plaćanja carine (stavak 3.), te
d) akt nadležnog tijela o povjeravanju skrbi o korisniku oslobođenja (stavak 3. točka b) alineja druga), ako je takav akt donešen.
Na zahtjev korisnika oslobođenja rješenjem nadležne carinarnice o ostvarivanju oslobođenja od plaćanja carine iz stavka 1. ovoga članka, utvrđuju se osobe koje su sukladno stavku 3. točka b), te ispravama iz stavka 7. točke b) i d) ovoga članka, ovlaštene upravljati odnosnim osobnim automobilom.
Rješenje carinarnice iz stavka 8. ovoga članka korisnik oslobođenja podnosi tijelu državne uprave nadležnom za registraciju motornih vozila, radi sljedećih upisa:
a) u knjižicu vozila u rubriku »Napomene«, bilješke: »Vozilo invalidne osobe – zabrana otuđenja 5 godina (do **.**.20**. godine)«, te
b) u prometnu dozvolu vozila, u rubriku »Napomene«, bilješke: »Vozilo invalidne osobe. Ovlašteni su za upravljanje vozilom ..................................... (ime i prezime i serijski broj vozačke dozvole)«.

19. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA CARINE GORIVA I MAZIVA

Članak 28.

Od plaćanja carine oslobođeno je gorivo koje se nalazi u standardnim spremnicima privatnih ili komercijalnih motornih vozila ili motocikala, te specijalnih kontejnera, koji ulaze u carinsko područje, kao i maziva koja se nalaze u motornim vozilima, te su potrebna za njihov normalan rad tijekom putovanja (članak 187. stavak 1. točka 19. Carinskog zakona).
Oslobođenje iz stavka 1. ovoga članka odnosi se i na gorivo koje se nalazi u prijenosnim spremnicima koje prevoze privatna motorna vozila i motocikli, u količini do 10 litara po vozilu.
Komercijalnim motornim vozilima smatraju se cestovna vozila, koja su po svojoj konstrukciji i opremi namijenjena za prijevoz, uz plaćanje ili besplatno:
– više od devet osoba, uključujući vozača,
– robe, te
– za posebne namjene.
Standardnim spremnicima smatraju se spremnici koje proizvođač vozila ugrađuje u sva motorna vozila istoga tima kao vozilo u pitanju, čija trajna ugradnja omogućuje da se gorivo izravno koristi kao pogonsko gorivo, i po potrebi, za rad sustava hlađenja ili drugih sustava za vrijeme prijevoza. Plinski spremnici ugrađeni u motorna vozila namijenjeni za izravnu uporabu plina kao goriva i spremnici ugrađeni u ostale sustave, kojima vozilo može biti opremljeno, također se smatraju standardnim spremnicima.
Standardni spremnik znači i spremnik koji proizvođač čvrsto ugrađuje u sve kontejnere istoga tipa kao kontejner u pitanju i čija trajna ugradnja omogućuje da se gorivo izravno koristi za rad sustava hlađenja ili drugih sustava za vrijeme prijevoza, kojima su opremljeni specijalni kontejneri.
Specijalni kontejner znači svaki uređaj opremljen specijalno namijenjenom napravom za sustav hlađenja, dovoda kisika, sustav toplinske izolacije ili druge sustave.

20. OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA CARINE ROBE ZA ZNANSTVENE I MEDICINSKE POTREBE

Članak 29.

Oslobođenje od plaćanja carine primjenjuje se pri uvozu (članak 187. stavak 1. točka 20. Carinskog zakona):
a) životinja posebno uzgojenih ili pripremljenih za uporabu za znanstvena istraživanja,
b) bioloških ili kemijskih tvari isključivo namijenjenih znanstvenom istraživanju, te
c) lijekova i medicinskih proizvoda namijenjenih za odobrena klinička, laboratorijska i farmakološko-toksikološka ispitivanja, te za slučaj elementarnih nepogoda i drugih izvanrednih stanja.
Tvari iz stavka 1. točka b) ovoga članka odnose se isključivo na one biološke ili kemijske tvari koje su zbog svoje specifičnosti ili stupnja čistoće namijenjene znanstvenim istraživanjima javnih znanstvenih ili visokoobrazovnih ustanova i njihovih ustrojstvenih jedinica koje obavljaju znanstvena istraživanja, te drugih pravnih osoba i njihovih ustrojstvenih jedinica neprofitnoga karaktera, koje obavljaju i znanstvena istraživanja.
Oslobođenje od plaćanja carine na robu iz stavka 1. ovoga članka, ostvaruje se uz uvjet prilaganja nadležnoj carinarnici odgovarajuće potvrde nadležnog tijela državne uprave, kojom se utvrđuje status korisnika povlastice, kao i vrsta, količina i vrijednost robe, te njena namjena u svrhu istraživanja.

Članak 30.

Oslobođenje od plaćanja carine primjenjuje se pri uvozu (članak 187. stavak 1. točka 20. Carinskog zakona):
a) tvari i lijekova iz ljudske krvi ili ljudske plazme,
b) reagensa za određivanje krvne skupine,
c) reagensa za tkivnu tipizaciju.
Tvari i lijekovi iz stavka 1. točka a) ovoga članka obuhvaćaju ljudsku krv i njezine derivate – čistu ljudsku krv, suhu ljudsku plazmu, kao i lijekove koji se temelje na sastojcima krvi, a naročito sadrže albumin, čimbenike zgrušavanja i imunoglobulin.
Tvari iz stavka 1. točke b) i c) ovoga članka obuhvaćaju sve reagense, bili oni ljudskoga, životinjskog, biljnoga ili drugoga podrijet­la, koji služe za određivanje krvne skupine i za pronalaženje krvnih inkopatibilnosti, odnosno za određivanje ljudskih tkivnih tipova.
Oslobođenje od plaćanja carine na robu iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje se uz uvjete:
– da se roba uvozi isključivo u nekomercijalne svrhe javnih ili privatnih ustanova i institucija istraživačkoga, obrazovnoga ili znanstvenoga karaktera, o čemu se podnosi odgovarajuća potvrda nadležnog tijela državne uprave,
– da robu prati potvrda o primjerenosti, koju izdaje nadležno tijelo u zemlji izvoza, te
– da se roba isporučuje u posudama što nose posebnu etiketu za njihovo prepoznavanje.
Oslobođenje od plaćanja carine pri uvozu tvari iz stavka 1. ovoga članka odnosi se i na posebno pakiranje bitno za prijevoz ljekovitih tvari ili reagensa, kao i sve otopine i pribor potrebne za njihovu uporabu, ukoliko se nalaze zajedno s pošiljkom samih tvari.

Članak 31.

Oslobođenje od plaćanja carine primjenjuje se pri uvozu (članak 187. stavak 1. točka 20. Carinskog zakona):
a) referentnih tvari za kontrolu kakvoće medicinskih proizvoda, te
b) farmaceutskih proizvoda za uporabu na međunarodnim športskim natjecanjima.
Tvari iz stavka 1. točka a) ovoga članka obuhvaćaju uzorke referentnih tvari što ih je odobrila Svjetska zdravstvena organizacija radi kontrole kakvoće materijala upotrebljavanih u proizvodnji medicinskih proizvoda.
Proizvodi iz stavka 1. točka b) obuhvaćaju farmaceutske proizvode za ljudsku ili veterinarsku medicinsku uporabu, koje unose sudionici međunarodnih športskih natjecanja na carinskom području Republike Hrvatske, a služe za zadovoljenje potreba sudionika tijekom boravka na tom području.
Oslobođenje od plaćanja carine ostvaruje se uz podnošenje nadležnoj carinarnici odgovarajuće potvrde nadležnog tijela državne uprave, kojom se identificira korisnik, vrsta, količina i vrijednost robe, te njena namjena.

21. OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA CARINE ROBE ZA PROMIDŽBU TRGOVINE

Članak 32.

Od plaćanja carine oslobođeni su uzorci roba bilo koje vrste, beznačajne vrijednosti, a rabe se u svrhu olakšavanja naručivanja robe te vrste (članak 187. stavak 1. točka 20. Carinskog zakona).
Uzorci se moraju učiniti neuporabivima za uporabu pretrgavanjem, perforiranjem, neizbrisivim označavanjem ili na neki drugi način, kojime se neće uništiti njihovo svojstvo kao uzorka.
U smislu stavka 1. ovoga članka, uzorak robe predstavlja bilo koji uzorak ili predmet koji predstavlja vrstu robe, čiji način prezentiranja i količina, glede robe te određene vrste i kvalitete, isključuje bilo koji način uporabe osim davanja narudžbe.
Od plaćanja carine oslobođeni su i mali primjerci proizvoda namijenjeni besplatnoj podjeli na trgovačkim sajmovima i sličnim priredbama, proizvodi namijenjeni isključivo za potrebe demonstriranja rada strojeva i uređaja na istim priredbama, te razni materijali male vrijednosti, kao boje, dekorativni papir i drugi predmeti za dekoraciju, namijenjeni privremenom uređenju izlagačkih prostora na sajmovima i sličnim priredbama.
Trgovački sajmovi i priredbe znače:
– izložbe, sajmove, priredbe i slična događanja povezana s trgovinom, industrijom, poljoprivredom ili umjetnošću,
– izložbe i događanja organizirana pretežito u humanitarne svr­he,
– izložbe i događanja organizirana pretežito u znanstvene, umjetničke, obrazovne, kulturne, športske ili vjerske svrhe, ili memorijalne, sindikalne, turističke aktivnosti ili u svrhu promocije međunarodnoga razumjevanja,
– skupove prestavnika međunarodnih organizacija, te
– službene ili komemorativne ceremonije i skupove.
Oslobođenje od plaćanja carine prema stavku 4. ovoga članka ograničeno je na primjerke:
– koji se uvoze besplatno za isključivu uporabu na sajmovima i priredbama,
– isključivo besplatno dijele posjetiteljima priredbi, za njihovu potrošnju,
– za koje se može utvrditi da su reklamni uzorci male ukupne vrijednosti,
– koji nemaju komercijalnu vrijednost, te su u pakiranjima količinski manjima od onih koja se prodaju na tržištu,
– koji se konzumiraju na samoj izložbi, te
– koji po ukupnoj vrijednosti i količini odgovaraju prirodi izlož­be, broju posjetitelja i opsegu sudjelovanja izlagača.
Oslobođenje od plaćanja carine po osnovi ovoga članka ne primjenjuje se na:
– alkohol i alkoholna pića,
– duhan i duhanske proizvode, te
– gorivo, bez obzira da li se radi o krutom, tekućem ili plinovitom gorivu.

Članak 33.

Od plaćanja carine oslobođen je reklamni materijal, kao što su katalozi, cjenici, turistički reklamni materijal, smjernice za uporabu ili prospekti (članak 187. stavak 1. točka 20. Carinskog zakona), pod uvjetom da su u vezi sa:
– robom koja se namjerava prodati ili dati u najam, ili
– ponuđenim uslugama od strane osobe koja se nalazi izvan carinskog područja Republike Hrvatske.
Oslobođenje od plaćanja carine iz stavka 1. ovoga članka odnosi se isključivo na reklamni materijal koji ispunjava sljedeće uvjete:
– mora imati jasno naznačeno ime tvrtke čije proizvode prodaje, ili čiju robu iznajmljuje, odnosno čije usluge nudi,
– da u jednoj pošiljci nije više od jednog dokumenta ili jedne kopije dokumenta ukoliko se pošiljka sastoji od više dokumenata, odnosno u protivnom, ukoliko cjelokupna težina pošiljke ne premašuje jedan kilogram, te
– da pošiljka ne predstavlja skupnu pošiljku koju isti pošiljatelj šalje istom primatelju.
Predmeti koji se unose u reklamne svrhe i šalju kupcima odnosno strankama bez naplate, oslobođeni su od plaćanja carine uz uvjete da:
– nemaju nikakvu stvarnu vrijednost, te
– da se ne mogu uporabiti ni u koju drugu svrhu osim u reklamnu.

Članak 34.

Od plaćanja carine oslobođena je roba namijenjena uništenju, analizi i testiranju (članak 187. stavak 1. točka 20. Carinskog zakona), u svrhu utvrđivanja i provjere njenoga sastava, svojstava, kvalitete ili drugih tehničkih karakteristika, radi pridobivanja podataka bitnih za industrijska ili komercijalna istraživanja, a u količinama koje su isključivo neophodne u svrhe zbog kojih se uvoze.
Oslobođenje na robu iz stavka 1. ovoga članka nije moguće ukoliko se radi o robi namijenjenoj za promociju buduće prodaje.
Oslobođenje iz stavka 1. ovoga članka dozvolit će se uz uvjet da se ova roba u cijelosti uništi ili utroši tijekom provedbe analize ili testiranja.
Ukoliko se ne ispune uvjeti iz stavka 3. ovoga članka, ostatak robe mora biti:
– u potpunosti uništen pod carinskim nadzorom kako bi izgubio svaku uporabnu vrijednost, ili
– besplatno ustupljen u korist države, ili
– ponovno izvezen iz carinskog područja Republike Hrvatske.

22. OSLOBOĐENJA PLAĆANJA CARINE ROBE U VEZI TRANSPORTNIH OPERACIJA

Članak 35.

Oslobođen je od plaćanja carine pomoćni materijal (članak 187. stavak 1. točka 20. Carinskog zakona), kao što je užad, slama, tkanina, papir, karton, plastika, piljevina, bitan za tovarenje i zaštitu robe (uključujući i zaštitu od vrućine), a koji se rabi tijekom transporta iz drugih zemalja na carinsko područje Republike Hrvatske, pri čemu, u normalnim okolnostima, nije za ponovnu uporabu.

Članak 36.

Oslobođena je od plaćanja carine stelja, stočna i druga hrana bilo koje vrste (članak 187. stavak 1. točka 20. Carinskog zakona), koja se prevozi transportom kojim se prevoze i žive životinje iz druge zemlje na carinsko područje Republike Hrvatske, a u svrhu distribucije odnosnim životinjama tijekom transporta.

23. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA CARINE KOVČEGA, URNI I DRUGIH POGREBNIH POTREPŠTINA

Članak 37.

Od plaćanja carine oslobođeni su (članak 187. stavak 1. točka 21. Carinskog zakona):
a) kovčezi s umrlim osobama i urne s pepelom umrlih osoba, kao i cvijeće, vijenci i drugi uobičajeni ukrasni pogrebni predmeti,
b) predmeti koji se rabe pri ukopu ili ukrašavanju grobova, koje sa sobom unose osobe nastanjene u inozemstvu, radi prisustva pogrebu ili iskazivanja svojeg poštovanja na grobovima koji se nalaze na carinskom području Republike Hrvatske, u vrsti i količini koje ne daju povod za zaključivanje da se radi o uvozu u komercijalne svrhe, te
c) roba koja se rabi za gradnju, održavanje ili ukrašavanje grob­lja i grobnica ili spomenika žrtvama rata trećih zemalja, koje se nalaze pokopane na carinskom području Republike Hrvatske.
Oslobođenje od plaćanja carine na robu iz stavka 1. točka c) ovoga članka, ostvaruje se pri nadležnoj carinarnici na temelju potvrde tijela državne uprave ili lokalne samouprave, nadležnog za provedbu održavanja odnosnoga groblja ratnih žrtava.

24. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA CARINE OPREME ZA OBNOVU I RAZVITAK HRVATSKIH BRODOGRADILIŠTA

Članak 38.

Od plaćanja carine oslobođen je uvoz opreme namijenjene za tehnološku obnovu i razvitak hrvatskih brodogradilišta, koja se uvozi temeljem inozemnih kredita za koje jamči Republika Hrvatska.
Rješenje o ostvarivanju oslobođenja od plaćanja carine donosi nadležna carinarnica po pisanom zahtjevu odnosnoga brodogradilišta, kojemu se prilaže potvrda Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.
Potvrda Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva iz stavka 2. ovoga članka, sadržava navode:
a) da podnositelj zahtjeva ima status pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka, koji se utvrđuje na temelju izvoda iz sudskog registra, te kupoprodajnog ugovora kojim se kupuje predmetna oprema,
b) da je oprema koja je predmet uvoza podobna za uporabu u svrhu tehnološke obnove i razvitka odnosnoga brodogradilišta, te
c) ovjeru specifikacije opreme, iskazanu prema tarifnim oznakama Carinske tarife, nazivima, količinama i vrijednostima robe.

25. POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA CARINE UTVRĐENIH DRUGIM ZAKONIMA

Članak 39.

Kada je oslobođenje od plaćanja carine propisano drugim zakonima izvan carinskoga sustava, a tim propisima nisu uređeni uvjeti i postupak za ostvarivanje oslobođenja, oslobođenje od plaćanja carine provodi se prema odredbama ove Uredbe, na način da se u postupku podnošenja carinske deklaracije za puštanje robe u slobodan promet, nadležnoj carinarnici uz pisani zahtjev podnose:
– isprava o statusu korisnika oslobođenja, ukoliko od toga statusa ovisi pravo na oslobođenje od plaćanja carine,
– isprava nadležnog tijela državne uprave ili samouprave, ili druge zakonom određene osobe, kojom se utvrđuje postojanje uvjeta propisanih odnosnim zakonom, za oslobođenje od plaćanja carine,
– specifikacija robe, te
– druge isprave, ukoliko su iste odnosnim propisom navedene kao neophodne za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine.
U carinsku deklaraciju obavezno se unosi napomena, kojom će biti određen rok zabrane otuđenja sukladno odgovarajućim odredbama propisa koji propisuje odnosno oslobođenje od plaćanja carine.

26. OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA IZVOZNE CARINE

Članak 40.

Ukoliko se za izvoz roba, koje su u članku 187. stavku 1. Carinskog zakona navedene kao predmet oslobođenja od plaćanja carine pri uvozu, propiše izvozna carina, primijenit će se oslobođenje od plaćanja propisane izvozne carine, uz ispunjenje uvjeta i sukladno postupcima koji su propisani člancima 3. do 39. ove Uredbe.

27. RJEŠAVANJE O OSTVARIVANJU OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA CARINE

Članak 41.

Rješenje o oslobođenju od plaćanja carine sukladno odredbama ove Uredbe donosi po zahtjevu korisnika oslobođenja nadležna carinarnica.
Bez utjecaja na moguće kaznenopravne odredbe, ukoliko se roba uvezena temeljem odredbi ove Uredbe, rabi protivno svrsi zbog koje je uvezena, primijenit će se odredbe članka 207. Carinskog zakona.
Ako podnijeta carinska deklaracija za puštanje robe u slobodan promet i uz nju priložene isprave sadrže sve potrebne podatke, a zahtjev korisnika oslobođenja se u cijelosti usvaja, rješenje se može donijeti i u obliku bilješke na zahtjevu za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine, odnosno podnijetoj carinskoj deklaraciji.
Carinska deklaracija za puštanje robe u slobodan promet popunjava se na način kako je to propisano za svako konkretno oslobođenje od plaćanja carine, pri čemu se u istu obvezatno unosi napomena, kojom će biti određen rok zabrane otuđenja sukladno odgovarajućoj točki članka 187. stavka 2. Carinskog zakona, odnosno drugoga zakona ili međunarodnoga ugovora.
Zahtjevi za korištenje oslobođenja od plaćanja carine iz članaka 4., 6., 8., 28., 35., 36. i 37. stavka 1. točke a) i b) ove Uredbe podnose se usmeno, te se i rješenja o ostvarivanju odnosnih oslobođenja donose usmeno.

28. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 42.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine (»Narodne novine«, br. 154/2003 i 189/2003).
Postupci za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine započeti do dana stupanja na snagu ove Uredbe, okončat će se prema odredbama ove Uredbe, ukoliko je to za korisnike oslobođenja povoljnije.

Članak 43.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 413-04/06-01/01
Urbroj: 5030120-07-1
Zagreb, 5. siječnja 2007.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.